Postup : 2017/0804(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0215/2017

Předložené texty :

A8-0215/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0298

ZPRÁVA     *
PDF 502kWORD 52k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem ze strany Eurojustu

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem ze strany Eurojustu

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07536/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0136/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), a zejména na čl. 26 odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0215/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Memorandum o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem ze strany Eurojustu

Referenční údaje

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Datum předložení Parlamentu

19.4.2017

 

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

11.5.2017

Datum přijetí

8.6.2017

 

 

 

Datum předložení

9.6.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí