Förfarande : 2016/2070(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0219/2017

Ingivna texter :

A8-0219/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0257

BETÄNKANDE     
PDF 349kWORD 49k
12.6.2017
PE 592.371v04-00 A8-0219/2017

om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet

(2016/2070(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Angel Dzhambazki

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet

(2016/2070(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet som översändes den 31 mars 2016 av Republiken Litauens allmänne åklagare och som tillkännagavs i kammaren den 13 april 2016,

–  efter att ha hört Rolandas Paksas i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  efter en diskussion med Litauens allmänne åklagare och chefsåklagaren vid utredningsavdelningen för organiserad brottslighet och korruption vid det allmänna åklagarämbetet,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Litauens författning,

–  med beaktande av artikel 4 i lagen om rättslig ställning och arbetsvillkor för de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Republiken Litauen,

–  med beaktande av artikel 22 i det litauiska parlamentets (Seimas) arbetsordning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0219/2017), och av följande skäl:

A.  Litauens allmänne åklagare har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Rolandas Paksas, ska upphävas med anledning av en brottsutredning.

B.  Begäran från den allmänne åklagaren gäller misstankar om att Rolandas Paksas den 31 augusti 2015 skulle ha gått med på att ta emot en muta i utbyte mot att utöva inflytande på offentliga myndigheters och statstjänstemäns utövande av sina befogenheter, vilket skulle utgöra en överträdelse av den litauiska strafflagen.

C.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 ska Europaparlamentets ledamöter under parlamentets sessioner på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  Enligt artikel 62 i Litauens författning får ledamöter av Seimas inte utan godkännande av Seimas ställas till straffrättsligt ansvar, kvarhållas eller på annat sätt bli föremål för frihetsbegränsande åtgärder.

E.  Enligt artikel 4 i lagen om rättslig ställning och arbetsvillkor för de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Republiken Litauen ska ledamöter av Europaparlamentet åtnjuta samma personliga immunitet på Republiken Litauens territorium som en ledamot av Seimas i Republiken Litauen, såvida inte annat föreskrivs i EU‑lagstiftningen.

F.  Enligt artikel 22 i Seimas arbetsordning får ett straffrättsligt förfarande inte inledas mot en ledamot av Seimas, och en ledamot får inte gripas eller på annat sätt bli föremål för frihetsbegränsande åtgärder utan godkännande av Seimas, förutom i fall där ledamoten ertappas med att begå ett brott, då den allmänne åklagaren omedelbart måste underrätta Seimas om detta.

G.  Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets arbetsordning är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

H.  Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden i samband med verksamhet som utförs under utövandet av ämbetet som parlamentsledamot och inte kan skiljas från det ämbetet.

I.  Om ett sådant förfarande inte rör utövandet av ledamotens ämbete bör immuniteten upphävas, såvida inte avsikten med det rättsliga förfarandet verkar vara att skada ledamotens politiska verksamhet och därmed parlamentets oberoende (fumus persecutionis).

J.  Utifrån de omfattande och detaljerade uppgifter som inkommit i detta fall finns det ingen anledning att misstänka att förfarandet mot Rolandas Paksas motiveras av en avsikt att skada hans politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet.

K.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att uttala sig i skuldfrågan eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal mot ledamoten, och inte heller att uttala sig värderande om nationella rättssystem och domstolsväsenden.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Rolandas Paksas immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Litauen och till Rolandas Paksas.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


MOTIVERING

I.  SAKFÖRHÅLLANDEN

Vid sammanträdet den 13 april 2016 tillkännagav talmannen, i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen, att han mottagit en begäran från Litauens allmänne åklagare om upphävande av immuniteten för Rolandas Paksas, ledamot av Europaparlamentet, så att de litauiska myndigheterna kan väcka talan i brottmål mot honom och eventuellt införa frihetsbegränsande åtgärder.

Under åklagarmyndighetens ledning inledde Litauens särskilda utredningstjänst den 17 februari 2016 en preliminär utredning om handel med inflytande och missbruk av tjänsteställning, handlingar som utgör förseelser enligt artikel 226.3 och 226.4 samt artikel 228.1 i den litauiska strafflagen. Protokollen från förhören med Rolandas Paksas och vittnen, skriftliga inlagor i ärendet samt ljudupptagningar har enligt den allmänne åklagaren gett tillräckliga belägg för att anta att Rolandas Paksas gått med på att ta emot en muta på 15 000 euro och i utbyte lovat att utnyttja sin ställning, sina förbindelser och sitt sannolika inflytande på de offentliga myndigheterna och statstjänstemännen för att utöva inflytande på dessa.

Eftersom Rolandas Paksas, i egenskap av ledamot av Europaparlamentet, åtnjuter immunitet i enlighet med den litauiska lagstiftningen hördes han som vittne i målet på grundval av ett beslut av den allmänne åklagaren av den 22 februari 2016, utan någon möjlighet att åberopa hans straffrättsliga ansvar om han lämnat falska uppgifter. Rolandas Paksas informerades om sina rättigheter före förhöret, åtföljdes av en advokat och hade rätt att lägga fram bevis.

Den allmänne åklagaren underströk vid diskussionen i utskottet för rättsliga frågor att alla tillstånd till ljudupptagningar i samband med övervakningen hade utfärdats av domstolarna med beaktande av informationens fullständighet. Åtgärderna hade också vidtagits i enlighet med rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), och den allmänna åklagarmyndigheten och domstolarna hade inte identifierat några rättighetskränkningar i detta ärende.

Syftet med den allmänne åklagarens begäran till Europaparlamentet om att upphäva Rolandas Paksas parlamentariska immunitet är att delge honom anklagelserna mot honom, höra honom som misstänkt, vidta andra frihetsinskränkande åtgärder i enlighet med litauisk lag samt fortsätta det straffrättsliga förfarandet mot honom i syfte att få till stånd en slutlig dom i målet i enlighet med nationell lagstiftning.

Rolandas Paksas ståndpunkt är att hans parlamentariska immunitet inte bör upphävas. Han anser att förundersökningen för den påstådda mutan och den allmänne åklagarens begäran utgör åtgärder som motiverar och förlänger den politiska förföljelse som han har utsatts för sedan 2004. En dom från Europadomstolen, en akt från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och tre överklaganden från ministerrådet beträffande denna förföljelse ignoreras av Litauen.

Rolandas Paksas anser vidare att den litauiska strafflagen, liksom andra rättsliga bestämmelser, avsevärt kränkts i samband med beslutet att förhöra honom i egenskap av vittne, eftersom hans bostad och hans bilfärder övervakats, han och hans advokat skuggats i Vilnius, myndigheterna inbegripit medierna i övervakningen och de operativa åtgärderna genomförts av obehöriga personer, brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster i Litauen används som ett verktyg för att uppnå vissa mål i de politiska processerna, vilket i förevarande fall exemplifieras av det faktum att en av de andra huvudmisstänkta i mutbrottsmålet är en stor delägare i och chefredaktör för en litauisk mediekoncern som utförligt rapporterat om riksrättsprocessen mot Litauens president.

Rolandas Paksas anser att myndigheterna i Europeiska unionen inte förfogar över några verkliga åtgärder och mekanismer för att säkerställa mänskliga rättigheter, medborgerliga och politiska friheter, rättsstaten och de demokratiska principerna i ett land som Litauen, där dessa värden ignoreras. Han anser att ett försök nu görs att formellt blanda in Europaparlamentet i en process för politisk förföljelse som pågått i över tio år.

II.  LAGEN

a)  EU-rätten

Protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

Akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Artikel 6.2

Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som gäller för dem enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965.

b)  Litauisk rätt

Litauens författning

Artikel 62

En ledamot av Seimas ska vara okränkbar till sin person.

En ledamot av Seimas får inte ställas till straffrättsligt ansvar, ej heller gripas eller på annat sätt få sin frihet inskränkt, om inte Seimas samtycker till det.

En ledamot av Seimas får inte åtalas till följd av sitt röstande eller sina tal i Seimas. En ledamot kan dock ställas till svars enligt det allmänna förfarandet för personliga förolämpningar eller förtal.

Lagen om rättslig ställning och arbetsvillkor för de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Republiken Litauen

Artikel 4 – Immunitet för en ledamot av Europaparlamentet

En ledamot av Europaparlamentet ska åtnjuta samma personliga immunitet på Republiken Litauens territorium som en ledamot av Seimas i Republiken Litauen, såvida inte annat föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Arbetsordningen för Seimas i Republiken Litauen

Artikel 22 – Immunitet för en ledamot av Seimas

1. En ledamot av Seimas ska vara okränkbar till sin person.

2. En ledamot av Seimas får inte åtalas för sitt röstande eller sina tal i Seimas, det vill säga vid sammanträden i Seimas och i dess utskott, kommissioner och parlamentariska grupper. En ledamot kan dock ställas till svars enligt det allmänna förfarandet för personliga förolämpningar eller förtal.

3. Ett straffrättsligt förfarande får inte inledas mot en ledamot av Seimas, och en ledamot får inte gripas eller på annat sätt bli föremål för frihetsbegränsande åtgärder utan godkännande av Seimas, förutom i fall där ledamoten ertappas (på bar gärning) med att begå ett brott. I sådana fall ska den allmänne åklagaren omedelbart underrätta Seimas om detta.

III.  ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN OCH MOTIVERING TILL DET FÖRESLAGNA BESLUTET

Det ankommer på myndigheterna i medlemsstaten att besluta i skuldfrågan när det gäller en ledamot av Europaparlamentet vars immunitet diskuteras, liksom i fråga om det nationella förfarandets lämplighet. Europaparlamentet tar inte ställning i sådana frågor, utan avgör endast om det finns ett hinder för ett sådant förfarande till följd av behovet att bevara Europaparlamentets oberoende.

Vidare avhåller sig Europaparlamentet i samband med immunitetsärenden från att värdera nationella rättssystem och domstolsväsenden. Påstådda brister i nationella rättssystem kan inte tas som förevändning för ett beslut om att inte upphäva, eller att fastställa, en ledamots immunitet.

Om förfarandet i fråga inte rör yttranden som gjorts eller röster som avlagts under utövandet av en ledamots uppdrag bör immuniteten upphävas, såvida inte avsikten med det rättsliga förfarandet verkar vara att skada ledamotens politiska verksamhet och därmed parlamentets oberoende (fumus persecutionis).

I detta fall begär den allmänne åklagaren att Rolandas Paksas immunitet ska upphävas för att det ska bli möjligt att gå vidare med ytterligare processuella åtgärder inom ramen för ett straffrättsligt förfarande i enlighet med nationell lagstiftning.

Utskottet för rättsliga frågor kan därför inte sluta sig till, på grundval av de uppgifter som lagts fram av Paksas och den allmänne åklagaren i Litauen, att dessa åtgärder har vidtagits som ett led i en politisk förföljelse mot honom.

IV.  SLUTSATS

På grundval av ovanstående och i enlighet med artikel 9 i arbetsordningen, och efter att ha övervägt skälen för och emot, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet upphäver Rolandas Paksas immunitet.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

12.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy