BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet

12.6.2017 - (2017/2020(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Evelyn Regner

Procedure : 2017/2020(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0217/2017
Indgivne tekster :
A8-0217/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet

(2017/2020(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 22. december 2016 om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet, som er fremsendt af den franske justitsminister, Jean-Jacques Urvoas, i forbindelse med en anmodning fra den offentlige anklager ved appeldomstolen i Paris, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. januar 2017,

–  der har hørt Jean-Marie Le Pen, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[1],

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0217/2017),

A.  der henviser til, at den offentlige anklager ved appeldomstolen i Paris har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Jean-Marie Le Pens parlamentariske immunitet i forbindelse med en strafferetlig efterforskning;

B.  der henviser til, at anmodningen fra den offentlige anklager vedrører påstande om, at Jean-Marie Le Pen har fremsat en udtalelse i en radioudsendelse, der udgør tilskyndelse til diskrimination, had eller racistisk vold, hvilket er en strafbar handling i henhold til den franske straffelov;

C.  der henviser til, at det fremgår af artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, at medlemmer af parlamentet ikke kan gøres til genstand for efterforskning, anholdes, tilbageholdes eller domfældes ved en domstol på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv, og at medlemmer af Parlamentet ikke kan anholdes eller på anden måde udsættes for frihedsberøvelse eller indskrænkninger af deres frihed på grund af en forbrydelse eller forseelse uden Parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

E.  der henviser til, at det fremgår af artikel 5, stk. 2, i dets forretningsorden, at parlamentarisk immunitet ikke er et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed;

F.  der henviser til, at bestemmelserne om parlamentarisk immunitet skal fortolkes i lyset af værdierne, målene og principperne i traktaterne;

G.  der henviser til, at denne absolutte immunitet for medlemmer af Europa-Parlamentet ikke kun dækker holdninger, der tilkendegives på Parlamentets officielle møder, men også andre steder, f.eks. i medierne, når der "foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv"[2];

H.  der henviser til, at der ikke er nogen forbindelse mellem den anfægtede udtalelse og Jean-Marie Le Pens parlamentariske arbejde, og at Jean-Marie Le Pen derfor ikke handlede i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet;

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 under mødeperioderne på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

J.  der henviser til, at det kun er den af artikel 9 omfattede immunitet, der kan ophæves[3];

K.  der henviser til, at formålet med denne immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

L.  der henviser til, at hvis den pågældende sag ikke vedrører udøvelsen af et medlems hverv, bør immuniteten ophæves, medmindre det fremgår, at formålet med retsforfølgningen kan være at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Parlamentets uafhængighed (fumus persecutionis);

M.  der henviser til, at der på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt i det foreliggende tilfælde, ikke er grund til at formode, at sagen vedrørende Jean-Marie Le Pen er begrundet i et ønske om at skade hans politiske virksomhed som medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve Jean-Marie Le Pens immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Frankrigs kompetente myndigheder og Jean-Marie Le Pen.

  • [1]  Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Dommen i Patriciello-sagen, jf. ovenfor, præmis 33.
  • [3]  Dommen i Marra-sagen, jf. ovenfor, præmis 45.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dominique Bilde