Διαδικασία : 2016/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 19
CRE 04/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0303

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 804kWORD 83k
13.6.2017
PE 599.563v02-00 A8-0220/2017

με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»

(2016/2240(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγητές: Elmar Brok, Silvia Costa

(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»

(2016/2240(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‒  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 παράγραφος 3 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ιδίως τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 4 και 17,

‒  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 8ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242),

–  έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική δράση για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις και τις συστάσεις της(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ στις 28 Ιουνίου 2016,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό(2),

‒  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό (COM(2010)0390),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους(3),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο)(4),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την προαγωγή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της(5),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(6),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(8),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018)(9),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς του 1972,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα CM/Res(2010)53 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη σύναψη διευρυμένης επιμέρους συμφωνίας (ΔΕΣ) για τις πολιτιστικές διαδρομές,

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(11),

‒  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και ιδίως της συνεργασίας για την ανάπτυξη(12),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Daesh), και ιδίως το άρθρο 3, το οποίο «καλεί την ΥΕ/ΑΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτιστική διπλωματία και τον διαπολιτισμικό διάλογο ως μέσο για τη συμφιλίωση των διαφόρων κοινοτήτων και την αποκατάσταση των χώρων που έχουν καταστραφεί»(13),

‒  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με μία ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης(14),

‒  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 3502ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της 21ης και 22ας Νοεμβρίου 2016,

‒  έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Research for CULT Committee – European Cultural Institutes Abroad» (Έρευνα για την Επιτροπή CULT – Ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα του εξωτερικού)(15),

‒  έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Research for CULT Committee – European capitals of culture: success strategies and long-term effects» (Έρευνα για την Επιτροπή CULT – Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης: στρατηγικές επιτυχίας και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις)(16),

‒  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2015 που ζήτησε η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI) της Επιτροπής με τίτλο «Analysis of the perception of the EU and EU’s policies abroad» (Ανάλυση της αντίληψης της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ στο εξωτερικό)(17),

‒  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»,

‒  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»,

‒  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018) (COM(2016)0543),

‒  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2016)0942),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) της 27ης Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία ο Ahmad Al Faqi Al Mahdi κρίθηκε ένοχος για την καταστροφή διαφόρων μαυσωλείων στο Τιμπουκτού και στην οποία το Δικαστήριο έκρινε για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, ότι η καταστροφή μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να θεωρείται έγκλημα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0220/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταλαμβάνει πιο εξέχουσα θέση στις διεθνείς σχέσεις και θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερους πόρους και ενέργεια στην προώθηση του κοινού πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της καινοτομίας της στο πλαίσιο της περιφερειακής πολυμορφίας, βάσει του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας εξέχων παράγοντας στη διεθνή πολιτική και διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στις διεθνείς σχέσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός έχει εγγενή αξία, και η εμπειρία της ΕΕ έχει δείξει ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των εξωτερικών της στόχων και να αποτελέσουν μια ισχυρή γέφυρα μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνοτικών, θρησκευτικών και κοινωνικών προελεύσεων, κυρίως με την ενίσχυση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ άλλων μέσω των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· θεωρεί εν προκειμένω ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να καταστεί ουσιώδες μέρος του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες και ότι πρέπει να εντάσσεται συστηματικά στα σχέδια και τα προγράμματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ενισχύσει η ΕΕ την διαπολιτισμική κατανόηση, θα πρέπει να αναπτύξει κοινά εργαλεία επικοινωνίας υπό μορφή πραγματικά ευρωπαϊκών μέσων επικοινωνίας, όπως τα κανάλια Arte, Euronews και το δίκτυο Euranet·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η προστασία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική συνεργασία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής δεδομένου ότι δημιουργεί γέφυρες μεταξύ των χωρών, βελτιώνει την ποιότητα της διεθνούς έρευνας και ενισχύει την προβολή της επιστημονικής διπλωματίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μια ποικιλία κοινών πολιτιστικών, γλωσσικών, ιστορικών και θρησκευτικών ριζών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι με την άντληση έμπνευσης από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, έχουν καταφέρει να επιτύχουν την ενότητα μέσα στην πολυμορφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, τόσο στην υλική όσο και στην άυλη μορφή τους, αντιπροσωπεύουν την πολυμορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών και περιφερειών, τόσο των πλειοψηφικών κοινωνιών τους όσο και των μειονοτικών τους πολιτισμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης», η οποία εγκρίθηκε στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2015, τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης του ενεργού διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, καθώς και της παγκόσμιας αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ολόκληρη την ιστορία της ΕΕ, οι πολιτιστικές σχέσεις ήταν θεμελιώδεις παράγοντες της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, διαδραματίζοντας παράλληλα καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και των επαφών μεταξύ λαών, και στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού και την προσήλωση στην πρόληψη, επίλυση και αντιμετώπιση των συγκρούσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική διπλωματία θα πρέπει να προωθεί την πολιτιστική και τη γλωσσική πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των μειονοτικών γλωσσών, αναγνωρίζοντας ότι τούτο συνιστά αξία καθ’ εαυτόν και συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν επίσης τα πολιτιστικά δικαιώματα και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να δίδεται ίση προσοχή στο δικαίωμα κάθε ατόμου να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνει τον πολιτισμό του, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2014 τέθηκαν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών από τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για τη σύσταση ενός μηχανισμού αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα εντοπίζει και θα προλαμβάνει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αφαίρεση πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων σε περιοχές ή χώρες συγκρούσεων, πράξεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκρουσιακές καταστάσεις για εκφοβισμό ή κλονισμό, και που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με «πολιτισμική κάθαρση»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί κοινό αγαθό και ότι κατά τον σχεδιασμό μιας νέας συναίνεσης για την ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάκτηση κοινών δημοσίων αγαθών μέσω, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα μεμονωμένα κράτη μέλη προσφέρουν περισσότερη από τη μισή παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια και ότι το γεγονός αυτό αξίζει να τύχει καλύτερης αναγνώρισης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι καθολική και ότι, συνεπώς, η προστασία της αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση ειρήνης και ανθεκτικότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» παρέχει ένα πλαίσιο για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι δεν προσδιορίζει θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες, συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα, ομάδες στόχους, κοινά συμφέροντα και πρωτοβουλίες, χρηματοδοτικές διατάξεις, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τοπική και περιφερειακή προοπτική και προκλήσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπροσωπικές επαφές, όπως οι ανταλλαγές νέων, η αδελφοποίηση πόλεων και οι εταιρικές σχέσεις στον επαγγελματικό τομέα, είναι σημαντικά μέσα ενθάρρυνσης της διαπολιτισμικής κατανόησης και θα πρέπει να προωθούνται από την ΕΕ στις εξωτερικές σχέσεις της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα είναι ουσιώδες τμήμα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων της ΕΕ και απαιτεί τη σύσταση μηχανισμών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε θεώρηση προς και από τρίτες χώρες για τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, ερευνητές, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και προσωπικό, καθώς και για τα δίκτυα αποφοίτων των πρώην συμμετεχόντων σε προγράμματα της ΕΕ(18)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών κρατών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία, η κατάρτιση, η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον πολιτιστικό τομέα και των έργων τους, μεταξύ άλλων και μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων και της φιλοξενίας καλλιτεχνών, αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διάδοση και την ανταλλαγή ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών πολιτισμών και τεχνών και πρέπει να προωθηθούν και να ενισχυθούν·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη πολιτικής για τις θεωρήσεις για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού έχει καίρια σημασία για την επιτυχή συνεργασία και την ελεύθερη κυκλοφορία των έργων, μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων, καθώς και για τη διασφάλιση προγραμμάτων φιλοξενίας για τους ενεργούς καλλιτέχνες, στα οποία θα συμμετέχουν οι κοινωνίες των πολιτών στις διάφορες χώρες και περιφέρειες του κόσμου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως σημείο εκκίνησης µπορεί να χρησιμεύσει η διενέργεια ενός απολογισμού των όσων έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της «ατζέντας της ΕΕ για τον πολιτισμό», με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της στρατηγικής, τη θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων χωρών, προτεραιοτήτων και ρεαλιστικών αποτελεσμάτων και την άντληση διδαγμάτων από τις βέλτιστες πρακτικές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως βασικός εταίρος των Ηνωμένων Εθνών, οφείλει να συνεργάζεται στενά με την UNESCO για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων και των πόρων της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτιστική διάσταση των διεθνών σχέσεων της ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος διαλόγου για τη διαπολιτισμική κατανόηση και εμπιστοσύνη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο ορατές στις τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, και τα αποτελέσματά τους να κατανέμονται, να αξιολογούνται και να διαδίδονται καλύτερα(19)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των προϊόντων και των υπηρεσιών από τον οπτικοακουστικό, τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα αυξάνεται, όπως επίσης αυξάνεται και η συμβολή τους στο ΑΕγχΠ και τη διεθνή κυκλοφορία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές που έχουν πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης καλύπτουν χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ καθώς και υποψήφιες χώρες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της Ένωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας με την εμβάθυνση των εργασιών σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας και την ενίσχυση της πλουραλισμού, της συνύπαρξης και του σεβασμού·

Στόχοι

1.  χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση, η οποία παρέχει μια επισκόπηση όλων των μέσων, των δράσεων, των πρωτοβουλιών, των προγραμμάτων και των έργων που υποστηρίζονται ή υλοποιούνται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της που έχουν κοινό παρονομαστή τον πολιτισμό· ζητεί την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις·

2.   αναγνωρίζει ότι η κοινή ανακοίνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας εντός της ΕΕ και με τις χώρες εταίρους της και στην προώθηση μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται στη διατήρηση της ειρήνης, την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, και στην πρόληψη των συγκρούσεων με σεβασμό προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, την καλλιτεχνική ελευθερία, την αμοιβαία κατανόηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και τις θεμελιώδεις αξίες· τονίζει, επιπλέον, τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας, της εκπαίδευσης και των πολιτιστικών ανταλλαγών στην ενίσχυση ενός κοινού πυρήνα οικουμενικών αξιών·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΥΕΔ από κοινού με την Επιτροπή για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών για την επιστήμη και την έρευνα και ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης επιστημονικής διπλωματίας·

4.  ζητεί την προώθηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων ως αναπόσπαστων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση του πολιτισμού, λόγω της εγγενούς αξίας του, ως τέταρτου αυτόνομου, εγκάρσιου πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της κοινής ανακοίνωσης, η οποία προσδιορίζει τρεις άξονες εργασίας: τη στήριξη του πολιτισμού ως κινητήριας δύναμης βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης· την προώθηση του πολιτισμού και του διαπολιτισμικού διαλόγου για ειρηνικές διακοινοτικές σχέσεις· και την ενίσχυση της συνεργασίας για την πολιτιστική κληρονομιά·

6.  ζητεί την προώθηση της καλλιτεχνικής ελευθερίας έκφρασης ως αξίας και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την ενθάρρυνση του ελεύθερου διαλόγου και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο·

7.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει πολλαπλές και διαφορετικές εμπειρίες στον τομέα της συμμετοχικής διακυβέρνησης, ότι η δύναμή της έγκειται στο ότι είναι ενωμένη στην πολυμορφία της και ότι αυτό είναι που προσδίδει αξία στην ΕΕ·

8.   αναγνωρίζει ότι, παρότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να τηρούνται στον τομέα του πολιτισμού – με δεδομένες επίσης τις κοινές πολιτιστικές ρίζες και κληρονομιά της ΕΕ και των κρατών μελών, και το αποτέλεσμα των μακροχρόνιων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων – , η δημιουργία της συνήθειας συνεργασίας και η κοινή δημιουργία έχουν οικοδομήσει ένα θεμέλιο σεβασμού και κατανόησης των άλλων πολιτισμών·

9.   τονίζει ότι η ΕΕ είναι ένας στίβος στον οποίο όλα τα κράτη μέλη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, επωφελούμενα από τα αμοιβαία οφέλη της συνεργασίας·

10.   υποστηρίζει ότι κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να αναλαμβάνει κοινές δράσεις από κοινού με την ΕΕ ώστε να αναδεικνύεται μια διαφορετική της ΕΕ κάθε χρόνο, π.χ. μέσω εκθέσεων και συμπαραγωγών, δίδοντας ιδιαίτερο ρόλο στην εκ περιτροπής προεδρία, με σκοπό την επίτευξη πρόσθετου εγγενούς αξίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη και την αύξηση της προβολής των δράσεων και των πρωτοβουλιών τους στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ, με συγκεκριμένους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

11.  τα κράτη μέλη, και ιδίως τα μικρότερα κράτη μέλη, και τα πολιτιστικά ιδρύματα και οι φορείς τους, θα μπορούσαν να δώσουν προστιθέμενη αξία στα πολιτιστικά τους επιτεύγματα με τη χρήση της ΕΕ ως μέσου προώθησης και ανταλλαγής τους στο εξωτερικό·

12.  η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο εκπροσώπησης της ΕΕ και των κρατών μελών της·

13.   υπενθυμίζει, σε ό,τι αφορά την υλική και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά την προσβασιμότητα, την έρευνα, την προώθηση, τη διατήρηση και τη διαχείριση, καθώς και όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της λεηλασίας και της καταστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της διάθεσης κονδυλίων και βοήθειας σε περιφερειακό επίπεδο και μέσω της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

14.  τονίζει τον ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων αυτών ως πηγής αξιόπιστης ενημέρωσης, ιδίως στη γειτονία της ΕΕ·

15.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση περιλαμβάνει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι κλάδοι συνεισφέρουν στην «ήπια δύναμη» της Ευρώπης με τον ρόλο τους ως πρεσβευτών των ευρωπαϊκών αξιών, ιδίως όσον αφορά τους περιφερειακούς δημιουργικούς κόμβους και τα πολιτιστικά δίκτυα, και συνιστά να εντοπίζονται και να προσφέρονται ερεθίσματα καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων·   καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τα δίκτυα των δημιουργικών και πολιτιστικών φορέων και παραγόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τις ευρωπαϊκές δημιουργικές ζώνες και τις δημιουργικές πλατφόρμες, όπως οι παραγωγοί των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και καινοτομίας, περιλαμβάνοντας και άλλους τομείς·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΠ να αναγνωρίσουν τους «πολιτιστικούς φορείς» ως αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής της κοινής ανακοίνωσης, διευκρινίζοντας ότι αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων κατηγοριών, τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, τα πολιτιστικά ιδρύματα, τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, και τις επιχειρήσεις του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

Διακυβέρνηση και εργαλεία

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να παρουσιάσουν ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης στον τομέα αυτό, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις, στρατηγικές θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες και κοινούς στόχους, καθώς και να προβαίνουν στην περιοδική επανεξέταση της εφαρμογής της κοινής ανακοίνωσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

18.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ που αφορούν τρίτες χώρες· τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων, των βέλτιστων πρακτικών και άλλων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πρωτοβουλιών και μέσων που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες· ζητεί ενισχυμένες συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και άλλων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα των πόρων, η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και η ενίσχυση του αντίκτυπου των δράσεων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ· συνιστά να πραγματοποιηθεί αποτίμηση ώστε να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική προσέγγιση·

19.  καλεί την Επιτροπή, κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να προβλέψει κονδύλιο του προϋπολογισμού αφιερωμένο στη στήριξη των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στα υπάρχοντα προγράμματα και στις μελλοντικές προσκλήσεις, ιδίως στην επόμενη γενιά προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η δέουσα ανάπτυξη της διεθνούς δράσης τους·

20.   προτείνει να σχεδιαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ και να διατεθούν πόροι με επίκεντρο τη διεθνή κινητικότητα και τις ανταλλαγές, όπως προγράμματα φιλοξενίας, ιδίως για τους καλλιτέχνες και τους νέους επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

21.  προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι και οι πρώην δικαιούχοι του Erasmus και άλλων εκπαιδευτικών και εθελοντικών προγραμμάτων κινητικότητας να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τις διαπολιτισμικές ικανότητες και δεξιότητές τους προς όφελος άλλων και να αναχθούν σε παράγοντες άσκησης επιρροής στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στον τομέα των πολιτιστικών εξωτερικών σχέσεων·

22.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού, για παράδειγμα με τον σχεδιασμό και την ανταλλαγή θεματικών προγραμμάτων και βέλτιστων πρακτικών, που να διευκολύνουν τη διεθνή κινητικότητα και τις ανταλλαγές με πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά και την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά·

23.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις στα μέσα και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας με οριζόντιο τρόπο και στο πλαίσιο των ενδιάμεσων ανασκοπήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και να καταστούν οι διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις αποτελεσματικό εργαλείο·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον αντίκτυπο της πολιτιστικής διάστασης στις διεθνείς σχέσεις με τη συστηματική συμπερίληψή της στις διαπραγματεύσεις και στις συμφωνίες σύνδεσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να καθορίσει η ΕΕ αρχές δεοντολογίας για τους εταίρους συνεργασίας στα διακρατικά έργα και να δημιουργήσει ένα ευέλικτο πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας μέσω της άρσης των εμποδίων·

25.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις πολιτιστικές σχέσεις με τις χώρες της Γειτονίας μέσω τεχνικής βοήθειας, προγραμμάτων και κατάρτισης για την οικοδόμηση ικανοτήτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, μεταφοράς τεχνογνωσίας - μεταξύ άλλων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης - για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενθάρρυνση νέων συμπράξεων σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, παρέχοντας παράλληλα συνέχεια στα περιφερειακά προγράμματα σε χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων·

26.  υπογραμμίζει ότι, για λόγους βιωσιμότητας, οι εξωτερικές πολιτιστικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΕ πρέπει να είναι αποτέλεσμα ισχυρής συμμετοχής των τοπικών εταίρων, προσαρμογής των προγραμμάτων στις τοπικές πραγματικότητες και δέουσας συνεκτίμησης της μεταχρηματοδοτικής περιόδου για τα σχέδια, που περιλαμβάνουν τη μετάβαση σε εθνική χρηματοδότηση ή άλλα μοντέλα εσόδων·

27.  τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών στους τομείς του πολιτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες πρέπει να αποσκοπούν στη στήριξη των επαγγελματιών στον χώρο του πολιτισμού σε χώρες ή περιφέρειες όπου τα δικαιώματά τους απειλούνται· ζητεί την κοινή χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας·

28.  επισημαίνει ότι μια ενεργή κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διάδοση των αξιών που προωθεί η ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, η ΕΕ, κατά την ανάπτυξη των διμερών της σχέσεων, πρέπει να ενισχύει τη στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού στις χώρες εταίρους·

29.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον πολιτισμό σε όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, με επαρκή προϋπολογισμό και με τον δέοντα σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει της Σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω έμφαση τόσο στο οικονομικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας κατά την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και στον αντίκτυπό τους στην κοινωνική ευημερία· υποστηρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της επόμενης εντολής διαπραγματεύσεων για τη νέα εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ μετά το 2020· καλεί την ΕΕ να παράσχει δείκτες που πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα αυτό ως μέσο συμβολής στη συζήτηση για την πολιτιστική πολιτική·

30.  επισημαίνει τη σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας των νέων και πανεπιστημιακής συνεργασίας ως εξαιρετικά πολύτιμων μέτρων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ακαδημαϊκών και πολιτιστικών σχέσεων·

31.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διεθνή διάσταση των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Ορίζοντας 2020»· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού, ως βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας και των προκαταλήψεων, καθώς και για την ενίσχυση της αίσθησης του κοινού ανήκειν και του σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, τη συμμετοχή των πλησιέστερων χωρών εταίρων της ΕΕ στα εν λόγω προγράμματα·

32.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προωθήσει τον ρόλο της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής συνεργασίας ως μέσων ήπιας ισχύος στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις· τονίζει ότι οι επιστημονικές και οι πολιτιστικές ανταλλαγές συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως στις σχέσεις με γειτονικές χώρες·

33.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύει και να επεκτείνει το COSME (πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), προκειμένου να καλύπτει τη στρατηγική για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, και να ενισχύσει, μέσω των θεματικών προγραμμάτων της ΕΕ, τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε χώρες εκτός ΕΕ·

34.  τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και τον ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, στη διαμόρφωση της στρατηγικής·

35.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση του πολιτισμού στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των οικείων γραφείων πληροφόρησης και συνδέσμου·

36.   καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ορίσουν ένα «σημείο επαφής» σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ που θα συνεργάζεται με τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα, τους εκπροσώπους και τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, τους φορείς και τις αρχές των κρατών μελών βάσει μιας διαδικασίας δομημένου διαλόγου που θα αποσκοπεί στον από κοινού προσδιορισμό κοινών τομέων προτεραιότητας, των αναγκών και των μεθόδων συνεργασίας, και θα παρέχει επαρκή προϋπολογισμό και κατάρτιση· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το στάδιο εφαρμογής και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

37.  ζητεί τη διάθεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων στην ΕΥΕΔ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, καθώς και την ενδυνάμωση της ΕΥΕΔ εξασφαλίζοντάς της καταλυτικό ηγετικό ρόλο εντός των διαφόρων υπηρεσιών της ΕΕ που ασχολούνται με τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις·

38.  τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων στον τομέα αυτό και την ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής μέσω της εκπαίδευσης, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στο προσωπικό της ΕΕ σημαντική κατάρτιση επί των πολιτιστικών ικανοτήτων·

39.   ζητεί τη σαφή οριοθέτηση του ρόλου των πολιτιστικών ιδρυμάτων των κρατών μελών σε σχέση με την πολιτιστική επιρροή της ΕΕ εκτός των συνόρων της, και στο πλαίσιο ενός κοινού και χωρίς αποκλεισμούς αφηγήματος, μέσω του δικτύου εθνικών ιδρυμάτων πολιτισμού της ΕΕ (EUNIC) και άλλων φόρουμ, και τάσσεται υπέρ της ίσης προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών· εξαίρει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο που έχουν πραγματοποιήσει έως σήμερα τα πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών μελών· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στο εξωτερικό με στόχο τη βελτιστοποίηση των ενδιαφερόντων των κρατών μελών, με ιδιαίτερη προσοχή στα μικρότερα κράτη μέλη και στα κράτη μέλη χωρίς πολιτιστικά ιδρύματα στο εξωτερικό, καθώς και στις ανάγκες πολιτιστικής εκπροσώπησής τους·

40.  ζητεί την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την UNESCO στην εφαρμογή της κοινής ανακοίνωσης, μέσω της χρήσης της αξιοπιστίας της στην Ευρώπη και της παγκόσμιας ακτινοβολίας της για τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων των κοινών δράσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός ΕΕ, καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου σύνδεσής της με τις μελλοντικές ομάδες εργασίας ή τις συμβουλευτικές επιτροπές για την παροχή στήριξης κατά την εφαρμογή της ανακοίνωσης·

41.   τονίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του σημαντικού ρόλου των εθνικών πολιτιστικών ιδρυμάτων στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, έχοντας υπόψη ότι ορισμένα από αυτά έχουν μακρές παραδόσεις με πολλές επαφές σε τρίτες χώρες, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμεύσουν ως γερή βάση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών παραγόντων· επισημαίνει, επιπλέον, τις δυνατότητές τους να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πολιτιστική διπλωματία·

42.  καλεί την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών EUVP (Πρόγραμμα επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ως ισχυρού μέσου ενίσχυσης του διαλόγου και προώθησης της δημοκρατίας και ως μόνιμης πλατφόρμας για τους νέους και τους μελλοντικές ηγέτες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες και για τους βασικούς συνομιλητές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

43.  χαιρετίζει τη δημιουργία της Πλατφόρμας Πολιτισμικής Διπλωματίας και ζητεί να γίνει βιώσιμη, με τακτική αξιολόγηση των στόχων, των αποτελεσμάτων και της διακυβέρνησής της· αναγνωρίζει ότι πολλοί διαφορετικοί θεσμικοί και μη θεσμικοί φορείς(20) δραστηριοποιούνται στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού·

44.   ζητεί να δημιουργηθεί, χωρίς καθυστέρηση, ένας μηχανισμός για την πρόληψη, την αξιολόγηση, την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς και για την αποτίμηση των απωλειών, συμπεριλαμβανομένου ταχέος μηχανισμού εκτάκτου ανάγκης για την προστασία της κληρονομιάς σε εμπόλεμες χώρες, με βάση την εμπειρία της ομάδας εργασίας των Κυανόκρανων του ΟΗΕ για τον πολιτισμό, σε στενή και διαρθρωμένη συνεργασία με την UNESCO και με την τεχνολογική υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης Κοπέρνικος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του ψηφίσματος 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ορίζει ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, και καλεί την ΕΕ και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με όλους τους εταίρους προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στις διεργασίες αποκατάστασης και συμφιλίωσης σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από συγκρούσεις·

45.  ζητεί να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση κλαπέντων πολιτιστικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και πολέμων, και να ανακτηθούν τα αγαθά αυτά, αναγνωρίζοντας ότι ένας τέτοιος συντονισμός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις προσπάθειες να εμποδιστεί η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων·

46.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-UNESCO με τη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας και επικοινωνίας σχετικά με τις κοινές προτεραιότητες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κοινές προκλήσεις στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης·

47.  προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Πολιτισμό και των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης, στον δομημένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και με τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ζήτημα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων της ΕΕ·

48.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ειδικό συνέδριο/φόρουμ πολιτιστικών φορέων στους τομείς του πολιτισμού και της ανάπτυξης εν συνεχεία της δήλωσης ΕΕ-ΑΚΕ των Βρυξελλών του Απριλίου 2009, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό στους φορείς που προέρχονται από τη γειτονία της ΕΕ και από άλλες στρατηγικές χώρες εταίρους·

49.  θεωρεί ότι η απόφαση για ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς 2018 θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως σημαντικό στοιχείο της διεθνούς διάστασης της ΕΕ, με βάση το ενδιαφέρον των χωρών εταίρων για την κληρονομιά και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρώπης·

50.  ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών πράξεων για την καλύτερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει την προβλεπόμενη νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών στην ΕΕ, ιδίως αγαθών από εμπόλεμες περιοχές, ως μέσο καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου·

51.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη – που έχουν υπογράψει και επικυρώσει και, συνεπώς, δεσμευτεί να εφαρμόσουν τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης – να υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την εφαρμογή της·

Διαπροσωπική προσέγγιση

52.  συμφωνεί με την πρόταση της κοινής ανακοίνωσης για τη μεταστροφή από μια προσέγγιση προβολής από την κορυφή προς τη βάση σε μια διαπροσωπική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας τις διαδικασίες συνδημιουργίας και συμπαραγωγής στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας· θεωρεί ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να φτάνει σε όλους τους πολίτες·

53.   αναγνωρίζει ότι οι νέοι αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες-στόχους στις χώρες της ΕΕ και στις χώρες εταίρους και ότι η έκθεση σε άλλους πολιτισμούς και γλώσσες προσφέρει εμπειρίες που συχνά δημιουργούν δεσμούς που διαρκούν μια ζωή, και αναγνωρίζει ότι οι τέχνες του θεάματος, οι εικαστικές τέχνες, οι τέχνες του δρόμου, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η λογοτεχνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και οι ψηφιακές πλατφόρμες εν γένει, αποτελούν τους καλύτερους διαύλους προσέγγισης και συμμετοχής τους·

54.  ζητεί την αξιοποίηση κοινών σχεδίων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων προκειμένου να διευκολυνθούν η πρόσβαση στη γνώση, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων και η προώθηση ενός νέου πολιτιστικού τουρισμού·

55.  ζητεί να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές πολιτικές η αξία και ο ρόλος των πολιτιστικών περιεχομένων, στην παραγωγή των οποίων πρωτοστατεί η Ευρώπη, ακόμα και στο ψηφιακό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία παγκόσμιων εικονικών δικτύων πολιτών, προκειμένου να αυξηθούν η πολιτιστική συμμετοχή και οι πολιτιστικές ανταλλαγές·

56.  ζητεί τη θέσπιση πρωτοβουλίας συνδεσιμότητας της ΕΕ που να βοηθά τους γεωγραφικά μειονεκτούντες νέους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά·

57.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση της μάθησης μεταξύ ομοτίμων για νέους επιχειρηματίες στον τομέα του πολιτισμού, όπως το πρόγραμμα Med Culture, ή για τη στήριξη πρωτοβουλιών κατάρτισης στις διαπολιτισμικές σχέσεις, όπως το More Europe·

58.   τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για να καταστεί όσο το δυνατόν πιο εύκολη η περαιτέρω συμμετοχή τρίτων χωρών σε διασυνοριακά και κοινά σχέδια, όπως οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για να περιληφθούν οι χώρες αυτές ως παράγοντες στη μελλοντική στρατηγική που προτείνεται για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, η οποία θα τους επιτρέψει να αξιοποιούν, για το έργο που επιτελούν σε τρίτες χώρες, πολιτιστικές δραστηριότητες της ΕΕ όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και το Βραβείο Lux· υπενθυμίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία, οι τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως η Europeana, και τα πολιτιστικά δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προσέγγιση μεγαλύτερου κοινού και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

59.  ζητεί τη δημιουργία προγράμματος πολιτιστικών θεωρήσεων ανάλογου με το υφιστάμενο πρόγραμμα επιστημονικών θεωρήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καλλιτέχνες και άλλους επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτιστικών σχέσεων και την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα στον τομέα του πολιτισμού·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις μορφές συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδίως σε ειδικά προγράμματα για την αξιοποίηση του πολιτισμού ως παράγοντα δημοκρατίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτιστικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς·

61.  αναγνωρίζει την αναγκαιότητα βαθειάς γνώσης του τομέα, και των τοπικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των φορέων αυτών σε προγράμματα και χρηματοδότηση και να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της συμμετοχής τους σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ· συνιστά διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων· ζητεί την ανάπτυξη καινοτόμων συνεργατικών προσεγγίσεων βασιζόμενων σε ήδη υπάρχοντα εργαλεία και δίκτυα (επιχορηγήσεις, κλιμακωτές επιχορηγήσεις)(21), καθώς και την εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ των φύλων·

62.  αναγνωρίζει ότι οι στρατηγικές και τα προγράμματα ανάπτυξης επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη στέρηση υλικών αγαθών και στην κοινωνικοπολιτισμική στέρηση· απευθύνει έκκληση να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή στις ευάλωτες κοινότητες, μεταξύ άλλων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συνοχής·

63.  ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα του πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών(22) και την προσέγγιση του κοινού-στόχου στην τοπική του γλώσσα·

64.   ζητεί αλλαγή προτύπου στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, ενθαρρύνοντας την παροχή ευρωπαϊκών πολιτιστικών πληροφοριών, με τη δρομολόγηση πολιτιστικής διαδικτυακής πύλης της ΕΕ, φεστιβάλ, και την επεξεργασία της ιδέας των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Σπιτιών, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων επαφών με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε συνεργασία με τις EBU, EURONEWS και EURANET, μεταξύ άλλων·

65.  ενθαρρύνει την ΕΕ να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες της έρευνας πολυμέσων προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και σχετικά με την αξιολόγηση του ρόλου του πολιτισμού στην ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία·

Η συνολική στρατηγική της ΕΕ

66.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ ως ήπιας δύναμης μέσου, ως καταλύτη διατήρησης της ειρήνης, σταθερότητας και συμφιλίωσης και ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη·

67.  τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην προώθηση της ιθαγένειας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία καλύτερων κοινωνικών, ανθρώπινων και οικονομικών προοπτικών·

68.   επικροτεί το γεγονός ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά στην εγγενή αξία του πολιτισμού και της τέχνης, ως μέσων περιορισμού του ριζοσπαστισμού και της τρομοκρατίας· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση των μέσων που αποσκοπούν ειδικά στην ενδυνάμωση και τη συνεργασία με τον τομέα του πολιτισμού·69.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η UNESCO, η Ιντερπόλ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, προκειμένου να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, που μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων·

70.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ να προσδώσει συγκεκριμένο ρόλο στα πολιτιστικά ζητήματα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για την υλοποίηση του της Συνολικής Στρατηγικής της ΕΕ·

71.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, της οποίας τα θεμέλια βασίζονται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να στηρίζεται στις εμπειρίες της και τα διδάγματα που έχει αποκομίσει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, και ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη των σχέσεων με τρίτες χώρες μέσω του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνοντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι κάτι τέτοιο θα προσέφερε επίσης μια ευκαιρία για την προβολή και την εξαγωγή των πολιτιστικών αξιών της ΕΕ·

72.  απευθύνει έκκληση για στοχευμένες πολιτικές για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση που μπορούν να στηρίξουν βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ και να συμβάλουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι το 2018 θα είναι η 70ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

73.  αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική επίδραση της ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση της προβολής της στις διεθνείς υποθέσεις μέσω των διαύλων της πολύμορφης πολιτιστικής της ταυτότητας·

74.  υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι βασικές κινητήριες δυνάμεις που διευκολύνουν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2030, με ιδιαίτερη προσοχή στην αστική αναγέννηση και στις πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο· ζητεί, ως εκ τούτου, όπως η πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη αναδεικνύει τον ρόλο του πολιτισμού και την προστασία και προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων·

75.  ζητεί την ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στις συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές για τη «μετανάστευση» και τους πρόσφυγες· καλεί την ΕΕ, της οποίας η δύναμη έγκειται στο ότι είναι ενωμένη στην πολυμορφία, να υιοθετήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση που να σέβεται τις πολιτιστικές διαφορές, και στην οποία οι πληθυσμοί της διασποράς να διαδραματίζουν καίριο ρόλο· τονίζει ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να αποτελεί γέφυρα αμοιβαίας κατανόησης με σκοπό να εξασφαλιστεί πιο αρμονική συνύπαρξη·

76.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί επίσης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα όπου το πολιτικό πλαίσιο και τα νομικά πλαίσια για την ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων είναι εχθρικά και κατασταλτικά· αναγνωρίζει ότι στις τρίτες χώρες η ΕΕ συχνά υφίσταται τις συνέπειες της ανακριβούς, μεροληπτικής και υποκειμενικής πληροφόρησης και αποτελεί στόχο απροκάλυπτης προπαγάνδας· ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα και να αναληφθούν κατάλληλες δράσεις στο πλαίσιο αυτό·

77.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους πόρους για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ιδίως για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ανηλίκους στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες· ζητεί τη στήριξη των «εκπαιδευτικών διαδρόμων» για τους φοιτητές σε πανεπιστήμια της ΕΕ (σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τηλεματικά πανεπιστήμια), πάντα με σεβασμό προς τη γλωσσική και την πολιτιστική πολυμορφία·

78.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν τις πολιτιστικές σχέσεις με τους άμεσους γείτονες της ΕΕ με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου(23) και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της ριζοσπαστικοποίησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ·

79.  συνιστά στην ΕΕ να συνεργαστεί με όλα τα σχετικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και με τους τοπικούς εταίρους, με σκοπό την επιδίωξη των στόχων της στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, τόσο μέσω της πολυμερούς συνεργασίας σε διεθνείς οργανισμούς όσο και μέσω συνεργασιών με σημαντικούς τοπικούς παράγοντες·

80.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία με τη διευρυμένη επιμέρους συμφωνία για τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα θεσμικό εργαλείο για την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων σε επίπεδο βάσης και με τρίτες χώρες, με στόχο την προώθηση των θεμελιωδών αξιών της πολιτιστικής πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης λιγότερο γνωστών πολιτιστικών προορισμών και παράλληλα για τη διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς τους·

81.  προτρέπει την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με όλα τα κράτη που συμμερίζονται τους στόχους και τις αξίες της και είναι έτοιμα να δράσουν για την υποστήριξή τους· τονίζει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να καθοριστεί μια νόμιμη και σταθερή δράση ώστε η ΕΕ να αναγνωριστεί ως «παγκόσμιος παράγοντας»·

°

°  °

82.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

http://ec.europa.eu/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf

(2)

ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0441.

(4)

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199

(5)

ΕΕ C 320 της 16.12.2008, σ. 10.

(6)

ΕΕ C 377E της 7.12.2012, σ. 135.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.

(9)

ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0293.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0486.

(12)

ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 41.

(13)

ΕΕ C 346 της 21.09.2016, σ. 55.

(14)

ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 32.

(15)

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf

(16)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf

(17)

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/showcases/eu_perceptions_study_en.htm

(18)

Για παράδειγμα, τα προγράμματα Erasmus, Ορίζοντας 2020 και Δημιουργική Ευρώπη.

(19)

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα επισκεπτών της ΕΕ (EUVP), το οποίο θεσπίστηκε το 1974 από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή είναι ένα επιμέρους πρόγραμμα σπουδών για τους επίδοξους νέους ηγέτες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύνθημά του τη «διάδοση των αξιών της ΕΕ σε όλο τον κόσμο από το 1974».

(20)

Οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC), Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO), Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR), Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) και Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CONNECT), η ΕΥΕΔ, η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών, τα πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών μελών στο εξωτερικό, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών, τα Εθνικά Ιδρύματα Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC), το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), το Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Διατήρησης και Αποκατάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM), η UNESCO, διεθνείς οργανισμοί, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, street art καλλιτέχνες και άλλες πλατφόρμες και δίκτυα.

(21)

Για παράδειγμα, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Med Culture, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των πολιτιστικών πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τομέα. Η συμμετοχική προσέγγιση περιλαμβάνει φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπουργεία και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και άλλους συναφείς τομείς.

(22)

Μια πρόταση θα ήταν η δημιουργία «Πρεσβευτών για τον Πολιτισμό» με τη δέσμευση να στηρίζουν τόσο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσο και τις διεθνείς σχέσεις (κατά τρόπο παρόμοιο με τους Πρέσβεις Καλής Θέλησης των Ηνωμένων Εθνών). Αυτοί μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μουσικοί, συγγραφείς, κ.λπ.

(23)

Όπως το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Young Arab Voice.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μαζί με τις χώρες εταίρους και τα κράτη μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των λαών τους. Με την αποσταθεροποίηση και τις πολλές κρίσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είναι απαραίτητη η εύρεση νέων τρόπων προσέγγισης της διπλωματίας.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η δύναμη είναι ότι είναι ενωμένη στην πολυμορφία της, θα πρέπει να βρει καινοτόμους τρόπους συμμετοχής με τη δημιουργία ενός χώρου διαλόγου και ευαισθητοποίησης. Ο πολιτισμός αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων: βοηθά στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη των κοινωνιών. Ο πολιτισμός αποτελεί εδώ και καιρό στρατηγικής σημασίας τυπικό χαρακτηριστικό των διεθνών σχέσεων της ΕΕ(1) και αναγνωρισμένο τομέα συνεργασίας με διατομεακή προσέγγιση τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες(2). Είναι απαραίτητο να προωθηθούν με θετικό τρόπο οι διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις ως ήπιας δύναμης μέσο. Αυτό πρέπει να συμβαδίζει με την αμοιβαιότητα: οι διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις στοχεύουν τόσο στο να συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών στον υπόλοιπο κόσμο όσο και στη γνωριμία των ευρωπαίων πολιτών με άλλους πολιτισμούς, και της ικανότητάς μας να διδαχθούμε από αυτούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσίασαν, στις 8 Ιουνίου 2016, την κοινή ανακοίνωσή τους με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»(3). Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων· και την προώθηση μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται στην ειρήνη, το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών.

Το 2011, στο ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ (2010/2161(INI)), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη σημασία του πολιτισμού στις εξωτερικές πολιτικές και εξέφρασε ανησυχίες για τον κατακερματισμό της εξωτερικής πολιτικής και των έργων της ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα. Ως εκ τούτου, ζήτησε «την ανάπτυξη μιας σαφούς κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τις πολιτιστικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ». Απηύθυνε έκκληση για μια κεντρική διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες για τα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ζήτησε να δημιουργηθούν δομές αφιερωμένες στον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και αποκλειστικά απασχολούμενο προσωπικό στις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον προϋπολογισμό για το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ μιας προπαρασκευαστικής δράσης για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης, εκπονήθηκε μια μελέτη που βασίστηκε σε μια εκτεταμένη διαδικασία χαρτογράφησης και διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός της ΕΕ. Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε μια διάσκεψη τον Απρίλιο του 2014 και συνέβαλε στην ανάπτυξη της υπό εξέταση στρατηγικής.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό (2015-2018), το Συμβούλιο είχε προγραμματίσει τα περαιτέρω βήματα προς μια στρατηγική προσέγγιση του πολιτισμού στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, όπως η μελέτη για τα υφιστάμενα προγράμματα που διατίθενται για τον πολιτισμό για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) και από κοινού άτυπες συναντήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών των κρατών μελών που εργάζονται στα υπουργεία Πολιτισμού ή/και Εξωτερικών και δραστηριότητες παρακολούθησης σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση.

Ως απάντηση στην κοινή ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να καταρτίσει, στο πλαίσιο των επιτροπών Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) και Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας. Η έκθεση παρουσιάζει τους στόχους της και προτείνει μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις στο μέρος με τίτλο «Διακυβέρνηση και εργαλεία»· σύσταση την οποία η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ενόψει της δημιουργίας μιας μελλοντικής στρατηγικής για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η κοινή έκθεση διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες:

•  Στόχοι

•  Διακυβέρνηση και εργαλεία

•  Διαπροσωπική προσέγγιση

•  Η συνολική στρατηγική της ΕΕ

Η έκθεση ζητεί την προώθηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων ως αναπόσπαστου μέρους των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και την αντιμετώπιση του πολιτισμού, λόγω της εγγενούς αξίας του, ως τέταρτου αυτόνομου και εγκάρσιου πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

Έχοντας αναγνωρίσει ότι απαιτείται βελτίωση της συνοχής μεταξύ των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ για τις τρίτες χώρες, η έκθεση απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των διεθνών οργανισμών και των τοπικών αρχών, για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των πόρων. Η έκθεση καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους: η εκ περιτροπής προεδρία κάθε κράτους μέλους θα μπορούσε να δρομολογεί κοινές δράσεις μαζί με την ΕΕ, όπως εκθέσεις και φεστιβάλ, ιδιαίτερα για τις χώρες που δεν έχουν πολιτιστική εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Συνιστά επίσης να διατεθεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και οι οικονομικοί πόροι στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και να οριστεί ένα «σημείο επαφής» σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ που θα συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα υποστηρίζει τη συμπερίληψη του θέματος των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων στον τομέα αυτόν. Η έκθεση ζητεί επίσης τον σαφή καθορισμό του ρόλου των πολιτιστικών ιδρυμάτων των κρατών μελών, μέσω του EUNIC και άλλων δικτύων, και τάσσεται υπέρ μιας ίσης προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Η έκθεση ζητεί από την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να παρουσιάσουν ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης με δράσεις, στρατηγικές θεματικές και γεωγραφικές προτεραιότητες και κοινούς στόχους, καθώς και την περιοδική επανεξέταση της εφαρμογής της κοινής ανακοίνωσης και την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ζητεί επίσης να συμπεριληφθεί ο πολιτισμός σε όλες τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας με επαρκείς προϋπολογισμούς και να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση κυρίως στα προγράμματα Erasmus, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζοντας 2020».

Η έκθεση προτείνει να σχεδιαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ και να διατεθούν πόροι με επίκεντρο τη διεθνή κινητικότητα και τις ανταλλαγές, ιδίως για τους καλλιτέχνες και τους νέους επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, όπως προγράμματα φιλοξενίας.

Ένας άλλος σημαντικός άξονας που εξετάζει η έκθεση είναι η ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των πολιτών, των ενδιαφερομένων, των δικτύων, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα η σημασία της μετάβασης από μια προσέγγιση προβολής από την κορυφή προς τη βάση σε μια διαπροσωπική προσέγγιση. Πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών να προωθεί την ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών, τον διάλογο μεταξύ των ανθρώπων, τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι τέχνες είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον σκοπό αυτόν. Η ΕΕ μπορεί να είναι βασικός παράγοντας σε αυτές τις ανταλλαγές: μπορεί να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δραστηριότητες των νέων (π.χ. στους τοπικούς καλλιτέχνες, στον μαζικό αθλητισμό) και στους τρόπους με τους οποίους οι δραστηριότητές τους αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμη και ανεξάρτητη διάσταση και επηρεάζουν τόσο την καθημερινή τους ζωή όσο και τις σχέσεις μεταξύ των λαών.

Ως εκ τούτου, η έκθεση συνιστά την έγκαιρη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας εμπειρογνωμοσύνης και των δικτύων, μέσω της προώθησης διαρθρωμένου διαλόγου· Επιπλέον των συστάσεων που αναφέρονται παραπάνω, η έκθεση υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να είναι περισσότερο προβεβλημένες και να διαδίδονται καλύτερα.

Επιπλέον, η σύνδεση με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας στην έκθεση. Είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη σε θέματα που αφορούν τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι απαραίτητη για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της περιθωριοποίησης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αναγνώριση, την κατανόηση και την ανοχή των άλλων πολιτισμών, με βάση μια δεσμευτική παγκόσμια ηθική που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες και στον αμοιβαίο πολυπολιτισμικό σεβασμό (UNESCO).

Η έκθεση ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με όλα τα κράτη που συμμερίζονται τους στόχους και τις αξίες της και είναι έτοιμα να δράσουν για την υποστήριξή τους· αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να καθοριστεί μια νόμιμη και σταθερή δράση ώστε η ΕΕ να αναγνωριστεί ως «παγκόσμιος παράγοντας».

(1)

«Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης» (COM(2007)0242).

(2)

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό (COM(2010)0390).

(3)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

62

13

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Andrea Bocskor, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Angel Dzhambazki, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Petra Kammerevert, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano, Javier Nart, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Helga Trüpel, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Sabine Verheyen, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Γραμματικάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ramona Nicole Mănescu, Josep-Maria Terricabras, Vladimir Urutchev, Jarosław Wałęsa, Flavio Zanonato


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

62

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Morten Løkkegaard, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Andrea Bocskor, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Silvia Costa, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Boris Zala, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Igor Šoltes, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Bodil Valero

13

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

4

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου