Menettely : 2017/0804(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0215/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0215/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2017 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0298

MIETINTÖ     *
PDF 337kWORD 54k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan

(07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan

(07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (07536/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0136/2017),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(1) ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0215/2017),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja

Viitteet

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

19.4.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

11.5.2017

Hyväksytty (pvä)

8.6.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.6.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö