ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski

12.6.2017 - (2017/2019(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

Διαδικασία : 2017/2019(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0218/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0218/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski

(2017/2019(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski, που διαβιβάστηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016 απο τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από τον Εισαγγελέα του Bobigny για συκοφαντική δυσφήμιση διά του Τύπου και για υποκίνηση σε μισαλλοδοξία ή βία εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας, και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 16 Ιανουαρίου 2017,

–  αφού άκουσε την Mylène Troszczynski, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με τον συνταγματικό νόμο αριθ. 95-880 της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0218/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Bobigny ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πικαρδίας, στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν την ανάρτηση στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 στον λογαριασμό που τηρεί στο Twitter φωτογραφίας γυναικών που φέρουν μαντίλα πλήρους κάλυψης του προσώπου και που φαίνεται να σχηματίζουν ουρά έξω από τα γραφεία της CAF (Caisse d’allocation familiale – Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων), μαζί με το συνοδευτικό σχόλιο «Rosny-Sous-Bois CAF στις 9.12.14. Η χρήση μαντίλας που καλύπτει όλο το πρόσωπο κανονικά απαγορεύεται από το νόμο ...»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβλητική εικόνα ήταν στη πραγματικότητα προϊόν φωτομοντάζ με βάση φωτογραφία που είχε ληφθεί στο Λονδίνο και χρησιμοποιείτο ήδη από έναν άλλο κάτοχο λογαριασμού Twitter, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι η δημοσίευση του μηνύματος στο Διαδίκτυο δεν οφειλόταν στην κ. Troszczynski, αλλά στον βοηθό της, ο οποίος παραδέχτηκε την πράξη του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας επισήμανε ότι η ευθύνη της κ. Troszczynski θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί λόγω της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης δημοσιεύσεων του λογαριασμού της στο Τweeter·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η κ. Troszczynski αντιλήφθηκε ότι η εικόνα ήταν παραποιημένη, την αφαίρεσε αμέσως από τον λογαριασμό της στο Twitter·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας της κ. Mylène Troszczynski σχετίζεται με το εικαζόμενο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης διά του Τύπου εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας, αδίκημα το οποίο προβλέπεται και διώκεται βάσει των άρθρων 23, 29 παράγραφος 1, 32 παράγραφοι 2 και 3, 42, 43 και 48-6 του νόμου της 29ης Ιουλίου 1881, καθώς και με τη τέλεση του αδικήματος της υποκίνησης σε δυσμενή μεταχείριση, σε μισαλλοδοξία ή σε φυλετική βία, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της διενεργούμενης εξέτασης και το οποίο προβλέπεται και διώκεται βάσει των άρθρων 24 παράγραφοι 8, 10, 11 και 12, 23 παράγραφος 1 και 42 του νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 καθώς και βάσει του άρθρου 131-26 παράγραφοι 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος προβλέπει ότι κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικασθεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ότι κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλου στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου σχετικά με αξιόποινη πράξη παρά μόνον κατόπιν αδείας του Κοινοβουλίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί πως, για να καλύπτεται από την ασυλία, μια γνώμη πρέπει να έχει διατυπωθεί από τον βουλευτή του ΕΚ κατά την άσκηση των καθηκόντων του, απαιτείται δηλαδή να υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ της διατυπωθείσας γνώμης και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να είναι άμεσος και προφανής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με τη θέση της Mylène Troszczynski ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιθέτως αφορούν δραστηριότητες περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η παραποιημένη εικόνα και τα σχόλια αναφέρονταν σε περιστατικά που εικάζεται ότι σημειώθηκαν στο Rosny-Sous-Bois, κατά παράβαση του γαλλικού δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν συνδέονται με γνώμη ή ψήφο δοθείσα από τη Mylène Troszczynski στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται υπόνοια fumus persecutionis, που συνίσταται σε προφανή προσπάθεια παρεμπόδισης του κοινοβουλευτικού έργου της Mylène Troszczynski υπό το πρόσχημα της προκαταρκτικής εξέτασης που κινήθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσιας αρχής το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων του Seine-Saint-Denis, εκπροσωπούμενο από τον γενικό διευθυντή του·

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία της Mylène Troszczynski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στην Mylène Troszczynski.

  • [1]  Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Κατά τη συνεδρίαση ολομελείας της 16ης Ιανουαρίου 2017, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2016 είχε λάβει επιστολή του Γάλλου Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία ζητείτο η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος παρέπεμψε την εν λόγω αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 αναρτήθηκε στον λογαριασμό Τwitter της κ. Troszczynski φωτογραφία γυναικών που φέρουν μαντίλα πλήρους κάλυψης του προσώπου και που φαίνεται να σχηματίζουν ουρά έξω από τα γραφεία της CAF (Caisse d’allocation familiale – Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων), μαζί με το συνοδευτικό σχόλιο «Rosny-Sous-Bois CAF στις 9.12.14. Η χρήση μαντίλας που καλύπτει όλο το πρόσωπο κανονικά απαγορεύεται από το νόμο ...»· η προσβλητική εικόνα ήταν στην πραγματικότητα προϊόν φωτομοντάζ με βάση φωτογραφία που είχε ληφθεί στο Λονδίνο και χρησιμοποιείτο ήδη από έναν άλλο κάτοχο λογαριασμού Twitter. Όταν η κ. Troszczynski αντιλήφθηκε ότι η εικόνα ήταν παραποιημένη, την αφαίρεσε αμέσως από τον λογαριασμό της στο Twitter.

Κατόπιν, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, διαπιστώθηκε ότι η δημοσίευση του μηνύματος στο Διαδίκτυο δεν οφειλόταν στην κ. Troszczynski, αλλά στον βοηθό της, ο οποίος παραδέχτηκε την πράξη του· ο Εισαγγελέας επισήμανε ότι η ευθύνη της κ. Troszczynski θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί λόγω της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης δημοσιεύσεων του λογαριασμού της στο Τweeter.

Στη συνέχεια, ο Εισαγγελέας του Bobigny κίνησε προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με τη κ. Troszczynski λόγω συκοφαντικής δυσφήμισης διά του Τύπου και λόγω υποκίνησης σε μισαλλοδοξία ή σε βία εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας.

II.  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

α) Το ευρωπαϊκό δίκαιο

Πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι προσαρτημένο στη

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 8

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν:

α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β) εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία

Άρθρο 6 παράγραφος 2

«Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των προνομίων και ασυλιών που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello

«Το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι προσαρτημένο στις Συνθήκες ΕΕ, ΛΕΕ και ΕΚΑΕ, πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε, όταν ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβαίνει σε μία δήλωση εκτός του οργάνου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να ασκηθεί δίωξη στο κράτος μέλος καταγωγής για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, αυτό να μην συνιστά γνώμη δοθείσα κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων εμπίπτουσα στην προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή ασυλία, εκτός εάν η δήλωση αυτή συνιστά υποκειμενική αξιολόγηση η οποία συναρτάται άμεσα και προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Εναπόκειται στο παραπέμπον δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις στην υπόθεση που εκκρεμεί στην κύρια δίκη».

β) Το γαλλικό δίκαιο

Το γαλλικό Σύνταγμα

Άρθρο 26

«Κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικασθεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλου στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου σχετικά με κακουργήματα ή πλημμελήματα παρά μόνον κατόπιν αδείας του Προεδρείου της Συνέλευσης στην οποία συμμετέχει. Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή τελεσίδικης καταδίκης.

Η κράτηση, τα μέτρα στερήσεως ή περιορισμού της ελευθερίας ή η δίωξη μέλους του Κοινοβουλίου αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της συνόδου, εφόσον το ζητήσει η Συνέλευση στην οποία ανήκει.

Η οικεία Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως σε συμπληρωματικές συνεδριάσεις προκειμένου να επιτραπεί, ενδεχομένως, η εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου».

Γαλλικός ποινικός κώδικας

Άρθρο 131-26

Η στέρηση των πολιτικών, ατομικών και οικογενειακών δικαιωμάτων αφορά:

(…)

2° την εκλογιμότητα·

3° το δικαίωμα άσκησης δικαιοδοτικών καθηκόντων ή παράστασης υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ενώπιον δικαστηρίου, ή εκπροσώπησης διαδίκου ή παροχής συνδρομής σε διάδικο ενώπιον της δικαιοσύνης·

(…)

Νόμος της 29ης Ιουλίου 1881 περί της ελευθερίας του Τύπου

Άρθρο 23

Θα τιμωρούνται ως συναυτουργοί για πράξη κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα όσοι, είτε δια λόγων, κραυγών ή απειλών που εκστομίζονται σε δημόσιους χώρους ή σε δημόσιες συνεδριάσεις, είτε δια γραπτών κειμένων, εντύπων, σχεδίων, έργων χαρακτικής ή ζωγραφικής, εμβλημάτων, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου υποθέματος του γραπτού ή προφορικού λόγου ή της εικόνας που πωλούνται ή διανέμονται, τίθενται προς πώληση ή διατίθενται σε δημόσιους χώρους ή δημόσιες συνεδριάσεις, είτε δια τοιχοκολλημάτων ή αφισών που εκτίθενται στη κοινή θέα, είτε δια παντός μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κοινό, θα έχουν προκαλέσει άμεσα τον αυτουργό ή τους αυτουργούς να διαπράξουν την εν λόγω πράξη, εφόσον η πρόκληση αυτή είχε αποτέλεσμα.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που την πρόκληση ακολούθησε απόπειρα τέλεσης εγκλήματος σύμφωνα με το άρθρο 2 του ποινικού κώδικα.

Άρθρο 29

Κάθε ισχυρισμός ή καταλογισμός ευθύνης για πράξη ο οποίος θίγει τη τιμή ή την υπόληψη του προσώπου ή του Σώματος στο οποίο καταλογίζεται η πράξη συνιστά δυσφήμηση. Η άμεση ή μέσω αναπαραγωγής δημοσίευση του εν λόγω ισχυρισμού ή του εν λόγω καταλογισμού ευθύνης τιμωρείται, ακόμη και εάν γίνεται υπό επιφυλάξεις ή εάν στρέφεται κατά προσώπου ή Σώματος που δεν κατονομάζονται ρητά, αλλά των οποίων η ταυτοποίηση καθίσταται δυνατή από το περιεχόμενο των επίδικων λόγων, κραυγών, απειλών, γραπτών κειμένων ή εντύπων, τοιχοκολλημάτων ή αφισών.

Κάθε προσβλητική έκφραση, περιφρονητική φρασεολογία ή ύβρις που δεν περιλαμβάνει τον καταλογισμό καμίας πράξης συνιστά εξύβριση.

Άρθρο 32

(…)

Το αδίκημα της δυσφήμησης που διαπράττεται με τα ίδια μέσα εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ ή μόνον με μία από τις δύο αυτές ποινές.

(…)

Άρθρο 42

Υπόκεινται, ως αυτουργοί, στις ποινές που προβλέπονται για την καταστολή των κακουργημάτων και των πλημμελημάτων που διαπράττονται δια του Τύπου, κατά την ακόλουθη σειρά, οι εξής:

1° οι υπεύθυνοι των δημοσιεύσεων ή οι εκδότες, ανεξαρτήτως του επαγγέλματος ή της ονομασίας τους, και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6, οι συνυπεύθυνοι της δημοσίευσης·

2° ελλείψει αυτών, οι συντάκτες·

3° ελλείψει συντακτών, οι τυπογράφοι·

4° ελλείψει τυπογράφων, οι πωλητές, οι διανομείς και οι αφισοκολλητές.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 2°, 3° και 4° του παρόντος άρθρου υπέχουν επικουρική ευθύνη ως εάν να μην υπήρχε υπεύθυνος δημοσίευσης, όταν, αντίθετα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει οριστεί συνυπεύθυνος δημοσίευσης.

Άρθρο 43

Στις περιπτώσεις που ενέχονται οι υπεύθυνοι ή οι συνυπεύθυνοι της δημοσίευσης ή οι εκδότες, οι συντάκτες διώκονται ως συναυτουργοί.

Συναυτουργοί ενδέχεται να είναι, για τον ίδιο λόγο και σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα στα οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί το άρθρο 121-7 του ποινικού κώδικα. Το εν λόγω άρθρο δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται στους τυπογράφους για θέματα εκτύπωσης, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 431-6 του ποινικού κώδικα σχετικά με τις συναθροίσεις ή, ελλείψει συνυπεύθυνου της δημοσίευσης, η περίπτωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6.

Ωστόσο, οι τυπογράφοι είναι δυνατόν να διώκονται ως συναυτουργοί εάν τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι ο υπεύθυνος ή ο συνυπεύθυνος της δημοσίευσης δεν υπέχουν ποινική ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή, οι διώξεις ασκούνται εντός τριών μηνών από τη διάπραξη του αδικήματος ή, το αργότερο, εντός τριών μηνών από τη δικαστική διαπίστωση της έλλειψης ποινικής ευθύνης του υπεύθυνου ή του συνυπεύθυνου της δημοσίευσης.

Άρθρο 48

(…)

6° Στην περίπτωση της δυσφήμησης εις βάρος ιδιωτών που προβλέπεται στο άρθρο 32 και στην περίπτωση της εξύβρισης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, η δίωξη ασκείται μόνον κατόπιν εγκλήσεως από τον δυσφημισθέντα ή τον υβρισθέντα. Ωστόσο, η δίωξη δύναται να ασκηθεί αυτεπαγγέλτως από την Εισαγγελία στις περιπτώσεις που το αδίκημα της δυσφήμησης ή της εξύβρισης διαπράχθηκε εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας. Δύναται επίσης να ασκηθεί αυτεπαγγέλτως από τον Εισαγγελέα στις περιπτώσεις που το αδίκημα της δυσφήμησης ή της εξύβρισης διαπράχθηκε εις βάρος μιας ομάδας προσώπων λόγω του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας τους· το αυτό ισχύει στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αδικήματα της δυσφήμησης ή της εξύβρισης διαπράχθηκαν εις βάρος μεμονωμένων προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά θα έχουν συναινέσει στην αυτεπάγγελτη δίωξη·

(…)

Άρθρο 24

(…)

Εκείνοι που, με ένα από τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 23, προκαλούν διακρίσεις, μισαλλοδοξία ή βία εις βάρος ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητάς τους ή μη ως μελών μιας συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, μιας εθνικότητας, μιας φυλής ή μιας θρησκείας, τιμωρούνται με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ ή μόνον με μία από τις δύο αυτές ποινές.

(…)

Σε περίπτωση καταδίκης για μία από τις πράξεις που προβλέπονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, το δικαστήριο δύναται επιπλέον να διατάξει:

Πλην της περιπτώσεως που η ευθύνη του αυτουργού της παράβασης στοιχειοθετείται βάσει του άρθρου 42 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του παρόντος νόμου ή των τριών πρώτων εδαφίων του άρθρου 93-3 του νόμου αριθ. 82-652 της 29ης Ιουλίου 1982 σχετικά με την οπτικοακουστική επικοινωνία, τη στέρηση των δικαιωμάτων που απαριθμούνται υπό το 2° και 3° του άρθρου 131-26 του ποινικού κώδικα για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών·

2° τη τοιχοκόλληση ή την ευρύτερη διάδοση της εκδοθείσας απόφασης υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 131-35 του ποινικού κώδικα·

3° τη ποινή που συνίσταται στην πραγματοποίηση κοινωνικής εργασίας και που προβλέπεται στο άρθρο 131-5-1 του ποινικού κώδικα.

Άρθρο 23

Θα τιμωρούνται ως συναυτουργοί για πράξη κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα όσοι, είτε δια λόγων, κραυγών ή απειλών που εκστομίζονται σε δημόσιους χώρους ή σε δημόσιες συνεδριάσεις, είτε δια γραπτών κειμένων, εντύπων, σχεδίων, έργων χαρακτικής ή ζωγραφικής, εμβλημάτων, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου υποθέματος του γραπτού ή προφορικού λόγου ή της εικόνας που πωλούνται ή διανέμονται, τίθενται προς πώληση ή διατίθενται σε δημόσιους χώρους ή δημόσιες συνεδριάσεις, είτε δια τοιχοκολλημάτων ή αφισών που εκτίθενται στη κοινή θέα, είτε δια παντός μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κοινό, θα έχουν προκαλέσει άμεσα τον αυτουργό ή τους αυτουργούς να διαπράξουν την εν λόγω πράξη, εφόσον η πρόκληση αυτή είχε αποτέλεσμα.

(…)

III.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Επίσης το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί πως, για να καλύπτεται από την ασυλία, μια γνώμη πρέπει να έχει διατυπωθεί από τον βουλευτή του ΕΚ κατά την άσκηση των καθηκόντων του· απαιτείται να υφίσταται άμεσος και προφανής σύνδεσμος μεταξύ της διατυπωθείσας γνώμης και των βουλευτικών καθηκόντων.

Στην παρούσα περίπτωση, φαίνεται ότι οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες της κ. Troszczynski ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιθέτως αφορούν δραστηριότητες περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η παραποιημένη εικόνα και τα σχόλια αναφέρονταν σε περιστατικά που εικάζεται ότι σημειώθηκαν στο Rosny-Sous-Bois, κατά παράβαση του γαλλικού δικαίου, και δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα από τη κ. Mylène Troszczynski, ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων της κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται υπόνοια fumus persecutionis, που συνίσταται σε προφανή προσπάθεια παρεμπόδισης του κοινοβουλευτικού έργου της Mylène Troszczynski υπό το πρόσχημα της προκαταρκτικής εξέτασης που κινήθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσιας αρχής το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων του Seine-Saint-Denis.

IV.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας της βουλευτού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία της κ. Mylène Troszczynski.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski