SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena

12.6.2017 - (2017/2020(IMM))

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Evelyn Regner

Procedura : 2017/2020(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0217/2017
Teksty złożone :
A8-0217/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena

(2017/2020(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena przekazany przez francuskiego ministra sprawiedliwości Jeana-Jacques’a Urvoasa dnia 22 grudnia 2016 r. w związku z wnioskiem prokuratora generalnego przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 stycznia 2017 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Jeana-Marie Le Pena zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.[1],

–  uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0217/2017),

A.  mając na uwadze, że prokurator generalny przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła do Parlamentu Europejskiego Jeana-Marie Le Pena w związku z prowadzonym w jego sprawie postępowaniem karnym;

B.  mając na uwadze, że wniosek prokuratora generalnego odnosi się do zarzutów, iż wypowiedź Jeana-Marie Le Pena w audycji radiowej spełnia znamiona podżegania do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy na tle rasowym, które stanowi przestępstwo na gruncie francuskiego kodeksu karnego;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej „żaden członek parlamentu nie może być ścigany, poszukiwany, zatrzymany, aresztowany bądź sądzony z powodu wyrażonych poglądów w związku wykonywaniem swych funkcji lub z powodu głosowania”, oraz mając na uwadze, że członek parlamentu nie może być „aresztowany ani poddany pozbawieniu lub ograniczeniu wolności w sprawach dotyczących zbrodni lub występku” bez zgody Parlamentu Europejskiego;

D.  mając na uwadze, że art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej przewiduje, iż wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, lecz gwarancją niezależności Parlamentu jako całości oraz jego członków;

F.  mając na uwadze, że przepisy o immunitecie parlamentarnym podlegają wykładni w świetle wartości, celów i zasad traktatów;

G.  mając na uwadze, że w przypadku posłów do PE ten bezwzględny immunitet oznacza, iż nie można ścigać za opinie wyrażone na oficjalnych posiedzeniach Parlamentu oraz poza nim, np. w mediach, jeżeli istnieje „związek między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi”[2];

H.  mając na uwadze, że nie zachodzi związek pomiędzy zaskarżoną wypowiedzią a działalnością parlamentarną Jeana-Marie Le Pena oraz że w rezultacie Jean-Marie Le Pen nie działał w charakterze posła do Parlamentu Europejskiego;

I.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej w trakcie sesji Parlamentu Europejskiego posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

J.  mając na uwadze, że uchylić można jedynie immunitet przewidziany w art. 9[3];

K.  mając na uwadze, że taki immunitet ma na celu ochronę Parlamentu i jego członków przed postępowaniem dotyczącym działań podejmowanych w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych, których to działań nie można od tych obowiązków oddzielić;

L.  mając na uwadze, że jeżeli takie postępowanie nie dotyczy wykonywanych przez posła obowiązków służbowych, należy uchylić immunitet, chyba że zachodzą podstawy do uznania, że postępowanie sądowe wszczęto z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła, a więc niezależności Parlamentu (fumus persecutionis);

M.  mając na uwadze, że w oparciu o informacje zgromadzone w sprawie nie ma powodu podejrzewać, że postępowanie w sprawie Jeana-Marie Le Pena wszczęto z zamiarem zaszkodzenia jego działalności politycznej jako posła do Parlamentu Europejskiego;

1.  postanawia uchylić immunitet Jeana-Marie Le Pena;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji wraz ze sprawozdaniem właściwej komisji właściwemu organowi we Francji oraz Jeanowi-Marie Le Penowi.

  • [1]  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Patriciello, pkt 33.
  • [3]  Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Marra, pkt 45.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

12.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde