JELENTÉS     ***I
PDF 1222kWORD 151k
8.6.2017
PE 597.620v02-00 A8-0212/2017

[az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monica Macovei

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

[az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0272),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0179/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 8-i véleményére(2),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak küldött, 2017. február 2-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0212/2017),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

[az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás)

[az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (átdolgozás)

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdése e) pontjára, 79. cikke (2) bekezdése c) pontjára, 87. cikke (2) bekezdése a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdése a) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontjára, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az áttelepített harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek továbbutazásának azonosítása céljából valamennyi tagállamnak be kell jegyeznie az Eurodac-ba az ilyen személyekre vonatkozó információkat.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az áttelepített harmadik országbeli állampolgárokkal vagy hontalan személyekkel kapcsolatos információk Eurodac-ba való bejegyzésének célja annak biztosítása, hogy az ilyen személyek az adataik feldolgozása tekintetében [az XXX/XXX rendeletnek] megfelelően a nemzetközi védelem iránti egyéb kedvezményezettekre alkalmazandókkal azonos szintű védelemben részesüljenek és azonos jogokkal rendelkezzenek. Ez lehetővé tenné a tagállamok számára annak ellenőrzését, hogy egy harmadik országbeli állampolgárt vagy hontalan személyt áttelepítettek-e már egy másik tagállamba a(z) XXX/XXX rendeletnek megfelelően. Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgárt vagy hontalan személyt már áttelepítettek, lehetségesnek kell lennie az áttelepítés helye szerinti tagállam megállapításának és a továbbutazások nyomon követésének.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A biometrikus azonosítás e személyek pontos személyazonossága megállapításának lényeges eleme. Létre kell hozni a felvett ujjnyomatadatokat és arcképmásokat összehasonlító rendszert.

(5)  A biometrikus azonosítás e személyek pontos személyazonossága megállapításának lényeges eleme, mivel esetében az azonosítás pontossága igen magas fokú. Létre kell hozni a felvett biometrikus adatokat összehasonlító rendszert.

 

 

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  2015-ben a menekültügyi és migrációs előtérbe hozta, hogy egyes tagországok milyen kihívásokkal találkoztak, amikor ujjnyomatot kívántak venni azon jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgároktól vagy hontalan személyektől, akik megpróbálták kikerülni a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárásokat. „Európai migrációs stratégia” című 2015. május 13-i közleményében25 a Bizottság megjegyezte, hogy „A tagállamok ugyancsak kötelesek maradéktalanul végrehajtani a migránsok határokon történő ujjnyomatvételére vonatkozó szabályokat”, és javasolta továbbá, hogy „A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogyan lehetne több biometrikus azonosítót használni az Eurodac rendszeren keresztül (például arcfelismerő technikák alkalmazása digitális fotókon)”.

(9)  „Európai migrációs stratégia” című 2015. május 13-i közleményében25 a Bizottság megjegyezte, hogy „A tagállamok ugyancsak kötelesek maradéktalanul végrehajtani a migránsok határokon történő ujjnyomatvételére vonatkozó szabályokat”, és javasolta továbbá, hogy „A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogyan lehetne több biometrikus azonosítót használni az Eurodac rendszeren keresztül (például arcfelismerő technikák alkalmazása digitális fotókon)”.

_________________

_________________

25 COM(2015) 240 final, 2015.5.13.

25 COM(2015)0240, 2015.5.13.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E rendelet – annak érdekében, hogy segítsen a tagállamoknak megbirkózni az ujjnyomatvétel nem teljesítésével kapcsolatos kihívásokkal – végső esetben lehetővé teszi az arcképmás ujjnyomat nélküli összehasonlítását is, amennyiben az ujjhegyek – akár szándékos – sérülése vagy amputálása miatt lehetetlen ujjnyomatot venni a harmadik országbeli állampolgártól vagy hontalan személytől. A tagállamoknak mindent meg kell próbálniuk annak érdekében, hogy az arcképmás összehasonlítása előtt ujjnyomatot vegyenek az érintettől, amennyiben az ujjnyomatvétel nem teljesítése az egyén ujjhegyeinek állapotától eltérő indokokkal függ össze. Az arcképmások és az ujjnyomatok együttes használata révén csökkenthető a regisztrált ujjnyomatok mennyisége, míg a személyazonosítás pontosságát tekintve az eredmény változatlan marad.

(10)  A nagy pontosságú azonosítás érdekében az ujjnyomatokat mindig előnyben kell részesíteni az arcképmásokkal szemben. A tagállamoknak mindent meg kell próbálniuk annak érdekében, hogy az arcképmás összehasonlítása előtt ujjnyomatot vegyenek az érintettől. E rendelet – annak érdekében, hogy segítsen a tagállamoknak megbirkózni a kihívásokkal – lehetővé teszi az arcképmás ujjnyomat nélküli összehasonlítását is, amennyiben az ujjbegyek – akár szándékos – sérülése vagy amputálása miatt lehetetlen ujjnyomatot venni a harmadik országbeli állampolgártól vagy hontalan személytől. Amennyiben az ujjnyomatvétel fizikailag lehetetlen és ez átmeneti állapot, akkor ezt a tényt rögzíteni kell és az ujjnyomatvételi eljárást egy későbbi időpontban kell lefolytatni, amikor az ujjbegyek épsége helyreállt.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A menekültügy kezelésére irányuló átfogó erőfeszítések, és különösen az irreguláris migráció csökkentésére és eltántorítására irányuló erőfeszítések alapvető részét képezi az Unióban jogosulatlanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése, az uniós jog alapelveinek számító alapvető jogokkal, valamint a nemzetközi joggal – ideértve a menekültek védelmére vonatkozó és emberi jogi kötelezettségeket is – összhangban, valamint a 2008/115/EK26 irányelv rendelkezéseinek megfelelően. A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérését szolgáló uniós rendszert hatékonyabbá kell tenni ahhoz, hogy megmaradjon a polgárok uniós migrációs és menekültügyi rendszerbe vetett bizalma, és ezt a védelemre szorulók védelmét célzó erőfeszítésekkel egyidejűleg kell biztosítani.

(11)  A menekültügy tisztességes és hatékony kezelésére irányuló átfogó erőfeszítések, és különösen az irreguláris migráció csökkentésére és eltántorítására irányuló erőfeszítések fontos részét képezi az Unióban jogosulatlanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek visszatérése, az uniós jog alapelveinek számító alapvető jogokkal, valamint a nemzetközi joggal – ideértve a menekültek védelmére vonatkozó és emberi jogi kötelezettségeket és a visszaküldés tilalmának elvét is – összhangban, valamint a 2008/115/EK irányelv26 rendelkezéseinek megfelelően. A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek visszatérését szolgáló uniós rendszert hatékonyabbá kell tenni ahhoz, hogy megmaradjon a polgárok uniós migrációs és menekültügyi rendszerbe vetett bizalma, és ezt a védelemre szorulók védelmét célzó erőfeszítésekkel egyidejűleg kell biztosítani.

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tagállamok nemzeti hatóságai nehézségeket tapasztalnak a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok személyazonosítása terén, mivel utóbbiak megtévesztő módon próbálnak kibújni az azonosítás alól, valamint megakadályozni a visszaküldésük vagy visszafogadásuk céljából történő okmánypótlási eljárásokat. Ezért elengedhetetlen biztosítani, hogy az EU-ban jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokról és hontalan személyekről információkat gyűjtsenek, azokat az Eurodac-ba továbbítsák, és összehasonlítsák a nemzetközi védelmet kérelmezők és az Unió külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának megállapítása céljából, személyazonosításuk és az okmánypótlás megkönnyítése, visszatérésük és visszafogadásuk biztosítása, valamint a személyazonossággal való visszaélés csökkentése érdekében. Ez várhatóan hozzájárul továbbá a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének és visszafogadásának biztosításához szükséges adminisztratív eljárások időtartamának csökkentéséhez, ideértve azon időszakot is, amíg kitoloncolásuk bekövetkeztéig őrizetben kell őket tartani. Lehetővé kell tennie továbbá azon tranzit harmadik országok meghatározását, amelyek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt visszafogadhatják.

(12)  A tagállamok nemzeti hatóságai nehézségeket tapasztalnak a jogellenesen tartózkodó, visszaküldésre vagy visszafogadásra váró harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek személyazonosítása terén. Ezért elengedhetetlen biztosítani, hogy az Unióban jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokról és hontalan személyekről információkat gyűjtsenek, azokat az Eurodac-ba továbbítsák, és összehasonlítsák a nemzetközi védelmet kérelmezők és az Unió külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek személyazonosságának megállapítása céljából, személyazonosításuk és az okmánypótlás megkönnyítése, visszatérésük és visszafogadásuk biztosítása, valamint a személyazonossággal való visszaélés csökkentése érdekében. Ez várhatóan hozzájárul továbbá a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek visszatérésének és visszafogadásának biztosításához szükséges adminisztratív eljárások időtartamának csökkentéséhez, ideértve azon időszakot is, amíg kitoloncolásuk bekövetkeztéig őrizetben kell őket tartani. Lehetővé kell tennie továbbá azon tranzit harmadik országok meghatározását, amelyek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt vagy hontalan személyt visszafogadhatják. Mindez nem érinti a Schengeni Információs Rendszer (SIS) működését és használatát, amely visszatérési ügyekben továbbra is az együttműködés és az információcsere elsődleges rendszere.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A jogellenesen tartózkodó, az Unióba a külső határok jogszerű átlépése során érkező és az engedélyezett tartózkodási határidőn túl legfeljebb 15 nappal maradó, illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok esetében a tagállamok eltérhetnek a 14. cikk rendelkezéseitől.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A visszatérési politika jövőjéről szóló 2015. október 8-i következtetéseiben a Tanács támogatta a Bizottság azon kezdeményezését, hogy feltérképezi az Eurodac-rendelet alkalmazási körének és céljának kiterjesztési lehetőségeit a célból, hogy az adatok felhasználhatóak lehessenek visszatérés céljából.27 A tagállamoknak rendelkezniük kell a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy felderíthessék az illegális migrációt és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli továbbutazását. Ezért az Eurodac-ban tárolt adatokat az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai által végzett összehasonlítás céljára.

(13)  A visszatérési politika jövőjéről szóló 2015. október 8-i következtetéseiben a Tanács támogatta a Bizottság azon kezdeményezését, hogy feltérképezi az Eurodac-rendelet alkalmazási körének és céljának kiterjesztési lehetőségeit a célból, hogy az adatok felhasználhatóak lehessenek visszatérés céljából27. A tagállamoknak rendelkezniük kell a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy felderíthessék az Unióba irányuló illegális migrációt és azonosítsák a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek Unión belüli továbbutazását. Ezért az Eurodac-ban tárolt adatokat az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai által végzett összehasonlítás céljára.

__________________

__________________

27 visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési terv, COM(2015)0453.

27 visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési terv, COM(2015)0453.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kulcsfontosságú szerepet játszik a külső határok jobb igazgatására, illetve az irreguláris migráció és továbbutazás megakadályozására irányuló uniós erőfeszítésekben. Következésképpen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára biztosítani kell az Eurodac-adatokhoz való hozzáférést, annak érdekében, hogy a lehető legszigorúbb normák szerint tudjanak kockázatelemzést végezni és segíteni a tagállamokat a visszatéréssel kapcsolatos feladatokban. Ezen adatok feldolgozását az (EU) 2016/1624 rendeletben előírt adatvédelmi szempontoknak megfelelően kell végrehajtani.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének e rendeletben említett egyik fő feladata a biometrikus adatok felvétele és továbbítása, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének saját interfészt kell biztosítani, hogy többé ne kelljen a nemzeti infrasktruktúrákra támaszkodniuk. Hosszú távon ezek az interfészek egységes keresési interfészekként használhatók, ahogyan azt a 2016. április 6-i, a határigazgatást és a biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerekről szóló bizottsági közlemény1a ismerteti.

 

_________________

 

1a COM(2016) 0205.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A határigazgatást és a biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerekről szóló bizottsági közlemény28 hosszú távú célkitűzésként emeli ki az információs rendszerek hatékonyabb interoperabilitásának szükségességét, amelyet az Európai Tanács és a Tanács is azonosított. A Bizottság a közleményben információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó szakértői csoport létrehozását javasolja, amely a határigazgatást és biztonságot szolgáló információs rendszerek interoperabilitásának jogi és technikai megvalósíthatóságával foglalkozik. E csoportnak meg kell vizsgálnia a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS) és a Vízuminformációs Rendszerrel (VIS) való interoperabilitás létrehozásának szükségességét és arányosságát, valamint azt, hogy felül kell-e vizsgálni a bűnüldözés EURODAC-hoz való hozzáférésének jogi keretét.

(14)  A határigazgatást és a biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerekről szóló bizottsági közleménnyel28 – amely hosszú távú célkitűzésként emeli ki az információs rendszerek hatékonyabb interoperabilitásának szükségességét, amelyet az Európai Tanács és a Tanács is azonosított – összhangban a Bizottság létrehozott egy, az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó szakértői csoportot az információs rendszerek interoperabilitása jogi és technikai szempontból történő megvalósításának kezelésére, ami lehetővé tenné a releváns adatokhoz való egyszerűbb és gyorsabb hozzáférést és javítaná a megfelelő adatbázisok által a felhasználóiknak nyújtott szolgáltatás minőségét. Ennélfogva műszaki megoldásokat kell kidolgozni az Eurodac Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), vízuminformációs rendszerrel (VIS), az Europollal és minden új, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség terén kifejlesztett új, releváns információs rendszerrel való interoperabilitás biztosítására, a tagállamok külső határok igazgatása és a súlyos bűnözés elleni küzdelem terén való hatékony együttműködésének javítása érdekében. Különösen azt a kérdést kell megvizsgálni, hogy hogy interoperábilissá kell-e tenni az Eurodac és a határregisztrációs rendszer (EES) adatbázisát, hogy az engedélyezett tartózkodás maximális hosszát túllépő, harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek adatai között az EES és az Eurodac rendszerben is lehessen keresni.

__________________

__________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 0205

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát épít ki a határregisztrációs rendszer (EES) és az Eurodac központi rendszere között, hogy megvalósuljon a két rendszer interoperabilitása. A két központi rendszer közötti kapcsolatra azért van szükség, hogy a harmadik országbeli állampolgároknak az EES-ben nyilvántartott biometrikus adatai továbbításra kerülhessenek az Eurodac rendszerbe, amennyiben e rendelet előírja e biometrikus adatok nyilvántartásba vételét.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alapvető fontosságú, hogy a bűnüldöző hatóságok feladataik ellátásához teljes körű és naprakész információkkal rendelkezzenek. Az Eurodacban tárolt információkra a tanácsi kerethatározatban29 említett terrorcselekmények vagy az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban30 említett egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából van szükség. Ezért az Eurodacban tárolt adatokat az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) által végzett összehasonlítás céljára.

(15)  A terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alapvető fontosságú, hogy a bűnüldöző hatóságok feladataik ellátásához teljes körű és naprakész információkkal rendelkezzenek. Az Eurodacban tárolt információkra a [terrorizmus elleni küzdelemről szóló és a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltó, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozatot módosító] (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett terrorcselekmények vagy a 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban említett egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy büntetőeljárás alá vonása céljából van szükség. Ezért az Eurodacban tárolt adatokat az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) által végzett összehasonlítás céljára.

_________________

 

29 A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.)-

 

30 A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

 

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Europol kérelme az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra kizárólag egyedi esetekben, különleges körülmények fennállása esetén, és szigorú feltételek mellett engedélyezhető.

(19)  Az Europol kérelme az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra kizárólag egyedi esetekben, különleges körülmények fennállása esetén, és szigorú feltételek mellett engedélyezhető, összhangban a szükségesség és arányosság Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikke (1) bekezdésében foglalt elvével, valamint az Európai Unió Bírósága szerinti értelmezéssel1a.

 

_________________

 

1a A Bíróság C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources és társai, Kärntner Landesregierung és társai egyesített ügyekben hozott 2014. április 8-i ítélete, ECLI:EU:C:2014:238; a Bíróság 2016. december 21-én hozott ítélete a Tele2 Sverige AB kontra Post-och telestyrelsen és a Secretary of State for the Home Department kontra Tom Watson és társai ügyben, C-203/15 és C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Mivel az Eurodacot a Dublini Egyezmény alkalmazásának megkönnyítése céljából hozták létre, az Eurodachoz terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében való hozzáférés az Eurodac eredeti céljának megváltozását jelenti, amely beavatkozik azon személyek magánéletének tiszteletben tartásához való alapvető jogba, akiknek a személyes adatait az Eurodacban feldolgozzák. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, e beavatkozásnak meg kell felelnie a jogszabályoknak, amelyeket megfelelő pontossággal kell megfogalmazni ahhoz, hogy lehetővé tegyék az egyének magatartásának kiigazítását, védenie kell az egyéneket az önkényességgel szemben, és megfelelő egyértelműséggel kell megjelölnie, hogy az illetékes hatóságok milyen mértékű mérlegelési jogkört gyakorolhatnak, és milyen módon. Minden beavatkozásnak ténylegesen általános érdekű célkitűzést kell szolgálnia, és arányosnak kell lennie az elérni kívánt jogos céllal.

(20)  Mivel az Eurodacot a Dublini Egyezmény alkalmazásának megkönnyítése céljából hozták létre, az Eurodachoz terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy büntetőeljárás alá vonása érdekében való hozzáférés az Eurodac eredeti céljának továbbfejlesztését jelenti. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, minden beavatkozásnak, amely azon személyek magánéletével kapcsolatos, akiknek személyes adatait az Eurodacban feldolgozzák, meg kell felelnie a jogszabályoknak, amelyeket megfelelő pontossággal kell megfogalmazni ahhoz, hogy lehetővé tegyék az egyének magatartásának kiigazítását, védenie kell az egyéneket az önkényességgel szemben, és megfelelő egyértelműséggel kell megjelölnie, hogy az illetékes hatóságok milyen mértékű mérlegelési jogkört gyakorolhatnak, és milyen módon. Minden beavatkozásnak ténylegesen általános érdekű célkitűzést kell szolgálnia, és arányosnak kell lennie az elérni kívánt jogos céllal.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  E rendelet megállapítja továbbá azokat a feltételeket, amelyek mellett a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében az ujjnyomatadatok Eurodac-adatokkal történő összehasonlítására irányuló kérések engedélyezhetők, valamint azokat a szükséges garanciákat, amelyek biztosítják azon személyeknek a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogát, akiknek a személyes adatait az Eurodacban feldolgozzák. E feltételek szigorú jellege azt tükrözi, hogy az Eurodac adatbázis olyan személyek ujjnyomatadatait tartja nyilván, akikről nem feltételezhető, hogy terrorcselekményt vagy egyéb súlyos bűncselekményt követtek el.

(22)  E rendelet megállapítja továbbá azokat a feltételeket, amelyek mellett a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében a biometrikus vagy alfanumerikus adatok Eurodac-adatokkal történő összehasonlítására irányuló kérések engedélyezhetők, valamint azokat a szükséges garanciákat, amelyek biztosítják azon személyeknek a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogát, akiknek a személyes adatait az Eurodacban feldolgozzák. E feltételek szigorú jellege azt tükrözi, hogy az Eurodac adatbázis olyan személyek biometrikus vagy alfanumerikus adatait tartja nyilván, akikről nem feltételezhető, hogy terrorcselekményt vagy egyéb súlyos bűncselekményt követtek el. A bűnüldöző hatóságok és az Europol nem mindig rendelkezik az általuk vizsgált ügyben érintett gyanúsított, elkövető vagy sértett biometrikus adataival, ami hátráltathatja az olyan biometrikus adatokat összehasonlító adatbázisok használatára vonatkozó képességüket, mint az Eurodac. Az ezen hatóságok és az Europol által végzett nyomozásokhoz való további hozzájárulás érdekében az ilyen esetekben lehetővé kell tenni az Eurodac rendszerben az alfanumerikus adatokon alapuló keresést, különösen akkor, ha ezeknek a hatóságoknak vagy az Europolnak bizonyítéka van a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, az elkövető vagy a sértett személyes adataira vagy azonosító okmányaira.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező és nemzetközi védelmet élvező személy azonos bánásmódban részesüljön, valamint az Unió menekültügyi vívmányaival különösen a 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel32, valamint a(z) 604/2013/ EU rendelettel való összhang megteremtése érdekében e rendelet hatálya kiterjed a kiegészítő védelmet kérelmező vagy arra jogosult személyekre is.

(23)  Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező és nemzetközi védelmet élvező személy azonos bánásmódban részesüljön, valamint az Unió menekültügyi vívmányaival, különösen a 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, az uniós áttelepítési keret létrehozásáról szóló [XXX/XXX rendelettel], valamint az (EU) […/…] rendelettel való összhang megteremtése érdekében e rendelet hatálya kiterjed a kiegészítő védelmet kérelmező vagy arra jogosult személyekre is, továbbá az [XXX/XXX rendelet] értelmében áttelepítés alapján nemzetközi védelemben részesített személyekre.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A tagállamok számára elő kell írni továbbá, hogy késedelem nélkül vegyenek és továbbítsanak ujjnyomatadatokat valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező személytől, valamint az egyes tagállamok külső határának jogellenes átlépése miatt letartóztatott, vagy valamely tagállamban jogellenesen tartózkodó hatodik életévét betöltött valamennyi harmadik országbeli állampolgártól vagy hontalan személytől.

(24)  A tagállamok számára elő kell írni továbbá, hogy késedelem nélkül vegyenek és továbbítsanak biometrikus adatokat valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező személytől, az [XXX/XXX rendelet] értelmében valamennyi áthelyezett harmadik országbeli állampolgártól és hontalan személytől, továbbá minden olyan harmadik országbeli állampolgártól és hontalan személytől, akit az egyes tagállamok külső határának jogellenes átlépése miatt letartóztattak, vagy aki valamely tagállamban jogellenesen tartózkodik és legalább hatodik életévét betöltötte.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A nemzetközi védelmet nem kérelmező kísérő nélküli kiskorúak és a családjuktól esetlegesen elszakított gyermekek védelmének megerősítése érdekében a központi rendszerben való tárolás céljából ujjnyomatot is kell venni és arcképmást is kell készíteni annak elősegítése céljából, hogy megállapíthassák a gyermek azonosságát, valamint támogathassák a tagállamot az esetlegesen más tagállamban élő családtagok vagy kötelékek felkutatásában. A családi kötelékek megállapítása a családegyesítés kulcsfontosságú eleme, és szorosan kapcsolódik a gyermek mindenek felett álló érdekének megállapításához, és adott esetben a tartós megoldás kialakításához.

(25)  Valamennyi migráns és menekült gyermek, köztük a nemzetközi védelmet nem kérelmező kísérő nélküli kiskorúak és a családjuktól esetlegesen elszakított gyermekek védelmének megerősítése érdekében biometrikus adatokat is kell venni, amelyeket a központi rendszerben kell tárolni annak elősegítése céljából, hogy támogathassák a tagállamot az esetlegesen más tagállamban élő családtagok vagy kötelékek felkutatásában. A biometrikus adatokat kizárólag ebből a célból kell rögzíteni, és ennek megfelelően kell feldolgozni és felhasználni. A családi kötelékek megállapítása a családegyesítés kulcsfontosságú eleme, és szigorúan figyelembe kell venni a gyermek mindenek felett álló érdekének megállapítása, és adott esetben a tartós megoldás kialakítása céljából. E feladatok végrehajtása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a gyermek jogairól szóló 1989. évi ENSZ-egyezményben lefektetett elveket. Az eltűnt gyermekekre vonatkozó továbbfejlesztett azonosítási eljárás hozzásegíti a tagállamokat ahhoz, hogy garantálni tudják a gyermekek megfelelő védelmének biztosítását. Ennek érdekében a tagállamok valamely eltűnt vagy bűncselekmény áldozatául esett gyermek azonosításakor haladéktalanul felveszik a kapcsolatot az illetékes nemzeti gyermekvédelmi hatóságokkal és elvégzik a szükségletek felmérését annak érdekében, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelő tartós megoldást találjanak.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet végrehajtása során a tagállamok a kiskorú mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva kötelesek eljárni. Amennyiben a megkereső tagállam megállapítja, hogy az Eurodac-adatok gyermekre vonatkoznak, ezen adatokat csak a megkereső tagállam használhatja fel bűnüldözési célokból, az adott állam kiskorúakra vonatkozó törvényeivel összhangban, valamint szem előtt tartva azon kötelezettséget, hogy elsődlegessé kell tenni a gyermek mindenekfelett álló érdekét.

(26)  E rendelet végrehajtása során a tagállamok a kiskorú mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva kötelesek eljárni. Amennyiben a megkereső tagállam megállapítja, hogy az Eurodac-adatok gyermekre vonatkoznak, ezen adatokat – és különösen a gyermekkereskedelem és más súlyos, gyermekek ellen irányuló bűncselekmények megelőzésére, nyomozására és felderítésére vonatkozó adatokat – csak a megkereső tagállam használhatja fel bűnüldözési célokból, az adott állam kiskorúakra vonatkozó törvényeivel összhangban, valamint szem előtt tartva azon kötelezettséget, hogy elsődlegessé kell tenni a gyermek mindenekfelett álló érdekét.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A tagállamoknak figyelembe kell venniük az Eurodac-rendeletnek az ujjnyomatvételi kötelezettség tekintetében való végrehajtásáról szóló, a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott bizottsági szolgálati munkadokumentumot34, amely bevett gyakorlatot képező megközelítést határoz meg a szabálytalan harmadik országbeli állampolgároktól való ujjnyomatvételre vonatkozóan. Amennyiben egy tagállam nemzeti joga végső esetben lehetővé teszi az erőszak vagy kényszer alkalmazásával történő ujjnyomatvételt, ezen intézkedéseknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az EU Alapjogi Chartáját. A kiszolgáltatott helyzetűnek ítélt harmadik országbeli állampolgárok és a kiskorúak nem kényszeríthetők ujjnyomatvételre vagy arcképmás készítésére, kivéve a nemzeti jog alapján megengedett, kellően indokolt esetekben.

(30)  Annak biztosítása érdekében, hogy a 10. cikk (1) bekezdésében, a 12a. cikkben, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (19 bekezdésében említett valamennyi személyt nyilvántartásba vegyenek az Eurodac-rendszerben, a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Eurodac-rendeletnek az ujjnyomatvételi kötelezettség tekintetében való végrehajtásáról szóló, a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott bizottsági szolgálati munkadokumentumot34, amely bevett gyakorlatot képező megközelítést határoz meg a szabálytalan harmadik országbeli állampolgároktól vagy hontalan személyektől való ujjnyomatvételre vonatkozóan. E folyamat végrehajtása során a tagállamoknak továbbá figyelembe kell venniük az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által „Az Eurodacnak való ujjnyomatadási kötelezettség alapjogi vonatkozásai” című, 2015. májusi stratégiai dokumentumában meghatározott iránymutatásokat. Amennyiben egy tagállam nemzeti joga végső esetben lehetővé teszi az erőszak vagy kényszer alkalmazásával történő ujjnyomatvételt, ezen intézkedéseknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Amennyiben egy kiskorú, különösen kísérő nélküli vagy családjától elválasztott kiskorú, elutasítja, hogy tőle ujjnyomatot vegyenek vagy hogy róla arcképmást készítsenek, és észszerűen gyanítható a gyermek biztonságát vagy védelmét érintő kockázatok fennállása, a gyermeket az illetékes gyermekvédelmi hatóságokhoz és/vagy a nemzeti áldozatkezelési mechanizmusokhoz továbbítják. Ezek a hatóságok a vonatkozó jogszabályokkal összhangban elvégzik a kiskorú egyedi szükségleteinek értékelését, hogy tartós megoldást találjanak a kiskorú számára, maradéktalanul tiszteletben tartva a gyermek mindenek felett álló érdekét.

__________________

__________________

34 COM(2015) 150 final, 2015.5.27.

34 COM(2015)0150

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az Eurodacból származó találatokat egy képzett ujjnyomat-szakértőnek kell ellenőriznie az EU [2016/…] rendelet szerinti felelősség pontos meghatározásának; a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy pontos beazonosításának, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy vagy a bűncselekmény sértettje – akik adatait esetleg tárolják az Eurodacban – pontos beazonosításának biztosítása érdekében. Az Eurodacból származó arcképmás-találatokat ugyancsak ellenőrizni kell, amennyiben kétség merül fel afelől, hogy az eredmény ugyanazon személyre vonatkozik.

(31)  Az Eurodacból származó találatokat egy képzett ujjnyomat-szakértőnek kell ellenőriznie az (EU) […/…] rendelet szerinti felelősség pontos meghatározásának, a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy pontos beazonosításának, valamint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy vagy a bűncselekmény sértettje – akik adatait esetleg tárolják az Eurodacban – pontos beazonosításának biztosítása érdekében. Az Eurodacból arcképmások alapján kapott találatokat szintén a nemzeti gyakorlattal összhangban kiképzett tisztviselőnek kell ellenőriznie, különösen ha csak arcképmással végeznek összehasonlítást. Ha egyszerre ujjnyomat- és arcképmás-összehasonlítást is végeznek, és mindkét biometrikus adatsorban van találat, a tagállamok szükség esetén ellenőrizhetik az arcképmásra vonatkozó eredményt.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Valamely tagállamban nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli állampolgároknak vagy hontalan személyek még hosszú évekig próbálhatnak más tagállamban nemzetközi védelmet kérni. Ennek megfelelően elegendően hosszú maximális időtartamot kell meghatározni az ujjnyomatadatok és arcképmások központi rendszerben történő tárolására. Mivel a már több éve az Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek többsége ez idő alatt letelepedett jogállást, sőt akár állampolgárságot is szerez az egyes tagállamokban, a tízéves időtartamot megfelelő időtartamnak lehet tekinteni az ujjnyomatadatok és arcképmások tárolására.

(32)  A nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek biometrikus adatai központi rendszerben történő tárolásának maximális időtartama a legszükségesebb és arányos időtartamra kell hogy korlátozódjon, összhangban a Charta 52. cikkének (1) bekezdésében rögzített arányosság elvével és a Bíróság értelmezésével. Mivel a már több éve az Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek többsége ez idő alatt letelepedett jogállást, sőt akár állampolgárságot is szerez az egyes tagállamokban, az ötéves időtartamot megfelelő időtartamnak lehet tekinteni a biometrikus adatok tárolására.

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  A hontalanságról szóló 2015. december 4-i következtetéseiben a Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői emlékeztettek az Unió 2012. szeptemberi kötelezettségvállalására, miszerint valamennyi tagállam csatlakozik a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló, 1954. évi Egyezményhez, és fontolóra veszi az 1961. évi, a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló egyezményhez való csatlakozást. Az „Emberi jogok és migráció a harmadik országokban” című, 2016. október 25-i állásfoglalásában az Európai Parlament emlékeztetett a hontalan személyek azonosításának fontosságára annak érdekében, hogy biztosítani lehessen számukra a nemzetközi jog értelmében rendelkezésre álló védelmet.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az Unión belüli tartózkodásra jogosulatlan harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek engedélyezetlen mozgásának sikeres megakadályozása és figyelemmel kísérése, valamint – a 2008/115/EK35 irányelvvel összhangban – a harmadik országokba való hatékony visszatérés és visszafogadás eredményes végrehajtásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog hatékony érvényesítéséhez szükséges intézkedések meghozatala céljából, az ötéves időszak tekintendő az ujjnyomatok és arcképmások szükséges megőrzési időtartamának.

(33)  Az Unión belüli tartózkodásra jogosulatlan harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek engedélyezetlen mozgásának sikeres megakadályozása és figyelemmel kísérése, valamint – a 2008/115/EK35 irányelvvel összhangban – a harmadik országokba való hatékony visszatérés és visszafogadás eredményes végrehajtásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog hatékony érvényesítéséhez szükséges intézkedések meghozatala céljából, az ötéves időszak tekintendő a biometrikus és alfanumerikus adatok szükséges megőrzési időtartamának.

_________________

_________________

35 HL L 348., 2008.12.24., 98. o.

35 HL L 348., 2008.12.24., 98. o.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Egyes különleges esetekben, amikor nincs szükség az ujjnyomatadatok, arcképmások és minden egyéb személyes adat ilyen hosszú ideig történő tárolására, a megőrzési időtartam ennél rövidebb lehet . Az ujjnyomatadatokat, arcképmásokat és minden egyéb személyes adatot azonnal törölni kell, amint a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek állampolgárságot szereznek valamely tagállamban.

(34)  Egyes különleges esetekben, amikor nincs szükség a biometrikus adatok és minden egyéb személyes adat ilyen hosszú ideig történő tárolására, a tárolási időtartam ennél rövidebb lehet. A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek biometrikus adatait és minden egyéb személyes adatát azonnal és véglegesen törölni kell, amint ezek a harmadik országbeli állampolgárok vagy személyek állampolgárságot szereznek valamely tagállamban.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Egyértelműen meg kell állapítani a Bizottság és az eu-LISA feladatkörét a központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra tekintetében, valamint a tagállamok feladatkörét az adatfeldolgozást, az adatbiztonságot és a nyilvántartott adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését illetően.

(37)  Egyértelműen meg kell állapítani a Bizottság és az eu-LISA feladatkörét a központi rendszer, a kommunikációs infrastruktúra és más információs rendszerekkel való interoperabilitás tekintetében, valamint a tagállamok feladatkörét az adatfeldolgozást, az adatbiztonságot és a nyilvántartott adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését illetően.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A hozzáférés ezenfelül csak akkor engedélyezhető, ha a 2008/615/IB tanácsi határozat36 alapján a tagállam ujjnyomat-adatbázisaival és az összes többi tagállam automatizált ujjnyomat-azonosító rendszereivel elvégzett összehasonlítás nem vezetett az érintett személyazonosságának a megállapításához. E feltétel megköveteli a megkereső tagállamtól, hogy az összes többi tagállam automatizált ujjnyomat-azonosító rendszereivel a 2008/615/IB határozat értelmében összehasonlításokat végezzen, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az megalapozott indokok alapján, feltételezhetően nem vezetne az érintett személyazonosságának a megállapításához. Megalapozott indokok állnak fenn különösen akkor, amikor az egyedi eset nem mutat semmilyen üzemeltetési vagy nyomozati kapcsolatot egy adott tagállammal. E feltétel a 2008/615/IB határozat előzetes jogi és technikai végrehajtását követeli meg a megkereső tagállam részéről az ujjnyomatadatok területén, mivel nem lehet bűnüldözési célú Eurodac-ellenőrzést végezni a fenti lépések megtétele előtt.

(42)  A hozzáférés ezenfelül csak akkor engedélyezhető, ha végeztek előzetes keresést a tagállam ujjnyomatadatokat és arcképmásokat tartalmazó adatbázisaiban és az összes többi tagállamnak a 2008/615/IB tanácsi határozatban36 említett automatizált ujjnyomat-azonosító rendszereiben. E feltétel megköveteli a megkereső tagállamtól, hogy az összes többi tagállam automatizált ujjnyomat-azonosító rendszereivel a 2008/615/IB határozat értelmében összehasonlításokat végezzen, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az megalapozott indokok alapján, feltételezhetően nem vezetne az érintett személyazonosságának a megállapításához. Megalapozott indokok állnak fenn különösen akkor, amikor az egyedi eset nem mutat semmilyen üzemeltetési vagy nyomozati kapcsolatot egy adott tagállammal. E feltétel a 2008/615/IB határozat előzetes jogi és technikai végrehajtását követeli meg a megkereső tagállam részéről az ujjnyomatadatok területén, mivel nem lehet bűnüldözési célú Eurodac-ellenőrzést végezni a fenti lépések megtétele előtt.

_________________

_________________

36 A Tanács 2008. június 23-i 2008/615/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

36 A Tanács 2008. június 23-i 2008/615/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A 2008/633/IB tanácsi határozat37 alapján a kijelölt hatóságoknak az Eurodacba való betekintést megelőzően – amennyiben az összehasonlítás feltételei teljesülnek – be kell tekinteniük a vízuminformációs rendszerbe.

törölve

_________________

 

37 A Tanács 2008. június 23-i 2008/633/IB határozata a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).

 

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50)  A központi rendszerből valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján megszerzett személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani a menedékjog biztosítása érdekében és a nemzetközi védelmet kérő személyek védelmében, megakadályozandó, hogy adataikhoz harmadik országok hozzájussanak. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem továbbíthatnak a központi rendszerből az alábbiak vonatkozásában szerzett információkat:  név (nevek), születési idő, állampolgárság,  a származási hely szerinti tagállam vagy elosztás szerinti tagállam; a személyazonosító okmány vagy úti okmány részletei;  ; a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának helye és időpontja; a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám; az ujjnyomatvétel dátuma, valamint annak időpontja, amikor a tagállam az adatot az Eurodacba továbbította; az operátor felhasználói azonosítója; a(z) [604/2013/EU rendelet] hatálya alá tartozó adatok továbbításához kapcsolódó valamennyi információ. E tilalom nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy – [ az (EU) […/2016] rendelettel és a [2016/…/EU] irányelv alapján elfogadott nemzeti szabályokkal összhangban ] – ilyen adatokat továbbítsanak a 604/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó harmadik országoknak annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok e rendelet alkalmazásában együttműködhessenek ilyen harmadik országokkal.

(50)  A központi rendszerből valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján megszerzett személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani a menedékjog és annak biztosítása érdekében, hogy a nemzetközi védelmet kérő személyek, valamint az [XXX/XXX rendelet] szerinti áttelepített harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek adatait harmadik országnak ne adják át. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem továbbíthatnak a központi rendszerből az alábbiak vonatkozásában szerzett információkat: név (nevek), születési idő, állampolgárság, a származási hely szerinti tagállam vagy elosztás szerinti tagállam, illetve áttelepítés helye szerinti tagállam; a személyazonosító okmány vagy úti okmány részletei; az áttelepítés vagy a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának helye és időpontja; a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám; az ujjnyomatvétel dátuma, valamint annak időpontja, amikor a tagállam az adatot az Eurodacba továbbította; az operátor felhasználói azonosítója; a(z) [604/2013/EU rendelet] hatálya alá tartozó adatok továbbításához kapcsolódó valamennyi információ. E tilalom nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy – [ az (EU) […/2016] rendelettel és a [2016/…/EU] irányelv alapján elfogadott nemzeti szabályokkal összhangban ] – ilyen adatokat továbbítsanak a 604/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó harmadik országoknak annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok e rendelet alkalmazásában együttműködhessenek ilyen harmadik országokkal.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  Egyedi esetekben a központi rendszerből kapott információk megoszthatók harmadik országgal a harmadik országbeli állampolgár visszaküldésével kapcsolatban történő beazonosításának elősegítése céljából. A személyes adatok megosztását szigorú feltételekhez kell kötni. Amennyiben ilyen információkat osztanak meg, semmilyen információt nem közölhetnek harmadik országokkal azzal kapcsolatban, hogy egy harmadik országbeli állampolgár nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amennyiben az az ország, ahová az egyént visszafogadják, egyben az egyén származási országa vagy egy másik olyan harmadik ország, ahová vissza fogják fogadni. A harmadik országbeli állampolgár azonosítása céljából harmadik ország felé történő adattovábbítást az (EU) […2016] rendelet V. fejezetének rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.

(51)  Egyedi esetekben a központi rendszerből kapott információk megoszthatók harmadik országgal annak érdekében, hogy elősegítsék a harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek a visszaküldésével kapcsolatban történő beazonosítását. A személyes adatok megosztását szigorú feltételekhez kell kötni. Amennyiben ilyen információkat osztanak meg, semmilyen információt nem közölhetnek harmadik országokkal azzal kapcsolatban, hogy egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amennyiben az az ország, ahová az egyént visszafogadják, egyben az egyén származási országa vagy egy másik olyan harmadik ország, ahová vissza fogják fogadni. A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy azonosítása céljából harmadik ország felé történő adattovábbítást az (EU) [679/2016] rendelet V. fejezetének rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  segítséget nyújtson az [XXX/XXX rendelet] szerint áttelepített harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek továbbutazásainak azonosításában;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítséget nyújtson az Unióba irányuló illegális bevándorlás és az Unión belüli továbbutazás ellenőrzéséhez, valamint az ott jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosításához a tagállamok által meghozandó megfelelő intézkedések – ideértve az engedély nélkül tartózkodó személyek kitoloncolását és hazatelepítését is – megállapítása céljából.

b)  segítséget nyújtson az Unióba irányuló illegális bevándorlás ellenőrzéséhez, a továbbutazások és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosításához a tagállamok által meghozandó megfelelő intézkedések – ideértve adott esetben az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek kitoloncolását, visszaküldését, vagy az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megadását is – megállapítása céljából.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  megállapítsa azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) bűnüldözési célból kérhetik az ujjnyomatadatok és arcképmások összehasoníltását a központi rendszerben tárolt ujjnyomatadatokkal terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából .

c)  megállapítsa azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok kijelölt hatóságai bűnüldözési célból kérhetik a biometrikus és alfanumerikus adatok összehasonlítását a központi rendszerben tároltakkal terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. Ez a rendelet megállapítja továbbá azon feltételeket, amelyek mellett az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) a terrorcselekmények és más súlyos, a megbízatása körébe eső bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében összehasonlításokat kérhet az Eurodac rendszerben tárolt adatokkal.

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Függetlenül attól, hogy a származási hely szerinti tagállam az adott tagállam nemzeti jogának megfelelően létesített adatbázisokban milyen célra dolgozza fel az Eurodac-nak szánt adatokat, az Eurodacban ujjnyomatadatokat és más személyes adatokat kizárólag az e rendeletben és a(z) [604/2013/EU rendelet] 34. cikkének (1) bekezdésében rögzített célokra lehet feldolgozni.

(2)  Függetlenül attól, hogy a származási hely szerinti tagállam az adott tagállam nemzeti jogának megfelelően létesített adatbázisokban milyen célra dolgozza fel az Eurodac-nak szánt adatokat, az Eurodacban ujjnyomatadatokat, arcképmásokat és más személyes adatokat kizárólag az e rendeletben és az [(EU) ... rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében] rögzített célokra lehet feldolgozni. A kiskorúak adatait a tagállamok felhasználhatják arra, hogy segítsenek azonosítani és nyomon követni eltűnt gyermekeket és kísérő nélküli kiskorúak esetén megállapítani családi kötelékeiket.

Módosítás     39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokból a tagállamoknak kötelező ujjnyomatot venni és arcképmást készíteni a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekről, és az érintetteket kötelezniük kell arra, hogy alávessék magukat az ujjnyomatvételnek és arcképmás-készítésnek, valamint erről e rendelet 30. cikkével összhangban tájékoztatniuk kell őket.

(1)  A 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyeket nyilvántartásba kell venni. Ezért az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokból a tagállamok rögzítik e személyek biometrikus adatait, és az érintetteket kötelezik arra, hogy megadják biometrikus adataikat, valamint e rendelet 30. cikkével összhangban tájékoztatják őket. A tagállamoknak az ujjnyomatvétel és arcképmás-készítés ideje alatt mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a személyek méltóságát és testi épségét.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hatodik életévüket betöltött kiskorúak ujjlenyomatvételét és arcképmásának készítését gyermekbarát módon és a gyermekekre különös gondot fordítva, a kiskorúakról való ujjnyomatvételre és arcképmás-készítésre kifejezetten képzett tisztviselőknek kell végezniük. A kiskorút az életkorának megfelelő módon, kimondottan az ujjnyomatvétel és arcképmás-készítés kiskorúak számára történő elmagyarázása céljából készített szórólapok és/vagy infografika és/vagy ábrák alkalmazásával kell tájékoztatni, és az ujjnyomatvételre és arcképmás-készítésre a kiskorút felelős felnőttnek, gyámnak vagy képviselőnek kell elkísérnie. A tagállamoknak az ujjnyomatvétel és arcképmás-készítés ideje alatt mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a kiskorú méltóságát és testi épségét.

törölve

(Lásd a 2a. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok – nemzeti jogukkal összhangbanközigazgatási szankciókat vezethetnek be az e cikk (1) bekezdése szerinti ujjnyomatvételi eljárás és arcképmás-készítés szabályainak megszegése esetére. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Ebben az összefüggésben őrizetet csak végső esetben kell alkalmazni a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megállapítására vagy ellenőrzésére.

(3)  Annak biztosítása érdekében, hogy a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi személyt az (1) bekezdésnek megfelelően nyilvántartásba vegyenek, a tagállamok – nemzeti jogukkal és az Európai Unió Alapjogi Chartájának maradéktalan tiszteletben tartása mellettadott esetben kellően indokolt adminisztratív szankciókat vezethetnek be a biometrikus adatok rögzítési eljárásának megszegése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy e személyek számára lehetőség nyíljon részt venni tanácsadáson, hogy rábeszéljék őket az eljárás során való együttműködésre és tájékoztatják őket az együttműködés megtagadásának lehetséges következményeiről. A közigazgatási szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Őrizetet csak végső esetben és a lehető legrövidebb és ahhoz szükséges ideig indokolt alkalmazni, amíg meghatározzák vagy ellenőrzik a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát, és különösen akkor, ha fennáll a fennáll a szökés kockázata. Amennyiben határozat születik arról, hogy egy harmadik országbeli állampolgárt vagy hontalan személyt őrizetbe vesznek, az illetékes nemzeti hatóságok minden egyes esetben értékelést végeznek annak ellenőrzése érdekében, hogy az őrizet megfelel-e az önkényes fogva tartás megakadályozását célzó valamennyi jogi és eljárási biztosítéknak.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a kiszolgáltatott személynek minősített harmadik országbeli állampolgároktól vagy a kiskorútól az ujjhegyek vagy az arc állapota miatt nem lehet ujjnyomatot venni vagy arcképmást készíteni, a fenti tagállam hatósága nem alkalmazhatnak szankciókat az ujjnyomatvétel vagy arcképmás-készítés kikényszerítésére. A tagállamok megpróbálhatnak újra ujjnyomatot venni vagy arcképmást készíteni azon kiskorúról vagy kiszolgáltatott személytől, aki ennek nem volt hajlandó eleget tenni, amennyiben a utóbbi megtagadásának oka nem kapcsolódik az ujjhegyek vagy az arc állapotához, illetve az egyén egészségi állapotához, és amennyiben ez kellően indokolt. Amennyiben egy kiskorú, különösen kísérő nélküli vagy családjától elválasztott kiskorú, elutasítja, hogy tőle ujjnyomatot vegyenek vagy hogy róla arcképmást készítsenek, és ésszerűen gyanítható a gyermek biztonságát vagy védelmét érintő kockázatok fennállása, a gyermeket a gyermekvédelmi hatóságokhoz és/vagy a nemzeti áldozatkezelési mechanizmushoz továbbítják.

(4)  E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a kiszolgáltatott személynek minősített harmadik országbeli állampolgároktól vagy hontalan személyektől az ujjbegyek vagy az arc állapota miatt nem lehet ujjnyomatot venni vagy arcképmást készíteni, az adott tagállam hatóságai nem alkalmazhatnak szankciókat a biometrikus adatok megadására vonatkozó kötelezettség nemteljesítése miatt. A tagállamok megpróbálhatnak újra ujjnyomatot venni vagy arcképmást készíteni azon kiszolgáltatott személytől, aki ennek nem volt hajlandó eleget tenni, amennyiben a utóbbi megtagadásának oka nem kapcsolódik az ujjbegyek vagy az arc állapotához, illetve az egyén egészségi állapotához, és amennyiben ez kellően indokolt.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ujjnyomat-vételi és arcképmás-készítési eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően határozzák meg és alkalmazzák.

(5)  Az ujjnyomat-vételi és arcképmás-készítési eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben megállapított biztosítékoknak megfelelően határozzák meg és alkalmazzák.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A kiskorúakra vonatkozó külön rendelkezések

 

(1)  A hatodik életévüket betöltött kiskorúak biometrikus adatainak rögzítését kizárólag a gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelően, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben rögzített elvekkel összhangban, gyermekbarát módon és a gyermekekre különös gondot fordítva, a gyermek nemének megfelelően, valamint a kiskorúakról való ujjnyomatvételre és arcképmás-készítésre kifejezetten képzett tisztviselőknek kell végezniük. A kiskorút az életkorának megfelelő módon, mind szóban, mind írásban, kimondottan az ujjnyomatvétel és arcképmás-készítés kiskorúak számára történő elmagyarázása céljából készített szórólapok, infografika és ábrák alkalmazásával, a kiskorú által értett nyelven kell tájékoztatni, A biometrikusadat-felvételnek a kiskorúért felelős felnőtt vagy törvényes gyám jelenlétében kell történnie. A tagállamoknak az ujjnyomatvétel és arcképmás-készítés ideje alatt mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a kiskorú méltóságát és testi épségét. A tagállamok nem alkalmazhatnak kényszert az ujjnyomatvétel megvalósítására. A kiskorúak őrizetbe vétele tilos.

 

(2)  Amennyiben az ujjbegyek vagy az arc állapota miatt nem lehet rögzíteni a kiskorú ujjnyomatait vagy arcképmását, a 2. cikk (3) bekezdése alkalmazandó. Amennyiben a kiskorú ujjnyomatait vagy arcképmását újból megpróbálják rögzíteni, az érintett tagállam az e cikk (1) bekezdésének megfelelően jár el. Amennyiben egy kiskorú, különösen kísérő nélküli vagy családjától elválasztott kiskorú, elutasítja, hogy tőle ujjnyomatot vegyenek vagy hogy róla arcképmást készítsenek, és egy kifejezetten a kiskorúakkal való foglalkozásra kiképzett tisztviselő értékelése szerint észszerűen gyanítható a gyermek biztonságát vagy védelmét érintő kockázatok fennállása, a gyermeket az illetékes gyermekvédelmi hatóságokhoz és/vagy a nemzeti áldozatkezelési mechanizmusokhoz továbbítják.

 

(3)  A 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a kiskorúakkal kapcsolatos minden adatkészletet öt évig tárolnak a központi rendszerben attól az időponttól kezdődően, hogy a kiskorú biometrikus adatait rögzítették.

 

(4)  A nemzeti büntetőjog különösen a büntetőjogi felelősség alsó korhatára tekintetében való sérelme nélkül, amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti kérelem kiskorú adataira vonatkozik, azt a szóban forgó adatoknak a gyermekkereskedelem és más súlyos, gyermekek ellen irányuló bűncselekmények megelőzése, nyomozása és felderítése tekintetében fennálló relevanciájának bizonyítékaival kell kísérni.

 

(5)  A befogadó létesítményekből eltűnt gyermekek biometrikus adatait a tagállamok eltűnt személyek adataiként rögzítik a Schengeni Információs Rendszerben (SIS). A tagállami bűnüldöző hatóságok által az e rendelet 26. cikke szerinti találat alapján azonosított eltűnt gyermekeket azonnal az illetékes nemzeti gyermekvédelmi hatóságokhoz továbbítják, amelyek elvégzik a szükségletek felmérését annak érdekében, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelő tartós megoldást találjanak.

(Az (1) bekezdés a 2. cikk (2) bekezdésének lényegét ismétli meg.)

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  „áttelepített harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy”: olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki a nemzeti joggal vagy az [XXX/XXX rendelettel] összhangban, áttelepítési eljárást követően érkezik az áttelepítés helye szerinti tagállamba.

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  a 12a. cikk hatálya alá tartozó személyek tekintetében az a tagállam, amely a személyes adatokat a központi rendszerbe továbbítja, és az összehasonlítás eredményeit megkapja;

Módosítás     47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „jogellenes tartózkodás”: olyan harmadik országbeli állampolgár jelenléte valamely tagállam területén, aki a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. cikkében meghatározott beutazási feltételeknek vagy az adott tagállamban érvényes egyéb beutazási, tartózkodási vagy letelepedési feltételeknek nem vagy már nem felel meg;

d)  „jogellenes tartózkodás”: olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy jelenléte valamely tagállam területén, aki a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. cikkében meghatározott beutazási feltételeknek vagy az adott tagállamban érvényes egyéb beutazási, tartózkodási vagy letelepedési feltételeknek nem vagy már nem felel meg;

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „találat”: a tagállam által valamely személy tekintetében továbbított és a számítógépes központi adatbázisban nyilvántartott ujjnyomatadatok közötti összehasonlítás során a központi rendszer által megállapított megfelelést vagy megfeleléseket jelenti, nem érintve azt a követelményt, hogy a tagállamoknak a 26. cikk (4) bekezdésének megfelelően haladéktalanul ellenőrizniük kell az összehasonlítás eredményeit;

f)  „találat”: a tagállam által valamely személy tekintetében továbbított és a számítógépes központi adatbázisban nyilvántartott biometrikus adatok közötti összehasonlítás során a központi rendszer által megállapított megfelelést vagy megfeleléseket jelenti, nem érintve azt a követelményt, hogy a tagállamoknak a 26. cikk (4) bekezdésének megfelelően haladéktalanul ellenőrizniük kell az összehasonlítás eredményeit;

Módosítás     49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  „Eurodac-adatok”: a 12. cikknek, a 13. cikke (2) bekezdésének és a 14. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi rendszerben tárolt valamennyi ujjnyomatadat;

j)  „Eurodac-adatok”: a 12. cikknek, a 12a. cikknek, a 13. cikk (2) bekezdésének és a 14. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi rendszerben tárolt valamennyi adat;

Módosítás     50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „bűnüldözés”: a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása;

k)  „bűnüldözés”: a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy büntetőeljárás alá vonása;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  „terrorcselekmények”: azok a nemzeti jog szerinti bűncselekmények, amelyek megfelelnek a 2002/475/IB kerethatározat 1–4. cikkében említett bűncselekményeknek, vagy azokkal egyenértékűek;

l)  „terrorcselekmények”: az Európai Parlament és a Tanács [a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, továbbá a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról] szóló (EU) 2017/... irányelvének 3–12 cikkében említett bűncselekmények.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

oa)   „biometrikus adatok”: az ujjnyomatok és arcképmások adatai;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás     53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ob)  „hontalan személy”: olyan személy, akit egy állam sem tart saját joga alapján állampolgárának.

Módosítás     54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – o c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

oc)  „alfanumerikus adatok”: betűkből, számokból, speciális karakterekből, szóközökből és központozásból álló adatok.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – o d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

od)   „tartózkodásra jogosító engedély”: az ... rendelet [COD(2016)0133; Dublin IV] (...) cikkének (...) pontjában meghatározottak szerinti tartózkodásra jogosító engedély;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – o e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

oe)  „interfészvezérlési dokumentáció”: műszaki dokumentum, amely meghatározza, hogy a 4. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti hozzáférési pontoknak milyen követelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy elektronikusan kommunikálni tudjanak a központi rendszerrel, ideértve különösen a központi rendszer és a nemzeti hozzáférési pontok között kicserélendő információk formáját és esetleges tartalmát.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EURODAC kommunikációs infrastuktúra a „közigaztatási rendszerek biztonságos transzeurópai telematikai szolgáltatásainak” (TESTA) létező hálózatát fogja használni. Az EURODAC-adatok más adatoktól való logikai elválasztásának biztosítása céljából a már létező TESTA virtuális magánhálózaton különálló virtuális magánhálózatot hoznak létre az EURODAC számára.

(2)  Az EURODAC kommunikációs infrastuktúra a „közigaztatási rendszerek biztonságos transzeurópai telematikai szolgáltatásainak” (TESTA) létező hálózatát fogja használni. Az adatok titkosságának biztosítása érdekében a személyes adatokat titkosítva kell az Eurodac rendszerbe továbbítani, illetve onnan letölteni.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden egyes tagállamban egyetlen nemzeti hozzáférési pont működik.

(3)  Minden egyes tagállamban egyetlen nemzeti hozzáférési pont működik. Az Europol saját hozzáférési ponttal rendelkezik.

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 10. cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó, a központi rendszerben feldolgozásra kerülő adatokat a származási hely szerinti tagállam nevében dolgozzák fel az e rendeletben rögzített feltételek alapján, és megfelelő technikai eszközökkel különítik el.

(4)  A 10. cikk (1) bekezdése, a 12a. cikk, a 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó, a központi rendszerben feldolgozásra kerülő adatokat a származási hely szerinti tagállam nevében dolgozzák fel az e rendeletben rögzített feltételek alapján, és megfelelő technikai eszközökkel különítik el.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eu-LISA számára lehetővé kell tenni, hogy az Eurodac adatgeneráló rendszerének valós személyes adatait használja fel tesztelési célból, az alábbi körülmények között:

Az eu-LISA számára lehetővé kell tenni, hogy az Eurodac adatgeneráló rendszerének valós személyes adatait használja fel tesztelési célból, az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően, és a tesztben részt vevő minden egyes személy tekintetében szigorúan megfelelve a személyzeti szabályzat1a 17. cikkében foglaltaknak, kizárólag az alábbi körülmények között:

 

1a A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.)

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ilyen esetekben a tesztelési környezetben ugyanolyan biztonsági intézkedéseket, hozzáférés-ellenőrzést és naplótevékenységeket kell alkalmazni, mint az Eurodac adatgeneráló rendszerben. A tesztelés céljából kiigazított valós személyes adatokat anonimizálni kell olyan módon, hogy az érintettek ne legyenek azonosíthatók.

Ilyen esetekben a tesztelési környezetben ugyanolyan biztonsági intézkedéseket, hozzáférés-ellenőrzést és naplótevékenységeket kell alkalmazni, mint az Eurodac adatgeneráló rendszerben. A tesztelés céljából kiigazított valós személyes adatokat szigorú feltételekhez kell kötni és anonimizálni kell olyan módon, hogy az érintettek ne legyenek azonosíthatók. A teszt céljainak elérését vagy a tesztelés befejezését követően minden valós személyes adatot azonnal és véglegesen törölni kell a tesztkörnyezetből. Az eu-LISA gondoskodik arról, hogy a külső vállalkozóknak az adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó megfelelő garanciák az (EU) 2016/679 rendelet 24–28. cikkében megállapított rendelkezéseknek megfelelően érvényesüljenek.

Módosítás     62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  más információs rendszerekkel való interoperabilitás.

Módosítás     63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célokból a tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek e rendelet értelmében jogosultak az Eurodac-adatokkal való összehasonlítást kérelmezni. A kijelölt hatóságok a tagállamok terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért vagy kivizsgálásáért felelős hatóságai. A nemzetbiztonsággal kapcsolatos hírszerzésért kizárólag felelős ügynökségek vagy egységek nem tartozhatnak a kijelölt hatóságok közé.

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célokból a tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek e rendelet értelmében jogosultak az Eurodac-adatokkal való összehasonlítást kérelmezni. A kijelölt hatóságok a tagállamok terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért vagy kivizsgálásáért felelős hatóságai.

Módosítás     64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam jegyzékbe veszi a kijelölt hatóságokat.

(2)  Minden tagállam jegyzékbe veszi a kijelölt hatóságokat és ezt késedelem nélkül eljuttatja a Bizottsághoz és az eu-LISA-hoz. Az eu-LISA az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a kijelölt hatóságok összesített jegyzékét. Amennyiben e jegyzék módosul, az eu-LISA évente egyszer az interneten közzétesz egy naprakésszé tett összesített jegyzéket.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőrző hatóság biztosítja azoknak a feltételeknek a teljesülését, amelyek az Eurodac-adatokkal történő összehasonlítás kéréséhez szükségesek.

Az ellenőrző hatóság biztosítja azoknak a feltételeknek a teljesülését, amelyek a biometrikus vagy alfanumerikus adatok Eurodac-adatokkal történő összehasonlításának kéréséhez szükségesek.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kizárólag az ellenőrző hatóság jogosult arra, hogy a nemzeti hozzáférési ponthoz továbbítsa az ujjnyomatadatok és arcképmások összehasonlítására irányuló kéréseket.

Kizárólag az ellenőrző hatóság jogosult arra, hogy a nemzeti hozzáférési ponthoz továbbítsa a biometrikus vagy alfanumerikus adatok összehasonlítására irányuló kéréseket.

Módosítás     67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célokból az Europol megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztviselőkből álló speciális egységet jelöl ki ellenőrző hatóságaként, amely az e cikk (2) bekezdésében említett kijelölt hatóságoktól függetlenül jár el az e rendelet értelmében fennálló feladatai végzése során, és az ellenőrzés kimenetelét illetően a kijelölt hatóságtól utasítást nem fogad el. Az egység biztosítja azoknak a feltételeknek a teljesülését, amelyek az ujjnyomatok és arcképmások Eurodac-adatokkal történő összehasonlítás kéréséhez szükségesek. Az Europol az egyes tagállamokkal egyetértésben az adott tagállam nemzeti hozzáférési pontját jelöli ki azon hatóságként, amely az ujjnyomatadatok és arcképmások összehasonlítására irányuló kéréseit a központi rendszerbe továbbítja.

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célokból az Europol kijelöli azt a hatóságot, amely engedélyt kap arra, hogy terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából kijelölt Europol hozzáférési pontján keresztül az Eurodac-adatokkal való összehasonlításokat kérjen. A kijelölt hatóságnak az Europol egyik operatív egységének kell lennie.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett célból az Europol kijelöli azt az operatív egységet, amely jogosult arra, hogy a kijelölt nemzeti hozzáférési ponton keresztül kérje az Eurodac-adatokkal történő összehasonlítást. A kijelölt hatóság az Europol operatív egységét képezi, amely az Europol hatáskörébe tartozó terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésére, felderítésére vagy kivizsgálására irányuló tagállami fellépés támogatása és fokozása érdekében jogosult az információgyűjtésre, -tárolásra, -feldolgozásra, -elemzésre és -cserére.

(2)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett célokból az Europol kellően felhatalmazott Europol-tisztviselőkből álló speciális egységet jelöl ki hozzáférési pontként. Az Europol hozzáférési pont ellenőrzi a 22. cikkben foglalt, az Eurodac-adatokkal való összehasonlítás kérelmezésére vonatkozó feltételek teljesülését. Az Europol hozzáférési pontnak az e rendelet szerinti feladatai teljesítése során függetlenül kell eljárnia, és az ellenőrzés kimenetelét illetően nem fogadhat el utasításokat az (1) bekezdésben említett kijelölt hatóságtól.

Módosítás     69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Europol kijelöl egy, az emberkereskedelem gyermek sértettjeivel kapcsolatos adatok összegyűjtésével, tárolásával, feldolgozásával, elemzésével és cseréjével megbízott operatív egységet. Az operatív egység engedélyt kap arra, hogy a gyermekkereskedelem, a gyermekmunka vagy a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzésére, felderítésére vagy kivizsgálására irányuló tagállami fellépés támogatása és fokozása érdekében az Eurodac-adatokkal való összehasonlításokat kérjen.

Módosítás     70

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Európai Határ- és Parti Őrség

 

Az (EU) 2016/1624 rendelet 40. cikkének (8) bekezdése értelmében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség tagjai vagy a visszaküldési műveletekben közreműködő személyzetből álló csapatok tagja és a migrációkezelést támogató csoportok tagjai saját megbízatásuk keretein belül jogosultak az Eurodacban rögzített adatokhoz hozzáférni és azokban keresni. Ennek során az e rendelet 10. cikkének (3a) bekezdésében említetteknek megfelelően az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által létrehozott és karbantartott technikai interfészt használják.

Módosítás     71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatosan továbbított adatkészletek száma;

a)  a 10. cikk (1) bekezdésében, a 12a. cikkben, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatosan továbbított adatkészletek száma;

Módosítás     72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  azoknak az ujjnyomatadatoknak a száma, amelyeket a központi rendszernek többször meg kellett kérnie a származási hely szerinti tagállamtól, mert az eredetileg továbbított ujjnyomatadatok összehasonlítását nem tudták elvégezni az ujjnyomat-felismerő rendszer alkalmazásával;

e)  azoknak a biometrikus adatoknak a száma, amelyeket a központi rendszernek többször meg kellett kérnie a származási hely szerinti tagállamtól, mert az eredetileg továbbított biometrikus adatok összehasonlítását nem tudták elvégezni a biometrikus adatokat felismerő informatikai rendszer alkalmazásával;

Módosítás     73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a 31. cikkben említett személyekre vonatkozó kérelmek száma;

j)  a 31. cikkben említett személyekre vonatkozó kérelmek száma és típusa;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés a)–h) pontjában említett személyekre vonatkozó havi statisztikai adatokat minden hónapban közzéteszik és nyilvánosságra hozzák. Minden év végén az eu-LISA közzéteszi és nyilvánosságra hozza az (1) bekezdés a)–h) pontjában említett személyekre vonatkozó éves statisztikai adatokat. A statisztikák tagállamok szerinti bontásban mutatják be az adatokat.

(2)  Az (1) bekezdés a)–h) pontjában említett személyekre vonatkozó havi statisztikai adatokat lehetőség szerint az érintettek születési éve és neme szerint lebontják, továbbá minden hónapban közzéteszik és nyilvánosságra hozzák. Minden év végén az eu-LISA közzéteszi és nyilvánosságra hozza az (1) bekezdés a)–h) pontjában említett személyekre vonatkozó éves statisztikai adatokat. A statisztikák tagállamok szerinti bontásban mutatják be az adatokat.

Módosítás     75

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megfelelően felhatalmazott alkalmazottai az eu-LISA által készített, az e rendelet (1) bekezdésének a)–h) pontjában említett statisztikákhoz és a 12. cikk d)–s) pontjában, a 13. cikk (2) bekezdésének d)–m) pontjában és a 14. cikk (2) bekezdésének d)–m) pontjában említett, releváns adatokhoz csak az e rendelet 1. cikkének b) pontjában és az (EU) 2016/1624 rendelet 11. és 37. cikkében említett célokból férhetnek hozzá. Az ilyen statisztikákhoz és adatokhoz való hozzáférést oly módon kell biztosítani, hogy az egyes személyeket ne lehessen azonosítani. A szóban forgó adatok feldolgozását az (EU) 2016/1624 rendeletben előírt adatvédelmi szempontoknak megfelelően kell végrehajtani.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ujjnyomatadatokat az Európai Határ- [és Parti] Őrség csapatának tagjai vagy a tagállamok menekültügyi szakértői is vehetnek vagy továbbíthatnak feladataik ellátása vagy hatáskörük gyakorlása során, az [Európai Határ- [és Parti Őrségről] és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel] és a [439/2010/EU rendelettel] összhangban.

(3)  Amennyiben egy érintett tagállam kéri, a biometrikus adatokat feladataik ellátása vagy hatáskörük gyakorlása során az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak tagjai vagy a tagállamok menekültügyi szakértői is felvehetik vagy továbbíthatják az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, illetve a menekültügyi támogató csoportok is az [(EU) .../.... rendelettel] összhangban.

Módosítás     77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (3) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Unió (EU) 2017/... rendelettel létrehozott Menekültügyi Ügynöksége technikai interfészt hoz létre és tart fent, amely közvetlen összeköttetést tesz lehetővé az Eurodac központi rendszerével.

Módosítás     78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  családi név(nevek) és utónév(nevek), születési név(nevek) és korábban használt nevek, valamint bármely álnév(nevek), adott esetben külön bejegyzésben;

c)  családi név (nevek) és utónév (nevek), születési név (nevek) és korábban használt nevek;

Módosítás     79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  állampolgárság(ok);

d)  állampolgárság(ok) vagy feltételezett és bejelentett állampolgárság(ok) vagy hontalan státusz a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló 1954. évi Egyezmény 1. cikkének (1) bekezdésével összhangban;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

sa)   a kiskorú családtagjainak adatai, melyek relevánsak a család nyomon követése és egyesítése szempontjából, például a családtagok neve, a kiskorúval való családi kötelék, és adott esetben útlevélszámuk vagy személyazonosító igazolványuk száma;

Módosítás     81

Rendeletre irányuló javaslat

IIa. FEJEZET (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. FEJEZET: áttelepített harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek

Módosítás     82

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az ujjnyomatok és arcképmások összegyűjtése és továbbítása

 

(1) Az egyes tagállamok a lehető leghamarabb ujjnyomatot vesznek minden hatodik életévét betöltött, áttelepített harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy valamennyi ujjáról, arcképmást készítenek e személyekről a területükre való belépéskor, valamint az (EU) .../.... rendelet 10. cikkében meghatározott egyéb adatokkal együtt továbbítják ezeket az ujjnyomatokat és arcképmásokat a központi rendszerbe.

 

A valamennyi ujjról történő digitális ujjnyomatvétel és az arcképmáskészítés sürgős követelményének nem teljesítése nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy ujjnyomatokat vegyenek és arcképmást készítsenek, és azokat továbbítsák a központi rendszerbe. Amennyiben az ujjhegyek állapota nem teszi lehetővé a 26. cikk szerinti megfelelő összehasonlítást biztosító minőségű ujjenyomatvételt, az áttelepítés helye szerinti tagállam ismét ujjnyomatot vesz a kérelmezőtől, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sikeres ismételt ujjnyomatvételtől számított 48 órán belül újra megküldi azokat.

 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a kérelmező egészségének biztosítása, vagy a közegészség védelme érdekében hozott intézkedések következtében nem lehet az áttelepített, harmadik országbeli polgártól vagy hontalan személytől ujjnyomatot venni és róla arcképmást készíteni, vagy egyszerre mindkettőt, a tagállamok ezen egészségügyi okok megszűnését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül leveszik az ujjnyomatokat , arcképmást készítenek, vagy egyszerre mindkettőt, és megküldik azokat.

Módosítás     83

Rendeletre irányuló javaslat

12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b. cikk

 

Az adatok nyilvántartásba vétele

 

A központi rendszer nyilvántartásába kizárólag a következő adatokat veszik fel:

 

a) ujjnyomatadatok;

 

b) arcképmás;

 

c) családi név (nevek) és utónév (-nevek), születési név (nevek) és korábban használt nevek, valamint bármely álnév (-nevek), adott esetben külön bejegyzésben;

 

d) állampolgárság(ok);

 

e) születési hely és idő;

 

f) f) az áttelepítés szerinti tagállam, a nyilvántartásba vétel helye és dátuma;

 

g) nem;

 

h) adott esetben a személyazonosító vagy úti okmány típusa és száma; a kibocsátó tagállam három betűből álló kódja és az okmány érvényessége;

 

i) a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám;

 

j) az ujjnyomatvétel és/vagy arcképmás készítésének időpontja;

 

k) az adatok központi rendszerhez történő továbbításának időpontja;

 

l) az operátor felhasználói azonosítója;

Módosítás     84

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  családi név(nevek) és utónév(nevek), születési név(nevek) és korábban használt nevek, valamint bármely álnév(nevek), adott esetben külön bejegyzésben;

c)  családi név (nevek) és utónév (-nevek), születési név (nevek) és korábban használt nevek;

Módosítás     85

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  állampolgárság(ok);

d)  a hontalan személy állampolgársága(i) vagy feltételezett és bejelentett állampolgársága(i) vagy hontalan státusza a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló 1954. évi Egyezmény 1. cikkének (1) bekezdésével összhangban;

Módosítás     86

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a kiskorúak családi kötelékeire vonatkozó részletek, így a családtagok és kísérők neve vagy bármely egyéb fontos információ, amely segíthet az esetleges családfelkutatásban és családegyesítésben;

Módosítás     87

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  az eredeti tagállam által hozott kiutasítási határozat vagy kitoloncolási intézkedés;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ujjnyomatadatokat az Európai Határ- [és Parti] Őrség csapatának tagjai vagy a tagállamok menekültügyi szakértői is vehetnek vagy továbbíthatnak feladataik ellátása vagy hatáskörük gyakorlása során, az [Európai Határ- [és Parti Őrségről] és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel] és a [439/2010/EU rendelettel] összhangban.

(7)  Amennyiben egy érintett tagállam kéri, biometrikus adatokat felvehetnek vagy továbbíthatnak feladataik ellátása vagy hatáskörük gyakorlása során az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak tagjai az (EU)2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, illetve a menekültügyi támogató csoportok is az [(EU) .../.... rendelettel] összhangban.

Módosítás     89

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  állampolgárság(ok);

d)  a hontalan személy állampolgársága(i) vagy feltételezett és bejelentett állampolgársága(i) vagy hontalan státusza a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló 1954. évi Egyezmény 1. cikkének (1) bekezdésével összhangban;

Módosítás     90

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a kiskorúak családi kötelékeire vonatkozó részletek, így a családtagok és kísérők neve vagy bármely egyéb fontos információ, amely segíthet az esetleges családfelkutatásban és családegyesítésben;

Módosítás     91

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  az eredeti tagállam által hozott kiutasítási határozat vagy kitoloncolási intézkedés;

Módosítás     92

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A jogellenesen tartózkodó, az Unióba a külső határok jogszerű átlépése során érkező és az engedélyezett tartózkodási határidőn túl legfeljebb 15 nappal maradó, harmadik országbeli polgárok esetében a tagállamok eltérhetnek az (1) és (2) bekezdésektől.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e cikk (3) bekezdésében említett 72 órás határidő be nem tartása nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy ujjnyomatokat vegyenek és azokat továbbítsák a központi rendszerbe. Amennyiben az ujjhegyek állapota nem teszi lehetővé a 26. cikk szerinti megfelelő összehasonlítást biztosító minőségű ujjnyomatvételt, a származás helye szerinti tagállam ismét ujjnyomatot vesz az e cikk (1) bekezdésében leírt módon elfogott személyektől, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sikeres ujjnyomatvételtől számított 48 órán belül újra megküldi azokat.

(4)  Az e cikk (3) bekezdésében említett 72 órás határidő be nem tartása nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy biometrikus adatokat vegyenek és azokat továbbítsák a központi rendszerbe. Amennyiben az ujjhegyek állapota nem teszi lehetővé a 26. cikk szerinti megfelelő összehasonlítást biztosító minőségű ujjnyomatvételt, a származás helye szerinti tagállam ismét ujjnyomatot vesz az e cikk (1) bekezdésében leírt módon elfogott személyektől, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sikeres ujjnyomatvételtől számított 48 órán belül újra megküldi azokat.

Módosítás     94

Rendeletre irányuló javaslat

V FEJEZET – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A NEMZETKÖZI VÉDELMET KÉRELMEZŐK ÉS A SZABÁLYTALAN HATÁRÁTLÉPÉS VAGY VALAMELY TAGÁLLAM TERÜLETÉN VALÓ JOGELLENES TARTÓZKODÁS MIATT LETARTÓZTATOTT HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ADATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

A NEMZETKÖZI VÉDELMET KÉRELMEZŐK, ÁTTELEPÍTETT HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS HONTALAN SZEMÉLYEK, VALAMINT A SZABÁLYTALAN HATÁRÁTLÉPÉS VAGY VALAMELY TAGÁLLAM TERÜLETÉN VALÓ JOGELLENES TARTÓZKODÁS MIATT LETARTÓZTATOTT HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK ADATAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

Módosítás     95

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállam által továbbított ujjnyomatadatokat és arcképmásokat – a 11. cikk b) és c) pontjával összhangban továbbítottak kivételével – automatikusan összehasonlítják a más tagállamok által továbbított és a 10. cikk (1) bekezdésével, a 13. cikk (1) bekezdésével és a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban már a központi rendszerben tárolt ujjnyomatadatokkal.

(1)  A tagállam által továbbított biometrikus adatokat – a 11. cikk b) és c) pontjával összhangban továbbítottak kivételével – automatikusan összehasonlítják a más tagállamok által továbbított és a 10. cikk (1) bekezdésével, a 12a. cikkel, a 13. cikk (1) bekezdésével és a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban már a központi rendszerben tárolt ujjnyomatadatokkal.

Módosítás     96

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A központi rendszer a találatot, illetve az összehasonlítás negatív eredményét a 26. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárások szerint automatikusan továbbítja a származási hely szerinti tagállam felé. Találat esetén a találatnak megfelelő összes adatkészletre vonatkozóan továbbítja a 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat, valamint adott esetben a 19. cikk (1) és (4) bekezdésében említett jelölést. Negatív találat esetén a 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat nem továbbítják.

(3)  A központi rendszer a találatot, illetve az összehasonlítás negatív eredményét a 26. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárásokat követően automatikusan továbbítja a származási hely szerinti tagállam felé. Találat esetén a találatnak megfelelő összes adatkészletre vonatkozóan továbbítja a 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat, valamint adott esetben a 19. cikk (1) és (4) bekezdésében említett jelölést. Negatív találat esetén a 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat nem továbbítják.

Módosítás     97

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az arcképmások összehasonlítása

Kizárólag arcképmások összehasonlítása

Módosítás     98

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett arcképmása és nemét érintő adatai – a 10. cikk (1) bekezdésével, a 13. cikk (1) bekezdésével és a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban – automatikusan összehasonlíthatók az érintett más tagállamok által továbbított és már a központi rendszerben tárolt arcképmásával és nemét érintő személyes adataival, kivéve a 11. cikk b) és c) pontjával összhangban továbbított adatokat.

(2)  Az érintett arcképmása és nemét érintő adatai – a 10. cikk (1) bekezdésével, a 12a. cikkel, a 13. cikk (1) bekezdésével és a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban – automatikusan összehasonlíthatók az érintett más tagállamok által továbbított és már a központi rendszerben tárolt arcképmásával és nemét érintő személyes adataival, kivéve a 11. cikk b) és c) pontjával összhangban továbbított adatokat.

Módosítás     99

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A központi rendszer a találatot, illetve az összehasonlítás negatív eredményét a 26. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárásokat követően automatikusan továbbítja a származási hely szerinti tagállam felé. Találat esetén a találatnak megfelelő összes adatkészletre vonatkozóan továbbítja a 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat, valamint adott esetben a 17. cikk (1) és (4) bekezdésében említett jelölést. Negatív találat esetén a 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat nem továbbítják.

(4)  A központi rendszer a találatot, illetve az összehasonlítás negatív eredményét a 26. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárásokat követően automatikusan továbbítja a származási hely szerinti tagállam felé. Találat esetén a találatnak megfelelő összes adatkészletre vonatkozóan továbbítja a 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat, valamint adott esetben a 19. cikk (1) és (4) bekezdésében említett jelölést. Negatív találat esetén a 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat nem továbbítják.

Módosítás     100

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 12. cikk szerinti a nemzetközi védelmet kérelmezővel kapcsolatos minden adatkészletet az ujjnyomatvétel időpontjától számított tíz évig tárolnak a központi rendszerben.

(1)  A 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 12. cikk szerinti a nemzetközi védelmet kérelmezővel kapcsolatos minden adatkészletet az első ujjnyomatvétel időpontjától számított öt évig tárolnak a központi rendszerben.

Módosítás     101

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 12a. cikkben meghatározott célokból, az áttelepített harmadik országbeli állampolgárral vagy hontalan személlyel kapcsolatos minden adatkészletet az ujjnyomatvétel időpontjától számított öt évig tárolnak a központi rendszerben.

Módosítás     102

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 13. cikk (2) bekezdése szerinti harmadik országbeli állampolgárral vagy hontalan személlyel kapcsolatos minden adatkészletet az ujjnyomatvétel időpontjától számított öt évig tárolnak a központi rendszerben.

(2)  A 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 13. cikk (2) bekezdése szerinti harmadik országbeli állampolgárral vagy hontalan személlyel kapcsolatos minden adatkészletet az adott harmadik országbeli polgár vagy hontalan személy elleni intézkedés időtartamának megfelelő időszakon át, legfeljebb az első ujjnyomatvétel időpontjától számított öt évig tárolnak a központi rendszerben.

Módosítás     103

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 14. cikk (2) bekezdése szerinti harmadik országbeli állampolgárral vagy hontalan személlyel kapcsolatos minden adatkészletet az ujjnyomatvétel időpontjától számított öt évig tárolnak a központi rendszerben.

(3)  A 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 14. cikk (2) bekezdése szerinti harmadik országbeli állampolgárral vagy hontalan személlyel kapcsolatos minden adatkészletet az adott harmadik országbeli polgár vagy hontalan személy elleni intézkedés időtartamának megfelelő időszakon át, legfeljebb az első ujjnyomatvétel időpontjától számított öt évig tárolnak a központi rendszerben.

Módosítás     104

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az azokra a személyekre vonatkozó adatokat, akik a 17. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt időtartam lejártát megelőzően állampolgárságot szereznek valamely tagállamban, a 28. cikk (4) bekezdésének megfelelően haladéktalanul törlik a központi rendszerből azt követően, hogy a származási hely szerinti tagállamot értesítették arról, hogy az érintett személy az állampolgárságot megkapta.

(1)  Az azokra a személyekre vonatkozó adatokat, akik a 17. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt időtartam lejártát megelőzően állampolgárságot szereznek valamely tagállamban, a 28. cikk (4) bekezdésének megfelelően haladéktalanul törlik a központi rendszerből. Az adatok törlése érdekében az adatbeküldő tagállamot haladéktalanul értesítik arról, hogy az érintett személy az adott állampolgárságot megkapta.

Módosítás     105

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A központi rendszer – a lehető leghamarabb, és legfeljebb 72 órán belül – az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az (1) bekezdésnek megfelelően törli az adatokat.

(2)  A központi rendszer – a lehető leghamarabb, és legfeljebb 72 órán belül – az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 10. cikk (1) bekezdésében, a 12a. cikkben, a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az (1) bekezdésnek megfelelően törli az adatokat.

Módosítás     106

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az a származási hely szerinti tagállam, amely nemzetközi védelemben részesítette a nemzetközi védelmet kérelmező azon személyt, akinek adatait a 12. cikk alapján a központi rendszerben nyilvántartásba vették, az eu-LISA által a központi rendszerrel történő elektronikus kommunikációra vonatkozóan megállapított követelményekkel összhangban az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt célokból megjelöli a vonatkozó adatokat. E megjelölést a 17. cikk (1) bekezdésével összhangban tárolják a központi rendszerben, a 15. cikkben említett továbbítás céljából. A központi rendszer – a lehető leghamarabb, és legfeljebb 72 órán belül – az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha olyan másik származási hely szerinti tagállam jelöl adatot, amely az általuk a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban továbbított adatokkal megegyező adatokat továbbított. A származási hely szerinti tagállamok a megfelelő adatkészleteket szintén jelölik.

(1)  Az a származási hely szerinti tagállam, amely nemzetközi védelemben részesítette a nemzetközi védelmet kérelmező azon személyt, akinek adatait a 12. cikk alapján a központi rendszerben nyilvántartásba vették, az eu-LISA által a központi rendszerrel történő elektronikus kommunikációra vonatkozóan megállapított követelményekkel összhangban az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt célokból megjelöli a vonatkozó adatokat. E megjelölést a 17. cikk (1) bekezdésével összhangban tárolják a központi rendszerben, a 15. és 16. cikkben említett továbbítás céljából. A központi rendszer – a lehető leghamarabb, és legfeljebb 72 órán belül – az összes adatbeküldő tagállamot értesíti arról, ha olyan másik adatbeküldő tagállam jelöl adatot, amely az általuk a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban továbbított adatokkal megegyező adatokat továbbított. A származási hely szerinti tagállamok a megfelelő adatkészleteket szintén jelölik.

Módosítás     107

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzetközi védelemben részesülők központi rendszerben tárolt és az e cikk (1) bekezdése szerint jelölt adatait összehasonlítás céljából hozzáférhetővé kell tenni az érintett nemzetközi védelemben történő részesítésének dátumát követő három évig az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt célokra.

A nemzetközi védelemben részesülők központi rendszerben tárolt és az e cikk (1) bekezdése szerint jelölt adatait az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célokból történő összehasonlítás céljából hozzáférhetővé kell tenni mindaddig, amíg az ilyen adatokat a 17. cikk (4) bekezdésével összhangban automatikusan törlik a központi rendszerből.

Módosítás     108

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ujjnyomatadatok Eurodac-adatokkal történő összehasonlítására szolgáló eljárás

A biometrikus vagy alfanumerikus adatok Eurodac-adatokkal történő összehasonlítására vonatkozó eljárás

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított célokra a 6. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett kijelölt hatóságok a 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján indoklással ellátott elektronikus megkeresést nyújthatnak be az általuk használt referenciaszám feltüntetésével, amelyben összehasonlítás céljából kérik az ujjnyomatadatoknak és arcképmásoknak a nemzeti hozzáférési ponton keresztül a központi rendszerbe történő továbbítását. A kérés beérkezését követően az ellenőrző hatóság ellenőrzi, hogy teljesült-e az összehasonlítás kérésére vonatkozó, 21. vagy 22. cikkben említett valamennyi feltétel.

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított célokra a 6. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett kijelölt hatóságok a 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján indoklással ellátott elektronikus megkeresést nyújthatnak be az általuk használt referenciaszám feltüntetésével, amelyben összehasonlítás céljából kérik a biometrikus vagy alfanumerikus adatoknak és arcképmásoknak a nemzeti hozzáférési ponton keresztül a központi rendszerbe történő továbbítását. A kérés beérkezését követően az ellenőrző hatóság ellenőrzi, hogy teljesült-e az összehasonlítás kérésére vonatkozó, 21. vagy 22. cikkben említett valamennyi feltétel.

Módosítás     110

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az összehasonlítás kérésére vonatkozó, a 21. vagy 22. cikkben említett valamennyi feltétel teljesült, az ellenőrző hatóság továbbítja az összehasonlításra irányuló kérést a nemzeti hozzáférési ponthoz, amely a 15. és 16. cikk (3) és (5) bekezdésének megfelelően továbbküldi azt a központi rendszerbe a 10. cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) bekezdése alapján a központi rendszerbe továbbított ujjnyomatadatokkal és arcképmásokkal történő összehasonlítás céljából.

(2)  Amennyiben az összehasonlítás kérésére vonatkozó, a 21. vagy 22. cikkben említett valamennyi feltétel teljesült, az ellenőrző hatóságnak továbbítania kell az összehasonlításra irányuló megkeresést a nemzeti hozzáférési ponthoz, amely a 15. és 16. cikknek megfelelően továbbküldi azt a központi rendszerbe a 10. cikk (1) bekezdése, a 12a. cikk, a 13. cikk (1) bekezdése és a 14. cikk (1) bekezdése alapján a központi rendszerbe továbbított biometrikus vagy alfanumerikus adatokkal történő összehasonlítás céljából.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított célokra az Europol kijelölt hatósága a 22. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján indokolással ellátott elektronikus kérelmet nyújthat be, amelyben összehasonlítás céljából kéri a biometrikus vagy alfanumerikus adatoknak a 8. cikk (2) bekezdésében említett Europol hozzáférési pontra történő továbbítását. Az ilyen kérések beérkezését követően az Europol hozzáférési pont ellenőrzi, hogy teljesült-e az összehasonlítás kérésére vonatkozó, a 22. cikkben említett valamennyi feltétel. Amennyiben a 22. cikkben említett valamennyi feltétel teljesült, az Europol hozzáférési pont megfelelő meghatalmazással rendelkező személyzetének el kell járnia a kérelem ügyében. A lekért Eurodac-adatokat az adatbiztonságot garantáló módon továbbítják a 8. cikk (1) bekezdésében említett operatív egységeknek.

Módosítás     112

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A terrorcselekményekhez vagy egyéb súlyos bűncselekményekhez kapcsolódó közvetlen veszély megelőzése szükségességének rendkívül sürgős eseteiben az ellenőrző hatóság a kijelölt hatóság által küldött összehasonlításra irányuló kérés beérkezését követően azonnal továbbíthatja az ujjnyomatadatokat a nemzeti hozzáférési ponthoz; ebben az esetben csak utólag ellenőrzi az összehasonlítás kérésére vonatkozó, a 21. vagy 22. cikkben említett valamennyi feltétel teljesülését, beleértve azt is, hogy valóban rendkívül sürgős esetről volt-e szó. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.

(4)  A terrorcselekményekhez vagy egyéb súlyos bűncselekményekhez kapcsolódó közvetlen veszély megelőzése szükségességének rendkívül sürgős eseteiben az ellenőrző hatóság a kijelölt hatóság által küldött összehasonlításra irányuló kérés beérkezését követően azonnal továbbíthatja a biometrikus vagy alfanumerikus adatokat a nemzeti hozzáférési ponthoz; ebben az esetben csak utólag ellenőrzi az összehasonlítás kérésére vonatkozó, a 21. vagy 22. cikkben említett valamennyi feltétel teljesülését, beleértve azt is, hogy valóban rendkívül sürgős esetről volt-e szó. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.

Módosítás     113

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított célokra a kijelölt hatóságok hatáskörükön belül csak abban az esetben nyújthatnak be az ujjnyomatadatoknak a központi rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlítására irányuló, indokolással ellátott elektronikus kérelmet, ha az alábbi adatbázisokkal elvégzett összehasonlítás nem vezetett az érintett személyazonosságának megállapításához:

(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított célokra a kijelölt hatóságok hatáskörükön belül csak abban az esetben nyújthatnak be biometrikus vagy alfanumerikus adatoknak a központi rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlítására irányuló, indokolással ellátott elektronikus megkeresést, ha azt megelőzően ellenőrzést végeztek:

Módosítás     114

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az összes többi tagállamnak a 2008/615/IB határozat szerinti automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere – amennyiben az összehasonlítás műszakilag rendelkezésre áll –, kivéve, ha megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy az ilyen rendszerekkel végzett összehasonlítás nem vezet az érintett személyazonosságának a megállapításához. A kijelölt hatóság által az ellenőrző hatóság számára megküldött indokolással ellátott, az Eurodac-adatokkal történő összehasonlításra irányuló elektronikus kérésnek tartalmaznia kell az ilyen megalapozott indokokat, valamint

–  az összes többi tagállamnak a 2008/615/IB határozat szerinti automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere, valamint

Módosítás     115

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló kérések ujjnyomatadatok és arcképmások közötti keresésre korlátozódnak.

(2)  Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló megkereséseknek biometrikus vagy alfanumerikus adatok közötti keresésre kell korlátozódniuk.

Módosítás     116

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló kérések ujjnyomatadatok és arcképmások összehasonlítására korlátozódnak.

(2)  Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló megkereséseknek biometrikus vagy alfanumerikus adatok közötti keresésre kell korlátozódniuk.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Europol a 2016/794/IB határozat rendelkezéseinek megfelelően egyéb információkat is kérhet az érintett tagállamoktól.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az (1) bekezdésben említett hozzáférés eredményeképpen történő személyiadat-feldolgozást az (EU) 2016/794 rendeletben előírt adatvédelmi szempontoknak megfelelően kell végrehajtani. Az Europol nyilvántartásba veszi a központi rendszerben történő összes keresést és a rendszerhez való hozzáférést, és kérésre az (EU) 2016/794 rendeletnek megfelelően kinevezett európai adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátja ezt a dokumentációt az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzése céljából.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A központi rendszerben történt keresés során megszerzett személyes adatok nem továbbíthatók vagy bocsáthatók rendelkezésre egyetlen harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára sem, kivéve ha egy ilyen átadás az Europol hatáskörébe tartozó ügyekben szigorúan szükséges és arányos mértékű. Minden ilyen adattovábbításra az (EU) 2016/794 rendelet V. fejezetével összhangban és a származási ország egyetértésével kerül sor.

Módosítás     120

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az ujjnyomatadatok és a 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett egyéb adatok központi rendszerhez történő továbbításának jogszerűsége;

b)  az ujjnyomatadatok és a 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett egyéb adatok központi rendszerhez történő továbbításának jogszerűsége;

Módosítás     121

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat a tagállamok elektronikus úton továbbítják. A 12. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat automatikusan nyilvántartásba veszik a központi rendszerben. Amennyiben az a központi rendszer hatékony működéséhez szükséges, az eu-LISA megállapítja a technikai követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy az adatok megfelelő módon elektronikusan továbbíthatók legyenek a tagállamokból a központi rendszerbe, valamint a központi rendszerből a tagállamhoz.

(2)  A 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat a tagállamok elektronikus úton továbbítják. A 12. cikkben, a 12b. cikkben, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat automatikusan nyilvántartásba veszik a központi rendszerben. Amennyiben az a központi rendszer hatékony működéséhez szükséges, az eu-LISA megállapítja a technikai követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy az adatok megfelelő módon elektronikusan továbbíthatók legyenek a tagállamokból a központi rendszerbe, valamint a központi rendszerből a tagállamhoz.

Módosítás     122

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 12. cikk i) pontjában, a 13. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, a 14. cikk (2) bekezdésének i) pontjában és a 20. cikk (1) bekezdésében említett referenciaszámnak lehetővé kell tennie, hogy az adatokat egyértelműen egy adott személyre és az adatokat továbbító tagállamra vonatkoztassák. Emellett lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy az ilyen adat a 10. cikk (1) bekezdésében, 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyre vonatkozik-e.

(3)  A 12. cikk i) pontjában, 12b. cikk i) pontjában, a 13. cikk (2) bekezdésének i) pontjában, a 14. cikk (2) bekezdésének i) pontjában és a 20. cikk (1) bekezdésében említett referenciaszámnak lehetővé kell tennie, hogy az adatokat egyértelműen egy adott személyre és az adatokat továbbító tagállamra vonatkoztassák. Emellett lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy az ilyen adat a 10. cikk (1) bekezdésében, 12a. cikkben, 13. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyre vonatkozik-e.

Módosítás     123

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A referenciaszámnak azonosító betűvel vagy betűkkel kell kezdődnie, amelyekkel az adatokat továbbító tagállamot jelölik. Az azonosító betűt vagy betűket a személy vagy a kérés kategóriájának azonosítása követi. Az „1” a 10. cikk (1) bekezdésében említett személyekre vonatkozó adatokat, a „2” a 13. cikk (1) bekezdésében említett személyekre vonatkozó adatokat, a „3” a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekre vonatkozó adatokat, a „4” a 21. cikkben említett kérésekre vonatkozó adatokat, az „5” a 22. cikkben említett említett kérésekre vonatkozó adatokat, a „9” pedig a 30. cikkben említett említett kérésekre vonatkozó adatokat jelöli.

(4)  A referenciaszámnak azonosító betűvel vagy betűkkel kell kezdődnie, amelyekkel az adatokat továbbító tagállamot jelölik. Az azonosító betűt vagy betűket a személy vagy a kérés kategóriájának azonosítása követi. Az „1” a 10. cikk (1) bekezdésében említett személyekre vonatkozó adatokat, a „2” a 13. cikk (1) bekezdésében említett személyekre vonatkozó adatokat, a „3” a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekre vonatkozó adatokat, a „4” a 21. cikkben említett kérésekre vonatkozó adatokat, az „5” a 22. cikkben említett kérésekre vonatkozó adatokat, a „9” pedig a 30. cikkben említett kérésekre vonatkozó adatokat, a „6” pedig a 12a. cikkben említett kérésekre vonatkozó adatokat jelöli.

Módosítás     124

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ujjnyomatadatok 15. cikk szerinti összehasonlításának eredményeit a fogadó tagállamban egy külön az e rendeletben előírt ujjnyomat-összehasonlításra kiképzett, a nemzeti szabályaiban meghatározott ujjnyomat szakértő haladéktalanul ellenőrzi. Az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokból a végleges azonosítást a származási hely szerinti tagállam végzi el a többi érintett tagállammal együttműködésben.

(4)  Az ujjnyomatadatok és arcképmások 15. cikk szerinti összehasonlításának eredményeit a fogadó tagállamban egy külön az e rendeletben előírt ujjnyomat-és arcképmás-összehasonlításra kiképzett, a tagállami szabályokban meghatározott ujjnyomat- és arcképmás-azonosító szakértő haladéktalanul ellenőrzi. Az 1. cikk (1) bekezdésének a), aa) és b) pontjában említett célokból a végleges azonosítást a származási hely szerinti tagállam végzi el a többi érintett tagállammal együttműködésben.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az arcképmások 16. cikk alapján végzett összehasonlításának eredményét azonnal ellenőrzik a fogadó tagállamban. Az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokból a végleges azonosítást a származási hely szerinti tagállam végzi el a többi érintett tagállammal együttműködésben.

Az arcképmások 16. cikk alapján végzett összehasonlításának eredményét szükség esetén külön erre kiképzett szakértő segítségével és a nemzeti szabályozásnak megfelelően azonnal ellenőrzik a fogadó tagállamban. Az 1. cikk (1) bekezdésének a), aa) és b) pontjában említett célokból a végleges azonosítást a származási hely szerinti tagállam végzi el a többi érintett tagállammal együttműködésben.

Módosítás     126

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A központi rendszerben nyilvántartott adatokhoz az e cikk (1) bekezdése szerinti hozzáféréssel azon hatóságok rendelkeznek, amelyeket az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott célból minden egyes tagállam kijelöl. E kijelölés pontosan meghatározza az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős egységet. Ezen egységek listáját és annak valamennyi módosítását minden egyes tagállam haladéktalanul közli a Bizottsággal és az eu-LISA-val . Az eu-LISA az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az összesített listát. Amennyiben e jegyzék módosul, az eu-LISA évente egyszer az interneten közzéteszi a naprakésszé tett összesített listát.

(2)  A központi rendszerben nyilvántartott adatokhoz az e cikk (1) bekezdése szerinti hozzáféréssel azon hatóságok rendelkeznek, amelyeket az 1. cikk (1) bekezdésének a), aa) és b) pontjában meghatározott célból minden egyes tagállam kijelöl. E kijelölés pontosan meghatározza az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős egységet. Ezen egységek listáját és annak valamennyi módosítását minden egyes tagállam haladéktalanul közli a Bizottsággal és az eu-LISA-val . Az eu-LISA az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az összesített listát. Amennyiben e jegyzék módosul, az eu-LISA évente egyszer az interneten közzéteszi a naprakésszé tett összesített listát.

Módosítás     127

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított célokból valamennyi tagállam nemzeti rendszerével kapcsolatban meghozza az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Emellett minden tagállam nyilvántartást vezet az adatbevitelre vagy adatlehívásra kellően felhatalmazott személyi állományról. 30. cikk

(3)  Az 1. cikk (1) bekezdésének a), aa) és b) pontjában megállapított célokból valamennyi tagállam nemzeti rendszerével kapcsolatban meghozza az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Emellett minden tagállam nyilvántartást vezet az adatbevitelre vagy adatlehívásra kellően felhatalmazott személyi állományról. 30. cikk

Módosítás     128

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 10. cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése vagy a 14. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyt a származási hely szerinti tagállam írásban és szükség esetén szóban – olyan nyelven, amelyet a személy megért, vagy ésszerűen feltételezhetően megért – tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és közérthető nyelvezet alkalmazásával tájékoztatja a következőkről:

(1)  A 10. cikk (1) bekezdése, a 12a. cikk, a 13. cikk (1) bekezdése vagy a 14. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyt a származási hely szerinti tagállam írásban és szükség esetén szóban – olyan nyelven, amelyet a személy megért, vagy ésszerűen feltételezhetően megért – tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és közérthető nyelvezet alkalmazásával tájékoztatja a következőkről:

Módosítás     129

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  adatai Eurodacban történő feldolgozásának célja, ideértve az (EU) […/…] rendelet céljainak ismertetését is, az említett rendelet 6. cikkével összhangban, valamint annak érthető formában kifejtett magyarázatát, hogy a tagállamok és az Europol bűnüldözési célokból hozzáférhetnek az Eurodachoz;

b)  adatai Eurodacban történő feldolgozásának célja, ideértve az (EU) […/…] rendelet céljainak ismertetését is, az említett rendelet 6. cikkével összhangban, adott esetben az (EU)XXX/XXX rendelet céljait, valamint annak érthető formában kifejtett magyarázatát, hogy a tagállamok és az Europol bűnüldözési célokból hozzáférhetnek az Eurodachoz;

Módosítás     130

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái ;

c)  az adatok címzettjei;

Módosítás     131

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 10. cikk (1) bekezdésének vagy a 13. cikk (1) bekezdésének ) vagy a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében az ujjnyomatvételre irányuló kötelezettség;

d)  a 10. cikk (1) bekezdésének, a 12a. cikknek, a 13. cikk (1) bekezdésének vagy a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében az ujjnyomatvételre irányuló kötelezettség;

Módosítás     132

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  azon jog megléte, hogy az adott személy kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést , a rá vonatkozó téves adatok helyesbítését és a hiányos személyes adatok kiegészítését vagy a rá vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott személyes adatok törlését vagy korlátozását, valamint az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatást , ideértve az adatkezelő és a 32. cikk (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóságok elérhetőségét is;

f)  azon jog megléte, hogy az adott személy kifogásolhatja a személyes adatai kezelését, kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, a rá vonatkozó téves adatok helyesbítését és a hiányos személyes adatok kiegészítését vagy a rá vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott személyes adatok törlését vagy korlátozását, valamint az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatást, ideértve az adatkezelő és a 32. cikk (1) bekezdésében említett felügyeleti hatóságok elérhetőségét is;

Módosítás     133

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 10. cikk (1) bekezdésének vagy a 13. cikk (1) bekezdésének és a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatásra az ujjnyomatvételkor kerül sor.

A 10. cikk (1) bekezdésének, a 12a. cikknek, a 13. cikk (1) bekezdésének és a 14. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá tartozó személyek esetében az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatásra az ujjnyomatvételkor kerül sor.

Módosítás     134

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 10. cikk (1) bekezdésének, a 13. cikk (1) bekezdésének és a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy kiskorú, a tagállamok a korának megfelelő módon tájékoztatják.

Amennyiben a 10. cikk (1) bekezdésének, a 12a. cikknek, a 13. cikk (1) bekezdésének és a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy kiskorú, a tagállamok a korának megfelelő módon, szóban és írásban egyaránt, az ujjnyomatvételi és arcképmáskészítési eljárásnak kifejezetten a kiskorúak általi megértésére tervezett szórólapok, infografikák, ábrák vagy akár mindhárom együttes alkalmazása révén történő tájékoztatás útján biztosítják, hogy az adott személy megértse az eljárást.

Módosítás     135

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tájékoztató füzetet úgy kell összeállítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt további, az egyes tagállamokra jellemző információkkal. Az egyes tagállamokra jellemző információk kiterjednek legalább az érintett jogaira, a nemzeti felügyeleti hatóságok által nyújtott tájékoztatás lehetőségére, valamint az adatkezelő hivatala, az adatvédelmi tisztviselő és a nemzeti felügyeleti hatóságok kapcsolattartási adataira.

A tájékoztató füzetet úgy kell összeállítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt további, az egyes tagállamokra jellemző információkkal. Az egyes tagállamokra jellemző információk kiterjednek legalább azokra a nemzeti jog szerinti közigazgatási szankciókra, amelyek kiszabhatók arra, aki megszegi az ujjnyomatvételi eljárás és arcképmás-készítés szabályait, az érintett jogaira, a nemzeti felügyeleti hatóságok által nyújtott tájékoztatás és segítségnyújtás lehetőségére, valamint az adatkezelő hivatala, az adatvédelmi tisztviselő és a nemzeti felügyeleti hatóságok kapcsolattartási adataira.

Módosítás     136

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított célokból az érintett az (EU) […/2016] rendelet III. fejezetével összhangban és az e cikkben foglaltak szerint alkalmazva gyakorolja az adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogot .

(1)  Az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), aa) és b) pontjában megállapított célokból az érintett az (EU) […/2016] rendelet III. fejezetével összhangban és az e cikkben foglaltak szerint alkalmazva gyakorolja az adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogot.

Módosítás     137

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett hozzáférési joga minden tagállamban magában foglalja azt, hogy jogában áll tájékoztatást kapni a központi rendszerben nyilvántartott, rá vonatkozó adatokról, valamint arról, hogy azokat mely tagállam továbbította a központi rendszerbe. Az adatokhoz ilyen hozzáférést csak tagállam engedélyezhet.

(2)  Az érintett hozzáférési joga minden tagállamban magában foglalja azt, hogy jogában áll tájékoztatást kapni a központi rendszerben nyilvántartott, rá vonatkozó adatokról, valamint arról, hogy azokat mely tagállam továbbította a központi rendszerbe. Az adatokhoz ilyen hozzáférést csak tagállam engedélyezhet. Az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokból minden tagállamban bárki kérheti a pontatlan adatok javítását, illetve a jogellenesen rögzített adatok törlését. A javítást és a törlést indokolatlan késedelem nélkül az adatokat továbbító tagállam végzi el saját törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelően.

Módosítás     138

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy minden tagállamnak az (EU) […/2016] rendelet [46. cikkének (1) bekezdésében] említett irányelv 41. cikke alapján kijelölt nemzeti felügyeleti hatósága vagy hatóságai felügyeljék a személyes adatok szóban forgó tagállam általi, az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott célokból – ideértve az adatok központi rendszerbe történő továbbítását is – való feldolgozásának törvényességét.

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy minden tagállamnak az (EU) […/2016] rendelet [46. cikkének (1) bekezdésében] említett irányelv 41. cikke alapján kijelölt nemzeti felügyeleti hatósága vagy hatóságai felügyeljék a személyes adatok szóban forgó tagállam általi, az 1. cikk (1) bekezdésének a), aa) és b) pontjában meghatározott célokból – ideértve az adatok központi rendszerbe történő továbbítását is – való feldolgozásának törvényességét.

Módosítás     139

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (3) bekezdésben leírt célból a nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos évente legalább kétszer találkoznak. E találkozók költségei és azok megszervezése az európai adatvédelmi biztost terhelik. Az eljárási szabályzatot az első találkozó alkalmával kell elfogadni. A további munkamódszereket szükség esetén közösen dolgozzák ki. A tevékenységekről kétévente együttes jelentést kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az eu-LISA-nak .

(4)  A (3) bekezdésben leírt célból a nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos évente legalább kétszer találkoznak. E találkozók költségei és azok megszervezése az európai adatvédelmi biztost terhelik. Az eljárási szabályzatot az első találkozó alkalmával kell elfogadni. A további munkamódszereket szükség esetén közösen dolgozzák ki. A tevékenységekről – értékelve e rendelet adatvédelmi rendelkezéseinek alkalmazását, valamint az Eurodachoz bűnüldözési célból való hozzáférés szükségességét és arányosságát – évente együttes jelentést kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az eu-LISA-nak.

Módosítás     140

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok – a személyes adatok megsértésének az (EU) […/2016] rendelet [31. és 32. cikke], illetőleg [28. és 29. cikke] alapján történő értesítésének és közlésének sérelme nélkül – tájékoztatják az eu-LISA-t a rendszereikben észlelt biztonsági eseményekről. Az eu-LISA a biztonsági események esetén tájékoztatja a tagállamokat, az Europolt és az európai adatvédelmi biztost. Az érintett tagállamok, az eu-LISA és az Europol a biztonsági események során együttműködnek.

(3)  A tagállamok – a személyes adatok megsértésének az (EU) 679/2016 rendelet [33. és 34. cikke] alapján történő értesítésének és közlésének sérelme nélkül – tájékoztatják az eu-LISA-t a rendszereikben észlelt biztonsági incidensekről. Az eu-LISA különösen az érintetteket értesíti indokolatlan késedelem nélkül, ha egy biztonsági incidens miatt jogaik és szabadságaik jelentős veszélybe kerülhetnek. Az eu-LISA a biztonsági incidensek esetén tájékoztatja a tagállamokat, az Europolt és az európai adatvédelmi biztost. Az érintett tagállamok, az eu-LISA és az Europol a biztonsági események során együttműködnek.

Módosítás     141

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A központi rendszerből valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján megszerzett személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani. E tilalom akkor is alkalmazandó, ha az adatok nemzeti szinten vagy a tagállamok között a [2016/../EU] irányelv […] cikke értelmében vett további feldolgozás tárgyát képezik.

(1)  A központi rendszerből valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján megszerzett személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani. E tilalom akkor is alkalmazandó, ha az adatok nemzeti szinten vagy a tagállamok között az (EU) 679/2016 rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv [...] 2. cikkének b) pontja értelmében vett további feldolgozás tárgyát képezik.

Módosítás     142

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamokból származó és a tagállamok között az 1. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt célból szerzett találatot követően kicserélt személyi adatok harmadik országoknak nem továbbíthatóak, ha valós a veszélye annak, hogy az érintett az adattovábbítás következtében kínzást, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést szenvedhet el, illetve alapvető jogai bármely más módon sérülhetnek.

(2)  A tagállamokból származó és a tagállamok között az 1. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt célból szerzett találatot követően kicserélt személyi adatok harmadik országoknak nem továbbíthatóak, többek között akkor, ha valós a veszélye annak, hogy az érintett az adattovábbítás következtében kínzást, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést szenvedhet el, illetve alapvető jogai bármely más módon sérülhetnek.

Módosítás     143

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 10. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos személyek esetében harmadik ország számára semmilyen információt nem közölnek azzal kapcsolatban, hogy valamely tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, különösen akkor, ha az említett ország egyben a kérelmező származási országa is.

(3)  A 10. cikk (1) bekezdésével vagy a 12a. cikkel kapcsolatos személyek esetében harmadik ország számára semmilyen információt nem közölnek azzal kapcsolatban, hogy valamely tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, különösen akkor, ha az említett ország egyben a kérelmező származási országa is.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet 37. cikkétől eltérve, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatos, valamely tagállam által az 1. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott célokat szolgáló találatot követően kapott személyes adatok az (EU) […/2016] rendelet 46. cikkével összhangban csak akkor továbbíthatók vagy bocsáthatók rendelkezésre egy harmadik ország számára, amennyiben ez a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának igazolásához szükséges kiutasítás céljából, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

(1)  E rendelet 37. cikkétől eltérve, csak a 10. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatos, valamely tagállam által az 1. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott célokat szolgáló találatot követően kapott személyes adatok az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetével összhangban csak akkor továbbíthatók vagy bocsáthatók rendelkezésre egy harmadik ország számára, amennyiben ez a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek személyazonosságának igazolásához szükséges kiutasítás céljából, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

Módosítás     145

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a származási tagállam, amely az adatokat a központi rendszerbe bevitte, hozzájárulását adta, az érintett egyént pedig tájékoztatták arról, hogy személyes adatait megoszthatják harmadik országbeli hatóságokkal.

c)  a származási tagállam, amely az adatokat a központi rendszerbe bevitte, hozzájárulását adta, az érintett egyént pedig tájékoztatták arról, hogy személyes adatait megosztják az említett harmadik országbeli hatóságokkal.

Módosítás     146

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamokból származó és a tagállamok között az 1. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt célból szerzett találatot követően kicserélt személyi adatok harmadik országoknak nem továbbíthatók, ha valós a veszélye annak, hogy az érintett az adattovábbítás következtében kínzást, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést szenvedhet el, illetve alapvető jogai bármely más módon sérülhetnek.

Módosítás     147

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 10. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos személyek esetében harmadik ország számára semmilyen információt nem közölnek azzal kapcsolatban, hogy valamely tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, különösen akkor, ha az említett ország egyben a kérelmező származási országa is.

(2)  A 10. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos személyek esetében harmadik ország számára semmilyen információt nem közölnek azzal kapcsolatban, hogy valamely tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be.

Módosítás     148

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A személyes adatok feldolgozásának végső felelőse a tagállam, amely az (EU) 2016/679 rendelet értelmében „adatkezelőnek” minősül.

Módosítás     149

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállammal szembeni, az (1) és a (2) bekezdésben említett kártérítési igényre az alperes tagállam nemzeti jogának a rendelkezései az irányadók az (EU) […/2016] rendelet [75. és 76. cikkével], valamint a [2016/… /EU] irányelv [52. és 53.] cikkével összhangban .

(3)  A tagállammal szembeni, az (1) és a (2) bekezdésben említett kártérítési igényre az alperes tagállam nemzeti jogának a rendelkezései az irányadók az (EU) 2016/679 rendelet VIII. fejezetével, valamint az (EU) 2016/680 irányelv VIII. fejezetével – a jogorvoslatról, felelősségről és szankciókról szóló fejezetekkel – összhangban.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

40a. cikk

 

A DubliNet üzemeltetési igazgatása és a kapcsolódó feladatok

 

(1)   Az eu-LISA működteti és irányítja az (EU) … rendelet [Dublin IV] 32., 33. és 46. cikkében meghatározott célokra az 1560/2003/EK rendelet1a 18. cikke szerint létrehozott, a tagállamok hatóságai közötti, „DubliNet” kommunikációs hálózatként ismert különálló, biztonságos elektronikus adatátviteli csatornát.

 

(2)   A DubliNet üzemeltetési igazgatása magában foglalja mindazon feladatokat, amelyek a DubliNet heti öt napi, rendes hivatali időben való elérhetőségének biztosításához szükségesek.

 

(3)   Az eu-LISA felelős a DubliNettel kapcsolatos alábbi feladatok ellátásáért:

 

a)   a tagállamok számára információs szolgálat révén heti öt nap, rendes hivatali időben nyújtott műszaki támogatás a kommunikációs, e-mail-titkosítási és -dekódolási problémákat, valamint az űrlapok aláírásával kapcsolatos problémákat is beleértve;

 

b)   informatikai biztonsági szolgáltatások nyújtása;

 

c)   a DubliNet-es e-mail üzenetek titkosításához és aláírásához használt digitális tanúsítványok kezelése, nyilvántartásba vétele és megújítása;

 

d)   a DubliNet műszaki fejlesztése;

 

e)   szerződéses ügyek.

 

(4)   Az eu-LISA a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a DubliNet tekintetében – a költség-haszon elemzésre is figyelemmel – a rendelkezésre álló mindenkori legjobb és legbiztonságosabb technológiákat és technikákat alkalmazzák.

 

_________________

 

1a Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

VIIIa. FEJEZET (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

VIIIa. FEJEZET

 

AZ 1077/2011/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

40 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

40b. cikk

 

Az 1077/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

 

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az ügynökség felel továbbá az (EU) ... rendelet* [Dublin IV] szerinti információcsere céljára az 1560/2003/EK bizottsági rendelet 18. cikke szerint létrehozott, a tagállamok hatóságai közötti, „DubliNet” kommunikációs hálózatként ismert különálló, biztonságos elektronikus adatátviteli csatorna üzemeltetési igazgatásáért.

 

_____________

 

* Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 222., 2003.9.5., 3. .

 

(2)   A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

A DubliNettel kapcsolatos feladatok

 

(1)   A DubliNettel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

 

a)   az (EU) … [Eurodac] rendelet [...]. cikke által ráruházott feladatokat;

 

b)   a DubliNet technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.”

Módosítás     153

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(1)  A központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli az eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően.

Módosítás     154

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az európai határregisztrációs rendszer (EES) és az Eurodac interoperabilitásának megvalósítása érdekében az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát épít ki az EES központi rendszere és az Eurodac központi rendszere között. A két központi rendszert össze kell kapcsolni, hogy a harmadik országbeli állampolgároknak az EES-ben nyilvántartott biometrikus adatai automatikus továbbításra kerüljenek az Eurodac felé, amennyiben e rendelet előírja e biometrikus adatok nyilvántartásba vételét.

Módosítás     155

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  [2020]-ig az eu-LISA tanulmányt végez a központi rendszer arcképfelismerő-szoftverrel való kiegészítésének technikai megvalósíthatóságáról az arcképek összehasonlítása érdekében. A tanulmány értékeli az arcfelismerő szoftverből származó eredmények megbízhatóságát és pontosságát az EURODAC céljai szempontjából, valamint az arcfelismerő technológia központi rendszerbe történő bevezetése előtt megteszi a szükséges ajánlásokat.

(4)  [2020]-ig az eu-LISA tanulmányt készít a központi rendszer kiskorúakról készült arcképmások összehasonlítása céljából további arcfelismerő szoftverekkel történő bővítésének technikai megvalósíthatóságáról és hozzáadott értékéről. A tanulmány értékeli az arcfelismerő szoftverből származó eredmények megbízhatóságát és pontosságát az EURODAC céljai szempontjából, valamint az arcfelismerő technológia központi rendszerbe történő bevezetése előtt megteszi a szükséges ajánlásokat. A tanulmány hatásvizsgálatot is magába foglal az arcfelismerő szoftver használatának következményeiről a magánélet védelméhez való jog, az emberi méltóság, a gyermekek jogai, valamint a megkülönböztetésmentesség tekintetében. A tanulmány figyelembe veszi az uniós ügynökségek, az európai adatvédelmi biztos, a fontosabb szereplők, valamint tudományos szakemberek véleményét.

Módosítás     156

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság […] -ig, valamint azt követően négy évente átfogó értékelést készít az Eurodacról, amelyben összeveti a célokkal az elért eredményeket, és értékeli az alapvető jogokra gyakorolt hatást, többek között azt, hogy a bűnüldözési célú hozzáférés az e rendelet hatálya alá tartozó személyek közvetett megkülönböztetéséhez vezetett-e, valamint hogy továbbra is fennállnak-e az alapul szolgáló okok, levonja a jövőbeni tevékenységekkel kapcsolatos következtetéseket, és szükség esetén ajánlásokat tesz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5)  A Bizottság […] -ig, valamint azt követően négyévente teljes adatvédelmi hatásvizsgálattal együtt átfogó értékelést készít az Eurodacról, amelyben összeveti a célokkal az elért eredményeket, és értékeli az alapvető jogokra gyakorolt hatást, többek között azt, hogy a bűnüldözési célú hozzáférés az e rendelet hatálya alá tartozó személyek közvetett megkülönböztetéséhez vezetett-e, valamint hogy továbbra is fennállnak-e az alapul szolgáló okok, levonja a jövőbeni tevékenységekkel kapcsolatos következtetéseket, és szükség esetén ajánlásokat tesz. A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Europol […]-ig értesíti a Bizottságot kijelölt hatóságáról, ellenőrző hatóságáról és kijelölt nemzeti hozzáférési pontjáról, és haladéktalanul közli az ezek tekintetében bekövetkező esetleges változásokat is.

(2)  Az Europol […]-ig értesíti a Bizottságot kijelölt hatóságáról, és haladéktalanul közli az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokat.

(1)

HL C 34., 2017.2.2., 144. o.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

Az Eurodac második átdolgozására irányuló jelenlegi javaslat a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) reformjára irányuló javaslatok első csomagjának része, amelyet a Bizottság 2016 májusában terjesztett elő a 2015. évi migrációs és menekültválságra adott válaszként. A javaslat támogatja a megreformált dublini rendszer gyakorlati végrehajtását, valamint kiigazítja és megerősíti az Eurodac-rendszert, hogy az megfeleljen a jelenlegi bevándorlási kihívásoknak.

A jelenlegi migrációs és menekültválság súlyos hiányosságokat tárt fel a meglévő KEMR-ben, a tagállamok nemzeti hatóságai gyakran nehézségeket tapasztalnak a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok személyazonosítása terén, mivel utóbbiak megtévesztő módon próbálnak kibújni az azonosítás alól, valamint megakadályozni a visszaküldésük vagy visszafogadásuk céljából történő okmánypótlási eljárásokat. Az előadó ezért üdvözli az Eurodac alkalmazási körének kiterjesztését, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok továbbítsák és összehasonlítsák az olyan, jogellenes tartózkodáson ért harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek adatait, akik nem kérnek menedékjogot és esetlegesen észrevétlenül mozognak az Európai Unión belül. Ily módon az Eurodac rendszer már nem csak annak megállapításában segít, hogy a Dublini rendelet szerint mely ország az illetékes, hanem átfogóbb, bevándorlással kapcsolatos célokat – többek között kitoloncolási és hazatelepítési intézkedéseket – is szolgáló rendszerré alakul át.

A bizottsági javaslat azt is kiemeli, hogy az adatok központi rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlítása bűnüldözési célokra is felhasználható terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. E tekintetben az előadó kiemeli a bűnüldöző hatóságok Eurodac-hoz való hozzáférésének jelentőségét és egy sor olyan módosítást javasol, melyek megkönnyítik az Europol feladatainak végrehajtását. Az Europol jelenleg műszaki nehézségek és a hatályos rendeletben rögzített szigorú feltételek miatt nem tud csatlakozni. Az Europol számára az Eurodac-hoz való egyszerűsített és közvetlen hozzáférés biztosítása céljából javasolt módosításokat ellensúlyozzák az előadó által is javasolt, az adatvédelem megerősítésére irányuló módosítások.

A Bizottság javaslata meghatározott körülmények között lehetővé teszi az ujjnyomatadatoknak és arcképmásoknak az együttes összehasonlítását, illetve az arcképadatok külön történő összehasonlítását. Ez a szabály bűnüldözési célok esetén is alkalmazandó. Ezért a Bizottság javaslata értelmében a nemzeti bűnüldöző hatóságok és az Europol nem kérhetnének összehasonlítást konkrét alfanumerikus adatokkal, ami igen hátrányos a nyomozások szempontjából, főleg a terrorelhárítás területén, különösen mikor olyan gyanúsítottak EU-ba történő belépésének helyét és időpontját próbálják megállapítani, akik használt azonossága ismert, ujjnyomata viszont nem. Ezzel összefüggésben az előadó javasolja, hogy a bűnüldöző hatóságok, illetve az Europol kapjon engedélyt az alfanumerikus adatokon alapuló összehasonlításra, különösen ha bizonyítékuk van a gyanúsított bűnöző vagy az áldozat személyére vagy személyazonossági dokumentumaira nézve.

A Bizottság javaslatának másik fontos eleme a kiskorúaktól történő ujjnyomatvétel esetében az alsó korhatár lecsökkentése hat évre. Az előadó üdvözli ezt a javaslatot, minthogy megkönnyítené a kíséret nélküli kiskorúak nyomon követését olyan esetekben, amikor különválnak családjuktól vagy megszöknek a gondozóintézményekből. Kritikus fontosságú lenne a kiszolgáltatott helyzetben levő gyermekek nyomon követése, illetve a kizsákmányolástól és embercsempészettől való védelme esetén is. A jólét és a kiskorúak mindenek felett való érdekének garantálása érdekében az kell, hogy maguk a kiskorúak megértsék az eljárást. Éppen ezért, az eljárás megkönnyítésére az előadó bevezeti az életkornak megfelelő tájékoztatási kötelezettséget, szóban és írásban egyaránt, az eljárásnak kifejezetten a kiskorúak általi megértésére tervezett szórólapok, infografikák, ábrák vagy akár mindhárom együttes alkalmazása révén. Hogy a rendszer eltűnt családtagok felkutatására és újraegyesítésére való potenciálja fokozódjon, illetve amennyiben az Eurodac jövőbeli verzióit a nemzetközi védelem iránt folyamodók további alfanumerikus adataival is kell majd egészíteni, az előadó javasolja, hogy vegyék nyilvántartásba a családi kötelékeket is, és külön jelöljék, ha egy adott kiskorú kíséret nélkül van.

Az előadó végezetül javításokat ajánl a tagállamok és a Bizottság között DubliNet néven ismert elektronikus adatátviteli csatorna biztonsága és működésének az eu-LISA általi irányítása terén. Ez az előírás külön cikkbe kerül, és tisztázásra kerülnek az eu-LISA-nak a DubliNet működési irányítására vonatkozó feladatai is. E módosítás tükrözése érdekében javaslatot tesz az 1077/2011/EU rendelet megfelelő módosítására is.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref. D(2017)4715

Claude Moraes

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke

ASP 13G205

Brüsszel

Tárgy:   Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslat

  COM(2016)272 of 4.5.2016 – 2016/0132(COD)

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 58. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot.”

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2017. január 31-i ülésén a Jogi Bizottság 17 támogató szavazattal, 0 ellenszavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett(1) úgy döntött, hogy javasolja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Szájer József, Axel Voss és Tadeusz Zwiefka.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2017. január 12.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2016)0272 of 4.5.2016 – 2016/0132(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2016. május 31-én és július 7-én ülést tartott, hogy többek között megvizsgálja a fent említett bizottsági javaslatot.

Ezeken az üléseken megvizsgálták az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, és ennek eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján megállapította a következőket:

1. az alábbi részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– az első bevezető hivatkozásban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára való hivatkozásra vonatkozó javasolt betoldás;

– a 46. preambulumbekezdésben az „és migráció” szavak betoldása;

– a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában az „ezt követően” szavak betoldása;

– a 15. cikk teljes szövege;

– a 26. cikk (6) bekezdésében a „ 604/2013/EU rendelet 34. cikke szerint” záró szövegrész javasolt törlése;

– a 37. cikk (2) bekezdésében a „komoly kockázat” szavak helyett javasolt „tényleges kockázat” szavak.

2. A 14. cikk címében az „Összehasonlítás” szót kettős áthúzással kellett volna kiemelni.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos   jogtanácsos   főigazgató


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (7.3.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

[az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

A vélemény előadója: Gérard Deprez

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó véleménye szerint a jelenleg az Európai Unióban folyamatban lévő migrációs és menekültügyi válság jelentős szerkezeti gyengeségekre világított rá az európai menedékügyi és migrációs szakpolitikák – köztük a dublini és az Eurodac rendszerek – megtervezése és végrehajtása terén. Így arra kényszeríti az Uniót és a tagállamokat, hogy újra átgondolják, és amennyiben lehetséges, újratervezzék a közös európai menekültügyi rendszert, illetve, hogy a szabálytalan migráció jobb megoldásának módjait keressék. A Bizottságnak az Eurodac rendelet átdolgozására tett javaslata egy ilyen nagyszabású reform keretében az első jogalkotási javaslatsorozat része.

Az előadó általánosságban véve örömmel fogadja a Bizottság javaslatát, amely az Eurodac rendszernek a tágabb migrációs célokhoz való igazítására és jelenlegi alkalmazási körének kitágítására törekszik. E reformnak köszönhetően az Eurodac továbbra is nyújtani tudja a működéséhez szükséges biometrikus és személyes adatokat, és megőrzi jelentőségét a változó migrációs körülmények közepette. Az előadó üdvözli a tényt, hogy a megreformált Eurodac rendszer hozzájárulhat az irreguláris migráció elleni küzdelemhez azáltal, hogy jobban figyelemmel követi az illegális migránsok EU-n belüli másodlagos mozgását és megkönnyíti az illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok, valamint az Európai Unióba annak külső határain jogtalanul behatolók beazonosítását és új nyilvántartását, javítva ezáltal az EU visszatérítési és visszafogadási szakpolitikáinak eredményességét. Az előadó hangsúlyozza, hogy mindennek a meglévő adatvédelmi követelmények és az érintett egyének alapvető jogainak teljes mértékű tiszteletben tartása mellett kell megtörténnie.

Az EURODAC alkalmazási köre

Az előadó az alkalmazási kör csökkentését javasolja. Jelenleg, ahogyan azt a 14. cikk előírja, az egyes tagállamok minden, a területükön jogszerűtlenül tartózkodó, legalább hat életévet betöltött harmadik országbeli állampolgártól vagy hontalan személy minden ujjáról haladéktalanul ujjnyomatot vesznek és az illetőről arcképmást készítenek. Ez még a megengedett három hónapos tartózkodási időt véletlenül és csak pár napra túllépő, az EU-t elhagyni készülve a határokon tartózkodó turistákra is érvényes. Ezért az előadó az alábbi derogációra tesz javaslatot: Amennyiben egy harmadik ország polgára legálisan lépte át a határt, a tagállamok legfeljebb 15 napos túltartózkodást engedélyezhetnek neki, mielőtt az információt az Eurodac-ba feltöltenék. Egy ilyen derogáció korlátozná a szükségtelen adatok bevitelét és elejét venné a felesleges költségeknek.

Az előadó úgy véli, hogy az olyan, harmadik országbeli polgárokra vonatkozó információkat, akik esetében áttelepítési eljárás van folyamatban, be kell vinni az Eurodac-ba. Az áttelepítési javaslattal(1) összhangban a tagállamoknak ujjlenyomatot kell venniük az áttelepítés napjától kezdődően (a javaslat 10. cikke) és amennyiben egy tagállam kizár egy személyt az áttelepítésből, semmilyen más tagállam nem veheti át az illető személyt (a javaslat 6. cikke) 5 éven belül. Az előadó szerint ezt az információt be kell vinni az Eurodac-ba.

Az adatok jegyzéke

A tagállamok között az irreguláris migráció terén zajló együttműködés javításáért az elóadó úgy véli, hogy nagyon hasznos lenne az Eurodac-ban inkább az áttelepítési intézkedéseket (önkéntes, kényszeráttelepítés stb.) feltüntetni , nem pedig a menedékkérelem számát. A probléma jelenleg az, hogy a visszatérítési határozatokról nincs információmegosztás a tagállamok között. Így, amennyiben egy tagállam visszatérítésről hoz határozatot, az illető személy egyszerűen átmegy egy másik tagállamba, és ott újrakezdheti az egész eljárást.

Az előadó úgy véli, hogy az eu-LISA-nak tanulmányt kellene arról készítenie, hogy az igazság- és belügyi területen harmonizálni kell-e a különféle európai uniós adatbázisokban található biometrikus azonosítókat, különösen pedig arról, hogy helyénvaló lenne-e ha az Eurodac négy ujjlenyomatra és egy arcképmásra csökkentené az azonosító elemeket, ahogyan az a határregisztrációs rendszer (EES) esetében érvényes. Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel, milyen hatással jár a tárolandó és gyűjtendő adatok számának csökkentése a költségvetésre nézve.

Fejlesztés és a más adatbázisokkal való interoperabilitás

Az előadó megjegyzi, hogy a terv szerint a jövőben a rendszer arcfelismerő szoftverrel egészül ki, így az EURODAC összehangban lesz a többi – például a határregisztrációs – rendszerrel. Az előadó különösen fontosnak tartja a határokról és a biztonságról szóló információs rendszerek interoperabilitásának javítását, amit minden uniós intézmény közös célként jelölt meg.

Az előadónak az a véleménye, hogy az Eurodac-ot mihelyt lehet, interoperabilissé kell tenni a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), akárcsak az új határregisztrációs rendszerrel (EES). A határregisztrációs rendszer (EES) biometrikus adatokat gyűjt minden Európába rövid tartózkodási céllal jövő harmadik országbeli polgárról, és listát készít a túltartózkodókról. Az előadó véleménye az, hogy a két rendszert össze kell kötni, hogy a határregisztrációs rendszerben nyilvántartott harmadik országbeli polgár adatai automatikusan átkerüljenek az Eurodac-ba, ha az illető harmadik országbeli polgár több mint 15 nappal túllépte a megengedett időszakot.

Az előadó felszólítja a Bizottságot és az eu-LISA-t, hogy a jelenlegi átdolgozási műveletben a lehető legjobban jelezzék előre az arcfelismerő rendszer jövőbeni hozzáadását a rendszerhez és a más adatbázisokkal való interoperabilitást adminisztratív és technológiai téren egyaránt, hogy minél költséghatékonyabbak legyenek.

Kényszerű/Kötelező ujjlenyomatvétel

Ha ennek nincs is költségvetési hatása, az előadó támogatna egy európai uniós eljárást a kényszerű ujjlenyomatvételt illetően. Az előadó úgy véli, hogy melléklet formájában csatolni kell a Bizottságnak az Eurodac-rendelet(2) a kötelező ujjlenyomatvétel tekintetében történő végrehajtásáról szóló munkadokumentumában ismertetett bevált gyakorlatokat, és a tagállamokat kötelezni kell e melléklet tiszteletben tartására.

A javaslattal járó költségek

Az előadó megjegyzi, hogy a javaslat költségeit négy évre elosztva 29 872 millió euróra becsülik. Ez az összeg, amely várhatóan fedezi a technikai felfejlesztés, a megnövelt tárolóképesség és az Eurodac Központi Rendszer átvitele költségeit, akárcsak két új posztnak az eu-LISA létesítményéhez való hozzáadását, arányosnak tűnik az átdolgozás tervezett törekvéseivel és hatályával. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a javaslathoz fűzött pénzügyi kimutatás tisztán indikatív jellegű és nem köti a költségvetési hatóságot, amely az éves költségvetési eljárás keretében szabadon állapíthatja meg a rendszer reformjára fordítható előirányzatokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamok között az irreguláris migráció kezelése terén folyó együttműködés javítása érdekében az egy adott tagállam területén illegális tartózkodáson ért harmadik országbeli polgároknak az illetékes hatóságokat azon eltávolítási intézkedésekről kell tájékoztatniuk, amelyeket az adatokat az Eurodacba bevivő tagállam hozott, és nem pedig a nemzetközi védelem iránti kérvény egyedi azonosítószámáról.

Indokolás

A jogellenesen az adott országban tartózkodó személyek eltávolítására számos intézkedés létezik, mint például az önkéntes visszatérés, a területelhagyásra történő felszólítás, a kitoloncolás elrendelése, a visszaküldés, a kiutasítás...). Minden intézkedésre más eljárások és alkalmazási határidők jellemzőek. Ezért fontos, hogy egy tagállam tudhasson az egy másik tagállam által a jogellenes tartózkodáson ért személy ellen hozott intézkedésekről, és így kettejük együttműködése is javuljon. Ez a módosítás a Bizottság által javasolt, 9–14. számú új preambulumbekezdés-sorozatba illeszkedik a logika szerint, ezért az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó rá.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A jogellenes tartózkodáson ért, de az Unió területére a schengeni térség külső határait jogszerűen átlépve bejutó harmadik országbeli polgárok esetében a tagállamoknak 15 napos észszerű túltartózkodási határidőt kell engedélyezni mielőtt eleget tennének a jelen rendeletből fakadó kötelezettségüknek az ujjlenyomatra és az arcképmásra vonatkozó adatok összehasonlítása, gyűjtése és továbbítása tekintetében.

Indokolás

A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli polgárok adatait az Eurodac 5 évig tartja nyilván. Ezért az EU területére jogszerűen belépő, és a megengedett tartózkodási időt csak kevéssel túllépő személyek esetében, akik önkéntesen hazautaznak, vagy akik helyzetének rendezésére irányuló folyamat már elindult, és akik semmilyen megszökési kockázatot nem jelentenek, a tagállamoknak manőverezési térrel kell rendelkezniük a helyzet felmérése és területük elhagyásának ésszerű határideje megszabásához, vagy az illetők helyzetének jogszerűsítéséhez, mielőtt a tagállamok ilyen hosszú határidőre nyilvántartásba vennék az illető személyek adatait. Helyénvaló tehát, hogy az uniós tagállam területére jogellenesen behatoló személyek adatai kerüljenek be az Eurodac nyilvántartásába, de a jogszerűen belépő személyek esetében 15 napos ésszerű határidőt kell hagyni. Ez a módosítás a Bizottság által javasolt, 9–14. számú új preambulumbekezdés-sorozatba illeszkedik a logika szerint, ezért az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó rá.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet1a arra kötelezi a tagállamokat, hogy vegyenek ujjlenyomatot és készítsenek arcképmást a harmadik ország minden olyan, legalább hatéves állampolgáráról, akik esetében a tagállamok végre kívánják hajtani az áttelepítési eljárást. Ugyanezen rendelet azt is előírja, hogy azokat a személyeket, akik áttelepítését a tagállamok az öt utolsó évben megtagadták, ki kell zárni az uniós áttelepítési programból. Ezért össze kell gyűjteni és fel kell tölteni az Eurodacba az olyan harmadik országbeli polgárokra vonatkozó információkat, akik esetében áttelepítési eljárás van folyamatban.

 

_________________

 

Az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016)0468).

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság által javasolt, 9–14. számú új preambulumbekezdés-sorozatba illeszkedik a logika szerint, ezért az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó rá.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A határigazgatást és a biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerekről szóló bizottsági közlemény28 hosszú távú célkitűzésként emeli ki az információs rendszerek hatékonyabb interoperabilitásának szükségességét, amelyet az Európai Tanács és a Tanács is azonosított. A Bizottság a közleményben információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó szakértői csoport létrehozását javasolja, amely a határigazgatást és biztonságot szolgáló információs rendszerek interoperabilitásának jogi és technikai megvalósíthatóságával foglalkozik. E csoportnak meg kell vizsgálnia a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS) és a Vízuminformációs Rendszerrel (VIS) való interoperabilitás létrehozásának szükségességét és arányosságát, valamint azt, hogy felül kell-e vizsgálni a bűnüldözés EURODAC-hoz való hozzáférésének jogi keretét.

(14)  A határigazgatást és a biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerekről szóló bizottsági közlemény28 hosszú távú célkitűzésként emeli ki az információs rendszerek hatékonyabb interoperabilitásának szükségességét, amelyet az Európai Tanács és a Tanács is azonosított. A Bizottság a közleményben információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó szakértői csoport létrehozását javasolja, amely a határigazgatást és biztonságot szolgáló információs rendszerek interoperabilitásának jogi és technikai megvalósíthatóságával foglalkozik. E csoportnak meg kell vizsgálnia a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS) és a Vízuminformációs Rendszerrel (VIS) való interoperabilitás létrehozásának szükségességét és arányosságát, valamint azt, hogy felül kell-e vizsgálni a bűnüldözés EURODAC-hoz való hozzáférésének jogi keretét. Ennek az interoperabilitásnak tiszteletben kell tartania az egyéni szabadságjogok és a közös biztonság közötti egyensúlyt.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Az Eurodac és az európai határregisztrációs rendszer (EES) interoperabilitásának megvalósítása érdekében az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát épít ki az EES központi rendszere és az Eurodac központi rendszere között. A két rendszert azért kell összekapcsolni, hogy a harmadik országbeli állampolgároknak az EES-ben nyilvántartott adatai automatikus továbbításra kerüljenek az Eurodac felé, amennyiben harmadik országbeli személyek több mint 15 nappal túllépik a megengedett tartózkodási időt.

Indokolás

A ki- és beléptetési rendszer célja nyilvántartásba venni a schengeni térségbe rövid tartózkodás céljából belépő harmadik országbeli polgárok belépésének időpontját, illetve jelezni a megengedett tartózkodási idő minden túllépését. Megengedett tartózkodási idejük lejárta után a harmadik országok polgárai tehát jogtalanul tartózkodnak az EU-ban és ezért a 14. cikknek megfelelően nyilvántartásba kell őket venni. A két rendszer interoperabilitásának köszönhetően elkerülhető a duplán nyilvántartás. Ez a módosítás így az interoperabilitás javítására törekszik, ahogyan azt a Bizottság javasolta 14. preambulumbekezdés ajánlja, tehát ennek logikus következménye.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Europol kulcsszerepet játszik a tagállamok hatóságai között a határokon átnyúló bűncselekmények felderítése terén folytatott együttműködés elősegítésében azáltal, hogy az Unió egész területén támogatja a bűncselekmények megelőzését, elemzését és kivizsgálását. Következésképp a 2009/371/IB tanácsi határozatnak31 megfelelően az Europol számára – feladatainak keretében – ugyancsak hozzáférést kell biztosítani az Eurodachoz.

(18)  Az Europol kulcsszerepet játszik a tagállamok hatóságai között a határokon átnyúló bűncselekmények felderítése terén folytatott együttműködés elősegítésében azáltal, hogy az Unió egész területén támogatja a bűncselekmények megelőzését, elemzését és kivizsgálását. Következésképp a 2009/371/IB tanácsi határozatnak31 megfelelően az Europol számára – feladatainak keretében – is arányos és az egyéni szabadságjogok és a közös biztonság közötti egyensúlyt tiszteletben tartó hozzáférést kell biztosítani az Eurodachoz.

_________________

_________________

31A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.).

31A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.).

Indokolás

A Eurodac és az Europol közti, az Európai Bizottság szándéka szerint az új biztonsági kihívások kezelését elősegítő eszközként szolgáló együttműködést szigorúan szabályozni kell, hogy elkerülhető kegyen a polgári és egyéni szabadságjogok sérülésének veszélye.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A tagállamoknak figyelembe kell venniük az Eurodac-rendeletnek az ujjnyomatvételi kötelezettség tekintetében való végrehajtásáról szóló, a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott bizottsági szolgálati munkadokumentumot34, amely bevett gyakorlatot képező megközelítést határoz meg a szabálytalan harmadik országbeli állampolgároktól való ujjnyomatvételre vonatkozóan. Amennyiben egy tagállam nemzeti joga végső esetben lehetővé teszi az erőszak vagy kényszer alkalmazásával történő ujjnyomatvételt, ezen intézkedéseknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az EU Alapjogi Chartáját. A kiszolgáltatott helyzetűnek ítélt harmadik országbeli állampolgárok és a kiskorúak nem kényszeríthetők ujjnyomatvételre vagy arcképmás készítésére, kivéve a nemzeti jog alapján megengedett, kellően indokolt esetekben.

(30)  A tagállamoknak meg kell felelniük a jelen rendelet Ia. mellékletében felsorolt bevált gyakorlatoknak, amelyek az Eurodac-rendeletnek az ujjnyomatvételi kötelezettség tekintetében való végrehajtásáról szóló, a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott bizottsági szolgálati munkadokumentumon34 alapulnak, amely bevett gyakorlatot képező megközelítést határoz meg a szabálytalan harmadik országbeli állampolgároktól való ujjnyomatvételre vonatkozóan. Amennyiben egy tagállam nemzeti joga végső esetben lehetővé teszi az erőszak vagy kényszer alkalmazásával történő ujjnyomatvételt, ezen intézkedéseknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az EU Alapjogi Chartáját. A kiszolgáltatott helyzetűnek ítélt harmadik országbeli állampolgárok és a kiskorúak nem kényszeríthetők ujjnyomatvételre vagy arcképmás készítésére, kivéve a nemzeti jog alapján megengedett, kellően indokolt esetekben.

__________________

__________________

34 COM(2015) 150 final, 2015.5.27.

34 SWD(2015) 150 final, 2015.5.27.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság által javasolt, 30. számú új preambulumbekezdésre utal, ezért az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó rá. Az SWD(2015) 150 munkadokumentumban ajánlott módszerre való egyszerű hivatkozás helyett jobb a tagállamokra e tekintetben kötelezettséget róni.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az Unión belüli tartózkodásra jogosulatlan harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek engedélyezetlen mozgásának sikeres megakadályozása és figyelemmel kísérése, valamint – a 2008/115/EK35 irányelvvel összhangban – a harmadik országokba való hatékony visszatérés és visszafogadás eredményes végrehajtásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog hatékony érvényesítéséhez szükséges intézkedések meghozatala céljából, az ötéves időszak tekintendő az ujjnyomatok és arcképmások szükséges megőrzési időtartamának.

(33)  Az Unión belüli tartózkodásra jogosulatlan harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek engedélyezetlen mozgásának sikeres megakadályozása és figyelemmel kísérése, valamint – a 2008/115/EK irányelvvel35 összhangban – a harmadik országok állampolgárainak visszaküldéséhez és harmadik országokba való hatékony visszatérésük és visszafogadásuk eredményes végrehajtásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog hatékony érvényesítéséhez szükséges intézkedések meghozatala céljából, az ötéves időszak tekintendő az ujjnyomatok és arcképmások szükséges megőrzési időtartamának.

_________________

_________________

35HL L 348., 2008.12.24., 98.

35HL L 348., 2008.12.24., 98.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítséget nyújtson az Unióba irányuló illegális bevándorlás és az Unión belüli továbbutazás ellenőrzéséhez, valamint az ott jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosításához a tagállamok által meghozandó megfelelő intézkedések – ideértve az engedély nélkül tartózkodó személyek kitoloncolását és hazatelepítését is – megállapítása céljából.

b)  segítséget nyújtson az Unióba irányuló illegális bevándorlás és az Unión belüli továbbutazás ellenőrzéséhez, valamint az ott jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosításához a tagállamok által meghozandó megfelelő intézkedések – ideértve az engedély nélkül tartózkodó harmadik országbeli személyek kitoloncolását és hazatelepítését is – megállapítása céljából.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok – nemzeti jogukkal összhangban – közigazgatási szankciókat vezethetnek be az e cikk (1) bekezdése szerinti ujjnyomatvételi eljárás és arcképmás-készítés szabályainak megszegése esetére. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Ebben az összefüggésben őrizetet csak végső esetben kell alkalmazni a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megállapítására vagy ellenőrzésére.

(3)  A tagállamok – nemzeti jogukkal összhangban – közigazgatási szankciókat vezetnek be az e cikk (1) bekezdése szerinti ujjnyomatvételi eljárás és arcképmás-készítés szabályainak megszegése esetére. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Ebben az összefüggésben őrizetet csak végső esetben kell alkalmazni a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának megállapítására vagy ellenőrzésére.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   Az ujjnyomat-vételi és arcképmás-készítési eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően határozzák meg és alkalmazzák.

(5)   Az ujjnyomat-vételi és arcképmás-készítési eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően, továbbá az ujjlenyomatvétel 1a mellékletben leírt bevált gyakorlatának megfelelően határozzák meg és alkalmazzák.

Indokolás

Ez a módosítás a 6. módosítást konkretizálja, tehát közvetlenül ehhez kapcsolódik (lásd az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  az eredeti tagállam által hozott kiutasítási határozat vagy kitoloncolási intézkedés;

Indokolás

Ez a módosítás a 2. módosítást konkretizálja, tehát közvetlenül ehhez kapcsolódik (lásd az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését). Lásd a 2. módosítás részletes indokolását is.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  az eredeti tagállam által hozott kiutasítási határozat vagy kitoloncolási intézkedés;

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság által javasolt, 14. számú, új cikkre utal, ezért az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó rá. Lásd a 2. módosítás részletes indokolását is.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A jogellenes tartózkodáson ért, de a schengeni térség külső határait jogszerűen átlépő, az engedélyezett tartózkodási határidőt legfeljebb 15 nappal meghaladó, harmadik országbeli polgárok esetében a tagállamok eltérhetnek az (1) és (2) bekezdésektől.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság által javasolt, 14. számú, új cikkre utal, ezért az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó rá. Lásd a 3. módosítás részletes indokolását is.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IVa. fejezet

 

Harmadik országbeli polgárok, akik esetében áttelepítési eljárás van folyamatban

 

14a. cikk

 

Ujjnyomatok és arcképmások összegyűjtése és továbbítása az (EU) …/... rendeletnek1a megfelelően 1a

 

(1)   Azonosításkor a tagállamok arcképmást készítenek, illetve ujjnyomatot vesznek azon, legalább hat életévet betöltött harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek minden ujjáról, akik esetében áttelepítési eljárás van folyamatban.

 

(2)   Az érintett tagállamok – az azonosítástól számítva maximum 72 órán belül – továbbítják a központi rendszerhez az (1) bekezdésben említett, vissza nem toloncolt harmadik országbeli állampolgárokra vagy hontalan személyekre vonatkozó alábbi adatokat:

 

a)   ujjnyomatadatok;

 

b)   arcképmás;

 

c)   családi név(nevek) és utónév(nevek), születési név(nevek) és korábban használt nevek, valamint bármely álnév(nevek), adott esetben külön bejegyzésben;

 

d)   állampolgárság(ok);

 

e)   születési hely és idő;

 

f)   származási hely szerinti tagállam;

 

g)   nem;

 

h)   a személyazonosító vagy úti okmány típusa és száma; a kibocsátó tagállam három betűből álló kódja és az okmány érvényessége;

 

i)   a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám;

 

j)   az ujjnyomatvétel és/vagy arcképmás készítésének időpontja;

 

k)   az adatok központi rendszerhez történő továbbításának időpontja;

 

l)   az operátor felhasználói azonosítója;

 

m)   adott esetben, a 13. cikk (6) bekezdésével összhangban az érintett személy tagállamok területéről történő távozásának vagy kitoloncolásának időpontja;

 

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a nemzetközi védelmet kérelmező egészségének biztosítása, vagy a közegészség védelme érdekében hozott intézkedések következtében nem lehet a kérelmezőtől ujjnyomatot venni vagy róla arcképmást készíteni, az érintett tagállam ezen egészségügyi indokok megszűnését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül leveszi az ujjnyomatokat, arcképmást készít és megküldi azokat.

 

Komoly műszaki problémák felmerülése esetén a tagállamok a (2) bekezdésben megállapított 72 órás határidőt legfeljebb további 48 órával meghosszabbíthatják a folyamatosságra vonatkozó nemzeti tervük végrehajtása érdekében.

 

(4)   Ujjnyomatadatokat az Európai Határ- [és Parti] Őrség csapatának tagjai is vehetnek vagy továbbíthatnak feladataik ellátása vagy hatáskörük a 2016/1624/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően történő gyakorlása során.

 

______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Indokolás

Ez a módosítás a 4. módosítást konkretizálja, tehát közvetlenül ehhez kapcsolódik (az EP eljárási szabályzata 104. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése).

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(1)  A központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli az eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően.

Indokolás

Az uniós költségvetést a közjó érdekének megfelelően kell felhasználni és kezelni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Eurodac és az európai határregisztrációs rendszer (EES) interoperabilitásának megvalósítása érdekében az eu-LISA biztonságos kommunikációs csatornát épít ki az EES központi rendszere és az Eurodac központi rendszere között. A két rendszert azért kell összekapcsolni, hogy a harmadik országbeli állampolgároknak az EES-ben nyilvántartott adatai automatikus továbbításra kerüljenek az Eurodac felé, amennyiben harmadik országbeli személyek több mint 15 nappal túllépik a megengedett tartózkodási időt.

Indokolás

Ez a módosítás az eljárások lebonyolítását konkretizálja (a 42. cikk (2) bekezdése) és az interoperabilitásnak az 5. preambulumbekezdés által ajánlott javítását. Lásd az 5. módosítás részletes indokolását is.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

I a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia. melléklet

 

Az ujjnyomatvételi kötelezettségre vonatkozó gyakorlatok

 

Az Eurodac-rendeletnek az ujjnyomatvételi kötelezettség tekintetében való végrehajtásáról szóló, a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott bizottsági szolgálati munkadokumentumon1a alapuló, az Európai Unió Alapjogi Chartájának előírásaival összhangban lévő alábbi gyakorlatok a rendszeres ujjnyomatvétel megkönnyítését célozzák. Amennyiben az Eurodac-rendelet hatálya alá tartozó érintett kezdetben nem működik együtt az ujjnyomatvételi folyamat során, minden észszerű és arányos intézkedést meg kell hozni az együttműködés elérése érdekében. Ebből a célból és az uniós jog tiszteletben tartásának érdekében a tagállamok a következő megközelítést követik:

 

(1)  A tagállam tájékoztatja az érintettet az uniós jog szerinti ujjnyomatvételi kötelezettségről, továbbá elmagyarázhatja számára, hogy saját érdekében áll a teljes és azonnali együttműködés és ujjnyomatainak biztosítása. Az érintett tudomására hozható különösen az is, hogy amennyiben egy másik tagállamban kér menedéket, az (EU) [.../...] európai parlamenti és tanácsi rendelet1b (Dublini Rendelet) értelmében az ujjnyomatokat vagy más közvetett bizonyítékokat fel lehet használni azon tagállamba történő átadásának végrehajtásához, amelyik a menedékjog iránti kérelme tekintetében illetékes. A tagállam arról is tájékoztatást adhat az érintett számára, hogy ha ezt követően menedék iránti kérelmet nyújt be, ugyanúgy ujjnyomatvételre fogják kötelezni.

 

(2)  Amennyiben az érintett adatalany – aki nem nyújtott be menedékjog iránti kérelmet – továbbra sem hajlandó együttműködni az ujjnyomatvétel tekintetében, irreguláris migránsnak tekinthető, és ha nem lehet hatékonyan alkalmazni kevésbé kényszerítő jellegű alternatív intézkedést, a tagállamok megfontolhatják a fogva tartását a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1c (visszatérési irányelv) 15. cikkében foglalt rendelkezések szerint. Ameddig az érintett a kezdeti azonosítási folyamat során nem hajlandó az együttműködésre, többek között az uniós jogban és/vagy a nemzeti jogban előírt ujjnyomatvételre, általában nem lehetséges annak megállapítása, hogy reális esély van-e visszaküldésére, következésképpen a tagállamok, amennyiben kevésbé kényszerítő jellegű alternatív intézkedések alkalmazása nem lenne hatékony, megfontolhatják a visszatérési irányelvben foglaltak szerinti fogva tartás alkalmazását.

 

(3)  Amennyiben az érintett benyújtotta a menedékjog iránti kérelmet és az ujjnyomatvétel tekintetében nem hajlandó együttműködni, a tagállamok megfontolhatják fogva tartását személyazonossága vagy állampolgársága meghatározása vagy ellenőrzése érdekében többek között az uniós jogban előírtaknak megfelelően.

 

(4)  Amennyiben az érintett tagállam nemzeti jogi keretében lehetővé tette a gyorsított eljárásokat, határvédelmi eljárásokat, vagy akár mindkét féle eljárást, a tagállamok tájékoztathatják a menedékkérőt, hogy nemzetközi védelem iránti kérelme gyorsított eljárás, határvédelmi eljárás vagy mindkét eljárás tárgyát képezheti, ha az ujjnyomatvétel tekintetében elutasítja az együttműködést. A tagállam továbbá tájékoztatást adhat arról, hogy ha az érintett menedékjog iránti kérelmét a fenti gyorsított eljárás, határvédelmi eljárás vagy mindkét eljárás keretében kezelik, az azzal a következménnyel járhat, hogy a kérelmet annak megfelelő és átfogó érdemi vizsgálatát követően egyértelműen megalapozatlannak ítélhetik. E megállapítás következtében, ha a tagállam nemzeti joga így rendelkezik, valamint az uniós és nemzetközi joggal összhangban jelentősen szűkül az elutasított kérelmező joga ahhoz, hogy az elutasítás elleni fellebbezés idejére az adott tagállam területén maradhasson, és a kérelmezőt a fellebbezésre vonatkozó ítélet meghozatala előtt visszaküldhetik. A tagállam ezenkívül tájékoztatást adhat arról, hogy a fenti körülmények között a kiutasítási végzést az Unió egészére érvényes, akár öt évig érvényes beutazási tilalom kísérheti.

 

(5)  Az érintettet az uniós jogban előírtaknak megfelelően a lehető legrövidebb és legszükségesebb ideig tartják fogva.

 

(6)  A tagállamok függetlenül attól, hogy az érintett fogva tartása mellett döntenek-e, tájékoztatást és tanácsadást nyújtanak, hogy az érintett tudomására hozzák az irreguláris migránsként vagy menedékkérőként őt megillető jogait és rá háruló kötelezettségeit (többek között a jogorvoslathoz fűződő jogát). Ennek részét képezi a Dublini Rendelet ismertetése és részét képezheti közös tájékoztató füzetek alkalmazása [a 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet X–XII. melléklete]. A Dublini Rendeletre vonatkozó tájékoztatásnak ki kell térnie olyan elemekre, amelyek fontosak lehetnek – például a családegyesítésről szóló szabályok –, amennyiben az érintett menedékjog iránti kérelmet nyújt be.

 

(7)  Ha a kezdeti tanácsadás sikertelen, a tagállam az arányosság elvének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának teljes tiszteletben tartása mellett végső eszközként fontolóra veheti a kényszer alkalmazását. Ha valamely tagállam így dönt, az érintettet tájékoztatják, hogy kényszerintézkedést alkalmazhatnak ujjnyomatának levételéhez. Ha az érintett továbbra sem hajlandó az együttműködésre, a kényszer arányos alkalmazásában képzett tisztviselők a szükséges kényszerintézkedés minimumszintjét alkalmazhatják, tiszteletben tartva az érintett méltóságát és testi épségét, ahogy azt az ujjnyomatvételre vonatkozó jóváhagyott eljárás meghatározza. Ennek az eljárásnak részét képezi az érintett számára adott egyértelmű magyarázat azokról a lépésekről, amelyeket a tisztviselő az együttműködés kikényszerítése érdekében meg kíván tenni. A tisztviselőnek bizonyítania kell, hogy az észszerű kényszer alkalmazása helyett nem állt rendelkezésére a gyakorlatban megvalósítható alternatív intézkedés. Esetről esetre meg kell vizsgálni, hogy nem áll-e rendelkezésre más megoldás, figyelembe véve a konkrét körülményeket és az érintett személy sérülékenységét. A tagállamok fontolóra vehetik, hogy az ujjnyomatvételre kötelezés során a kényszerítés bizonyos sérülékeny személyek, például gyermekek vagy terhes nők esetében soha nem megfelelő. Ha sérülékeny személyek esetében sor kerül bizonyos szintű kényszer alkalmazására, biztosítani kell, hogy az alkalmazott eljárást konkrétan az ilyen személyekhez igazítsák. A kényszer alkalmazását minden esetben fel kell jegyezni, és az eljárásról szóló feljegyzést meg kell őrizni az ahhoz szükséges ideig, hogy az érintett személy jogi úton kifogást emelhessen a hatóság fellépéseivel szemben.

 

(8)  A tagállamok törekednek annak elkerülésére, hogy kétszer vegyenek ujjnyomatot a migránsoktól. A tagállamok ezért mérlegelhetik, hogy csökkentve mind az adminisztrációra, mind a migránsokra nehezedő terheket, egyetlen intézkedés („uno actu”) keretében végzik el a menekültüggyel/Dublini Rendelettel kapcsolatos személyazonosítást, valamint az irreguláris migránsoknak a visszaküldésről rendelkező nemzeti jog és más olyan jogszerű célok érdekében történő személyazonosítását, amelyek összeegyeztethetők a menekültüggyel/Dublini Rendelettel kapcsolatos célokkal. A tagállamoknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel, amelyekkel ugyanazt az ujjnyomatsort tárolhatják nemzeti automatikus ujjnyomat-azonosító rendszerükben (AFIS) és továbbíthatják az Eurodac központi rendszerébe. Az eljárás során minél előbb el kell végezni a személyazonosság megállapítását és az ujjnyomatvételt.

 

(9)  Abban az esetben, amikor valamely kérelmező ujjbegyeit tönkretette vagy az ujjnyomatvételt más módon (például ragasztó alkalmazásával) tette lehetetlenné, és amennyiben észszerűen feltételezhető, hogy rövid időn belül lehetséges lesz az ujjnyomatvétel, a tagállamok mérlegelhetik, hogy szükséges a személy fogva tartása addig, amíg ujjnyomatát le nem tudják venni. Az érintettek ujjnyomatának levételét rendszeres időközönként meg kell kísérelni.

 

(10)  A sikeres ujjnyomatvételt követően az érintettet elengedik az őrizetből, kivéve, ha a visszatérési irányelvben foglalt vagy az uniós menekültügyi jogszabályok értelmében meghatározott konkrét ok a további fogva tartás mellett szól.

 

_____________________

 

SWD(2015)150 final.

 

1b Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) (COM(2016)0270);

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

 

1d Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 39., 2014.2.8., 1. o.).

Indokolás

Ez a módosítás a 6. és 7. módosítást konkretizálja a Bizottság SWD(2015) 150 final számú szolgálati munkadokumentumának bevezetése nyomán. Tehát közvetlenül ez utóbbiakhoz kapcsolódik.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozása, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Gérard Deprez

15.9.2016

Az elfogadás dátuma

6.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

13

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Ulrike Rodust, Birgit Sippel, Kathleen Van Brempt

(1)

  Az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016) 0468 final)

(2)

  SWD(2015)150 final.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozása, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezése (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

30.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monica Macovei

3.10.2016

 

 

 

Korábbi előadók

Timothy Kirkhope

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.5.2016

9.2.2017

30.5.2017

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

10

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, John Procter, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georg Mayer

Benyújtás dátuma

9.6.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina,Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Sergei Stanishev

10

-

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

8

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat