Процедура : 2016/2070(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2017

Внесени текстове :

A8-0219/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0257

ДОКЛАД     
PDF 802kWORD 51k
12.6.2017
PE 592.371v04-00 A8-0219/2017

относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас

(2016/2070(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Ангел Джамбазки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас

(2016/2070(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Роландас Паксас, предадено на 31 март 2016 г. от главния прокурор на Република Литва и обявено в пленарно заседание на 13 април 2016 г.,

–  като изслуша Роландас Паксас съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  след като проведе размяна на мнения с главния прокурор на Литва и главния прокурор на Отдела за разследване на организираната престъпност и корупцията към Главната прокуратура,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 62 от Конституцията на Литва,

–  като взе предвид член 4 от Закона за статута и условията на труд на членовете на Европейския парламент, избрани в Република Литва,

–  като взе предвид член 22 от Устава на Сейма,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0219/2017),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Република Литва поиска снемането на парламентарния имунитет на член на Европейския парламент, Роландас Паксас, във връзка с наказателно разследване;

Б.  като има предвид, че искането на главния прокурор се отнася до подозрения срещу Роландас Паксас, че последният се е съгласил да приеме подкуп на 31 август 2015 г. в замяна на оказване на влияние на публичните органи и държавните служители да упражняват правомощията си, което представлява престъпление съгласно Наказателния кодекс на Литва;

В.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 по време на сесиите на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Литва членовете на Сейма не могат да носят отговорност, бъдат задържани или свободата им да бъде ограничавана по друг начин без съгласието на Сейма;

Д.  като има предвид, че съгласно член 4 от Закона за статута и условията на труд на членовете на Европейския парламент, избрани в Република Литва, членовете на Европейския парламент се ползват със същия персонален имунитет на територията на Република Литва като член на Сейма на Република Литва, освен ако е предвидено друго в законодателството на ЕС;

Е.  като има предвид, че съгласно член 22 от Устава на Сейма член на Сейма не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност и не може да бъде задържан или по друг начин да се ограничава неговата свобода без разрешението на Сейма, освен при заварено престъпление, като в този случай главният прокурор трябва незабавно да уведоми Сейма за това;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

З.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

И.  като има предвид, че когато тези производства не се отнасят до изпълнението на задълженията на член на ЕП, имунитетът следва да бъде снет, освен ако изглежда, че намерението, което стои в основата на съдебното производство, може да бъде да се навреди на политическата дейност на член на ЕП и следователно на независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

Й.  като има предвид, че въз основа на обширната и подробна информация, предоставена в настоящия случай, няма причина за подозрение, че производствата, свързани с Роландас Паксас, са мотивирани от намерение да се навреди на неговата политическа дейност като член на Европейския парламент;

К.  като има предвид, че Европейският парламент не е в позиция да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

1.  решава да снеме имунитета на Роландас Паксас;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Литва и на Роландас Паксас.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  ФАКТИ

На заседанието от 13 април 2016 г. председателят обяви съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил писмо от главния прокурор на Литва с искане за снемането на имунитета на Роландас Паксас, член на Европейския парламент, за да могат органите на Литва да образуват наказателно производство срещу него, което евентуално би могло да доведе до налагането на ограничения върху неговата свобода.

Под ръководството на Главната прокуратура на 17 февруари 2016 г. Специалната следствена служба на Република Литва започна предварително разследване, отнасящо се до съставните елементи на търговия с влияние и злоупотреба със служебно положение – престъпления по член 226, параграфи 3 и 4 и член 228, параграф 1 от Наказателния кодекс на Литва. Протоколите от изслушванията на Роландас Паксас и свидетелите, писмените становища по случая и звукозаписите според главния прокурор предоставят достатъчно данни, които дават основания да се счита, че Роландас Паксас се е съгласил да получи подкуп в размер на 15 000 EUR, обещавайки да се възползва от социалното си положение, връзките си и възможното си влияние върху публичните органи и държавните служители с цел упражняване на влияние върху органите и държавните служители.

С оглед на факта, че в качеството си на член на Европейския парламент Роландас Паксас се ползва с имунитет в съответствие със законодателството на Литва, въз основа на решение от 22 февруари 2016 г. на главния прокурор той беше изслушан като свидетел в рамките на посочения случай, без да е налице възможността да бъде подведен под наказателна отговорност за изявления с невярно съдържание. Роландас Паксас беше информиран за своите права преди изслушването, беше придружен от адвокат и му беше дадена възможност да представи доказателства.

Главният прокурор подчерта в рамките на размяната на мнения в комисията по правни въпроси, че всички одобрения, отнасящи се до звукозаписите във връзка с наблюдението, са предоставени от съдилищата, които са взели предвид пълнотата на информацията. Тези действия освен това бяха предприети в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и в настоящия случай главната прокуратура и съдилищата не са установили нарушения на права.

Целта на искането на главния прокурор за снемане на парламентарния имунитет на Роландас Паксас, отправено до Европейския парламент, е да направи възможно да му бъдат съобщени изложените срещу него твърдения, той да бъде изслушан в качеството на заподозряно лице, да бъдат предприети други мерки, които ограничават неговата свобода съгласно законодателството на Литва, и да се продължи образуваното срещу него наказателно производство, за да може съдът да се произнесе окончателно по това дело в съответствие с националното законодателство.

Роландас Паксас заема позиция, че неговият парламентарен имунитет не следва да бъде снеман. Той счита, че досъдебните следствени производства във връзка с предполагаемия подкуп и искането на главния прокурор представляват мерки, които оправдават и удължават политическото преследване, на което той е подложен от 2004 г. Решение на Европейския съд по правата на човека, Акт на Комитета на ООН по правата на човека и трите обжалвания на Съвета на министрите, отнасящи се до това преследване, се пренебрегват от Литва.

Роландас Паксас счита освен това, че Наказателният кодекс на Литва, както и други правни разпоредби са нарушени в значителна степен във връзка с решението той да бъде разпитван като свидетел, по следните причини: неговото местопребиваване и движенията на автомобила му са били обект на наблюдение; той и неговият адвокат са били следени във Вилнюс; органите са включили медиите в процеса на следене и съответните оперативни стъпки са извършени от неупълномощени лица; правоприлагащите органи и тайните служби в Литва се използват като инструмент за постигане на определени цели в политическите процеси на държавата, пример за което в този случай е фактът, че едно от основните други заподозрени лица в случая с подкупа е основен акционер и главен редактор на литовска медийна група, която подробно съобщаваше за импийчмънта на президента на Литва.

Роландас Паксас счита, че органите на Европейския съюз не разполагат с реални мерки и механизми, за да гарантират правата на човека, гражданските и политическите свободи, принципите на правовата държава и принципите на демокрация в държава като Литва, където тези ценности са пренебрегнати. Той счита, че в момента се извършва опит Европейският парламент официално да бъде въвлечен в процес на политическо преследване, който продължава вече повече от 10 години.

II.  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

а)  европейско право

Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз

„Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.“

Акт от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори

„Член 6, параграф 2

Членовете на Европейския парламент се ползват от привилегиите и имунитетите, приложими за тях съгласно Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.“

б)  литовско право

Конституция на Република Литва

„Член 62

Личността на член на Сейма е неприкосновена.

Член на Сейма не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност и не може да бъде задържан или по друг начин да се ограничава неговата свобода без разрешението на Сейма.

Член на Сейма не носи наказателна отговорност за изказаните от него мнения и за гласуванията си в Сейма. Той може обаче да бъде подведен под наказателна отговорност за обида или клевета на дадено лице по редовната процедура.

Закон за статута и условията на труд на членовете на Европейския парламент, избрани в Република Литва

„Член 4 – Имунитет на член на Европейския парламент

Членовете на Европейския парламент се ползват със същия персонален имунитет на територията на Република Литва като член на Сейма на Република Литва, освен ако е предвидено друго в законодателството на ЕС.“

Устав на Сейма на Република Литва

„Член 22 – Имунитет на член на Сейма

1. Личността на член на Сейма е неприкосновена.

2. Член на Сейма не носи наказателна отговорност за изказаните от него мнения и за гласуванията си в Сейма, т.е. по време на заседания на Сейма, парламентарни комисии на Сейма или в комисии или политически групи; той може обаче да бъде подведен под наказателна отговорност за обида или клевета на дадено лице по редовната процедура.

3. Член на Сейма не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност и не може да бъде задържан или по друг начин да се ограничава неговата свобода без разрешението на Сейма, освен при заварено престъпление. В такива случаи главният прокурор трябва незабавно да уведоми Сейма.

III.  ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО РЕШЕНИЕ

Отговорност на органите на държавите членки е да вземат решение относно вината или невинността на член на Европейския парламент, чийто имунитет е предмет на обсъждане, и относно целесъобразността на производствата на национално равнище. Европейският парламент не разглежда подобни въпроси, а се ограничава до вземане на решение дали е налице пречка за подобни производства, която произтича от необходимостта да се запази независимостта на Европейския парламент.

Освен това в контекста на случаи, свързани с имунитета, Европейският парламент не обсъжда относителните предимства на националните правни и съдебни системи. Твърдения за недостатъци в националните съдебни системи не могат да бъдат основание за решение да не се снема или да се защити имунитетът на член на ЕП.

В случаите, когато въпросните производства не се отнасят до изразените мнения или подадените гласове в рамките на изпълнението на задълженията на член на ЕП, имунитетът следва да бъде снет, освен ако изглежда, че намерението, което стои в основата на съдебното производство, може да бъде да се навреди на политическата дейност на член на ЕП и следователно на независимостта на Парламента (fumus persecutionis).

В настоящия случай главният прокурор иска снемането на имунитета на Роландас Паксас с цел да направи възможно осъществяването на допълнителни процесуални мерки в рамките на наказателното производство в съответствие с националното право.

Комисията по правни въпроси следователно не е в състояние да заключи въз основа на представената ѝ от г-н Паксас и главния прокурор на Литва информация, че тези действия са предприети с цел да доведат до политическо преследване срещу г-н Паксас.

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с член 9 от Правилника за дейността, след като е взела под внимание аргументите „за“ и „против“, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме имунитета на Роландас Паксас.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Правна информация - Политика за поверителност