RAPPORT dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji

9.6.2017 - (2016/2272(INI))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapporteur: Pascal Durand

Proċedura : 2016/2272(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0214/2017
Testi mressqa :
A8-0214/2017
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji

(2016/2272(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 191, 192 u 193 tat-TFUE, u r-referenza għall-għan li jiġi żgurat użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-25 ta' Ġunju 2008 dwar il-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli u l-Politika Industrijali Sostenibbli Pjan ta' Azzjoni (COM(2008)0397),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija[1],

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Ħidma dwar l-Ekodisinn 2016-2019 tal-Kummissjoni (COM(2016)0773), speċjalment l-objettiv li jiġu stabbiliti rekwiżiti aktar speċifiċi għall-prodott u aktar orizzontali f'oqsma bħas-sostenibbiltà, il-potenzjal li prodott jissewwa, it-titjib fil-kwalità, id-disinn għaż-żarmar u l-faċilità ta' użu mill-ġdid u ta' riċiklaġġ,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta' ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija[2],

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (magħruf ukoll bħala s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali)[3],

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2013 dwar is-suġġett "Favur konsum aktar sostenibbli: it-tul tal-ħajja tal-prodotti industrijali u t-tiġdid tal-fiduċja permezz tal-informazzjoni tal-konsumaturi"[4],

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2011 bit-titolu "Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020" (COM(2011)0021),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2011 bit-titolu "Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi" (COM(2011)0571),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2013 bit-titolu "Nibnu s-Suq Uniku għall-Prodotti Ekoloġiċi: Niffaċilitaw tagħrif aħjar dwar il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti u tal-organizzazzjonijiet" (COM(2013)0196),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Settembru 2014 bit-titolu "Tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari: Programm ta' skart żero għall-Ewropa" (COM(2014)0398),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-għeluq taċ-ċirku - Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari" (COM(2015)0614) u l-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari, li jinkludi b'mod partikolari r-reviżjoni tad-direttivi dwar l-iskart (id-Direttiva 2008/98/KE, "id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart"), dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ (id-Direttiva 94/62/KE), dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma (id-Direttiva 1999/31/KE), dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (id-Direttiva 2000/53/KE) dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi (id-Direttiva 2006/66/KE) u dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (id-Direttiva 2012/19/UE),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2016 bit-titolu "Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli. Azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà" (COM(2016)0739),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2015 dwar ċerti aspetti li jirrigwardaw il-kuntratti għall-bejgħ onlajn u bejgħ mill-bogħod ieħor ta' oġġetti (COM(2015)0635),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur[5],

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern[6],

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-BEUC tat-18 ta' Awwissu 2015 bit-titolu "Durable goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from the EU’s resource efficiency and circular economy agenda" (Oġġetti sostenibbli: prodotti aktar sostenibbli, drittijiet aħjar tal-konsumatur. L-aspettattivi tal-konsumatur mill-effiċjenza tar-riżorsi u l-aġenda tal-ekonomija ċirkolari tal-UE),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta' Marzu 2016 bit-titolu "The influence of lifespan labelling on consumers" (L-influwenza tat-tikkettar dwar il-ħajja ta' prodott fuq il-konsumaturi),

–  wara li kkunsidra l-istudju mwettaq f'Lulju 2016, fuq talba tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur tal-Parlament Ewropew, bit-titolu "A longer life time for products: benefits for consumers and companies" (Ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji),

–  wara li kkunsidra s-sinteżi taċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumaturi tat-18 ta' April 2016 bit-titolu "Planned obsolescence or by-products of consumer society" (L-obsolexxenza ppjanata jew il-prodotti sekondarji tas-soċjetà tal-konsumaturi),

–  wara li kkunsidra l-istandard Awstrijak ONR 192102 bit-titolu "Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances" (Tikketta ta' eċċellenza għal apparat elettriku u elettroniku ddisinjat biex ikun sostenibbli u faċli li jissewwa),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0214/2017),

A.  billi l-Pjan ta' Ħidma dwar l-Ekodisinn tal-Kummissjoni għall-2016-2019 jinkludi referenza għall-ekonomija ċirkolari u għall-ħtieġa li jiġu indirizzati l-isfidi ta' sostenibbiltà u ta' riċiklabbiltà;

B.  billi l-adozzjoni ta' opinjoni dwar il-ħajja tal-prodotti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) turi l-interess li l-atturi ekonomiċi u s-soċjetà ċivili għandhom f'dan is-suġġett;

C.  billi jrid jinkiseb bilanċ bejn l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti u l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp;

D.  billi l-istudju kkummissjonat mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur juri li huma meħtieġa miżuri politiċi fuq bażi wiesgħa biex tiġi promossa ħajja itwal għall-prodotti;

E.  billi jikkoeżistu diversi mudelli ekonomiċi u kummerċjali, fosthom il-mudell ekonomiku bbażat fuq l-użu li permezz tiegħu jistgħu jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi għall-ambjent;

F.  billi hemm il-ħtieġa li tiġi promossa ħajja itwal tal-prodotti, b'mod partikolari billi tiġi indirizzata l-obsolexxenza programmata;

G.  billi jenħtieġ li jiġi appoġġjat is-settur Ewropew tat-tiswija, li jinkludi l-aktar l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju;

H.  billi armonizzazzjoni akbar tal-arranġamenti għall-użu mill-ġdid tal-prodotti ser tagħti spinta lill-ekonomija lokali u lis-suq intern billi toħloq impjiegi ġodda u tistimola d-domanda għall-prodotti użati;

I.  billi hemm il-ħtieġa, kemm ekonomika kif ukoll ambjentali, li tiġi ppreservata l-materja prima u li titnaqqas il-produzzjoni tal-iskart, aspetti li l-kunċett tar-responsabbiltà estiża tal-produttur ipprova jqis;

J.  billi, skont stħarriġ tal-Ewrobarometru mwettaq f'Ġunju 2014, 77 % tal-konsumaturi fl-UE esprimew ix-xewqa li jippruvaw isewwu l-oġġetti mkissrin tagħhom pjuttost milli jixtru oħrajn ġodda; billi l-informazzjoni pprovduta lill-konsumaturi dwar is-sostenibbiltà tal-prodott u l-potenzjal li jissewwa għad trid tittejjeb;

K.  billi prodotti affidabbli u sostenibbli jipprovdu valur għall-flus lill-konsumaturi u jipprevjenu l-użu żejjed ta' riżorsi u skart; billi għalhekk huwa importanti li l-ħajja utli tal-prodotti għall-konsumatur tiġi estiża permezz tad-disinn maħsub biex jiżgura s-sostenibbiltà, il-potenzjal ta' tiswija, it-titjib tal-kwalità, iż-żarmar u r-riċiklaġġ tal-prodotti;

L.  billi t-tnaqqis fil-fiduċja tal-konsumaturi lejn il-kwalità tal-prodotti tikkawża ħsara lill-kumpaniji Ewropej; billi l-garanzija legali ta' 24 xahar hija l-livell minimu attwalment fis-seħħ fl-UE kollha u wħud mill-Istati Membri stabbilixxew dispożizzjonijiet aktar protettivi għall-konsumaturi skont id-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta' oġġetti tal-konsum u garanziji assoċjati magħhom;

M.  billi jenħtieġ li jiġi rrispettat id-dritt tal-konsumaturi li jagħżlu skont id-diversi ħtiġijiet, aspettattivi u preferenzi tagħhom;

N.  billi, minkejja li l-istudju tal-KESE ta' Marzu 2016 jistabbilixxi rabta pożittiva bejn it-tikkettar dwar il-ħajja tal-prodott u l-imġiba tal-konsumaturi, il-konsumaturi mhumiex qed jiġu infurmati sew dwar il-ħajja tal-prodotti;

O.  billi l-ħajja ta' prodott u l-mod kif jiqdiem huma determinati minn diversi fatturi naturali jew artifiċjali, bħal pereżempju l-kompożizzjoni, il-funzjonalità, l-ispiża tat-tiswija u x-xejriet tal-konsum;

P.  billi jenħtieġ li t-tiswijiet u l-parts tal-bdil isiru aċċessibbli aktar faċilment;

Q.  billi, apparti ħajja twila, il-livell tal-kwalità ta' prodott matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu huwa fundamentali għall-kontribuzzjoni li jagħmel għall-protezzjoni tar-riżorsi;

R.  billi kien hemm żieda fin-numru ta' inizjattivi nazzjonali biex tissolva l-problema tal-obsolexxenza prematura tal-oġġetti u s-softwer; billi hemm bżonn li tiġi żviluppata strateġija komuni għas-suq uniku f'dan ir-rigward;

S.  billi l-ħajja tal-midja diġitali hija kruċjali għall-ħajja tal-apparat elettroniku; billi, peress li s-softwer qed isir obsolet dejjem aktar malajr, huwa neċessarju li l-apparat elettroniku jadatta sabiex jibqa' kompetittiv fis-suq;

T.  billi l-prodotti b'difetti interni, iddisinjati biex jinkisru u fl-aħħar jieqfu kompletament milli jaħdmu wara li jkunu ntużaw għal ċertu numru ta' drabi, iservu biss biex joħolqu l-isfiduċja tal-konsumaturi u jenħtieġ li ma jiġux aċċettati fis-suq;

U.  billi, skont id-data tal-Ewrobarometru, 90 % taċ-ċittadini jemmnu li l-prodotti jenħtieġ li jiġu ttikkettati b'mod ċar biex tiġi indikata l-ħajja utli tagħhom;

V.  billi l-atturi ekonomiċi kollha jistgħu jibbenefikaw minn prodotti b'ħajja itwal, inklużi l-SMEs;

W.  billi s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali jitlob miżuri speċifiċi li jtejbu s-sostenibbiltà, il-potenzjal ta' tiswija u l-użu mill-ġdid u l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti;

X.  billi r-responsabbiltà estiża tal-produttur tiżvolġi rwol importanti f'dan ir-rigward;

Y.  billi l-kisba ta' mudell tal-ekonomija ċirkolari teħtieġ l-involviment ta' dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi, iċ-ċittadini u n-negozji, u timplika bidliet mhux biss fid-disinn u fil-bejgħ tal-prodotti u s-servizzi, iżda wkoll fil-mentalità u l-aspettattivi tal-konsumaturi u fl-attività tan-negozju, bil-ħolqien ta' swieq ġodda li jirreaġixxu għall-bidliet fix-xejriet tal-konsum, li jevolvu lejn l-użu, l-użu mill-ġdid u l-kondiviżjoni ta' prodotti, b'tali mod li jgħinu biex jestendu l-ħajja utli tagħhom u biex jinħolqu prodotti kompetittivi, dejjiema u sostenibbli;

Z.  billi f'ħafna lampi l-bozoz ma jistgħux jiġu sostitwiti, u dan jista' jwassal għal problemi jekk bozza tieqaf tiffunzjona, jekk bozoz ġodda aktar effiċjenti jitqiegħdu fis-suq jew jekk il-preferenza tal-konsumatur, pereżempju fir-rigward tal-kulur li joħroġ mid-dawl, tinbidel, minħabba li l-lampa kollha jkollha tiġi sostitwita;

AA.  billi jenħtieġ li l-bozoz LED idealment ikunu elementi li jistgħu jinbidlu u li ma jkunux insostitwibbli;

AB.  billi, waqt li l-ekonomija ċirkolari tiżviluppa, iridu jittieħdu passi ulterjuri li jinkoraġġixxu l-potenzjal ta' tiswija, l-adattabbiltà, it-titjib tal-kwalità, is-sostenibbiltà u r-riċiklabbiltà tal-prodotti sabiex jiġu estiżi l-ħajjiet u l-ħajja utli tal-prodotti u/jew il-komponenti tagħhom;

AC.  billi diversità akbar tal-prodott, ċikli ta' innovazzjoni aktar qosra u xejriet li kostantement jinbidlu qed iżidu l-frekwenza li biha prodotti ġodda qed jinxtraw, u għalhekk inaqqsu l-ħajja utli tal-prodott;

AD.  billi qed jiġi offrut potenzjal akbar bit-tiswija, bi prodotti diġà użati u b'settur tal-iskambju, jiġifieri s-settur li qed jaħdem bil-għan li jestendi l-ħajja tal-prodott;

AE.  billi jenħtieġ li jinstab bilanċ bejn l-għan li tiġi estiża l-ħajja ta' prodott u s-salvagwardja tal-ambjent li għadu joffri inċentivi għall-innovazzjoni u għal żvilupp ulterjuri;

Id-disinn ta' prodotti robusti, sostenibbli u ta' kwalità għolja

1.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ, jekk ikun prattiku, l-istabbiliment ta' kriterji minimi ta' reżistenza li jkopru, fost l-oħrajn, ir-robustezza tal-prodott, il-possibbiltà li jissewwa u t-titjib tal-kwalità tiegħu, għal kull kategorija ta' prodott mill-istadju tad-disinn 'il quddiem, iffaċilitati mill-istandards żviluppati mit-tliet Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni (ESOs) kollha (CEN, CENELEC u ETSI);

2.  Jenfasizza li jrid jinstab bilanċ bejn l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, il-konverżjoni tal-iskart f'riżorsi (materja prima sekondarja), is-simbjożi industrijali, l-innovazzjoni, id-domanda tal-konsumatur, il-protezzjoni ambjentali u l-politiki tat-tkabbir fil-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-prodott, u jqis li l-iżvilupp ta' prodotti li dejjem aktar qed ikunu effiċjenti fl-użu tar-riżorsi ma jridx jinkoraġġixxi ħajja iqsar jew ir-rimi prematur tal-prodotti;

3.  Jirrimarka li kwistjonijiet bħas-sostenibbiltà tal-prodott, garanziji estiżi, id-disponibbiltà ta' parts tal-bdil, il-faċilità tat-tiswija u l-interkambjabbiltà tal-komponenti jenħtieġ li jkunu parti minn offerta kummerċjali ta' manifattur u jwieġbu d-diversi ħtiġijiet, aspettattivi u preferenzi tal-konsumaturi, u huma aspett importanti tal-kompetizzjoni ħielsa tas-suq;

4.  Jinnota r-rwol ta' strateġiji kummerċjali bħall-kiri tal-prodotti, fid-disinn ta' prodotti sostenibbli, fejn il-kumpaniji tal-kiri jżommu s-sjieda tal-unitajiet tal-kiri u jkollhom inċentiva biex jerġgħu jirreklamaw il-prodotti u jinvestu f'disinn ta' prodotti aktar sostenibbli, li jirriżultaw f'volum aktar baxx ta' produzzjoni ġdida u ta' rimi ta' prodotti;

5.  Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar ir-reviżjoni tal-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari li temenda d-Direttiva dwar l-Iskart, li saħħet il-prinċipju tar-responsabbiltà estiża tal-produttur u għaldaqstant ħolqot inċentivi għal disinn tal-prodott aktar sostenibbli;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw lill-produtturi ta' disinni modulari li jistgħu jiżżarmaw u jiġu interskambjati faċilment;

7.  Jiddikjara li t-tfittxija għal prodotti sostenibbli u li jistgħu jissewwew għandha timxi id f'id mal-objettiv tas-sostenibbiltà permezz ta', pereżempju, l-użu ta' materjali favur l-ambjent;

8.  Jinnota bi tħassib l-ammont ta' skart elettroniku ġġenerat minn modems, routers u decoders/kaxxi set-top tat-TV meta l-konsumaturi jaqilbu għal fornitur ġdid tat-telekomunikazzjoni; ifakkar lill-konsumaturi u lill-fornituri tat-telekomunikazzjoni li skont ir-Regolament UE/2015/2120 il-konsumaturi diġà għandhom id-dritt li jużaw l-apparat terminali tal-għażla tagħhom meta jaqilbu għal fornitur ġdid tat-telekomunikazzjoni;

Il-promozzjoni tal-potenzjal ta' tiswija u l-lonġevità

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-potenzjal ta' tiswija tal-prodotti;

-  billi tħeġġeġ u tiffaċilita miżuri li jagħmlu l-għażla tat-tiswija tal-oġġetti attraenti għall-konsumatur,

-  billi tuża tekniki u materjali tal-kostruzzjoni li jagħmlu t-tiswija ta' oġġett jew is-sostituzzjoni tal-komponenti tiegħu eħfef u inqas għalja; il-konsumaturi m'għandhomx jinqabdu f'ċiklu li ma jintemm qatt ta' tiswija u manutenzjoni ta' prodotti bil-ħsara;

-  billi tħeġġeġ, fil-każ ta' nuqqas rikorrenti ta' konformità jew perjodu ta' tiswija li jaqbeż ix-xahar, l-estensjoni tal-garanzija b'perjodu ekwivalenti għaż-żmien meħtieġ biex issir it-tiswija,-  billi tħeġġeġ li l-partijiet li huma kruċjali għall-funzjonament tal-prodott għandhom ikunu sostitwibbli u jkunu jistgħu jissewwew, billi l-potenzjal ta' tiswija tal-prodott jiġi inkluż fost il-karatteristiċi essenzjali meta dan ikun ta' benefiċċju, u billi ma jitħeġġiġx it-twaħħil ta' komponenti essenzjali bħal batteriji u LEDs fi prodotti, ħlief jekk ikun iġġustifikat għal raġunijiet ta' sikurezza,

-  billi tħeġġeġ lill-manifatturi jipprovdu gwidi ta' manutenzjoni u indikazzjonijiet ta' tiswija fil-mument tax-xiri, b'mod partikolari għall-prodotti li l-manutenzjoni u t-tiswija tagħhom huma importanti, sabiex tittejjeb il-possibbiltà li tiġa estiża l-ħajja tal-prodott,

-  billi tiżgura l-possibbiltà li jintużaw sostituti tal-istess kwalità u prestazzjoni għall-parts oriġinali, bl-iskop li jissewwew il-prodotti kollha skont il-liġi applikabbli,

-  billi tiżviluppa l-istandardizzazzjoni, fejn ikun prattiku, tal-parts tal-bdil u l-għodod neċessarji għat-tiswija sabiex tittejjeb l-effiċjenza tas-servizzi tat-tiswija,

-  billi tħeġġeġ lill-manifatturi jipprovdu gwidi ta' manutenzjoni u istruzzjonijiet ta' tiswija f'lingwi differenti lill-ħwienet ta' tiswija meta dawn jiġu mitluba,-  billi tħeġġeġ lill-manifatturi jiżviluppaw teknoloġija tal-batteriji biex jiżguraw li l-ħajja tal-batteriji u tal-akkumulaturi taqbel aħjar mal-ħajja mistennija tal-prodott jew alternattivament jagħmlu s-sostituzzjoni tal-batterija aktar aċċessibbli bi prezz li jkun proporzjonat għall-prezz tal-prodott;

10.  Iqis li huwa ta' benefiċċju li tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-parts tal-bdil essenzjali għall-funzjonament tajjeb u sikur tal-oġġetti:

-  billi titħeġġeġ l-aċċessibbiltà tal-parts tal-bdil flimkien mal-assemblaġġi tal-prodott,

-  billi l-operaturi ekonomiċi jiġu mħeġġa jipprovdu servizz tekniku xieraq għall-oġġetti għall-konsumatur li huma jimmanifatturaw jew jimpurtaw, u li jipprovdu parts tal-bdil essenzjali għall-funzjonament tajjeb u sikur tal-oġġetti bi prezz li jkun proporzjonat għan-natura u l-ħajja tal-prodott,

-  billi jiġi indikat b'mod ċar jekk il-parts tal-bdil humiex disponibbli, b'liema termini u għal kemm żmien, u fejn ikun xieraq permezz tal-istabbiliment ta' pjattaforma diġitali;

11.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jesploraw inċentivi xierqa li jippromwovu prodotti sostenibbli u ta' kwalità għolja li jistgħu jissewwew, li jistimolaw it-tiswija u l-bejgħ ta' oġġetti użati, u jiżviluppaw taħriġ dwar it-tiswija;

12.  Jissottolinja l-importanza li tinżamm l-possibbiltà li tmur għand sewwej indipendenti, speċjalment billi ma jitħeġġux soluzzjonijiet tekniċi, ta' sikurezza jew tas-softwer li jimpedixxu li t-tiswija titwettaq barra minn ditti jew korpi approvati;

13.  Jitlob li jsiru sforzi biex jitħeġġeġ l-użu mill-ġdid ta' parts tal-bdil għas-suq tal-oġġetti użati;

14.  Jirrikonoxxi l-possibbiltà li jintuża l-istampar 3D sabiex jiġu pprovduti parts lill-professjonisti u lill-konsumaturi; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, is-salvagwardja tas-sikurezza tal-prodotti, tal-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni u tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur;

15.  Ifakkar li għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-ekonomija ċirkolari, id-disponibbiltà ta' komponenti standardizzati u modulari, id-disinn għaż-żarmar u għal prodotti ta' ħajja twila u l-proċessi ta' produzzjoni effiċjenti għandhom rwol importanti;

Il-funzjonament ta' mudell ekonomiku orjentat lejn l-użu u l-appoġġ għall-SMEs u l-impjiegi fl-UE

16.  Jenfasizza li l-bidla lejn mudelli ta' negozju bħal "prodotti bħala servizzi" għandha l-potenzjal li ttejjeb is-sostenibbiltà tal-produzzjoni u x-xejriet tal-konsum, dment li s-sistemi ta' produzzjoni-servizzi ma jirriżultawx f'ħajja mqassra tal-prodott, u jenfasizza li mudelli ta' negozju bħal dawn m'għandhomx jipprovdu opportunitajiet għall-evitar tat-taxxa;

17.  Jenfasizza li l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju ġodda, bħas-servizzi bbażati fuq l-internet, forom ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni, ħwienet kbar li jbigħu biss oġġetti użati u d-disponibbiltà usa' ta' faċilitajiet ta' tiswija informali (cafes ta' tiswija, sessjonijiet ta' ħidma fejn persuni jagħmlu huma stess it-tiswijiet) jistgħu jgħinu biex jestendu l-ħajja tal-prodott u fl-istess ħin iżidu s-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-prodotti u l-fiduċja fihom b'ħajja twila;

18.  Jistieden lill-Istati Membri:

-  jikkonsultaw mal-partijiet ikkonċernati kollha sabiex iħeġġu l-iżvilupp ta' mudelli ta' bejgħ ibbażati fuq l-użu li jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd,

-  iżidu l-isforzi tagħhom b'miżuri li jippromwovu l-iżvilupp tal-ekonomija funzjonali, u jħeġġu l-kiri, l-iskambju u s-self ta' oġġetti,

-  iħeġġu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jippromwovu b'mod attiv l-iżvilupp ta' mudelli ekonomiċi, bħall-ekonomija kollaborattiva u l-ekonomija ċirkolari, li jħeġġu użu aktar effiċjenti tar-riżorsi, is-sostenibbiltà tal-oġġetti u jsaħħu t-tiswija, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ;

19.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li d-dispożizzjoni dwar l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja tad-Direttiva 2014/24/UE titqies fl-akkwist pubbliku, u jżidu r-rata tal-użu mill-ġdid tat-tagħmir mixtri mill-awtoritajiet pubbliċi;

20.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jappoġġjaw l-ekonomija kollaborattiva fil-politiki pubbliċi tagħhom, minħabba l-benefiċċji li tipprovdi fl-użu tar-riżorsi u l-kapaċità żejda, pereżempju fis-setturi tat-trasport u tal-akkomodazzjoni;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tenfasizza l-importanza tas-sostenibbiltà tal-prodotti fil-kuntest tal-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri japplikaw bis-sħiħ il-ġerarkija tal-iskart stabbilita fil-leġiżlazzjoni tal-UE (id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart (2008/98/KE)), u b'mod partikolari jżommu l-apparat elettriku u elettroniku sal-massimu tal-użu u l-valur tagħhom, u ma jqisuhomx bħala skart, pereżempju billi jagħtu aċċess għal punti ta' ġbir għal skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) lil persunal minn ċentri ta' użu mill-ġdid li jistgħu jagħmlu użu minn dawn l-oġġetti u l-komponenti tagħhom;

23.  Iqis li l-miżuri inklużi f'dan ir-rapport għandhom jiġu applikati b'mod partikolari għall-SMEs u l-mikrointrapriżi, kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE, b'mod li jkun xieraq u proporzjonat għad-daqs u l-kapaċitajiet tal-SMEs u l-mikrointrapriżi, sabiex jiġi ppreservat l-iżvilupp tagħhom, u jitħeġġu l-impjiegi u t-taħriġ għall-professjonijiet ġodda fl-UE;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis kif is-sostitwibbiltà tal-bozoz LED tista' titħeġġeġ u tiġi ffaċilitata u tqis, minbarra l-miżuri tal-ekodisinn, approċċ anqas strett li jinvolvi, pereżempju, it-tikkettar, skemi ta' inċentiv, sejħa pubblika għall-offerti jew garanzija estiża jekk il-bozoz ma jistgħux jitneħħew;

25.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jwettqu sorveljanza effikaċi tas-suq biex jiġi żgurat li kemm il-prodotti Ewropej kif ukoll dawk importati jkunu konformi mar-rekwiżiti fir-rigward tal-politika tal-prodott u l-ekodisinn;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u jirrispettaw il-kompetenzi tagħhom;

L-iżgurar ta' informazzjoni aħjar lill-konsumaturi

27.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-prodotti permezz:

-  tal-konsiderazzjoni ta' tikketta Ewropea volontarja, li tkopri, b'mod partikolari: is-sostenibbiltà, il-karatteristiċi tal-ekodisinn, it-titjib tal-kwalità tal-komponenti tal-prodott f'konformità mal-progress tekniku u l-potenzjal li prodott jissewwa,

-  esperimenti volontarji ma' kumpaniji u partijiet ikkonċernati oħra fil-livell tal-UE bl-għan li tiġi żviluppata deżinjazzjoni tal-ħajja utli mistennija ta' prodott abbażi ta' kriterji standardizzati, li tista' tintuża mill-Istati Membri kollha,

-  il-ħolqien ta' arloġġ għall-prodotti għall-konsumatur l-aktar rilevanti, b'mod partikolari l-apparat elettrodomestiku kbir,

-  valutazzjoni tal-impatt li tallinja t-tikkettar dwar il-ħajja mat-tul ta' żmien tal-garanzija legali,

-  l-użu ta' applikazzjonijiet diġitali jew il-midja soċjali,

-  informazzjoni ta' standardizzazzjoni fil-manwali dwar is-sostenibbiltà u t-titjib tal-kwalità tal-prodott, u l-potenzjal tiegħu jissewwa, sabiex jiġi żgurat li jkun ċar, aċċessibbli u faċli li jinftiehem,

-  informazzjoni bbażata fuq kriterji standard, fejn tiġi ddikjarata l-ħajja antiċipata ta' prodott;

28.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex:

-  jassistu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, lill-kumpaniji u lill-assoċjazzjonijiet biex iwettqu kampanji ta' sensibilizzazzjoni għall-konsumaturi dwar l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, b'mod partikolari billi jipprovdu informazzjoni rigward pariri dwar il-manutenzjoni, it-tiswija, l-użu mill-ġdid, eċċ.,

-  jippromwovu s-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar prodotti li ssirilhom il-ħsara malajr u dawk li ma jissewwewx, fejn xieraq permezz tal-iżvilupp ta' pjattaformi ta' notifika għall-konsumaturi;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ skambji ta' informazzjoni regolari u strutturati kif ukoll l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-Unjoni kollha, bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u muniċipali;

Miżuri dwar l-obsolexxenza ppjanata

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi, f'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, prodotturi u partijiet ikkonċernati oħra, definizzjoni fil-livell tal-UE tal-obsolexxenza ppjanata għall-oġġetti tanġibbli u s-softwer; Jistieden, barra minn hekk, lill-Kumissjoni, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, biex teżamina l-possibbiltà li tiġi stabbilita sistema indipendenti li tista' tittestja u tidentifika l-obsolexxenza interna fi prodotti; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-informaturi jiġu legalment protetti aħjar u li jkun hemm miżuri dissważivi xierqa għall-produtturi;

31.  Jirreferi għar-rwol ta' pijunier ta' xi Stati Membri f'dan ir-rigward, bħall-inizjattiva tal-pajjiżi tal-Benelux biex jiġġieldu l-obsolexxenza ppjanata u biex jestendu t-tul ta' ħajja ta' apparat (elettriku) domestiku; jenfasizza l-importanza tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

32.  Jinnota li t-titjib tal-kwalità ta' prodotti jista' jnaqqas l-obsolexxenza ta' prodott kif ukoll l-impatti ambjentali u l-ispejjeż għall-utenti;

It-tisħiħ tad-dritt għall-garanzija legali ta' konformità

33.  Iqis li huwa essenzjali li l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar dwar il-mod li bih tiffunzjona l-garanzija statutorja tal-konformità; jitlob li r-referenza għall-garanzija tidher miktuba b'mod sħiħ fuq il-fattura ta' xiri tal-prodott;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta inizjattivi u miżuri leġiżlattivi biex ittejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi:

-  billi ssaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi, speċjalment għal dawk il-prodotti li l-perjodu ta' użu raġonevolment mistenni tagħhom huwa itwal, u billi tqis il-miżuri b'saħħithom dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi diġà meħuda f'ċerti Stati Membri,

-  billi tqis l-effetti tal-leġiżlazzjoni tal-ekodisinn u d-dritt kuntrattwali dwar prodotti relatati mal-enerġija sabiex jiġi żviluppat approċċ olistiku għar-regolamentazzjoni tal-prodotti,

-  billi tiggarantixxi li l-konsumaturi jiġu speċifikament infurmati, fuq il-kuntratt ta' bejgħ, bid-dritt tagħhom għal garanzija legali, u billi tippromwovi programmi ta' informazzjoni dwar dan id-dritt,

-  billi tissimplifika l-prova tax-xiri għall-konsumaturi billi torbot il-garanzija mal-oġġett u mhux max-xerrej, u anke billi tintroduċi rċevuti elettroniċi u skemi diġitali tal-garanzija għal kulħadd;

35.  Jitlob l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmu ta' lmenti fil-livell tal-UE għall-każijiet fejn id-dritt għall-garanzija mhuwiex implimentat, sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-istandards Ewropej mill-awtoritajiet rilevanti;

36.  Jirrimarka li jista' jiġi pprovdut inċentiv għad-disinn ta' prodott aktar sostenibbli bit-tisħiħ tal-prinċipju tar-responsabbiltà estiża tal-produttur u l-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi li jridu jiġu ssodisfati;

Il-protezzjoni tal-konsumaturi mill-obsolexxenza tas-softwer

37.  Jitlob li jkun hemm trasparenza akbar dwar it-titjib fil-kwalità, aġġornamenti tas-sikurezza u s-sostenibbiltà, li kollha huma aspetti neċessarji għall-funzjonament tajjeb tas-softwer u l-hardwer; Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-ħtieġa li tiġi ffaċilitata kooperazzjoni akbar f'relazzjonijiet bejn negozju u ieħor;

38.  Iħeġġeġ it-trasparenza min-naħa tal-fornituri u l-manifatturi billi jistipulaw fuq il-kuntratti tal-prodotti l-perjodu minimu li għalih jiġu pprovduti aġġornamenti tas-sikurezza għal sistemi operattivi meta dawn ikunu disponibbli; jipproponi li tiġi stabbilita d-definizzjoni tal-perjodu raġonevoli ta' użu; barra minn hekk, jenfasizza l-ħtieġa li l-fornitur tal-oġġett, f'każijiet ta' sistemi operattivi integrati, jiżgura t-twassil ta' dawk l-aġġornamenti tas-sikurezza; jistieden lill-produtturi jipprovdu informazzjoni ċara lill-konsumaturi dwar il-kompatibbiltà tal-aġġornamenti tas-softwer ma' sistemi operattivi inkorporati;

39.  Jitlob li l-aġġornamenti essenzjali tas-softwer ikunu riversibbli u akkumpanjati minn informazzjoni dwar il-konsegwenzi għall-funzjonament tal-apparat u li s-softwer essenzjali ġdid ikun kompatibbli mas-softwer tal-ġenerazzjoni preċedenti;

40.  Iħeġġeġ s-sostitwibbiltà tal-parts, inkluż il-proċessur, permezz ta' approċċ ta' standardizzazzjoni, sabiex il-prodotti jinżammu aġġornati;

o

o  o

41.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
  • [2]  ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1.
  • [3]  ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171.
  • [4]  ĠU C 67, 6.3.2014, p. 23.
  • [5]  ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.
  • [6]  ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

NOTA SPJEGATTIVA

Is-sostenibbiltà tal-oġġetti: sfida għall-konsumaturi

Il-kwistjoni tas-sostenibbiltà tal-oġġetti tikkonċerna numru ta' fatturi:

-  in-nuqqas tar-robustezza tal-prodotti u l-potenzjal li jissewwew,

-  il-lonġevità tas-softwer fil-prodotti tal-kompjuter,

-  l-informazzjoni disponibbli għax-xerrej.

Il-fiduċja tal-konsumaturi fil-konfront tar-robustezza tal-prodotti hija baxxa. It-tnaqqis fil-kwalità tal-prodotti bi prezz baxx u l-kopertura mill-mezzi tax-xandir ta' avvenimenti partikolarment skandalużi, għalkemm teoretikament marġinali, komplew inaqqsu din il-fiduċja. Skont studju riċenti mwettaq minn assoċjazzjoni tal-konsumaturi Franċiża, 92 % ta' dawk li wieġbu jemmnu li l-prodotti elettrodomestiċi jew ta' teknoloġija avvanzata huma ddisinjati apposta biex ma jservux.

Il-konsumaturi Ewropej m'għandhom kważi l-ebda informazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-prodotti. Peress li ma jistgħux joqogħdu fuq il-prezz bħala indikatur tal-kwalità, il-konsumaturi għandhom it-tendenza li jixtru prodotti ta' kwalità inferjuri minn pajjiżi emerġenti, u b'hekk jaċċelleraw it-tellieqa għall-prodotti orħos. Għalhekk, din is-sitwazzjoni tagħmel ħsara lill-kumpaniji Ewropej li ta' spiss joffru prodotti ta' kwalità ogħla u li huma aktar sostenibbli.

Barra minn hekk, l-użu mifrux ta' oġġetti konnessi u d-dipendenza tal-utenti fuq teknoloġiji ġodda jqajmu l-kwistjoni soċjali delikata tal-obsolexxenza aċċellerata tas-softwer u tal-midja. Iċ-ċittadini l-anqas vantaġġati huma l-ewwel vittmi tal-obsolexxenza aċċellerata tal-prodotti: minħabba nuqqas ta' flus, dawn iduru prinċipalment għal prodotti bi prezz baxx, li jinkisru malajr, u għalhekk ikollhom jerġgħu jħallsu.

Il-potenzjal ta' tiswija: sfida ekonomika

Il-konsumaturi mhux biss mhumiex sodisfatti bis-sostenibbiltà tal-oġġetti, iżda wkoll bil-fatt li huma impossibbli li ssewwihom. Dan kollu qed idgħajjef is-settur tat-tiswija, li kull sena qed jitlef aktar impjiegi fl-Ewropa.

Il-potenzjal li prodott jissewwa huwa ostakolat minn sensiela ta' fatturi problematiċi:

-  in-nuqqas ta' aċċess għal parts tal-bdil u l-prezzijiet eċċessivi tagħhom,

-  il-kost lavorattiv fir-rigward tal-prodotti importati u bi prezz baxx,

-  in-nuqqas ta' informazzjoni xierqa għat-tiswija u l-manutenzjoni,

-  il-kumplessità li dejjem qed tikber tas-softwer u tal-elettronika,

-  l-ostakoli għad-dħul għal sewwejja indipendenti u għal dawk li jixtiequ jsewwu huma stess l-oġġetti tagħhom,

-  il-potenzjal dgħajjef li prodott u l-komponenti tiegħu jissewwew,

-  id-dgħufija tas-servizzi ta' sostituzzjoni tal-oġġetti matul it-tiswija tagħhom.

Konsegwentement, skont stħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2014, 77 % taċ-ċittadini Ewropej jippreferu jsewwu l-oġġetti tagħhom pjuttost milli jixtru oħrajn ġodda, iżda fl-aħħar ikollhom jibdluhom jew jarmuhom minħabba li l-ispiża u s-servizz ta' tiswija jaqtgħulhom qalbhom.

F'termini ta' impjiegi, l-ostakoli għat-tiswija jikkawżaw it-tnaqqis fin-numru ta' sewwejja f'impjieg attiv:

-  fin-Netherlands, f'7 snin intilfu 2 000 impjieg f'dan is-settur;

-  fil-Ġermanja, 13 % tal-ħwienet tat-tiswija tar-radji u tat-televiżjoni għalqu f'sena waħda;

-  fil-Polonja, in-numru ta' sewwejja naqas b'16 % f'sentejn...

B'mod parallel għal dan it-tnaqqis, il-ħwienet tat-tiswija bla ħlas jew is-siti tal-internet għal dawk li jixtiequ jsewwu huma stess l-oġġetti tagħhom qed isiru dejjem aktar popolari. Għalhekk teoretikament teżisti domanda reali għat-tiswija.

Is-settur tat-tiswija jirrappreżenta sors ta' impjiegi li ma jistgħux jiġu rilokati, li l-valur tiegħu jista' jiġi sfruttat jekk il-prodotti jkunu ddisinjati b'tali mod li jkunu sostenibbli u li jistgħu jissewwew u jekk is-servizz jiġi kkunsidrat mill-ġdid sabiex jadatta aħjar għall-bżonnijiet tal-konsumaturi. Il-promozzjoni tat-tiswija pjuttost milli tal-iskambju, speċjalment fil-qafas tal-garanzija legali, hija sfida ekoloġika għaliex l-iskambju sistematiku jimplika r-rimi ta' tagħmir li għadu riċenti u ma jinċentivax lill-manifatturi biex jiddisinjaw prodotti aktar robusti.

Finalment, ħafna apparat bil-ħsara ma jiġix imsewwi (sa 44 % għal apparat elettriku u elettroniku). L-appoġġ għas-settur tat-tiswija għalhekk jirrappreżenta potenzjal ta' impjiegi u tnaqqis sinifikanti ta' skart u tniġġis, kif ukoll titjib sinifikanti fil-kapaċità tal-akkwist tal-konsumaturi u vantaġġ kummerċjali għall-kumpaniji Ewropej.

Approċċ globali: lejn l-ekonomija tal-użu

Il-ħajja tal-prodotti tiddependi fuq netwerk ta' atturi interdipendenti: il-manifatturi, il-fornituri, id-distributuri, il-konsumaturi u anke l-Istati Membri. L-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' mudell ekonomiku bbażat fuq bilanċ bejn il-bżonnijiet tal-konsumaturi, dawk industrijali u l-obbligi ambjentali.

Jekk id-disinn tal-prodotti huwa element essenzjali tal-ħajja tal-prodotti, il-mudell ta' bejgħ għandu rwol importanti wkoll. F'kuntest ta' emerġenza sħiħa, l-ekonomija funzjonali u l-ekonomija kollaborattiva joffrulna perspettivi ġodda biex intejbu l-kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodotti introdotti fis-suq. Billi jitħeġġeġ l-użu pjuttost milli s-sjieda, l-enfasi tkun qed titqiegħed fuq l-esperjenza tas-servizz, u mhux fuq ir-rata ta' tiġdid tal-oġġetti. Din l-ekonomija tal-użu hija msaħħa permezz tal-għodod diġitali li jiffaċilitaw l-iskambju fi ħdan komunitajiet ta' fiduċja u tista' tkun il-vettur ta' benefiċċji ekonomiċi u ambjentali sostanzjali.

Dan il-mudell huwa parti mill-kuntest usa' tal-ekonomija ċirkolari. Għalhekk il-Kummissjoni ppruvat, permezz tal-pakkett leġiżlattiv iddedikat għal dan is-suġġett fl-2015, tappoġġja l-iżvilupp ta' dan il-mudell pożittiv li jippreserva r-riżorsi, inaqqas l-iskart u joħloq l-impjiegi f'ekonomija aktar kompetittiva.

Mudell bħal dan, jekk ikun akkumpanjat minn politika ta' taħriġ adattat, joħloq impjiegi ġodda għal livelli kollha ta' kwalifika.

Fis-settur tal-użu mill-ġdid u tat-tiswija, il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi huwa stmat għal 296 impjieg ekwivalenti għal 10 000 tunnellata ta' oġġetti użati. Meta wieħed iqis li terz tal-oġġetti miġbura fiċ-ċentri ta' riċiklaġġ tal-iskart jista' jerġa' jintuża, ikun possibbli li jinħolqu aktar minn 200 000 impjieg lokali jekk 1 % biss tal-iskart muniċipali fl-Ewropa jiġi ppreparat għall-użu mill-ġdid.

L-użu mill-ġdid ta' spiss jiġi injorat u minfloku jitqies ir-riċiklaġġ, madankollu jirrappreżenta mod ta' kif il-ħajja ta' prodotti tista' tiġi estiża billi dawn jerġgħu jitqiegħdu fl-ekonomija b'bidla żgħira. Studji riċenti juru li jekk il-kumpaniji Ewropej ikunu jippreferu l-użu mill-ġdid tal-kompjuters tagħhom minflok ir-riċiklaġġ, l-Ewropa tkun tista' toħloq 10 500 impjieg li ma jistgħux jiġu rrilokati filwaqt li tiffranka kull sena l-emissjonijiet ta' kważi 6 miljun tunnellata ta' gass b'effett ta' serra u 44 miljun m³ ta' ilma, mingħajr ma titqies il-materja prima.

Billi jerġgħu jiġu ddisinjati l-metodi ta' produzzjoni, bejgħ u konsum, bl-għan li tiżdied il-ħajja tal-prodotti, ikun possibbli li jinħolqu kundizzjonijiet li jiffavorixxu l-irkupru tal-attività fi ħdan is-suq Ewropew. Minħabba ż-żieda prevedibbli tal-ispiża tar-riżorsi, l-immaniġġjar ekonomiku ta' dawn ir-riżorsi huwa essenzjali, speċjalment permezz tal-immaniġġjar tal-prodotti fi tmiem il-ħajja tagħhom. Strateġija industrijali orjentata lejn is-sostenibbiltà tal-prodotti tkun tirkupra l-ispiża tal-materja prima u tkun tippermetti redditu fuq l-investiment u profitti, b'mod partikolari b'riżultat tal-lealtà akbar tal-klijenti.

Finalment, l-awtoritajiet pubbliċi wkoll jiżvolġu rwol, mhux biss billi jħeġġu l-aħjar prassi industrijali, iżda wkoll billi jkunu ta' eżempju permezz tal-politiki tax-xiri tagħhom, u billi jappoġġjaw is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini, permezz ta' assoċjazzjonijiet, tal-konsum responsabbli u l-manutenzjoni aħjar tal-prodotti.

Is-sostenibbiltà tal-prodotti: sfida pubblika u politika

Sensiela ta' rapporti Ewropej u xogħlijiet leġiżlattivi fi ħdan l-Istati Membri wrew l-importanza li tiġi indirizzata ż-żieda problematika fir-rata li biha qed jiġu sostitwiti l-oġġetti.

L-opinjoni tal-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2013 ħadet l-ewwel passi lejn konstatazzjoni kondiviża tal-kwistjoni u pproponiet sensiela ta' rakkomandazzjonijiet li dwarhom kien intlaħaq qbil. Hi tiddetermina wkoll id-differenzi bejn l-obsolexxenza ppjanata "teknika" fis-sens strett tal-kelma, l-obsolexxenza indiretta, l-obsolexxenza ta' inkompatibilità u l-obsolexxenza psikoloġika marbuta mal-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni.

Dawn wasslu lill-KESE biex twettaq studju rigward l-impatti li għandu t-tikkettar dwar il-ħajja ta' prodott fuq il-konsumaturi. Dan l-istudju jikkonferma b'mod partikolari li 92 % taċ-ċittadini Ewropej jixtiequ li fuq il-prodott tiġi indikata l-ħajja (jew il-ħajja utli) tiegħu. Dan juri wkoll sa liema punt il-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej tiddependi, parzjalment, fuq l-irkupru tal-fiduċja tal-konsumaturi lejn il-kumpaniji.

Dawn l-isforzi Ewropej huma riflessi fil-politiki pubbliċi żviluppati fl-Istati Membri.

-  Il-Belġju kien pijunier f'dan ir-rigward, bl-adozzjoni, fi Frar 2012, ta' riżoluzzjoni tas-Senat dwar il-ġlieda kontra l-obsolexxenza ppjanata tal-prodotti relatati mal-enerġija. Din, fost affarijiet oħra, tirrakkomanda l-istabbiliment, fil-livell Ewropew, ta' tikketti li jindikaw il-ħajja tal-prodotti relatati mal-enerġija (bozoz tad-dawl, kompjuters, mowbajls, eċċ) u l-potenzjal tagħhom li jissewwew.

-  B'mod parallel ma' inizjattivi ta' kumpaniji nazzjonali, Franza żviluppat il-leġiżlazzjoni tagħha, minn Awwissu 2015, permezz ta' liġi dwar it-tranżizzjoni tal-enerġija li ddefiniet l-obsolexxenza ppjanata bħala reat u, f'liġi ta' Marzu 2014 dwar il-konsum, hija kkjarifikat id-drittijiet tal-konsumaturi dwar il-garanzija legali ta' konformità u d-disponibilità tal-parts tal-bdil.

-  Il-leġiżlazzjoni tan-Netherlands tipprevedi li s-sentejn previsti mill-garanzija legali ta' konformità huma biss limitu minimu. Ċerti oġġetti, speċjalment il-karozzi, il-magni tal-ħasil jew prodotti oħra kkunsidrati bħala sostenibbli, jistgħu jagħtu dritt għal garanzija ta' konformità aktar estiża fuq il-bażi tal-ħajja medja li l-konsumatur jista' leġittimament jistenna mill-prodott.

-  Il-Finlandja tippermetti wkoll li ssir estenzjoni tal-perjodu ta' garanzija fil-qafas tal-"Consumer Protection Act". Skont il-preambolu tagħha, in-nuqqas ta' konformità li jirriżulta mill-manifattura ta' prodott, pereżempju ta' karozza, ta' materjal ta' kostruzzjoni jew ta' apparat elettrodomestiku, huwa responsabbli għalih il-bejjiegħ, anke jekk in-nuqqas ta' konformità jsir evidenti aktar minn sentejn wara l-kunsinna tal-oġġett. Dan il-mudell huwa simili għas-sistema Netherlandiża. L-Ombudsman ikollu l-kompitu li jiddetermina l-ħajja ta' oġġett, abbażi ta' kriterji bħalma huma l-prezz tal-oġġett, il-prezz tal-parts tiegħu jew l-użu tiegħu, bħal pereżempju l-frekwenza tal-użu. L-ebda lista ma ġiet stabbilita mil-leġiżlatur dwar "il-ħajja mistennija" ta' prodotti speċifiċi. Madankollu, il-każijiet individwali jistgħu jiġu analizzati fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet tal-"Consumer Dispute Board".

-  Fi Spanja, ir-"Riżoluzzjoni ta' Madrid" dwar l-aħjar prattika fil-qasam tal-konsum kollaborattiv u l-obsolexxenza ppjanata ġiet approvata fl-24 ta' Ġunju 2014 waqt konferenza dwar mudelli ġodda ta' konsum organizzata mill-KESE.

-  Fl-Awstrija, tikketta ta' eċċellenza ġiet żviluppata għal prodotti elettriċi u elettroniċi ddisinjati b'tali mod li jissewwew u li jkunu sostenibbli.

-  Fl-aħħar nett, l-Isvezja ħadet sensiela ta' miżuri fiskali li se jidħlu fis-seħħ f'Jannar 2017 u għandhom l-għan li jsaħħu s-settur tat-tiswija, tar-riċiklaġġ u tal-ekonomija ċirkolari. Hi biħsiebha li:

•  tnaqqas l-ispiża tat-tiswija billi tnaqqas minn 25 għal 12 % r-rata ta' VAT applikabbli għal ċerti oġġetti (roti, żraben jew ħwejjeġ),

•  tippermetti lill-konsumaturi li jagħżlu li jsewwu l-apparat elettrodomestiku li jnaqqsu 50 % tal-kost lavorattiv mit-taxxi tagħhom,

•  tintaxxa l-prodotti li fihom materjal mhux riċiklabbli jew li jkun diffiċli li jiġi riċiklat u li jista' jissewwa.

Dawn il-miżuri huma maħsuba bħala investiment biex inaqqsu l-ispejjeż marbuta mat-tniġġis, il-ħela, il-ġestjoni tal-iskart u l-qgħad.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (11.4.2017)

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji
(2016/2272(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Christel Schaldemose

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi, fid-dawl tad-dipendenza tal-Unjoni fuq l-importazzjonijiet tal-materja prima u t-tnaqqis rapidu ta' ammont sinifikanti ta' riżorsi naturali fuq terminu ta' żmien qasir, hija sfida ewlenija li nirkupraw kemm jista' jkun riżorsi fl-Unjoni u nsaħħu t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari;

B.  billi l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti għandha tiġi kkunsidrata fil-kuntest tal-bżonn għal bidla olistika dwar kif nipproduċu u nikkunsmaw, u bħala parti mit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari; billi l-użu tar-riżorsi b'mod aktar effiċjenti jwassal ukoll għal iffrankar nett sostanzjali lin-negozji, l-awtoritajiet pubbliċi u l-konsumaturi fl-Unjoni, filwaqt li jnaqqas l-emissjonijiet annwali totali ta' gassijiet b'effett ta' serra u l-impatti ambjentali tal-prodotti;

C.  billi jeħtieġ jittieħdu inkunsidrazzjoni r-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal Internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni u l-linji gwida tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC);

D.  billi s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali jitlob miżuri speċifiċi li jtejbu d-durabbiltà, il-possibbiltà ta' tiswija u l-użu mill-ġdid u l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti;

E.  billi r-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur għandha rwol importanti f'dan ir-rigward;

F.  billi r-rapport "Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe" ("Tkabbir intern: viżjoni ta' ekonomija ċirkolari għal Ewropa kompetittiva") mill-Ellen MacArthur Foundation juri biċ-ċar l-opportunitajiet involuti fil-qalba lejn mudelli ġodda ta' negozju, bħall-bejgħ ta' servizzi minflok ta' prodotti;

G.  billi l-kisba ta' mudell tal-ekonomija ċirkolari teħtieġ l-involviment ta' dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi, iċ-ċittadini u n-negozji u timplika bidliet mhux biss fid-disinn u fil-bejgħ tal-prodotti u s-servizzi, iżda wkoll fil-mentalità u l-aspettattivi tal-konsumaturi u fl-attività tan-negozju, bil-ħolqien ta' swieq ġodda li jirrispondu għall-bidliet fix-xejriet tal-konsum, li jevolvu lejn l-użu, l-użu mill-ġdid u l-kondiviżjoni ta' prodotti, b'tali mod li jgħinu biex jestendu l-ħajja utli tagħhom u biex jinħolqu prodotti kompetittivi, dejjiema u sostenibbli;

H.  billi f'ħafna lampi l-bozoz ma' jistgħux jiġu sostitwiti, u dan jista' jwassal għal problemi jekk bozza tieqaf tiffunzjona, jekk bozoz ġodda aktar effiċjenti jitqiegħdu fis-suq jew jekk il-preferenza tal-konsumatur, pereżempju fir-rigward tal-kulur li joħroġ mid-dawl, tinbidel, minħabba li l-lampa kollha jkollha tiġi sostitwita;

I.  billi, waqt li l-ekonomija ċirkolari tiżviluppa, iridu jittieħdu passi ulterjuri li jinkoraġġixxu l-possibbiltà ta' tiswija, ta' titjib, id-durabbiltà u l-possibbiltà ta' riċiklar tal-prodotti sabiex jkunu estiżi l-ħajjiet u l-ħajja utli tal-prodotti u/jew il-komponenti tal-prodott;

J.  billi l-ewwel rabtiet fil-ġerarkija tal-immaniġġjar tal-iskart, tat-tnaqqis u tat-tħejjija għall-użu mill-ġdid, huma l-aktar importanti bil-ħsieb li titnieda l-istrateġija ta' żero skart;

K.  billi l-konsum ta' riżorsi naturali fl-Ewropa żdied b'madwar 50 % f'dawn l-aħħar 30 sena u aħna nikkunsmaw 43 kg ta' riżorsi kull persuna kull jum;

L.  billi hu ekonomikament u ambjentalment meħtieġ li nippreservaw il-materja prima u nillimitaw il-produzzjoni tal-iskart;

M.  billi diversità akbar tal-prodott, ċikli ta' innovazzjoni aktar qosra u xejriet li kostantement jinbidlu qed iżidu l-frekwenza li biha prodotti ġodda qed jinxtraw b'tali mod li tiqsar il-ħajja utli tal-prodott;

N.  billi qed jiġi offrut potenzjal akbar bit-tiswija, bi prodotti diġà użati u b'settur tal-iskambju, jiġifieri s-settur li qed jaħdem bil-għan li jestendi l-ħajja tal-prodott;

O.  billi l-bozoz LED idealment għandhom ikunu elementi li jistgħu jinbidlu, mhux insostitwibbli;

P.  billi jenħtieġ jinstab bilanċ bejn l-għan li tkun estiża l-ħajja ta' prodott u s-salvagwardja tal-ambjent li għadu joffri inċentivi għall-innovazzjoni u għal żvilupp ulterjuri;

Q.  billi qed ikun hemm rapporti li l-ismartphones qed jiġu mfassla b'mod deliberat biex ma jibqgħux jiffunzjonaw sew wara sena jew sentejn;

1.  Jenfasizza li jrid jinstab bilanċ bejn l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, il-konverżjoni tal-iskart f'riżorsi (materja prima sekondarja), is-simbjożi industrijali, l-innovazzjoni, id-domanda tal-konsumatur, il-protezzjoni ambjentali u l-politiki tat-tkabbir fil-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-prodott, u jqis li l-iżvilupp ta' prodotti dejjem aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi ma jridx jinkoraġġixxi ħajja iqsar jew ir-rimi prematur tal-prodotti;

2.  Jenfasizza li ħajja itwal għall-prodotti tippresupponi l-adozzjoni ta' miżuri kontra l-obsolexxenza pprogrammata; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa biex jiġġieldu l-obsolexxenza ppjanata u biex iżidu l-awtonomizzazzjoni tal-konsumatur permezz ta' informazzjoni mtejba dwar il-prodott; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni teżamina rapporti li xi prodotti bħall-ismartphones qed ikunu mfassla b'mod deliberat biex ikollhom ħajja utli qasira ħafna u, jekk meħtieġ, tipproponi miżuri biex tiġġieled dan il-fenomenu; jistieden, ulterjorment, lill-Istati Membri jiskoraġġixxu t-tqegħid fis-suq ta' prodott b'obsoloxxenza ppjanata;

3.  Jenfasizza li ħajja itwal għall-prodotti teħtieġ id-disponibbiltà ta' komponenti standardizzati u modulari li huma aktar faċli tibdilhom, flimkien ma' disinn funzjonali li, inter alia, jieħu inkunsiderazzjoni ż-żarmar;

4.  Jenfasizza li l-qalba lejn mudelli ta' negozju bħal "prodotti bħala servizzi" għandha l-potenzjal li ttejjeb is-sostenibbiltà tal-produzzjoni u x-xejriet tal-konsum, dment li s-sistemi ta' produzzjoni/servizzi ma jirriżultawx f'ħajja mqassra tal-prodott, u jenfasizza li mudelli ta' negozju bħal dawn m'għandhomx jipprovdu opportunitajiet għall-evitar tat-taxxa;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti adatti għal użu multiplu, li teknikament ikunu durabbli u jissewwew faċilment u li, meta jsiru skart u jkunu tħejjew għall-użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ, ikunu adattati biex isiru disponibbli fis-suq jew jitqiegħdu fis-suq sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tajba tal-ġerarkija tal-iskart; jinsisti li l-miżuri adottati jieħdu inkunsiderazzjoni l-impatt tal-prodotti tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom kif ukoll il-ġerarkija tal-iskart;

6.  Jenfasizza li l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju ġodda, bħas-servizzi bbażati fuq l-internet, forom ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni, ħwienet kbar li jbiegħu biss oġġetti użati u d-disponibbiltà usa' ta' faċilitajiet ta' tiswija informali (cafes ta' tiswija, ħwienet tax-xogħol fejn persuni jagħmlu huma stess it-tiswijiet) jistgħu jgħinu biex jestendu l-ħajja tal-prodott u fl-istess ħin iżidu s-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-prodotti b'ħajja twila kif ukoll il-fiduċja fihom;

7.  Jenfasizza li l-promozzjoni u l-appoġġ għal mudelli sostenibbli ta' produzzjoni u ta' konsum, l-użu ta' prodotti li huma effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, durabbli, faċli biex jiġu kondiviżi, jistgħu jerġgħu jintużaw, jissewwew u jiġu riċiklati mill-ġdid, kif ukoll li jkunu skoraġġiti prodotti b'obsolexxenza ppjanata fis-suq, huma l-aspetti ewlenin tal-prevenzjoni tal-iskart;

8.  Jinnota r-rwol ta' strateġiji kummerċjali bħal-kiri tal-prodotti, fid-disinn ta' prodotti durabbli, fejn il-kumpaniji tal-kiri jżommu s-sjieda tal-unitajiet tal-kiri u jkollhom inċentiv biex jikkummerċjalizzaw mill-ġdid il-prodotti u jinvestu fid-disinn ta' prodotti aktar durabbli, li jirriżultaw f'volum aktar baxx ta' produzzjoni ġdida u ta' prodotti għar-rimi;

9.  Jenfasizza li l-kwalitajiet li jagħmlu prodott durabbli, li jista' jerġa' jintuża, riċiklabbli u li jista' jissewwa għandhom jiġu inkorporati fid-disinn tiegħu peress li l-ammont ta' riżorsi li prodott juża huwa determinat l-aktar matul il-fażi tad-disinn; jirrimarka li d-disinn ta' prodott hu fattur importanti fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, minħabba li dan għandu implikazzjonijiet għaċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott inkwistjoni;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jissostitwixxu s-sustanzi ta' tħassib kbir u jirrestrinġu s-sustanzi li jġibu magħhom riskji mhux aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' ċikli ta' materjali mhux tossiċi;

11.  Jenfasizza li l-Istati Membri jenħtieġ jinċentivaw l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, fejn ikun ta' benefiċċju għall-ambjent, u jappoġġjaw il-ħolqien ta' sistemi li jippromwovu attivitajiet ta' tiswija, użu mill-ġdid, manifattura mill-ġdid u rikondizzjonament ta' prodotti;

12.  Jinnota li hu meħtieġ tfassil aħjar biex il-prodott jista' jissewwa, meta wieħed iqis li hu kruċjali li jkunu disponibbli l-ispare parts għal dawk il-prodotti fejn estensjoni tal-ħajja tista' tinkiseb b'mod kosteffiċjenti;

13.  Jappoġġja l-istabbiliment fil-livell tal-UE ta' definizzjoni ta' obsolexxenza ppjanata u l-introduzzjoni ta' miżuri li jippenalizzaw il-prattiki kkonċernati;

14.  Jenfasizza li l-lista ta' prodotti ġodda bbażati fuq l-ekodisinn għandha tkun aktar ambizzjuża u tinkludi aktar prodotti;

15.  Jirreferi għar-rwol ta' pijunier ta' xi Stati Membri f'dan ir-rigward, bħall-inizjattiva tal-pajjiżi tal-Benelux biex jiġġieldu l-obsolexxenza ppjanata u biex jestendu t-tul ta' ħajja ta' apparat (elettriku) tad-dar; jenfasizza l-importanza tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

16.  Iqis bħala essenzjali li l-konsumaturi jkunu infurmati aħjar dwar il-mod li bih tiffunzjona l-garanzija statutorja ta' konformità; jitlob li r-referenza għall-garanzija tidher miktuba b'mod sħiħ fuq il-fattura ta' xiri tal-prodott;

17.  Ifakkar li għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-ekonomija ċirkolari, id-disponibbiltà ta' komponenti standardizzati u modulari, id-disinn għaż-żarmar u għal prodotti ta' ħajja twila u l-proċessi ta' produzzjoni effiċjenti għandhom rwol importanti;

18.  Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu kampanji istituzzjonali li jippromwovu attivitajiet li jinvolvu t-tiswija, ix-xiri u l-bejgħ ta' prodotti mhux ġodda, il-kiri u l-iskambju, biex b'hekk jevitaw ix-xiri ta' prodotti ġodda;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li tistabbilixxi regoli dwar il-kontenut minimu ta' materjal riċiklat fi prodotti ġodda;

20.  Jinnota l-Pjan ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar l-Ekodisinn għall-perjodu 2016-2019; jilqa' b'mod speċjali l-inklużjoni tad-durabbiltà tal-prodotti bħala standard ambjentali possibbli fir-rigward ta' aspetti ta' materjal effiċjenti, inklużi l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, l-abbiltà li jerġgħu jintużaw il-komponenti jew jiġu riċiklati il-materjali ta' prodotti fi tmiem il-ħajja tagħhom, u l-użu mill-ġdid ta' komponenti użati u/jew materjal riċiklat fi prodotti;

21.  Itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi rieżami tal-leġiżlazzjoni tal-ekodisinn sabiex testendi l-kamp ta' applikazzjoni tagħha għall-gruppi ewlenin kollha ta' prodott, mhux biss għal dawk li jużaw l-enerġija, u biex gradwalment tinkludi l-karatteristiċi kollha relatati mal-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi bħala parti mir-rekwiżiti ta' disinn ta' prodott;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri adegwati li jobbligaw lill-manifatturi biex jiżguraw id-disponibbiltà tal-ispare parts, u, f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-konsumaturi, tipprovdi informazzjoni dwar il-perjodu ta' żmien li matulu l-ispare parts ikunu disponibbli, u biex tiżgura li din tkun tapplika għal siti ta' bejgħ online, kif ukoll punti ta' bejgħ fiżiċi;

23.  Itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni biex tivvaluta, abbażi ta' analiżi tal-kost-benefiċċji, il-possibbiltà li jkunu stabbiliti valuri minimi għal materjali riċiklabbli fi prodotti ġodda fil-leġiżlazzjoni dwar l-ekodisinn;

24.  Jirrikonoxxi l-importanza ta' ekonomija kollaborattiva u ta' pjattaformi ta' ekonomija kollaborattiva bħala mudelli ta' negozju sostenibbli ġodda li jippromwovu l-użu aktar effiċjenti ta' prodotti u l-ħajja itwal tagħhom;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rekwiżiti għat-tneħħija ta' batteriji u akkumulaturi tad-Direttiva dwar il-Batteriji (2006/66/KE)[1] jkunu applikati u infurzati b'mod sħiħ mill-Istati Membri, u biex tinkoraġġixxi mudelli ta' negozju li jiżviluppaw l-użu mill-ġdid tal-batteriji;

26.  Jinnota bi tħassib l-ammont ta' skart elettroniku ġġenerat minn modems, routers u decoders/kaxxi set-top tat-TV meta l-konsumaturi jibdlu għal fornitur ġdid tat-telekomunikazzjoni; ifakkar lill-konsumaturi u lill-fornituri tat-telekomunikazzjoni li skont ir-Regolament (UE) 2015/2120 il-konsumaturi diġà għandhom id-dritt li jużaw l-apparat terminali tal-għażla tagħhom meta jibdlu għal fornitur ġdid tat-telekomunikazzjoni;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis kif is-sostitwibbiltà tal-bozoz LED tista' tkun inkoraġġita u ffaċilitata u tqis, minbarra l-miżuri tal-ekodisinn, approċċ anqas strett li jinvolvi, pereżempju, it-tikkettar, skemi ta' inċentiv, sejħa pubblika għall-offerti jew garanzija estiża jekk il-bozoz ma jkunux jistgħu jitneħħew;

28.  Jirrimarka li użu responsabbli ta' prodott idur mal-fatt li l-konsumaturi jkunu jistgħu jivvalutaw bi preċiżjoni l-impatt ambjentali tal-prodotti abbażi taċ-ċiklu ta' ħajja tagħhom, l-impronta ambjentali u l-kwalità tagħhom;

29.  Jenfasizza d-diffikultà li jkun introdott tikkettar obbligatorju li jipprovdi informazzjoni dwar il-ħajja mistennija tal-prodotti; jipproponi li sistema ta' tikkettar ta' dan it-tip għandha inizjalment tkun soġġetta għal perjodu ta' prova volontarja fil-livell tal-UE, abbażi ta' format u metodoloġija komuni;

30.  Jirrimarka li ammont kbir ta' skart elettroniku jeżisti minħabba l-fatt li l-produtturi m'għadhomx aktar jistgħu jipprovdu aġġornamenti tas-softwer kompatibbli mal-ħardwer; jemmen li l-produtturi għandhom ikunu mitluba jipprovdu aġġornamenti kompatibbli mas-softwer;

31.  Jirrimarka li jista' jkun provdut inċentiv għal disinn ta' prodott aktar sostenibbli bit-tisħiħ tal-prinċipju ta' responsabbiltà estiża tal-manifattur u l-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi li jridu jiġu ssodisfati;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu aħjar mill-ekotikketta tal-UE biex ittejjeb l-informazzjoni dwar il-ħajja tal-prodotti u l-għarfien tal-konsumaturi dwar id-durabbiltà tal-prodotti; jenfasizza li għażla infurmata tal-konsumatur waqt li jkun qed jagħżel prodott/ditta tista' indirettament tipprovdi inċentivi ekonomiċi għall-manifatturi; jenfasizza li tikketta ekoloġika jenħtieġ tinkludi informazzjoni dwar il-ħajja minima jew l-użu minimu ta' prodott, sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi tal-ħajja mistennija tal-prodott;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal miżuri dwar l-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi, jekk xieraq anke jekk biss fuq bażi volontarja, dwar il-ħajja mistennija ta' prodott, l-għadd ta' ċikli li għalihom hu mfassal biex jintuża u l-iskop ta' tiswija tiegħu, sabiex il-konsumaturi jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ta' xiri aktar infurmati;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni titlob lill-manifatturi jagħmlu manwali dijanjostiċi u tas-servizz disponibbli għall-pubbliku, kif ukoll li jkollhom disponibbli fis-suq spare parts u aċċessorji għal għadd minimu ta' snin bi qbil mal-ħajja mistennija tal-prodott li għandu jkun indikat fuq l-ekotikketta tal-UE;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddedikaw riżorsi għal kampanji ta' edukazzjoni u informazzjoni, għall-promozzjoni ta' mudelli sostenibbli ta' konsum u produzzjoni u biex jiġu enfasizzati l-benefiċċji ta' progress lejn ekonomija ċirkolari effiċjenti fl-użu tar-riżorsi;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt ekonomiku u ambjentali biex tiddetermina l-kamp ta' applikazzjoni ta' estensjoni, b'mod armonizzat, rigward id-durata tal-garanzija statutorja tal-konformità għall-prodotti;

37.  Jistieden lill-Istati Membri biex, fejn ikun meħtieġ, jikkoordinaw mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, mal-kumpaniji u mal-assoċjazzjonijiet li jwettqu kampanji ta' sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti;

38.  Jirrimarka li l-Kummissjoni m'għandhiex tuża l-Kontroll tal-Idoneità Regolatorja li jmiss biex jew tirtira jew tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-ekotikketta tal-UE;

39.  Jemmen li hu importanti li jinħolqu inċentivi għall-manifatturi biex jipproduċu prodotti li jservu aktar fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi li l-manifatturi jenħtieġ ikopru l-ispejjeż ta' riċiklaġġ jekk il-prodotti tagħhom ikollhom stennija ta' ħajja iqsar minn ħames snin;

40.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-użu ta' indikaturi effiċjenti fl-użu tar-riżorsi permezz ta' konvenzjonijiet internazzjonali sabiex ikun possibbli t-tqabbil bejn l-industriji u l-ekonomiji u biex tiżgura kundizzjonijiet ekwi;

41.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jwettqu sorveljanza effikaċi tas-suq biex jiġi żgurat li kemm il-prodotti Ewropej kif ukoll dawk importati jkunu konformi mar-rekwiżiti fir-rigward tal-politika tal-prodott u l-ekodisinn;

42.  Jistieden lill-Istati Membri jadottaw inċentivi ekonomiċi għas-servizzi ta' tiswija tal-prodotti biex jiffaċilitaw l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, filwaqt li jqisu li t-tnaqqis tat-taxxa fuq it-tiswija ta' prodotti jista' jipprovdi inċentiv biex il-prodotti jerġgħu jintużaw u biex jistimula l-industrija tat-tiswija, bil-benefiċċji potenzjali ambjentali u soċjali li dan jista' jġib miegħu, inkluż VAT imnaqqas fuq l-attivitajiet ta' tiswija;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura li l-prodotti li jkunu għadhom jistgħu jintużaw jerġgħu jitqiegħdu lura fl-ekonomija ċirkolari b'mod aktar faċli u effikaċi;

44.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jimplimentaw akkwist pubbliku ekoloġiku bħala għodda ta' politika sabiex titħaffef il-bidla lejn ekonomija ċirkolari;

45.  Jitlob projbizzjoni totali fuq prodotti b'difetti interni mfassla biex itemmu l-ħajja tal-prodott;

46.  Jinnota li t-titjib tal-kwalità ta' prodotti jista' jnaqqas l-obsolexxenza ta' prodott kif ukoll l-impatti ambjentali u l-ispejjeż għall-utenti;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u jirrispettaw il-kompetenzi tagħhom;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi skambji ta' informazzjoni regolari u strutturati kif ukoll l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-Unjoni kollha, bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u muniċipali;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja b'mod attiv l-inizjattivi ta' tiswija lokali, peress li dawn joħolqu wkoll impjiegi ekoloġiċi u jipprovdu servizz utli lill-konsumaturi.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

11.4.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

62

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

62

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Elisabeth Köstinger, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

  • [1]  Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE, ĠU L 266, 29.9.2006, p. 1.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

30.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

34

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

34

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

Dennis de Jong

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

-

 

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni