MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan

  9.6.2017 - (07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - *

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Claude Moraes

  Menettely : 2017/0804(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0215/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0215/2017
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan

  (07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (07536/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0136/2017),

  –  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS[1] ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0215/2017),

  1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

  2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja

  Viitteet

  07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  19.4.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  26.4.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CONT

  26.4.2017

  JURI

  26.4.2017

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  CONT

  4.5.2017

  JURI

  3.5.2017

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Claude Moraes

  29.5.2017

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  11.5.2017

  Hyväksytty (pvä)

  8.6.2017

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  9.6.2017