ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen

12.6.2017 - (2017/2020(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Evelyn Regner

Διαδικασία : 2017/2020(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0217/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0217/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen

(2017/2020(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen που διαβιβάστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 από τον Γάλλο Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Jean-Jacques Urvoas, σε συνάρτηση με αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Εφετών του Παρισιού και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 16 Ιανουαρίου 2017.

–  αφού άκουσε τον Jean-Marie Le Pen, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0217/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Εφετών του Παρισιού ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Jean-Marie Le Pen, σε σχέση με τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Jean-Marie Le Pen προέβη σε μια δήλωση κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκμπομπής που συνιστούσε υποκίνηση σε διακριτική μεταχείριση, μισαλλοδοξία και φυλετική βία, πράξη που συνιστά ποινικό αδίκημα με βάση τον Γαλλικό Ποινικό Κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να καταδικαστεί με δικαστική απόφαση για γνώμη που εξέφρασε ή για ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του» και ότι «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί ή να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του λόγω τέλεσης εγκλήματος ή πλημμελήματος» χωρίς άδεια της Βουλής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις σχετικά με την ασυλία πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως των αξιών, των στόχων και των αρχών των Συνθηκών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόλυτη αυτή ασυλία καλύπτει τις γνώμες που εκφράστηκαν τόσο κατά τις επίσημες συνεδριάσεις εντός του Κοινοβουλίου, όσο και εκτός του οργάνου όπως, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει "σύνδεσμος μεταξύ εκφρασθείσας γνώμης και άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων"[2]·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ της επίμαχης δήλωσης και των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του Jean-Marie Le Pen και ότι συνεπώς ο Jean-Marie Le Pen δεν ενεργούσε υπό την ιδιότητά του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους.

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η ασυλία βάσει του άρθρου 9 μπορεί να αρθεί[3]·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εν λόγω δικαστική διαδικασία δεν αφορά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός εάν δημιουργείται η εντύπωση ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συνεπώς να θιγεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων της παρούσας υπόθεσης, δεν συνάγεται ότι οι διαδικασίες που αφορούν τον Jean-Marie Le Pen κινούνται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  Αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-Marie Le Pen·

2.  Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες γαλλικές αρχές και στον Jean-Marie Le Pen.

  • [1]  Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Απόφαση στην υπόθεση Patriciello, που παρατέθηκε προηγουμένως, σκέψη 33.
  • [3]  Απόφαση στην υπόθεση Marra, που παρατέθηκε προηγουμένως, σκέψη 45.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde