Menettely : 2017/2020(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0217/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0217/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0259

MIETINTÖ     
PDF 251kWORD 48k
12.6.2017
PE 605.950v02-00 A8-0217/2017

Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2017/2020(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Evelyn Regner

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2017/2020(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan oikeusministerin Jean-Jacques Urvoas’n 22. joulukuuta 2016 välittämän pyynnön, joka liittyy Pariisin ylioikeuden syyttäjän pyyntöön ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 16. tammikuuta 2017,

–  on kuullut Jean-Marie Le Peniä työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0217/2017),

A.  ottaa huomioon, että Pariisin ylioikeuden syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Jean-Marie Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä rikostutkinnan yhteydessä;

B.  toteaa, että syyttäjän pyyntö liittyy väitteisiin, että Jean-Marie Le Pen antoi erään radiolähetyksen aikana lausunnon, jossa yllytettiin syrjintään, vihaan tai rotuväkivaltaan, mikä on Ranskan rikoslain mukaan rikos;

C.  ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän mukaan parlamentin jäsentä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää, vangita tai tuomita tuomioistuimessa hänen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella ja että parlamentin jäsentä ei voida pidättää eikä hänen vapauttaan muuten riistää tai rajoittaa rikoksesta tai rikkomuksesta ilman parlamentin suostumusta;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

E.  toteaa, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

F.  toteaa, että parlamentaarista koskemattomuutta koskevia määräyksiä on tulkittava perussopimuksiin kirjattujen arvojen, tavoitteiden ja periaatteiden perusteella;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenen tapauksessa kyseinen absoluuttinen koskemattomuus kattaa jäsenen parlamentin virallisissa kokouksissa ilmaisemien mielipiteiden lisäksi myös jäsenen muissa tilanteissa, esimerkiksi tiedotusvälineissä, ilmaisemat mielipiteet, kun ”ilmaistun mielipiteen ja parlamentaaristen tehtävien välillä on yhteys”(2);

H.  toteaa, että kiistanalaisen lausunnon ja Jean-Marie Le Penin parlamentaarisen toiminnan välillä ei ole yhteyttä ja että Jean-Marie Le Pen ei siten toiminut Euroopan parlamentin jäsenen ominaisuudessa;

I.  toteaa, että pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

J.  ottaa huomioon, että ainoastaan 9 artiklassa tarkoitettu koskemattomuus voidaan pidättää(3);

K.  toteaa, että tällaisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella parlamenttia ja sen jäseniä oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät toimintaan, jota harjoitetaan hoidettaessa parlamentin jäsenten tehtäviä ja jota ei voida erottaa kyseisistä tehtävistä;

L.  toteaa, että kun tällainen menettely ei koske jäsenen tehtävien hoitamista, koskemattomuus on pidätettävä, paitsi jos ilmenee, että oikeusmenettelyn tarkoituksena voi olla vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa ja siten parlamentin riippumattomuutta (fumus persecutionis -olettamus);

M.  toteaa, että asiassa annettujen tietojen perusteella ei ole syytä epäillä, että Jean-Marie Le Peniä koskevan menettelyn tarkoituksena olisi aikomus vahingoittaa hänen poliittista toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä;

1.  päättää pidättää Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Jean-Marie Le Penille.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Edellä mainittu asia Patriciello, tuomion 33 kohta.

(3)

Edellä mainittu asia Marra, tuomion 45 kohta.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

12.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dominique Bilde

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö