ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински

12.6.2017 - (2017/2019(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Тадеуш Звефка

Процедура : 2017/2019(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0218/2017
Внесени текстове :
A8-0218/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински

(2017/2019(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински, изпратено на 1 декември 2016 г. от Министерството на правосъдието на Френската република във връзка със съдебно разследване, провеждано от прокурора на Републиката в Бобини, по обвинение в публична клевета и подбуждане към омраза или насилие спрямо дадено лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия, и обявено на пленарно заседание на 16 януари 2017 г.;

–  като изслуша Милене Трошчински съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.[1],

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република, както е изменена с Конституционен закон № 95-880 от 4 август 1995 г.,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0218/2017),

A.  като има предвид, че прокурорът на Републиката в Бобини поиска снемането на имунитета на Милене Трошчински, член на Европейския парламент и регионален съветник от Пикардия, във връзка с производство, свързано с публикуването в нейния профил в Туитър на 23 септември 2015 г. на снимка на забулени в бурка жени, за които изглежда, че се редят на опашка пред каса за семейни помощи, придружена от коментара „Служба за семейни надбавки в Росни-су-Боа на 9 декември 2014 г. Носенето на бурка се предполага за забранено от закона...“;

Б.  като има предвид, че спорното изображение представлява в действителност фотомонтаж въз основа на направена в Лондон снимка, която вече е била използвана от друг притежател на профил в Туитър, и като има предвид, че при разследването се установи, че не г-жа Трошчински е публикувала съобщението в интернет, а това е сторил нейният парламентарен сътрудник, който признава, че го е направил;

В.  като има предвид, че прокурорът посочи, че от г-жа Трошчински може да се търси отговорност за този туит в качеството ѝ на редактор на нейния профил в Туитър;

Г.  като има предвид, че когато г-жа Трошчински си е дала сметка, че снимката е фалшифицирана, тя бързо я е отстранила от своя профил в Туитър;

Д.  като има предвид, че снемането на имунитета на Милене Трошчински е свързано с предполагаемо деяние – публична клевета спрямо дадено лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия, както е определено и за което са предвидени санкции в членове 23 и 29, алинея 1, в член 32, алинеи 2 и 3, в членове 42, 43, 48-6 от Закона от 29 юли 1881 г. и с деянието подбуждане към дискриминация, омраза или насилие на расова основа – които са предмет на текущото разследване, съгласно член 24, параграфи 8, 10, 11 и 12, член 23, параграф 1 и член 42 от Закона от 29 юли 1881 г. както и член 131-26, параграфи 2 и 3 от Наказателния кодекс;

Е.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Ж.  като има предвид, че член 26 от Френската конституция постановява, че членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани, разследвани, задържани или съдени за изказаните от тях мнения и за гласуванията им при изпълнение на техните задължения и че членовете на Парламента не могат да бъдат задържани за престъпление или да бъдат обект на мерки за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешението на Парламента;

З.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членове на френския парламент, отговаря в действителност на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът на ЕС постанови, че за да може член на Европейския парламент да разполага с имунитет, даденото мнение трябва да е изразено от члена на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се;

И.  като има предвид, че обвиненията нямат никаква връзка с положението на Милене Трошчински като член на Европейския парламент, а засягат дейности от регионално естество, тъй като фалшифицираната снимка и коментарите относно какво предполагаемо се случва в Росни-су-Боа са в нарушение на френското законодателство;

Й.  като има предвид, че предполагаемите действия не се отнасят до изразяването на мнение или упражняването на право на глас от страна на Милене Трошчински при изпълнението на задълженията на член на ЕП по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че съдебното следствие, възбудено вследствие на жалба за клевета на обществената администрация, внесена от Службата по семейните надбавки на Сена-Сен Дени, представлявана от нейния генерален директор, не предизвиква подозрение за fumus persecutionis – т.е. явен опит да се възпрепятства парламентарната дейност на Милене Трошчински;

1.  решава да снеме имунитета на Милене Трошчински;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Милене Трошчински.

  • [1]  Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  ФАКТИ

На пленарното заседание, проведено на 16 януари 2017 г., председателят на Парламента обяви, че на 1 декември 2016 г. е получил писмо от френския министър на правосъдието с искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински.

Съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността искането беше препратено от председателя до комисията по правни въпроси.

На 23 септември 2015 г. в профила на Милене Трошчински в Туитър е била публикувана снимка на забулени в бурка жени, за които изглежда, че се редят на опашка пред каса за семейни помощи, придружена от коментара „Служба за семейни надбавки в Росни-су-Боа на 9 декември 2014 г. Носенето на бурка се предполага за забранено от закона...“; спорното изображение в действителност е фотомонтаж от направена в Лондон снимка, която вече е била използвана от друг притежател на профил в Туитър. Когато г-жа Трошчински си е дала сметка, че снимката е фалшифицирана, тя бързо я е отстранила от своя профил в Туитър.

По-късно при разследването е било установено, че не г-жа Трошчински е публикувала съобщението в интернет, а това е сторил нейният парламентарен сътрудник, който признава, че го е направил; прокурорът посочи, че в качеството ѝ на редактор на нейния профил в Туитър от г-жа Трошчински може да се търси отговорност за този туит.

Впоследствие прокурорът на Републиката в Бобини е възбудил съдебно разследване на г-жа Трошчински във връзка с обвинения в публична клевета и подбуждане към омраза или насилие спрямо лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия.

II.  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

а) Европейско право

Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението

на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Акт от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския

парламент чрез всеобщи преки избори

Член 6, параграф 2

Членовете на Европейския парламент се ползват от привилегиите и имунитетите, приложими за тях съгласно Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и имунитетите на

Европейските общности.

Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, дело C-163/10

„Член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен

към ДЕС, ДФЕС и Договора за Евратом, трябва да се тълкува в смисъл, че изявление, направено от член на Европейския парламент извън рамките на институцията, което е довело до наказателно преследване в неговата държава членка по произход за клевета, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на тези задължения. Запитващата

юрисдикция трябва да определи дали тези условия са изпълнени в главното производство.“

б) Френско право

Френската Конституция

Член 26

Членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани, издирвани, задържани или съдени за изказаните от тях мнения и за гласуванията им при изпълнение на техните задължения.

Членовете на Парламента не могат да бъдат задържани за тежко престъпление или друго сериозно нарушение, нито да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ, без разрешение на Бюрото на Камарата, чиито членове са. Такова разрешение не се изисква при заварено тежко престъпление или заварено друго сериозно нарушение или при влязла в сила присъда.

Задържането, мерките за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ или производството срещу член на Парламента се спират за времетраенето на парламентарната сесия, ако камарата, чийто член е посоченият, поиска това.

Въпросната асамблея се свиква служебно на допълнителни заседания, за да се даде възможност, при

необходимост, да се приложат разпоредбите на горния параграф.

Френски наказателен кодекс

Член 131-26

Забраната на гражданските права и семейните права се отнася до:

(…)

2. Правото да бъдат избирани;

3. Правото на упражняване на правораздавателна функция или експертна функция пред съд, на представляване или подпомагане на страна пред правосъдието;

(…)

Закон от 29 юли 1881 г. относно свободата на печата

Член 23

Наказват се като съучастници в действие, квалифицирано като престъпление или нарушение, лицата, които чрез изказвания, скандирания или заплахи, разпространени в публични помещения или на митинги, или чрез писмени, печатни издания, рисунки, гравюри, картини, символи, изображения или други продавани или разпространявани носители на устни или писмени изказвания или изображения, предлагани за продажба или изложени на публични места или публични сбирки, чрез плакати или афиши, изложени на погледа на обществеността, или чрез друго средство за комуникация с обществеността по електронен път, са провокирали пряко извършителя или извършителите към въпросното действие, ако подстрекаването е довело до резултат.

Тази разпоредба е приложима също така и в случай че подстрекаването е било последвано от опит за престъпление съгласно член 2 от Наказателния кодекс.

Член 29

Клевета представлява всяко твърдение или вменяване на факт, който засяга честта или репутацията на лицето или на организацията, на които се приписва фактът. Прякото публикуване или възпроизвеждането на това твърдение или вменяване е наказуемо деяние, дори ако то е било извършено под форма на съмнение или ако се отнася за лице или организация, които не са изрично упоменати, но чиято идентификация е възможна от думите в неправомерните изказвания, скандирания, заплахи, в писмена или в печатна форма, плакати или афиши.

Обида представлява всяко изразяване на обидни, презрителни или оскърбителни думи и твърдения, които не са подкрепени от никакви факти.

Член 32

(…)

Клевета, извършено чрез използване на същите средства спрямо лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия се наказва с една година лишаване от свобода и глоба от 45 000 EUR или само с една от двете санкции.

(…)

Член 42

Като главни извършители с наказанията, санкциониращи престъпления и нарушения, извършени чрез печата, се наказват, в следната последователност:

1. Директорите на публикациите или издателите, независимо от техните професии или названия, и в случаите, предвидени в член 6, втора алинея – съуправителите на публикацията;

2. При липса на такива – авторите;

3. При липса на автори – печатарите;

4. При липса на печатари – продавачите, дистрибуторите и изложителите.

В случаите, предвидени в алинея втора на член 6, спомагателната отговорност на лицата, посочени в точки 2, 3 и 4 от настоящия член действа така, сякаш липсва директор на публикацията, когато, противно на разпоредбите на настоящия закон, съуправител на публикацията не е бил определен.

Член 43

Когато отговорност носят директорите или съуправителите на публикацията или издателите, срещу авторите се предприемат съдебни действия в качеството на съучастници.

Съучастници могат да бъдат също, по същия начин и във всички случаи, лицата, за които се отнася член 121-7 от Наказателния кодекс. Посоченият член не може да се прилага спрямо печатарите за факта на печатането, освен в случая и при условията, предвидени в член 431-6 от Наказателния кодекс относно скупчванията на тълпи или, при липса на съуправител на публикацията – в случая, предвиден в член 6, алинея втора.

Печатарите обаче могат да бъдат преследвани като съучастници, в случай че съдилищата са обявили директора или съуправителя на публикацията за виновни в престъпна безотговорност. В този случай наказателни производства се образуват в рамките на три месеца от извършването на престъплението или най-късно в рамките на три месеца от установяването по съдебен ред на престъпната безотговорност на директора или на съуправителя на публикацията.

Член 48

(…)

6. В случай на клевета срещу физически лица, предвидена в член 32, и в случай на обида, предвидена в член 33, параграф 2 съдебно преследване се възбужда единствено по жалба на оклеветеното или обиденото лице. Въпреки това съдебно преследване може да бъде възбудено служебно от прокуратурата, когато клеветата или обидата са извършени спрямо лице или група лица заради техния произход или принадлежност или непринадлежност към даден етнос, нация, раса или религия. Съдебно преследване може да бъде възбудено служебно от прокуратурата, когато клеветата или обидата са извършени спрямо лице или група лица заради техния пол, сексуална ориентация или увреждане; същото важи и за клевети или обиди, извършени спрямо лица, които се разглеждат индивидуално, при условие че тези лица са дали съгласието си;

(…)

Член 24

(…)

Лицата, които по един от начините, посочени в член 23, са подбудили към дискриминация, омраза или насилие спрямо лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия, се наказват с една година лишаване от свобода и глоба от 45 000 EUR или само с една от двете санкции.

(…)

В случай на осъдителна присъда за някое от деянията, предвидени в предходните две алинеи, съдът може да постанови освен това:

1. Освен в случаите, когато отговорността на извършителя на нарушението е възприета на основание член 42 и член 43, първа алинея от настоящия закон или въз основа на първите три алинеи на член 93-3 от Закон № 82-652 от 29 юли 1982 . относно аудио-визуалната комуникация – лишаване от правата, изброени в алинеи 2 и 3 от член 131-26 от Наказателния кодекс, за срок, който не надвишава пет години;

2. Публично излагане или разпространение на постановеното решение, при условията, предвидени от член 131-35 от Наказателния кодекс;

3. Санкцията „граждански стаж“, предвидена в член 131-5-1 от Наказателния кодекс.

Член 23

Наказват се като съучастници в действие, квалифицирано като престъпление или нарушение, лицата, които чрез изказвания, скандирания или заплахи, разпространени в публични помещения или на митинги, или чрез писмени, печатни издания, рисунки, гравюри, картини, символи, изображения или други продавани или разпространявани носители на устни или писмени изказвания или изображения, предлагани за продажба или изложени на публични места или публични сбирки, чрез плакати или афиши, изложени на погледа на обществеността, или чрез друго средство за комуникация с обществеността по електронен път, са провокирали пряко извършителя или извършителите към въпросното действие, ако подстрекаването е довело до резултат.

(…)

III.  ЗАБЕЛЕЖКИ/ОСНОВАНИЯ

Обхватът на имунитета, предоставен на членове на френския парламент, отговаря в действителност на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Също така Съдът постанови, че за да може член на Европейския парламент да разполага с имунитет, даденото мнение трябва да е изразено от члена на ЕП при изпълнението на задълженията му; необходимо е да бъде спазено изискването за пряка и очевидна връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения.

Във връзка с това изглежда, че обвиненията не са свързани с дейността на г-жа Трошчински като член на Европейския парламент, а засягат дейности от регионално естество, тъй като фалшифицираната снимка и коментарите относно какво предполагаемо се случва в Росни-су-Боа са в нарушение на френското законодателство, и не са свързани с изразени мнения или подадени гласове от Милене Трошчински, в качеството на член на Европейския парламент при изпълнението на нейните задължения по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

На последно място съдебното следствие, възбудено вследствие на жалба за клевета на обществената администрация, внесена от Службата по семейните надбавки на Сена-Сен Дени, не предизвиква подозрение за fumus persecutionis – т.е. явен опит да се възпрепятства парламентарната дейност на Милене Трошчински;

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с член 9 от Правилника за дейността, след като е взела под внимание аргументите „за“ и „против“, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме имунитета на Милене Трошчински.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski