Betänkande - A8-0218/2017Betänkande
A8-0218/2017

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet

12.6.2017 - (2017/2019(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Tadeusz Zwiefka

Förfarande : 2017/2019(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0218/2017
Ingivna texter :
A8-0218/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet

(2017/2019(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet som översändes av den franska justitieministern den 1 december 2016, med anledning av en förundersökning av den allmänne åklagaren i Bobigny för offentlig ärekränkning av och uppvigling till hat eller våld mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion, och som tillkännagavs i kammaren den 16 januari 2017,

–  efter att ha hört Mylène Troszczynski i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution, i dess lydelse enligt den konstitutionella lagen nr 95-880 av den 4 augusti 1995,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0218/2017), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren i Bobigny har begärt att immuniteten för Mylène Troszczynski, ledamot av Europaparlamentet och av regionfullmäktige i Picardie, ska upphävas med anledning av ett förfarande som rör en publicering på hennes twitterkonto den 23 september 2015 av en bild av kvinnor i heltäckande slöja som ser ut att köa utanför ett kontor för kassan för familjeförmåner (CAF, Caisse d’allocation familiale) åtföljd av kommentaren ”CAF, Rosny-Sous-Bois, 9.12.2014. Heltäckande slöja ska vara förbjudet enligt lag ...”.

B.  Den kränkande bilden var i själva verket ett fotomontage baserat på en bild som tagits i London och redan använts av innehavaren av ett annat twitterkonto, och det framgick av utredningen att det inte var Troszczynski som hade publicerat det omstridda meddelandet, utan hennes assistent, som erkände detta.

C.  Den allmänne åklagaren har gjort gällande att Troszczynski kan hållas ansvarig i egenskap av ansvarig utgivare för sitt twitterkonto.

D.  När Troszczynski insåg att bilden var förfalskad tog hon omedelbart bort den från sitt twitterkonto.

E.  Upphävandet av Mylène Troszczynskis immunitet rör ett påstått förövande av offentlig ärekränkning av en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion, vilket anges och beivras i artiklarna 23, 29.1, 32.2, 32.3, 42, 43 och 48-6 i lagen av den 29 juli 1881, och uppvigling till diskriminering, hat eller våld på grund av ras, vilket är föremål för den pågående förundersökningen och anges och beivras i artikel 24.8, 24.10, 24.11 och 24.12, artikel 23.1 samt artikel 42 i lagen av den 29 juli 1881, liksom i artikel 131-26.2 och 131-26.3 i strafflagen.

F.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

G.  I artikel 26 i den franska konstitutionen föreskrivs att ingen parlamentsledamot får åtalas, bli föremål för utredning, gripas, kvarhållas eller dömas på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag, och att ingen parlamentsledamot får gripas för ett brott eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från parlamentet.

H.  Räckvidden för immuniteten för ledamöter av Frankrikes parlament motsvarar i själva verket räckvidden för immuniteten för ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Europeiska unionens domstol har konstaterat att ett yttrande av en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort det under utövandet av sitt ämbete. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart.

I.  Anklagelserna har ingen koppling till Mylène Troszczynskis ställning som ledamot av Europaparlamentet utan avser i stället verksamhet av regional karaktär, eftersom den förfalskade bilden och kommentaren handlade om något som skulle ha hänt i Rosny‑Sous-Bois, i strid med fransk lag.

J.  De påstådda handlingarna rör varken yttranden som Mylène Troszczynski gjort eller röster hon avlagt, i egenskap av ledamot av Europaparlamentet, under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

K.  Det finns ingen misstanke om att fumus persecutionis, eller ett uppenbart försök att hindra Mylène Troszczynskis parlamentariska arbete, skulle ligga bakom den rättsliga utredning som inleddes efter en stämningsansökan för ärekränkning riktad mot en offentlig förvaltning från kassan för familjeförmåner i Seine-Saint-Denis, företrädd av sin generaldirektör.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Mylène Troszczynskis immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Mylène Troszczynski.

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

MOTIVERING

I.  SAKFÖRHÅLLANDEN

Vid plenarsammanträdet den 16 januari 2017 tillkännagav talmannen att han den 1 december 2016 mottagit en skrivelse från den franska justitieministern med en begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet.

Begäran hänvisades till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen.

Den 23 september 2015 publicerades på Troszczynskis twitterkonto en bild av kvinnor i heltäckande slöja som ser ut att köa utanför ett kontor för kassan för familjeförmåner (CAF, Caisse d’allocation familiale) åtföljd av kommentaren ”CAF, Rosny-Sous-Bois, 9.12.2014. Heltäckande slöja ska vara förbjudet enligt lag ...”. Den kränkande bilden var i själva verket ett fotomontage baserat på en bild som tagits i London och redan använts av innehavaren av ett annat twitterkonto. När Troszczynski insåg att bilden var förfalskad tog hon omedelbart bort den från sitt twitterkonto.

Senare framgick det av utredningen att det inte var Troszczynski som hade publicerat det omstridda meddelandet, utan hennes assistent, som erkände detta. Den allmänne åklagaren har gjort gällande att Troszczynski kan hållas ansvarig i egenskap av ansvarig utgivare för sitt twitterkonto.

En förundersökning om Troszczynski inleddes då av den allmänna åklagaren i Bobigny för offentlig ärekränkning och uppvigling till hat eller våld mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion.

II.  LAGEN

a) EU-rätten

Protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

Akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Artikel 6.2

Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som gäller för dem enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965.

Domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, mål C-163/10

Artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som bifogats EU-, EUF- och EKSG-fördragen, ska tolkas så, att ett uttalande av en ledamot av Europaparlamentet utanför parlamentet som medfört åtal för falsk tillvitelse i dennes ursprungsmedlemsstat utgör ett yttrande som denne gjort under utövandet av sitt ämbete som parlamentsledamot och omfattas av immunitet enligt denna bestämmelse enbart om uttalandet uttrycker en subjektiv uppfattning som har ett direkt och tydligt samband med utövandet av detta ämbete. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida dessa villkor är uppfyllda i det nationella målet.

b) Fransk lagstiftning

Den franska konstitutionen

Artikel 26

Parlamentsledamöter får inte åtalas, bli föremål för utredning, gripas, kvarhållas eller dömas på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag.

En parlamentsledamot får inte gripas för ett allvarligt brott eller en annan större förseelse eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från presidiet i den kammare som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom.

Kvarhållande, frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder samt åtal mot en ledamot ska vilandeförklaras under parlamentets sessionsperiod om den kammare som ledamoten tillhör begär detta.

Den berörda parlamentsförsamlingen ska, om så behövs, hålla extra sammanträden för att möjliggöra tillämpning av ovannämnda bestämmelse.

Den franska strafflagen

Artikel 131-26

Förlusten av medborgerliga, civilrättsliga och familjerättsliga rättigheter avser:

[...]

2. Valbarhet.

3. Rätten att utöva dömande makt, att vara sakkunnig inför behörig domstol eller att företräda eller biträda en part i en rättegång.

[...]

Lag av den 29 juli 1881 om pressfrihet

Artikel 23

Den som genom tal, rop eller hot på offentliga platser eller möten – eller genom skrifter, trycksaker, teckningar, gravyrer, målningar, symboler, bilder eller i varje annan skriven, talad eller figurativ form som säljs eller distribueras, saluförs eller förevisas på offentliga platser eller möten, antingen genom anslag eller affischer för allmänhetens ögon eller på elektronisk väg till allmänheten – direkt uppviglat någon att begå en brottslig gärning ska, om uppviglingen lett till en sådan gärning, dömas som anstiftare till brott eller annan förseelse.

Denna bestämmelse ska tillämpas även i de fall där uppviglingen endast lett till ett försök till brott enligt artikel 2 i strafflagen.

Artikel 29

Alla påståenden eller beskyllningar som skadar heder och anseende för den person eller det organ som pekas ut utgör förtal. Offentliggörande, direkt eller genom återgivning, av sådana påståenden eller beskyllningar är straffbart även om de betvivlas eller om de avser en person eller ett organ som inte uttryckligen namnges men som kan identifieras genom ordvalet i de berörda talen, ropen, hoten, skrifterna, trycksakerna, anslagen eller affischerna.

Varje anstötligt yttrande, nedsättande uttryck eller smädelse som inte innebär en beskyllning för någon gärning utgör en förolämpning.

Artikel 32

[...]

Förtal som förövas på samma sätt mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion ska bestraffas med ett års fängelse och böter på 45 000 euro eller endera av dessa påföljder.

[...]

Artikel 42

Följande personer ska betraktas som huvudgärningsmän beträffande påföljderna för brott och förseelser som begås genom pressen, i den ordningsföljd som anges:

1. De ansvariga utgivarna eller redaktörerna, oberoende av deras yrken eller titlar, och, i de fall som avses i artikel 6 andra stycket, de ställföreträdande utgivarna.

2. I avsaknad av dessa, upphovsmännen.

3. I avsaknad av upphovsmän, tryckarna.

4. I avsaknad av tryckare, säljarna, distributörerna och affischeringsföretagen.

I de fall som avses i artikel 6 andra stycket gäller det subsidiära ansvaret för de personer som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel som om det inte fanns någon ansvarig utgivare om – i strid med bestämmelserna i denna lag – en ställföreträdande utgivare inte har utsetts.

Artikel 43

Om de ansvariga eller ställföreträdande utgivarna eller redaktörerna ställs till svars, ska upphovsmännen åtalas som anstiftare.

Personer på vilka artikel 121-7 i strafflagen kan tillämpas kan också, på samma villkor och i samtliga fall, åtalas som anstiftare. Den artikeln ska inte tillämpas på tryckare i fråga om tryckning, utom i det fall och på de villkor som anges i artikel 431-6 i strafflagen om folksamlingar eller, i avsaknad av en ställföreträdande utgivare, i det fall som avses i artikel 6 andra stycket.

Tryckare kan dock åtalas som anstiftare om domstolen förklarar de ansvariga eller ställföreträdande utgivarna eller redaktörerna befriade från straffansvar. I det fallet ska åtal väckas inom tre månader efter brottet eller senast inom tre månader efter domstolens fastställande av de ansvariga eller ställföreträdande utgivarnas eller redaktörernas befrielse från straffansvar.

Artikel 48

[...]

6. I fall av förtal mot enskilda enligt artikel 32 och förolämpning enligt artikel 33.2 ska åtal väckas först efter en stämningsansökan från den förtalade eller förolämpade personen. Åtal kan dock väckas av allmän åklagare om förtal eller förolämpning har begåtts mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion. Åtal kan också väckas av allmän åklagare om förtal eller förolämpning har begåtts mot en grupp av personer på grund av deras kön, sexuella läggning eller deras funktionsnedsättning. Samma sak gäller när förtalet eller förolämpningen riktats mot personer var för sig, på villkor att dessa gett sitt samtycke.

[...]

Artikel 24

[...]

Den som på ett av de sätt som anges i artikel 23 har uppviglat till diskriminering, hat eller våld mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion ska bestraffas med ett års fängelse och böter på 45 000 euro eller endera av dessa påföljder.

[...]

Vid fällande dom för en av de gärningar som avses i de två föregående styckena kan domstolen dessutom besluta om följande:

1. Utom när gärningsmannen hålls ansvarig på grundval av artikel 42 och artikel 43 första stycket i denna lag, eller de tre första styckena i artikel 93-3 i lag nr 82-652 av den 29 juli 1982 om audiovisuell kommunikation; förlust av de rättigheter som anges i punkterna 2 och 3 i artikel 131-26 i strafflagen i högst fem år.

2. Anslag eller spridning av det meddelade beslutet i enlighet med de villkor som anges i artikel 131-35 i strafflagen.

3. Påföljden medborgarundervisning enligt artikel 131-5-1 i strafflagen.

Artikel 23

Den som genom tal, rop eller hot på offentliga platser eller möten – eller genom skrifter, trycksaker, teckningar, gravyrer, målningar, symboler, bilder eller i varje annan skriven, talad eller figurativ form som säljs eller distribueras, saluförs eller förevisas på offentliga platser eller möten, antingen genom anslag eller affischer för allmänhetens ögon eller på elektronisk väg till allmänheten – direkt uppviglat någon att begå en brottslig gärning ska, om uppviglingen lett till en sådan gärning, dömas som anstiftare till brott eller annan förseelse.

[...]

III.  IAKTTAGELSER/MOTIVERINGAR

Räckvidden för immuniteten för ledamöter av Frankrikes parlament motsvarar i själva verket räckvidden för immuniteten för ledamöterna av Europaparlamentet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Europeiska unionens domstol har angett att ett yttrande av en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort det under utövandet av sitt ämbete. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot.

I detta fall verkar det som att anklagelserna saknar koppling till Mylène Troszczynskis verksamhet som ledamot av Europaparlamentet utan i stället avser verksamhet av regional karaktär, eftersom den förfalskade bilden och kommentaren handlade om något som skulle ha hänt i Rosny-Sous-Bois, i strid med fransk lag, och varken rör yttranden som Mylène Troszczynski gjort eller röster hon avlagt, i egenskap av ledamot av Europaparlamentet, under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Slutligen har ingen misstanke om fumus persecutionis, eller ett uppenbart försök att hindra Mylène Troszczynskis parlamentariska arbete, konstaterats ligga bakom den rättsliga utredning som inleddes efter en stämningsansökan för ärekränkning riktad mot en offentlig förvaltning från kassan för familjeförmåner i Seine-Saint-Denis, företrädd av sin generaldirektör.

IV.  SLUTSATSER

På grundval av ovanstående och i enlighet med artikel 9 i arbetsordningen, och efter att ha övervägt skälen för och emot, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet upphäver Mylène Troszczynskis immunitet.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

12.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski