Procedure : 2016/2070(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0219/2017

Indgivne tekster :

A8-0219/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0257

BETÆNKNING     
PDF 449kWORD 49k
12.6.2017
PE 592.371v02-00 A8-0219/2017

om anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet

(2016/2070(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Angel Dzhambazki

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet

(2016/2070(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 31. marts 2016 om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet, som er fremsendt af Republikken Litauens rigsadvokat, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 13. april 2016,

–  der har hørt Rolandas Paksas, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der har haft en drøftelse med Litauens rigsadvokat og chefanklageren ved afdelingen for efterforskning af organiseret kriminalitet og korruption under rigsadvokaturen,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Litauens forfatning,

–  der henviser til artikel 4 i loven om status og arbejdsvilkår for de medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Republikken Litauen,

–  der henviser til artikel 22 i statutten for Seimas,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0219/2017),

A.  der henviser til, at Republikken Litauens rigsadvokat har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Rolandas Paksas' parlamentariske immunitet i forbindelse med en strafferetlig efterforskning;

B.  der henviser til, at rigsadvokatens anmodning vedrører mistanker mod Rolandas Paksas om, at han den 31. august 2015 indvilligede i at acceptere bestikkelse for at øve indflydelse på offentlige myndigheder og statslige embedsmænd for at få dem til at udøve deres beføjelser, hvilket udgør en strafbar handling i henhold til den litauiske straffelov;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 under mødeperioderne på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at medlemmerne af Seimas i henhold til artikel 62 i Republikken Litauens forfatning ikke kan holdes strafferetligt ansvarlige, tilbageholdes eller på anden vis udsættes for frihedsberøvelse uden Seimas' samtykke;

E.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 4 i loven om status og arbejdsvilkår for de medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Republikken Litauen, nyder samme personlige immunitet på Republikken Litauens område som et medlem af Republikken Litauens Seimas, medmindre andet er fastsat i EU-lovgivningen;

F.  der henviser til, at det fremgår af artikel 22 i statutten for Republikken Litauens Seimas, der ikke kan indledes straffesag mod et medlem af Seimas, og at et medlem ikke kan arresteres eller underkastes nogen andre former for indskrænkning af den personlige frihed, uden Seimas' samtykke, medmindre det pågældende medlem gribes på fersk gerning i en kriminel handling, i hvilket tilfælde rigsadvokaten straks skal underrette Seimas herom;

G.  der henviser til, at det fremgår af forretningsordenens artikel 5, stk. 2, at parlamentarisk immunitet ikke er et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed;

H.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

I.  der henviser til, at hvis den pågældende sag ikke vedrører udøvelsen af et medlems hverv, bør immuniteten ophæves, medmindre det fremgår, at formålet med retsforfølgningen kan være at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Parlamentets uafhængighed (fumus persecutionis);

J.  der henviser til, at der på baggrund af de mange og detaljerede oplysninger, der er fremlagt i det foreliggende tilfælde, ikke er grund til at formode, at sagen vedrørende Rolandas Paksas er begrundet i et ønske om at skade hans politiske virksomhed som medlem af Europa-Parlamentet;

K.  der henviser til, at det ikke tilkommer Europa-Parlamentet at tage stilling til, om medlemmet er skyldigt, eller om de handlinger, vedkommende tilskrives, skal retsforfølges, eller at udtale sig om de relative fordele ved de nationale retssystemer;

1.  vedtager at ophæve Rolandas Paksas immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Litauens kompetente myndigheder og Rolandas Paksas.

(1)

Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


BEGRUNDELSE

I.  SAGSFREMSTILLING

På mødet den 13. april 2016 meddelte formanden, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1, at han havde modtaget en skrivelse fra Litauens rigsadvokat med anmodning om ophævelse af MEP Rolandas Paksas' immunitet, således at de litauiske myndigheder kan indlede en straffesag mod ham, der potentielt vil kunne føre til indskrænkninger af hans personlige frihed.

Under ledelse af rigsadvokaten iværksatte Republikken Litauens særlige efterforskningstjeneste den 17. februar 2016 en indledende efterforskning vedrørende misbrug af indflydelse og embedsmisbrug, som er strafbare handlinger i henhold til artikel 226, stk. 3 og 4, og artikel 228, stk. 1, i den litauiske straffelov. Referaterne af afhøringer af Rolandas Paksas og vidner, de skriftlige indlæg i sagen og lydoptagelser har ifølge rigsadvokaten givet tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Rolandas Paksas indvilligede i at modtage bestikkelse på 15 000 EUR ved at love at udnytte sin sociale stilling, sine forbindelser og sin sandsynlige indflydelse hos de offentlige myndigheder og statslige embedsmænd til at øve indflydelse på disse myndigheder og statslige embedsmænd.

Eftersom Rolandas Paksas i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet nyder immunitet i henhold til den litauiske lovgivning, blev han afhørt som vidne i sagen på grundlag af en afgørelse truffet af rigsadvokaten af 22. februar 2016 uden at kunne ifalde strafansvar, hvis han måtte have afgivet falsk forklaring. Rolandas Paksas blev informeret om sine rettigheder inden afhøringen, han var ledsaget af en advokat, og han fik lov til at fremlægge beviser.

Rigsadvokaten understregede under drøftelsen i Retsudvalget, at domstolene havde givet alle de fornødne godkendelser angående lydoptagelserne i forbindelse med overvågningen under hensyn til oplysningernes tilstrækkelighed. De pågældende foranstaltninger blev desuden truffet i overensstemmelse med retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og rigsadvokaturen og domstolene havde ikke konstateret nogen krænkelser af rettigheder i det foreliggende tilfælde.

Formålet med rigsadvokatens anmodning til Europa-Parlamentet om at ophæve Rolandas Paksas' parlamentariske immunitet er at gøre det muligt at informere ham om beskyldningerne mod ham, at afhøre ham som mistænkt, at træffe andre foranstaltninger, der indskrænker hans frihed, i henhold til litauisk ret og at fortsætte den straffesag, der er indledt mod ham, med henblik på at opnå en endelig dom i denne sag i overensstemmelse med national ret.

Rolandas Paksas er af den opfattelse, at hans parlamentariske immunitet ikke bør ophæves. Han mener, at forundersøgelsen vedrørende den påståede bestikkelse og rigsadvokatens anmodning udgør foranstaltninger, der begrunder og forlænger den politiske forfølgelse, han har været udsat for siden 2004. Litauen ignorerer en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, en afgørelse fra FN's Menneskerettighedskomité og tre appeller fra Ministerrådet angående en sådan forfølgelse.

Rolandas Paksas mener endvidere, at der er sket betydelige overtrædelser af den litauiske straffelov og andre retsregler i forbindelse med beslutningen om at afhøre ham som vidne, idet hans bopæl og hans bils bevægelser blev overvåget, han og hans advokat blev skygget i Vilnius, myndighederne involverede medierne i denne overvågning, og de hermed forbundne operationelle skridt blev foretaget af uautoriserede personer. De retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenesterne bruges i Litauen som et redskab til at nå visse mål i statens politiske processer, hvilket i denne sag illustreres af, at en af de vigtigste andre mistænkte i bestikkelsessagen er en stor aktionær og chefredaktør i en litauisk mediekoncern, der rapporterede udførligt om afsættelsen af den litauiske præsident.

Rolandas Paksas er af den opfattelse, at EU's myndigheder ikke har nogen foranstaltninger og mekanismer, der reelt kan sikre menneskerettighederne, de borgerlige og politiske frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og de demokratiske principper i et land som Litauen, hvor disse værdier bliver ignoreret. Han mener, at der nu gøres et forsøg på formelt at inddrage Europa-Parlamentet i en politisk forfølgelsesproces, som nu har stået på i over ti år.

II.  LOVGIVNINGEN

a)  EU-lovgivning

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

"Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet."

Akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet

"Artikel 6, stk. 2

Europa-Parlamentets medlemmer nyder godt af de privilegier og immuniteter, der gælder for dem i henhold til protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter."

b)  Litauisk lovgivning

Republikken Litauens forfatning

"Artikel 62

Et Seimas-medlems person er ukrænkelig.

Et medlem af Seimas kan ikke holdes strafferetligt ansvarlig, arresteres eller på anden vis udsættes for frihedsberøvelse uden Seimas' samtykke.

Et medlem af Seimas kan ikke retsforfølges for sin stemmeafgivelse eller sine taler i Seimas. Han kan dog holdes ansvarlig i henhold til den generelle procedure for personlige injurier eller bagvaskelse."

Loven om status og arbejdsvilkår for de medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Republikken Litauen,

"Artikel 4 - Immunitet som medlem af Europa-Parlamentet

Et medlem af Europa-Parlamentet nyder samme personlige immunitet på Republikken Litauens område som et medlem af Republikken Litauens Seimas, medmindre andet er fastsat i Den Europæiske Unions lovgivning."

Statutten for Republikken Litauens Seimas

"Artikel 22 - Immunitet som medlem af Seimas

1. Et Seimas-medlems person er ukrænkelig.

2. Et Seimas-medlem må ikke retsforfølges for sin stemmeafgivelse eller sine taler i Seimas, dvs. på møderne i Seimas, Seimas-udvalg, kommissioner og parlamentariske grupper, men han kan dog for personlige injurier eller bagvaskelse holdes ansvarlig i overensstemmelse med den generelle procedure.

3. Der kan ikke indledes straffesager imod et Seimas-medlem, han kan ikke arresteres og kan ikke underkastes nogen andre indskrænkninger af den personlige frihed uden Seimas' samtykke, undtagen i tilfælde, hvor han gribes på fersk gerning i en kriminel handling. I sådanne tilfælde skal den offentlige anklager straks underrette Seimas herom. “

III.  GENERELLE OVERVEJELSER OG BEGRUNDELSE FOR DEN FORESLÅEDE AFGØRELSE

Det er op til myndighederne i medlemsstaterne at træffe afgørelse om skyldsspørgsmålet for et medlem af Europa-Parlamentet, hvis immunitet er under behandling, og om hensigtsmæssigheden af sagen på nationalt plan. Europa-Parlamentet tager ikke stilling til disse spørgsmål, men træffer alene afgørelse om, hvorvidt der foreligger en hindring for den pågældende sag, som udspringer af nødvendigheden af at bevare Europa-Parlamentets uafhængighed.

Desuden drøfter Europa-Parlamentet ikke de relative fordele ved de nationale retssystemer i forbindelse med immunitetssager. Påståede mangler i de nationale retssystemer kan ikke bruges som begrundelse for en afgørelse om ikke at ophæve eller at beskytte et medlems immunitet.

Hvis den pågældende sag ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af et medlems hverv, bør immuniteten ophæves, medmindre det fremgår, at formålet med retsforfølgningen kan være at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Parlamentets uafhængighed (fumus persecutionis).

I det foreliggende tilfælde anmoder rigsadvokaten om ophævelse af Rolandas Paksas' parlamentariske immunitet for at bane vejen for yderligere proceduremæssige foranstaltninger i forbindelse med en straffesag i overensstemmelse med national lovgivning.

Retsudvalget kan derfor ikke på grundlag af de oplysninger, det har modtaget fra Paksas og Litauens rigsadvokat, konkludere, at de pågældende foranstaltninger er blevet truffet for at forfølge ham politisk.

IV.  KONKLUSION

På grundlag af ovenstående og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9 anbefaler Retsudvalget, efter at have overvejet argumenterne for og imod, at Europa-Parlamentet ophæver Rolandas Paksas' parlamentariske immunitet.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik