POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom

  9.6.2017 - (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - *

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Claude Moraes

  Postopek : 2017/0804(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0215/2017
  Predložena besedila :
  A8-0215/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom

  (07536/2017 – C8–0136/2017 – 2017/0804(CNS))

  (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka Sveta (07536/2017),

  –  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0136/2017),

  –  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala[1], zlasti člena 26(2),

  –  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0215/2017),

  1.  odobri osnutek Sveta;

  2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom

  Referenčni dokumenti

  07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  19.4.2017

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  26.4.2017

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  CONT

  26.4.2017

  JURI

  26.4.2017

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  CONT

  4.5.2017

  JURI

  3.5.2017

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Claude Moraes

  29.5.2017

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  11.5.2017

  Datum sprejetja

  8.6.2017

   

   

   

  Datum predložitve

  9.6.2017