ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен

12.6.2017 - (2017/2020(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Евелин Регнер

Процедура : 2017/2020(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0217/2017
Внесени текстове :
A8-0217/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен

(2017/2020(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен, предадено на 22 декември 2016 г. от френския министър на правосъдието г-н Жан-Жак Урвоа във връзка с искане от страна на главния прокурор на Парижкия апелативен съд и обявено в пленарно заседание на 16 януари 2017 г.,

–  като изслуша Жан-Мари Льо Пен съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.[1],

–  като взе предвид член 26 от конституцията на Френската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0217/2017),

А.  като има предвид, че главният прокурор на Парижкия апелативен съд е поискал снемането на парламентарния имунитет на члена на Европейския парламент Жан-Мари Льо Пен във връзка с наказателно разследване;

Б.  като има предвид, че искането на главния прокурор е свързано с твърдения, че Жан-Мари Льо Пен е направил изявление по време на радиопредаване, представляващо подстрекателство към дискриминация, омраза или насилие на расова основа, което е престъпление съгласно френския наказателен кодекс;

В.  като има предвид, че съгласно член 26 от Конституцията на Френската република никой депутат не „[...] подлежи на разследване, арест, задържане или присъда от съд за изразените от него мнения и подадените от него при изпълнение на задълженията му“, и като има предвид, че никой депутат не може да бъде „арестуван или по друг начин лишен от свобода, или пък свободата му да бъде ограничена заради престъпление или наказуема простъпка“ без съгласието на Парламента;

Г.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Е.  като има предвид, че разпоредбите относно парламентарния имунитет трябва да се тълкуват в контекста на ценностите, целите и принципите на Договорите на ЕС;

Ж.  като има предвид, че по отношение на члена на ЕП този абсолютен имунитет обхваща не само мненията, изразени на официални заседания на Парламента, но и мнения, изразени на други места, например пред медиите, когато е налице „връзка между изразеното мнение и […] парламентарните задължения“[2];

З.  като има предвид, че няма връзка между атакуваното изказване и парламентарната работа на Жан-Мари Льо Пен, и като има предвид, че поради това Жан-Мари Льо Пен не е действал в качеството си на член на Европейския парламент;

И.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 по време на сесиите на Европейския парламент неговите членовете притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Й.  като има предвид, че само имунитетът по член 9 може да бъде снет[3];

К.  като има предвид, че целта на този имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, извършвани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

Л.  като има предвид, че тези производства не се отнасят до изпълнението на задълженията на член на ЕП, имунитетът следва да бъде снет, освен ако изглежда, че намерението, което стои в основата на съдебното производство, може да бъде да навреди на политическата дейност на член на ЕП и следователно на независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

М.  като има предвид, че въз основа на информацията, предоставена по този случай, няма причина за подозрение, че производствата, свързани с Жан-Мари Льо Пен, са мотивирани от намерение да се навреди на неговата политическа дейност като член на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Жан-Мари Льо Пен;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган във Франция и на Жан-Мари Льо Пен.

  • [1]  Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Решение по дело Patriciello, цитирано по-горе, точка 33.
  • [3]  Решение по дело Marra, цитирано по-горе, точка 45.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Доминик Билд