Betänkande - A8-0215/2017Betänkande
A8-0215/2017

  BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust

  9.6.2017 - (07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - *

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Claude Moraes

  Förfarande : 2017/0804(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0215/2017
  Ingivna texter :
  A8-0215/2017
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust

  (07536/2017 – C8‑0136/2017 – 2017/0804(CNS))

  (Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av rådets utkast (07536/2017),

  –  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0136/2017),

  –  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet[1], särskilt artikel 26.2,

  –  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0215/2017).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  • [1]  EUT L 63, 6.3.2002, s. 1.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust

  Referensnummer

  07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  19.4.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  26.4.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  CONT

  26.4.2017

  JURI

  26.4.2017

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  CONT

  4.5.2017

  JURI

  3.5.2017

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Claude Moraes

  29.5.2017

   

   

   

  Förenklat förfarande – beslut

  11.5.2017

  Antagande

  8.6.2017

   

   

   

  Ingivande

  9.6.2017