RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust

  9.6.2017 - (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - *

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportor: Claude Moraes

  Procedură : 2017/0804(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0215/2017
  Texte depuse :
  A8-0215/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust

  (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul Consiliului (07536/2017),

  –  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0136/2017),

  –  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate[1], în special articolul 26 alineatul (2),

  –  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0215/2017),

  1.  aprobă proiectul Consiliului;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Memorandumi de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust

  Referințe

  07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

  Data consultării PE

  19.4.2017

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  LIBE

  26.4.2017

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  CONT

  26.4.2017

  JURI

  26.4.2017

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  CONT

  4.5.2017

  JURI

  3.5.2017

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Claude Moraes

  29.5.2017

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  11.5.2017

  Data adoptării

  8.6.2017

   

   

   

  Data depunerii

  9.6.2017