RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust

9.6.2017 - (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes

Procedură : 2017/0804(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0215/2017
Texte depuse :
A8-0215/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07536/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0136/2017),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate[1], în special articolul 26 alineatul (2),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0215/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Memorandumi de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust

Referințe

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Data consultării PE

19.4.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

11.5.2017

Data adoptării

8.6.2017

 

 

 

Data depunerii

9.6.2017