Διαδικασία : 2016/2070(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0257

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 698kWORD 52k
12.6.2017
PE 592.371v04-00 A8-0219/2017

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas

(2016/2070(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Angel Dzhambazki

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas

(2016/2070(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas, η οποία διαβιβάσθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 13 Απριλίου 2016,

–  αφού άκουσε τον Rolandas Paksas, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  αφού προέβη σε ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος και Έρευνας για Υποθέσεις Διαφθοράς του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Λιθουανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του νόμου περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Κανονισμού του Seimas,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0219/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Rolandas Paksas, σε σχέση με τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά υπόνοιες εναντίον του Rolandas Paksas ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει να δωροδοκηθεί στις 31 Αυγούστου 2015 ως αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής επί δημοσίων αρχών και δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, πράξη που συνιστά αδίκημα βάσει του λιθουανικού ποινικού κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να κρατηθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας της ίδιας προσωπικής ασυλίας με τα μέλη του Seimas της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού του Seimas, ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την προσωπική ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas, με εξαίρεση την περίπτωση που το μέλος αυτό συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει έγκλημα, οπότε ο Γενικός Εισαγγελέας πρέπει αμελλητί να ενημερώσει επ’ αυτού το Seimas·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εν λόγω δικαστική διαδικασία δεν αφορά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός εάν δημιουργείται η εντύπωση ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συνεπώς να θιγεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των εκτενών και λεπτομερών πληροφοριών που διατίθενται σχετικά με την παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχουν λόγοι που να υποδηλώνουν ότι οι διαδικασίες που αφορούν τον Rolandas Paksas κινούνται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή όχι του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Rolandas Paksas·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Λιθουανίας και στον Rolandas Paksas.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2016, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατό για τις λιθουανικές δικαστικές αρχές να κινήσουν κατά αυτού ποινική διαδικασία η οποία θα μπορούσε, ενδεχομένως, να έχει ως αποτέλεσμα να επιβληθούν περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα εις βάρος του.

Με βάση οδηγίες του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, η Υπηρεσία Ειδικών Ερευνών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας κίνησε στις 17 Φεβρουαρίου 2016 διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας όσον αφορά τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης της αθέμιτης άσκησης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και της κατάχρησης εξουσίας, εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 226 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 228 παράγραφος 1 του λιθουανικού ποινικού κώδικα. Τα πρακτικά της εξέτασης του Rolandas Paksas και των μαρτύρων, τα γραπτά υπομνήματα που υπεβλήθησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση και οι φωνογραφικές εγγραφές επέτρεψαν, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, τη συγκέντρωση επαρκών στοιχείων ώστε να πιθανολογείται ότι ο Rolandas Paksas συμφώνησε να δωροδοκηθεί με ποσό ύψους 15.000 EUR, υποσχόμενος να εκμεταλλευτεί την κοινωνική του θέση, τις διασυνδέσεις του και την εικαζόμενη επιρροή του σε δημόσιες αρχές και δημόσιους υπαλλήλους για να ασκήσει επιρροή σε αρχές και δημόσιους υπαλλήλους.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Rolandas Paksas απολαύει ασυλίας σύμφωνα με το λιθουανικό δίκαιο, εξετάστηκε ως μάρτυρας στην εν λόγω υπόθεση επί τη βάσει απόφασης της 22ας Φεβρουαρίου 2016 του Γενικού Εισαγγελέα, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί ότι υπέχει ποινική ευθύνη σε περίπτωση που είχε προβεί σε ψευδείς δηλώσεις. Ο Rolandas Paksas ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του πριν την εξέταση, συνοδευόταν από δικηγόρο και του παρασχέθηκε η δυνατότητα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υπογράμμισε κατά την ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ότι τα δικαστήρια έλαβαν υπόψη την επάρκεια των πληροφοριών και χορήγησαν όλες τις εγκρίσεις σχετικά με τις φωνογραφικές εγγραφές που συνδέονται με την επιτήρηση. Επιπλέον οι εν λόγω ενέργειες αναλήφθηκαν σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), και στην παρούσα υπόθεση δεν έχει διαπιστωθεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και τα δικαστήρια καμία παραβίαση δικαιωμάτων.

Στόχος της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Rolandas Paksas είναι να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του για τις υπόνοιες εις βάρος του, να εξεταστεί ως ύποπτος, να ληφθούν άλλα περιοριστικά της ελευθερίας του μέτρα βάσει του λιθουανικού δικαίου και να επιτραπεί η συνέχιση της ποινικής διαδικασίας εις βάρος του, προκειμένου η αρμόδια δικαστική αρχή να αποφανθεί οριστικά επί της εν λόγω υποθέσεως, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Ο Rolandas Paksas υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Θεωρεί ότι οι προδικαστικές διαδικασίες έρευνας σχετικά με την υποτιθέμενη δωροδοκία και η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα συνιστούν μέτρα που δικαιολογούν και παρατείνουν την πολιτική δίωξη την οποία υφίσταται από το 2004. Η Λιθουανία συνεχίζει να αγνοεί μία απόφαση του ΕΔΔΑ, μία πράξη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τρεις εκκλήσεις του Συμβουλίου Υπουργών σχετικά με τη δίωξη αυτή.

Ο Rolandas Paksas φρονεί περαιτέρω ότι ο λιθουανικός ποινικός κώδικας, καθώς και άλλες ποινικές διατάξεις, παραβιάστηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την απόφαση να εξεταστεί ως μάρτυρας, για τους ακόλουθους λόγους· επιτηρούνταν ο τόπος διαμονής του και οι μετακινήσεις του αυτοκινήτου του· αυτός και ο δικηγόρος του παρακολουθούνταν στο Βίλνιους· οι αρχές ενέπλεξαν τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή την επιτήρηση, και οι σχετικές επιχειρησιακές ενέργειες διεξήχθησαν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα· οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στη Λιθουανία ως μέσο για την επίτευξη ορισμένων στόχων στο πλαίσιο των πολιτικών διαδικασιών του Κράτους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα στην παρούσα υπόθεση το γεγονός ότι ένας από τους άλλους βασικούς υπόπτους στην υπόθεση δωροδοκίας είναι κύριος μέτοχος και αρχισυντάκτης ομίλου μέσων ενημέρωσης της Λιθουανίας που δημοσίευσε εκτενή ειδησιογραφία σχετικά με την παραπομπή σε δίκη του Προέδρου της Λιθουανίας.

Ο Rolandas Paksas πιστεύει ότι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν πραγματικά μέτρα και μηχανισμούς για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των αρχών της δημοκρατίας σε μία χώρα όπως η Λιθουανία που αγνοεί τις αξίες αυτές. Θεωρεί ότι καταβάλλεται τώρα προσπάθεια να εμπλακεί επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια διαδικασία πολιτικής δίωξης που διαρκεί πάνω από δέκα έτη.

II.  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

α)  Το ευρωπαϊκό δίκαιο

Πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν:

α) εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β) εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη.

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του».

Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία

«Άρθρο 6 παράγραφος 2

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των προνομίων και ασυλιών που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

β)  Το λιθουανικό δίκαιο

Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

«Άρθρο 62

Το πρόσωπο ενός μέλους του Seimas είναι απαραβίαστο.

Ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas.

Ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί για την ψήφο που έδωσε ή τις αγορεύσεις του στο Seimas. Μπορεί, ωστόσο, να ευθύνεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί εξυβρίσεως ή συκοφαντικής δυσφημίσεως».

Νόμος περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Άρθρο 4 - Ασυλία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας της ίδιας προσωπικής ασυλίας με τα μέλη του Seimas της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κανονισμός του Seimas της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

«Άρθρο 22 - Ασυλία μελών του Seimas

1. Το πρόσωπο ενός μέλους του Seimas είναι απαραβίαστο.

2. Ένα μέλος του Seimas δεν διώκεται για την ψήφο που έδωσε ή τις αγορεύσεις του στο Seimas, δηλαδή στις συνεδριάσεις του Seimas, στις επιτροπές του Seimas και στις κοινοβουλευτικές ομάδες· μπορεί ωστόσο να ευθύνεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί εξυβρίσεως ή συκοφαντικής δυσφημίσεως.

3. Ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas, με εξαίρεση την περίπτωση που συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει έγκλημα (in flagrante delicto). Στις περιπτώσεις αυτές, ο Γενικός Εισαγγελέας ενημερώνει αμελλητί το Seimas».

ΙΙΙ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΟΙ αρχές του οικείου κράτους μέλους είναι αρμόδιες να αποφανθούν περί της ενοχής ή μη βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του οποίου η ασυλία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης, και περί των ενδεικνυόμενων διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εξετάζει τα ζητήματα αυτά αλλά κρίνει απλά και μόνον εάν υφίσταται κώλυμα για τις εν λόγω διαδικασίες το οποίο απορρέει από την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των υποθέσεων ασυλίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εξετάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων. Η επίκληση των αδυναμιών των εθνικών δικαστικών συστημάτων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει αποφάσεις κατά της άρσης της ασυλίας ή υπέρ της υπεράσπισης της ασυλίας ενός βουλευτή.

Όταν η εκάστοτε δικαστική διαδικασία δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός εάν δημιουργείται η εντύπωση ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συνεπώς να θιγεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis).

Στην παρούσα περίπτωση, ο Γενικός Εισαγγελέας ζητεί την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas προκειμένου να καταστεί δυνατό να προχωρήσουν περαιτέρω δικονομικά μέτρα στο πλαίσιο ποινικής δίωξης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Συνεπώς η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αδυνατεί να συμπεράνει βάσει των στοιχείων που της υπέβαλαν ο κ. Paksas και ο Γενικός Εισαγγελέας της Λιθουανίας ότι οι ενέργειες αυτές αναλήφθηκαν με σκοπό να ασκηθεί πολιτική δίωξη εναντίον του κ. Paksas.

IV.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της άρσης της ασυλίας του βουλευτή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την βουλευτική ασυλία του κ. Rolandas Paksas.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου