BETÆNKNING om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser

13.6.2017 - (2016/2240(INI))

Udenrigsudvalget
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordførere: Elmar Brok, Silvia Costa
(Fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

Procedure : 2016/2240(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0220/2017
Indgivne tekster :
A8-0220/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser

(2016/2240(INI))

Europa-Parlamentet

‒  der henviser til artikel 167, stk. 3 og 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

‒  der henviser til UNESCO's konvention af 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2347 af 24. marts 2017,

–  der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig mål 4 og 17 for bæredygtig udvikling,

‒  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2016 med titlen "En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser" (JOIN(2016)0029),

‒  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2007 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (COM(2007)0242),

–  der henviser til den forberedende foranstaltning om kultur i de eksterne forbindelser og dens henstillinger[1],

–  der henviser til dokumentet "Fælles vision, fælles handling: et stærkere Europa. En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik ", som blev forelagt af NF/HR den 28. juni 2016,

‒  der henviser til Rådets resolution af 16. november 2007 om den europæiske kulturdagsorden[2],

‒  der henviser til Kommissionens rapport om gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden (COM(2010)0390),

‒  der henviser til sin beslutning af 23. november 2016 om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU[3],

‒  der henviser til Europarådets rammekonvention om kulturarvens værdi for samfundet (Farokonventionen) af 2005[4],

‒  der henviser til Rådets konklusioner af 16. december 2008 om fremme af den kulturelle mangfoldighed og den interkulturelle dialog i Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters eksterne forbindelser[5],

‒  der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om de kulturelle dimensioner af EU's optræden udadtil[6],

‒  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier[7],

–  der henviser til sin beslutning af 24. november 2015 om EU's rolle i FN — hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås[8],

‒  der henviser til Rådets konklusioner af 23. december 2014 om en arbejdsplan på kulturområdet (2015-2018)[9],

‒  der henviser til UNESCO's konvention af 16. november 1972 om beskyttelse af verdenskultur- og naturarven,

‒  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 "På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa"[10],

–  der henviser til resolution CM/Res(2010)53, der blev vedtaget af Europarådet om et udvidet delvis aftale om Europarådets kulturruter (EPA),

‒  der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 "En sammenhængende europæisk politik for kulturelle og kreative industrier"[11],

‒  der henviser til Rådets konklusioner af 24. november 2015 om kultur i EU's eksterne forbindelser med fokus på kultur i udviklingssamarbejdet[12],

‒  der henviser til sin beslutning af 30. april 2015 om ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh, navnlig artikel 3, som "opfordrer NF/HR til at anvende kulturelt diplomati og interkulturel dialog som redskab til at genforene de forskellige samfund og genopbygge de ødelagte mindesmærker"[13],

‒  der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden[14],

‒  der henviser til resultaterne af det 3502. møde i Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport den 21.- 22. november 2016,

‒  der henviser til sin undersøgelse med titlen "Forskning for CULT-udvalget - Europæiske kulturinstitutter i udlandet"[15],

‒  der henviser til sin undersøgelse med titlen "Research for CULT Committee - European capitals of culture: success strategies and long-term effects" ("Forskning for CULT-udvalget - Europæiske kulturhovedstæder: vellykkede strategier og langsigtede virkninger")[16],

‒  der henviser til den undersøgelse fra 2015, som Kommissionens Tjeneste for Udenrigspolitiske Instrumenter havde anmodet om, med titlen "Analyse af opfattelsen af EU og EU's politikker i udlandet"[17],

‒  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser,

‒  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser,

‒  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (2018) (COM(2016)0543),

‒  der henviser til Kommissionens meddelelse om et europæisk solidaritetskorps (COM(2016)0942),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2015 om revision af den europæiske naboskabspolitik,

–  der henviser til ICC's beslutning af 27. september 2016, hvor Ahmad Al Faqi Al Mahdi blev kendt skyldig i ødelæggelsen af adskillige mausoleer i Timbuktu, og hvor domstolen for første gang afsagde kendelse i overensstemmelse med Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, om, at ødelæggelse af kulturarv kan betragtes som en krigsforbrydelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udenrigsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0220/2017),

A.  der henviser til, at EU bliver en mere og mere fremtrædende aktør i de internationale forbindelser, og de bør være yderligere ressourcer og energi til fremme af fælles kultur, kulturarv, kunstnerisk kreativitet og innovation inden for den regionale mangfoldighed, baseret på art. 167 i TEUF;

B.  der henviser til, at EU er en vigtig faktor i international politik spiller en stadig vigtigere rolle i globale anliggender, herunder gennem fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed i internationale forbindelser;

C.  der henviser til, at kultur har en egenværdi, og EU's erfaringer har vist, at kulturelle udvekslinger kan bidrage til at fremme dets eksterne mål og som et stærkt bindeled mellem mennesker af forskellige etniske, religiøse og sociale baggrunde, ikke mindst ved at styrke interkulturel og interreligiøs dialog og gensidig forståelse, f.eks. gennem aktiviteter af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten); mener i denne forbindelse, at kultur bør blive en væsentlig del af den politiske dialog med tredjelande, og at det er nødvendigt systematisk at integrere kultur i projekter og -programmer;

D.  der henviser til, at EU for at fremme interkulturel forståelse, er den nødt til at bygge videre på de fælles kommunikationsværktøjer i form af ægte europæiske medier som f.eks. Arte, Euronews og Euranet;

E.  der henviser til, at kultur og kultur er uløseligt forbundet med respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

F.  der henviser til, at videnskabeligt samarbejde er et vigtigt element i udenrigspolitikken ved at bygge bro mellem lande, forbedring af den internationale forskning og øge synligheden af forskningsdiplomati;

G.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har en række fælles kulturelle, sproglige, historiske og religiøse rødder og ved at lade sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, er det lykkedes for dem at opnå enhed i mangfoldighed; der henviser til, at europæisk kultur og kulturarv, såvel materiel som immateriel, repræsenterer mangfoldigheden i de europæiske samfund og regioner, både deres majoritetssamfund som deres minoritetskulturer;

H.  der henviser til erklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse, som blev vedtaget i Paris i marts 2015, og som fremhæver behovet for at fremme en aktiv dialog mellem kulturer såvel som global solidaritet og gensidig respekt;

I.  der henviser til, at gennem EU's historie har kulturelle forbindelser været grundlæggende drivkræfter for social samhørighed og bæredygtig økonomisk og menneskelig udvikling, samtidig med at de spiller en afgørende rolle med henblik på styrkelse af civilsamfundets kapacitet og kontakt mennesker imellem og ved at forhindre radikalisering med henblik på at beskytte kulturarv, styrke demokratiseringsprocessen og konfliktforebyggelse og modstandskraft;

J.  der henviser til, at kulturelt diplomati bør fremme kulturel og sproglig mangfoldighed, herunder beskyttelse af minoritetssprog, i erkendelse af, at de er en værdi i sig selv og bidrager til Europas kulturarv;

K.  der henviser til, at menneskerettighederne også omfatter kulturelle rettigheder, og der henviser til, at kønsbalance bør der derfor lægges til den enkeltes ret til at deltage i det kulturelle liv og nyde godt af en kultur med fuld respekt for de grundlæggende menneskerettigheder for alle;

L.  der henviser til, at der blev indført restriktive foranstaltninger i december 2014 med henblik på bekæmpelse af handel med kulturgoder fra Syrien; der henviser til, at der er et klart behov for at etablere en krisemekanisme for at afsløre og forhindre ødelæggelsen af kulturarv og fjernelse af kulturgoder, herunder i konfliktramte områder eller lande, handlinger, der kan anvendes i konfliktsituationer for at intimidere eller chokere og som i nogle tilfælde være det samme som "kulturel udrensning";

M.  der henviser til, at kulturen er et offentligt gode, og at udforme en ny konsensus om udvikling skal indeholde overvejelser om tilbagebetaling af fælles offentlige goder, bl.a. gennem kultur;

N.  der henviser til, at EU og de enkelte medlemsstater tegner sig for mere end halvdelen af al udviklingsbistand i verden, hvilket er en realitet, der fortjener større anerkendelse;

O.  der henviser til, at kulturarven er en universel arv og derfor er dens beskyttelse en forudsætning for at opbygge fred og modstandskraft;

P.  der henviser til, at den fælles meddelelse med titlen "En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser" skaber en ramme for EU's internationale kulturelle forbindelser; der imidlertid henviser til at fastlægge de tematiske og geografiske prioriteter og konkrete mål og resultater, målgrupper, fælles interesser og initiativer, finansieringsbestemmelser, forsvarlig økonomisk forvaltning et lokalt og regionalt perspektiv og udfordringer og gennemførelsesvilkår;

Q.  der henviser til, at mellemfolkelige kontakter som f.eks. ungdomsudvekslinger, venskabsbyer, partnerskaber på det erhvervsmæssige område er blevet en vigtig drivkraft for at fremme interkulturel forståelse og bør fremmes af EU i dets udenrigspolitiske forbindelser;

R.  der henviser til, at mobilitet er en væsentlig del af EU's internationale kulturelle forbindelser, der kræver oprettelsen af mekanismer til at lette visumadgangen fra og til tredjelande for kulturarbejdere, forskere, akademikere, lærere, studerende og ansatte og elevnetværk for tidligere deltagere i EU's programmer[18];

S.  der henviser til, at EU og nabolandene historisk set har påvirket hinanden med hensyn til kultur;

T.  der henviser til, at samarbejde, uddannelse, mobilitet for kunstnere og kulturarbejdere og deres værker, herunder gennem europæiske og internationale netværk og kunstnerboliger, er en nøglefaktor for formidling og udveksling af både europæiske og ikke-europæiske kulturer og kunst og skal fremmes og styrkes;

U.  der henviser til, at visumpolitik for kunstnere og kulturarbejdere er nøglen til en vellykket samarbejde og en fri cirkulering af arbejder gennem europæiske og internationale netværk samt sikring af levende kunstneres programmer, der inddrager civilsamfundene i forskellige lande og regioner i verden;

V.  der henviser til, at det kan være et nyttigt udgangspunkt for at gøre status over, hvad der er blevet opnået inden for rammerne af ”EU's kulturdagsorden” med henblik på yderligere at udvikle og forbedre strategien, opstille klare og målbare mål i overensstemmelse med de enkelte landes særlige forhold, prioriteter og realistiske resultater samt lære af bedste praksis;

W.  der henviser til, at EU som en vigtig partner for FN bør arbejde tæt sammen med UNESCO til beskyttelse af verdenskulturarven;

X.  der henviser til, at koordinering mellem EU's programmer og ressourcer bør styrke den kulturelle dimension af EU's internationale forbindelser for at skabe et fælles rum for dialog og tværkulturel forståelse og tillid;

Y.  der henviser til, at EU's initiativer og tiltag bør være mere synlig i tredjelande, herunder dem, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og resultaterne heraf bør belønnes, vurderes og formidles bedre[19];

Z.  der henviser til, at antallet af produkter og tjenesteydelser fra den audiovisuelle, kulturelle og kreative sektor er stigende, og det samme gælder deres bidrag til BNP og deres internationale udbredelse;

AA.  der henviser til, at mange af de europæiske kulturruter, som er certificeret af Europarådet, omfatter lande i EU's østlige og sydlige nabolande samt kandidatlande, hvilket bidrager til at styrke forbindelserne mellem EU og dets nabolande;

AB.  der henviser til, at EU's bestræbelser på at udvikle samfundsmæssig modstandsdygtighed ved at uddybe arbejde med kultur, uddannelse og unge fremmer sameksistens og respekt;

Formål

1.  bifalder den fælles meddelelse, som giver et overblik over alle instrumenter, foranstaltninger og initiativer, programmer og projekter, der støttes af EU og dets medlemsstater, og som har kulturen som en fællesnævner; opfordrer til, at der udvikles en effektiv EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser;

2.   anerkender, at den fælles meddelelse sigter mod at fremme det kulturelle samarbejde inden for EU og dets partnerlande og fremme en verdensorden, der er baseret på fred ved at bekæmpe ekstremisme og radikalisering gennem interkulturel og interreligiøs dialog samt konfliktforebyggelse med respekt for demokrati, retsstatsprincippet, ytringsfrihed, gensidig forståelse, menneskerettigheder, kulturel mangfoldighed og grundlæggende værdier; fremhæver endvidere den vigtige rolle, som kulturdiplomati, kultursamarbejde samt uddannelses- og kulturudveksling spiller for at styrke en fælles kerne af universelle værdier;

3.  anerkender den indsats, som EU-Udenrigstjenesten sammen med Kommissionen gør for at styrke den eksterne dimension af videnskabs- og forskningspolitikkerne, og opfordrer Kommissionen til at fremme udviklingen af et ambitiøs videnskabeligt diplomati;

4.  opfordrer til, at kulturelle rettigheder fremmes som en integreret del af de grundlæggende menneskerettigheder, og til, at kulturen betragtes på grund af dens iboende værdi som en fjerde tværgående søjle af bæredygtig udvikling sammen med sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner;

5.  bifalder tilgangen i den fælles meddelelse, som identificerer tre arbejdsområder: støtte kulturen som en drivkraft for bæredygtig social og økonomisk udvikling, fremme af kultur og interkulturel dialog til fredelige forbindelser mellem samfund og styrke samarbejdet om kulturarv;

6.  opfordrer til, at kunstnerisk ytringsfrihed fremmes som en værdi og en opgave for Unionen for at pleje fri dialog og udveksling af god praksis på internationalt plan;

7.   understreger, at EU har mange og forskelligartede erfaringer i inklusiv forvaltning, at dets styrke er at være forenet i sin mangfoldighed, og at dette er, hvor EU tilfører merværdi;

8.   anerkender, at selvom nærheds- og proportionalitetsprincipperne skal overholdes på det kulturelle område - ved også at tage EU's og medlemsstaternes fælles kulturelle rødder samt resultaget af langvarige kunstneriske og kulturelle udvekslinger i betragtning - har dannelsen af en vane med at arbejde og skabe sammen opbygget respekt og forståelse for andre kulturer;

9.   understreger, at EU er et forum, hvor alle medlemsstater går sammen om at spille en større rolle på området internationale kulturelle forbindelser;

10.   foreslår, at hver enkelt medlemsstat kan iværksætte fælles tiltag med EU for at fremhæve et nyt EU-land hvert år ved hjælp af f.eks. udstillinger og samproduktioner, hvor der gives en særlig rolle til det roterende formandskab med henblik på at sikre supplerende værdi for EU og medlemsstaterne og øge synligheden af foranstaltninger og initiativer, herunder gennem EU's delegationer i udlandet, hvor specifikke menneskelige og finansielle ressourcer stilles til rådighed til dette formål;

11.  medlemsstater, navnlig mindre medlemsstater og deres kulturelle institutioner og aktører, kan opnå en merværdi til deres kulturelle resultater ved at benytte EU til at fremme og dele dem i udlandet;

12.  kulturelt diplomati kan fungere som en repræsentant for EU og dets medlemsstater;

13.   minder om, med hensyn til materiel og immateriel kulturarv, betydningen af samarbejde mellem medlemsstaterne og EU's institutioner, hvad angår adgang til forskning, fremme, beskyttelse og forvaltning, og bekæmpelsen af menneskehandel, plyndringer og destruktion, herunder gennem regionalt øremærkede midler og bistand og gennem grænseoverskridende politisamarbejde både i og uden for EU;

14.  understreger den rolle, som uafhængige medier spiller med hensyn til at fremme kulturel mangfoldighed og interkulturelle kompetencer og behovet for at styrke disse medier om en kilde til pålidelig information, navnlig i EU's nabolande;

15.   bifalder, at den fælles meddelelse introducerer de kulturelle og kreative industrier som et vigtigt element i EU's strategi for internationale kulturelle forbindelser; henviser til, at disse industrier bidrager til Europas "bløde magt" i deres rolle som ambassadører for europæiske værdier, navnlig med hensyn til regionale kreative centre og kulturelle netværk og anbefaler, at de udpeges og tilbydes stimulering samt udvikling af færdigheder; opfordrer Kommissionen til at styrke netværk af kreative og kulturelle agenter og aktører med særlig fokus på SMV'er, de europæiske kreative distrikter og kreative platforme som producenter af multiplikatoreffekter og innovation, herunder innovation på andre områder;

16.  opfordrer Kommissionen og NF/HR til at udpeger "kulturelle aktører" til at spille en afgørende rolle i gennemførelsen af den fælles meddelelse ved at præcisere, at disse blandt andre kategorier bør omfatte kunstnere, kulturarbejdere og kreative, kulturelle institutioner, private og offentlige fonde, universiteter og kulturelle og kreative virksomheder;

Styring og redskaber

17.  opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at fremlægge årlige og flerårige handlingsplaner på dette område, som bør omfatte tiltag, strategiske tematiske og geografiske prioriteter samt fælles mål, og til, at der foretages en regelmæssig gennemgang af gennemførelsen af den fælles meddelelse, og resultaterne heraf bør indberettes til Parlamentet;

18.  understreger nødvendigheden af en større sammenhæng mellem EU's politikker og tiltag, der berører tredjelande; understreger behovet for at trække på eksisterende forskningsresultater, god praksis og andre EU-finansierede initiativer og instrumenter, der vedrører beskyttelse af kulturarv, der kan gavne samarbejdet med tredjelande; opfordrer til styrkede synenergier mellem alle de involverede aktør og andre EU-finansierede initiativer, som kan være til gavn for at nå strategiens mål, sikre ressourceeffektivitet, optimering af resultaterne og styrket indvirkningerne af EU's tiltag og initiativer; anbefaler en statusopgørelse for at garantere en effektiv tilgang;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i den næste flerårige finansielle ramme at indføre en budgetpost, der er øremærket til at støtte internationale kulturelle forbindelser i eksisterende programmer og fremtidige indkaldelser, navnlig for næste generations kultur- og uddannelsesprogrammer, så disse kan udvikle deres internationale tiltag på en ordentlig måde;

20.   foreslår, at der udformes et særligt EU-program, og at ressourcerne fokuserer på international mobilitet og udvekslinger, såsom opholdsprogrammer, navnlig for unge og kreative erhvervsfolk og kunstnere;

21.  foreslår i denne forbindelse, at tidligere studerende og deltagere i Erasmus og andre programmer for mobilitet, uddannelse og frivilligt arbejde tilskyndes til at gøre brug af deres interkulturelle færdigheder og kompetencer til gavn for andre og til at blive indflydelsesrige aktører inden for udvikling af partnerskaber på området kulturelle eksterne forbindelser;

22.  opfordrer Kommissionen til at udvikle kulturturismedimensionen gennem f.eks. udarbejdelse og udveksling af tematiske programmer og bedste praksis for at lette international mobilitet og udveksling med borgere fra tredjelande samt adgang til kulturelle varer;

23.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at medtage internationale kulturelle forbindelser i internationale samarbejdsinstrumenter og -programmer på horisontal vis og i midtvejsrevisionsøvelserne for at sikre kohærens og for at gøre internationale kulturelle forbindelser til et effektivt redskab;

24.  opfordrer Kommissionen til at styrke den kulturelle dimension i internationale forbindelser ved systematisk at indarbejde den kulturelle dimension i forhandlinger og associeringsaftaler; understreger, at det er nødvendigt at fastsætte principper for samarbejde med partnere i tværnationale projekter og skabe en fleksibel ramme, der letter tværnationalt kulturelt samarbejde ved at fjerne hindringer;

25.   opfordrer Kommissionen til yderligere at støtte de kulturelle forbindelser med nabolande gennem teknisk bistand, kapacitetsopbygningsprogrammer og overførsel af uddannelse, færdighedsudvikling og viden - også i medieverdenen - for at forbedre styringen og fremme nye partnerskaber på nationalt, regionalt, lokalt og grænseoverskridende plan, samtidig med at der skabes en opfølgning til regionale programmer i de sydlige og østlige nabolande, herunder de vestlige Balkanlande;

26.  understreger, at EU's eksterne kulturstøtteaktiviteter af hensyn til bæredygtighed bør være resultat af en omfattende inddragelse af lokale partnere, tilpasning af programmer til lokale forhold og behørig hensyntagen til projekters efterfinansieringsperiode, herunder overgang til national finansiering eller andre indtægtsmodeller;

27.  fremhæver vigtigheden af kultur- og menneskerettighedsinitiativer, der bør sigte mod at støtte kulturarbejdere i lande eller regioner, hvor deres rettigheder er truet; opfordrer til, at sådanne programmer finansieres i fællesskab af Den Europæiske Demokratifond og det europæiske naboskabsinstrument;

28.  understreger, at et aktivt civilsamfund i partnerlande kan bidrage væsentligt, når det gælder om at udbrede de værdier, som EU støtter, hvorfor det er helt afgørende, at EU i dyrkelsen af sine bilaterale forbindelser øger støtten til civilsamfundsorganisationer i partnerlandenes kulturelle sektor;

29.   opfordrer Kommissionen til at integrere kultur i alle eksisterende og fremtidige bilaterale og multilaterale aftaler med et passende budget og med behørig respekt for forpligtelserne i UNESCO's konvention om kulturel mangfoldighed med henblik på at lægge større vægt på det økonomiske potentiale i kulturarv og de kulturelle og kreative sektorer ved at fremme bæredygtig udvikling, herunder på områder som vækst og beskæftigelse og deres indvirkning på social trivsel; mener, at dette kan ske f.eks. i forbindelse med den næste forhandlingsmandat for det nye partnerskab med AVS-landene efter 2020; opfordrer til, at der udvikles indikatorer på dette område, som et middel til at bidrage til den kulturpolitiske debat;

30.  understreger betydningen af unges mobilitet og ordninger for universitetssamarbejde som særdeles værdifulde foranstaltninger til oprettelse af langsigtede akademiske og kulturelle forbindelser;

31.   opfordrer Kommissionen til at styrke den internationale dimension af Erasmus+, Et Kreativt Europa, programmet "Europa for Borgerne" og Horisont 2020; minder i denne forbindelse om den afgørende rolle, som EU-programmerne spiller på områder som kultur, uddannelse, ungdom og sport som centrale elementer til bekæmpelse af intolerance og fordomme samt til at fremme følelsen af samhørighed og respekten for kulturel mangfoldighed; opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse i disse programmer blandt partnerlandene tættest på EU, navnlig inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik;

32.  anerkender Kommissionens bestræbelser på at fremme betydningen af videnskab, forskning, uddannelse og kulturelt samarbejde som bløde magtredskaber i europæiske eksterne forbindelser; understreger, at videnskabelig og kulturel udveksling bidrager til kapacitetsopbygning og til at løse konflikter, navnlig i forbindelserne med nabolandene;

33.  opfordrer Kommissionen til at styrke og udvide Cosme (EU's program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder) til dækning af strategien for internationale kulturelle forbindelser og gennem EU's tematiske programmer styrke SMV'er, der er aktive inden for den kulturelle sektor i lande uden for EU;

34.  fremhæver i forbindelse med strategiens udformning betydningen af Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt betydningen af regionale og lokale myndigheder og civilsamfundet;

35.  understreger, at Parlamentet bør spille en aktiv rolle med fremme af kultur i EU's optræden udadtil, herunder gennem sine informations- og forbindelseskontorer;

36.   opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udpege et "kontaktpunkt" i hver EU-delegation, der samarbejder med medlemsstaternes nationale kulturinstitutter, repræsentanter og lokale civilsamfund, aktører og myndigheder i en struktureret dialogisk proces, som sigter mod i fællesskab at påvise områder, der skal prioriteres, behov og samarbejdsmetoder, og til at tildele tilstrækkelige budgetter og uddannelse; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at aflægge rapport til Parlamentet om status for gennemførelsen og de opnåede resultater hvert andet år;

37.  opfordrer til, at der afsættes passende menneskelige og økonomiske ressourcer i EU-Udenrigstjenesten til internationale kulturelle forbindelser ved at styrke EU-Udenrigstjenesten med en katalytisk lederskabsrolle inden for EU's forskellige tjenestegrene med ansvar for internationale kulturelle forbindelser;

38.  anbefaler, at internationale kulturelle forbindelser medtages i almen uddannelse, erhvervsuddannelse og forskning med henblik på kapacitetsopbygning hos aktører på dette område såvel som for at styrke kulturel deltagelse gennem uddannelse, herunder ved at give EU-ansatte relevant uddannelse i kulturelle kompetencer;

39.   opfordrer til, at medlemsstaternes kulturinstitutters rolle formuleres klart og udvikles med henblik på EU's kulturelle indflydelse uden for dets grænser og i forbindelse med en inklusiv, fælles europæisk fortælling gennem EU's nationale kulturinstitutioner (EUNIC) og andre og slår til lyd for en inklusiv og ens fremgangsmåde over for alle interessenter, herunder over for civilsamfundet; roser i denne forbindelse det arbejde, der hidtil er blevet udført af medlemsstaternes kulturinstitutioner; opfordrer til mere samarbejde i udlandet med henblik på at optimere medlemsstaternes interesse med særligt fokus på mindre medlemsstater og medlemsstater uden et kulturinstitut i udlandet og deres kulturelle repræsentationsbehov;

40.  opfordrer til en styrkelse af det strategiske partnerskab med UNESCO i gennemførelsen af den fælles meddelelse for i kraft af UNESCO's troværdighed i Europa og globalt opsøgende arbejde at mangedoble virkningerne af fælles tiltag med alle berørte parter i og uden for EU - et styrket partnerskab, hvor der tages hensyn til, at det kan inddrages i fremtidige arbejdsgrupper eller rådgivende udvalg med henblik på at bistå med meddelelsens gennemførelse;

41.   understreger behovet for at omdefinere den vigtige rolle, som de nationale kulturinstitutter spiller i interkulturel udveksling med tanke på, at nogle af dem har en lang tradition og mange kontakter i tredjelande, som gør dem til et solidt fundament for samarbejde og kommunikation mellem de forskellige europæiske aktører; henleder endvidere opmærksomheden på deres potentiale til at fremme og lette den bilaterale forbindelser mellem lande og at bidrage til at udvikle og gennemføre en europæisk strategi for kulturelt diplomati;

42.  opfordrer Kommissionen og NF/HR til at yde yderligere støtte til udviklingen af det individuelt tilpassede studieprogram Den Europæiske Unions Besøgsprogram (EUVP) som et effektivt redskab til fremme af dialog og demokrati og som en permanent platform mellem unge og fremtidige ledere og meningsdannere fra tredjelande og vigtige samtalepartnere inden for de europæiske institutioner og organisationer i civilsamfundet;

43.  bifalder oprettelsen af en kulturdiplomatisk platform og opfordrer til, at den gøres bæredygtig og regelmæssigt vurderes med hensyn til mål, resultater og regeringsførelse; anerkender, at mange forskellige institutionelle og ikke-institutionelle aktører[20] er aktive på området internationale kulturelle forbindelser og anmoder Kommissionen om at fremme en struktureret dialog mellem alle interessenter, herunder ved hjælp af den åbne koordinationsmetode;

44.   opfordrer til, at der snarest oprettes en mekanisme, der griber ind til forebyggelse, vurdering og genopbyggelse af kulturarv i farezonen, herunder en hurtig krisemekanisme til sikring af kulturarven i konfliktlande på grundlag af erfaringerne med FN's blå hjelme for kulturs taskforceinitiativ i et tæt og struktureret samarbejde med UNESCO og med teknisk bistand fra Copernicus - Unionens jordobservations- og jordovervågningsprogram; bifalder i den forbindelse vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2347, hvori det hedder, at ødelæggelse af kulturarven kan udgøre en krigsforbrydelse, og opfordrer EU og EU-Udenrigstjenesten til at arbejde sammen med alle partnere til at bidrage til konfliktforebyggelse, fredsopbygning og processerne for genopretning og forsoning i alle konfliktramte områder;

45.  opfordrer til koordinering på EU-plan for at bekæmpe den ulovlige handel med kulturgenstande, der er blevet stjålet under væbnede konflikter og krige og få sådanne genstande tilbage, i erkendelse af, at en sådan koordinering har en afgørende rolle i bestræbelserne for at blokere for finansiering af terrorgrupper;

46.  fremhæver behovet for at styrke det strategiske partnerskab mellem EU og UNESCO ved at skabe en varig platform for samarbejde og kommunikation om fælles prioriteter for effektivt at tage fat på fælles udfordringer inden for kultur og uddannelse;

47.  foreslår, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod en struktureret dialog med civilsamfundet og interessenter om EU's internationale kulturelle forbindelser på det europæiske kulturforum og de europæiske udviklingsdage;

48.  opfordrer til, at Kommissionen organiserer et særligt kollokvium/forum med kulturelle aktører om kultur og udvikling efter EU-AVS's Bruxelleserklæring af april 2009, og at det åbnes for aktører fra EU's nabolande og andre strategiske partnerlande;

49.  mener, at beslutningen om et europæisk år for kulturarv 2018 er en mulighed for at bidrage til fremme af kulturarven med en integreret tilgang som et vigtigt element i EU's internationale dimension ved at bygge videre på partnerlandenes interesse for europæisk kulturarv og ekspertise;

50.  opfordrer til en effektiv gennemførelse af de retlige instrumenter, som allerede findes, for bedre at beskytte kulturarv, ophavsret og intellektuel ejendomsret; anmoder Kommissionen om at fremlægge de planlagte lovgivningsmæssige forslag til regulering af import af kulturgoder i EU, navnlig fra konfliktområder, som et middel til at bekæmpe menneskehandel;

51.  opfordrer EU og de medlemsstater, som har undertegnet og ratificeret og dermed forpligtet sig til at gennemføre UNESCO's konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, til at støtte fælles tiltag for gennemførelsen heraf;

Mellemfolkelig tilgang

52.  er enig i forslaget i den fælles meddelelse om at flytte fokus fra en topstyret tilgang til en mellemfolkelig tilgang ved at understrege processerne med samskabelse og -produktion i de kulturelle og kreative industrier; mener, at kultur bør nå ud til alle borgere;

53.   erkender, at unge udgør en af de vigtigste målgrupper i EU og partnerlandene, og at kendskab til andre kulturer og sprog giver erfaringer, ofte skaber livslange tilhørsforhold, og anerkender, at udøvende kunstarter, visuel kunst, kunst, musik, teater, film og litteratur og sociale medier, digitale platforme i almindelighed, er de bedste kanaler til at nå og inddrage dem;

54.  opfordrer til valorisering af fælles projekter mellem EU og tredjelande på området for forskning og digitaliseringsudvikling af kulturarven (for også at lette adgang til viden), udviklingen af nye tjenesteydelser og produkter og fremme af en ny kulturturisme;

55.  opfordrer til, at værdien og betydningen af kulturelt indhold, som Europa er én af storproducenterne af, integreres i europæiske politikker, herunder i den digitale sektor, med henblik på at skabe globale virtuelle borgernet for at øge kulturel medvirken og udveksling;

56.  opfordrer til, at EU opretter et forbindelsesinitiativ for at hjælpe unge, der befinder sig i geografisk ufordelagtige positioner, for at muliggøre, at de kan deltage på mere aktiv vis;

57.  bifalder Kommissionens initiativer til at fremme peer-to-peer-læring for unge kulturelle iværksættere såsom Medculture-programmet og til at støtte initiativer såsom faglig uddannelse til interkulturelle forbindelser såsom ”Mere Europa”;

58.   slår til lyd for foranstaltninger til at gøre det så nemt som muligt for tredjelande at deltage yderligere i grænseoverskridende og fælles projekter som f.eks. Europarådets kulturruter samt at inddrage dem som aktører i den fremtidige strategi for EU's delegationer i tredjelande, hvilket giver dem mulighed for at drage fuld fordel af deres arbejde i tredjelande for EU's kulturelle aktiviteter som f.eks. den europæiske kulturhovedstad og LUX-prisen; minder om, at digitale værktøjer, teknologiske platforme, såsom europæiske og kulturelle netværk, kan spille en afgørende rolle i at nå et større publikum og udbrede bedste praksis;

59.  opfordrer til oprettelse af et kulturelt visumprogram i lighed med det eksisterende videnskabelige visumprogram for tredjelandsstatsborgere, kunstnere og andre fagfolk på kulturområdet med henblik på at fremme kulturelle forbindelser og fjerne hindringer for mobilitet i den kulturelle sektor;

60.  opfordrer Kommissionen til at intensivere samarbejdet med Europarådet, navnlig i programmer med fokus på fremhævelse af kultur som udtryksmiddel for demokrati, interkulturel dialog, kulturarv og den audiovisuelle verden;

61.  erkender, at der er behov for et indgående kendskab til området, de lokale aktører og civilsamfundet med henblik på at forbedre disse aktørers adgang til programmer og finansiering og sikre, at multiplikatoreffekten af deres deltagelse i EU-programmer og -initiativer udnyttes; anbefaler at høre de lokale aktører, herunder lokale myndigheder, med henblik på at udforme programmer i fællesskab; opfordrer til udvikling af innovative samarbejdstilgange, der er baseret på værktøjer og netværk, som allerede er på plads (tilskud, kaskadetilskud)[21], og at der følges op på dem, idet der tages hensyn til ligestilling mellem kønnene;

62.  erkender, at udviklingsstrategierne og -programmerne i overvejende grad fokuserer på materiel og sociokulturel forarmelse; opfordrer til at nå ud bedre ud til sårbare samfund, herunder i landdistrikter og fjerntliggende områder, med henblik på at fremme den sociale samhørighed;

63.  opfordrer til en større synlighed og bedre formidling af EU's aktiviteter på det kulturelle område på internationalt plan, herunder ved at etablere fælles retningslinjer[22] og nå ud til målgrupper på disses lokale sprog;

64.   opfordrer til et paradigmeskift i medierne ved at fremme leveringen af europæiske kulturelle oplysninger med lanceringen af EU's kulturportal, festivaler og udarbejdelsen af den europæiske kultur, bl.a. gennem en struktureret dialog med de lokale medier og sociale medieplatforme samt i samarbejde med EBU, EURONEWS og EURANET blandt flere;

65.  opfordrer EU til fuldt ud at drage nytte af multimedieforskningens potentiale for at forstå de aktuelle udfordringer og muligheder i udviklingslandene, herunder spørgsmål vedrørende kultur og vurderingen af kulturens rolle inden for udvikling og internationalt samarbejde;

EU's globale strategi

66.   fremhæver den vigtige rolle, som kultur spiller i EU's udenrigspolitik som en ”blød magt”, som en katalysator for fredsbevarelse, stabilitet og forsoning og som en drivkraft for socioøkonomisk og menneskelig udvikling;

67.  understreger den afgørende rolle, som uddannelse og kultur spiller med hensyn til at fremme medborgerskab og interkulturelle kompetencer og til at skabe bedre sociale, menneskelige og økonomiske udsigter;

68.   roser det forhold, at EU's globale strategi understreger betydningen af interkulturel og interreligiøs dialog til forbedring af den gensidige forståelse; beklager imidlertid, at den iboende værdi af kultur og kunst som barrierer mod radikalisme, terrorisme og marginalisering ikke er angivet; anmoder derfor om, at instrumenter, som tager specifikt sigte på styrkelse af og samarbejde med den kulturelle sektor, styrkes;

69.   opfordrer Kommissionen til at intensivere sit samarbejde med internationale organisationer såsom FN, UNESCO, Interpol, Verdenstoldorganisationen og Det Internationale Museumsråd for at styrke bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgoder, der muligvis finansierer kriminelle aktiviteter, herunder finansiering af terrororganisationer;

70.  opfordrer NF/HR til at give kulturelle spørgsmål en særlig rolle i gennemførelsen af køreplanen for EU's globale strategi;

71.  understreger, at EU, hvis grundlag er baseret på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, bør bygge på dets erfaringer, når det drejer sig om udenrigspolitik, hvilket bør afspejles i udviklingen af forbindelserne med tredjelande gennem kultur og kulturarv, og påpeger i denne forbindelse, at dette også vil give EU en mulighed for at fremvise og eksportere sine kulturelle værdier;

72.  opfordrer til, at målrettede kultur- og uddannelsespolitikker kan anvendes til at støtte centrale EU-målsætninger inden for udenrigs- og sikkerhedspolitikken og bidrage til at styrke demokratiet, retsstaten og beskyttelsen af menneskerettighederne; minder om, at 2018 vil være 70-året for verdenserklæringen om menneskerettigheder;

73.  anerkender, at EU's kulturelle indflydelse gør det muligt for Unionen at skabe synlighed i internationale anliggender gennem kanalerne for dens mangeartede kulturelle identitet;

74.  minder om, at uddannelse og kultur er grundlæggende drivkræfter til at lette gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i 2030 med særligt fokus på byfornyelse og byer i Europa og i verden; opfordrer derfor til, at der foreslås en ny europæisk konsensus om udvikling til at fremhæve kulturens rolle og beskyttelse og fremme af kulturelle udtryksformer;

75.  opfordrer til at styrke internationale kulturelle forbindelser i drøftelserne om migrations- og flygtningepolitikker; opfordrer indtrængende til, at EU, hvis styrke er at være forenet i mangfoldighed, anlægger en afbalanceret tilgang, der fuldt ud respekterer kulturelle forskelle, og hvor diasporaerne spiller en afgørende rolle understreger, at kultur bør være en bro til gensidig forståelse med henblik på at leve sammen i større harmoni;

76.  anerkender, at EU også opererer i specifikke omgivelser, hvor de politiske og retlige rammer for virkeliggørelse af de kulturelle forbindelser er fjendtlige og undertrykkende; anerkender, at EU i tredjelande ofte lider under konsekvenserne af unøjagtig, delvis og subjektiv information og er mål for regulær propaganda; opfordrer til særlige foranstaltninger og passende foranstaltninger i denne henseende;

77.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at øge de ressourcer, der er til rådighed for adgang til uddannelse og kultur, navnlig for migranters og flygtninges børn i EU og tredjelande; anmoder om støtte til "uddannelseskorridorerne" for studerende på universiteter i EU (ligeledes i samarbejde med telematiske universiteter), altid med respekt for den sproglige og kulturelle mangfoldighed;

78.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fremme kulturelle forbindelser med EU's direkte naboer med henblik på at fremme konkrete tiltag, der sigter mod at fremme den interkulturelle dialog[23] og tackle de spørgsmål om migration, sikkerhed og radikalisering, som EU står over for;

79.  anbefaler, at EU samarbejder med alle relevante institutioner og lokale partnere om at forfølge sine målsætninger på området internationale kulturelle forbindelser, både gennem multilateralt samarbejde i internationale organisationer og gennem partnerskaber med centrale aktører på stedet;

80.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at styrke samarbejdet med Europarådets udvidede delaftale om Kulturelle Ruter, et institutionelt redskab til styrkelse af kulturelle græsrodsforbindelser også med tredjelande, for at fremme de grundlæggende værdier som kulturel mangfoldighed, interkulturel dialog og bæredygtig lokal udvikling af mindre kendte kulturelle rejsemål, samtidig med at deres fælles kulturarv bevares;

81.  opfordrer EU til at arbejde tæt sammen med alle lande, der deler dets mål og værdier, og som er rede til at agere til støtte for disse; understreger, at dette er særligt vigtigt for at skabe en legitim og stabil indsats for, at EU anerkendes som en "global aktør";

°

°  °

82.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 • [1]  http://ec.europa.eu/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf
 • [2]  EUT C 287 af 15.12.2015, s. 1.
 • [3]  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0441.
 • [4]  http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
 • [5]  EUT C 320 af 16.12.2008, s. 10.
 • [6]  EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 135.
 • [7]  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0005.
 • [8]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0403.
 • [9]  EUT C 463 af 23.12.2014, s. 4.
 • [10]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0293.
 • [11]  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0486.
 • [12]  EUT C 417 af 15.12.2015, s. 41.
 • [13]  EUT C 346 af 21.9.2016, s. 55.
 • [14]  EUT C 247 E af 15.10.2009, s. 32.
 • [15]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_DA.pdf
 • [16]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf
 • [17]  http://ec.europa.eu/dgs/fpi/showcases/eu_perceptions_study_en.htm
 • [18]  F.eks. er Erasmus, Horisont 2020 og Et Kreativt Europa eksempler herpå.
 • [19]  EU's besøgsprogram, som blev oprettet i 1974 af Europa-Parlamentet og Kommissionen, er eksempelvis et individuelt studium for lovende unge ledere og opinionsdannere fra lande uden for Den Europæiske Union, dets motto er "udveksling af EU's værdier i hele verden siden 1974".
 • [20]  Kommissionens generaldirektorater (navnlig Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (EAC), Internationalt Samarbejde og Udvikling (DEVCO) og Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger (NEAR), Forskning og Innovation (RTD) og Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (CONNECT), EU-Udenrigstjenesten, Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI), EU's delegationer, medlemsstaternes delegationer, medlemsstaternes kulturinstitutter, Europarådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, de nationale kulturinstitutioner i EU (EUNIC), Det Internationale Museumsråd (ICOM), Det Internationale Center for Forskning i Bevarelse og Restaurering af kulturgoder (ICCROM), UNESCO, internationale organisationer, organisationer i civilsamfundet, ikke-statslige organisationer, lokale kulturelle aktører, gadekunstnere samt andre platforme og netværk.
 • [21]  Et eksempel herpå er det EU-finansierede program Medculture, som sigter på at forbedre og udvikle kulturpolitikker og kulturelle praksis i forbindelse med den kulturelle sektor. Den deltagelsesbaserede tilgang inddrager civilsamfundets aktører, ministerier og private og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med kultur, samt andre relevante sektorer.
 • [22]  Et forslag kunne være oprettelse af et korps af "kulturambassadører", der har forpligtet sig til og understøtter de europæiske og internationale forbindelser (på samme måde som FN’s goodwill-ambassadører). Disse kunne være kunstnere, musikere, forfattere, osv.).
 • [23]  Såsom det EU-finansierede projekt Young Arab Voice.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union fremmer fred, stabilitet og velfærd for sin befolkning sammen med dens partnerlande og medlemsstater. Det er af afgørende betydning at tænke diplomati på nye måder med den destabilisering og de adskillige kriser, som verden står overfor.

Derfor er der brug for, at Den Europæiske Union, hvis styrke er at være forenet i mangfoldighed, finder innovative måder at inddrage på ved at skabe et rum for dialog og bevidstgørelse. Kultur er en grundlæggende rettighed for det enkelte menneske: Den bidrager til at skabe en individuel og kollektiv udfoldelse i samfundet. Kultur har længe været en strategisk fast bestanddel i EU's internationale forbindelser[1] og er en anerkendt sektor i samarbejde med en tværgående tilgang i både udviklingslande og udviklede lande[2]. Fremme af internationale kulturelle forbindelser som bløde magtmidler er afgørende på en positiv måde. Dette skal gå hånd i hånd med gensidighed: Internationale kulturelle forbindelser sigter både på at bidrage til at fremme europæiske værdier i resten af verden og øge kendskabet til andre kulturer blandt de europæiske borgere og vores evne til at tage ved lære af dem.

Kommissionen og den højtstående repræsentant forelagde den 8. juni 2016 den fælles meddelelse "Mod en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser"[3]. Den sigter mod at fremme et kulturelt samarbejde mellem EU og dets partnerlande og fremme en verdensorden, der er baseret på fred, retsstatsprincippet, ytringsfrihed, interkulturel og interreligiøs dialog, gensidig forståelse og respekt for grundlæggende værdier.

I 2011 understregede Europa-Parlamentet i sin beslutning af 12. maj 2011 om de kulturelle dimensioner af EU's optræden udadtil (2010/2161(INI)) betydningen af kulturen i de eksterne politikker og udtrykte bekymring over opsplitningen af EU's eksterne kulturpolitik og -projekter. Det anmodede derfor om "udviklingen af en synlig fælles EU-strategi for de kulturelle aspekter af EU's eksterne forbindelser". Det opfordrede til en central internetportal, der kan indeholde information om relevante finansieringsprogrammer og kulturelle arrangementer, og bad om strukturer for kultur i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og specialiseret personale i EU's delegationer.

Desuden stemte Europa-Parlamentet for den forberedende foranstaltning kultur i de eksterne forbindelser i forbindelse med forberedelse af budgettet for 2013. Under denne forberedende foranstaltning blev der udarbejdet en undersøgelse, som var baseret på en omfattende kortlægning og høringsproces, der involverede en bred vifte af interessenter i og uden for EU. Den blev fremlagt og drøftet på en konference i april 2014 og bidrog til udarbejdelsen af denne strategi.

I Rådets konklusioner af 23. december 2014 om arbejdsplanen på kulturområdet (2015-2018) tog Rådet yderligere skridt i arbejdet imod en strategisk tilgang til kultur i EU's eksterne forbindelser, såsom en undersøgelse af eksisterende programmer for kultur for landet omfattet af den europæiske naboskabspolitik (ENP) og fælles uformelle møder mellem højtstående embedsmænd fra medlemsstaterne, der arbejder i kulturministerier og/eller udenrigsanliggender og opfølgningsaktiviteter på den forberedende foranstaltning.

Som svar på den fælles meddelelse besluttede Europa-Parlamentet at udarbejde nærværende initiativbetænkning inden for rammerne af CULT- og AFET-udvalgene, I betænkningen gøres der rede for målene, og der foreslås en række konkrete tiltag og henstillinger under afsnittet "styring og redskaber". EU bør vedtage henstillingerne med henblik på udarbejdelsen af en strategi for internationale kulturelle forbindelser.

Den fælles betænkning er struktureret i fire afsnit:

•  Formål

•  Styring og redskaber

•  Mellemfolkelig tilgang

•  EU’s globale strategi.

I betænkningen anmodes der om at fremme kulturelle rettigheder som en integreret del af de grundlæggende menneskerettigheder og at betragte kultur på grund af dens iboende værdi som et selvstændigt område og en fjerde tværgående søjle i bæredygtig udvikling sammen med sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.

I betænkningen opfordres der til forstærkede synergier mellem alle involverede aktører, herunder medlemsstaterne, internationale organisationer og lokale myndigheder for at sikre ressourcernes effektivitet, efter at det er blevet anerkendt, at det er nødvendigt med en forbedret sammenhæng mellem EU's politikker og tiltag i tredjelande. I betænkningen opfordres EU og medlemsstaterne til at forene deres kræfter: hver medlemsstats "roterende formandskab kan igangsætte tiltag i fællesskab med EU", såsom udstillinger og festivaler, navnlig for mindre lande med ingen kulturelle repræsentationer i udlandet. Det anbefales ligeledes at afsætte de fornødne menneskelige og finansielle ressourcer til EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen og til at udpege et "kontaktpunkt" i hver af EU-delegationerne til at samarbejde med relevante interessenter og slå til lyd for, at internationale kulturelle forbindelser bliver genstand for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og forskning med henblik på at forbedre kapacitetsopbygningen for aktører på dette område. Der opfordres ligeledes i betænkningen til en klar ramme for medlemsstaternes kulturinstitutter gennem EUNIC og andre netværk, og der slås til lyd for en inklusiv og ens fremgangsmåde over for alle interessenter.

I betænkningen opfordres Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at fremlægge årlige og flerårige handlingsplaner med tiltag, strategiske tematiske og geografiske prioriteter samt fælles mål og til en regelmæssig gennemgang af gennemførelsen af den fælles meddelelse og til at rapportere til Parlamentet.

Der bliver desuden anmodet om at medtage kultur med passende budgetter i alle eksisterende og fremtidige bilaterale og multilaterale samarbejdsaftaler og til at styrke den internationale dimension navnlig i Erasmus, Et Kreativt Europa og Horisont 2020.

Det foreslås i betænkningen, at der udformes et målrettet EU-program og ressourcer med fokus på international mobilitet og udvekslinger, navnlig for unge kulturfagfolk og kreative fagfolk og kunstnere, såsom bopælsprogrammer.

Et andet vigtigt tema, der behandles i betænkningen er, at det er nødvendigt at inddrage borgerne, interessenter, netværk, civilsamfundet og ikke-statslige organisationer med henblik på at forbedre deres adgang til programmer og finansiering, navnlig betydningen af at gå fra en topstyret tilgang til en mellemfolkelig tilgang. Der bør tages større hensyn til civilsamfundet for at opnå interkulturel dialog, mellemfolkelig dialog, fredsskabende initiativer og styrkelse af den sociale samhørighed. Kunst er et effektivt værktøj i opnåelsen heraf. EU kan blive en central aktør i sådanne udvekslinger: Det er i stand til at udvikle og udveksle bedste praksis.

Der bør lægges særlig vægt på unges aktiviteter (f.eks. lokale kunstnere, sport blandt græsrødder) og på de måder, hvorpå deres aktiviteter udgør en meget kritisk og uafhængig tænkning og påvirker både deres daglige liv og relationerne mellem befolkningerne.

Derfor anbefales det i rapporten, at lokale aktører, civilsamfundsorganisationer høres tidligt, og at allerede eksisterende ekspertise og netværk benyttes gennem fremme af en struktureret dialog. Ud over de nævnte henstillinger mindes der i betænkningen om, at EU's aktiviteter på det kulturelle område på internationalt plan bør være mere synlige og formidles bedre.

Endvidere anses forbindelsen til EU's globale strategi for at være af grundlæggende betydning i betænkningen. Det er mere end nødvendigt, når det drejser sig om interkulturel og interreligiøs dialog. En bedre dialog mellem religiøse samfund er afgørende for at fremme gensidig forståelse i lyset af forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme, radikalisering og marginalisering. Hovedvægten lægges på anerkendelse, forståelse og tolerance over for andre kulturer på grundlag af en bindende global etik, der bygger på universelle værdier og gensidig respekt på tværs af kulturelle grænser (UNESCO).

I betænkningen opfordres EU til at samarbejde tæt sammen med alle de lande, der deler dets mål og værdier, og som er rede til at agere til støtte for disse. Det er særligt vigtigt for at skabe en legitim og stabil indsats for, at EU anerkendes som en "global aktør".

 • [1]  "En europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden" (COM(2007)0242).
 • [2]  Kommissionens rapport om gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden (COM(2010)0390).
 • [3]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29:FIN

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

30.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

62

13

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Andrea Bocskor, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Angel Dzhambazki, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Petra Kammerevert, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano, Javier Nart, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Helga Trüpel, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Sabine Verheyen, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ramona Nicole Mănescu, Josep-Maria Terricabras, Vladimir Urutchev, Jarosław Wałęsa, Flavio Zanonato

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

62

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Morten Løkkegaard, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Andrea Bocskor, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Silvia Costa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Boris Zala, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Igor Šoltes, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Bodil Valero

13

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller