BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet

12.6.2017 - (2017/2019(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Tadeusz Zwiefka

Procedure : 2017/2019(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0218/2017
Indgivne tekster :
A8-0218/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet

(2017/2019(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet fremsendt den 1. december 2016 af den franske justitsminister i forbindelse med en forundersøgelse, der gennemføres af anklagemyndigheden i Bobigny, for så vidt angår offentlige injurier og tilskyndelse til had eller vold mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en given etnisk gruppe, nation, race eller religion, og meddelt på plenarmødet den 16. januar 2017,

–  der har hørt Mylène Troszczynski, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[1],

–  der henviser til artikel 26 Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningslov nr. 95-880 af 4. august 1995,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0218/2017),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden i Bobigny har anmodet om ophævelse af Mylène Troszczynskis – medlem af Europa-Parlamentet og medlem af regionalrådet i Picardie – immunitet i forbindelse med sag vedrørende et billede, der den 23. september 2015 blev lagt op på hendes Twitter-konto, af en kvinde, der bærer heldækkende slør og tilsyneladende står i kø uden for en afdeling af CAF (Caisse d’allocation familiale - fransk børnetilskudkasse), ledsaget af bemærkningen ”Rosny-Sous-Bois CAF den 9.12.14. Det er angiveligt forbudt at bære heldækkende slør ...”

B.  der henviser til, at det krænkende billede i virkeligheden var en fotomontage baseret på et billede, der var taget i London og allerede brugt af en anden Twitterkontoindehaver, og til, at undersøgelsen afslørede, at det ikke var Mylène Troszczynski, der havde offentliggjort beskeden online, men hendes assistent, som tilstod at have gjort dette;

C.  der henviser til, at anklagemyndigheden har påpeget, at som redaktør af sine egen Twitterkonto kan Mylène Troszczynski drages til ansvar for tweetet;

D.  der henviser til, at da Mylène Troszczynski opdagede, at billedet var forfalsket, fjernede hun det straks fra sin Twitterkonto;

E.  der henviser til, at ophævelsen af Mylène Troszczynskis immunitet vedrører påståede offentlige injurier mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en given etnisk gruppe, nation, race eller religion, og for hvilke sanktioner er fastsat i artikel 23, artikel 29, stk. 1, artikel 32, stk. 2 og 3, artikel 42 og 43 og artikel 48 stk. 6, i lov af 29. juli 1881 og overtrædelse af bestemmelserne om forbud mod tilskyndelse til forskelsbehandling, had eller racebetinget vold, hvilke er genstand for den igangværende undersøgelse, og for hvilke sanktioner er fastsat i artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 i loven af 29. juli 1881 og i artikel 131-26, stk. 2 og 3, i straffeloven;

F.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

G.  der henviser til, at der i artikel 26 i den franske forfatning bestemmes, at medlemmer af Parlamentet ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv, og at medlemmer af Parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra Parlamentet.

H.  der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske parlament nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal foreligge en direkte og klar forbindelse;

I.  der henviser til, at anklagerne ikke er knyttet til Mylène Troszczynski stilling som medlem af Europa-Parlamentet men vedrører aktiviteter af regional karakter, da det forfalskede billede og bemærkningerne henviste til, hvad der angiveligt fandt sted i Rosny-sous-bois i strid med den franske lovgivning;

J.  der henviser til, at de formodede handlinger ikke vedrører Mylène Troszczynskis meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

K.  der henviser til, at der ikke er mistanke om fumus persecutionis, dvs. at der bag den retlige undersøgelse, der blev indledt som følge af en klage indgivet af Seine-Saint-Denis’ CAF ved dets administrerende direktør over injurierende udtalelser om en offentlig myndighed, var et klart forsøg på at lægge hindringer i vejen for Mylène Troszczynskis parlamentariske arbejde

1.  vedtager at ophæve Mylène Troszczynskis immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks myndigheder justitsminister og Mylène Troszczynski.

  • [1]  Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

BEGRUNDELSE

I.  SAGSFREMSTILLING

På plenarmødet den 16. januar 2017 meddelte formanden, at han den 1. december 2016 havde modtaget en skrivelse fra den franske justitsminister med anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet.

Formanden henviste denne anmodning til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1.

Den 23. september 2015 blev der lagt et billede op på Mylène Troszczynskis Twitterkonto af en kvinde, der bærer heldækkende slør og tilsyneladende står i kø uden for en afdeling af CAF (Caisse d’allocation familiale - fransk børnetilskudkasse), ledsaget af en bemærkningen ”Rosny-Sous-Bois CAF den 9.12.14. Det er angiveligt forbudt at bære heldækkende slør ...” Det krænkende billede var i virkeligheden en fotomontage baseret på et billede, der var taget i London og allerede brugt af en anden Twitterkontoindehaver. Da Mylène Troszczynski opdagede, at billedet var forfalsket, fjernede hun det straks fra sin Twitterkonto.

Undersøgelsen afslørede herefter, at det ikke var Mylène Troszczynski, der havde offentliggjort beskeden online, men hendes assistent, som tilstod at have gjort dette. Anklagemyndigheden har påpeget, at som redaktør af sine egen Twitterkonto kan Mylène Troszczynski drages til ansvar for tweetet;

Der blev derefter indledt en forundersøgelse af anklagemyndigheden i Bobigny, for så vidt angår offentlige injurier og tilskyndelse til had eller vold mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en given etnisk gruppe, nation, race eller religion.

II.  LOVGIVNINGEN

a) EU-lovgivning

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv

af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet

Artikel 6, stk. 2

Europa-Parlamentets medlemmer nyder godt af de privilegier og immuniteter, der gælder for dem i henhold til protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.

Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, sag C-163/10,

Artikel 8 i i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er opført som bilag til EU-traktaten, EUF-traktaten og Euratomtraktaten skal fortolkes således, at en erklæring, der afgives af en europaparlamentariker uden for Europa-Parlamentet, og som giver anledning til en straffesag om bagvaskelse i dennes oprindelsesmedlemsstat, alene udgør en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv, som henhører under immuniteten i henhold til denne bestemmelse, såfremt denne erklæring udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv. Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen.

b) Fransk ret

Den franske forfatning

Artikel 26

Medlemmer af Parlamentet kan ikke retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Medlemmer af Parlamentet kan ikke i strafferetligt øjemed udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører. Denne tilladelse er ikke påkrævet, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse.

Tilbageholdelse, frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger og retsforfølgelse af et medlem af Parlamentet stilles i bero under parlamentssamlingen, hvis den forsamling, som det pågældende medlem tilhører, forlanger det.

Den pågældende forsamling træder om nødvendigt sammen ekstraordinært for at

muliggøre anvendelsen af den ovenstående bestemmelse

Den franske straffelov

Artikel 131-26

Frakendelse af de borgerlige rettigheder, borger- og familierettighederne omfatter:

(…)

2° Valgbarhed

3° Retten til at besidde et dommerembede eller være ekspert ved en domstol eller repræsentere eller bistå en part ved en domstol

(…)

Lov af 29. juli 1881 om pressefriheden

Artikel 23

Som medskyldig til en strafbar handling straffes den, der ved tale, råb eller trusler på et offentligt sted eller under et offentligt møde skriftligt eller ved hjælp af tryksager, tegninger, stik, malerier, symboler, billeder eller andre former for skriftligt, mundtligt eller visuelt materiale, der sælges eller distribueres, udbydes til salg eller udstilles på et offentligt sted eller under et offentligt møde, eller ved hjælp af plakater eller opslag opsat tilgængeligt for offentligheden eller ved hjælp af enhver form for elektronisk kommunikation til offentligheden, direkte har tilskyndet gerningsmanden eller gerningsmændene til at begå en sådan handling, hvis tilskyndelsen har haft virkning.

Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse, hvis tilskyndelsen kun har ført til et forsøg på at begå en strafbar handling som fastsat i straffelovens artikel 2.

Artikel 29

Enhver påstand eller beskyldning, som krænker æren og omdømmet af den person eller det organ, som beskyldes for et sådant forhold, er en ærekrænkelse. Offentliggørelsen, enten direkte eller gennem reproduktion, af denne påstand eller beskyldning er strafbar, selv om den fremsættes tvivlende eller ikke udtrykkelig nævner en bestemt person eller et bestemt organ, men hvor dennes/dettes identitet kan fastslås ved hjælp af vendinger i taler, råb, trusler, skriftligt eller trykt, plakater eller opslag.

Ethvert fornærmende udsagn, der udtrykker foragt eller indeholder skældsord, som ikke har hold i virkeligheden, er en ærekrænkelse.

Artikel 32

(…)

Injurier fremsat på samme måde mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en given etnisk gruppe, nation, race eller religion straffes med fængsel i et år og en bøde på 45 000 EUR eller med den ene af disse straffe.

(…)

Artikel 42

Som hovedgerningsmænd til de strafbare handlinger, der begås via pressen, anses følgende personer i nedennævnte rækkefølge:

1° Udgivere af publikationer eller forlæggere, uanset deres erhverv eller stilling, og i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, andet afsnit, medudgivere af publikationen

2° I mangel heraf, ophavsmændene

3° I mangel af ophavsmænd, trykkerne

4° I mangel af trykkere, sælgerne, distributørerne og plakatopsætterne

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, andet afsnit, ifalder de personer, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4 i denne artikel, det subsidiære ansvar, som om der ikke var en udgiver af publikationen, hvis der i strid med bestemmelserne i denne lov ikke er blevet udpeget en medudgiver for publikationen.

Artikel 43

Såfremt udgiverne eller medudgiverne af publikationen eller forlæggerne er ansvarlige, retsforfølges ophavsmændene som medskyldige

På samme måde og uden undtagelse kan personer, som straffelovens artikel 121-7 finder anvendelse på, også blive retsforfulgt. Nævnte artikel finder ikke anvendelse på trykkere for trykningen, bortset fra i de tilfælde og under de betingelser, der er fastsat i artikel 431-6 i straffeloven om forsamlinger eller, hvor der ikke er en medudgiver af publikationen, i det tilfælde, der er nævnt i artikel 6, andet afsnit.

Trykkere kan dog blive retsforfulgt som medskyldige, hvis retten skønner, at udgiveren eller medudgiveren for publikationen ikke ifalder strafansvar. I dette tilfælde skal der indledes en retsforfølgning inden for tre måneder, efter at lovovertrædelsen er begået, eller senest inden for tre måneder efter den retlige konstatering af, at udgiveren eller medudgiveren for publikationen ikke ifalder strafansvar.

Artikel 48

(…)

6° I tilfælde af ærekrænkelse over for enkeltpersoner, som omhandlet i artikel 32, og i tilfælde af fornærmelser, som omhandlet i artikel 33, stk. 2, skal retsforfølgning kun finde sted, hvis en klage indgives af den ærekrænkede eller fornærmede person. Anklagemyndigheden kan dog af egen drift indlede en retsforfølgelse, når ærekrænkelsen og fornærmelsen er blevet begået mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en given etnisk gruppe, nation, race eller religion. Anklagemyndigheden kan ligeledes af egen drift indlede en retsforfølgelse, når ærekrænkelsen og fornærmelsen er blevet begået mod en person eller en gruppe af personer på grund af deres køn, seksuelle orientering eller handicap. Dette gælder også, hvis ærekrænkelsen eller fornærmelsen er begået mod personer på individuel basis, forudsat at de giver deres samtykke.

(…)

Artikel 24

(…)

Personer, der på en af ​​de i artikel 23 fastsatte måder har tilskyndet til diskrimination, had eller vold mod en person eller en gruppe personer på grund af deres oprindelse eller tilhørsforhold eller manglende tilhørsforhold til en given etnisk gruppe, nation, race eller religion straffes med fængsel i et år og en bøde på 45 000 EUR eller med den ene af disse straffe.

(…)

I tilfælde af domfældelse for et af de forhold, der er fastsat i de to foregående stykker, kan retten desuden pålægge:

1 ° Fratagelse af de rettigheder, der er opregnet i straffelovens artikel 131-26, stk. 2 og 3, for en periode på op til fem år, bortset fra de tilfælde hvor gerningsmanden holdes ansvarlig i henhold til artikel 42 og artikel 43, stk. 1, i denne lov eller i henhold til artikel 93-3, stk. 1-3, i lov nr. 82-652 af 29. juli 1982 om audiovisuel kommunikation

2° Fremvisning eller udbredelse af ​​afgørelsen i overensstemmelse med betingelserne i straffelovens artikel 131-35

3 ° Idømmelse af samfundstjeneste som fastsat i straffelovens artikel 131-5-1.

Artikel 23

Som medskyldig til en strafbar handling straffes den, der ved tale, råb eller trusler på et offentligt sted eller under et offentligt møde skriftligt eller ved hjælp af tryksager, tegninger, stik, malerier, symboler, billeder eller andre former for skriftligt, mundtligt eller visuelt materiale, der sælges eller distribueres, udbydes til salg eller udstilles på et offentligt sted eller under et offentligt møde, eller ved hjælp af plakater eller opslag opsat tilgængeligt for offentligheden eller ved hjælp af enhver form for elektronisk kommunikation til offentligheden, direkte har tilskyndet gerningsmanden eller gerningsmændene til at begå en sådan handling, hvis tilskyndelsen har haft virkning.

(…)

III.  BEMÆRKNINGER/BEGRUNDELSE

Rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske parlament nyder godt af, svarer reelt til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

Desuden har Domstolen fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv. Der skal være en direkte og klar forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv.

I dette tilfælde lader det til, at anklagerne ikke er knyttet til Mylène Troszczynskis aktiviteter som medlem af Europa-Parlamentet men vedrører aktiviteter af regional karakter, da det forfalskede billede og bemærkningerne henviste til, hvad der angiveligt fandt sted i Rosny-sous-bois i strid med den franske lovgivning og ikke vedrører Mylène Troszczynskis meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

Endelig er der ikke mistanke om fumus persecutionis, dvs. at der bag den retlige undersøgelse, der blev indledt som følge af en klage indgivet af Seine-Saint-Denis’ CAF over injurierende udtalelser om en offentlig myndighed, var et klart forsøg på at lægge hindringer i vejen for Mylène Troszczynskis parlamentariske arbejde.

IV.  KONKLUSIONER

På grundlag af ovenstående og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9 anbefaler Retsudvalget, efter at have overvejet argumenterne for og imod, at Europa-Parlamentet ophæver Mylène Troszczynskis parlamentariske immunitet.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski