POROČILO     ***I
PDF 1320kWORD 146k
8.6.2017
PE 597.620v03-00 A8-0212/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Monica Macovei

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0272),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in členov 78(2)(e), 79(2)(c), 87(2)(a) in 88(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0179/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(3),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 2. februarja 2017, naslovljenega na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0212/2017),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti z drugim besedilom, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, in spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (prenovitev)

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2)(e), 79(2)(c), člena 87(2)(a) in člena 88(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2)(d) in (e), 79(2)(c), člena 87(2)(a) in člena 88(2)(a) Pogodbe,

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Vse države članice morajo v sistem Eurodac vpisati podatke o preseljenih državljanih tretjih držav in osebah brez državljanstva za namene identificiranja sekundarnih gibanj teh oseb.

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Namen vpisa podatkov o preseljenih državljanih tretjih držav ali osebah brez državljanstva v sistem Eurodac je zagotoviti, da bodo te osebe v skladu z [Uredbo XXX/XXX] deležne enake stopnje varstva in enakih pravic na področju obdelave podatkov kot drugi upravičenci do mednarodne zaščite. Države članice lahko na podlagi tega tudi preverijo, ali je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva že bil preseljen v drugo državo članico v skladu z Uredbo XXX/XXX. Če je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva že bil preseljen, bi moralo biti možno določiti državo članico preselitve in nadzorovati morebitna sekundarna gibanja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Biometrični podatki so pomemben element pri ugotavljanju natančne istovetnosti takšnih oseb. Zato je treba vzpostaviti sistem za primerjavo podatkov o njihovih prstnih odtisih in podobi obraza .

(5)  Biometrični podatki so pomemben element pri ugotavljanju natančne istovetnosti takšnih oseb, saj zagotavljajo visoko stopnjo natančnosti pri ugotavljanju istovetnosti. Zato je treba vzpostaviti sistem za primerjavo njihovih biometričnih podatkov.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Leta 2015 je begunska in migracijska kriza v ospredje postavila izzive, s katerimi se soočajo nekatere države članice pri odvzemu prstnih odtisov nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki so se skušali izogniti postopkom za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito. Komisija je v sporočilu z dne 13. maja 2015 z naslovom „Evropska agenda o migracijah“25 opozorila, da morajo „[d]ržave članice […] tudi v celoti izvajati pravila o odvzemu prstnih odtisov migrantov na mejah.“, in predlagala, da bo „Komisija […] prav tako preučila možnosti za uporabo več biometričnih identifikatorjev v okviru sistema Eurodac (kot je uporaba tehnik za prepoznavanje obraza s pomočjo digitalnih fotografij).“

(9)  Komisija je v sporočilu z dne 13. maja 2015 z naslovom „Evropska agenda o migracijah“25 opozorila, da morajo „[d]ržave članice […] tudi v celoti izvajati pravila o odvzemu prstnih odtisov migrantov na mejah.“, in predlagala, da bo „Komisija […] prav tako preučila možnosti za uporabo več biometričnih identifikatorjev v okviru sistema Eurodac (kot je uporaba tehnik za prepoznavanje obraza s pomočjo digitalnih fotografij).“

_________________

_________________

25COM(2015) 240 final z dne 13. maja 2015.

25COM(2015) 240 final z dne 13. maja 2015.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi državam članicam pomagala premagati izzive, povezane z neizpolnjevanjem postopka odvzema prstnih odtisov, ta uredba v skrajnem primeru dovoljuje tudi primerjavo podobe obraza brez prstnih odtisov, kadar je nemogoče odvzeti prstne odtise državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ker so njegove prstne konice namerno ali nenamerno poškodovane ali amputirane. Kadar se za neizpolnjevanje navedejo razlogi, ki niso povezani s stanjem posameznikovih prstnih konic, bi morale države članice storiti vse, kar je mogoče, da bi se lahko posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, odvzeli prstni odtisi, preden se lahko izvede primerjava zgolj podobe obraza. Kadar se podoba obraza uporabi skupaj s podatki o prstnih odtisih, je lahko število evidentiranih prstnih odtisov manjše, rezultat ugotavljanja istovetnosti pa je enako natančen.

(10)  Za zagotovitev zelo natančnega ugotavljanja istovetnosti bi bilo treba prstnim odtisom vedno dati prednost pred podobami obraza. Države članice bi morale storiti vse, kar je mogoče, da bi se lahko posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, odvzeli prstni odtisi, preden se lahko izvede primerjava zgolj podobe obraza. Da bi državam članicam pomagala premagati izzive, kadar je nemogoče odvzeti prstne odtise državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ker so njegove prstne konice namerno ali nenamerno poškodovane ali amputirane, bi morala ta uredba dovoljevati tudi registracijo in primerjavo podobe obraza brez prstnih odtisov. Če fizični odvzem prstnih odtisov začasno ni mogoč, bi bilo treba to zabeležiti in postopek odvzema prstnih odtisov izvesti pozneje, ko je znova vzpostavljena fizična integriteta prstnih odtisov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Vračanje državljanov tretjih držav, ki nimajo pravice do prebivanja v Uniji, v skladu s temeljnimi pravicami kot splošnimi načeli prava Unije in mednarodnega prava, vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito beguncev in človekove pravice, in v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES26, je bistven del celovitih prizadevanj za obravnavanje vprašanja migracij, zlasti za zmanjšanje in odvračanje od nezakonitih migracij. Povečanje učinkovitosti sistema Unije za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je nujno za ohranjanje zaupanja javnosti v migracijski in azilni sistem Unije ter bi moralo biti tesno povezano s prizadevanji za zaščito tistih, ki tovrstno zaščito potrebujejo.

(11)  Vračanje državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nimajo pravice do prebivanja v Uniji, v skladu s temeljnimi pravicami kot splošnimi načeli prava Unije in mednarodnega prava, vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito beguncev, načelo nevračanja in človekove pravice, in v skladu z določbami Direktive 2008/115/ES26, je pomemben del celovitih prizadevanj za pravično in učinkovito obravnavanje vprašanja migracij, zlasti za zmanjšanje in odvračanje od nezakonitih migracij. Povečanje učinkovitosti sistema Unije za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva je nujno za ohranjanje zaupanja javnosti v migracijski in azilni sistem Unije ter bi moralo biti tesno povezano s prizadevanji za zaščito tistih, ki tovrstno zaščito potrebujejo.

__________________

__________________

26Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

26Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Nacionalni organi v državah članicah imajo težave pri ugotavljanju istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki uporabljajo zavajajoča sredstva za preprečevanje ugotavljanja njihove istovetnosti in onemogočanje postopkov za ponovno dokumentiranje v zvezi z vračanjem in ponovnim sprejemom. Zato je bistvenega pomena zagotoviti, da se informacije o državljanih tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere se ugotovi, da nezakonito prebivajo v EU, zberejo in posredujejo v sistem Eurodac ter se primerjajo tudi s tistimi, ki so zbrane in posredovane za namene ugotavljanja istovetnosti prosilcev za mednarodno zaščito in državljanov tretjih držav, prijetih zaradi nezakonitega prehoda zunanjih meja Unije, da se olajša ugotavljanje njihove istovetnosti in ponovno dokumentiranje, da se zagotovi njihovo vračanje in ponovni sprejem ter da se zmanjša pogostost zlorabe identitete. To bi moralo prispevati tudi k skrajšanju upravnih postopkov, potrebnih za zagotovitev vračanja in ponovnega sprejema nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, vključno z obdobjem, v katerem so lahko upravno pridržani pred odstranitvijo. Prav tako bi moralo omogočiti določitev tretjih držav tranzita, v katere bi bil lahko nezakonito prebivajoči državljan tretje države ponovno sprejet.

(12)  Nacionalni organi v državah članicah imajo težave pri ugotavljanju istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v zvezi z njihovim vračanjem in ponovnim sprejemom. Zato je bistvenega pomena zagotoviti, da se informacije o državljanih tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere se ugotovi, da nezakonito prebivajo v Uniji, zberejo in posredujejo v sistem Eurodac ter se primerjajo tudi s tistimi, ki so zbrane in posredovane za namene ugotavljanja istovetnosti prosilcev za mednarodno zaščito ter državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, prijetih zaradi nezakonitega prehoda zunanjih meja Unije, da se olajša ugotavljanje njihove istovetnosti in ponovno dokumentiranje, da se zagotovi njihovo vračanje in ponovni sprejem ter da se zmanjša pogostost zlorabe identitete. To bi moralo prispevati tudi k skrajšanju upravnih postopkov, potrebnih za zagotovitev vračanja in ponovnega sprejema nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, vključno z obdobjem, v katerem so lahko upravno pridržani pred odstranitvijo. Prav tako bi moralo omogočiti določitev tretjih držav tranzita, v katere bi bil lahko nezakonito prebivajoči državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ponovno sprejet. To ne bi smelo vplivati na delovanje in uporabo schengenskega informacijskega sistema (SIS), ki je še vedno glavni sistem za zagotavljanje sodelovanja in izmenjave informacij o vračanju.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Države članice bi morale imeti možnost odstopanja od člena 14 v primeru nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki so na ozemlje Unije vstopili zakonito s prečkanjem zunanje meje in dovoljenega obdobja bivanja niso prekoračili za več kot 15 dni.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Svet je v Sklepih z 8. oktobra 2015 o prihodnosti politike vračanja podprl pobudo, ki jo je napovedala Komisija o preučitvi razširitve področja uporabe in namena sistema Eurodac, da bi omogočili uporabo podatkov za namene vračanja27. Države članice bi morale imeti na voljo potrebna orodja za odkrivanje nezakonitih migracij v Unijo in sekundarnih gibanj nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav znotraj Unije. Zato bi morali biti podatki v sistemu Eurodac na voljo pod pogoji iz te uredbe, da jih imenovani organi držav članic uporabijo za primerjavo.

(13)  Svet je v Sklepih z 8. oktobra 2015 o prihodnosti politike vračanja podprl pobudo, ki jo je napovedala Komisija o preučitvi razširitve področja uporabe in namena sistema Eurodac, da bi omogočili uporabo podatkov za namene vračanja27. Države članice bi morale imeti na voljo potrebna orodja za odkrivanje nezakonitih migracij v Unijo in identificiranje sekundarnih gibanj nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva znotraj Unije. Zato bi morali biti podatki v sistemu Eurodac na voljo pod pogoji iz te uredbe, da jih imenovani organi držav članic uporabijo za primerjavo.

__________________

__________________

27Akcijski načrt EU o vračanju, COM(2015) 453 final.

27Akcijski načrt EU o vračanju, COM(2015) 453 final.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ustanovljena z Uredbo 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ima ključno vlogo v prizadevanjih Unije za boljše upravljanje zunanjih meja ter preprečevanje nezakonitega priseljevanja in sekundarnih gibanj. Zato bi morala imeti dostop do podatkov iz sistema Eurodac, da bi lahko izvajala analize tveganja po najvišjih možnih standardih in pomagala državam članicam pri nalogah v zvezi v vrnitvijo. Obdelava takih podatkov bi morala potekati v skladu z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov, določenimi v navedeni uredbi.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Ker je ena od nalog Evropske agencije za mejno in obalno stražo ter Agencije Evropske unije za azil iz te uredbe pridobivanje in posredovanje biometričnih podatkov, bi morali ti agenciji imeti lastna vmesnika, da ne bi bili več odvisni od nacionalnih infrastruktur. Dolgoročno bi se vmesnika lahko uporabljala kot enotni iskalni vmesnik, opisan v sporočilu Komisije z dne 6. aprila 2016 z naslovom Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost1a.

 

_________________

 

1a COM(2016)0205.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Sporočilo Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost28 poudarja potrebo po izboljšanju interoperabilnosti informacijskih sistemov na dolgi rok, kar sta predlagala tudi Evropski svet in Svet. Sporočilo predlaga ustanovitev skupine strokovnjakov za informacijske sisteme in interoperabilnost, ki bi obravnavala pravno in tehnično izvedljivost doseganja interoperabilnosti informacijskih sistemov za meje in varnost. Ta skupina bi morala oceniti nujnost in sorazmernost vzpostavitve interoperabilnosti s schengenskim informacijskim sistemom (SIS) in vizumskim informacijskim sistemom (VIS) ter preučiti, ali je treba spremeniti pravni okvir za dostop do sistema Eurodac zaradi kazenskega pregona.

(14)  Komisija je v skladu s svojim sporočilom o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost28, ki poudarja potrebo po izboljšanju interoperabilnosti informacijskih sistemov na dolgi rok, kar sta predlagala tudi Evropski svet in Svet, ustanovila skupino strokovnjakov za informacijske sisteme in interoperabilnost, ki bo obravnavala pravno in tehnično izvedljivost doseganja interoperabilnosti informacijskih sistemov, ki bi omogočala enostavnejši in hitrejši dostop do vseh ustreznih informacij in izboljšala kakovost storitev, ki jih ustrezne podatkovne zbirke ponujajo uporabnikom. Zato bi bilo treba razviti tehnološke rešitve za zagotovitev interoperabilnosti sistema Eurodac s schengenskim informacijskim sistemom (SIS), vizumskim informacijskim sistemom (VIS), Europolom in morebitnimi novimi informacijskimi sistemi, razvitimi na področju svobode, varnosti in pravice, da bi se izboljšala učinkovitost sodelovanja med državami članicami pri upravljanju zunanjih meja in boju proti hudim kaznivim dejanjem. Zlasti bi bilo treba oceniti, ali bi bilo treba vzpostaviti interoperabilnost med sistemom Eurodac in sistemom vstopa/izstopa (SVI), da bi se omogočilo preverjanje podatkov državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki so prekoračili dovoljeno bivanje, med sistemoma.

__________________

__________________

28 COM(2016)0205.

28 COM(2016)0205.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Agencija eu-LISA bi morala vzpostaviti varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in centralnim sistemom Eurodac, da se omogoči interoperabilnost med obema sistemoma. Ta dva centralna sistema je treba povezati, da bi omogočili prenos biometričnih podatkov o državljanih tretjih držav, evidentiranih v sistemu SVI, v sistem Eurodac, kadar se vpis teh biometričnih podatkov zahteva s to uredbo.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V okviru boja proti terorističnim dejanjem in drugim hudim kaznivim dejanjem je bistveno, da imajo organi kazenskega pregona za opravljanje svojih nalog najpopolnejše ter najbolj posodobljene informacije. Informacije, ki jih vsebuje sistem Eurodac, so nujne zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ29 ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ30 . Zato bi morali biti podatki iz sistema Eurodac na razpolago pod pogoji iz te uredbe, da jih imenovani organi držav članic in Evropski policijski urad (v nadaljnjem besedilu: Europol) uporabijo za primerjavo.

(15)  V okviru boja proti terorističnim dejanjem in drugim hudim kaznivim dejanjem je bistveno, da imajo organi kazenskega pregona za opravljanje svojih nalog najpopolnejše ter najbolj posodobljene informacije. Informacije, ki jih vsebuje sistem Eurodac, so nujne zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih dejanj, navedenih v Direktivi (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta [o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu ter spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ], ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ. Zato bi morali biti podatki iz sistema Eurodac na razpolago pod pogoji iz te uredbe, da jih imenovani organi držav članic in Evropski policijski urad (v nadaljnjem besedilu: Europol) uporabijo za primerjavo.

_________________

 

29Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL 164, 22.6.2002, str. 3).

 

30Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

 

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Zahtevam Europola za primerjavo podatkov v sistemu Eurodac bi se moralo odobriti le v posebnih primerih, v posebnih okoliščinah in pod strogimi pogoji.

(19)  Zahtevam Europola za primerjavo podatkov v sistemu Eurodac bi se moralo ugoditi le v posebnih primerih, v posebnih okoliščinah in pod strogimi pogoji, v skladu z načeloma nujnosti in sorazmernosti iz člena 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot ju razlaga Sodišče Evropske unije1a.

 

_________________

 

1a Sodba Sodišča z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources in drugim ter Kärntner Landesregierung in drugi, ECLI:EU:C:2014:238; Sodba Sodišča z dne 21. decembra 2016 v združenih zadevah C-203/15 in C-698/15, Tele2 Sverige AB proti Post-och telestyrelsen in Secretary of State for the Home Department proti Tomu Watsonu in drugim, ECLI:EU:C:2016:970.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Glede na to, da je bil sistem Eurodac prvotno vzpostavljen za omogočanje lažje uporabe Dublinske konvencije, dostop do sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj pomeni spremembo prvotnega namena sistema Eurodac, ki posega v temeljno pravico posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v sistemu Eurodac, do spoštovanja zasebnega življenja. V skladu s členom 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah mora biti vsako tako poseganje skladno s pravom, ki mora biti dovolj natančno opredeljeno, da posameznikom omogoči, da prilagodijo svoje vedenje, posameznike mora tudi ščititi pred samovoljo ter mora dovolj jasno navesti obseg prostega preudarka, poverjenega pristojnim organom, in način njegovega uveljavljanja. Vsako poseganje mora biti nujno za dejansko dosego cilja v splošnem interesu ter sorazmerno s pravno upravičenim ciljem, ki ga skuša doseči.

(20)  Glede na to, da je bil sistem Eurodac prvotno vzpostavljen za omogočanje lažje uporabe Dublinske konvencije, dostop do sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj pomeni nadaljnji razvoj prvotnega namena sistema Eurodac. V skladu z zahtevami iz člena 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah mora biti vsako poseganje v temeljno pravico do spoštovanja zasebnega življenja posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v sistemu Eurodac, skladno s pravom, ki mora biti dovolj natančno opredeljeno, da posameznikom omogoči, da prilagodijo svoje vedenje, posameznike mora tudi ščititi pred samovoljo ter mora dovolj jasno navesti obseg prostega preudarka, poverjenega pristojnim organom, in način njegovega uveljavljanja. Vsako poseganje mora biti nujno za dejansko dosego cilja v splošnem interesu ter sorazmerno s pravno upravičenim ciljem, ki ga skuša doseči.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  V tej uredbi so določeni tudi pogoji, pod katerimi bi bilo treba odobriti zahteve za primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki iz sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, ter potrebni zaščitni ukrepi, s katerimi se zaščiti temeljna pravica posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v sistemu Eurodac, do spoštovanja zasebnega življenja. Strogost teh pogojev odraža dejstvo, da so v podatkovno zbirko Eurodac vpisani podatki o prstnih odtisih oseb, za katere se ne domneva, da so storile teroristično dejanje ali drugo hudo kaznivo dejanje.

(22)  V tej uredbi so določeni tudi pogoji, pod katerimi bi bilo treba odobriti zahteve za primerjavo biometričnih in alfanumeričnih podatkov s podatki iz sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, ter potrebni zaščitni ukrepi, s katerimi se zaščiti temeljna pravica posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v sistemu Eurodac, do spoštovanja zasebnega življenja. Strogost teh pogojev odraža dejstvo, da so v podatkovno zbirko Eurodac vpisani biometrični in alfanumerični podatki oseb, za katere se ne domneva, da so storile teroristično dejanje ali drugo hudo kaznivo dejanje. Organi kazenskega pregona in Europol ne bodo imeli vedno na voljo biometričnih podatkov osumljenca, storilca ali žrtve, katere primer preiskujejo, kar jih lahko ovira pri preverjanju podatkovnih zbirk za primerjavo biometričnih podatkov, kot je sistem Eurodac. Da bi dodatno prispevali k preiskavam teh organov in Europola, bi bilo treba v takšnih primerih dovoliti iskanje na podlagi alfanumeričnih podatkov v sistemu Eurodac, zlasti kadar imajo ti organi in Europol dokaze o osebnih podatkih ali osebnih dokumentih osumljenca, storilca ali žrtve.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za zagotovitev enake obravnave vseh prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite, pa tudi za zagotovitev usklajenosti z veljavnim pravnim redom Unije na področju azila, zlasti z Direktivo 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta32 ter Uredbo (EU) št. […/…] so v področje uporabe te uredbe vključeni prosilci za subsidiarno zaščito in osebe, upravičene do subsidiarne zaščite.

(23)  Za zagotovitev enake obravnave vseh prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite, pa tudi za zagotovitev usklajenosti z veljavnim pravnim redom Unije na področju azila, zlasti z Direktivo 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta32, [Uredbo XXX/XXX] o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev ter Uredbo (EU) št. […/…], so v področje uporabe te uredbe vključeni prosilci za subsidiarno zaščito in osebe, upravičene do subsidiarne zaščite, ter osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite na podlagi preselitve v skladu z [Uredbo XXX/XXX].

_________________

_________________

32Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

32Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

_________________

_________________

32Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

32Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Poleg tega je treba državam članicam naložiti, da vsakemu prosilcu za mednarodno zaščito ter vsakemu državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, prijeti zaradi nezakonitega prehoda zunanje meje države članice ali za katero se ugotovi, da v državi članici prebiva nezakonito , ki je dopolnila vsaj šest let, nemudoma vzamejo prstne odtise in posreduje podatke o prstnih odtisih.

(24)  Poleg tega je treba državam članicam naložiti, da vsakemu prosilcu za mednarodno zaščito, preseljenemu državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva v skladu z [Uredbo XXX/XXX] ter vsakemu državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, prijeti zaradi nezakonitega prehoda zunanje meje države članice ali za katero se ugotovi, da v državi članici prebiva nezakonito, ki je dopolnila vsaj šest let, nemudoma vzamejo biometrične podatke in jih posredujejo.

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Zaradi izboljšanja zaščite mladoletnikov brez spremstva, ki niso zaprosili za mednarodno zaščito, ter otrok, ki bi bili lahko ločeni od svojih družin, je prav tako treba odvzeti prstne odtise in pridobiti podobo obraza ter jih shraniti v centralni sistem, da bi lažje ugotovili istovetnost otroka in pomagali državi članici pri izsleditvi morebitnih družinskih članov ali povezav z drugo državo članico. Ugotavljanje družinskih povezav je ključni element pri ponovni vzpostavitvi enotnosti družine in mora biti tesno povezano z določitvijo največje koristi otroka ter določitvijo trajne rešitve.

(25)  Zaradi izboljšanja zaščite vseh otrok migrantov in begunskih otrok, vključno z mladoletniki brez spremstva, ki niso zaprosili za mednarodno zaščito, ter otrok, ki bi bili lahko ločeni od svojih družin, je prav tako treba pridobiti biometrične podatke ter jih shraniti v centralni sistem, da bi pomagali državi članici pri izsleditvi morebitnih družinskih članov ali povezav z drugo državo članico. Biometrične podatke bi bilo treba pridobiti za ta izrecni namen ter jih ustrezno obdelati in uporabljati. Ugotavljanje družinskih povezav je ključni element pri ponovni vzpostavitvi enotnosti družine in mora biti tesno povezano z določitvijo največje koristi otroka ter določitvijo trajne rešitve. Države članice morajo pri izvajanju teh nalog upoštevati načela Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989. Izboljšani postopki ugotavljanja istovetnosti pogrešanih otrok bodo pomagali državam članicam pri zagotavljanju ustrezne zaščite otrok. V ta namen bi morale države članice po ugotovitvi istovetnosti pogrešanega otroka ali otroka, ki je žrtev kaznivega dejanja, nemudoma vzpostaviti stik s pristojnimi nacionalnimi organi za zaščito otrok, ti pa bi morali oceniti potrebe, da bi poiskali trajno rešitev za otroka, ki bi bila v skladu z njegovo največjo koristjo.

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Največja korist mladoletnika bi morala biti najpomembnejše vodilo držav članic pri uporabi te uredbe. Kadar država članica prosilka ugotovi, da se podatki iz sistema Eurodac nanašajo na otroka, lahko te podatke uporabi le za namene kazenskega pregona v skladu s svojo zakonodajo, ki velja za mladoletnike, in v skladu z obveznostjo, da najprej upošteva največjo korist otroka.

(26)  Največja korist mladoletnika bi morala biti najpomembnejše vodilo držav članic pri uporabi te uredbe. Kadar država članica prosilka ugotovi, da se podatki iz sistema Eurodac nanašajo na otroka, lahko te podatke uporabi le za namene kazenskega pregona, zlasti namene, povezane s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem trgovine z otroki ter drugih hudih kaznivih dejanj zoper otroke, ter v skladu s svojo zakonodajo, ki velja za mladoletnike, in v skladu z obveznostjo, da najprej upošteva največjo korist otroka.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Države članice bi se morale v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov, ki jo je Svet sprejel 20. julija 201534, sklicevati na delovni dokument služb Komisije o izvajanju uredbe Eurodac, ki določa iz najboljše prakse izhajajoč pristop pri odvzemu prstnih odtisov državljanov tretjih držav z neurejenim statusom. Če nacionalno pravo države članice dovoljuje, da se prstni odtisi v skrajnem primeru odvzamejo s silo ali prisilo, morajo ti ukrepi v celoti spoštovati Listino EU o temeljnih pravicah. Državljani tretjih držav, ki se štejejo za ranljive osebe, in mladoletniki ne bi smeli biti prisiljeni v odvzem prstnih odtisov ali pridobitve podobe obraza, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah, kadar je to dovoljeno v skladu z nacionalno zakonodajo.

(30)  Da bi se zagotovilo evidentiranje vseh oseb iz členov 10(1), 12a, 13(1) in 14(1) v sistemu Eurodac, bi se morale države članice v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov, ki jo je Svet sprejel 20. julija 201534, sklicevati na delovni dokument služb Komisije o izvajanju uredbe Eurodac, ki določa iz najboljše prakse izhajajoč pristop pri odvzemu prstnih odtisov državljanov tretjih držav z neurejenim statusom ali oseb brez državljanstva. Poleg tega bi morale države članice pri izvajanju tega postopka upoštevati smernice Agencije Evropske unije za temeljne pravice, navedene v njenem dokumentu o stališču z naslovom Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac (Posledice obveznosti zagotavljanja prstnih odtisov za sistem Eurodac za temeljne pravice) iz maja 2015. Če nacionalno pravo države članice dovoljuje, da se prstni odtisi v skrajnem primeru odvzamejo s silo ali prisilo, morajo ti ukrepi v celoti spoštovati Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Kadar mladoletnik, zlasti mladoletnik brez spremstva ali ločen mladoletnik, zavrne odvzem prstnih odtisov ali pridobitev podobe obraza in obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da obstajajo tveganja v zvezi z varstvom ali zaščito otroka, se mladoletnik napoti na pristojne nacionalne organe za zaščito otrok in/ali nacionalne mehanizme za napotitev. Ti organi morajo opraviti oceno posebnih potreb mladoletnika v skladu z ustrezno zakonodajo, da bi našli trajno rešitev za mladoletnika, ki v celoti spoštuje njegovo največjo korist.

__________________

__________________

34COM(2015) 150 final, 27.5.2015

34 COM(2015)0150.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Zadetke iz sistema Eurodac bi moral preveriti usposobljen strokovnjak za prstne odtise, da se zagotovita ustrezna določitev odgovornosti v skladu z Uredbo (EU) št. […/…], natančna istovetnost državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in natančna istovetnost osumljenca kaznivega dejanja ali žrtve kaznivega dejanja, katere podatki so morebiti shranjeni v sistemu Eurodac. Zadetke iz sistema Eurodac na podlagi podobe obraza bi bilo treba preveriti tudi, kadar obstajajo dvomi, da se rezultati nanašajo na isto osebo.

(31)  Zadetke iz sistema Eurodac bi moral preveriti usposobljen strokovnjak za prstne odtise, da se zagotovita ustrezna določitev odgovornosti v skladu z Uredbo (EU) št. […/…], natančna istovetnost državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in natančna istovetnost osumljenca kaznivega dejanja ali žrtve kaznivega dejanja, katere podatki so morebiti shranjeni v sistemu Eurodac. Zadetke iz sistema Eurodac na podlagi podobe obraza bi moral preveriti tudi uradnik, usposobljen v skladu z nacionalno prakso, zlasti kadar se izvede primerjava zgolj s podobo obraza. Kadar se istočasno izvede primerjava s prstnimi odtisi in podobo obraza ter se pokaže zadetek za oba niza biometričnih podatkov, lahko države članice po potrebi pregledajo in preverijo prikazano podobo obraza.

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so zaprosili za mednarodno zaščito v eni od držav članic, lahko po daljšem časovnem obdobju poskusijo zaprositi za mednarodno zaščito v drugi državi članici. Zato bi moralo biti najdaljše obdobje hranjenja podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza v centralnem sistemu precej dolgo. Glede na to, da večina državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki ostanejo v Uniji več let, po tem času pridobi urejen status ali celo državljanstvo države članice, bi moralo deset let šteti za razumno obdobje za hranjenje podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza .

(32)  Najdaljše obdobje hranjenja biometričnih podatkov državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, v centralnem sistemu bi moralo biti omejeno na nujno potrebno in sorazmerno obdobje v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 52(1) Listine, kot ga razlaga sodna praksa Sodišča. Glede na to, da večina državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki ostanejo v Uniji več let, po tem času pridobi urejen status ali celo državljanstvo države članice, bi moralo pet let šteti za razumno obdobje za hranjenje biometričnih podatkov.

Predlog spremembe   27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Svet in predstavniki vlad držav članic so v svojih sklepih o apatridnosti z dne 4. decembra 2015 opozorili na zavezo Unije iz septembra 2012, da bodo vse države članice pristopile h Konvenciji o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954 in razmislile o pristopu h Konvenciji o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah opozoril na pomen ugotavljanja istovetnosti oseb brez državljanstva, da bi jim zagotovili zaščito, ki jim pripada po mednarodnem pravu.

Predlog spremembe   28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Za uspešno preprečevanje nedovoljenega gibanja državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nimajo pravice do prebivanja v Uniji, in nadzor nad tem gibanjem ter za sprejetje potrebnih ukrepov za uspešno izvajanje učinkovitega vračanja in ponovnega sprejema v tretjih državah v skladu z Direktivo 2008/115/ES35 in pravice do varstva osebnih podatkov bi bilo treba kot obdobje, potrebno za hranjenje podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza, določiti obdobje petih let.

(33)  Za uspešno preprečevanje nedovoljenega gibanja državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nimajo pravice do prebivanja v Uniji, in nadzor nad tem gibanjem ter za sprejetje potrebnih ukrepov za uspešno izvajanje učinkovitega vračanja in ponovnega sprejema v tretjih državah v skladu z Direktivo 2008/115/ES35 in pravice do varstva osebnih podatkov bi bilo treba kot obdobje, potrebno za hranjenje biometričnih in alfanumeričnih podatkov, določiti obdobje petih let.

_________________

_________________

35UL L 348, 24.12.2008, str. 98.

35UL L 348, 24.12.2008, str. 98.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Čas hranjenja bi moral biti v določenih posebnih primerih, kadar ni potrebe, da bi podatke o prstnih odtisih in podobi obraza ter vse druge podatke hranili tako dolgo, krajši. Podatke o prstnih odtisih in podobi obraza ter vse druge osebne podatke o državljanu tretje države bi morali izbrisati takoj, ko državljan tretje države ali oseba brez državljanstva pridobi državljanstvo ene od držav članic.

(34)  Čas hranjenja bi moral biti v določenih posebnih primerih, kadar ni potrebe, da bi biometrične podatke ter vse druge osebne podatke hranili tako dolgo, krajši. Biometrične podatke in vse druge osebne podatke o državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva bi morali trajno izbrisati takoj, ko državljan tretje države ali oseba brez državljanstva pridobi državljanstvo ene od držav članic.

Predlog spremembe   30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Jasno je treba določiti odgovornost Komisije in eu-LISA v zvezi s centralnim sistemom in komunikacijsko infrastrukturo ter odgovornost držav članic v zvezi z obdelavo in varovanjem podatkov, dostopom do zapisanih podatkov ter njihovim popravljanjem.

(37)  Jasno je treba določiti odgovornost Komisije in eu-LISA v zvezi s centralnim sistemom, komunikacijsko infrastrukturo in interoperabilnostjo z drugimi informacijskimi sistemi ter odgovornost držav članic v zvezi z obdelavo in varovanjem podatkov, dostopom do zapisanih podatkov ter njihovim popravljanjem.

Predlog spremembe   31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Poleg tega bi bilo treba dostop dovoliti le pod pogojem, da se s primerjavo s podatki iz nacionalnih podatkovnih zbirk prstnih odtisov in iz sistemov za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov vseh drugih držav članic v skladu s Sklepom Sveta 2008/615/PNZ36 , ni ugotovila identiteta posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Za izpolnitev tega pogoja mora država članica prosilka opraviti primerjave s podatki iz sistemov za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov vseh drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ, ki so tehnično na voljo, razen če ta država članica lahko to upraviči z utemeljenimi razlogi za domnevo, da se pri tem ne bo ugotovila identiteta posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Taki utemeljeni razlogi zlasti obstajajo, če posamezen primer operativno ali za namene preiskovanja ni povezan s posamezno državo članico. S tem pogojem se zahteva, da država članica prosilka na področju podatkov o prstnih odtisih predhodno pravno in tehnično izvede Sklep 2008/615/PNZ, saj preverjanje podatkov v sistemu Eurodac zaradi kazenskega pregona ne bi smelo biti dopuščeno, če niso najprej opravljeni omenjeni koraki.

(42)  Poleg tega bi bilo treba dostop dovoliti le pod pogojem, da je bilo pred tem izvedeno iskanje v nacionalnih podatkovnih zbirkah države članice o prstnih odtisih in podobi obraza in v sistemih za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov vseh drugih držav članic v skladu s Sklepom Sveta 2008/615/PNZ36. Za izpolnitev tega pogoja mora država članica prosilka opraviti primerjave s podatki iz sistemov za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov vseh drugih držav članic v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ, ki so tehnično na voljo, razen če ta država članica lahko to upraviči z utemeljenimi razlogi za domnevo, da se pri tem ne bo ugotovila identiteta posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Taki utemeljeni razlogi zlasti obstajajo, če posamezen primer operativno ali za namene preiskovanja ni povezan s posamezno državo članico. S tem pogojem se zahteva, da država članica prosilka na področju podatkov o prstnih odtisih predhodno pravno in tehnično izvede Sklep 2008/615/PNZ, saj preverjanje podatkov v sistemu Eurodac zaradi kazenskega pregona ne bi smelo biti dopuščeno, če niso najprej opravljeni omenjeni koraki.

_________________

_________________

36Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1).

36Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1).

Predlog spremembe   32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Imenovani organi bi morali pred iskanjem v sistemu Eurodac opraviti tudi poizvedbo v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) v skladu s Sklepom Sveta 2008/633/PNZ37 , če so izpolnjeni pogoji za primerjavo.

črtano

_________________

 

37Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

 

Predlog spremembe   33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  Prepovedati bi bilo treba prenos osebnih podatkov, ki jih na podlagi te uredbe pridobi država članica ali Europol iz centralnega sistema, kateri koli tretji državi ali mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje, da se zagotovi pravica do azila in da so prosilci za mednarodno zaščito zaščiteni pred tem, da bi se njihovi podatki razkrili tretji državi. To pomeni, da države članice ne bi smele pošiljati informacij, pridobljenih iz centralnega sistema, ki se nanašajo na:  ime(-na); datum rojstva; državljanstvo;  državo(-e) članico(-e) izvora ali državo članico dodelitve; podatke o osebnem dokumentu ali potni listini; kraj in datum vložitve prošnje za mednarodno zaščito; sklicno številko, ki jo je uporabila država članica izvora; datum odvzema prstnih odtisov in datum, na katerega je(so) država(-e) članica(-e) podatke posredovala(-e) v sistem Eurodac; identifikacijsko številko operaterja; in vse informacije, povezane s kakršnim koli prenosom podatkov v skladu z [Uredbo (EU) št. 604/2013]. Ta prepoved ne bi smela posegati v pravico držav članic do pošiljanja takih podatkov tretjim državam, v katerih se uporablja [Uredba (EU) št. 604/2013] [ v skladu z Uredbo (EU) št. [.../2016] oziroma z nacionalnimi pravili, sprejetimi na podlagi Direktive [2016/.../EU] ], zato da imajo države članice za namene te uredbe možnost sodelovanja s takimi tretjimi državami.

(50)  Prepovedati bi bilo treba prenos osebnih podatkov, ki jih na podlagi te uredbe pridobi država članica ali Europol iz centralnega sistema, kateri koli tretji državi ali mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje, da se zagotovi pravica do azila in da so prosilci za mednarodno zaščito ter preseljeni državljani tretjih držav in osebe brez državljanstva v skladu z [Uredbo XXX/XXX] zaščiteni pred tem, da bi se njihovi podatki razkrili tretji državi. To pomeni, da države članice ne bi smele pošiljati informacij, pridobljenih iz centralnega sistema, ki se nanašajo na: ime(-na); datum rojstva; državljanstvo; državo(-e) članico(-e) izvora, državo članico dodelitve ali državo članico preselitve; podatke o osebnem dokumentu ali potni listini; kraj in datum preselitve ali vložitve prošnje za mednarodno zaščito; sklicno številko, ki jo je uporabila država članica izvora; datum odvzema prstnih odtisov in datum, na katerega je(so) država(-e) članica(-e) podatke posredovala(-e) v sistem Eurodac; identifikacijsko številko operaterja; in vse informacije, povezane s kakršnim koli prenosom podatkov v skladu z [Uredbo (EU) št. 604/2013]. Ta prepoved ne bi smela posegati v pravico držav članic do pošiljanja takih podatkov tretjim državam, v katerih se uporablja [Uredba (EU) št. 604/2013] [v skladu z Uredbo (EU) št. [.../2016] oziroma z nacionalnimi pravili, sprejetimi na podlagi Direktive [2016/.../EU]], zato da imajo države članice za namene te uredbe možnost sodelovanja s takimi tretjimi državami.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51)  V posameznih primerih se lahko informacije, pridobljene iz centralnega sistema, izmenjajo s tretjo državo v pomoč pri ugotavljanju istovetnosti državljana tretje države v zvezi z njegovo vrnitvijo. Za izmenjavo osebnih podatkov morajo veljati strogi pogoji. Pri izmenjavi tovrstnih informacij se tretji državi ne razkrijejo nobene informacije v zvezi z dejstvom, da je državljan tretje države vložil prošnjo za mednarodno zaščito, kadar je država, v katero je posameznik ponovno sprejet, tudi država izvora posameznika ali druga tretja država, v katero bo ponovno sprejet. Vsak prenos podatkov v tretjo državo za ugotavljanje istovetnosti državljana tretje države mora biti v skladu z določbami iz poglavja V Uredbe (EU) št. [... 2016].

(51)  V posameznih primerih se lahko informacije, pridobljene iz centralnega sistema, izmenjajo s tretjo državo v pomoč pri ugotavljanju istovetnosti državljana tretje države ali osebe brez državljanstva v zvezi z njihovo vrnitvijo. Za izmenjavo osebnih podatkov morajo veljati strogi pogoji. Pri izmenjavi tovrstnih informacij se tretji državi ne razkrijejo nobene informacije v zvezi z dejstvom, da je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva vložila prošnjo za mednarodno zaščito, kadar je država, v katero je posameznik ponovno sprejet, tudi država izvora posameznika ali druga tretja država, v katero bo ponovno sprejet. Vsak prenos podatkov v tretjo državo za ugotavljanje istovetnosti državljana tretje države ali osebe brez državljanstva mora biti v skladu z določbami iz poglavja V Uredbe (EU) št. [679/2016].

Predlog spremembe   35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  pomoč pri identificiranju sekundarnih gibanj državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v skladu z [Uredbo XXX/XXX];

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomoč pri nadzoru nad nezakonitim priseljevanjem in sekundarnim gibanjem znotraj Unije ter ugotavljanju istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav za določitev ustreznih ukrepov, ki jih morajo sprejeti države članice, vključno z odstranitvijo in vračanjem oseb, ki prebivajo brez dovoljenja;

(b)  pomoč pri nadzoru nad nezakonitim priseljevanjem v Unijo in identificiranju sekundarnih gibanj nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, da bi določili ustrezne ukrepe, ki jih morajo sprejeti države članice, po potrebi vključno z odstranitvijo in vračanjem nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva ali dodelitvijo statusa osebe s stalnim prebivališčem;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  določitev pogojev, pod katerimi lahko imenovani organi držav članic in Evropski policijski urad (Europol) zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza s tistimi iz centralnega sistema za namene kazenskega pregona zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj .

(c)  določitev pogojev, pod katerimi lahko imenovani organi držav članic zahtevajo primerjavo biometričnih in alfanumeričnih podatkov s tistimi iz centralnega sistema za namene kazenskega pregona zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj. V tej uredbi so določeni tudi pogoji, pod katerimi lahko Evropski policijski urad (Europol) zahteva primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, za katere je pristojen.

Predlog spremembe   38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v obdelavo podatkov, ki jih država članica izvora nameni za sistem Eurodac in ki so vsebovani v njenih podatkovnih zbirkah, vzpostavljenih v skladu z njenim nacionalnim pravom, se smejo v okviru sistema Eurodac podatki o prstnih odtisih in drugi osebni podatki obdelovati zgolj za namene, določene v tej uredbi in [členu 34(1) Uredbe (EU) št. 604/2013].

2.  Brez poseganja v obdelavo podatkov, ki jih država članica izvora nameni za sistem Eurodac in ki so vsebovani v njenih podatkovnih zbirkah, vzpostavljenih v skladu z njenim nacionalnim pravom, se smejo v okviru sistema Eurodac podatki o prstnih odtisih in podobi obraza ter drugi osebni podatki obdelovati zgolj za namene, določene v tej uredbi in [členu 34(1) Uredbe (EU)…]. Podatke mladoletnikov lahko države članice uporabijo za pomoč pri ugotavljanju istovetnosti pogrešanih otrok in njihovemu sledenju ter za ugotavljanje družinskih povezav mladoletnikov brez spremstva.

Predlog spremembe   39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice morajo odvzeti prstne odtise in pridobiti podobo obraza oseb iz členov 10(1), 13(1) in 14(1) za namene iz člena 1(1)(a) in (b) te uredbe ter posameznikom, na katere se nanašajo podatki, naložiti obveznost, da dajo na voljo svoje prstne odtise in podobo obraza, in jih o tem obvestiti v skladu s členom 30 te uredbe.

1.  Osebe iz členov 10(1), 13(1) in 14(1) se evidentirajo. Zato morajo države članice pridobiti njihove biometrične podatke za namene iz člena 1(1)(a) in (b) te uredbe ter posameznikom, na katere se nanašajo podatki, naložiti obveznost, da dajo na voljo svoje biometrične podatke, in jih o tem obvestiti v skladu s členom 30 te uredbe. Države članice med postopkom odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza vselej spoštujejo dostojanstvo in telesno celovitost osebe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odvzem prstnih odtisov in pridobitev podobe obraza mladoletnikov, starejših od šest let, se izvedeta na otroku prijazen in prilagojen način s strani uradnikov, ki so posebej usposobljeni za vnos prstnih odtisov in podobe obraza mladoletnikov. Mladoletnik je obveščen na način, primeren njegovi starosti, z uporabo brošur in/ali infografik ter/ali predstavitev, posebej namenjenih pojasnitvi postopka odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza za mladoletnike, med odvzemom prstnih odtisov in pridobitvijo podobe obraza pa ga spremlja odgovorna odrasla oseba, skrbnik ali zastopnik. Države članice morajo med postopkom odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza vselej spoštovati dostojanstvo in telesno celovitost mladoletnika.

črtano

(Glej predlog spremembe člena 2a(1).)

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko za neizpolnjevanje postopka odvzema prstnih odtisov ter pridobivanja podobe obraza v skladu z odstavkom 1 tega člena uvedejo upravne sankcije v skladu s svojim nacionalnim pravom. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. V zvezi s tem bi bilo treba za ugotavljanje ali preverjanje istovetnosti državljana tretje države pridržanje uporabiti le v skrajnem primeru.

3.  Da bi zagotovile, da se vse osebe iz členov 10(1), 13(1) in 14(1) evidentirajo v skladu z odstavkom 1, lahko države članice po potrebi za neizpolnitev postopka pridobivanja biometričnih podatkov v skladu z odstavkom 1 tega člena uvedejo utemeljene upravne sankcije v skladu s svojim nacionalnim pravom ob polnem spoštovanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Države članice zagotovijo možnost svetovanja za te osebe, da se jih prepriča v sodelovanje pri postopku in se jih obvesti o morebitnih posledicah v primeru neizpolnjevanja postopka. Upravne sankcije so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Pridržanje, ki sme trajati čim krajši in zgolj potreben čas, se sme uporabiti le v skrajnem primeru, za ugotavljanje ali preverjanje istovetnosti državljana tretje države, zlasti če obstaja nevarnost pobega. Če se sprejme odločba o pridržanju državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, pristojni nacionalni organi izvedejo oceno vsakega posameznega primera, da bi preverili, ali je pridržanje skladno s pravnimi in postopkovnimi zaščitnimi ukrepi za preprečevanje samovoljnega pridržanja.

Predlog spremembe   42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v odstavek 3 tega člena, kadar vnos prstnih odtisov ali podobe obraza državljanov tretjih držav, ki se štejejo za ranljive osebe, in mladoletnikov zaradi stanja prstnih konic ali obraza ni mogoč, organi te države članice ne uporabijo sankcij za prisilo k odvzemu prstnih odtisov ali pridobitvi podobe obraza. Država članica lahko poskusi ponovno odvzeti prstne odtise ali pridobiti podobo obraza mladoletnika ali ranljive osebe, ki ne želi sodelovati, če razlog za neizpolnjevanje postopka ni povezan s stanjem prstnih konic ali podobe obraza oziroma zdravjem posameznika in kadar je to ustrezno utemeljeno. Kadar mladoletnik, zlasti mladoletnik brez spremstva ali ločen mladoletnik, zavrne odvzem prstnih odtisov ali pridobitev podobe obraza in obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da obstajajo tveganja v zvezi z varstvom ali zaščito otroka, se mladoletnik napoti na nacionalne organe za zaščito otrok in/ali nacionalne mehanizme za napotitev.

4.  Brez poseganja v odstavek 3 tega člena, kadar vnos prstnih odtisov ali podobe obraza državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki se štejejo za ranljive osebe, zaradi stanja prstnih konic ali obraza ni mogoč, organi te države članice ne uporabijo sankcij za neizpolnjevanje obveznosti o pridobitvi biometričnih podatkov. Država članica lahko poskusi ponovno odvzeti prstne odtise ali pridobiti podobo obraza ranljive osebe, ki ne želi sodelovati, če razlog za neizpolnjevanje postopka ni povezan s stanjem prstnih konic ali podobe obraza oziroma zdravjem posameznika in kadar je to ustrezno utemeljeno.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Postopek odvzemanja prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza se določi in uporablja v skladu s prakso zadevne države članice ter v skladu z zaščitnimi klavzulami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.

5.  Postopek odvzemanja prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza se določi in uporablja v skladu s prakso zadevne države članice ter v skladu z zaščitnimi klavzulami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Posebne določbe v zvezi z mladoletniki

 

1.  Biometrične podatke otrok, starejših od šest let, pridobijo uradniki, ki so posebej usposobljeni za vnos prstnih odtisov in podobe obraza, na otroku prijazen in primeren način, ki upošteva spol otroka, ob polnem upoštevanju najboljših interesov otroka in načel iz Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah. Mladoletnik je pisno in ustno obveščen na način, ki je primeren njegovi starosti, z uporabo brošur, infografik in predstavitev, posebej zasnovanih za pojasnitev postopka odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza za mladoletnike v jeziku, ki ga razume. Mladoletnika med pridobitvijo biometričnih podatkov spremlja odgovorna odrasla oseba ali zakoniti skrbnik. Države članice med postopkom odvzema prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza vselej spoštujejo dostojanstvo in telesno celovitost mladoletnika. Države članice ne uporabijo prisile za odvzem prstnih odtisov. Pridržanje mladoletnikov je prepovedano.

 

2.  Kjer vnos prstnih odtisov ali podobe obraza mladoletne osebe ni mogoč zaradi stanja prstnih odtisov ali obraza, se uporablja člen 2(3). Kjer se ponovno odvzamejo prstni odtisi ali podoba obraza mladoletnika, država članica ukrepa v skladu z odstavkom 1 tega člena. Kjer mladoletnik, zlasti mladoletnik brez spremstva ali ločen mladoletnik, zavrne odvzem prstnih odtisov ali pridobitev podobe obraza in obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da obstajajo tveganja v zvezi z varstvom ali zaščito otroka, kar oceni uradnik, posebej usposobljen za obravnavo mladoletnikov, se mladoletnik napoti na pristojne nacionalne organe za zaščito otrok, nacionalne mehanizme za napotitev ali oboje.

 

3.  Za namene iz člena 13(1) in člena 14(1) se vsak podatkovni niz v zvezi z mladoletniki hrani v centralnem sistemu pet let od datuma odvzema njegovih biometričnih podatkov.

 

4.  Brez poseganja v nacionalno kazensko pravo, zlasti glede starosti za kazensko odgovornost, kadar se zahteva iz člena 1(1)(c) nanaša na podatke o mladoletniku, se zahtevi priložijo dokazila o ustreznosti teh podatkov za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje trgovine z otroki ali drugih hudih kaznivih dejanj zoper otroke.

 

5.  Države članice vnesejo biometrične podatke otrok, ki so izginili iz sprejemnih objektov, v schengenski informacijski sistem kot pogrešane osebe. Pogrešani otroci, katerih istovetnost organi pregona države članice ugotovijo na podlagi zadetka v skladu s členom 26 te uredbe, se takoj napotijo na pristojne nacionalne organe za zaščito otrok, ki ocenijo potrebe, da bi poiskali trajno rešitev za otroka, ki je v skladu z njegovo največjo koristjo.

(Odstavek 1 povzema vsebino člena 2(2)).

Predlog spremembe   45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „preseljeni državljan tretje države ali preseljena oseba brez državljanstva“ pomeni državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki po postopku preselitve v skladu z nacionalnim pravom ali [Uredbo XXX/XXX] prispe na ozemlje države članice preselitve.

Predlog spremembe   46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b – podtočka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  v zvezi z osebo iz člena 12a državo članico, ki posreduje osebne podatke centralnemu sistemu in prejme rezultate primerjave;

Predlog spremembe   47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „nezakonito prebivanje“ pomeni prisotnost državljana tretje države na ozemlju države članice, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 5 Zakonika o schengenskih mejah ali drugih pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče v tej državi članici;

(d)  „nezakonito prebivanje“ pomeni prisotnost državljana tretje države ali osebe brez državljanstva na ozemlju države članice, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 5 Zakonika o schengenskih mejah ali drugih pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče v tej državi članici;

Predlog spremembe   48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „zadetek“ pomeni, da je centralni sistem s primerjavo ugotovil, da se podatki o prstnih odtisih, zapisani v računalniško podprti osrednji podatkovni zbirki, ujemajo s tistimi, ki jih je posredovala v zvezi z neko osebo ena od držav članic, brez poseganja v dolžnost držav članic, da nemudoma preverijo rezultate primerjave v skladu s členom 26(4).

(f)  „zadetek“ pomeni, da je centralni sistem s primerjavo ugotovil, da se biometrični podatki, zapisani v računalniško podprti osrednji podatkovni zbirki, ujemajo s tistimi, ki jih je posredovala v zvezi z neko osebo ena od držav članic, brez poseganja v dolžnost držav članic, da nemudoma preverijo rezultate primerjave v skladu s členom 26(4).

Predlog spremembe   49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „podatki iz sistema Eurodac“ pomenijo vse podatke, shranjene v centralnem sistemu v skladu s členom 12, členom 13(2) in členom 14(2) ;

(j)  „podatki iz sistema Eurodac“ pomenijo vse podatke, shranjene v centralnem sistemu v skladu s členom 12, členom 12a, členom 13(2) in členom 14(2);

Predlog spremembe   50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  „kazenski pregon“ pomeni preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj;

(k)  „kazenski pregon“ pomeni preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe   51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „teroristična dejanja“ pomenijo kazniva dejanja po nacionalnim pravu, ki ustrezajo ali so enakovredna tistim iz členov 1 do 4 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ;

(l)  „teroristična dejanja“ pomenijo kazniva dejanja iz členov 3 do 12 Direktive 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta [o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu ter spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ].

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(oa)   „biometrični podatki“ pomenijo podatke o prstnih odtisih in podobi obraza;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe   53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka o b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ob)  „oseba brez državljanstva“ pomeni osebo, ki je po svojem pravu nobena država ne šteje za svojega državljana.

Predlog spremembe   54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka o c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(oc)  „alfanumerični podatki“ pomenijo podatke, ki so predstavljeni s črkami, številkami, posebnimi znaki, razmiki med znaki in ločili;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka o d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(od)  „dokument za prebivanje“ pomeni dovoljenje za prebivanje, kot je opredeljen v točki (...) člena Uredbe... [COD(2016)0133; dublinska uredba IV];

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka o e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(oe)  „kontrolni dokument vmesnika“ pomeni tehnični dokument, ki opredeljuje potrebne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nacionalne točke dostopa iz člena 4(3), da lahko elektronsko komunicirajo s centralnim sistemom, zlasti podrobni opis oblike in možne vsebine podatkov, ki se izmenjujejo med centralnim sistemom in nacionalnimi dostopnimi točkami.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komunikacijska infrastruktura sistema Eurodac bo uporabljala obstoječe omrežje za varne vseevropske telematske storitve med upravami (TESTA). Da se zagotovi logično ločevanje podatkov iz sistema Eurodac od drugih podatkov, se na obstoječem zasebnem virtualnem omrežju TESTA vzpostavi ločeno virtualno zasebno omrežje, namenjeno sistemu Eurodac.

2.  Komunikacijska infrastruktura sistema Eurodac bo uporabljala obstoječe omrežje za varne vseevropske telematske storitve med upravami (TESTA). Zaradi varovanja zaupnosti so osebni podatki, ki se prenesejo v sistem ali iz sistema Eurodac, šifrirani.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsaka država članica ima eno samo nacionalno dostopno točko.

3.  Vsaka država članica ima eno samo nacionalno dostopno točko. Europol ima lastno dostopno točko.

Predlog spremembe   59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Podatki o osebah iz členov 10(1), 13(1) in 14(1), ki se obdelujejo v centralnem sistemu, se obdelujejo v imenu države članice izvora pod pogoji, določenimi v tej uredbi, in se ločijo z ustreznimi tehničnimi sredstvi.

4.  Podatki o osebah iz členov 10(1), 12a, 13(1) in 14(1), ki se obdelujejo v centralnem sistemu, se obdelujejo v imenu države članice izvora pod pogoji, določenimi v tej uredbi, in se ločijo z ustreznimi tehničnimi sredstvi.

Predlog spremembe   60

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Eu-LISA lahko uporablja dejanske osebne podatke produkcijskega sistema Eurodac za testiranje v naslednjih okoliščinah:

Eu-LISA lahko v skladu z Uredbo (EU)2016/678 in ob strogem izpolnjevanju člena 17 Kadrovskih predpisov o poklicni molčečnosti1a glede vseh oseb, ki sodelujejo pri testiranju, uporablja dejanske osebne podatke produkcijskega sistema Eurodac za testiranje izključno v naslednjih okoliščinah:

 

1a Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V takih primerih so varnostni ukrepi, nadzor dostopa in prijava v sistem v testnem okolju enaki tistim v produkcijskem sistemu Eurodac. Dejanski osebni podatki, privzeti za testiranje, se anonimizirajo, tako da posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ni mogoče več identificirati.

V takih primerih so varnostni ukrepi, nadzor dostopa in prijava v sistem v testnem okolju enaki tistim v produkcijskem sistemu Eurodac. Dejanski osebni podatki, privzeti za testiranje, se uporabljajo pod strogimi pogoji in se anonimizirajo, tako da posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ni mogoče več identificirati. Po tem, ko je dosežen namen, za katerega je bilo opravljeno testiranje ali ko so testi zaključeni, se takšni dejanski osebni podatki takoj in trajno izbrišejo iz testnega okolja. Eu-LISA zagotavlja, da se ustrezna jamstva v zvezi z dostopom zunanjih izvajalcev spoštujejo v skladu s členi od 24 do 28 Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe   62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  interoperabilnost z drugimi informacijskimi sistemi.

Predlog spremembe   63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene iz člena 1(1)(c) države članice imenujejo organe, ki so pooblaščeni, da zahtevajo primerjave podatkov iz sistema Eurodac v skladu s to uredbo. Imenovani organi so organi držav članic, odgovorni za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj. Imenovani organi ne vključujejo agencij ali enot, ki so odgovorne izključno za obveščevalno dejavnost v zvezi z državno varnostjo.

1.  Za namene iz člena 1(1)(c) države članice imenujejo organe, ki so pooblaščeni, da zahtevajo primerjave podatkov iz sistema Eurodac v skladu s to uredbo. Imenovani organi so organi držav članic, odgovorni za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe   64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica vodi evidenco imenovanih organov.

2.  Vsaka država članica vodi evidenco imenovanih organov in jo brez odlašanja posreduje Komisiji in eu-LISA. Eu-LISA posodobljeni konsolidirani seznam teh imenovanih organov objavi v Uradnem listu Evropske unije. Če je ta seznam popravljen, eu-LISA enkrat letno na spletu objavi posodobljen konsolidirani seznam.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ, pristojen za preverjanje, zagotovi, da so izpolnjeni pogoji, v skladu s katerimi se zahtevajo primerjave prstnih odtisov s podatki iz sistema Eurodac.

Organ, pristojen za preverjanje, zagotovi, da so izpolnjeni pogoji, v skladu s katerimi se zahtevajo primerjave biometričnih ali alfanumeričnih podatkov s podatki iz sistema Eurodac.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Le organ, pristojen za preverjanje, je pooblaščen za posredovanje zahtev za primerjavo prstnih odtisov in podob obraza nacionalni dostopni točki.

Le organ, pristojen za preverjanje, je pooblaščen za posredovanje zahtev za primerjavo biometričnih ali alfanumeričnih podatkov nacionalni dostopni točki.

Predlog spremembe   67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Europol za namene iz člena 1(1)(c) imenuje posebno enoto, ki jo sestavljajo ustrezno pooblaščeni uradniki Europola, da deluje kot organ, pristojen za preverjanje, ki pri opravljanju nalog v okviru te uredbe deluje neodvisno od imenovanega organa iz odstavka 2 tega člena in od imenovanega organa ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanja. Ta enota zagotovi, da so izpolnjeni pogoji, v skladu s katerimi se zahtevajo primerjave prstnih odtisov in podob obraza s podatki iz sistema Eurodac. Europol v soglasju s katero koli državo članico imenuje nacionalno dostopno točko te države članice, prek katere se centralnemu sistemu sporočijo zahteve za primerjavo podatkov o prstnih odtisih in podobah obraza .

1.  Europol za namene iz člena 1(1)(c) imenuje organ, ki je pooblaščen, da zahteva dostop do sistema Eurodac prek svoje imenovane točke dostopa zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj. Imenovani organ je operativna enota Europola.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene iz člena 1 (1)(c) Europol imenuje operativno enoto, ki je pooblaščena, da zahteva primerjave s podatki iz sistema Eurodac prek nacionalne dostopne točke. Imenovani organ je operativna enota Europola, ki je pristojna za zbiranje, shranjevanje, obdelovanje, analiziranje in izmenjavo informacij v podporo in za krepitev ukrepov držav članic pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, za katere je pristojen Europol.

2.  Za nameneiz člena 1(1)(c), Europol imenuje specializirano enoto, ki jo sestavljajo ustrezno pooblaščeni uradniki Europola, kot njegovo točko dostopa.Europolova točka dostopa preveri, ali so izpolnjeni pogoji za zahtevo po dostopu do sistema Eurodac iz člena 22. Europolova točka dostopa pri opravljanju nalog v okviru te uredbe deluje neodvisno in od imenovanega organa iz odstavka 1 ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanja.

Predlog spremembe   69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Europol imenuje operativno enoto, pristojno za zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo podatkov o otrocih, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Operativna enota je pooblaščena, da zahteva primerjave s podatki iz sistema Eurodac za podporo in krepitev ukrepov držav članic pri preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju trgovine z otroki, otroškega dela ali spolnega izkoriščanja.

Predlog spremembe   70

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Evropska mejna in obalna straža

 

V skladu s členom 40(8) Uredbe (EU) 2016/1624 imajo člani Evropske agencije za mejno in obalno stražo ali osebje, ki opravlja naloge v zvezi z vrnitvijo, ter člani podpornih skupin za upravljanje migracij pravico, da v okviru svojih pristojnosti dostopajo do podatkov v Eurodacu in jih pregledujejo. Podatke dostopajo prek tehničnega vmesnika, ki ga vzpostavi in vzdržuje Evropska agencija za mejno in obalno stražo, kot je določeno v členu 10(3a) te uredbe.

Predlog spremembe   71

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število posredovanih nizov podatkov o osebah iz členov 10(1), 13(1) in 14(1);

(a)  število posredovanih nizov podatkov o osebah iz členov 10(1), 12a, 13(1) in 14(1);

Predlog spremembe   72

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  število podatkov o prstnih odtisih, za katere je moral centralni sistem več kot enkrat zaprositi državo članico izvora, ker so bili prvotno posredovani podatki o prstnih odtisih neprimerni za primerjavo z računalniško podprtim sistemom za prepoznavanje prstnih odtisov;

(e)  število biometričnih podatkov za katere je moral centralni sistem več kot enkrat zaprositi državo članico izvora, ker so bili prvotno posredovani biometrični podatki neprimerni za primerjavo z računalniško podprtim sistemom za prepoznavanje biometričnih podatkov;

Predlog spremembe   73

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  število zahtev za osebe iz člena 31;

(j)  število in vrsta zahtev za osebe iz člena 31;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Mesečni statistični podatki za osebe iz odstavkov 1(a) do (h) se vsak mesec objavijo in dajo na voljo javnosti. Konec vsakega leta eu-LISA objavi in da na voljo javnosti letne statistične podatke za osebe iz odstavkov 1(a) to (h) . Statistika vsebuje prerez podatkov za vsako državo članico.

2.  Mesečni statistični podatki za osebe iz odstavkov 1(a) do (h) se po možnosti ločijo po starosti in spolu oseb, na katere se podatki nanašajo, in se vsak mesecobjavijo in dajo na voljo javnosti. Konec vsakega leta eu-LISA objavi in da na voljo javnosti letne statistične podatke za osebe iz odstavkov 1(a) to (h).Statistika vsebuje razčlenitev podatkov za vsako državo članico.

Predlog spremembe   75

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ustrezno pooblaščeno osebje Evropske agencije za mejno in obalno stražo ima dostop do statističnih podatkov iz točk (a) do (h) odstavka 1 te uredbe , ki jih pripravi eu-LISA, in ustreznih podatkov iz člena (12)(d) do (s), člena 13(2)(d) do (m) in člena 14(2)(d) do (m), in sicer izključno za namene iz člena 1(1)(b) te uredbe in za namene iz členov 11 in 37 Uredbe (EU) 2016/1624. Dostop do takih statističnih in drugih podatkov se zagotovi tako, da posamezniki niso ugotovljeni. Obdelava takih podatkov poteka v skladu z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov, določenimi v Uredbi (EU) 2016/1624.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podatke o prstnih odtisih lahko pridobijo in posredujejo tudi pripadniki skupin evropske mejne [in obalne] straže ali strokovnjaki držav članic za azil med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil v skladu z [Uredbo o evropski mejni [in obalni] straži ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Sklepa Sveta 2005/267/ES] ter [Uredbo (EU) št. 439/2010].

3.  Biometrične podatke lahko na zahtevo zadevne države članice pridobijo in posredujejo tudi pripadniki skupin evropske mejne in obalne straže ali strokovnjaki držav članic za azil med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624 ali intervencijske ekipe za azil v skladu z [Uredbo (EU) št. .... ].

Predlog spremembe   77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za namene odstavka 3 Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter prihodnja Agencija Evropske unije za azil, ustanovljena z Uredbo (EU) 2017/..., vzpostavita in vzdržujeta tehnični vmesnik, ki omogoča neposredno povezavo s centralnim sistemom Eurodac.

Predlog spremembe   78

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  priimek(-ke) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;

(c)  priimek(-ke) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu in prej uporabljana imena;

Predlog spremembe   79

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  državljanstvo(-a);

(d)  državljanstvo(-a) ali domnevno in opredeljeno državljanstvo ali status osebe brez državljanstva v skladu s členom 1(1) Konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(sa)   podrobnosti o družinskih članih mladoletnikov, ki so pomembne za iskanje in ponovno združitev družine, kot so njihova imena, družinska vez z mladoletnikom in, če je na voljo, številka potnega lista ali osebne izkaznice;

Predlog spremembe   81

Predlog uredbe

Poglavje II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE IIa: PRESELJENI DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV ALI PRESELJENE OSEBE BREZ DRŽAVLJANSTVA

Predlog spremembe   82

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Zbiranje in posredovanje podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza

 

1. Vsaka država članica nemudoma ob prihodu na njeno ozemlje vzame prstne odtise vseh prstov in pridobi podobo obraza vseh preseljenih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, starih vsaj šest let, ter pošlje prstne odtise in podobo obraza v centralni sistem, skupaj z drugimi podatki iz člena 10 Uredbe (EU)....

 

Nespoštovanje obveznosti, da nemudoma odvzamejo prstne odtise in pridobijo podobo obraza, držav članic ne odveže obveznosti, da odvzamejo prstne odtise in pridobijo podobo obraza ter oboje posredujejo v centralni sistem. Kadar so prstne konice v takem stanju, da ni mogoče odvzeti prstnih odtisov take kakovosti, da bi bila mogoča ustrezna primerjava iz člena 26, država članica preselitve ponovno odvzame prstne odtise prosilca in jih čim prej ponovno pošlje, najpozneje pa 48 ur po tem, ko jih je uspešno odvzela.

 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 in kadar ni mogoče odvzeti prstnih odtisov ter pridobiti podobe obraza preseljenega državljana tretje ali osebe brez državljanstva zaradi ukrepov, sprejetih za zagotovitev njegovega zdravja ali zaščito javnega zdravja, države članice odvzamejo prstne odtise, pridobijo podobo obraza ali oboje ter jih pošljejo čim prej, najpozneje pa 48 ur po tem, ko ti zdravstveni razlogi ne obstajajo več.

Predlog spremembe   83

Predlog uredbe

Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12b

 

Zapis podatkov

 

V centralnem sistemu se zapišejo le naslednji podatki:

 

(a) podatki o prstnih odtisih;

 

(b) podoba obraza;

 

(c) priimek(-ke) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;

 

(d) državljanstvo(-a);

 

(e) kraj in datum rojstva;

 

(f) država članica preselitve, kraj in datum registracije;

 

(g) spol;

 

(h) po potrebi vrsta in številka osebnega dokumenta ali potne listine; tričrkovno oznako države izdajateljice in datum izteka veljavnosti;

 

(i) sklicno številko, ki jo je uporabila država članica izvora;

 

(j) datum odvzema prstnih odtisov in/ali pridobitve podobe obraza;

 

(k) datum posredovanja podatkov v centralni sistem;

 

(l) identifikacijska številka operaterja;

Predlog spremembe   84

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  priimek(-ke) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;

(c)  priimek(-ke) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu in prej uporabljana imena;

Predlog spremembe   85

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  državljanstvo(-a);

(d)  državljanstvo(-a) ali domnevno in opredeljeno državljanstvo ali status osebe brez državljanstva v skladu s členom 1(1) Konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954;

Predlog spremembe   86

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  podrobnosti o družinskih članih mladoletnikov, ki so pomembne za iskanje in ponovno združitev družine, kot so njihova imena, družinska vez z mladoletnikom in, če je na voljo, številka potnega lista ali osebne izkaznice;

Predlog spremembe   87

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  odločitev o vrnitvi ali odstranitveni nalog, ki ga sprejme država članica izvora;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Podatke o prstnih odtisih lahko pridobijo in posredujejo tudi pripadniki skupin evropske mejne [in obalne] straže med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil v skladu z [Uredbo o evropski mejni [in obalni] straži ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Sklepa Sveta 2005/267/ES].

7.  Biometrične podatke lahko na zahtevo zadevne države članice pridobijo in posredujejo tudi pripadniki skupin evropske mejne in obalne straže med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624 ali intervencijske ekipe za azil v skladu z [Uredbo (EU) št. ....].

Predlog spremembe   89

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  državljanstvo(-a);

(d)  državljanstvo(-a) ali domnevno in opredeljeno državljanstvo ali status osebe brez državljanstva v skladu s členom 1(1) Konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954;

Predlog spremembe   90

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  podrobnosti o družinskih članih mladoletnikov, ki so pomembne za iskanje in ponovno združitev družine, kot so njihova imena, družinska vez z mladoletnikom in, če je na voljo, številka potnega lista ali osebne izkaznice;

Predlog spremembe   91

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  odločitev o vrnitvi ali odstranitveni nalog, ki ga sprejme država članica izvora;

Predlog spremembe   92

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko odstopajo od členov 1 in 2 v primeru nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki so na ozemlje Unije vstopili zakonito s prečkanjem zunanje meje in so dovoljeno obdobje prebivanja prekoračili za največ 15 dni.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če države članice ne spoštujejo 72-urnega roka iz odstavka 3 tega člena, jih to ne odveže obveznosti, da odvzamejo prstne odtise in jih posredujejo v centralni sistem. Kadar so prstne konice v takem stanju, da ni mogoče odvzeti prstnih odtisov take kakovosti, da bi bila mogoča ustrezna primerjava iz člena 26, država članica izvora ponovno odvzame prstne odtise prijetih oseb, kot je opisano v odstavku 1 tega člena, in jih čim prej, najpozneje pa 48 ur po tem, ko jih je uspešno odvzela, ponovno pošlje.

4.  Če države članice ne spoštujejo 72-urnega roka iz odstavka 3 tega člena, jih to ne odveže obveznosti, da odvzamejo biometrične podatke in jih posredujejo v centralni sistem. Kadar so prstne konice v takem stanju, da ni mogoče odvzeti prstnih odtisov take kakovosti, da bi bila mogoča ustrezna primerjava iz člena 26, država članica izvora ponovno odvzame prstne odtise prijetih oseb, kot je opisano v odstavku 1 tega člena, in jih čim prej, najpozneje pa 48 ur po tem, ko jih je uspešno odvzela, ponovno pošlje.

Predlog spremembe   94

Predlog uredbe

Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POSTOPEK ZA PRIMERJAVO PODATKOV ZA PROSILCE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO IN DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV, PRIJETIH PRI NEZAKONITEM PREHODU MEJE ALI NEZAKONITO PREBIVAJOČIH NA OZEMLJU DRŽAVE ČLANICE

POSTOPEK ZA PRIMERJAVO PODATKOV ZA PROSILCE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO, PRESELJENE DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV IN OSEBE BREZ DRŽAVLJANSTVA TER DRŽAVLJANJE TRETJE DRŽAVE, PRIJETE PRI NEZAKONITEM PREHODU MEJE ALI NEZAKONITO PREBIVAJOČE NA OZEMLJU DRŽAVE ČLANICE

Predlog spremembe   95

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o prstnih odtisih in podobi obraza , ki jih posreduje katera koli država članica, razen tistih, ki se posredujejo v skladu s členom 11(b) in (c) , se samodejno primerjajo s podatki o prstnih odtisih, ki so jih posredovale druge države članice in so že shranjeni v centralnem sistemu , v skladu s členom 10(1), členom 13(1) in členom 14(1) .

1.  Biometrični podatki, ki jih posreduje katera koli država članica, razen tistih, ki se posredujejo v skladu s členom 11(b) in (c), se samodejno primerjajo s podatki o prstnih odtisih, ki so jih posredovale druge države članice in so že shranjeni v centralnem sistemu, v skladu s členi 10(1), 12a, 13(1) in 14(1).

Predlog spremembe   96

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Centralni sistem samodejno posreduje zadetek ali negativen rezultat primerjave državi članici izvora po postopkih iz člena 26(4) . Kadar zadetek obstaja, posreduje za vse podatkovne nize, ki so z njim povezani, podatke iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2) , skupaj z označbo iz člena 19(1) in (4) , kadar je primerno. Kadar je glede zadetka prejet negativen rezultat, se podatki iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2) ne posredujejo.

3.  Centralni sistem samodejno posreduje zadetek ali negativen rezultat primerjave državi članici izvora po postopkih iz člena 26(4). Kadar zadetek obstaja, posreduje za vse podatkovne nize, ki so z njim povezani, podatke iz členov 12, 12b, 13(2) in 14(2) , skupaj z označbo iz člena 19(1) in (4), kadar je primerno. Kadar je glede zadetka prejet negativen rezultat, se podatki iz členov 12, 12b, 13(2) in člena 14(2) ne posredujejo.

Predlog spremembe   97

Predlog uredbe

Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Primerjava podatkov o podobi obraza

Primerjava izključno podatkov o podobi obraza

Predlog spremembe   98

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Podatki o podobi obraza in podatki o spolu posameznika, na katerega se nanašajo podatki, se lahko samodejno primerjajo s podatki o podobi obraza in osebnimi podatki o spolu posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ki so jih posredovale druge države članice in so že shranjeni v centralnem sistemu v skladu s členom 10(1), členom 13(1) in členom 14(1), razen podatkov, ki se prenesejo v skladu s členom 11(b) in (c).

(2)  Podatki o podobi obraza in podatki o spolu posameznika, na katerega se nanašajo podatki, se lahko samodejno primerjajo s podatki o podobi obraza in osebnimi podatki o spolu posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ki so jih posredovale druge države članice in so že shranjeni v centralnem sistemu v skladu s členi 10(1), 12a, 13(1) in 14(1), razen podatkov, ki se prenesejo v skladu s členom 11(b) in (c).

Predlog spremembe   99

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Centralni sistem samodejno posreduje zadetek ali negativen rezultat primerjave državi članici izvora po postopkih iz člena 26(4). Kadar zadetek obstaja, posreduje za vse podatkovne nize, ki so z njim povezani, podatke iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2), skupaj z označbo iz člena 17(1) in (4), kadar je to primerno. Kadar je glede zadetka prejet negativen rezultat, se podatki iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2) ne posredujejo.

(4)  Centralni sistem samodejno posreduje zadetek ali negativen rezultat primerjave državi članici izvora po postopkih iz člena 26(4). Kadar zadetek obstaja, posreduje za vse podatkovne nize, ki so z njim povezani, podatke iz členov 12, 12b, 13(2) in člena 14(2) , skupaj z označbo iz člena 19(1) in (4) , kadar je primerno. Kadar je glede zadetka prejet negativen rezultat, se podatki iz členov 12, 12b, 13(2) in člena 14(2) ne posredujejo.

Predlog spremembe   100

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene iz člena 10(1) se vsak podatkovni niz v zvezi s prosilcem za mednarodno zaščito , kot je naveden v členu 12, hrani v centralnem sistemu deset let od datuma odvzema prstnih odtisov.

1.  Za namene iz člena 10(1) se vsak podatkovni niz v zvezi s prosilcem za mednarodno zaščito , kot je naveden v členu 12, hrani v centralnem sistemu pet let od datuma prvega odvzema prstnih odtisov.

Predlog spremembe   101

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za namene iz člena 12a se vsak podatkovni niz v zvezi s preseljenim državljanom tretje države ali preseljeno osebo brez državljanstva hrani v centralnem sistemu pet let od datuma odvzema prstnih odtisov.

Predlog spremembe   102

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene iz člena 13(1) se vsak podatkovni niz v zvezi z državljanom tretje države ali osebo brez državljanstva iz člena 13(2) hrani v centralnem sistemu pet let od datuma odvzema prstnih odtisov.

2.  Za namene iz člena 13(1) se vsak podatkovni niz v zvezi z državljanom tretje države ali osebo brez državljanstva iz člena 13(2) hrani v centralnem sistemu v obdobju, omejenem na trajanje ukrepa, sprejetega v zvezi z državljanom tretje države ali osebo brez državljanstva, ki pa ne sme trajati dlje kot pet let od datuma prvega odvzema prstnih odtisov.

Predlog spremembe   103

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za namene iz člena 14(1) se vsak podatkovni niz v zvezi z državljanom tretje države ali osebo brez državljanstva iz člena 14(2) hrani v centralnem sistemu pet let od datuma odvzema prstnih odtisov.

3.  Za namene iz člena 14(1) se vsak podatkovni niz v zvezi z državljanom tretje države ali osebo brez državljanstva iz člena 14(2) hrani v centralnem sistemu v obdobju, omejenem na trajanje ukrepa, sprejetega v zvezi z državljanom tretje države ali osebo brez državljanstva, ki pa ne sme trajati dlje kot pet let od datuma prvega odvzema prstnih odtisov.

Predlog spremembe   104

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podatki o osebi, ki je pridobila državljanstvo katere koli od držav članic pred iztekom obdobja iz člena 17(1) , (2) ali (3) , se izbrišejo iz centralnega sistema v skladu s členom 28(4) takoj, ko se država članica izvora seznani s tem, da je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo.

1.  Podatki o osebi, ki je pridobila državljanstvo katere koli od držav članic pred iztekom obdobja iz člena 17(1), (2) ali (3), se izbrišejo iz centralnega sistema v skladu s členom 28(4). Država članica izvora je takoj obveščena, če je zadevna oseba pridobila tako državljanstvo, da izbriše podatke.

Predlog spremembe   105

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Centralni sistem vse države članice izvora čim prej, najkasneje pa po 72 urah, obvesti o izbrisu podatkov v skladu z odstavkom 1, ki ga opravi druga država članica izvora, če se pojavi zadetek v zvezi s podatki, ki so jih posredovale glede oseb iz člena 10(1), 13(1) ali 14(1) .

2.  Centralni sistem vse države članice izvora čim prej, najkasneje pa po 72 urah, obvesti o izbrisu podatkov v skladu z odstavkom 1, ki ga opravi druga država članica izvora, če se pojavi zadetek v zvezi s podatki, ki so jih posredovale glede oseb iz členov 10(1), 12a, 13(1) ali 14(1).

Predlog spremembe   106

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene iz člena 1(1)(a) država članica izvora, ki je odobrila mednarodno zaščito prosilcu za mednarodno zaščito, v zvezi s katerim so bili podatki v skladu s členom 12 predhodno zapisani v centralnem sistemu, označi zadevne podatke v skladu z zahtevami za elektronsko komunikacijo s centralnim sistemom, ki jih določi eu-LISA . Ta označba se shrani v centralnem sistemu v skladu s členom 17(1) za namene posredovanja na podlagi člena 15 . Centralni sistem čim prej, najpozneje pa v 72 urah obvesti vse države članice izvora o označevanju podatkov, ki ga opravi druga država članica izvora, kadar se je pojavil zadetek v zvezi s podatki, posredovanimi glede oseb iz člena 10(1), člena 13(1) ali člena 14(1) . Te države članice izvora prav tako označijo ustrezne podatkovne nize.

1.  Za namene iz člena 1(1)(a) država članica izvora, ki je odobrila mednarodno zaščito prosilcu za mednarodno zaščito, v zvezi s katerim so bili podatki v skladu s členom 12 predhodno zapisani v centralnem sistemu, označi zadevne podatke v skladu z zahtevami za elektronsko komunikacijo s centralnim sistemom, ki jih določi eu-LISA . Ta označba se shrani v centralnem sistemu v skladu s členom 17(1) za namene posredovanja na podlagi členov 15 in 16. Centralni sistem čim prej, najpozneje pa v 72 urah obvesti vse države članice izvora o označevanju podatkov, ki ga opravi druga država članica izvora, kadar se je pojavil zadetek v zvezi s podatki, posredovanimi glede oseb iz člena 10(1), člena 13(1) ali člena 14(1). Te države članice izvora prav tako označijo ustrezne podatkovne nize.

Predlog spremembe   107

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki o upravičencih do mednarodne zaščite, ki se hranijo v centralnem sistemu in so označeni v skladu z odstavkom 1 tega člena, so dani na voljo za primerjavo za namene iz člena 1(1)(c), in sicer za obdobje treh let po datumu, ko je bila posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, odobrena mednarodna zaščita.

Podatki o upravičencih do mednarodne zaščite, ki se hranijo v centralnem sistemu in so označeni v skladu z odstavkom 1 tega člena, so dani na voljo za primerjavo za namene iz člena 1(1)(c), dokler ti podatki niso samodejno izbrisani iz centralnega sistema v skladu s členom 17(4).

Predlog spremembe   108

Predlog uredbe

Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek za primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki iz sistema Eurodac

Postopek za primerjavo biometričnih ali alfanumeričnih podatkov s podatki iz sistema Eurodac

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene iz člena 1(1)(c) lahko imenovani organi iz člena 6(1) in člena 8(2) organu, pristojnemu za preverjanje, predložijo, skupaj s sklicno številko, ki jo ti uporabljajo, obrazloženo elektronsko zahtevo iz člena 21(1) za primerjavo podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza , ki se centralnemu sistemu posreduje prek nacionalne dostopne točke. Organ, pristojen za preverjanje, po prejemu take zahteve preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 21 ali 22, če je primerno.

1.  Za namene iz člena 1(1)(c) lahko imenovani organi iz člena 6(1) organu, pristojnemu za preverjanje, predložijo, skupaj s sklicno številko, ki jo ti uporabljajo, obrazloženo elektronsko zahtevo iz člena 21(1) za primerjavo biometričnih ali alfanumeričnih podatkov, ki se centralnemu sistemu posreduje prek nacionalne dostopne točke. Organ, pristojen za preverjanje, po prejemu take zahteve preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 21 ali 22, če je primerno.

Predlog spremembe   110

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 21 ali člena 22, organ, pristojen za preverjanje, posreduje zahtevo za primerjavo nacionalni dostopni točki, ki jo obdela v centralnem sistemu v skladu s členoma 15 in 16 , da jo primerja s podatki o prstnih odtisih in podobi obraza , posredovanimi v centralni sistem v skladu s členom 10(1), členom 13 (1) in členom 14(1) .

2.  Kadar so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 21 ali člena 22, organ, pristojen za preverjanje, posreduje zahtevo za primerjavo nacionalni dostopni točki, ki jo obdela v centralnem sistemu v skladu s členoma 15 in 16 , da jo primerja z biometričnimi ali alfanumeričnimi podatki, posredovanimi v centralni sistem v skladu s členi 10(1), 12a, 13(1) in členom 14(1).

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za namene iz člena 1(1)(c) lahko imenovani organ Europola Europolovi točki dostopa iz člena 8(2) predloži obrazloženo elektronsko zahtevo iz člena 22(1) za primerjavo biometričnih podatkov ali alfanumeričnih podatkov. Europolova točka dostopa po prejemu take zahteve preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 22. Če so vsi pogoji iz člena 22 izpolnjeni, ustrezno pooblaščeno osebje Europolove točke dostopa obdela zahtevo. Zahtevani podatki iz sistema Eurodac se operativnim enotam iz člena 8(1) pošljejo tako, da se zagotovi varnost podatkov.

Predlog spremembe   112

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V izjemno nujnih primerih, kadar je treba preprečiti neposredno nevarnost, povezano s terorističnim dejanjem ali drugim hudim kaznivim dejanjem, lahko organ, pristojen za preverjanje, podatke o prstnih odtisih posreduje nacionalni dostopni točki za primerjavo, takoj potem ko imenovani organ prejme zahtevo, ter šele naknadno preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 21 ali člena 22, vključno s tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen primer. Naknadno preverjanje se izvede brez nepotrebnega odlašanja po obdelavi zahteve.

4.  V izjemno nujnih primerih, kadar je treba preprečiti neposredno nevarnost, povezano s terorističnim dejanjem ali drugim hudim kaznivim dejanjem, lahko organ, pristojen za preverjanje, biometrične ali alfanumerične podatke posreduje nacionalni dostopni točki za primerjavo, takoj potem ko imenovani organ prejme zahtevo, ter šele naknadno preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zahtevanje primerjave iz člena 21 ali člena 22, vključno s tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen primer. Naknadno preverjanje se izvede brez nepotrebnega odlašanja po obdelavi zahteve.

Predlog spremembe   113

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene iz člena 1(1)(c) lahko imenovani organi v okviru svojih pristojnosti predložijo obrazloženo elektronsko zahtevo za primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v centralnem sistemu le, če primerjava s sledečimi podatkovnimi zbirkami ni pripeljala do ugotovitve identitete posameznika, na katerega se nanašajo podatki:

1.  Za namene iz člena 1(1)(c) lahko imenovani organi v okviru svojih pristojnosti predložijo obrazloženo elektronsko zahtevo za primerjavo biometričnih ali alfanumeričnih podatkov s podatki, shranjenimi v centralnem sistemu, le če je bilo pred tem opravljeno preverjanje v:

Predlog spremembe   114

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  sistemi za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov vseh drugih držav članic v okviru Sklepa 2008/615/PNZ, kadar je primerjava tehnično na voljo, razen če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da primerjava s takimi sistemi ne bo pripeljala do ugotovitve identitete posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Taki utemeljeni razlogi so vključeni v obrazloženo elektronsko zahtevo za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jo imenovani organ pošlje organu, pristojnemu za preverjanje, in ter

  sistemih za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov vseh drugih držav članic v okviru Sklepa 2008/615/PNZ ter

Predlog spremembe   115

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac so omejene na iskanje podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza .

2.  Zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac so omejene na iskanje biometričnih ali alfanumeričnih podatkov.

Predlog spremembe   116

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac so omejene na primerjavo podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza .

2.  Zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac so omejene na primerjavo biometričnih ali alfanumeričnih podatkov.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Europol lahko v skladu z Uredbo (EU) 2016/794 od držav članic zahteva dodatne informacije.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Obdelava osebnih podatkov na podlagi dostopa iz odstavka 1 se izvede v skladu z zaščitnimi ukrepi na področju varstva podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/794. Europol hrani evidentirane zapise vseh primerov iskanja in dostopanja do centralnega sistema ter uradni osebi za varstvo podatkov, imenovani v skladu z Uredbo (EU) 2016/794, in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov na zahtevo omogoči dostop do dokumentacije z namenom preverjanja zakonitosti obdelave podatkov.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Osebni podatki, pridobljeni z iskanjem v centralnem sistemu, se ne prenašajo ali dajejo na razpolago tretjim državam, mednarodnim organizacijam ali zasebnim subjektom s sedežem v Uniji ali zunaj nje, razen če je ta prenos strogo nujen in sorazmeren v primerih, ki so skladni z mandatom Europola. Vsako posredovanje teh podatkov poteka v skladu s poglavjem V Uredbe (EU) 2016/794 in ga mora odobriti država članica izvora.

Predlog spremembe   120

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zakonitosti posredovanja podatkov o prstnih odtisih in drugih podatkov iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2) v centralni sistem;

(b)  zakonitosti posredovanja podatkov o prstnih odtisih in drugih podatkov iz členov 12, 12b, 13(2) in 14(2) v centralni sistem;

Predlog spremembe   121

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice podatke iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2) posredujejo v elektronski obliki. Podatki iz člena 12, člena 13(2) in člena 14(2) se samodejno zapišejo v centralnem sistemu. eu-LISA določi tehnične zahteve za zagotavljanje pravilnega elektronskega posredovanja podatkov iz držav članic v centralni sistem in obratno, če je to potrebno za učinkovito delovanje centralnega sistema.

2.  Države članice podatke iz členov 12, 12b, 13(2) in 14(2) posredujejo v elektronski obliki. Podatki iz členov 12, 12b, 13(2) in 14(2) se samodejno zapišejo v centralnem sistemu. eu-LISA določi tehnične zahteve za zagotavljanje pravilnega elektronskega posredovanja podatkov iz držav članic v centralni sistem in obratno, če je to potrebno za učinkovito delovanje centralnega sistema.

Predlog spremembe   122

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sklicna številka iz člena 12(i), člena 13(2)(i), člena 14 (2)(i) in člena 20(1) omogoča, da se lahko podatki nedvoumno povežejo z določeno osebo in državo članico, ki posreduje podatke. Poleg tega je iz nje mogoče tudi ugotoviti, ali se taki podatki nanašajo na osebo iz člena 10(1), 13(1) ali 14(1).

3.  Sklicna številka iz členov 12(i), 12b(i), 13(2)(i), 14(2)(i) in 20(1) omogoča, da se lahko podatki nedvoumno povežejo z določeno osebo in državo članico, ki posreduje podatke. Poleg tega je iz nje mogoče tudi ugotoviti, ali se taki podatki nanašajo na osebo iz člena 10(1), 12a, 13(1) ali 14(1).

Predlog spremembe   123

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Sklicna številka se začne z identifikacijsko črko ali črkami, iz katerih je mogoče razbrati državo članico, ki posreduje podatke. Za identifikacijsko črko ali črkami se opredeli kategorija osebe ali zahteve. „1“ se nanaša na podatke v zvezi z osebami iz člena 10(1), „2“ na osebe iz člena 13(1), „3“ na osebe iz člena 14(1), „4“ na zahteve iz člena 21, „5“ na zahteve iz člena 22 in „9“ na zahteve iz člena 30.

4.  Sklicna številka se začne z identifikacijsko črko ali črkami, iz katerih je mogoče razbrati državo članico, ki posreduje podatke. Za identifikacijsko črko ali črkami se opredeli kategorija osebe ali zahteve. „1“ se nanaša na podatke v zvezi z osebami iz člena 10(1), „2“ na osebe iz člena 13(1), „3“ na osebe iz člena 14(1), „4“ na zahteve iz člena 21, „5“ na zahteve iz člena 22, „9“ na zahteve iz člena 30 ter „6“ na zahteve iz člena 12a.

Predlog spremembe   124

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kot je opredeljeno v nacionalnih pravilih, v državi članici prejema rezultate primerjave prstnih odtisov, opravljene v skladu s členom 15, nemudoma preveri strokovnjak za prstne odtise, ki je posebej usposobljen za vrste primerjav prstnih odtisov iz te uredbe. Za namene iz člena 1(1)(a) in (b) te uredbe dokončno identifikacijo opravi država članica izvora v sodelovanju z drugimi zadevnimi državami članicami.

4.  Kot je opredeljeno v nacionalnih pravilih, v državi članici prejema rezultate primerjave prstnih odtisov in podobe obraza, opravljene v skladu s členom 15, nemudoma preveri strokovnjak za identifikacijo prstnih odtisov in obraza, ki je posebej usposobljen za vrste primerjav prstnih odtisov in podobe obraza iz te uredbe. Za namene iz člena 1(1)(a), (aa) in (b) te uredbe dokončno identifikacijo opravi država članica izvora v sodelovanju z drugimi zadevnimi državami članicami.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rezultati primerjave podobe obraza, opravljene na podlagi člena 16, se nemudoma pregledajo in preverijo v državi članici prejema. Za namene iz člena 1(1)(a) in (b) te uredbe dokončno identifikacijo opravi država članica izvora v sodelovanju z drugimi zadevnimi državami članicami.

Rezultati primerjave podobe obraza, opravljene na podlagi člena 16, se nemudoma pregledajo in preverijo v državi članici prejema, po potrebi to stori posebno usposobljen strokovnjak in v skladu z nacionalnimi predpisi. Za namene iz člena 1(1)(a), (aa) in (b) te uredbe dokončno identifikacijo opravi država članica izvora v sodelovanju z drugimi zadevnimi državami članicami.

Predlog spremembe   126

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dostop do podatkov, zapisanih v centralnem sistemu v skladu z odstavkom 1 tega člena imajo tisti organi držav članic, ki so jih za namene iz člena 1(1)(a) in (b) imenovale posamezne države članice. S tem imenovanjem je natančno opredeljena enota, ki je odgovorna za izvajanje nalog v zvezi z uporabo te uredbe. Vsaka država članica nemudoma pošlje Komisiji in eu-LISA seznam teh enot in kakršne koli spremembe tega seznama. eu-LISA posodobljeni konsolidirani seznam objavi v Uradnem listu Evropske unije. V primeru sprememb tega seznama eu-LISA enkrat letno na spletu objavi posodobljen konsolidiran seznam.

2.  Dostop do podatkov, zapisanih v centralnem sistemu v skladu z odstavkom 1 tega člena imajo tisti organi držav članic, ki so jih za namene iz člena 1(1)(a), (aa) in (b) imenovale posamezne države članice. S tem imenovanjem je natančno opredeljena enota, ki je odgovorna za izvajanje nalog v zvezi z uporabo te uredbe. Vsaka država članica nemudoma pošlje Komisiji in eu-LISA seznam teh enot in kakršne koli spremembe tega seznama. eu-LISA posodobljeni konsolidirani seznam objavi v Uradnem listu Evropske unije. V primeru sprememb tega seznama eu-LISA enkrat letno na spletu objavi posodobljen konsolidiran seznam.

Predlog spremembe   127

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za namene iz člena 1(1)(a) in (b) vsaka država članica v zvezi s svojim nacionalnim sistemom sprejme ukrepe, potrebne za dosego ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Hkrati vsaka država članica vodi evidentirane zapise o osebah, ki so pooblaščene za vnos ali pridobivanje podatkov.

3.  Za namene iz člena 1(1)(a), (aa) in (b) vsaka država članica v zvezi s svojim nacionalnim sistemom sprejme ukrepe, potrebne za dosego ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Hkrati vsaka država članica vodi evidentirane zapise o osebah, ki so pooblaščene za vnos ali pridobivanje podatkov.

Predlog spremembe   128

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Osebo, na katero se nanašajo členi 10(1), 13(1) ali 14(1), država članica izvora pisno in, kjer je to nujno, ustno, v jeziku, ki ga ta oseba razume ali za katerega se smiselno domneva, da ga ta oseba razume, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku, obvesti o naslednjem:

1.  Osebo, na katero se nanašajo členi 10(1), 12a, 13(1) ali 14(1), država članica izvora pisno in, kjer je to nujno, ustno, v jeziku, ki ga ta oseba razume ali za katerega se smiselno domneva, da ga ta oseba razume, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku, obvesti o naslednjem:

Predlog spremembe   129

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  namenu obdelave njenih podatkov v okviru sistema Eurodac, vključno z opisom ciljev Uredbe (EU) št. […/…] v skladu s členom 6 navedene uredbe in z obrazložitvijo dejstva, da lahko do sistema Eurodac dostopajo države članice in Europol za namene kazenskega pregona, pri čemer je obrazložitev podana v razumljivi obliki ;

(b)  namenu obdelave njenih podatkov v okviru sistema Eurodac, vključno z opisom ciljev Uredbe (EU) št. […/…] v skladu s členom 6 navedene uredbe in po potrebi ciljev Uredbe (EU) XXX/XXX ter z obrazložitvijo dejstva, da lahko do sistema Eurodac dostopajo države članice in Europol za namene kazenskega pregona, pri čemer je obrazložitev podana v razumljivi obliki;

Predlog spremembe   130

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prejemnikih ali kategorijah prejemnikov podatkov;

(c)  prejemnikih podatkov;

Predlog spremembe   131

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  obveznosti odvzema prstnih odtisov, kadar gre za osebo iz člena 10(1) or 13(1) ali 14(1) ;

(d)  obveznosti odvzema prstnih odtisov, kadar gre za osebo iz členov 10(1), 12a, 13(1) ali 14(1);

Predlog spremembe   132

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  obstoju pravice , da od upravljavca zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanjo, in pravice do zahteve, da se nepravilni podatki, ki se nanašajo nanjo, popravijo , da se dopolnijo nepopolni osebni podatki ali da se izbrišejo nezakonito obdelani osebni podatki v zvezi z njo , ter pravice do obveščanja o postopkih za uveljavljanje teh pravic, vključno s kontaktnimi podatki upravljavca in nadzornih organov iz člena 32(1);

(f)  obstoju pravice, da nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, da od upravljavca zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanjo, in pravice do zahteve, da se nepravilni podatki, ki se nanašajo nanjo, popravijo, da se dopolnijo nepopolni osebni podatki ali da se izbrišejo nezakonito obdelani osebni podatki v zvezi z njo, ter pravice do obveščanja o postopkih za uveljavljanje teh pravic, vključno s kontaktnimi podatki upravljavca in nadzornih organov iz člena 32(1);

Predlog spremembe   133

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar gre za osebo, na katero se nanaša člen 10(1) ali 13(1) in 14(1) , se ji informacije iz odstavka 1 tega člena zagotovijo v času odvzema njenih prstnih odtisov.

Kadar gre za osebo, na katero se nanašajo členi 10(1), 12a, 13(1) in 14(1), se ji informacije iz odstavka 1 tega člena zagotovijo v času odvzema njenih prstnih odtisov.

Predlog spremembe   134

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je oseba, na katero se nanašajo členi 10(1), 13(1) in 14(1), mladoletnik, države članice zagotovijo informacije na način, ki ustreza starosti zadevne osebe.

Kadar je oseba, na katero se nanašajo členi 10(1), 12a, 13(1) in 14(1), mladoletnik, države članice zagotovijo, da ta oseba razume postopek, tako da ji zagotovijo informacije na način, ki ustreza starosti zadevne osebe, in sicer ustno in pisno, z uporabo letakov, infografike, predstavitev ali kombinacije vseh treh, ustvarjenih posebej za to, da se mladoletnikom razloži postopek odvzema prstnih odtisov in podobe obraza.

Predlog spremembe   135

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brošura je pripravljena na tak način, da se državam članicam omogoči, da jo dopolnijo z dodatnimi informacijami, ki so za posamezno državo članico posebne. Te za posamezno državo članico posebne informacije vsebujejo vsaj informacije o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo podatki, in možnostih pridobitve informacij od nacionalnih nadzornih organov ter kontaktne podatke urada upravljavca , uradne osebe za varstvo podatkov in nacionalnih nadzornih organov.

Brošura je pripravljena na tak način, da se državam članicam omogoči, da jo dopolnijo z dodatnimi informacijami, ki so za posamezno državo članico posebne. Te za posamezno državo članico posebne informacije vsebujejo vsaj možne upravne sankcije v skladu z nacionalnim pravom, ki bi se lahko izrekle osebi za neizpolnitev postopka odvzema prstnih odtisov in postopka za pridobitev podobe obraza, informacije o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo podatki, in možnostih pridobitve informacij in pomoči od nacionalnih nadzornih organov ter kontaktne podatke urada upravljavca, uradne osebe za varstvo podatkov in nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe   136

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene iz člena 1(1)(a) in (b) te uredbe se pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, v zvezi z dostopom do podatkov ter njihovega popravljanja in izbrisa uresničujejo v skladu s poglavjem III Uredbe (EU) št. […/2016] in uporabljajo, kakor je določeno v tem členu .

1.  Za namene iz člena 1(1)(a), (aa) in (b) te uredbe se pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, v zvezi z dostopom do podatkov ter njihovega popravljanja in izbrisa uresničujejo v skladu s poglavjem III Uredbe (EU) št. […/2016] in uporabljajo, kakor je določeno v tem členu .

Predlog spremembe   137

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pravica do dostopa posameznika , na katerega se nanašajo podatki, v vsaki državi članici vključuje pravico biti obveščen o tem, kateri podatki o njem so zapisani v centralnem sistemu ter katera država članica jih je posredovala v centralni sistem. Takšen dostop do podatkov lahko zagotovi samo država članica.

2.  Pravica do dostopa posameznika, na katerega se nanašajo podatki, v vsaki državi članici vključuje pravico biti obveščen o tem, kateri podatki o njem so zapisani v centralnem sistemu ter katera država članica jih je posredovala v centralni sistem. Takšen dostop do podatkov lahko zagotovi samo država članica. Za namene iz člena 1(1) lahko katera koli oseba v posamezni državi članici zahteva, da se dejansko nepravilni podatki popravijo ali da se nezakonito zapisani podatki izbrišejo. Država članica, ki je takšne podatke posredovala, jih popravi ali izbriše brez neprimernega odlašanja, v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

Predlog spremembe   138

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nadzorni organi vsake države članice , imenovani v skladu s členom 41 Direktive iz člena [46(1)] Uredbe (EU) […/2016] , spremljajo in nadzorujejo zakonitost obdelave osebnih podatkov , ki jo opravlja zadevna država članica za namene iz člena 1(1)(a) in (b) , skupaj s posredovanjem podatkov v centralni sistem.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da nadzorni organi vsake države članice, imenovani v skladu s členom 41 Direktive iz člena [46(1)] Uredbe (EU) […/2016], spremljajo in nadzorujejo zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo opravlja zadevna država članica za namene iz člena 1(1)(a), (aa) in (b), skupaj s posredovanjem podatkov v centralni sistem.

Predlog spremembe   139

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za namen iz odstavka 3 se nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sestanejo vsaj dvakrat na leto. Stroške in organizacijo teh sestankov prevzame Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Poslovnik se sprejme na prvem srečanju. Po potrebi se skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode. Vsaki dve leti se Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in eu-LISA pošlje skupno poročilo o dejavnostih.

4.  Za namen iz odstavka 3 se nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sestanejo vsaj dvakrat na leto. Stroške in organizacijo teh sestankov prevzame Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Poslovnik se sprejme na prvem srečanju. Po potrebi se skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode. Vsako leto se Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in eu-LISA pošlje skupno poročilo o dejavnostih, v katerem se ocenijo uporaba določb v zvezi z varstvom podatkov iz te uredbe ter nujnost in sorazmernost dostopa do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona.

Predlog spremembe   140

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice obvestijo eu-LISA o varnostnih incidentih, ki jih zasledijo v svojih sistemih brez poseganja v obveščanje in sporočanje o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu s [členoma 31 in 32] Uredbe (EU) št. […/2016] oziroma [členoma 28 in 29] . eu-LISA v primeru varnostnih incidentov o tem obvesti države članice, Europol in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. V primeru varnostnega incidenta zadevne države članice, eu-LISA in Europol medsebojno sodelujejo.

3.  Države članice obvestijo eu-LISA o varnostnih incidentih, ki jih zasledijo v svojih sistemih, brez poseganja v obveščanje in sporočanje o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu s [členoma 33 in 34] Uredbe (EU) 2016/679. Posameznike, na katere se nanašajo podatki, eu-LISA nemudoma obvesti zlasti, kadar lahko varnostni incident pomeni visoko tveganje za njihove pravice in svoboščine. eu-LISA v primeru varnostnih incidentov o tem obvesti države članice, Europol in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. V primeru varnostnega incidenta zadevne države članice, eu-LISA in Europol medsebojno sodelujejo.

Predlog spremembe   141

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Osebni podatki, ki jih država članica ali Europol ob upoštevanju te uredbe pridobita iz centralnega sistema Eurodac, se ne smejo pošiljati ali dajati na razpolago kateri koli tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Ta prepoved ne velja, če se ti podatki naprej obdelujejo na nacionalni ravni ali jih države članice skupaj obdelujejo v smislu [člena […] Direktive [2016/../EU] ].

1.  Osebni podatki, ki jih država članica ali Europol ob upoštevanju te uredbe pridobita iz centralnega sistema Eurodac, se ne smejo pošiljati ali dajati na razpolago kateri koli tretji državi, mednarodni organizaciji ali zasebnemu subjektu s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Ta prepoved velja tudi, če se ti podatki naprej obdelujejo na nacionalni ravni ali jih države članice skupaj obdelujejo v smislu Uredbe (EU) 2016/679 in [člena 2(b) Direktive [(EU) 2016/680]].

Predlog spremembe   142

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osebni podatki, ki izvirajo iz ene države članice in si jih države članice med seboj izmenjujejo na podlagi zadetka, ki so ga prejele za namene iz člena 1(1)(c), se ne pošljejo tretjim državam, če obstaja resnična nevarnost, da bi zaradi tega prenosa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko postal žrtev mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja oziroma drugih kršitev njegovih temeljnih pravic.

2.  Osebni podatki, ki izvirajo iz ene države članice in si jih države članice med seboj izmenjujejo na podlagi zadetka, ki so ga prejele za namene iz člena 1(1)(c), se ne pošljejo tretjim državam, tudi če obstaja resnična nevarnost, da bi zaradi tega prenosa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko postal žrtev mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja oziroma drugih kršitev njegovih temeljnih pravic.

Predlog spremembe   143

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V zvezi z osebami iz člena 10(1) se informacije o dejstvu, da je bila v državi članici vložena prošnja za mednarodno zaščito, ne razkrijejo nobeni tretji državi, zlasti kadar je ta država tudi država izvora prosilca.

3.  V zvezi z osebami iz člena 10(1) ali člena 12a se informacije o dejstvu, da je bila v državi članici vložena prošnja za mednarodno zaščito, ne razkrijejo nobeni tretji državi, zlasti kadar je ta država tudi država izvora prosilca.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Z odstopanjem od člena 37 te uredbe se osebni podatki, ki se nanašajo na osebe iz členov 10(1), 13(2) in 14(1), in jih države članice prejmejo po zadetku za namene iz člena 1(1)(a) ali (b), lahko posredujejo ali dajo na voljo tretji državi v skladu s členom 46 Uredbe (EU) št. […/2016], če je to potrebno, da se dokaže identiteta državljanov tretjih držav za namene vračanja, le če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1.  Z odstopanjem od člena 37 te uredbe se samo nujni osebni podatki, ki se nanašajo na osebe iz členov 10(1), 13(2) in 14(1), in jih države članice prejmejo po zadetku za namene iz člena 1(1)(a) ali (b), lahko posredujejo ali dajo na voljo tretji državi v skladu s Poglavjem V Uredbe (EU) 2016/679, če je to potrebno, da se dokaže identiteta državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva za namene vračanja, le če sta izpolnjena naslednja pogoja:

Predlog spremembe   145

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  država članica izvora, ki je vnesla podatke v centralni sistem, s tem soglaša in zadevni posameznik je bil obveščen, da se lahko njegovi osebni podatki izmenjajo z organi tretje države.

(c)  država članica izvora, ki je vnesla podatke v centralni sistem, s tem soglaša in zadevni posameznik je bil obveščen, da se bodo njegovi osebni podatki izmenjali z organi te tretje države.

Predlog spremembe   146

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Osebni podatki, ki izvirajo iz ene države članice in si jih države članice med seboj izmenjujejo na podlagi zadetka, ki so ga prejele za namene iz člena 1(1)(a) in (b), se ne pošljejo tretjim državam, če obstaja resnična nevarnost, da bi lahko zaradi tega prenosa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, postal žrtev mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja oziroma drugih kršitev njegovih temeljnih pravic.

Predlog spremembe   147

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V zvezi z osebami iz člena 10(1) se informacije o dejstvu, da je bila v državi članici vložena prošnja za mednarodno zaščito, ne razkrijejo nobeni tretji državi, zlasti kadar je ta država tudi država izvora prosilca.

2.  V zvezi z osebami iz člena 10(1) se informacije o dejstvu, da je bila v državi članici vložena prošnja za mednarodno zaščito, ne razkrijejo nobeni tretji državi.

Predlog spremembe   148

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Končno odgovornost za obdelavo osebnih podatkov nosijo države članice, ki se štejejo za upravljavce v smislu Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe   149

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zahtevke za odškodnino, naslovljene na neko državo članico zaradi škode iz odstavkov 1 in 2, urejajo določbe nacionalne zakonodaje obtožene države članice v skladu s členoma [75 in 76] Uredbe (EU) […/2016] ter členoma [52 in 53] Direktive [2016/… /EU] .

3.  Zahtevke za odškodnino, naslovljene na neko državo članico zaradi škode iz odstavkov 1 in 2, urejajo določbe nacionalne zakonodaje obtožene države članice v skladu s poglavjem VIII Uredbe (EU) [2016/679] in poglavjem VIII Direktive [(EU) 2016/680] o pravnih sredstvih, odgovornosti in kaznih.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 40a

 

Operativno upravljanje omrežja DubliNet in s tem povezane naloge

 

1.   Agencija eu-LISA upravlja in vodi ločen varen kanal za elektronski prenos med organi držav članic, imenovan komunikacijsko omrežje „DubliNet“, vzpostavljen na podlagi člena 18 Uredbe Komisije (ES) št. 1560/20031a za namene iz členov 32, 33 in 46 Uredbe (EU) št. … [uredba Dublin IV].

 

2.   Operativno upravljanje omrežja DubliNet zajema vse potrebne naloge za zagotovitev njegove razpoložljivosti pet dni v tednu v običajnem delovnem času

 

3.   Agencija eu-LISA je pristojna za naslednje naloge v zvezi z omrežjem DubliNet:

 

(a)   zagotavljanje tehnične podpore državam članicam v okviru službe za pomoč uporabnikom, pet dni v tednu v običajnem delovnem času, tudi v zvezi s težavami s komunikacijo, šifriranjem in dešifriranjem elektronskih sporočil ter težavami zaradi podpisovanja obrazcev;

 

(b)   zagotavljanje storitev, povezanih z varnostjo informacijske tehnologije;

 

(c)   upravljanje, registracija in obnovitev elektronskih potrdil, uporabljenih za šifriranje in podpis elektronskih sporočil v omrežju DubliNet;

 

(d)   tehnični razvoj omrežja DubliNet;

 

(e)   pogodbena vprašanja.

 

4.   Agencija eu-LISA v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se za omrežje DubliNet vedno uporabljajo najboljše razpoložljive in najvarnejše tehnologije in tehnike glede na analizo stroškov in koristi.

 

_________________

 

1a Uredba komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 222, 5.9.2003, str. 3).

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Poglavje VIII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE VIIIa

 

PREDLOGI SPREMEMB K UREDBI (EU) ŠT. 1077/2011

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 40b

 

Uredba (EU) št. 1077/2011 se spremeni:

 

(1)   V členu 1(2) se doda naslednji pododstavek:

 

„Agencija je pristojna tudi za operativno vodenje ločenega varnega kanala za elektronski prenos med organi držav članic, imenovanega komunikacijsko omrežje „DubliNet“ in vzpostavljenega na podlagi člena 18 Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 za namene izmenjave informacij v skladu z Uredbo (EU) št. …* [Dublin IV].

 

_____________

 

* Uredba komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 222, 5.9.2003, str. 3).“.

 

(2)   Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 5a

 

Naloge v zvezi z omrežjem DubliNet

 

1.   V zvezi z omrežjem DubliNet Agencija opravlja:

 

(a)   naloge, ki so ji podeljene v skladu s členom [...] Uredbe (EU) št. …/… [Eurodac];

 

(b)   naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi omrežja DubliNet.“.

Predlog spremembe   153

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema in komunikacijske infrastrukture, bremenijo splošni proračun Evropske unije.

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema in komunikacijske infrastrukture, bremenijo splošni proračun Evropske unije ob spoštovanju načela dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe   154

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da se omogoči interoperabilnost sistema vstopa/izstopa in sistema Eurodac, agencija eu-LISA vzpostavi varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom vstopa/izstopa in centralnim sistemom Eurodac. Ta dva centralna sistema sta povezana, da se omogoči prenos biometričnih podatkov o državljanih tretjih držav, evidentiranih v sistemu vstopa/izstopa, v sistem Eurodac, kadar se vpis teh biometričnih podatkov zahteva s to uredbo.

Predlog spremembe   155

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Eu-LISA bo do leta [2020] opravila študijo tehnične izvedljivosti glede dodajanja programske opreme za prepoznavanje obrazov v centralni sistem za namene primerjave podob obraza. Študija oceni zanesljivost in natančnost rezultatov, pridobljenih s programsko opremo za prepoznavanje obrazov za namene sistema Eurodac, in predlaga potrebne spremembe pred uvedbo tehnologije za prepoznavanje obrazov v centralni sistem.

4.  Eu-LISA bo do leta [2020] opravila študijo tehnične izvedljivosti in dodane vrednosti glede dodajanja programske opreme za prepoznavanje obrazov v centralni sistem za namene primerjave podob obraza mladoletnikov. Študija oceni zanesljivost in natančnost rezultatov, pridobljenih s programsko opremo za prepoznavanje obrazov za namene sistema Eurodac, in predlaga potrebne spremembe pred uvedbo tehnologije za prepoznavanje obrazov v centralni sistem. V okviru študije se izvede tudi ocena učinka morebitnih tveganj za pravico do zasebnosti in človekovega dostojanstva, pravice otroka in pravico do nediskriminacije pri uporabi programske opreme za prepoznavanje obrazov. Študija upošteva tudi stališča drugih agencij Unije, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ustreznih akterjev in akademikov.

Predlog spremembe   156

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Do […] , nato pa vsaka štiri leta, pripravi Komisija celostno oceno sistema Eurodac, pri čemer preveri dosežene rezultate glede na cilje in učinek na temeljne pravice, vključno s tem, ali je dostop zaradi kazenskega pregona vodil k posredni diskriminaciji oseb, ki jih zajema ta uredba, ter oceni, ali še vedno veljajo temeljna načela, in ugotovi morebitne posledice za prihodnje delovanje, pripravi pa tudi vsa potrebna priporočila. Komisija bo oceno predložila Evropskemu parlamentu in Svetu.

5.  Komisija do […], nato pa vsaka štiri leta, pripravi celostno oceno sistema Eurodac skupaj s popolno oceno varstva podatkov in vpliva na zasebnost, pri čemer preveri dosežene rezultate glede na cilje in učinek na temeljne pravice, vključno s tem, ali je dostop zaradi kazenskega pregona vodil k posredni diskriminaciji oseb, ki jih zajema ta uredba, ter oceni, ali še vedno veljajo temeljna načela, in ugotovi morebitne posledice za prihodnje delovanje, pripravi pa tudi vsa potrebna priporočila. Komisija oceno predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Europol do […] Komisiji priglasi imenovani organ, organ, pristojen za preverjanje, in nacionalno dostopno točko, ki jo je imenoval, ter ji nemudoma priglasi vsako spremembo v zvezi s tem.

2.  Europol do […] Komisiji priglasi imenovani organ, nemudoma pa priglasi tudi vsako spremembo v zvezi s tem.

(1)

UL C 34, 2.2.2017, str. 144.

(2)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(3)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ta predlog za drugo prenovitev sistema Eurodac je del prvega svežnja predlogov za reformo skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS), ki ga je Komisija predstavila maja 2016 v odziv na migracijsko in begunsko krizo leta 2015. Njegov namen je, da podpre praktično izvajanje prenovljenega dublinskega sistema ter prilagodi in okrepi sistem Eurodac, da bo lahko kos tekočim izzivom priseljevanja.

Migracijska in begunska kriza, ki smo ji priča, je razkrila resne vrzeli v sedanjem CEAS, ko imajo nacionalni organi v državah članicah pogosto težave pri ugotavljanju istovetnosti državljanov tretjih držav, ki uporabljajo zavajajoča sredstva za preprečevanje ugotavljanja njihove istovetnosti in onemogočanje postopkov za ponovno dokumentiranje v zvezi z vračanjem in ponovnim sprejemom. Poročevalka zato pozdravlja razširitev področja uporabe sistema Eurodac, s katero bosta pristojnim organom držav članic za priseljevanje omogočena prenos in primerjava podatkov o teh nezakonito prebivajočih državljanih tretjih držav ali osebah brez državljanstva, ki niso zaprosili za azil in se lahko neodkriti prosto gibljejo po Evropski uniji. Sistem Eurodac tako ne bo več samo pomoč pri ugotavljanju, katera država članica je pristojna v skladu z dublinsko uredbo, ampak bo postal tudi sistem za širše namene na področju priseljevanja, vključno z ukrepi odstranitve in vračanja.

Komisija v predlogu poudarja, da se lahko podatki primerjajo s tistimi iz centralnega sistema tudi za namene kazenskega pregona zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj. V zvezi s tem poročevalka poudarja pomembnost dostopa organov kazenskega pregona do sistema Eurodac in predlaga vrsto sprememb za lažje izvajanje nalog agencije Europol. Zaradi tehničnih težav in strogih pogojev, ki jih določa veljavna uredba, se agencija Europol zaenkrat ne more povezati s sistemom. Za uravnoteženje predlaganih sprememb, katerih namen je zagotoviti enostaven in neposreden dostop agencije Europol do sistema Eurodac, poročevalka predlaga spremembe za okrepitev zahtev po varstvu podatkov.

Pod določenimi pogoji predlog Komisije omogoča skupno primerjavo podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza skupaj in ločeno primerjavo podobe obraza. To pravilo se uporablja tudi za namene kazenskega pregona. V skladu s predlogom Komisije nacionalni organi pregona in agencija Europol tako ne bi mogli zahtevati primerjave s posebnimi alfanumerični podatki, kar bi bilo zelo škodljivo za preiskave, zlasti na področju boja proti terorizmu, še posebej, kadar se skuša ugotoviti kraj in datum vstopa v EU osumljencev, katerih identiteta je znana, niso pa na voljo njihovi prstni odtisi. Poročevalka zato predlaga, da se organom pregona in agenciji Europol omogoči primerjava na podlagi alfanumeričnih podatkov, zlasti kadar imajo dokaze o osebnih podatkih ali osebnih dokumentih osumljenca kaznivega dejanja ali žrtve.

Še en pomemben element predloga Komisije je, da znižuje starost, pri kateri se lahko odvzamejo prstni odtisi otrok, na šest let. Poročevalka pozdravlja ta predlog, saj bo olajšal sledenje mladoletnikom brez spremstva, kadar so ločeni od svojih družin ali pobegnejo iz varstvenih ustanov. To bi lahko tudi odločilno pomagalo pri sledenju ranljivim otrokom in njihovi zaščiti pred izkoriščanjem ali tihotapljenjem. Mladoletniki morajo postopek zaradi svoje dobrobiti in najboljše koristi razumeti. Da bi olajšali postopek, poročevalka uvaja obveznost ustnega in pisnega zagotavljanja podatkov na način, ki ustreza starosti, z uporabo letakov, infografike, predstavitev ali kombinacije vseh treh, ustvarjenih posebej zato, da se mladoletnikom razloži postopek. Za izboljšanje možnosti sistema za sledenje in združitev pogrešanih družinskih članov in za primer, če bodo v prihodnjo različico sistema Eurodac vključeni dodatni alfanumerični podatki prosilcev za mednarodno zaščito, poročevalka predlaga, da se zabeležijo tudi družinske vezi in posebej označi, če je mladoletnik brez spremstva.

Ob koncu poročevalka predlaga izboljšanje varnosti elektronskega komunikacijskega omrežja med državami članicami in Komisijo, znanega kot DubliNet, in njegovo operativno upravljanje pri agenciji eu-LISA. Ta določba je prestavljena v ločen člen, pojasnjene pa so tudi naloge agencije eu-LISA za operativno upravljanje omrežja DubliNet. Predlagana je ustrezna sprememba Uredbe (EU) št. 1077/2011 o agenciji eu-LISA, da bodo upoštevane te spremembe.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Ref. D(2017)4715

Claude Moraes

predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

ASP 13G205

Bruselj

Zadeva:   predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva,] za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

  COM(2016)0272 z dne 4. 5. 2016 – 2016/0132(COD)

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 58 odbor obvesti o svojem stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so sodelovali na srečanjih posvetovalne skupine, ki je preučevala predlog prenovitve, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vključuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take, in da predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb predhodnih aktov s temi spremembami, preprosto kodificira obstoječa besedila in ne spreminja njihove vsebine.

Odbor za pravne zadeve je tako na seji 31. januarja 2017 z 17 glasovi za, nobenim proti in dvema vzdržanima glasovoma(1) sklenil, da Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojnemu odboru priporoči, naj nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Navzoči so bili naslednji poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 12. januarja 2017

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta  o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona(prenovitev)

COM(2016)0272 z dne 4.5.2016 – 2016/0132(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj razčlenjenem pristopu k tehniki prenavljanja pravnih aktov, še zlasti s točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 31. maja in 7. julija 2016, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na teh srečanjih po preučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za prenovitev Uredbe (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice soglasno ugotovila naslednje.

1. S sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb v predlogih prenovitve, bi bilo treba označiti naslednje:

– v prvi navedbi sklicevanja predlagano dodano navedbo člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

– v uvodni izjavi 46 dodani besedi „in migracijske“;

– v členu 9(1)(b) dodano besedo „naknadno“;

– celotno besedilo člena 15;

– v členu 26(4) predlagano črtanje končnih besed „v skladu s členom 34 Uredbe(EU) št. 604/2013“;

– v členu 37(2) predlagano nadomestitev besede „resna“ z besedo „resnična“.

2. V naslovu člena 14 bi morala biti beseda „Primerjava“ prečrtana z dvojno črto.

Posvetovalna delovna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta z vsebinskimi spremembami je posvetovalna delovna skupina sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec  Pravni svetovalec  Generalni direktor


MNENJE Odbora za proračun (21.3.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD))

Pripravljavec mnenja: Gérard Deprez

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja meni, da je sedanja migracijska in begunska kriza, s katero se spopada Evropska unija, razkrila precejšnje strukturne slabosti v zasnovi in izvajanju evropske azilne in migracijske politike, vključno z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac. Zato morajo Unija in države članice ponovno preučiti in po možnosti preoblikovati skupni evropski azilni sistem in poiskati načine za boljše obravnavanje nedovoljenih migracij. Predlog Komisije o prenovitvi uredbe Eurodac je del prvega sklopa zakonodajnih predlogov v okviru večje reforme.

Na splošno pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je prilagoditi sistem Eurodac in razširiti njegov sedanji obseg uporabe za širše področje migracij. Ta reforma bi morala omogočiti, da bi sistem Eurodac še naprej zagotavljal biometrične in osebne podatke, ki jih potrebuje za delovanje, in ohraniti njegov pomen v spreminjajočem se migracijskem okviru. Pripravljavec mnenja pozdravlja dejstvo, da lahko spremenjeni sistem Eurodac prispeva k boju proti nedovoljenim migracijam z boljšim spremljanjem sekundarnih gibanj migrantov brez urejenega statusa v EU in omogočanjem lažje identifikacije in ponovnega pridobivanja dokumentacije nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in oseb, ki so nedovoljeno vstopile v Evropsko unijo, na zunanjih mejah, s čimer se bo izboljšala učinkovitost politike EU za vračanje in ponovni sprejem. Pripravljavec mnenja poudarja, da mora to potekati ob popolnem spoštovanju veljavnih zahtev za varstvo podatkov in temeljnih pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Področje uporabe sistema Eurodac

Pripravljavec mnenja predlaga zmanjšanje obsega. Vsaka država članica trenutno, kot je določeno v členu 14, nemudoma odvzame prstne odtise vseh prstov in pridobi podobo obraza vsakega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ki je dopolnila vsaj šest let in ki so jo odkrili, da nezakonito biva na ozemlju te države članice. To vključuje primere turistov, ki so pomotoma prekoračili dovoljeno trimesečno bivanje za le nekaj dni in na meji poskušajo zapustiti EU. Pripravljavec mnenja zato predlaga naslednje odstopanje: v primeru, da je državljan tretje države prej zakonito prečkal mejo, bi lahko država članica dovolila prekoračitev bivanja za največ 15 dni, preden bi informacijo vključila v sistem Eurodac. To odstopanje bi omejilo vključitev nepotrebnih podatkov in preprečilo nepotrebne stroške.

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba informacije v zvezi z državljani tretjih držav, za katere trenutno poteka postopek preselitve, dodati v sistem Eurodac. Države članice morajo v skladu s predlogom o preselitvi(1) vzeti prstne odtise od datuma preselitve (člen 10 predloga). Če država članica osebo izključi iz programa preselitve, druga država članica te osebe 5 let ne more sprejeti (člen 6 predloga). Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba te informacije dodati v sistem Eurodac.

Seznam podatkov

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo za izboljšanje sodelovanja med državami članicami na področju nedovoljenega priseljevanja zelo koristno, da se v sistemu Eurodac navedejo ukrepi odstranitve (prostovoljne, prisilne itd.) namesto števila prošenj za azil. Težava je v tem, da si države članice trenutno ne izmenjujejo informacij o odločbah o vrnitvi. Tako gre lahko posamezna oseba, za katero je država članica izdala odločbo o vrnitvi, enostavno v drugo državo članico ter ponovi celotni postopek.

Pripravljavec mnenja meni, da bi morala agencija eu-LISA izvesti študijo in ugotoviti, ali je treba harmonizirati kombinacije biometričnih identifikatorjev iz različnih podatkovnih zbirk EU na področju pravosodja in notranjih zadev, zlasti ali je primerno zmanjšati število identifikacijskih elementov za Eurodac na štiri prstne odtise in podobo obraza, kot to velja za sistem vstopa/izstopa (SVI). Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj oceni proračunske posledice tega zmanjšanja števila podatkov, ki jih je treba shranjevati in zbirati.

Razvoj in interoperabilnost z drugimi podatkovnimi zbirkami

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da se v prihodnje namerava dodati programska oprema za prepoznavanje obrazov, s čimer se bo sistem Eurodac uskladil z drugimi sistemi, kot je na primer sistem vstopa/izstopa. Pripravljavec mnenja poseben pomen pripisuje izboljšanju interoperabilnosti informacijskih sistemov na področju meja in varnosti, kar je skupni cilj vseh institucij EU.

Meni, da mora biti sistem Eurodac čim prej interoperabilen s schengenskim informacijskim sistemom (SIS) ter z novim sistemom vstopa/izstopa. V okviru sistema vstopa/izstopa se bodo odvzeli biometrični podatki vseh državljanov tretjih držav, ki prihajajo v Evropo zaradi kratkoročnega bivanja, in oblikoval seznam tistih, ki prekoračijo dovoljeno obdobje bivanja. Pripravljavec mnenja meni, da je treba oba sistema povezati, da se podatki o državljanu tretje države, evidentirani v sistemu vstopa/izstopa, samodejno prenesejo v sistem Eurodac, če državljan tretje države dovoljeno obdobje prebivanja prekorači za več kot 15 dni.

Pripravljavec mnenja poziva Komisijo in agencijo eu-LISA, naj za čim večjo stroškovno učinkovitost v okviru te prenovitve v največji možni meri predvidita prihodnjo vključevanje prepoznavanja obrazov in interoperabilnosti z drugimi podatkovnimi zbirkami, in sicer z upravnega in tehnološkega vidika.

Prisilni odvzem prstnih odtisov

Pripravljavec mnenja podpira postopek EU za prisilni odvzem prstnih odtisov, tudi če nima proračunskih posledic. Meni, da je bi bili treba v prilogo dodati primere dobre prakse iz delovnega dokumenta služb Komisije o izvajanju uredbe Eurodac v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov(2), prav tako je treba dodati obveznost, da države članice spoštujejo to prilogo.

Stroški predloga

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da se stroški predloga ocenjujejo na 29.872 milijonov EUR, porazdeljenih na štiri leta. Ta znesek, ki krije stroške za tehnično posodobitev in povečanje hrambe in pretoka centralnega sistema Eurodac, pa tudi vključitev dodatnih dveh delovnih mest v kadrovski načrt agencije eu-LISA, se zdi sorazmeren glede na zastavljeni cilj in področje uporabe predloga prenovitve. Dodati pa je treba, da je finančni izkaz, priložen predlogu, le okvirne narave in ne zavezuje proračunskega organa, ki v okviru letnega proračunskega postopka svobodno odloča o proračunskih sredstvih za reformo tega sistema.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Da bi izboljšali sodelovanje med državami članicami pri upravljanju nedovoljenih migracij, bi bilo treba za državljane tretjih držav, za katere se ugotovi, da nezakonito prebivajo na ozemlju države članice, pristojne organe obvestiti o vrsti ukrepa za prostovoljno vrnitev ali odstranitev, ki ga je sprejela država članica, ki je vnesla podatke v sistem Eurodac, ne pa o številki vloge za mednarodno zaščito.

Obrazložitev

Obstaja več ukrepov za prostovoljno vrnitev ali odstranitev oseb, ki na ozemlju države članice prebivajo nezakonito: odločba o prostovoljni vrnitvi, odločba o vrnitvi, odločba o prisilni odstranitvi, odredba o izgonu itd. Vsak ukrep obsega različne ukrepe in roke za določa postopke in roke za izvajanje. Zato je pomembno, da so države članice seznanjene z ukrepi za odstranitev, ki jih druge države članice sprejmejo proti državljanom, ki nezakonito prebivajo na ozemlju države članice, da bi se izboljšalo njihovo sodelovanje. Ta predlog spremembe je v skladu z novimi uvodnimi izjavami 9 do 14, ki jih je predlagala Komisija, zato je zajet v drugi pododstavek člena 104(2) uredbe Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Države članice bi morale imeti po izteku dovoljenih obdobij bivanja na voljo razumen rok 15 dni za izpolnitev svojih obveznosti iz te uredbe, povezanih s primerjavo, zbiranjem in prenosom podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki so na ozemlje Unije vstopili zakonito s prečkanjem zunanje meje schengenskega območja.

Obrazložitev

Osebni podatki državljanov tretje države, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic, bodo v sistemu Eurodac shranjeni za obdobje 5 let. Države članice bi zato morale imeti pri osebah, ki so zakonito vstopile na ozemlje EU in so za zelo kratek čas prekoračile obdobja dovoljenega bivanja in so bodisi v postopku prostovoljnega vračanja ali ureditve statusa ter ne predstavljajo tveganja bega, določeno polje proste presoje, osebam pa bi bilo treba zagotoviti razumen rok, v katerem zapustijo ozemlje ali uredijo status, preden se njihovi podatki evidentirajo za dolgo obdobje. Zato bi bilo treba v sistem EURODAC zabeležiti le osebne podatke oseb, ki so nezakonito vstopile na ozemlje države članice, za tiste, ki so vstopile zakonito, pa je treba omogočiti razumen rok 15 dni. Ta predlog spremembe je v skladu z novimi uvodnimi izjavami od 9 do 14, ki jih je predlagala Komisija, zato je zajet v drugi pododstavek člena 104(2) uredbe Evropskega parlamenta..

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  V Uredbi (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta1a je določeno, da morajo države članice odvzeti prstne odtise in podobo obraza vseh državljanov tretjih držav, ki so dopolnili vsaj šest let in za katere nameravajo izvesti postopek preselitve. V njej je tudi določeno, da osebe, za katere so države članice v zadnjih petih letih pred ponovno naselitvijo zavrnile ponovno naselitev, izključene iz programov Unije za ponovno naselitev. Zato je bistvenega pomena, da se informacije o državljanih tretjih držav, ki so v postopku preselitve, zberejo in vnesejo v sistem Eurodac.

 

_________________

 

1a Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM (2016)0468).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu z novimi uvodnimi izjavami od 9 do 14, ki jih je predlagala Komisija, zato je zajet v drugi pododstavek člena 104(2) uredbe Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Sporočilo Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost28 poudarja potrebo po izboljšanju interoperabilnosti informacijskih sistemov na dolgi rok, kar sta predlagala tudi Evropski svet in Svet. Sporočilo predlaga ustanovitev skupine strokovnjakov za informacijske sisteme in interoperabilnost, ki bi obravnavala pravno in tehnično izvedljivost doseganja interoperabilnosti informacijskih sistemov za meje in varnost. Ta skupina bi morala oceniti nujnost in sorazmernost vzpostavitve interoperabilnosti s schengenskim informacijskim sistemom (SIS) in vizumskim informacijskim sistemom (VIS) ter preučiti, ali je treba spremeniti pravni okvir za dostop do sistema Eurodac zaradi kazenskega pregona.

(14)  Sporočilo Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost28 poudarja potrebo po izboljšanju interoperabilnosti informacijskih sistemov na dolgi rok, kar sta predlagala tudi Evropski svet in Svet. Sporočilo predlaga ustanovitev skupine strokovnjakov za informacijske sisteme in interoperabilnost, ki bi obravnavala pravno in tehnično izvedljivost doseganja interoperabilnosti informacijskih sistemov za meje in varnost. Ta skupina bi morala oceniti nujnost in sorazmernost vzpostavitve interoperabilnosti s schengenskim informacijskim sistemom (SIS) in vizumskim informacijskim sistemom (VIS) ter preučiti, ali je treba spremeniti pravni okvir za dostop do sistema Eurodac zaradi kazenskega pregona. V okviru te interoperabilnosti bi bilo treba spoštovati ravnovesje med osebnimi svoboščinami in kolektivno varnostjo.

_________________

_________________

28 COM(2016)0205.

28 COM(2016)0205.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Da omogoči interoperabilnost sistema Eurodac in sistema vstopa/izstopa, agencija eu-LISA vzpostavi varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom vstopa/izstopa in centralnim sistemom Eurodac. Oba sistema je treba povezati tako, da se podatki državljana tretje države, evidentiranega v sistemu vstopa/izstopa, lahko samodejno prenesejo v sistem Eurodac, če ta oseba prekorači dovoljeno obdobje prebivanja za več kot 15 dni.

Obrazložitev

Namen sistema vstopa/izstopa je beleženje datuma vstopa in izstopa državljanov tretjih držav, ki vstopajo v schengensko območje za kratkoročno bivanje, in opozarjanje ne primere prekoračitve obdobja dovoljenega bivanja. Državljan tretje države po preteku roka za dovoljeno bivanje biva nezakonito, zato bi ga bilo treba v skladu s členom 14 vpisati v sistemu Eurodac. Z interoperabilnostjo sistemov bi preprečili podvajanja. Namen tega predloga spremembe je izboljšati interoperabilnost, kot je opisano v novi uvodni izjavi 14, ki jo predlaga Komisija, in je torej skladen z njo.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Poleg tega igra Europol ključno vlogo pri sodelovanju med organi držav članic na področju preiskovanja čezmejnega kriminala, pri spodbujanju preprečevanja, analiziranja in preiskovanja kriminala v vsej Uniji. Posledično bi moral imeti Europol dostop do podatkov iz sistema Eurodac v okviru svojih nalog in v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ31.

(18)  Poleg tega igra Europol ključno vlogo pri sodelovanju med organi držav članic na področju preiskovanja čezmejnega kriminala, pri spodbujanju preprečevanja, analiziranja in preiskovanja kriminala v vsej Uniji. Zato bi moral tudi Europol imeti v okviru svojih nalog in v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ31 dostop do podatkov iz sistema Eurodac, in sicer na način, ki je sorazmeren in upošteva ravnovesje med osebnimi svoboščinami in kolektivno varnostjo.

_________________

_________________

31 Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009, str. 37).

31 Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009, str. 37).

Obrazložitev

Sodelovanje med sistemom Eurodac in Europolom v želji Komisije, da bi razpolagala z orodji, ki ji bodo v pomoč pri odzivanju na nove varnostne izzive, mora biti točno opredeljeno, da bi preprečili morebitne zlorabe, zaradi katerih bi bilo ogroženo varstvo državljanskih in individualnih svoboščin.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Države članice bi se morale v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov, ki jo je Svet sprejel 20. julija 201534, sklicevati na delovni dokument služb Komisije o izvajanju uredbe Eurodac, ki določa iz najboljše prakse izhajajoč pristop pri odvzemu prstnih odtisov državljanov tretjih držav z neurejenim statusom. Če nacionalno pravo države članice dovoljuje, da se prstni odtisi v skrajnem primeru odvzamejo s silo ali prisilo, morajo ti ukrepi v celoti spoštovati Listino EU o temeljnih pravicah. Državljani tretjih držav, ki se štejejo za ranljive osebe, in mladoletniki ne bi smeli biti prisiljeni v odvzem prstnih odtisov ali pridobitve podobe obraza, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah, kadar je to dovoljeno v skladu z nacionalno zakonodajo.

(30)  Države članice bi morale v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov, ki jo je Svet sprejel 20. julija 201534, upoštevati primere dobre prakse iz Priloge Ia te Uredbe, ki izhajajo iz delovnega dokumenta služb Komisije o izvajanju uredbe Eurodac, ki določa pristop na podlagi primerov dobre prakse pri odvzemu prstnih odtisov državljanov tretjih držav z neurejenim statusom. Če nacionalno pravo države članice dovoljuje, da se prstni odtisi v skrajnem primeru odvzamejo s silo ali prisilo, morajo ti ukrepi v celoti spoštovati Listino EU o temeljnih pravicah. Državljani tretjih držav, ki se štejejo za ranljive osebe, in mladoletniki ne bi smeli biti prisiljeni v odvzem prstnih odtisov ali pridobitve podobe obraza, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah, kadar je to dovoljeno v skladu z nacionalno zakonodajo.

__________________

__________________

34 COM(2015)0150, 27.5.2015

34 SWD(2015)0150, 27.5.2015.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na novo uvodno izjavo 30, ki jih je predlagala Komisija, zato je zajet v drugi pododstavek člena 104(2) uredbe Evropskega parlamenta. Namesto zgolj napotila na metodo, ki je predlagana v dokumentu SWD(2015)150, je prav, da so jo države članice dolžne spoštovati.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Za uspešno preprečevanje nedovoljenega gibanja državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nimajo pravice do prebivanja v Uniji, in nadzor nad tem gibanjem ter za sprejetje potrebnih ukrepov za uspešno izvajanje učinkovitega vračanja in ponovnega sprejema v tretjih državah v skladu z Direktivo 2008/115/ES35 in pravice do varstva osebnih podatkov bi bilo treba kot obdobje, potrebno za hranjenje podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza, določiti obdobje petih let.

(33)  Za uspešno preprečevanje nedovoljenega gibanja državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nimajo pravice do prebivanja v Uniji, in nadzor nad tem gibanjem ter za sprejetje potrebnih ukrepov za vračanje državljanov tretjih držav in izvajanje učinkovitega ponovnega sprejema v tretjih državah v skladu z Direktivo 2008/115/ES35 in pravice do varstva osebnih podatkov bi bilo treba kot obdobje, potrebno za hranjenje podatkov o prstnih odtisih in podobi obraza, določiti obdobje petih let.

_________________

_________________

35 UL L 348, 24.12.2008, str. 98.

35 UL L 348, 24.12.2008, str. 98.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pomoč pri nadzoru nad nezakonitim priseljevanjem in sekundarnim gibanjem znotraj Unije ter ugotavljanju istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav za določitev ustreznih ukrepov, ki jih morajo sprejeti države članice, vključno z odstranitvijo in vračanjem oseb, ki prebivajo brez dovoljenja;

(b)  pomoč pri nadzoru nad nezakonitim priseljevanjem in sekundarnim gibanjem znotraj Unije ter ugotavljanju istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav za določitev ustreznih ukrepov, ki jih morajo sprejeti države članice, vključno z odstranitvijo in vračanjem državljanov tretjih držav, ki prebivajo brez dovoljenja;

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko za neizpolnjevanje postopka odvzema prstnih odtisov ter pridobivanja podobe obraza v skladu z odstavkom 1 tega člena uvedejo upravne sankcije v skladu s svojim nacionalnim pravom. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. V zvezi s tem bi bilo treba za ugotavljanje ali preverjanje istovetnosti državljana tretje države pridržanje uporabiti le v skrajnem primeru.

3.  Države članice za neizpolnjevanje postopka odvzema prstnih odtisov ter pridobivanja podobe obraza v skladu z odstavkom 1 tega člena uvedejo upravne sankcije v skladu s svojim nacionalnim pravom. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. V zvezi s tem bi bilo treba za ugotavljanje ali preverjanje istovetnosti državljana tretje države pridržanje uporabiti le v skrajnem primeru.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Postopek odvzemanja prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza se določi in uporablja v skladu s prakso zadevne države članice ter v skladu z zaščitnimi klavzulami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.

5.   Postopek odvzemanja prstnih odtisov in pridobitve podobe obraza se določi in uporablja v skladu s prakso zadevne države članice, v skladu z zaščitnimi klavzulami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvencije Organizacije združenih narodov o otrokovih pravicah ter v skladu z dobro prakso na področju odvzema prstnih odtisov iz priloge 1a.

Obrazložitev

Predlog spremembe daje konkretno obliko predlogu spremembe 6 in je zato neposredno z njimi povezan (gl. tretjo alinejo člen 104(2) Poslovnika EP).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  odločba o vrnitvi ali ukrep za odstranitev, ki ju sprejme država članica izvora;

Obrazložitev

Predlog spremembe daje konkretno obliko predlogu spremembe 2 in je zato neposredno z njimi povezan (gl. tretjo alinejo člen 104(2) Poslovnika EP). Glej podrobnejšo obrazložitev v prejšnjem predlogu spremembe.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  odločba o vrnitvi ali ukrep za odstranitev, ki ju sprejme država članica izvora;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na novi člen 14, ki jih je predlagala Komisija, zato je zajet v drugi pododstavek člena 104(2) uredbe Evropskega parlamenta. Glej podrobnejšo obrazložitev v prejšnjem predlogu spremembe.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V primeru nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, ki so zunanjo mejo schengenskega območja prestopili zakonito in dovoljeno obdobje bivanja niso prekoračili za več kot 15 dni, lahko države članice odstopajo od odstavkov 1 in 2.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se nanaša na novi člen 14, ki jih je predlagala Komisija, zato je zajet v drugi pododstavek člena 104(2) uredbe Evropskega parlamenta. Glej podrobnejšo obrazložitev v prejšnjem predlogu spremembe.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Poglavje 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poglavje IVa

 

Državljani tretjih držav, ki so v postopku preselitve

 

Člen 14a

 

Zbiranje in pošiljanje podatkov o prstnih odtisih in podatkov o podobi obraza v skladu z Uredbo (EU) št…/... 1a

 

1.   Vsaka država članica ob ugotovitvi istovetnosti odvzame prstne odtise vseh prstov in pridobi podobo obraza vsakega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva, ki je dopolnila vsaj šest let in je v postopku preselitve.

 

2.   Država članica v 72 urah od ugotovitve istovetnosti osebe v centralni sistem vnese naslednje podatke o vseh državljanih tretje države ali osebah brez državljanstva iz odstavka 1, proti katerim ni bi sprejet ukrep o vrnitvi:

 

(a)   podatke o prstnih odtisih;

 

(b)   podobo obraza;

 

(c)   priimek(-ke) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, ki so lahko zabeležena ločeno;

 

(d)   državljanstvo(-a);

 

(e)   kraj in datum rojstva;

 

(f)   država članica izvora;

 

(g)   spol;

 

(h)   vrsto in številko osebnega dokumenta ali potne listine; tričrkovno oznako države izdajateljice in datum izteka veljavnosti;

 

(i)   sklicno številko, ki jo je uporabila država članica izvora;

 

(j)   datum odvzema prstnih odtisov in/ali pridobitve podobe obraza;

 

(k)   datum posredovanja podatkov v centralni sistem;

 

(l)   identifikacijsko številko operaterja;

 

(m)   kadar je primerno v skladu s členom 13(6), datum, ko je zadevna oseba zapustila ozemlje držav članic ali je bila z njega odstranjena.

 

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 in kadar ni mogoče odvzeti prstnih odtisov ter pridobiti podobe obraza prijete osebe zaradi ukrepov, sprejetih za zagotovitev zdravja te osebe ali zaščito javnega zdravja, države članice odvzamejo in pošljejo take prstne odtise in pridobijo podobo obraza ter jih pošljejo takoj, ko je mogoče, najpozneje pa 48 ur po tem, ko ti zdravstveni razlogi ne obstajajo več.

 

Države članice lahko v primeru hudih tehničnih težav 72-urni rok iz odstavka 2 podaljšajo za največ dodatnih 48 ur, da izvedejo svoje nacionalne načrte neprekinjenega delovanja.

 

4.   Podatke o prstnih odtisih lahko pridobijo in posredujejo tudi pripadniki skupin evropske mejne in obalne straže med opravljanjem nalog in izvajanjem pooblastil v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

______________________

 

1a Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Obrazložitev

Predlog spremembe daje konkretno obliko predlogu spremembe 4 in je zato neposredno z njimi povezan (gl. tretjo alinejo člen 104(2) Poslovnika EP).

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema in komunikacijske infrastrukture, bremenijo splošni proračun Evropske unije.

1.  Stroški, ki nastanejo z ustanovitvijo in delovanjem centralnega sistema in komunikacijske infrastrukture, bremenijo splošni proračun Evropske unije ob spoštovanju načela dobrega finančnega poslovodenja.

Obrazložitev

Evropski proračun je treba uporabljati ob spoštovanju javnega interesa.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da se omogoči interoperabilnost sistema Eurodac in sistema vstopa/izstopa, agencija eu-LISA vzpostavi varen komunikacijski kanal med centralnim sistemom vstopa/izstopa in centralnim sistemom Eurodac. Ta dva sistema je treba povezati tako, da se podatki državljana tretje države, evidentiranega v sistemu vstopa/izstopa, lahko samodejno prenesejo v sistem Eurodac, če ta oseba prekorači dovoljeno obdobje prebivanja za več kot 15 dni.

Obrazložitev

Predlog spremembe daje konkretno obliko vzpostavitvi postopka (člen 42(2)) in boljši interoperabilnosti, ki se zahteva v predlogu spremembe 5. Glej podrobnejšo obrazložitev k predlogu spremembe 5.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga Ia

 

Prakse v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov

 

Namen naslednjih primerov dobre prakse, ki temeljijo na delovnem dokumentu služb Komisije o izvajanju uredbe Eurodac v zvezi z obveznostjo odvzema prstnih odtisov 1a in ki so v skladu z določbami Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je, da olajšajo sistematičen odvzem prstnih odtisov. V primerih, ko posameznik, na katerega se nanašajo podatki iz sistema Eurodac, sprva ne sodeluje pri postopku odvzema prstnih odtisov, se sprejmejo vsi primerni in sorazmerni ukrepi, da se posameznika prisili v takšno sodelovanje. V ta namen in da se zagotovi spoštovanje prava Unije, države članice uporabijo naslednji pristop:

 

1.  Država članica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, seznani z obveznostjo odvzema prstnih odtisov v skladu s pravom Unije in mu lahko pojasni, da je v njegovem interesu, da celoti in takoj sodeluje in da svoje prstne odtise. Zlasti lahko posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pojasni, da se v primeru, da zaprosi za azil v eni od držav članic, v skladu z Uredbo (EU) št. [.../...] Evropskega parlamenta in Sveta1b (dublinska uredba) prstni odtisi ali posredne okoliščine uporabijo kot podlaga za njegovo premestitev v državo članico, ki je odgovorna za obravnavo njegove prošnje za azil. Država članica lahko posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, tudi pojasni, da bo v primeru, da naknadno zaprosi za azil, verjetno moral dati prstne odtise.

 

2.  Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ni zaprosil za azil, še vedno ni pripravljen sodelovati pri odvzemu prstnih odtisov, se lahko šteje, da je migrant z neurejenim statusom in lahko država članica razmisli, kadar ni mogoče učinkovito uporabiti drugih, manj prisilnih možnosti namesto pridržanja, da osebo pridrži v skladu s členom 15 Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta1c (direktiva o vračanju). Dokler posameznik zavrača sodelovanje v prvotnem postopku ugotavljanja istovetnosti, vključno pri odvzemu prstnih odtisov v skladu s pravom Unije, nacionalnim pravom ali obojim, države članice običajno ne morejo ugotoviti, ali obstajajo stvarne možnosti za vrnitev te osebe, zato lahko uporabijo, kadar ni možno učinkovito izvajati drugih, manj prisilnih možnosti namesto pridržanja, pridržanje v skladu z direktivo o vračanju.

 

3.  V primerih, ko je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaprosil za azil in zavrača sodelovanje pri odvzemu prstnih odtisov, lahko država članica to osebo pridrži, da se ugotovi njena istovetnost ali državljanstvo, tudi z odvzemom prstnih odtisov v skladu s pravom Unije.

 

4.  Če je nacionalnem pravnem okviru zadevne države članice predvidena možnost pospešenega postopka, postopka na meji ali pa oba, lahko država članica prosilca za azil v primeru, da zavrne sodelovanje pri odvzemu prstnih odtisov, obvesti, da se lahko njegovo prošnjo za mednarodno zaščito obravnava po pospešenem postopku, postopku na meji ali obeh postopkih. Država članica lahko nadalje pojasni, da je zato, ker njegovo prošnjo za azil obravnava po pospešenem postopku, postopku na meji ali obeh postopkih, mogoče, da bo prošnja po ustrezni in celoviti preučitvi utemeljenosti štela za očitno neutemeljeno. Taka ugotovitev bi lahko, če tako določa nacionalno pravo države članice in v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom, imela za posledico znatno omejitev pravice zavrnjenega prosilca, da ostane na ozemlju do zaključka pritožbenega postopka zoper zavrnitev, in lahko privede do tega, da bo oseba vrnjena pred odločitvijo o pritožbi. Države članice lahko v takšnih okoliščinah tudi pojasnijo, da lahko odločbo o vrnitvi spremlja popolna prepoved vstopa v Unijo do pet let.

 

5.  Pridržanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora trajati čim krajše nujno potrebno obdobje, kot je določeno s pravom Unije.

 

6.  Ne glede na to, ali se odloči za pridržanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, država članica zagotovi informacije in svetovanje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da pojasni njegove pravice in obveznosti, vključno s pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ki jih ima kot migrant brez urejenega statusa oziroma prosilec za azil. To vključuje razlago dublinske uredbe in lahko vključuje uporabo splošnih letakov iz [Prilog X do XII Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 118/20141d]. Razlaga dublinske uredbe vsebuje elemente, ki bi bili lahko pomembni za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če zaprosi za azil, kot so pravila o združitvi družine.

 

7.  Če začetno svetovanje ni uspešno, lahko država članica uporabi prisilo v skrajnem primeru, pri tem pa popolnoma spoštuje načelo sorazmernosti in Listino EU o temeljnih pravicah. Če se država članica odloči za uporabo prisile, obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da jo lahko uporabi samo za odvzem prstnih odtisov. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, še vedno zavrača sodelovanje, lahko uradniki, usposobljeni za sorazmerno uporabo prisilnih sredstev, uporabijo minimalno raven prisile, ob spoštovanju dostojanstva in telesne integritete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je določeno v odobrenem postopku za odvzem prstnih odtisov. Ta postopek vključuje jasno razlago posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ukrepov, ki jih namerava uradnik sprejeti, da bi prisilil tako sodelovanje. Uradnik morda dokazati, da ni drugih ukrepov, ki bi bili izvedljivi namesto uporabe razumne prisile. Če ni takšne drugačne možnosti, se vedno za vsak primer posebej opravi ocena, ob upoštevanju posebnih okoliščin in ranljivosti zadevne osebe. Države članice lahko menijo, da ni nikoli primerno uporabiti prisilo za odvzem prstnih odtisov nekaterih ranljivih oseb, kot so mladoletniki ali nosečnice. Če se uporabi določena stopnja prisile za ranljive osebe, je treba zagotoviti, da se uporabi postopek, ki je posebej prilagojen takšnim osebam. Uporaba prisile se vedno zabeleži, evidenca postopka pa se hrani toliko časa, kolikor je potrebno, da lahko oseba uporabi pravna sredstva zoper ukrepe organa.

 

8.  Države članice si prizadevajo, da ne odvzamejo prstnih odtisov migrantov dvakrat. Države članice lahko razmislijo o ugotavljanju istovetnosti za namene azila/dublinske uredbe in ugotavljanju istovetnosti migrantov brez urejenega statusa na podlagi nacionalnega prava za potrebe vračanja in druge zakonite namene, ki niso nezdružljivi z nameni azila/dublinske uredbe v en pravni akt, in tako omejijo upravne obremenitve in obremenitev migrantov. Države članice vzpostavijo sisteme, ki omogočajo uporabo istih prstnih odtisov za shranjevanje v nacionalnih sistemih za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov in za posredovanje v centralni sistem Eurodac. Ugotavljanje istovetnosti in odvzem prstnih odtisov se izvedeta čim prej v postopku.

 

9.  V primerih, ko ima prosilec poškodovane prstne konice ali je kako drugače onemogočen odvzem prstnih odtisov, na primer z uporabo lepila, in če je razumno možno pričakovati, da bo v kratkem času mogoče odvzeti takšne prstne odtise, lahko države članice menijo, da je treba osebo pridržati do trenutka, ko se lahko odvzamejo prstni odtisi. Poskusi ponovnega odvzema prstnih odtisov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se izvajajo v rednih časovnih presledkih.

 

10.  Po uspešnem odvzemu prstnih odtisov se posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpusti iz pripora, razen če obstaja poseben razlog za njegovo nadaljnje pridržanje, kot je določeno v direktivi o vračanju ali azilnem pravu Unije.

 

_____________________

 

1a SWD(2015)0150.

 

1b Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (COM(2016)0270);

 

1c Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

 

1d Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 118/2014 z dne 30. januarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1560/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 39, 8.2.2014, str. 1).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe konkretizira predloga spremembe 6 in 7 z uvedbo delovnega dokumenta služb Komisije SWD(2015)0150, zato je z njima neposredno povezan.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 za opredelitev državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nezakonito prebivajo v EU, ter za zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

15.9.2016

Datum sprejetja

6.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

13

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Ulrike Rodust, Birgit Sippel, Kathleen Van Brempt

(1)

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0468);

(2)

  SWD(2015)0150.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 za opredelitev državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki nezakonito prebivajo v EU, ter za zahteve za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)

Datum predložitve EP

4.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

30.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Monica Macovei

3.10.2016

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Timothy Kirkhope

 

 

 

Obravnava v odboru

26.5.2016

9.2.2017

30.5.2017

 

Datum sprejetja

30.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

10

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, John Procter, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georg Mayer

Datum predložitve

9.6.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina,Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev)

10

-

ENL

Georg Mayer

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

8

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao

S&D

Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov