SPRÁVA o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti

  9.6.2017 - (2016/2272(INI))

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  Spravodajca: Pascal Durand

  Postup : 2016/2272(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0214/2017
  Predkladané texty :
  A8-0214/2017
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti

  (2016/2272(INI))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 114,

  –  so zreteľom na články 191, 192 a 193 ZFEÚ a na stanovený cieľ, ktorým je rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku (COM(2008)0397),

  –  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov[1],

  –  so zreteľom na pracovný plán Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 (COM(2016)0773), konkrétne cieľ stanoviť konkrétnejšie požiadavky, pokiaľ ide o výrobky, a horizontálnejšie požiadavky v oblastiach ako trvácnosť, opraviteľnosť, šíriteľnosť, dizajn umožňujúci demontáž a bezproblémové opätovné použitie a recyklovanie;

  –  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch[2],

  –  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 s názvom Dobrý život v rámci možností našej planéty (nazývaný aj 7. environmentálny akčný program)[3],

  –  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2013 na tému Smerom k udržateľnejšej spotrebe: životnosť priemyselných výrobkov a informácie pre spotrebiteľov v záujme obnovy dôvery[4],

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0021),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. apríla 2013 s názvom Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky – Uľahčenie lepšej informovanosti o výsledkoch v oblasti životného prostredia výrobkov a organizácií (COM(2013)0196),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. Septembra 2014 s názvom Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu (COM(2014)0398),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614) a balík predpisov o obehovom hospodárstve, v ktorom je stanovená revízia smernice o odpade (smernica 2008/98/ES, tzv. rámcová smernica o odpade), smernice o obaloch a odpadoch z obalov (smernica 94/62/ES), smernice o skládkach odpadov (smernica 1999/31/ES), smernice o vozidlách po dobe životnosti (smernica 2000/53/ES), smernice o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (smernica 2006/66/ES) a smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť. (COM(2016)0739),

  –  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2015 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku (COM(2015)0635) predložený Komisiou,

  –  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov[5],

  –  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu[6],

  –  so zreteľom na správu Európskej organizácie spotrebiteľov zo 18. augusta 2015 s názvom Tovar dlhodobej spotreby: udržateľnejšie výrobky, lepšie práva spotrebiteľov. Očakávania spotrebiteľov od programu EÚ v oblasti efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva,

  –  so zreteľom na štúdiu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2016 s názvom Vplyv označenia životnosti na spotrebiteľov,

  –  so zreteľom na štúdiu, ktorá sa realizovala v júli 2016 na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, s názvom Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti,

  –  so zreteľom na súhrnný dokument Európskeho spotrebiteľského centra z 18. apríla 2016 s názvom Plánované zastarávanie výrobkov alebo nekontrolované správanie konzumnej spoločnosti,

  –  so zreteľom na rakúsku normu ONR 192102 s názvom Značka excelentnosti pre opraviteľné elektrické spotrebiče a elektronické prístroje určené na dlhodobú spotrebu,

  –  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8–0214/2017),

  A.  keďže v pracovnom pláne Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 sa uvádza odkaz na obehové hospodárstvo a potrebu začať riešiť problémy trvácnosti a recyklovateľnosti;

  B.  keďže prijatie stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) k životnosti výrobkov je dôkazom záujmu hospodárskych aktérov a aktérov občianskej spoločnosti o túto tému;

  C.  keďže treba dosiahnuť vyvážený vzťah medzi predĺžením životnosti výrobkov a inováciami, výskumom a vývojom;

  D.  keďže štúdia, ktorú si objednal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, svedčí o tom, že na podporu dlhšej životnosti výrobkov sú potrebné politické opatrenia na širokom základe;

  E.  keďže súčasne existujú rôzne hospodárske a obchodné modely vrátane modelu založeného na takom používaní, ktoré umožňuje znižovať nepriaznivé dôsledky pre životné prostredie;

  F.  keďže je potrebné podporovať dlhšiu životnosť výrobkov, najmä riešením plánovaného zastarávania výrobkov;

  G.  keďže je potrebné podporovať európske odvetvie opráv, ktoré tvoria najmä mikropodniky, malé a stredné podniky;

  H.  keďže zvýšenou harmonizáciou opätovného používania výrobkov sa podporí miestne hospodárstvo a vnútorný trh tým, že vzniknú nové miestne pracovné miesta a povzbudí sa trh s použitým tovarom;

  I.  keďže z hospodárskeho, ako aj z environmentálneho hľadiska je potrebné chrániť suroviny a obmedziť tvorbu odpadu, pričom na zohľadnenie tejto potreby bol zavedený pojem rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

  J.  keďže 77 % spotrebiteľov v Európskej únii uviedlo, že by uprednostnilo pokus o opravu pokazených výrobkov pred kúpou nových, na čo poukázal Eurobarometer z júna 2014; keďže ešte stále treba zlepšiť informácie poskytované spotrebiteľom o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov;

  K.  keďže spoľahlivé a trvácne výrobky poskytnú spotrebiteľom primeranú hodnotu za vynaložené peniaze a zabraňujú nadmernému využívaniu zdrojov a odpadu; keďže je preto dôležité zabezpečiť predĺženie času použiteľnosti spotrebiteľských výrobkov prostredníctvom dizajnu zameraného na životnosť, možnosti opravy, modernizácie, demontáže a recyklácie výrobkov;

  L.  keďže klesajúca dôvera spotrebiteľov v kvalitu výrobkov poškodzuje európske podniky; keďže v súčasnosti je v celej EÚ v platnosti zákonná záruka v minimálnej dĺžke 24 mesiacov a niektoré členské štáty ustanovili v súlade so smernicou 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar prísnejšie ustanovenia na ochranu spotrebiteľov;

  M.  keďže by sa malo rešpektovať právo spotrebiteľov vybrať si podľa svojich rôznych potrieb, očakávaní a preferencií;

  N.  keďže spotrebitelia dostávajú nedostatočné informácie o životnosti výrobkov, zatiaľ čo v štúdii EHSV z marca 2016 sa konštatuje, že existuje pozitívna súvislosť medzi označovaním životnosti výrobkov a správaním spotrebiteľov;

  O.  keďže životnosť výrobku a spôsob jeho zastarávania určujú rôzne prirodzené alebo umelé faktory, napríklad zloženie, funkčnosť, náklady na opravu a modely spotreby;

  P.  keďže by sa mala zjednodušiť dostupnosť opráv a náhradných dielov;

  Q.  keďže okrem dlhej životnosti môže k ochrane zdrojov významne prispieť aj vysoká kvalita výrobkov počas celého ich životného cyklu;

  R.  keďže narastá množstvo národných iniciatív s cieľom riešiť problematiku predčasného zastarávania tovaru a softvéru; keďže je potrebné vypracovať spoločnú stratégiu pre jednotný trh v tejto oblasti;

  S.  keďže životnosť digitálnych nosičov má kľúčový význam pre životnosť elektronických prístrojov; keďže softvér sa stáva čoraz rýchlejšie zastaraným, a preto musia byť elektronické prístroje prispôsobivejšie, aby si na trhu udržali svoju konkurencieschopnosť;

  T.  keďže výrobky so zabudovanými chybami, ktoré sú určené na to, aby sa po určitom počte použití výrobky pokazili a napokon prestali fungovať, slúžia iba na to, aby vzbudili nedôveru spotrebiteľov a nemali by byť povolené na trhu;

  U.  keďže podľa údajov prieskumu Eurobarometer sa 90 % európskych občanov domnieva, že výrobky by mali byť jasnejšie označené s uvedením času ich použiteľnosti;

  V.  keďže všetky hospodárske subjekty vrátane MSP môžu ťažiť z výrobkov s dlhšou životnosť;

  W.  keďže v siedmom environmentálnom akčnom programe sa požadujú konkrétne opatrenia na zlepšenie trvanlivosti, opraviteľnosti a opätovnej využiteľnosti a na predĺženie životnosti výrobkov;

  X.  keďže rozšírená zodpovednosť výrobcu má v tomto smere veľký význam;

  Y.  keďže dosiahnutie modelu obehového hospodárstva si vyžaduje angažovanosť politikov, občanov a podnikov a spôsobuje zmenu nielen v navrhovaní a predaji výrobkov a služieb, ale tiež v mentalite a očakávaniach spotrebiteľov a v podnikateľských aktivitách prostredníctvom vytvárania nových trhov, ktoré reagujú na zmeny v spotrebiteľských vzorcoch a menia sa smerom k používaniu, opätovnému používaniu a spoločnému využívaniu výrobkov, čím pomáhajú predlžovať životnosť výrobkov a vyrábať konkurencieschopné, trvanlivé a udržateľné výrobky;

  Z.  keďže v mnohých svietidlách nie je možné vymeniť žiarovky, čo môže viesť k problémom v prípade, ak žiarovka prestane fungovať, ak sa na trhu objavia novšie a efektívnejšie žiarovky alebo ak sa preferencia zákazníka, napríklad čo sa týka farby vyžarovaného svetla, zmení, pretože je potrebné vymeniť celú lampu;

  AA.  keďže LED žiarovky by v ideálnom prípade mali byť vymeniteľné a nie neodstrániteľné;

  AB.  keďže počas vývoja obehového hospodárstva je potrebné urobiť ďalšie kroky na podporu opraviteľnosti, upraviteľnosti, modernizácie, trvanlivosti a recyklovateľnosti výrobkov s cieľom predĺžiť životnosť a dobu použiteľnosti výrobkov a ich častí;

  AC.  keďže čoraz väčšia rozmanitosť produktov, kratšie inovačné cykly a neustále sa meniace módne trendy zvyšujú frekvenciu kupovania nových výrobkov, čím sa skracuje ich využiteľná životnosť;

  AD.  keďže opravy, ponuka použitých výrobkov a výmena výrobkov predstavujú obrovský potenciál, čím vytvárajú sektor, ktorého cieľom je predĺžiť životnosť výrobkov;

  AE.  keďže treba vytvoriť rovnováhu medzi cieľom predlžovania životnosti výrobkov a ochranou životného prostredia, kde je stále možné nachádzať stimuly pre inovácie a ďalší rozvoj;

  Navrhovať spoľahlivé, trvanlivé a kvalitné výrobky

  1.  vyzýva Komisiu, aby v náležitých prípadoch podporovala ustanovenie minimálnych kritérií odolnosti zahŕňajúce okrem iného spoľahlivosť výrobkov, ich opraviteľnosť a schopnosť ďalšieho vývoja počnúc fázou ich navrhovania a ďalej, čo podporia normy vypracované všetkými tromi európskymi normalizačnými organizáciami (ESO) CEN, CENELEC a ETSI;

  2.  zdôrazňuje, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi predlžovaním životnosti výrobkov, konverziou odpadu na zdroje (druhotné suroviny), priemyselnou symbiózou, inováciami, dopytom spotrebiteľov, ochranou životného prostredia a politikou rastu vo všetkých fázach životného cyklu výrobkov a domnieva sa, že vývoj výrobkov, ktoré čoraz efektívnejšie využívajú zdroje, nesmie viesť ku krátkej životnosti výrobkov ani predčasnému zneškodňovaniu výrobkov;

  3.  poukazuje na to, že aspekty, ako sú trvácnosť výrobkov, predĺžené záruky, dostupnosť náhradných dielov, jednoduchosť opráv a vymeniteľnosť dielov, by mali byť súčasťou obchodnej ponuky výrobcov pri plnení rôznych potrieb, očakávaní a preferencií spotrebiteľov a sú dôležitým aspektom voľnej hospodárskej súťaže;

  4.  berie na vedomie úlohu obchodných stratégií, akou je napr. leasing, pri navrhovaní trvanlivých výrobkov, pričom lízingové spoločnosti si zachovávajú vlastníctvo prenajatých jednotiek, majú motiváciu výrobky opätovne umiestňovať na trh a investovať do výroby trvanlivejších výrobkov, čoho výsledkom je nižší objem výroby nových výrobkov a vyhadzovaných výrobkov;

  5.  pripomína pozíciu Parlamentu k revízii balíka predpisov o obehovom hospodárstve, ktorým sa mení smernica o odpade, ktorá posilnila zásadu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a tým vytvorila stimuly pre udržateľnejší návrh výrobkov;

  6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili výrobcov modulových dizajnov s ľahkou demontážou a vymeniteľnosťou dielov;

  7.  uvádza, že snaha o dosiahnutie trvanlivosti a opraviteľnosti výrobku by mal sprevádzať cieľ udržateľnosti napríklad prostredníctvom použitia ekologických materiálov;

  8.  so znepokojením konštatuje objem elektronického odpadu, ktorý tvoria modemy, routery a televízne dekodéry/set-top boxy, v dôsledku prechodu spotrebiteľov k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb; pripomína spotrebiteľom a poskytovateľom telekomunikačných služieb, že už aj podľa nariadenia EÚ/2015/2120 spotrebitelia pri prechode k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb majú právo na používanie koncových zariadení podľa vlastnej voľby;

  Presadzovanie opraviteľnosti a životnosti výrobkov

  9.  vyzýva Komisiu, aby podporovala opraviteľné výrobky prostredníctvom týchto krokov:

  -  podporou a uľahčením opatrení na zvýšenie atraktívnosti voľby opravy pre spotrebiteľov,

  -  používaním výrobných postupov a materiálov, ktoré uľahčujú a zlacňujú opravu výrobku alebo výmenu jeho dielov, spotrebitelia by sa nemali ocitnúť v nekonečnom cykle opráv a údržby chybných výrobkov;

  -  v prípade opakovaného nesúladu so zmluvou alebo opravy, ktorá trvá dlhšie ako jeden mesiac, povzbudzovaním k predĺženiu záruky o obdobie rovnajúce sa času, ktorý bol potrebný na vykonanie opravy,  nabádaním, aby časti nevyhnutné na riadne fungovanie výrobku boli vymeniteľné a opraviteľné, zaradením opraviteľnosti výrobku medzi jeho základné vlastnosti, ak je to prínosné, a odrádzaním od pevného zabudovania základných dielov, ako sú batérie a svetelné diódy (LED) do výrobku, pokiaľ to nie je opodstatnené bezpečnostnými dôvodmi,

  -  naliehaním na výrobcov, aby pri nákupe poskytovali príručky na údržbu a pokyny k oprave, najmä pre výrobky, u ktorých je údržba a oprava veľmi dôležitá na zlepšenie šance na predlženie ich životnosti,

  -  zabezpečením možnosti použitia náhrad za originálne diely v rovnakej kvalite a s rovnakým výkonom na účely opravy všetkých výrobkov v súlade s rozhodným právom;

  -  keď to je možné, rozvojom postupu štandardizácie náhradných súčiastok a nástrojov potrebných na opravu, aby sa zlepšil prínos opravárenských služieb,

  -  povzbudzovaním výrobcov k tomu, aby na požiadanie poskytli licencovaným opravovniam príručky na údržbu a opravu v rôznych jazykoch,  povzbudzovaním výrobcov k tomu, aby vypracovali technológiu batérií na zabezpečenie toho, aby životnosť batérií a akumulátorov lepšie zodpovedala predpokladanej životnosti výrobku, alebo alternatívne zvýšili dostupnosť výmeny batérie za cenu, ktorá je primeraná cene výrobku;

  10.  domnieva sa, že je výhodné zaručiť dostupnosť náhradných dielov, ktoré sú potrebné na riadne a bezpečné fungovanie výrobkov, či už:

  -  podporou prístupnosti náhradných dielov popri montáži výrobku,

  -  nabádaním hospodárskych operátorov k tomu, aby poskytovali vhodnú technickú službu k spotrebiteľskému tovaru, ktorý vyrábajú alebo dovážajú, a dodávali súčiastky nevyhnutné na riadne a bezpečné fungovanie tovaru za cenu primeranú povahe a životnosti výrobku,

  -  jasným uvádzaním toho, či sú náhradné diely dostupné, za akých podmienok a ako dlho, a prípadne zavedením digitálnej platformy;

  11.  nabáda členské štáty, aby preskúmali vhodné stimuly na podporu trvácnych, kvalitných a opraviteľných výrobkov, aby podnietili opravy a predaj použitých výrobkov a zaviedli odborné kurzy zamerané na opravy;

  12.  zdôrazňuje, že by vždy malo byť možné využiť služby nezávislého opravára, najmä tým, že sa zakážu dômyselné technické alebo softvérové riešenia znemožňujúce opravu mimo autorizovaných firiem alebo orgánov;

  13.  podporuje opakované využívanie náhradných dielov pre trh s použitými výrobkami;

  14.  uznáva možnosť využitia 3D tlače s cieľom poskytovať súčiastky pre profesionálov a spotrebiteľov; v tejto súvislosti naliehavo žiada, že musí byť zabezpečená bezpečnosť výrobkov, ochrana pred falšovaním a ochrana autorských práv;

  15.  pripomína, že dostupnosť štandardizovaných a modulových komponentov, plánovanie demontáže, navrhovanie výrobkov s dlhou životnosťou a efektívne výrobné procesy zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o úspešné zavádzanie obehového hospodárstva;

  Prevádzkovanie hospodárskeho modelu orientovaného na používanie a podpora MSP a zamestnanosti v EÚ

  16.  zdôrazňuje, že prechod na obchodné modely, ako napr. „výrobky ako služby“, má potenciál zlepšiť udržateľnosť modelov výroby a spotreby za predpokladu, že systémy poskytovania výrobkov ako služieb nebudú mať za následok skrátenie životnosti výrobkov, a zdôrazňuje, že takéto obchodné modely by nemali vytvárať príležitosti na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

  17.  zdôrazňuje, že vývoj nových obchodných modelov, ako napríklad internetových služieb, nových foriem marketingu, obchodných domov len na predaj použitého tovaru a rozšírenejšia dostupnosť neformálnych opravárenských zariadení (opravárenské kaviarne, semináre, na ktorých si ľudia môžu sami opraviť výrobky), môže pomôcť predĺžiť životnosť výrobkov a zároveň zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a dôveru vo výrobky s dlhodobou životnosťou;

  18.  vyzýva členské štáty, aby:

  -  zabezpečili konzultáciu so všetkými dotknutými zainteresovanými stranami s cieľom povzbudiť rozvoj všeobecne prínosného modelu predaja použitých výrobkov,

  -  zintenzívnili snahy o zavedenie opatrení na podporu rozvoja hospodárstva podporujúceho funkčnosť výrobkov a zvýšenie príťažlivosti nájmu, výmeny a vypožičiavania predmetov,

  -  povzbudzovali miestne a regionálne orgány k aktívnemu presadzovaniu vývoja hospodárskych modelov, ako je kolaboratívne hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré povzbudzujú efektívnejšie využívanie zdrojov, trvácnosť výrobkov a posilňujú opravu, opätovné používanie a recykláciu;

  19.  nabáda členské štáty k tomu, aby zabezpečili, že sa vo verejnom obstarávaní bude zohľadňovať ustanovenie smernice 2014/24/EÚ o životných nákladoch, a aby zvýšili mieru opätovného používania zariadení, ktoré zakúpili orgány verejnej správy;

  20.  nabáda členské štáty a Komisiu, aby vo svojich verejných politikách podporovali hospodárstvo spoločného využívania zdrojov so zreteľom na výhody, ktoré poskytuje pri využívaní voľných zdrojov a kapacity, napríklad v odvetviach dopravy a ubytovania;

  21.  žiada Komisiu, aby pri propagovaní obehového hospodárstva potvrdila význam trvácnosti výrobkov;

  22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali hierarchiu odpadového hospodárstva stanovenú v právnych predpisoch EÚ (rámcová smernica o odpadoch 2008/98/ES) a najmä aby zachovali najvyššiu využiteľnosť a hodnotu elektrických a elektronických zariadení a nepovažovali ich za odpad, napríklad tým, že udelia prístup k zberným miestam odpadu z elektrických a elektronických zariadení pre personál centier opätovného použitia, ktorý môže tento tovar a ich diely využiť;

  23.  nazdáva sa, že opatrenia uvedené v tejto správe by sa mali vzťahovať na MSP a predovšetkým mikropodniky podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, a to spôsobom, ktorý je primeraný a primeraný veľkosti a kapacitám MSP alebo mikropodnikov, s cieľom zachovať ich rozvoj a povzbudiť zamestnanosť a odbornú prípravu nových profesií v EÚ;

  24.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako podporiť a uľahčiť vymeniteľnosť žiaroviek LED a zvážila, popri opatreniach v oblasti ekodizajnu, menej prísny prístup, ako je napríklad označovanie, motivačné schémy, verejné obstarávanie alebo predĺženú záruku v prípade, keď sa žiarovky nedajú odstrániť;

  25.  naliehavo žiada členské štáty, aby vykonávali účinný dohľad trhu s cieľom zabezpečiť, aby európske, ako aj dovezené výrobky spĺňali požiadavky v oblasti politiky výrobkov a ekodizajnu;

  26.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili miestne a regionálne orgány a rešpektovali ich právomoci;

  Zaručiť lepšiu informovanosť spotrebiteľa

  27.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila informácie o trvácnosti výrobkov prostredníctvom:

  -  zváženia dobrovoľnej európskej značky zahŕňajúcej najmä: trvácnosť, ekodizajn a možnosti modularizácie komponentov ako súčasti vývoja výrobku a opraviteľnosti;

  -  dobrovoľné experimenty s podnikmi a inými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ s cieľom vypracovať označenie predpokladanej dĺžky používania na základe normalizovaných kritérií, ktoré by mohlo byť používané vo všetkých členských štátoch;

  -  vytvorenia meradla opotrebovania najdôležitejších spotrebných výrobkov, najmä veľkých elektrospotrebičov;

  -  štúdie vplyvu zosúladenia označovania životnosti so zákonnou zárukou;

  -  používania digitálnych aplikácií alebo sociálnych médií;

  -  normalizácie informácií v príručkách k trvácnosti, schopnosti ďalšieho vývoja a opraviteľnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli jasné, prístupné a zrozumiteľné,

  -  informácií založených na štandardných kritériách v prípade, že sa uvádza predpokladanej životnosti výrobku;

  28.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby:

  -  pomáhali územným samosprávnym celkom, podnikom a združeniam pri organizovaní kampaní na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o predĺžení životnosti výrobkov, a to poskytovaním informácií o poradenstve o údržbe, oprave, opätovnom použití atď.;

  -  podporovali informovanie spotrebiteľov o rýchlo pokazených a neopraviteľných výrobkoch, v prípade potreby prostredníctvom rozvoja notifikačných platforiem pre spotrebiteľov;

  29.  vyzýva Komisiu, aby podporovala pravidelnú a štruktúrovanú výmenu informácií a najlepších postupov v celej Únii, medzi Komisiou a členskými štátmi vrátane regionálnych a miestnych orgánov;

  Opatrenia týkajúce sa plánovaného zastarávania

  30.  vyzýva Komisiu, aby na základe konzultácií so spotrebiteľskými organizáciami, výrobcami a inými zainteresovanými stranami navrhla na úrovni EÚ vymedzenie pojmu plánovaného zastarávania pre hmotný tovar a softvér; ďalej žiada Komisiu, aby v spolupráci s orgánmi trhového dohľadu preskúmala možnosť zriadenia nezávislého systému, ktorý by testoval a zisťoval zastarávanie zabudované vo výrobkoch; vyzýva v tomto zmysle na lepšiu právnu ochranu oznamovateľov a primerané odrádzajúce opatrenia pre výrobcov;

  31.  odkazuje v tejto súvislosti na priekopnícku úlohu niektorých členských štátov, ako napríklad iniciatívu krajín Beneluxu bojovať proti plánovanému zastarávaniu a predlžovať životnosť (elektrických) domácich spotrebičov; zdôrazňuje význam výmeny najlepších postupov v tejto oblasti;

  32.  konštatuje, že modernizovateľnosť výrobkov môže spomaliť ich zastarávanie a znížiť vplyvy na životné prostredie a náklady používateľov;

  Posilniť právo na zákonnú záruku zhody

  33.  považuje za nevyhnutné, aby boli spotrebitelia lepšie informovaní o spôsobe fungovania zákonnej záruky zhody; požaduje, aby sa celý odkaz na túto záruku uvádzal vytlačený na potvrdení o nákupe výrobku;

  34.  vyzýva Komisiu, aby prijala iniciatívy a opatrenia na zvýšenie dôvery spotrebiteľov:

  -  posilnením ochrany spotrebiteľa, najmä v prípade výrobkov, u ktorých je primeraná predpokladaná lehota používania dlhšia, a zohľadnením silných opatrení na ochranu spotrebiteľa, ktoré boli už v niektorých členských štátoch prijaté,

  -  zohľadnením účinkov právnych predpisov týkajúcich sa ekodizajnu a zmluvného práva na energeticky významné výrobky s cieľom vypracovať ucelený prístup k regulácii výrobkov;

  -  zaručením formálneho informovania spotrebiteľa v rámci kúpnej zmluvy o jeho práve na zákonnú záruku a podporovaním programov na zvyšovanie informovanosti o tomto práve;

  -  zjednodušením dokladu o nákupe na strane spotrebiteľa tým, že sa záruka bude viazať na predmet, a nie na kupujúceho, a ďalej povzbudením zavádzania systémov elektronických potvrdeniek a digitálnych dokladov o záruke;

  35.  žiada zavedenie nástroja na podávanie sťažností na úrovni EÚ v prípadoch, keď sa neuplatňujú práva na záruku, aby sa uľahčilo kontrolovanie uplatňovania európskych noriem zo strany administratívy;

  36.  poukazuje na to, že stimul pre trvalo udržateľný dizajn výrobkov je možné zabezpečiť zvýraznením zásady rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stanovením minimálnych požiadaviek, ktoré musia byť splnené;

  Zabezpečiť ochranu spotrebiteľov pred zastarávaním softvérov

  37.  žiada väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o schopnosť vývoja, bezpečnostné aktualizácie a trvácnosť, ktoré sú potrebné na fungovanie softvéru, ako aj hardvéru; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je potrebné podporiť intenzívnejšiu spoluprácu medzi podnikmi;

  38.  povzbudzuje transparentnosť zo strany dodávateľov a výrobcov uvedením minimálneho obdobia, počas ktorého sú k dispozícii bezpečnostné aktualizácie operačných systémov, v kúpnych zmluvách výrobkov; navrhuje, aby sa vymedzil pojem primeraného obdobia používania; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné, aby dodávateľ tovaru v prípade zabudovaných operačných systémov zabezpečil dodanie týchto bezpečnostných aktualizácií; vyzýva výrobcov, aby poskytovali jasné informácie o kompatibilite softvérových aktualizácií a modernizácií so zabudovanými operačnými systémami, ktoré sú dodávané spotrebiteľom;

  39.  žiada, aby boli nevyhnutné aktualizácie softvéru zvratné a aby ich sprevádzali informácie o dôsledkoch na funkčnosť prístroja, a žiada, aby bol nový nevyhnutný softvér kompatibilný so softvérom predchádzajúcej generácie;

  40.  vyzýva na modularitu dielov, a to aj procesorov, prostredníctvom štandardizácie, čo by umožnilo zabezpečiť riadnu údržbu tovaru;

  o

  o  o

  41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 23.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Trvácnosť tovaru – kľúčová otázka pre spotrebiteľov

  Problematika trvácnosti tovaru sa týka viacerých hľadísk:

  -  nedostatočnej odolnosti a opraviteľnosti výrobkov;

  -  životnosti softvérov v prípade počítačových výrobkov,

  -  informácií, ktoré má k dispozícii kupujúci.

  Dôvera spotrebiteľov v odolnosť výrobkov klesla. Nižšia kvalita lacných výrobkov a medializácia prípadov, ktoré vyvolávajú mimoriadne pobúrenie, hoci majú okrajový význam, prispeli k ďalšiemu oslabeniu tejto dôvery. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý si objednala istá francúzska asociácia spotrebiteľov, je 92 % respondentov presvedčených o tom, že domáce elektrospotrebiče alebo vyspelé technológie sú vedome koncipované tak, aby nemali dlhú trvácnosť.

  Európski spotrebitelia nemajú v podstate žiadne informácie o spoľahlivosti výrobkov. Keďže prišli o signál v podobe ceny, v ktorej sa odzrkadľuje vzťah medzi nákladmi a kvalitou, vyberajú si skôr výrobky nižšej triedy pochádzajúce z rozvíjajúcich sa krajín, čím sa zvyšuje tempo hospodárskeho dumpingu. Na túto situáciu tak doplácajú európske podniky, ktoré často ponúkajú kvalitnejšie a trvácnejšie výrobky.

  Navyše vzhľadom na rozšírenosť vzájomne prepojených vecí a na závislosť používateľov od nových technológií vyvstáva pálčivá sociálna otázka urýchleného zastarávania softvérov a nosičov. Ako prví sa obeťami urýchleného zastarávania produktov stávajú menej majetní občania: nemajú dostatok prostriedkov, a tak uprednostňujú lacnejšie výrobky, ktoré sa rýchlejšie kazia, na čo doplácajú dvojnásobne.

  Opraviteľnosť tovaru – hospodárska výzva

  K nespokojnosti spotrebiteľov vedie okrem faktoru odolnosti tovaru aj to, že nie je možná jeho oprava. Zároveň to oslabuje odvetvie opráv, v ktorom v Európe každý rok ubúdajú pracovné miesta.

  V prípade opraviteľnosti výrobkov sa situácia zhoršuje v dôsledku celého radu problematických faktorov:

  -  nedostatočný prístup k náhradným dielom a ich veľmi vysoká cena,

  -  cena pracovnej sily v prípade dovezených a menej nákladných výrobkov,

  -  nedostatok vhodných informácií o možnostiach opravy a údržby,

  -  čoraz väčšia komplexnosť, konkrétne v prípade softvérov a elektroniky,

  -  prekážky, na ktoré narážajú v počiatočnej fáze nezávislé opravovne a osoby, ktoré chcú samy vykonať opravu,

  -  veľmi malá možnosť opravy výrobkov a ich súčiastok,

  -  nízka kvalita služieb, pokiaľ ide o výmenu tovaru počas jeho opravy.

  Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2014 by 77 % európskych občanov uprednostnilo opravu tovaru pred kúpou nového, ale nakoniec ho musia dať vymeniť alebo zahodiť, pretože ich odrádzajú ceny a opravárenské služby.

  Pokiaľ ide o zamestnanosť, v dôsledku faktorov, ktoré sú brzdou v prípade opráv, klesá počet opravovní:

  -  v Holandsku zaniklo v tomto odvetví v priebehu 7 rokov 2 000 pracovných miest,

  -  v Nemecku bolo v priebehu jedného roku zatvorených 13 % opravovní rádií a televízorov,

  -  v Poľsku klesol počet opravárov za 2 roky o 16 % ...

  Súčasne s týmto klesajúcim trendom sa úspešne rozrastajú bezplatné opravárenské dielne a internetové stránky opravárov amatérov. Takže reálny dopyt po opravách existuje.

  Odvetvie opráv predstavuje bohatý zdroj pracovných miest, ktoré nemožno presunúť a ktoré by sa dali zhodnotiť, ak by sa produkty navrhovali tak, aby mali dlhú trvácnosť, aby existovali možnosti ich opravy, ako aj účelné služby, aby sa lepšie zohľadnili potreby spotrebiteľov. Využitie opráv namiesto výmeny, najmä v rámci zákonnej lehoty, predstavuje ekologickú výzvu, pretože systematické vymieňanie znamená vyhadzovanie relatívne nových zariadení a nepodnecuje konštruktérov k tomu, aby navrhovali odolnejšie výrobky.

  Mnohé pokazené prístroje sa skrátka už neopravujú (až 44 % elektrických a elektronických prístrojov). Podporovanie odvetvia opráv teda predstavuje potenciálne pracovné miesta a značné zníženie odpadu a znečistenia, nehovoriac o výraznom zlepšení kúpnej sily spotrebiteľov, ako aj o obchodných prínosoch pre európske podniky.

  Komplexný prístup: zamerať sa na používanie výrobkov

  Životnosť výrobkov závisí od celého radu vzájomne závislých aktérov: výrobcov, dodávateľov, distribútorov, spotrebiteľov, a dokonca aj štátov. Prístup, ktorého podstatou je predĺženie životnosti výrobkov, musí prispieť k rozvoju hospodárskeho modelu založeného na rovnováhe medzi potrebami spotrebiteľov a priemyselných výrobcov a požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia.

  Navrhovanie výrobkov tvorí podstatnú zložku životnosti výrobkov a rovnako aj model predaja zohráva dôležitú úlohu. Funkčné hospodárstvo a hospodárstvo spoločného využívania, ktoré sa naplno rozvíjajú, nám prinášajú nové príležitosti na zlepšenie kvality a trvácnosti produktov uvádzaných na trh. Uprednostňovaním používania pred vlastníctvom sa do popredia dostávajú skúsenosti v oblasti služieb, a nie miera nahrádzania tovaru. Toto hospodárstvo založené na používaní sa opiera o digitálne nástroje, ktoré uľahčujú obchodovanie v rámci spoločenstiev založených na dôvere, a môže prinášať značné hospodárske zisky a výhody v environmentálnej oblasti.

  Tento model je súčasťou celkového rámca obehového hospodárstva. Cieľom Komisie, ktorá k tejto téme vypracovala v roku 2015 legislatívny balík, bolo podporiť takto rozvoj tohto pozitívneho modelu, ktorý chráni zdroje, znižuje tvorbu odpadu a vytvára pracovné miesta v konkurenčnejšom hospodárstve.

  Tento model by mohol priniesť nové pracovné miesta pre všetky úrovne kvalifikácií, ak by ho dopĺňala zodpovedajúca stratégia odbornej prípravy.

  Pokiaľ ide o opätovné používanie a opravy, odhaduje sa, že tieto dve odvetvia by mohli vytvoriť 296 pracovných miest ako ekvivalent k 10 000 ton použitých výrobkov. Keďže jedna tretina vecí vyzbieraných v recyklačných centrách by sa mohla znovu použiť, mohlo by vzniknúť viac ako 200 000 miestnych pracovných miest, pokiaľ by sa aspoň 1 % komunálneho odpadu v Európe pripravilo na opätovné použitie alebo využitie.

  Opätovné využitie, ktoré sa veľmi často necení tak ako recyklácia, predstavuje spôsob, ako predĺžiť životnosť výrobkov ich opätovným začlenením do hospodárskeho obehu po menších úpravách. Nedávne štúdie ukázali, že ak by európske podniky uprednostňovali opätovné používanie počítačov pred ich recykláciou, Európa by mohla vytvoriť 10 500 nepresunuteľných pracovných miest, a zároveň tak každý rok dosiahnuť úspory emisií skleníkových plynov vo výške takmer 6 miliónov ton a 44 miliónov m3 vody, v čom nie sú zahrnuté suroviny.

  Ak by sa prehodnotili spôsoby výroby, predaja a spotreby s dôrazom na predĺženie životnosti výrobkov, mohli by sa vytvoriť priaznivé podmienky na oživenie činnosti na európskom trhu. Vzhľadom na predvídateľné zvyšovanie nákladov na zdroje je šetrné hospodárenie s týmito zdrojmi nevyhnutné, a to nakladaním s výrobkami po skončení ich životnosti. Stratégia v tomto odvetví zameraná na trvácnosť výrobkov by znížila cenu surovín, čo by umožnilo predvídať návratnosť investícií a zisky, predovšetkým v súvislosti so zvýšenou vernosťou zákazníkov.

  Aj verejná moc zohráva napokon určitú úlohu, a to tým, že podporuje osvedčené priemyselné postupy, ale aj tým, že sama ide príkladom v politike verejného obstarávania a podporuje, napríklad prostredníctvom združení, zvyšovanie povedomia občanov o uvedomelej spotrebe a lepšej údržbe výrobkov.

  Trvácnosť výrobkov ako verejná a politická výzva

  Celý rad európskych správ a legislatívnych prác v členských štátoch poukázal na to, že je dôležité zaujímať sa o problematiku čoraz rýchlejšieho nahrádzania tovaru.

  Stanovisko Poradnej komisie pre priemyselné zmeny v rámci Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2013 predstavuje prvé kroky vo vypracúvaní spoločného postoja a obsahuje návrh súboru spoločne dohodnutých odporúčaní. V tomto stanovisku sú opísané rozdiely medzi technickým plánovaným zastarávaním v úzkom zmysle slova, nepriamym zastarávaním, zastarávaním založeným na nekompatibilite a napokon psychologickým zastarávaním, ktoré spôsobujú marketingové kampane.

  Tým sa inšpirovala štúdia EHSV o vplyve uvádzania životnosti výrobkov na spotrebiteľov, ktorá totiž potvrdila skutočnosť, že 92 % Európanov by si prialo, aby sa uvádzala životnosť (alebo dĺžka používania) výrobkov. Poukázala takisto na to, že konkurencieschopnosť európskych podnikov závisí z veľkej časti od dôvery spotrebiteľov voči podnikom.

  Táto európska činnosť odzrkadľuje verejné politiky vypracované v členských štátoch.

  -  Belgicko prijalo vo februári 2012 ako prvá krajina uznesenie senátu o boji proti plánovanému zastarávaniu energetických výrobkov. Odporúča sa v ňom okrem iného, aby sa na európskej úrovni zaviedlo označovanie životnosti energetických výrobkov (žiaroviek, počítačov, mobilných telefónov ...) a ich opraviteľnosť.

  -  Súbežne s iniciatívami domácich podnikov Francúzsko od augusta 2015 mení svoje právne predpisy, a to prepracovaním zákona o transformácii energetiky, v ktorom je plánované zastarávanie vymedzené ako delikt, a zákona o ochrane spotrebiteľa z marca 2014, v ktorom sú objasnené práva spotrebiteľov v súvislosti so zákonnou zárukou zhody a dostupnosťou náhradných dielov.

  -  V právnych predpisoch Holandska je stanovené, že dvojročná záručná lehota je len minimálnou spodnou hranicou. V prípade niektorých tovarov, ako sú autá, práčky alebo iné výrobky dlhodobej spotreby, môže mať spotrebiteľ právo na dlhšiu záruku na základe priemernej životnosti, ktorú môže spotrebiteľ v prípade výrobku oprávnene očakávať.

  -  Aj Fínsko umožňuje v rámci svojho zákona na ochranu spotrebiteľa predĺženie záruky. Podľa jeho preambuly nesie zodpovednosť za nesúlad výrobku, spočívajúcu vo výrobnej chybe, napríklad auta, stavebných materiálov alebo elektrospotrebiča, predajca, a to aj vtedy, ak sa chyba objaví viac ako dva roky po dodaní tovaru. Tento model je podobný ako v Holandsku. Existuje mediátor, ktorého úlohou je určiť životnosť výrobku na základe kritérií, ako je cena tovaru, cena jeho zložiek alebo jeho používanie, napríklad, ako často sa používa. Zákonodarca nevytvoril žiadny zoznam súvisiaci s „očakávanou životnosťou“ konkrétnych výrobkov. Je však možné oboznámiť sa s konkrétnymi prípadmi z hľadiska odporúčaní „Rady pre sťažnosti spotrebiteľov“.

  -  V Španielsku bolo 24. júna 2014 prijaté tzv. madridské uznesenie o najlepších postupoch v oblasti spotreby založenej na spoločnom využívaní a plánovaného zastarávania na konferencii o nových spotrebiteľských modeloch, ktorú usporiadal EHSV.

  -  V Rakúsku bola zavedená značka excelentnosti v prípade elektrických a elektronických výrobkov navrhnutých tak, aby boli opraviteľné a trvácne.

  -  A napokon Švédsko prijalo celý súbor fiškálnych opatrení, ktorý nadobudne účinnosť v januári 2017 a ktorého cieľom je posilniť odvetvie opráv, recyklácie a obehového hospodárstva. Stanovuje sa v ňom:

  •  zníženie nákladov na opravu znížením DPH určitých výrobkov z 25 % na 12 % (bicykle, obuv a odev),

  •  možnosť, aby si spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre opravu bielej techniky, odpočítali z daní 50 % nákladov práce,

  •  zdanenie výrobkov obsahujúcich materiály, ktoré sa nedajú recyklovať a opraviť alebo ktorých recyklácia a oprava je problematická.

  Toto opatrenie predstavuje investíciu, od ktorej sa očakáva zníženie nákladov súvisiacich so znečistením, plytvaním, nakladaním s odpadom a nezamestnanosťou.

  STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (11.4.2017)

  pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

  k dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti
  (2016/2272(INI))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Christel Schaldemose

  NÁVRHY

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  A.  keďže vzhľadom na závislosť Únie od dovozu surovín a rýchle ubúdanie značného množstva prírodných zdrojov v krátkodobom horizonte je hlavnou úlohou získať späť čo najviac zdrojov v rámci Únie a zlepšiť prechod na obehové hospodárstvo;

  B.  keďže na predĺženie životnosti výrobkov treba nazerať z pohľadu potreby holistickej zmeny v spôsobe, akým vyrábame a spotrebúvame výrobky ako súčasť prechodu na obehové hospodárstvo; keďže používanie zdrojov efektívnejším spôsobom by tiež prinieslo významné čisté úspory podnikom, verejným orgánom a spotrebiteľom v Únii, pričom by sa zároveň znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov a environmentálne vplyvy výrobkov;

  C.  keďže je potrebné zohľadniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, a príslušné vykonávacie usmernenia Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC);

  D.  keďže v siedmom environmentálnom akčnom programe sa požadujú konkrétne opatrenia na zlepšenie trvanlivosti, opraviteľnosti a opätovnej využiteľnosti a na predĺženie životnosti výrobkov;

  E.  keďže rozšírená zodpovednosť výrobcu má v tomto smere veľký význam;

  F.  keďže správa s názvom Rast zvnútra: vízia obehového hospodárstva pre konkurencieschopnú Európu (Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe), ktorej autorom je Ellen MacArthur Foundation, jasne poukazuje na príležitosti, ktoré ponúka zmena na nové obchodné modely, akými sú predaj služieb namiesto výrobkov;

  G.  keďže dosiahnutie modelu obehového hospodárstva si vyžaduje angažovanosť politikov, občanov a podnikov a spôsobuje zmenu nielen v navrhovaní a predaji výrobkov a služieb, ale tiež v mentalite a očakávaniach spotrebiteľov a v podnikateľských aktivitách prostredníctvom vytvárania nových trhov, ktoré reagujú na zmeny v spotrebiteľských vzorcoch a menia sa smerom k používaniu, opätovnému používaniu a spoločnému využívaniu výrobkov, čím pomáhajú predlžovať životnosť výrobkov a vyrábať konkurencieschopné, trvanlivé a udržateľné výrobky;

  H.  keďže v mnohých svietidlách nie je možné vymeniť žiarovky, čo môže viesť k problémom v prípade, ak žiarovka prestane fungovať, ak sa na trhu objavia novšie a efektívnejšie žiarovky alebo ak sa preferencia zákazníka, napríklad čo sa týka farby vyžarovaného svetla, zmení, pretože je potrebné vymeniť celú lampu;

  I.  keďže počas vývoja obehového hospodárstva je potrebné urobiť ďalšie kroky na podporu opraviteľnosti, upraviteľnosti, modernizácie, trvanlivosti a recyklovateľnosti výrobkov s cieľom predĺžiť životnosť a dobu použiteľnosti výrobkov a ich častí;

  J.  keďže prvé prepojenia v hierarchii odpadového hospodárstva, zníženie odpadu a príprava na jeho opätovné použitie sú s ohľadom na spustenie stratégie nulového odpadu najdôležitejšie;

  K.  keďže spotreba prírodných zdrojov v Európe vzrástla počas posledných 30 rokov o približne 50 % a spotrebúvame 43 kg zdrojov na osobu a deň;

  L.  keďže z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska je nevyhnutné zachovať suroviny a obmedziť vznik odpadu;

  M.  keďže čoraz väčšia rozmanitosť produktov, kratšie inovačné cykly a neustále sa meniace módne trendy zvyšujú frekvenciu kupovania nových výrobkov, čím sa skracuje ich využiteľná životnosť;

  N.  keďže opravy, ponuka použitých výrobkov a výmena výrobkov predstavujú obrovský potenciál, čím vytvárajú sektor, ktorého cieľom je predĺžiť životnosť výrobkov;

  O.  keďže LED žiarovky by v ideálnom prípade mali byť vymeniteľné a nie neodstrániteľné;

  P.  keďže treba vytvoriť rovnováhu medzi cieľom predlžovania životnosti výrobkov a ochranou životného prostredia, kde je stále možné nachádzať stimuly pre inovácie a ďalší rozvoj;

  Q.  keďže sa objavujú správy, že inteligentné telefóny sú zámerne vyrábané tak, aby sa prestali fungovať po jednom či dvoch rokoch;

  1.  zdôrazňuje, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi predlžovaním životnosti výrobkov, konverziou odpadu na zdroje (druhotné suroviny), priemyselnou symbiózou, inováciami, dopytom spotrebiteľov, ochranou životného prostredia a politikou rastu vo všetkých fázach životného cyklu výrobkov a domnieva sa, že vývoj výrobkov, ktoré čoraz efektívnejšie využívajú zdroje, nesmie viesť ku krátkej životnosti výrobkov ani predčasnému zneškodňovaniu výrobkov;

  2.  zdôrazňuje, že dlhšia životnosť výrobkov si vyžaduje prijatie opatrení proti plánovanému zastarávaniu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na boj proti plánovanému zastarávaniu a posilnenie práv spotrebiteľov prostredníctvom zlepšených informácií o výrobkoch; vyzýva Komisiu, aby preskúmala správy o tom, že výrobky ako sú inteligentné telefóny sú zámerne navrhované tak, aby mali veľmi krátku životnosť, a v prípade potreby navrhla opatrenia na boj proti tomuto javu; vyzýva ďalej členské štáty, aby odrádzali od uvádzania na trh výrobkov s plánovaným zastarávaním;

  3.  zdôrazňuje, že dlhšia životnosť výrobkov si vyžaduje dostupnosť štandardizovaných a modulových komponentov, ktoré sú ľahšie nahraditeľné, spolu s funkčným dizajnom, ktorý okrem iného zohľadňuje možnosť rozobratia;

  4.  zdôrazňuje, že prechod na obchodné modely, ako napr. „výrobky ako služby“, má potenciál zlepšiť udržateľnosť modelov výroby a spotreby za predpokladu, že systémy poskytovania výrobkov ako služieb nebudú mať za následok skrátenie životnosti výrobkov a zdôrazňuje, že takéto obchodné modely by nemali vytvárať príležitosti na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

  5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vývoj, výrobu a odbyt výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú trvanlivé z technického hľadiska a ľahko opraviteľné a ktoré sú po tom, ako sa stanú odpadom a sú pripravené na opätovné použitie alebo sú recyklované, vhodné na sprístupnenie alebo uvedenie na trh s cieľom umožniť správne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva; trvá na tom, aby sa v opatreniach zohľadňoval vplyv výrobkov počas celého ich životného cyklu a hierarchia odpadového hospodárstva;

  6.  zdôrazňuje, že vývoj nových obchodných modelov, ako napríklad internetových služieb, nových foriem marketingu, obchodných domov len na predaj použitého tovaru a rozšírenejšia dostupnosť neformálnych opravárenských zariadení (opravárenské kaviarne, semináre, na ktorých si ľudia môžu sami opraviť výrobky), môže pomôcť predĺžiť životnosť výrobkov a zároveň zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a dôveru vo výrobky s dlhodobou životnosťou;

  7.  zdôrazňuje, že presadzovanie a podpora modelov trvalo udržateľnej výroby a spotreby, využívanie výrobkov, ktoré sú efektívne z hľadiska využívania zdrojov, trvanlivé, ľahko vymeniteľné, opätovne použiteľné, recyklovateľné, ako aj odrádzanie od uvádzania výrobkov s plánovaným zastarávaním na trh, sú kľúčovými aspektmi predchádzania vzniku odpadu;

  8.  berie na vedomie úlohu obchodných stratégií, akou je napr. leasing, pri navrhovaní trvanlivých výrobkov, pričom lízingové spoločnosti si zachovávajú vlastníctvo prenajatých jednotiek, majú motiváciu výrobky opätovne umiestňovať na trh a investovať do výroby trvanlivejších výrobkov, čoho výsledkom je nižší objem výroby nových výrobkov a vyhadzovaných výrobkov;

  9.  zdôrazňuje, že vlastnosti, ktoré zabezpečujú opraviteľnosť, opakovanú použiteľnosť, recyklovateľnosť a trvácnosť výrobku, treba začleniť do jeho návrhu, keďže množstvo zdrojov, ktoré sa na výrobok použije, sa do veľkej miery určuje vo fáze návrhu; poukazuje na to, že dizajn výrobkov je dôležitým faktorom pri prechode na obehové hospodárstvo, pretože má vplyv na životný cyklus predmetného výrobku;

  10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili úsilie a nahradili látky vzbudzujúce vážne obavy a obmedzili látky, ktoré predstavujú neprijateľné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, s cieľom zabezpečiť rozvoj cyklov netoxických materiálov;

  11.  zdôrazňuje, že členské štáty by mali zintenzívniť úsilie o predlžovanie životnosti výrobkov, ak je to prospešné pre životné prostredie, a podporovať vytváranie systémov propagácie opravy, opätovného použitia, repasovania a obnovy výrobkov;

  12.  konštatuje, že je potrebný lepší dizajn z hľadiska opraviteľnosti, keďže je rozhodujúce, že náhradné diely budú dostupné v prvom rade pre výrobky, pri ktorých je predĺženie životnosti možné dosiahnuť nákladovo efektívnym spôsobom;

  13.  podporuje zavedenie definície plánovaného zastarávania a zavedenie opatrení na trestanie takýchto praktík na úrovni EÚ;

  14.  zdôrazňuje, že zoznam nových výrobkov založených na ekodizajne by mal byť ambicióznejší a zahŕňať viac výrobkov;

  15.  odkazuje v tejto súvislosti na priekopnícku úlohu niektorých členských štátov, ako napríklad iniciatívu krajín Beneluxu bojovať proti plánovanému zastarávaniu a predlžovať životnosť (elektrických) domácich spotrebičov; zdôrazňuje význam výmeny najlepších postupov v tejto oblasti;

  16.  považuje za nevyhnutné, aby boli spotrebitelia lepšie informovaní o spôsobe fungovania zákonnej záruky zhody; požaduje, aby sa celý odkaz na túto záruku uvádzal vytlačený na potvrdení o nákupe výrobku;

  17.  pripomína, že dostupnosť štandardizovaných a modulových komponentov, plánovanie demontáže, navrhovanie výrobkov s dlhou životnosťou a efektívne výrobné procesy zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o úspešné zavádzanie obehového hospodárstva;

  18.  vyzýva členské štáty, aby podporovali inštitucionálne kampane na podporu činností zahŕňajúcich opravy, kúpu a predaj použitých výrobkov, prenájom a výmenu, čím sa zabráni kúpe nových výrobkov;

  19.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť stanovenia pravidiel o minimálnom množstve recyklovaných materiálov v nových výrobkoch;

  20.  berie na vedomie pracovný plán Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019; víta najmä zahrnutie trvácnosti výrobku ako možnú samostatnú environmentálnu normu, pokiaľ ide o významné aspekty efektívnosti výrobkov vrátane možného predĺženia ich životnosti, možnosti opätovného použitia súčiastok alebo recyklácie materiálov z výrobkov, ktorým skončila životnosť, a použitia a opätovného použitia súčiastok a/alebo recyklovaných materiálov vo výrobkoch;

  21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby navrhla preskúmanie právnych predpisov o ekodizajne s cieľom rozšíriť ich pôsobnosť na všetky hlavné skupiny výrobkov, nielen tie, ktoré využívajú energiu, a postupne zahrnula medzi požiadavky na dizajn výrobkov všetky vlastnosti týkajúce sa efektívnosti využívania zdrojov;

  22.  vyzýva Komisiu, aby navrhla vhodné opatrenia, ktorými by sa výrobcom ukladala povinnosť zabezpečiť dostupnosť náhradných dielov, a vo vzťahu k právam spotrebiteľov poskytovať informácie o období, počas ktorého sú náhradné diely dostupné, a aby zabezpečila, že sa uvedené opatrenia budú vzťahovať tak na online predaj, ako aj na fyzické predajné miesta;

  23.  opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii, aby na základe uplatnenia analýzy nákladov a prínosov posúdila možnosť stanovenia minimálneho množstva recyklovaných materiálov v nových výrobkoch v právnych predpisoch o ekodizajne;

  24.  uznáva význam platforiem hospodárstva spoločného využívania zdrojov a kolaboratívneho hospodárstva ako nových udržateľných obchodných modelov, ktoré podporujú efektívnejšie používanie výrobkov a ich dlhšiu životnosť;

  25.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že požiadavky na vymeniteľnosť batérií a akumulátorov podľa smernice o batériách (2006/66/ES)[1] sa budú členskými štátmi v plnom rozsahu dodržiavať a presadzovať a podporovala obchodné modely rozvíjajúce opätovné použitie batérií;

  26.  so znepokojením konštatuje objem elektronického odpadu, ktorý tvoria modemy, routery a televízne dekodéry/set-top boxy, v dôsledku prechodu spotrebiteľov k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb; pripomína spotrebiteľom a poskytovateľom telekomunikačných služieb, že už aj podľa nariadenia EÚ/2015/2120 spotrebitelia pri prechode k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb majú právo na používanie koncových zariadení podľa vlastnej voľby;

  27.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako podporiť a uľahčiť vymeniteľnosť žiaroviek LED a zvážila, popri opatreniach v oblasti ekodizajnu, menej prísny prístup, ako je napríklad označovanie, motivačné schémy, verejné obstarávanie alebo predĺženú záruku v prípade, keď sa žiarovky nedajú odstrániť;

  28.  poukazuje na to, že zodpovedné používanie výrobkov závisí od možnosti spotrebiteľov presne posudzovať environmentálne vplyvy výrobkov na základe ich životného cyklu, environmentálnej stopy a kvality;

  29.  zdôrazňuje zložitosť zavedenia povinného označovanie poskytujúceho informácie o predpokladanej životnosti výrobkov; navrhuje, aby bol systém označovania tohto druhu na úrovni EÚ najskôr skúšobne dobrovoľný, a to na základe jednotného formátu a metodiky;

  30.  poukazuje na to, že veľké množstvo elektronického odpadu vzniká v dôsledku toho, že výrobcovia už nie sú schopní poskytovať aktualizácie softvéru, ktoré by boli kompatibilné s hardvérom; domnieva sa, že výrobcovia by mali byť povinní poskytovať kompatibilné aktualizácie softvéru;

  31.  poukazuje na to, že stimul pre trvalo udržateľný dizajn výrobkov je možné zabezpečiť zvýraznením zásady rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stanovením minimálnych požiadaviek, ktoré musia byť splnené;

  32.  vyzýva Komisiu, aby lepšie využívala environmentálnu značku EÚ v záujme zlepšenia informácií o životnosti výrobkov a chápania konceptu trvácnosti výrobkov zo strany spotrebiteľov; zdôrazňuje, že informovaný výber spotrebiteľa pri výbere výrobku/značky môže nepriamo poskytovať hospodárske stimuly pre výrobcov; zdôrazňuje, že environmentálne označovanie výrobkov by malo obsahovať informácie o minimálnej životnosti výrobku alebo minimálnej dobe použitia, aby sa zvýšila informovanosť spotrebiteľov o očakávanej životnosti výrobku;

  33.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia na poskytovanie informácií konečným spotrebiteľom, ak je to vhodné, len na dobrovoľnom základe, o predpokladanej životnosti výrobku, počte cyklov použitia, počas ktorých musí fungovať a o rozsahu opraviteľnosti tak, aby sa spotrebitelia mohli pri nákupe kvalifikovanejšie rozhodovať;

  34.  vyzýva Komisiu, aby od výrobcov žiadala zverejňovanie diagnostických a servisných manuálov, ako aj dostupnosť náhradných dielov a príslušenstva výrobkov na trhu na minimálny počet rokov v súlade s predpokladanou životnosťou výrobku, čo by malo by uvádzané na environmentálnej značke EÚ;

  35.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vymedzili zdroje na vzdelávanie a informačné kampane, podporovali udržateľné modely spotreby a výroby a zdôrazňuje prínosy prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo;

  36.  vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie hospodárskych a environmentálnych vplyvov s cieľom harmonizovaným spôsobom určiť rozsah rozšírenia trvania zákonnej záruky zhody pre výrobky;

  37.  vyzýva členské štáty, aby v prípade potreby koordinovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi, podnikmi a združeniami uskutočňovanie kampaní na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o predlžovaní životnosti výrobkov;

  38.  poukazuje na to, že Komisia by nemala používať nadchádzajúcu kontrolu vhodnosti právnych predpisov na stiahnutie alebo obmedzenie rozsahu environmentálnej značky EÚ;

  39.  domnieva sa, že je dôležité vytvárať stimuly pre výrobcov, aby vyrábali výrobky s dlhšou životnosťou; vyzýva Komisiu, aby navrhla, že výrobcovia budú povinní hradiť náklady na recykláciu, ak životnosť ich tovaru bude kratšia ako päť rokov;

  40.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom medzinárodných dohovorov podporila používanie ukazovateľov efektívneho využívania zdrojov s cieľom umožniť porovnávanie medzi priemyselnými odvetviami a hospodárstvami a zabezpečiť rovnaké podmienky;

  41.  naliehavo žiada členské štáty, aby vykonávali účinný dohľad trhu s cieľom zabezpečiť, aby európske, ako aj dovezené výrobky spĺňali požiadavky v oblasti politiky výrobkov a ekodizajnu;

  42.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli hospodárske stimuly pre služby opravy výrobkov s cieľom umožniť predĺženie ich životnosti vzhľadom na to, že daňové úľavy na opravu môžu poskytnúť stimul na opätovné použitie výrobkov a podporovať odvetvia opravy s potenciálnym environmentálnym a sociálnym prínosom, ktorý to môže zahŕňať, vrátane zníženej DPH na opravárenské činnosti;

  43.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky, ktoré sú stále použiteľné, ľahšie a účinnejšie vracali späť do obehového hospodárstva;

  44.  nabáda členské štáty, aby uplatňovali ekologické verejné obstarávanie ako nástroj politiky s cieľom urýchliť prechod na obehové hospodárstvo;

  45.  požaduje úplný zákaz výrobkov s plánovanými poruchami navrhnutými s cieľom ukončiť životnosť výrobku;

  46.  konštatuje, že modernizovateľnosť výrobkov môže spomaliť ich zastarávanie a znížiť vplyvy na životné prostredie a náklady používateľov;

  47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili miestne a regionálne orgány a rešpektovali ich právomoci;

  48.  vyzýva Komisiu, aby podporovala pravidelnú a štruktúrovanú výmenu informácií a najlepších postupov v celej Únii, medzi Komisiou a členskými štátmi vrátane regionálnych a miestnych orgánov;

  49.  vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala miestne iniciatívy na podporu opráv, keďže takisto vytvárajú miestne ekologické pracovné miesta a poskytujú užitočné služby pre spotrebiteľov.

  INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  Dátum prijatia

  11.4.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  62

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marco Affronte, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

  62

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Nils Torvalds

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

  ENF

  Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Elisabeth Köstinger, Peter Liese, Norbert Lins, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -   :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  • [1]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1).

  INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  30.5.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  34

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  Verts/ALE

  Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

  Marco Zullo

  Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

  Dennis de Jong

  Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

  Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  0

  -

  -

   

  1

  0

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania