Procedura : 2017/0804(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0215/2017

Teksty złożone :

A8-0215/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0298

SPRAWOZDANIE     *
PDF 572kWORD 54k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (07536/2017),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem C8-0136/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(1), w szczególności jej art. 26 ust. 2,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0215/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem

Odsyłacze

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

19.4.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

11.5.2017

Data przyjęcia

8.6.2017

 

 

 

Data złożenia

9.6.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności