Postup : 2017/0804(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0215/2017

Predkladané texty :

A8-0215/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0298

SPRÁVA     *
PDF 505kWORD 54k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu

(07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu

(07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07536/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0136/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26 ods. 2,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0215/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Memorandum o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom

Referenčné čísla

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.4.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

11.5.2017

Dátum prijatia

8.6.2017

 

 

 

Dátum predloženia

9.6.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia