Menettely : 2016/2070(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0219/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0219/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0257

MIETINTÖ     
PDF 343kWORD 49k
12.6.2017
PE 592.371v04-00 A8-0219/2017

Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2016/2070(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Angel Dzhambazki

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2016/2070(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Liettuan tasavallan valtakunnansyyttäjän 31. maaliskuuta 2016 välittämän pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 13. huhtikuuta 2016,

–  on kuullut Rolandas Paksasia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  on keskustellut Liettuan valtakunnansyyttäjän sekä valtakunnansyyttäjänviraston järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkintaosaston pääsyyttäjän kanssa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Liettuan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon Liettuan tasavallasta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten oikeusaseman ja työehdot vahvistavan Liettuan tasavallan lain 4 pykälän,

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin työjärjestyksen 22 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0219/2017),

A.  ottaa huomioon, että Liettuan tasavallan valtakunnansyyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä rikostutkinnan vuoksi,

B.  toteaa, että valtakunnansyyttäjän pyyntö koskee epäilyjä siitä, että Rolandas Paksas on suostunut vastaanottamaan lahjuksen 31. elokuuta 2015 vaikuttaakseen viranomaisiin ja valtion virkamiehiin heidän tehtäviensä hoidossa, mikä on Liettuan rikoslain mukaan rikos;

C.  toteaa, että pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  toteaa, että Liettuan tasavallan perustuslain 62 pykälän mukaan maan parlamentin Seimasin jäsentä ei voida ilman Seimasin suostumusta asettaa syytteeseen eikä häntä voida pidättää eikä hänen henkilökohtaista vapauttaan rajoittaa;

E.  toteaa, että Liettuan tasavallasta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten oikeusaseman ja työehdot vahvistavan Liettuan tasavallan lain 4 pykälässä määrätään, että ellei EU:n oikeudesta muuta johdu, Euroopan parlamentin jäsenillä on Liettuan tasavallan alueella sama syytesuoja kuin Seimasin jäsenillä;

F.  toteaa, että Seimasin työjärjestyksen 22 artiklan mukaan Seimasin jäsentä ei voida saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tai pidättää eikä hänen henkilökohtaista vapauttaan voida muutenkaan rajoittaa ilman Seimasin suostumusta, ellei häntä tavata itse teosta, jolloin valtakunnansyyttäjän on ilmoitettava tästä Seimasille välittömästi;

G.  toteaa, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus, vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

H.  toteaa, että parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella Euroopan parlamenttia ja sen jäseniä oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät toimintaan, jota harjoitetaan hoidettaessa parlamentin jäsenten tehtäviä ja jota ei voida erottaa kyseisistä tehtävistä;

I.  toteaa, että kun tällainen menettely ei koske jäsenen tehtävien hoitamista, koskemattomuus on pidätettävä, paitsi jos ilmenee, että oikeusmenettelyn tarkoituksena voi olla vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa ja siten parlamentin riippumattomuutta (fumus persecutionis -olettamus);

J.  toteaa, että asiassa saatujen laajojen ja yksityiskohtaisten tietojen perusteella ei ole syytä epäillä, että Rolandas Paksasia koskevien menettelyjen perusteena olisi aikomus vahingoittaa hänen poliittista toimintaansa Euroopan parlamentin jäsenenä;

K.  toteaa, että Euroopan parlamentin tehtävä ei ole ottaa kantaa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, eikä myöskään ilmaista kantaansa kansallisen oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmän ansioihin;

1.  päättää pidättää Rolandas Paksasin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Liettuan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Rolandas Paksasille.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


PERUSTELUT

I.  TOSISEIKAT

Puhemies ilmoitti täysistunnossa 13. huhtikuuta 2016 työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti saaneensa Liettuan valtakunnansyyttäjänvirastolta pyynnön pidättää Euroopan parlamentin jäsenen Rolandas Paksasin koskemattomuus, jotta Liettuan oikeusviranomaiset voivat asettaa hänet syytteeseen, mikä saattaisi johtaa hänen henkilökohtaisen vapautensa rajoittamiseen.

Liettuan tasavallan erityistutkintayksikkö aloitti 17. helmikuuta 2016 valtakunnansyyttäjänviraston johdolla alustavan tutkinnan, joka koskee rikostunnusmerkistöä vaikutusvallan ja virka-aseman väärinkäytön alalla, jotka ovat Liettuan rikoslain 226 pykälän 3 ja 4 momentin sekä 228 pykälän 1 momentin mukaan rikoksia. Rolandas Paksasin ja todistajien kuulustelupöytäkirjoista sekä tapaukseen liittyvistä kirjelmistä ja äänitallenteista on voitu valtakunnansyyttäjän mukaan koota riittävästi tietoa, jotta Rolandas Paksasin voidaan epäillä suostuneen vastaanottamaan 15 000 euron lahjuksen ja luvanneen käyttää hyödykseen yhteiskunnallista asemaansa, yhteyksiään ja oletettavaa vaikutusvaltaansa viranomaisten ja valtion virkamiesten suhteen vaikuttaakseen heihin.

Koska Paksasilla on Europan parlamentin jäsenyyden myötä koskemattomuus Liettuan oikeuden nojalla, häntä kuulusteltiin valtakunnansyyttäjän 22. helmikuuta 2016 tekemän päätöksen mukaisesti tässä asiassa todistajana ilman, että hän on rikosoikeudellisesti vastuussa virheellisten tietojen esittämisestä. Rolandas Paksasille ilmoitettiin hänen oikeuksistaan ennen kuulustelua. Hänellä oli mukanaan asianajaja, ja hänellä oli mahdollisuus esittää todisteita.

Valtakunnansyyttäjä korosti oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa käymässään keskustelussa, että tarkkailuun liittyvät äänitteet olivat tuomioistuinten hyväksymiä ja että tuomioistuimet ottivat huomioon tietojen riittävyyden. Toiminta toteutettiin myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Valtakunnansyyttäjänvirasto tai tuomioistuimet eivät ole havainneet mitään oikeusrikkomuksia tässä tapauksessa.

Euroopan parlamentille osoitetun, Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevan valtakunnansyyttäjän esittämän pyynnön tarkoituksena on voida antaa hänelle tiedoksi häneen kohdistuvat syytökset, kuulustella häntä epäiltynä, rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan Liettuan oikeuden puitteissa ja mahdollistaa syytteeseen asettaminen, jotta asia voidaan ratkaista lopullisesti kansallisen oikeuden mukaisesti.

Rolandas Paksas katsoo, että hänen koskemattomuuttaan ei pitäisi pidättää. Hänen mukaansa väitetyn lahjonnan esitutkinta ja valtakunnansyyttäjän pyyntö ovat osa poliittista vainoa, jonka kohteena hän on ollut vuodesta 2004. Liettua jättää huomiotta tällaista vainoa koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean asiakirjan ja kolme vetoomusta ministerineuvostolle.

Rolandas Paksas katsoo myös, että Liettuan rikoslakia ja muita säännöksiä rikottiin merkittävästi, kun häntä päätettiin kuulustella todistajana. Hän esittää seuraavat perustelut: hänen asuinpaikkaansa ja hänen autonsa liikkeitä tarkkailtiin, häntä ja hänen asianajajaansa seurattiin Vilnassa, viranomaiset sisällyttivät tiedotusvälineet tähän tarkkailuun, ja operationaaliset vaiheet toteutti henkilöstö, jolla ei ollut siihen valtuuksia, ja Liettuassa lainvalvontaelimiä ja salaista palvelua käytetään välineenä valtion poliittisten prosessien tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mistä tämä tapaus on esimerkkinä, koska yksi lahjontatapauksen keskeisistä epäillyistä on liettualaisen mediaryhmittymän keskeinen osakkeenomistaja ja päätoimittaja ja tämä mediaryhmittymä raportoi laajasti Liettuan presidentin virkarikossyytteestä.

Rolandas Paksasin mukaan EU:n viranomaisilla ei ole todellisia keinoja tai välineitä varmistaa ihmisoikeuksien, kansalaisvapauden ja poliittisen vapauden sekä oikeusvaltion ja demokratian periaatteiden noudattaminen Liettuan kaltaisessa maassa, jossa näitä arvoja ei kunnioiteta. Hän kokee, että tässä pyritään nyt virallisesti sotkemaan Euroopan parlamentti mukaan poliittiseen vainoprosessiin, joka on jatkunut jo yli kymmenen vuotta.

II.  LAINSÄÄDÄNTÖ

a)  Unionin oikeus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä oleva Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja N:o 7

”9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.”

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annettu säädös

”6 artiklan 2 kohta

Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita heihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan nojalla.”

b)  Liettuan oikeus

Liettuan tasavallan perustuslaki

”62 pykälä

Seimasin jäsen on koskematon.

Seimasin jäsentä ei voida saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen eikä pidättää eikä hänen vapauttaan voida muuten rajoittaa ilman Seimasin suostumusta.

Seimasin jäsentä ei myöskään voida haastaa oikeuteen hänen äänestystensä tai Seimasissa käyttämiensä puheenvuorojen perusteella, vaikka hänet voidaankin saattaa vastuuseen kunnianloukkausta koskevan yleisen menettelyn mukaan.”

Liettuan tasavallasta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten oikeusaseman ja työehdot vahvistava Liettuan tasavallan laki

”4 pykälä – Euroopan parlamentin jäsenen koskemattomuus

Ellei Euroopan unionin oikeudesta muuta johdu, Euroopan parlamentin jäsenillä on Liettuan tasavallan alueella sama syytesuoja kuin Seimasin jäsenillä.”

Liettuan tasavallan parlamentin työjärjestys

”22 artikla – Seimasin jäsenen koskemattomuus

1. Seimasin jäsen on koskematon.

2. Seimasin jäsentä ei voida haastaa oikeuteen hänen äänestystensä tai Seimasissa – eli Seimasin, sen valiokuntien, komiteoiden tai poliittisten ryhmien kokouksissa – käyttämiensä puheenvuorojen perusteella, vaikka hänet voidaankin saattaa vastuuseen kunnianloukkausta koskevan yleisen menettelyn mukaan.

3. Seimasin jäsentä ei voida saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen eikä pidättää eikä hänen vapauttaan voida muuten rajoittaa ilman Seimasin suostumusta, ellei häntä tavata itse teosta. Tällöin valtakunnansyyttäjän on ilmoitettava tästä viipymättä Seimasille.”

III.  YLEISET NÄKÖKOHDAT JA EHDOTETUN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Jäsenvaltioiden viranomaisten tehtävä on päättää sellaisen Euroopan parlamentin jäsenen syyllisyydestä tai syyttömyydestä, jonka koskemattomuus kyseenalaistetaan. Sama koskee kansallisen tason menettelyjen asianmukaisuutta. Euroopan parlamentti ei käsittele tällaisia kysymyksiä vaan päättää pelkästään, onko näille menettelyille olemassa este sillä perusteella, että Euroopan parlamentin riippumattomuus on suojattava.

Euroopan parlamentti ei koskemattomuustapauksissa myöskään keskustele kansallisen oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmän ansioista. Kansallisen tuomioistuinjärjestelmän väitetyt puutteet eivät voi olla peruste päätettäessä, pidätetäänkö jäsenen koskemattomuus vai säilytetäänkö se.

Kun menettelyissä ei ole kyse esitetyistä mielipiteistä tai äänestystavoista jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä, koskemattomuus olisi pidätettävä, jollei käy ilmi, että oikeudenkäynnin taustalla oleva tarkoitus voisi vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa ja täten parlamentin riippumattomuutta (fumus persecutionis -olettamus).

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa valtakunnansyyttäjä pyytää Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä, jotta menettely voi jatkua rikosoikeudenkäynnin muodossa kansallisen oikeuden mukaisesti.

Oikeudellisten asioiden valiokunta ei siis voi vetää Paksasin ja Liettuan valtakunnansyyttäjän esittämien tietojen perusteella johtopäätöstä, että nämä toimet on toteutettu Paksasiin kohdistuvan poliittisen vainon vuoksi.

IV.  PÄÄTELMÄT

Oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa edellä esitettyjen huomioiden perusteella ja työjärjestyksen 9 artiklan mukaisesti arvioituaan perustelut puolesta ja vastaan, että Euroopan parlamentti pidättää Rolandas Paksasin koskemattomuuden.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

12.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö