POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Mylène Troszczynski

12.6.2017 - (2017/2019(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

Postopek : 2017/2019(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0218/2017
Predložena besedila :
A8-0218/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Mylène Troszczynski

(2017/2019(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Mylène Troszczynski, ki jo je dne 1. decembra 2016 posredoval francoski minister za pravosodje v zvezi s sodno preiskavo, ki jo vodi državni tožilec v Bobignyju zaradi javnega obrekovanja in spodbujanja sovraštva ali nasilja nad osebo ali skupino oseb zaradi njihovega porekla ali pripadnosti ali nepripadnosti določeni etnični skupini, narodnosti, rasi ali veri, in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 16. januarja 2017,

–  po zagovoru Mylène Troszczynski v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju člena 26 ustave Republike Francije, kakor je bil spremenjen z ustavnim zakonom št. 95-880 z dne 4. avgusta 1995,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0218/2017),

A.  ker je državni tožilec v Bobignyju zahteval odvzem imunitete poslanki Evropskega parlamenta in članici regionalnega sveta Pikardije Mylène Troszczynski zaradi kazenskega postopka v zvezi z objavo na njenem računu na omrežju Twitter, kjer je bila 23. septembra 2015 objavljena slika, na kateri ženske z burko stojijo v vrsti pred centrom za socialno delo (Caisse d’allocation familiale), skupaj s komentarjem „Rosny-Sous-Bois CAF 9.12.2014. Nošnja burke naj bi bila z zakonom prepovedana...“;

B.  ker je bila žaljiva podoba fotomontaža slike, posnete v Londonu, ki jo je že uporabil drugi lastnik računa na omrežju Twitter, in ker se je pri preiskavi pokazalo, da sporočila na spletu ni objavila Mylène Troszczynski, temveč njen pomočnik, ki je to tudi priznal;

C.  ker je državni tožilec poudaril, da bi lahko Mylène Troszczynski odgovarjala za tvit kot urednica svojega računa na omrežju Twitter;

D.  ker je Mylène Troszczynski sliko takoj, ko je ugotovila, da je ponarejena, umaknila s svojega računa na omrežju Twitter;

E.  ker se zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski nanaša na domnevno kaznivo dejanje javnega obrekovanja v zvezi z osebo ali skupino oseb zaradi njihovega porekla ali pripadnosti ali nepripadnosti določeni etnični skupini, narodnosti, rasi ali veri, kazni za to kaznivo dejanje pa so določene v členih 23, 29(I), 32(2) in (3), 42, 43 in 48(6) zakona z dne 29. julija 1881, in na kaznivo dejanje javnega spodbujanja diskriminacije, sovraštva ali nasilja, katerega preiskava je v teku, kakor je opredeljen in za katerega so kazni določene v členih 24(8), (10), (11) in (12), 23(1) in 42 zakona z dne 29. julija 1881 ter členu 131–26(2) in (3) kazenskega zakonika;

F.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

G.  ker je v členu 26 francoske ustave določeno, da se zoper poslanca francoskega parlamenta ne sme odrediti sodnega postopka ali preiskave, niti se ga ne sme aretirati, pridržati ali mu soditi zaradi mnenja ali glasu, izraženega pri opravljanju dolžnost in da se poslanca ne sme aretirati zaradi kaznivega dejanja niti se mu ne sme drugače odvzeti ali omejiti prostosti brez dovoljenja parlamenta;

H.  ker je obseg imunitete poslancev francoskega parlamenta pravzaprav enak obsegu imunitete poslancev Evropskega parlamenta iz člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije; ker je Sodišče Evropske unije razsodilo, da mora poslanec Evropskega parlamenta, da bi zanj veljala imuniteta, mnenje izraziti pri opravljanju svojih dolžnosti, s čimer se zahteva povezava med izraženim mnenjem in parlamentarnimi dolžnostmi; ker mora biti ta povezava neposredna in očitna;

I.  ker obtožbe niso povezane s položajem Mylène Troszczynski kot poslanke Evropskega parlamenta in ker zadevajo dejavnosti regionalnega značaja, saj so ponarejena slika in pripombe o domnevnem dogajanju v Rosny-Sous-Bois v nasprotju s francoskim pravom;

J.  ker se sporna dejanja ne nanašajo na mnenje ali glas, ki ga je Mylène Troszczynski izrekla pri opravljanju svojih dolžnosti poslanke Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

K.  ker ni suma o tem, da bi šlo pri postopku sodne preiskave, ki se je začel na podlagi pritožbe centra za socialno delo v kraju Seine-Saint-Denis, ki ga zastopa njegov generalni direktor, zaradi domnevnega javnega obrekovanja, za poskus oviranja parlamentarnega dela Mylène Troszczynski (fumus persecutionis);

1.  sklene, da se Mylène Troszczynski odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pravosodnemu ministru Francoske republike in Mylène Troszczynski.

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

OBRAZLOŽITEV

I.  DEJSTVA

Predsednik je na zasedanju 16. januarja 2017 v skladu s členom 6(2) Poslovnika razglasil, da je 1. decembra 2016 prejel pismo pravosodnega ministra Francoske republike z zahtevo za odvzem imunitete Mylène Troszczynski.

Predsednik je zahtevo v skladu s členom 9(1) posredoval Odboru za pravne zadeve.

Dne 23. septembra 2015 je bila na računu Mylène Troszczynski na omrežju Twitter objavljena slika žensk v burkah, ki naj bi stale v vrsti pred centrom za socialno delo (Caisse d’allocation familiale), skupaj z navedbo „Rosny-Sous-Bois CAF 9.12.2014. Nošnja burke naj bi bila z zakonom prepovedana...“. Žaljiva podoba je bila fotomontaža slike, posnete v Londonu, ki jo je že uporabil drugi lastnik računa na omrežju Twitter. Ko je Mylène Troszczynski ugotovila, da je slika ponarejena, jo je nemudoma umaknila s svojega računa na omrežju Twitter.

Preiskava je pokazala, da sporočila na spletu ni objavila Mylène Troszczynski, temveč njen pomočnik, ki je to tudi priznal; državni tožilec je poudaril, da bi lahko Mylène Troszczynski odgovarjala za tvit kot urednica svojega računa na omrežju Twitter.

Državni tožilec v Bobignyju je začel sodno preiskavo Mylène Troszczynski zaradi javnega obrekovanja in spodbujanja sovraštva ali nasilja nad osebo ali skupino oseb zaradi njihovega porekla ali pripadnosti ali nepripadnosti določeni etnični skupini, narodnosti, rasi ali veri.

II.  ZAKONODAJA

a) Evropska zakonodaja

Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, priložen Pogodbi o delovanju Evropske unije

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njeni člani uživajo:

a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

b) na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

Akt o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976

Člen 6(2)

Poslanci Evropskega parlamenta uživajo privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 1965.

Sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10:

Člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o EU, Pogodbi o delovanju EU in Pogodbi o Evropski skupnosti za atomsko energijo, je treba razlagati tako, da izjava poslanca Evropskega parlamenta izven meja te institucije, zaradi katere je sodno preganjan v svoji državi članici izvora za kaznivo dejanje lažnih obtožb, ne predstavlja mnenja, izraženega med opravljanjem njegovih parlamentarnih nalog, in tako zajetega v imuniteto, ki jo zagotavlja ta določba, razen če ta izjava ni subjektivna ocena, ki ima neposredno, očitno povezavo z opravljanjem teh nalog. Predložitveno sodišče je tisto, ki mora ugotoviti, ali so v zadevi v glavni stvari izpolnjeni ti pogoji.

b) Francosko pravo

Francoska ustava

Člen 26

Poslanca se ne sme preganjati, aretirati, pridržati ali obsoditi zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih nalog.

Poslanca se ne sme aretirati zaradi kaznivega dejanja ali delikta, niti se mu ne sme drugače odvzeti ali omejiti prostosti brez dovoljenja skupščine, katere poslanec je. To dovoljenje se ne zahteva, če je bil zaloten pri kaznivem dejanju ali deliktu ali pravnomočno obsojen.

Zaporna kazen, ukrepi za odvzem ali omejitev prostosti ali pregon poslanca se za čas zasedanja prekinejo, če skupščina, katere član je, to zahteva.

Zadevna skupščina zaseda na dodatnih sejah, če je to potrebno za izvajanje prejšnjega odstavka.

Francoski kazenski zakonik

Člen 131-26

Prepoved državljanskih, civilnih in družinskih pravic se nanaša na:

(…)

2. pravico biti voljen;

3. pravico opravljati sodno funkcijo, biti sodni izvedenec ali zastopati stranko pred sodiščem ali nuditi sodno pomoč;

(…)

Zakon z dne 29. julija 1881 o svobodi tiska

Člen 23

Kot sostorilci so kaznovane osebe, ki storijo dejanje, opredeljeno kot kaznivo, bodisi z govorom, kričanjem ali grožnjami, izrečenimi na javnih mestih ali sestankih, v pisni ali tiskani obliki, v obliki risbe, gravure, slike, simbola, podobe ali na drugih nosilcih pisane ali govorjene besede ali slike, ki se prodajajo ali razdeljujejo, so dani v promet ali so razstavljeni na javnih mestih ali javnih srečanjih, bodisi na plakatih ali oglasih, ki so izpostavljeni očem javnosti, ali na kakršen koli drug način priobčeni javnosti v elektronski obliki, ki je storilca ali storilce neposredno spodbudilo, da so storili dejanja, h katerem so jih napeljevala.

Ta določba se uporablja tudi, kadar napeljevanju ni sledil poskus kaznivega dejanja iz člena 2 kazenskega zakonika.

Člen 29

Za obrekovanje šteje vsaka trditev ali obtožba, ki škoduje časti ali dobremu imenu osebe ali organu, kateremu ta oseba pripada. Neposredna objava ali ponovna objava takšne trditve ali obtožbe je kazniva, tudi če je v dvoumni obliki ali se nanaša na osebe ali organe, ki niso posebej navedeni, vendar je mogoče njihovo identiteto razbrati iz obremenilne vsebine govora, kričanja in groženj, bodisi zapisanih ali tiskanih, plakatov ali oglasov.

Razžalitev je vsakršno neprimerno, prezirljivo ali žaljivo izražanje, ki ne vsebuje dejstev.

Člen 32

(…)

Dejanje obrekovanja oseb ali skupine oseb z istimi sredstvi zaradi njihovega porekla, pripadnosti ali nepripadnosti narodnostni skupnosti, narodu, rasi ali veri se kaznuje z enoletno zaporno kaznijo in 45 000 evrov globe ali z eno od teh dveh kazni.

(…)

Člen 42

Kot glavni storilci se za kazniva dejanja in prekrške, storjene prek tiskanih medijev, kazensko preganjajo:

1. založniki ali uredniki, ne glede na njihov poklic ali naziv, in v primerih iz člena 6(2), sozaložniki publikacije;

2. če teh ni, avtorji;

3. če ni avtorjev, tiskarji;

4. če ni tiskarjev, prodajalci, distributerji in tisti, ki pričvrstijo oglase.

V primerih iz člena 6(2) se sekundarna odgovornost oseb iz alinej 2, 3 in 4 tega člena upošteva, kot da ni založnika, če v nasprotju z določbami tega zakona sozaložnik ni bil imenovan.

Člen 43

Če so za dejanje odgovorni založniki ali uredniki, se avtorje obravnava kot sostorilce.

Na enak način in v vsakem primeru se lahko zanje uporabi člen 121-7 kazenskega zakonika. Ta člen se lahko za dejanje tiskanja uporabi za tiskarje, razen v primerih in pod pogoji, določenimi s členom 431-6 kazenskega zakonika o zbiranju oseb, ali v primeru iz člena 6(2), če sozaložnika ni.

Vseeno velja, da se lahko tiskarje kot sostorilce preganja, kadar sodišče odloči, da založnik ali sozaložnik nista kazensko odgovorna. V tem primeru se postopek kazenskega pregona uvede v roku treh mesecev po kaznivem dejanju ali najpozneje v treh mesecih po sklepu sodišča, da založnik ali sozaložnik ni kazensko odgovoren.

Člen 48

(…)

6. V primeru obrekovanja oseb iz člena 32 in v zvezi z razžalitvami iz člena 33(2) se lahko postopke kazenskega pregona uvede le na podlagi pritožbe osebe, ki je obrekovana ali razžaljena. V primeru obrekovanja ali razžalitve osebe ali skupine ljudi zaradi njihovega porekla, pripadnosti ali nepripadnosti določeni narodnostni skupnosti, narodu, rasi ali veri lahko vseeno postopek kazenskega pregona po uradni dolžnosti uvede državno tožilstvo. Državno tožilstvo lahko prav tako po uradni dolžnosti uvede postopek kazenskega pregona v primeru obrekovanja ali razžalitve skupine ljudi zaradi njihovega spola, spolne usmerjenosti ali invalidnosti; enako velja, če je obrekovanje ali razžaljenje usmerjeno proti posameznikom, pod pogojem, da ti s tem soglašajo;

(…)

Člen 24

(…)

Osebe, ki z uporabo sredstev iz člena 23 spodbujajo k diskriminaciji, sovraštvu ali nasilju do osebe ali skupine ljudi zaradi njihovega porekla, pripadnosti ali nepripadnosti določeni narodnostni skupnosti, narodu, rasi ali veri, se kaznujejo z enoletno zaporno kaznijo in 45 000 evrov globe ali z eno od teh dveh kazni.

(…)

V primeru obsodbe zaradi enega od dejanj iz prejšnjih dveh alinej lahko sodišče poleg tega odredi:

1. odvzem pravic iz alinej 2 in 3 člena 131–26 kazenskega zakonika za obdobje najmanj petih let, razen če je odgovornost storilca kaznivega dejanja ugotovljena na podlagi člena 42 in člena 43(1) tega zakona ali prvih treh alinej člena 93-3 zakona št. 82–652 o avdiovizualnih komunikacijah z dne 29. julija 1982;

2. objavo ali razširjanje odločitve, sprejete v skladu s pogoji iz člena 131–35 kazenskega zakonika;

3. kazen družbeno koristnega dela v skladu s členom 131–5(1) kazenskega zakonika.

Člen 23

Kot sostorilci so kaznovane osebe, ki storijo dejanje, opredeljeno kot kaznivo, bodisi z govorom, kričanjem ali grožnjami, izrečenimi na javnih mestih ali sestankih, v pisni ali tiskani obliki, v obliki risbe, gravure, slike, simbola, podobe ali na drugih nosilcih pisane ali govorjene besede ali slike, ki se prodajajo ali razdeljujejo, so dani v promet ali so razstavljeni na javnih mestih ali javnih srečanjih, bodisi na plakatih ali oglasih, ki so izpostavljeni očem javnosti, ali na kakršen koli drug način priobčeni javnosti v elektronski obliki, ki je storilca ali storilce neposredno spodbudilo, da so storili dejanja, h katerem so jih napeljevala.

(…)

III.  UGOTOVITVE/PODLAGA

Obseg imunitete poslancev francoskega parlamenta je pravzaprav enak obsegu imunitete poslancev Evropskega parlamenta iz člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Sodišče Evropske unije je razsodilo, da mora poslanec Evropskega parlamenta, da bi zanj veljala imuniteta, mnenje izraziti pri opravljanju svojih dolžnosti; potrebna je neposredna in očitna povezava med izraženim mnenjem in parlamentarnimi dolžnostmi.

V tem primeru se zdi, da obtožbe niso povezane z dejavnostmi poslanke Evropskega parlamenta Mylène Troszczynski in zadevajo dejavnosti regionalnega značaja, saj se ponarejena slika in pripombe nanašajo na domnevno dogajanje v Rosny-Sous-Bois, so v nasprotju s francoskim pravom in se ne nanašajo na mnenje ali glas, ki bi ga Mylène Troszczynski izrazila kot poslanka Evropskega parlamenta pri opravljanju svojih dolžnosti v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Nazadnje, ni suma o tem, da bi šlo pri postopku sodne preiskave, ki se je začel na podlagi pritožbe centra za socialno delo v kraju Seine-Saint-Denis, ki ga zastopa njegov generalni direktor, zaradi domnevnega javnega obrekovanja, za poskus oviranja parlamentarnega dela Mylène Troszczynski (fumus persecutionis).

IV.  SKLEPNE UGOTOVITVE

Odbor za pravne zadeve na podlagi zapisanega, v skladu s členom 9 Poslovnika ter ob upoštevanju argumentov za in proti priporoča, naj Evropski parlament Mylène Troszczynski odvzame imuniteto.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski