Procedure : 2017/0804(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0215/2017

Ingediende teksten :

A8-0215/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0298

VERSLAG     *
PDF 451kWORD 54k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust

(07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Claude Moraes

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT‑systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust

(07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (07536/2017),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0136/2017),

–  gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(1), en met name artikel 26, lid 2,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0215/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust

Document‑ en procedurenummers

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Datum raadpleging EP

19.4.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Geen adviezen

       Datum besluit

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

11.5.2017

Datum goedkeuring

8.6.2017

 

 

 

Datum indiening

9.6.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid