Διαδικασία : 2016/2035(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0221/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0221/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 27
CRE 03/07/2017 - 27

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0280

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 780kWORD 83k
9.6.2017
PE 597.467v02-00 A8-0221/2017

σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

(2016/2035(INI))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Renata Briano

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

(2016/2035(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης αριθ. 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων («οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα»)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (COM(2014)0254),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και ειδικότερα τον Στόχο 4 «Για πιο βιώσιμη αλιεία και πιο υγιείς θάλασσες», όπου η ΕΕ υπόσχεται μεταξύ άλλων την εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων σε ιχθυαποθέματα και θαλάσσια είδη, ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα «μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικών κινήτρων για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και εκείνων που χαρακτηρίζονται με διεθνείς ή περιφερειακές συμφωνίες). Η στήριξη αυτή θα μπορούσε να καλύψει την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την προσαρμογή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την ενθάρρυνση της συμμετοχής του αλιευτικού κλάδου σε εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως ο οικοτουρισμός, την παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη – ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0221/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης του τομέα της παραδοσιακής αλιείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση έχει καταστεί αναγκαιότητα για πολλούς αλιείς μικρής κλίμακας οι οποίοι αναζητούν τρόπους αύξησης των εισοδημάτων τους, δεδομένου ότι αυτά είναι συχνά ανεπαρκή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τη διαφοροποίηση της αλιείας, είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος του κλάδου της αλιείας εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις παραδοσιακές μορφές αλιείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές πλήττονται από σοβαρή οικονομική παρακμή, με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού, αφού οι κάτοικοι φεύγουν προς περιοχές με περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες παράκτιες αλιευτικές περιοχές, ενώ βρίσκονται κοντά σε τουριστικούς προορισμούς, δεν καταφέρνουν να επιτύχουν καλή οικονομική ανάπτυξη, αν και αλιεία και τουρισμός είναι συμβατά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην κοινωνική ένταξη, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αναζωογόνηση των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία, ιδίως στις περιοχές με ελάχιστες άλλες οικονομικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες αυτές ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, τόσο ανάλογα με την περιφέρεια όσο και ανάλογα με το είδος της αλιείας και τα μεγέθη των σκαφών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αντίκτυπου στα αλιευτικά αποθέματα και στο περιβάλλον, καθώς και να αυξήσει τη γνώση και την ευαισθητοποίηση για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς· λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι αλιευτικές περιηγήσεις και οι τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι αλιείς στην ξηρά μπορούν να αποτελέσουν μια πραγματική λύση για τη συμπλήρωση και διαφοροποίηση της πρωτογενούς δραστηριότητας σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της προβολής των αλιέων και να ενθαρρύνουν την αναγνώριση και την κατανόηση του πολυσύνθετου τομέα δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τουρισμός και οι άλλες αλιευτικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό (τουριστικές υπηρεσίες από αλιείς στην ξηρά, ερασιτεχνική αλιεία κλπ.) εξακολουθούν να είναι ελάχιστα γνωστές στο ευρύ κοινό, και είναι ανάγκη να αντιληφθεί ο καταναλωτής καλύτερα τη σημασία της κατανάλωσης τοπικών αλιευτικών προϊόντων προερχόμενων από μια βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την προσέλκυση τουριστών, μέσω μιας ευρείας προσφοράς, όχι μόνο τοπικών προϊόντων αλλά και πράσινων επιχειρηματικών μοντέλων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαστρονομία συνδέεται παραδοσιακά με προϊόντα αλιείας και ότι οι παραδοσιακοί κλάδοι διατήρησης και μεταποίησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό που αναπτύσσεται γύρω από τον κλάδο της αλιείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψάρεμα με καλάμι προσφέρει διάφορα κοινωνικά οφέλη και έχει θετικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τον τουρισμό που σχετίζεται με την αλιεία έχουν εξαιρετικά εποχιακό χαρακτήρα, δεδομένου ότι πραγματοποιούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέρδος από μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εκ μέρους του πελάτη, ένα θέμα που συχνά αναφέρεται, επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στην ευρωπαϊκή ιστορία και τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς της ως κοινού πόρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή αλιεία είναι μέρος της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και συμβάλλει στην ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει τη διαμόρφωση γεύσεων, τροφών, παραδόσεων, ιστορίας και τοπίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτυχή αυτή ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις επαφές με τους τουρίστες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει στήριξη στις επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αλιέων, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για πρόσθετο εξοπλισμό ασφάλειας επί του πλοίου, των αλιευτικών περιηγήσεων, των υπηρεσιών παράκτιου χερσαίου τουρισμού, της εστίασης, των υπηρεσιών ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας, και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κοινός ορισμός ούτε νομική βάση για τον αλιευτικό τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, ενώ ο τουρισμός αυτού του τύπου στην Ιταλία θεωρείται επαγγελματική δραστηριότητα, στη Γαλλία χαρακτηρίζεται ως περιστασιακή δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με το νομικό καθεστώς του, υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, τις διαδικασίες αδειοδότησης, τις απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων, τον εξοπλισμό ασφαλείας κ.λπ.·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία σχετικά με τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των παράκτιων και των θαλάσσιων υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να εντοπίζουν και να διατηρούν θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους ιδρύοντας και διαχειριζόμενα περιοχές Natura 2000·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πλειονότητα των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών (MPAs) ) και των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών Natura 2000, ο κλάδος του τουρισμού έχει ιδιαίτερη σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα κοινής διαχείρισης και συμπράξεων μεταξύ των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών και των αλιέων μικρής κλίμακας, για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού και άλλων τρόπων ανάδειξης της παραδοσιακής αλιείας για τουριστικούς και πολιτιστικούς σκοπούς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη, καθώς και την απουσία συνοχής και συγκρισιμότητας των δεδομένων σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό στην Ευρώπη και εκτός αυτής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» του 2012, η ΕΕ προσδιόρισε τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό ως τομέα-κλειδί για την ανάπτυξη βιώσιμης και αλληλέγγυας οικονομίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η Επιτροπή εξέφρασε την ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής για έναν βιώσιμο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με θέμα τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό στην Ευρώπη, εν συνεχεία της οποίας δημοσίευσε, στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ανακοίνωση με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό»·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού ασκούνται από επαγγελματίες αλιείς που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να προβάλουν και να αυξήσουν το κύρος του επαγγέλματός τους και της κοινωνικοπολιτιστικής κληρονομιάς τους, και να βελτιώσουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων οικοσυστημάτων, ενίοτε με την επιβίβαση τουριστών στα αλιευτικά σκάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι οι αλιευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα στοιχείο τουρισμού και ένα ψυχαγωγικό σκοπό, εντούτοις δεν υπάρχει σαφής ορισμός τους με προδιαγραφές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «αλιευτικές περιηγήσεις» («pescaturismo» στα ιταλικά· και εφεξής «pesca-turism», «αλιευτικός τουρισμός») προσδιορίζει τουριστικές/ψυχαγωγικές αλιευτικές δραστηριότητες εκτελούμενες από επαγγελματίες αλιείς που επιβιβάζουν τουρίστες στα σκάφη τους για να τους δείξουν τον κόσμο της αλιείας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται από αλιείς στην ξηρά («ittiturismo» στα ιταλικά· εφεξής «itti-tourism», «ιχθυοτουρισμός») περιλαμβάνει επιχειρήσεις γαστρονομικού τουρισμού και φιλοξενίας διευθυνόμενες από επαγγελματίες αλιείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των δυο ανωτέρω τύπων τουρισμού συνίσταται στο ότι ο δεύτερος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πάνω στα αλιευτικά σκάφη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερασιτεχνική αλιεία είναι η δραστηριότητα που ασκείται αποκλειστικά με σκοπό την ψυχαγωγία ή/και τον πρωταθλητισμό, και η οποία χρησιμοποιεί τους έμβιους υδρόβιους πόρους αλλά απαγορεύει την σε οποιαδήποτε περίπτωση την πώληση των αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και σκοπός της δεν είναι ο προσπορισμός κέρδους, η ερασιτεχνική αλιεία περιλαμβάνεται στις τουριστικές δραστηριότητες που δημιουργούν μια παράλληλη οικονομία, την εκμετάλλευση της οποίας θα πρέπει να τη διαχειρίζονται επαγγελματίες αλιείς μέσω των υπηρεσιών, δομών και υποδομών που προσφέρουν στους ερασιτέχνες αλιείς· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη και εντατική ερασιτεχνική αλιεία είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τα ιχθυαποθέματα σε ορισμένες περιοχές·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες κοινωνικοοικονομικές ή περιβαλλοντικές στατιστικές για την επίδραση της ερασιτεχνικής αλιείας στα ιχθυαποθέματα, ειδικά σε περιοχές όπου η ερασιτεχνική αλιεία είναι εντατική, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ή εξαντλητικοί έλεγχοι στα αλιεύματα και ακόμη λιγότερο έλεγχοι στις παράνομες πωλήσεις αλιευμάτων ερασιτεχνών αλιέων μέσω ανεπίσημων διαύλων, συνδεόμενων εν γένει με εστιατόρια·

Ο αλιευτικός τουρισμός στις χώρες της ΕΕ

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη το 2015, από την ένωση «GAC: il mare delle Alpi» (Ομάδα Παράκτιας Δράσης: Η θάλασσα των Άλπεων)(6) σχετικά με τις συνήθειες και τις απόψεις των πολιτών στην περιφέρεια της GAC, ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι καταναλώνει ψάρια αρκετές φορές την εβδομάδα και κυρίως μόνο τέσσερα είδη προϊόντων αλιείας, εκ των οποίων δύο είδη γλυκού νερού και τα υπόλοιπα θαλάσσια (γοφάρι, σολομός, γάδος και πέστροφα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός τουρισμός οδηγεί σε καλύτερη ενημέρωση για τα είδη ψαριών και τις γαστρονομικές παραδόσεις, που το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό συχνά αγνοεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος στη διαφοροποίηση της αλιευτικής προσπάθειας είναι προφανής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιταλία έχει καταγραφεί σταθερή αύξηση των αιτήσεων αδειοδότησης για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, οι ιταλικές περιφέρειες με τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών είναι η Λιγυρία (290), η Εμίλια-Ρομάνια (229), η Σαρδηνία (218), η Καλαβρία (203), η Καμπανία (200) και η Σικελία (136)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάστημα 2002 έως 2012 έχουν καταγραφεί συνολικά 1.600 άδειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 οι περιφέρειες με τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών ήταν η Καμπανία (63), η Λιγυρία (62), η Σικελία (60) και η Σαρδηνία (59) ακολουθούμενες από κοντά από την Απουλία(46), την Καλαβρία (39) και την Τοσκάνη (37)2·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο του αλιευτικού στόλου με άδεια άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού δεν μπορεί να επιβιβάσει πάνω από τέσσερις επιβάτες, το 29 % έχει τη δυνατότητα να επιβιβάσει από 5 έως 8 επιβάτες, και το υπόλοιπο 37 % μπορεί να δεχτεί από 9 έως 12 επιβάτες1·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση τουριστών σχεδόν εξ ολοκλήρου στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, πράγμα που σημαίνει ότι ο αλιευτικός τουρισμός είναι άκρως εποχικός εκ φύσεως και πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διαφοροποίησή του·

ΛA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό επίπεδο έχει την ίδια κατανομή με τις ηλικιακές κατηγορίες, αφού εκείνοι που προσφέρουν αλιευτικές περιηγήσεις διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με εκείνους που ασχολούνται αποκλειστικά με την επαγγελματική αλιεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό άνω του 30 % των πλοιάρχων διαθέτει πτυχίο ή κάποιον επαγγελματικό τίτλο σπουδών και έχει τουλάχιστον στοιχειώδη γνώση της αγγλικής (64 %), της γαλλικής (34 %), της ισπανικής (16 %) ή της γερμανικής (7 %) γλώσσας(7)·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επισκόπηση των φορέων αλιευτικών περιηγήσεων στην Ιταλία έδειξε πως οι αλιευτικές περιηγήσεις μπορούν να ωφελήσουν τις προσπάθειες διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα χάρη στη μείωση των αλιευμάτων,όπως και να ωφελήσουν, από κοινωνική άποψη, την σωματική και διανοητική υγεία των αλιέων και των οικογενειών τους χάρη στη μείωση των εργάσιμων ωρών στη θάλασσα1·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταγραφεί μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών όχι μόνο στις δευτερεύουσες αλιευτικές δραστηριότητες αλλά και στην ανάπτυξη δικών τους δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μια από τις ομάδες στόχους για την ανάπτυξη τουριστικών αλιευτικών προορισμών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή αλιεία είναι σήμερα η λιγότερο γνωστή από τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και με τις λιγότερες σπουδές και με τη μικρότερη χρήση ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα βασικά και μεσαία ακαδημαϊκά επίπεδα·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για την καθιέρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με την παραδοσιακή αλιεία βάσει μοντέλων τύπου «αγρόκτημα-σχολείο»·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό παίζουν οι εταιρικές σχέσεις (ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία - FLAG) μεταξύ των φορέων του τομέα της αλιείας και των άλλων τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας στρατηγικής «από τη βάση στην κορυφή» που να είναι προσαρμοσμένη και να ανταποκρίνεται στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία στην ΕΕ δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα και υιοθετούν πολύ διαφορετικές στρατηγικές, εντούτοις σχεδόν όλες έχουν διακρίνει στον τουρισμό ένα βασικό στοιχείο ανάπτυξης·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε τη μονάδα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλιευτικών Περιοχών (FARNET) για να βοηθήσει στην υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ/EFF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το FARNET είναι μια πλατφόρμα δικτύωσης για τις αλιευτικές ζώνες και υποστηρίζει τις ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία στην ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών, πρωτοβουλιών και έργων·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί φορείς έμαθαν, χάρη στις ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία, πώς η τουριστική προσφορά μιας αλιευτικής ζώνης μπορεί να εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει μια ολόκληρη δέσμη δραστηριοτήτων και, έτσι, να παραμένει ελκυστική ακόμη και μέσα σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο του τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός μπορεί έτσι να γίνει σημαντική πηγή πρόσθετου εισοδήματος για τις κοινότητες αλιέων, συμβάλλοντας στην γενικότερη ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιφερειών·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά παραδείγματα που αποδεικνύουν την πολύτιμη βοήθεια των ομάδων τοπικής δράσης για την αλιεία προς τις κοινότητες μη βιομηχανικής αλιείας σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το δίκτυο FARNET ανέδειξε τις ορθές πρακτικές σε Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία και Ιταλία(8)·

ΜA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Φινλανδία υιοθετήθηκε ένα μοντέλο αξιολόγησης του αντίκτυπου του αλιευτικού τουρισμού βασισμένο στη διάρκεια ταξιδίου, στον τόπο διαμονής και στον αριθμό των επισκεπτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρήματα από τις αξιολογήσεις κατέδειξαν προβλήματα στον ορισμό του «αλιευτικού τουρίστα», καθώς και στον υπολογισμό των πραγματοποιούμενων ταξιδιών(9)·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα παράκτια χωριά των κρατών μελών πραγματοποιούνται φεστιβάλ όπου είναι σημαντικό να ενσωματωθούν και άλλοι τρόποι που θα αυξήσουν την τουριστική έλξη, π.χ. ένας συνδυασμός των ανωτέρω με άλλες ποιοτικές προσφορές στον πρωτογενή τομέα: διάχυση γνώσεων σχετικών με την αλιεία μικρής κλίμακας και τον τρόπο ζωής των αλιέων, και επικοινωνία με τους λαϊκούς πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φαγητών και κρασιών, και των υψηλής ποιότητας προϊόντων της μεταποιητικής βιομηχανίας και της κονσερβοποιίας, που απηχούν την πολυμορφία της ΕΕ·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ισπανία δημιουργήθηκαν η «Turismo marinero – Costa del Sol» και άλλες ειδικευμένες οργανώσεις, για να προβάλουν την παραδοσιακή αλιεία και να βοηθήσουν τους ντόπιους να αναπτύξουν και να διαφημίσουν τις δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη οργάνωση διοργανώνει μαθήματα μαγειρικής πάνω σε σκάφη που χρησιμοποιούν οι τοπικοί αλιείς, εκδρομές για την παρατήρηση των αλιευτικών ειδών και ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαθέσιμη εναλλακτική δυνατότητα είναι οι περιηγήσεις με ξενάγηση στο «Βιοπάρκο», ένα υπαίθριο μουσείο που δημιουργήθηκε ειδικά για τα παιδιά, όπου μπορούν να μάθουν για τη θαλάσσια βιολογία, την παραδοσιακή αλιεία (εργαλεία και τεχνικές παραδοσιακής αλιείας) και την τοπική κουλτούρα· επισημαίνει ότι η αντιγραφή αυτών των πρωτοβουλιών και η ανταλλαγή εμπειρογνωσίας στον τομέα αυτόν μεταξύ των κρατών μελών θα ωφελήσει τις παράκτιες και αγροτικές κοινότητες, ιδίως στις απομακρυσμένες περιφέρειες(10)·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη οφείλουν συνεπώς να μην απαγορεύσουν αδιακρίτως τις παραδοσιακές μικρής κλίμακας οικογενειακές αλιευτικές τεχνικές, αλλά πρώτα να κάνουν μια κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου, ώστε να μην εμποδίζουν την ανάδυση μορφών βιώσιμου, μικρής κλίμακας και αυθεντικού αλιευτικού τουρισμού με παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κροατία τα αλιευτικά φεστιβάλ κατά τους θερινούς μήνες στα παράκτια και νησιωτικά τουριστικά κέντρα χρησιμεύουν για την προβολή των αλιευτικών παραδόσεων, της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, της τοπικής γαστρονομίας και του παραδοσιακού τρόπου ζωής·

1.  θεωρεί ουσιώδη τον ανασχεδιασμό και την αναπροσαρμογή των αλιευτικών σκαφών που προορίζονται για τουριστικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι τα σκάφη πρέπει να ανακαινισθούν για να προσφέρουν ασφάλεια στους τουρίστες χωρίς να παρεμποδίζεται η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων και παράλληλα να προσφέρουν την αναγκαία άνεση για μια ευχάριστη εμπειρία αλλά να μην αυξάνουν την αλιευτική ικανότητά τους· επισημαίνει εντούτοις ότι οι τροποποιήσεις αυτού του είδους, ειδικά όταν εκτελούνται εκτός τουριστικής περιόδου, δεν πρέπει να συνεπάγονται κανένα περιορισμό στην επαγγελματική αλιεία·

2.  τονίζει το μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτο δυναμικό του αλιευτικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις κοινότητες που ζουν σε παράκτιες περιοχές χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών του τοπικού εισοδήματος· εκτιμά επ’ αυτού πως ο θαλάσσιος αλιευτικός τουρισμός και οι τουριστικές υπηρεσίες ξηράς που προσφέρονται από αλιείς μπορούν να αποτελούν συμπλήρωμα της επαγγελματικής αλιείας και να παρέχουν ένα πρόσθετο εισόδημα στις αλιευτικές κοινότητες·

3.  κρίνει ότι στρατηγικός στόχος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των αλιευτικών περιηγήσεων, των τουριστικών υπηρεσιών ξηράς που παρέχονται από αλιείς, και του τουρισμού που σχετίζεται με την αθλητική αλιεία, και η προώθηση της πλήρους ανάπτυξής τους σε όλη την ΕΕ, με τη βοήθεια ενός κοινού δικτύου και πλαισίου που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό·

4.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού και της δικτυακής πύληςVisiteurope.com, τουριστικούς προορισμούς βιώσιμης ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσει τις αλιευτικές επιχειρήσεις με μία στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία ως προς τις δυνατότητες των εν λόγω νέων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και τις ευκαιρίες οικονομικής μεγέθυνσης που προσφέρουν·

5.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καθιέρωση και ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, με στόχο την εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης επιχειρηματικής στρατηγικής, κατάλληλης για τις δυνατότητες αυτού του τομέα και ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πιο αποτελεσματικά, στοχεύοντας σε μια νέα μορφή τουρισμού στην οποία το ενδιαφέρον θα εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην ποιότητα, την ευελιξία, την καινοτομία και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών περιοχών, καθώς και στο περιβάλλον τους και στην υγεία· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει στην αλιεία τις επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα, ώστε να δημιουργηθούν διαφοροποιημένες τουριστικές ικανότητες μέσα από την προώθηση της γαστρονομίας ου συνδέεται με τα προϊόντα της μη βιομηχανικής αλιείας, τον τουρισμό ψαρέματος με καλάμι, τον υποβρύχιο και καταδυτικό τουρισμό κ.λπ., αξιοποιώντας έτσι με βιώσιμο τρόπο την αλιευτική κληρονομιά και την αναγνωρισιμότητα της κάθε συγκεκριμένης αλιευτικής περιοχής·

6.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει ενεργά, χάριν της δημιουργίας και ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού, τις επενδύσεις για τη διαφοροποίηση της αλιείας από πολιτιστική και καλλιτεχνική άποψη ως μέρος της παραδοσιακής κληρονομιάς (χειροτεχνία, μουσική, χορός κλπ.), και να στηρίξει τις επενδύσεις για την προώθηση των αλιευτικών παραδόσεων, της ιστορίας και της γενικής αλιευτικής κληρονομιάς (αλιευτικά εργαλεία, τεχνικές, ιστορικά ντοκουμέντα, κ.λπ.), ανοίγοντας μουσεία και οργανώνοντας εκθέσεις που να σχετίζονται στενά με την παράκτια αλιεία·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να επιτραπεί η μικτή χρήση των σκαφών που προορίζονται για αλιευτικές δραστηριότητες ώστε, ενώ θα χρησιμοποιούνται πάντα για το σκοπό αυτό, να επιτρέπουν επίσης άλλα είδη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον ψυχαγωγικό και τουριστικό τομέα, π.χ. ημέρες ναυτικής ενημέρωσης ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση, τη μάθηση ή τη γαστρονομία κ.λπ., σύμφωνα με το σύστημα που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα και περιλαμβάνει αγροκτήματα-σχολεία ή αγροτουρισμό·

8.  θεωρεί αναγκαία, για τον σκοπό αυτό, τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αλιευτικού τουρισμού και ευρωπαϊκού δικτύου τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την αθλητική/ερασιτεχνική αλιεία, βάσει του εξαιρετικά επιτυχημένου παραδείγματος του FARNET, που προσφέρει σημαντική βοήθεια στις ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs)·

9.  εκτιμά πως είναι επείγουσα ανάγκη να διευθύνονται προσεκτικά οι πολιτικές στήριξης και να αξιολογούνται σωστά τα αποτελέσματά τους, και να συστηματοποιηθεί, να τυποποιηθεί και να βελτιωθεί η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συμβολή αυτών των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων στο εισόδημα των ευρωπαϊκών αλιευτικών περιοχών· τονίζει επίσης τη σημασία της παρακολούθησης του πραγματικού αντίκτυπου της ερασιτεχνικής αλιείας ως οικονομικής δραστηριότητας, του αντίκτυπού της στα ιχθυαποθέματα και κάθε τυχόν ανταγωνισμού της, μέσω ανεπίσημων διαύλων πώλησης, με τον κλάδο της επαγγελματικής αλιείας· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε ο αλιευτικός κλάδος να συμμετέχει στο σχεδιασμό αυτών των μέτρων παρακολούθησης·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να στηρίξουν τις συμπράξεις με τον κλάδο του αλιευτικού τουρισμού που προωθούνται από φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών (MPAs) στις προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες και στις περιοχές Natura 2000, ώστε η προστασία των φυσικών πόρων να συνδυαστεί με την προαγωγή και ανάπτυξη της κουλτούρας μέσα από μια υπεύθυνη απόλαυση· 

11.  θεωρεί ζωτικό το να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο ο ορισμός περί αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό, κατά τρόπο που να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό, τις τουριστικές υπηρεσίες ξηράς που προσφέρονται από αλιείς, τον τουρισμό που σχετίζεται με την υδατοκαλλιέργεια, και τον τουρισμό που συνδέεται με την αθλητική/ερασιτεχνική αλιεία· ο ορισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των μορφών που οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να έχουν, να κατοχυρώνει τη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και να διασφαλίζει ότι ο αλιευτικός τουρισμός θα θεωρείται ως παρεπόμενη δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στους αλιείς να συμπληρώνουν την κύρια αλιευτική δραστηριότητά τους χωρίς να παύουν να υπάγονται στον αλιευτικό κλάδο·

12.  τονίζει τη σημασία που έχει να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών τουρισμού που συνδέονται με την αλιεία, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αλιευτικό τουρισμό ( pesca-tourism/pescaturismo και ιχθυοτουρισμό), τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες στο νερό, την ερασιτεχνική αλιεία (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού για ψάρεμα με καλάμι), την εσωτερική αλιεία και τις δραστηριότητες που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά και στην λαϊκή παράδοση που συντείνουν στη δημιουργία συνεργειών μέσω πρωτοβουλιών προβολής της πρωτογενούς παραγωγής υψηλής ποιότητας, σε πλαίσιο σεβασμού της φυσικής κληρονομιάς και προστασίας των ζώων και της βιοποικιλότητας·

13.  καλεί την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων διαφορών στην ΕΕ μεταξύ των αλιευτικών φορέων που εμπλέκονται στον τουρισμό, να εγκρίνει κοινούς κανόνες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, για τις υγειονομικές προδιαγραφές στα σκάφη που εκτελούν δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, και για τις πιθανές φορολογικές ελαφρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα θα είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να λαμβάνουν υπόψη σημαντικές διαφορές μεταξύ τύπων αλιείας και αλιευτικών σκαφών, και να επιτρέπουν τις διαφορετικές τοπικές παραλλαγές·

14.  συνιστά να συμπεριληφθεί η αρχή της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ενεργειακής απόδοσης των σκαφών με κινητήρα στις αναπροσαρμογές που πρέπει να γίνονται στα σκάφη αυτά, εφόσον υφίστανται μετατροπή για άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων·

15.  κρίνει φρόνιμο να διασφαλιστούν κατάλληλες υποδομές μεταφοράς και διαμονής τουριστών, και οι δημόσιοι χώροι να έχουν συντήρηση και περιποίηση, όπου και όποτε χρειάζεται, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία των τουριστικών δραστηριοτήτων·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει της οδηγίας-πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα ύδατα και της οδηγίας-πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την θαλάσσια στρατηγική, ώστε να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, ιδίως μέσα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, την πρόληψη και διαχείριση της ρύπανσης και των αποβλήτων·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο απλουστεύοντας την αδειοδότηση και τις άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες·

18.  τονίζει την ανάγκη να είναι οι δραστηριότητες αυτές συμβατές με την προστασία της βιοποικιλότητας, των περιοχών Natura 2000 και των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών (MPAs) (ευρωπαϊκές οδηγίες για την στρατηγική της βιοποικιλότητας, τα πτηνά και τους οικοτόπους) και ως εκ τούτου την ανάγκη να ενισχυθούν ο διάλογος και οι συνέργειες με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

19.  εκτιμά πως θα πρέπει να παρέχονται στους αλιείς και τους ιχθυοκαλλιεργητές μαθήματα κατάρτισης, όπως και στις οικογένειές τους και άλλους εμπλεκόμενους κατοίκους, ώστε να διαθέτουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι αναγκαίες για την υποδοχή τουριστών και την εγγύηση της ασφάλειάς τους, και για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τη θαλάσσια βιολογία, τα τοπικά είδη ψαριών, το περιβάλλον και τις πολιτιστικές παραδόσεις· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν τον ρόλο των γυναικών στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών·

20.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαδίδουν ευρέως πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα των «γαλάζιων θέσεων εργασίας» για άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες, και να προωθούν τη διοργάνωση ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων για την αναβάθμιση ή τον αναπροσανατολισμό σχετικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση του τουρισμού και τον καινοτόμο αλιευτικό τουρισμό·

21.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ειδική ενότητα στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη για τις Μικρές Επιχειρήσεις η οποία θα βοηθά τους επιχειρηματίες/αλιείς να βρουν χρηματοδότηση για δραστηριότητες στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού·

22.  εκτιμά πως η απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε τομείς όπως του ψηφιακού μάρκετινγκ, της διαχείρισης και της συντήρησης της επικοινωνίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της κοινωνικοπολιτιστικής διαχείρισης και των γλωσσικών δεξιοτήτων αποτελεί προτεραιότητα στις αλιευτικές περιοχές, προκειμένου να προωθηθεί τόσο η δημιουργία όσο και η διάχυση προσφορών για αλιευτικό τουρισμό·

23.  θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα βασίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στη σχετική εξειδίκευση και στους διαθέσιμους πόρους: καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μορφές βιώσιμου τουρισμού και οικοτουρισμού, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων στρατηγικών μάρκετινγκ που θα βασίζονται ιδίως στα παραδοσιακά χαρακτηριστικά και στη βιωσιμότητα και θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς προκειμένου να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς·

24.  ζητεί να σχεδιαστούν ολοκληρωμένες προσφορές που θα παρέχουν στους καταναλωτές πλήρεις εμπειρίες με βάση τον διαρθρωμένο και συνεργειακό συνδυασμό όλων όσων έχει μια περιοχή να δείξει, και να σχηματιστούν συμπράξεις που θα προσελκύουν καταναλωτές μέσω των τουριστικών δυνατοτήτων που ήδη λειτουργούν σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις παραδοσιακές αλιευτικές περιοχές, π.χ. συνεδριακό τουρισμό και τουρισμό καριέρας

25.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να προαγάγει τη συμμετοχή της αλιείας και των εργαζομένων στην αλιεία επίσης σε έργα σχετιζόμενα με τον πολιτιστικό τουρισμό και τον τουρισμό πολιτιστικής κληρονομιάς, π.χ. την εκ νέου ανακάλυψη ναυτικών δραστηριοτήτων και παραδοσιακών ιχθυοτόπων και επαγγελμάτων·

26.  επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και αλιέων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του αλιευτικού τουρισμού·

27.  τονίζει τη σημασία των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παρατήρηση της άγριας ζωής, και ιδίως την παρατήρηση φαλαινών, με παράλληλο σεβασμό προς τους φυσικούς οικοτόπους της άγριας πανίδας και τις βιολογικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα αποφέρει πολλά εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά, επιστημονικά και λοιπά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και θα μπορούσε να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση και εκτίμηση απέναντι σε αυτά τα μοναδικά είδη και το πολύτιμο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να παράσχουν βιώσιμες καινοτόμες υποδομές, μεταξύ των οποίων σύνδεση με το διαδίκτυο και τεχνολογίες της πληροφορίας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού και να ανανεωθούν οι υφιστάμενες θαλάσσιες, ποτάμιες και λιμναίες υποδομές·

29.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να εντείνουν τις εκστρατείες προώθησης και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως οι «ευρωπαϊκοί προορισμοί αριστείας» και το «ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικών αγαθών» 2018 όπως και τις πρωτοβουλίες που ομοίως αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παραδοσιακή αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική κουλτούρα· προτρέπει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν το δυναμικό των τουριστών και όσων μπορούν να ταξιδεύουν εκτός τουριστικής περιόδου·

30.  θεωρεί ότι τα υπεύθυνα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τη διαφοροποίηση της αλιείας πρέπει να προϋποθέτουν σεβασμό του πολιτισμού των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ταυτότητάς τους· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι η ερασιτεχνική αλιεία που συνδέεται με τον τουρισμό θα πρέπει να συμβαδίζει με τα συμφέροντα των μικρών, τοπικών αλιευτικών επιχειρήσεων παραδοσιακού χαρακτήρα·

31.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ο αλιευτικός τουρισμός και ο ιχθυοτουρισμός ως μορφές «διακοπών δράσης», με σημαντικά οφέλη, όπως η προώθηση της ναυτικής κουλτούρας και αλιευτικών παραδόσεων και η εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και διατήρησης των ειδών·

32.  επισημαίνει την ανάγκη διερεύνησης τρόπων προκειμένου να αυξηθεί η δυνητική ζήτηση για μετασκευασμένα σκάφη, μέσω μιας διευρυμένης προσφοράς προκειμένου να προσελκυσθεί, παραδείγματος χάριν, η εκπαιδευτική κοινότητα, που έχει πείρα στην παιδαγωγική αξιοποίηση του αγροτικού τομέα για διδακτικούς σκοπούς, όπως με τα προγράμματα «σχολικών αγροκτημάτων».

33.  υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση των προϊόντων επιτάσσει κατάλληλη προώθηση και ότι απαιτείται μια στρατηγική προβολής της εκάστοτε συγκεκριμένης ομάδας αλιέων, μεταξύ άλλων και με διασυνοριακές πρωτοβουλίες προβολής·

34.  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι αλιευτικές κοινότητες θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα υλοποίησης εκστρατειών προβολής από κοινού με άλλους προορισμούς στην ίδια περιοχή – όπως προτάθηκε στην έκθεση που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο σχετικά με τις «Νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη»(11) – και προώθησης κοινών πλατφορμών μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στην διαφήμιση και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, σε πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας·

35.  εκτιμά ότι σε αυτή τη στρατηγική προβολής πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των πρωτοβουλιών προβολής νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας, της γαστρονομίας και των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες θα διαρθρώνονται ανά εδαφικές περιοχές που εμφανίζουν πολιτιστική, παραγωγική ή περιβαλλοντική συνάφεια και/ή βασίζονται σε συνέργειες·

36.  θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί η χρήση παραδοσιακών πρακτικών και τεχνικών, όπως η almadraba και η xeito, δεδομένου ότι αυτές συνδέονται στενά με την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής των παράκτιων περιοχών, και πρέπει να αναγνωριστούν ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς·

37.  επισημαίνει τη σημασία της πραγματοποίησης επενδύσεων στη διαφοροποίηση της αλιείας με σκοπό την προαγωγή της παράδοσης, της ιστορίας και της αλιευτικής κληρονομιάς συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών)·

38.  επισημαίνει τη σημασία της πραγματοποίησης επενδύσεων στη διαφοροποίηση της αλιείας προκειμένου να προαχθεί η μεταποίηση τοπικών προϊόντων αλιείας·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας που συνδέεται με τις τουριστικές δραστηριότητες μέσω, για παράδειγμα, της καθιέρωσης γαστρονομικών φεστιβάλ και εκδηλώσεων/εμποροπανηγύρεων σε λιμάνια και χωριά(12), θεματικών χωριών ή μουσείων (βλέπε Ισπανία και μουσικό όργανο Cetera), ούτως ώστε να μπορούν οι εκδηλώσεις να διεξάγονται όλο τον χρόνο και ανεξάρτητα από τις καιρικές ή τις θαλάσσιες συνθήκες·

40.  είναι πεπεισμένο ότι ένας ισορροπημένος συνδυασμός εναλλακτικών και στοχευμένων τουριστικών προϊόντων και η κατάλληλη προώθηση και προβολή τους μπορούν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση των προβλημάτων της εποχικότητας·

41.  θεωρεί σημαντικό το να ανταλλάσσουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς τις βέλτιστες πρακτικές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και τον περιορισμό των οικονομικών πλεονεκτημάτων· επισημαίνει ότι ερευνητικά ιδρύματα, μουσεία, τουριστικές επιχειρήσεις, διαχειριστές των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών (MPAs), παραδοσιακές βιομηχανίες κονσερβοποίησης και μεταποίησης ψαριών, και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν για να αναπτύξουν βιώσιμα καινοτόμα προϊόντα που, πέρα από τη δημιουργία οικονομικής προστιθέμενης αξίας, θα ικανοποιούν και τις προσδοκίες των επισκεπτών· τονίζει ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα συνεκτικό γενικό πλαίσιο για την προώθηση του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις συγκεκριμένες θαλάσσιες λεκάνες· εκτιμά πως οι ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs) μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτό και συνεπώς πρέπει να έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση·

42.  καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου ώστε να προωθηθούν μορφές διακυβέρνησης που θα διευκολύνουν την εφαρμογή εγκάρσιων πολιτικών προκειμένου να συμβάλουν στους στόχους των διαφόρων τομέων παρέμβασης, μεταξύ των οποίων η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

43.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλιευτικών Περιοχών (FARNET) και των ομάδων τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs), έναν πανευρωπαϊκό διάλογο με τους λιμένες, τους τουριστικούς παράγοντες και τους περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες·

44.  καλεί τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς να συνεργάζονται στενότερα με τους οργανισμούς τουρισμού και να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην διαφοροποίηση της γαλάζιας οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο θαλάσσιο τουρισμό και τους συμπληρωματικούς κλάδους του· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της θαλάσσιας αλιείας με πετονιά, κατά περίπτωση, σε τουριστικά πακέτα και εκστρατείες προβολής, ιδίως για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές· τονίζει ότι η αδειοδότηση της διπλής χρήσης των αλιευτικών σκαφών — τόσο των εμπορικών, μικρής κλίμακας και παραδοσιακής αλιείας όσο και των σκαφών αλιευτικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού για ψάρεμα με καλάμι – θα πρέπει να θεωρηθούν ως προτεραιότητα και να δοθούν επιχορηγήσεις που θα βοηθήσουν στη μετατροπή τους·

45.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, τον οικείο κλάδο και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν στοχευμένη δράση συνεπή με τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, είναι αναγκαία η έγκριση ενός εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών που θα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτών των δραστηριοτήτων και θα ενθαρρύνει τις άλλες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή· υπενθυμίζει ότι επίσης αναγκαία είναι η συμμετοχή της τοπικής επιστημονικής κοινότητας, για την πρόληψη προβλημάτων περιβαλλοντικής φύσης·

46.  τονίζει τη σημασία των φιλοπεριβαλλοντικών επιχειρηματικών μοντέλων και συνιστά, ως εκ τούτου, σταθερή και στενή συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιβάλλοντος και των τοπικών ομάδων δράσης (π.χ. ομάδων τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs) και αγροτικών ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ/LAGs))·

47.  ζητεί να προβλεφθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και χαρτογράφησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος και τα χαρακτηριστικά κάθε αλιευτικής κοινότητας·

48.  ελπίζει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί μηχανισμοί στήριξης (στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ και/ή άλλων μέσων), που να μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. φυσικής καταστροφής) σε περιοχές όπου η αλιεία και ο αλιευτικός τουρισμός αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος·

49.  θεωρεί απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση μέτρων του τύπου που περιγράφεται στο ΕΤΘΑ, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στο Ταμείο Συνοχής, στο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), σε στενή συνεργασία με συμβούλους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και να διευκολυνθούν οι μηχανισμοί χορήγησης χαμηλότοκων δανείων που επιτρέπουν την υπέρβαση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση έργων επιλέξιμων για υπαγωγή στα εθνικά προγράμματα·

50.  υπογραμμίζει ότι, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, διατέθηκαν στις ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs) 486 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΑ, και ότι περίπου 12 000 τοπικά έργα έλαβαν στήριξη τη συγκεκριμένη περίοδο·

51.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (FLAGs) να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια και να χρησιμοποιήσουν όπου είναι δυνατό τη συνδυασμένη χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία (ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ή ΕΚΤ)·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής σε επίπεδο περιφερειών που θα παρέχουν την κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη·

53.  συνιστά τη στενή συνεργασία των ομάδων τοπικής δράσης (FLAGs) για την αλιεία με εμπειρογνώμονες του τουρισμού, για τον προσδιορισμό των έργων και την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης, μέσω του άξονα 4 του ΕTΘA, για τη διαφοροποίηση στις αλιευτικές περιοχές·

54.  επισημαίνει ότι το ΕΤΘΑ παρέχει ειδική χρηματοδοτική ενίσχυση σε πρωτοβουλίες στις αλιευτικές κοινότητες που προωθούνται από γυναίκες·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε, με τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής για δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, να ενσωματωθεί και να προωθηθεί καλά σε όλες τις χρηματοδοτούμενες δράσεις η ισότητα των φύλων (π.χ. προτίμηση σε δράσεις απευθυνόμενες ειδικά στις γυναίκες ή αναλαμβανόμενες από γυναίκες)·

56.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μελέτη του πιθανού κοινωνικοοικονομικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτών των δραστηριοτήτων·

57.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας στον τουρισμό σε μη παραθαλάσσιες περιοχές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και να προτείνει ενδεχόμενα μέτρα για τις περιοχές στις οποίες το σχετικό δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά·

58.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να βελτιώσουν τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό·

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στα Γνωμοδοτικά Συμβούλια.

(1)

ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

(2)

ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 167.

(5)

ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 24.

(6)

Έρευνα σχετικά με τις συνήθειες και τις απόψεις των πολιτών στην περιφέρεια της GAC «Η θάλασσα των Άλπεων» – Ανάλυση του αλιευτικού τουρισμού στην Ιταλία ως μέσου βιώσιμης ανάπτυξης (2015).

(7)

‘L’integrazione della pesca con altre attività produttive – La pescaturismo come modello sociale e culturale’, Cenasca Cisl et al., (2005) (Η ενσωμάτωση της αλιείας στις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες – Ο αλιευτικός τουρισμός ως κοινωνικό και πολιτισμικό μοντέλο).

(8)

Κοινωνικοοικονομική ανάλυση σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό στο EUSAIR – Nemo project 1M-MED14-11, WP2, Action 2.3.

(9)

Perspectives for the development of tourism activities related to fishing (Προοπτικές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία), IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014).

(10)

Perspectives for the development of tourism activities related to fishing (Προοπτικές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014).

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0391.

(12)

Π.χ. οι Ημέρες των ψαράδων ρέγγας (Herring Fleet Days) και οι Ημέρες των Λιμανιών (Port Days) στις Κάτω Χώρες.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό: ανάγκη διαφοροποίησης από τις παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές από τις παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκαν αυξανόμενη πίεση από πολλούς και διαφόρους αρνητικούς παράγοντες, όπως η υπεραλίευση και η συρρίκνωση των αλιευτικών αποθεμάτων, η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, η μείωση των πληθυσμών, η μείωση της γοητείας που ασκεί το επάγγελμα του αλιέα κ.λπ.

Επιπροσθέτως, ενώ σε ορισμένες περιοχές η αλιεία εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική επιλογή ως επαγγελματική δραστηριότητα, σε πολλά μέρη, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους αλιείς να εξασφαλίσουν αξιοπρεπώς τη διαβίωσή τους. Η μείωση της απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και η συρρικνούμενη κερδοφορία του τομέα συχνά θεωρούνται ο κανόνας. Κατά συνέπεια, μειώνεται και η βιωσιμότητα των παραδοσιακών τρόπων ζωής σε πολλές από τις ευρωπαϊκές παράκτιες κοινότητες.

Ως εκ τούτου, όλο και περισσότερες παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες στην Ευρώπη δεν μπορούν πλέον να βασίζονται μόνο στην παραδοσιακή αλιεία για την επιβίωσή τους. Για να μπορέσουν να ανακάμψουν και να παραμείνουν βιώσιμες, πρέπει να βρεθούν χωρίς καθυστέρηση νέες λύσεις.

Η διαφοροποίηση από την παραδοσιακή δραστηριότητα σε άλλους τομείς, μεταξύ άλλων στον αλιευτικό τουρισμό, καθίσταται αναπόφευκτη και προσφέρει τη δυνατότητα συμβολής στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην κοινωνική ένταξη, καθώς και στην αναζωογόνηση των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία.

Ο αλιευτικός τουρισμός ως πιθανή λύση

Οι ευρωπαϊκές θαλάσσιες παράκτιες ζώνες, ιδίως η Μεσόγειος, αλλά και ο Ατλαντικός, οι περιοχές της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, είναι ήδη οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Δυστυχώς, η πλειονότητα αυτών των τουριστών φτάνει στις παράκτιες περιοχές με μεγάλα γραφεία διοργάνωσης ταξιδίων και σχετικά λίγοι από αυτούς καταλήγουν σε παραδοσιακά ψαροχώρια. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για διαφορετικές δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις που οι περισσότερες από τις παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον για τον βιώσιμο τουρισμό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης αυτών των τουριστών με οικολογική συνείδηση.

Είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η προσέγγιση αλιευτικών κοινοτήτων και τουριστών και να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για τη δημιουργία μόνιμης και επωφελούς εταιρικής σχέσης.

Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλά διαφορετικά ζητήματα.

Υποδομές

Χρειάζονται επενδύσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές, από καλύτερη συνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο έως την κατασκευή νέων και καλύτερων δρόμων που να διασφαλίζουν την ομαλή πρόσβαση σε απομακρυσμένα ψαροχώρια και την ανανέωση των θαλάσσιων και των αλιευτικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτό θα γίνει με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Εποχικότητα

Η εποχικότητα αποτελεί επίσης μείζον θέμα και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη διοργάνωση, για παράδειγμα, τοπικών φεστιβάλ, γαστρονομικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία μουσείων και θεματικών πάρκων, ώστε να προσφέρονται στους επισκέπτες διαφορετικές δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του έτους και ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Οι εκστρατείες προώθησης και επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο αυτό.

Νομικό καθεστώς

Δεν υπάρχει κοινή νομική βάση για τον αλιευτικό τουρισμό. Για παράδειγμα, ενώ στην Ιταλία θεωρείται επαγγελματική δραστηριότητα, η Γαλλία τον κατατάσσει ως περιστασιακή δραστηριότητα. Ανάλογα με το νομικό καθεστώς του στα διάφορα κράτη μέλη, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, τις διαδικασίες αδειοδότησης, τις απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων κ.λπ. Χρειάζεται εναρμόνιση προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών για τους επιβάτες

Τα αλιευτικά ταξίδια ή τα θαλάσσια ταξίδια αναψυχής που προσφέρουν οι αλιείς στα αλιευτικά σκάφη τους, αν και δεν χρησιμοποιούνται για την πρωταρχική λειτουργία τους, αποτελούν έναν από τους πιθανότατα πιο εμφανείς πόλους έλξης για τους τουρίστες. Ωστόσο, οι κανονισμοί ασφαλείας που εφαρμόζονται στη δραστηριότητα αυτή διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα της αξιοποίησης των υφιστάμενων αλιευτικών στόλων, ιδίως των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας, χωρίς υπερβολικά έξοδα και, παράλληλα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια. Οι κανονισμοί ασφαλείας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η χρήση σε χρηματοδότηση μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Εναρμόνιση του ορισμού του αλιευτικού τουρισμού

Παρά τις εμφανώς σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες και την πολυμορφία των θεμάτων, πολλά εκ των οποίων θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επί του παρόντος η νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει ορισμό του «αλιευτικού τουρισμού». Η εναρμόνιση του ορισμού θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

Πολιτικό πλαίσιο

Φαίνεται προφανές ότι ο αλιευτικός τουρισμός θα μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά από ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, αλλά και τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, ο οικείος κλάδος και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αναλάβουν στοχευμένη δράση συνεπή προς τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στον τομέα αυτόν. Οι συνέργειες θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν και ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων μέσω εταιρικών σχέσεων, δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών κ.λπ. να βελτιωθούν. Παρότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και άλλα χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα για την παροχή στήριξης σε επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω συμπληρωματικών δραστηριοτήτων όπως ο αλιευτικός τουρισμός, οι πόροι δεν χρησιμοποιούνται αποδοτικά και η πρόσβαση σε αυτούς θα πρέπει να διευκολυνθεί.

Η εκπόνηση μελέτης από την Επιτροπή που να εξετάζει τις διάφορες πτυχές που αφορούν ειδικά τον αλιευτικό τουρισμό (κοινωνικοοικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος) και τις βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο βήμα προόδου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (11.10.2016)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση της αλιείας

(2016/2035(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: István Ujhelyi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να χαραχθούν στρατηγικές που μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας της περιοχής, να εξασφαλίσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις οικογένειες και να βοηθήσουν να σταματήσει η μείωση της απασχόλησης σε κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία·

2.  τονίζει τη σημασία που έχει να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών τουρισμού που συνδέονται με την αλιεία, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αλιευτικό τουρισμό (τουρισμό που αξιοποιεί τη θάλασσα και ιχθυοτουρισμό), τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες στο νερό, την ερασιτεχνική αλιεία (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού για ψάρεμα με καλάμι), την εσωτερική αλιεία και τις δραστηριότητες που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά και στον πολιτισμό που συντείνουν στη δημιουργία συνεργειών μέσω πρωτοβουλιών προβολής της πρωτογενούς παραγωγής υψηλής ποιότητας, σε πλαίσιο σεβασμού του φυσικού πλούτου, της προστασίας των ζώων και της βιοποικιλότητας·

Επενδύσεις σε καινοτόμα, βιώσιμα και εξατομικευμένα προϊόντα

3.  υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωση περί τουρισμού του 2010 όριζε την ανάπτυξη βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού ως έναν από τους κύριους στόχους για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη.

4.  τονίζει ότι, καθώς οι τουρίστες σήμερα είναι πολύ περισσότερο ενήμεροι από ό,τι στο παρελθόν, εάν θέλουν οι τουριστικοί προορισμοί να ευημερήσουν, πρέπει να φροντίζουν περισσότερο για την ανάγκη διασφάλισης ποιότητας, αυθεντικότητας και καλής αναλογίας τιμής/ποιότητας·

5.  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να προσαρμοστεί η προσφορά στη νέα ζήτηση για εξατομικευμένα προϊόντα, τόσο στα πιο γνωστά θέρετρα μαζικά τουρισμού όσο και στους παρθένους προορισμούς σε αγροτικές, παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, και ότι πρέπει να αναπτυχθούν πλατφόρμες μάρκετινγκ προσαρμοσμένες στη δυνητική ζήτηση αυτού του είδους·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν επιχειρηματικές πλατφόρμες ειδικά προσανατολισμένες στο είδος του πελάτη που αναζητεί εμπειρίες τουρισμού υψηλής ποιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων στον τομέα αυτό και η δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και πλατφορμών ψηφιακής μετάδοσης πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στο πλαίσιο δημόσιων πρωτοβουλιών και επιλέξιμων δραστηριοτήτων·

7.  θεωρεί ότι τα υπεύθυνα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τη διαφοροποίηση της αλιείας πρέπει να προϋποθέτουν σεβασμό του πολιτισμού των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ταυτότητάς τους· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι η ερασιτεχνική αλιεία που συνδέεται με τον τουρισμό θα πρέπει να συμβαδίζει με τα συμφέροντα των μικρών, τοπικών αλιευτικών επιχειρήσεων παραδοσιακού χαρακτήρα·

8.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ο αλιευτικός τουρισμός και η ερασιτεχνική αλιεία ως μορφές «διακοπών δράσης», με σημαντικά οφέλη, όπως η προώθηση της ναυτικής κουλτούρας και αλιευτικών παραδόσεων και η εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και διατήρησης των ειδών·

9.  τονίζει τη σημασία των φιλοπεριβαλλοντικών επιχειρηματικών μοντέλων και συνιστά, ως εκ τούτου, σταθερή και στενή συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιβάλλοντος και των τοπικών ομάδων δράσης (π.χ. τοπικές ομάδες δράσης για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (ΤΟΑΔ) και αγροτικές ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ))·

10.  τονίζει ότι ένας από τους φραγμούς που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τουρισμός, και ο οποίος περιορίζει το δυνητικό όφελος των αλιέων, είναι η κανονιστική επιβάρυνση για τη μικρής κλίμακας εμπορική ναυσιπλοΐα και το υψηλό κόστος μετασκευής αλιευτικών σκαφών ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα στον τομέα του τουρισμού·

11.  συνιστά τη θέσπιση κοινών ορισμών και κανόνων για τον αλιευτικό τουρισμό σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθετημάτων και κανονισμών διαφόρων μορφών από τα κράτη μέλη·

12.  επισημαίνει ότι πρέπει να απλοποιηθεί η κανονιστική επιβάρυνση προς τις αλιευτικές επιχειρήσεις, και ιδίως όσον αφορά τους κανόνες ασφάλειας, τη νομοθεσία περί οικοδόμησης και την ασφάλεια των πλοίων.

13.  είναι αντίθετο σε κινήσεις για την καθιέρωση υπέρογκων εθνικών ή τοπικών τελών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για τους κυβερνήτες σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούν δημόσιες εσωτερικές πλωτές οδούς, δεδομένου ότι τα εν λόγω τέλη αποτελούν γραφειοκρατικό μέτρο που περιορίζει τον ήπιο αλιευτικό και ναυτικό τουρισμό·

14.  επισημαίνει την ανάγκη διερεύνησης τρόπων προκειμένου να αυξηθεί η δυνητική ζήτηση για μετασκευασμένα σκάφη, μέσω μιας διευρυμένης προσφοράς προκειμένου να προσελκυσθεί, παραδείγματος χάριν, η εκπαιδευτική κοινότητα, που έχει πείρα στην παιδαγωγική αξιοποίηση του αγροτικού τομέα για διδακτικούς σκοπούς, όπως με τα προγράμματα «σχολικών αγροκτημάτων».

15.  επικροτεί τις προτάσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την καθιέρωση τουριστικών αδειών αλιείας, υπό την προϋπόθεση ότι – σύμφωνα με τη νομοθεσία για την αλιεία και την καλή διαβίωση των ζώων – εγγυώνται ένα ελάχιστο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και την ορθή χρήση του εξοπλισμού και μεταχείριση των αλιευμάτων·

16.  τονίζει τη σημασία του αλιευτικού τουρισμού στη διατήρηση των πολιτιστικών και γαστρονομικών παραδόσεων και του τρόπου ζωής στις παράκτιες και παρόχθιες περιοχές·

17.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η αναζωογόνηση του αλιευτικού τουρισμού μπορεί να αυξήσει την προβολή ορισμένων τουριστικών περιοχών που παραμένουν αναξιοποίητες·

18.  τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις αλιευτικές περιοχές για την ενθάρρυνση του αλιευτικού οικοτουρισμού, όπως χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σκαφών, θέσεις στάθμευσης και ανάπτυξη χώρων αναψυχής·

19.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός για ψάρεμα με καλάμι είναι μία αναπτυσσόμενη και αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ παραμένει αναξιοποίητη δυνατότητα σε άλλα· υπογραμμίζει τη σημασία του τουρισμού αναψυχής για ψάρεμα με καλάμι σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές, καθώς και της αλιείας εσωτερικών υδάτων, ως δραστηριότητας υψηλής αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης·

20.  επισημαίνει την ανάγκη αξιολόγησης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας που εκτελούνται στο πλαίσιο του τουρισμού στην αλιεία·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας στον τουρισμό σε μη παραθαλάσσιες περιοχές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και να προτείνει ενδεχόμενα μέτρα για τις περιοχές στις οποίες το σχετικό δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά·

Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ

22.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την αποτελεσματικότητα της δράσης που αναλαμβάνει η ΕΕ για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, καθώς και για την οικονομική διαφοροποίηση της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει τακτικές επισκοπήσεις των έργων που έχουν λάβει στήριξη και των αντίστοιχων ποσών·

23.  αναμένει, ειδικότερα, ότι η επικείμενη αξιολόγηση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων (TAΠTK) από την Επιτροπή θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των μέτρων διαφοροποίησης που έχουν ληφθεί τόσο στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, όσο και στο πλαίσιο των κοινών στρατηγικών που έχουν καθοριστεί από τις αγροτικές ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) και τις τοπικές ομάδες δράσης για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (ΤΟΑΔ)·

24.  υπογραμμίζει ότι, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, διατέθηκαν στις ΤΟΑΔ 486 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΑ, και ότι περίπου 12 000 τοπικά έργα έλαβαν στήριξη στη συγκεκριμένη περίοδο·

25.υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι την τρέχουσα οικονομική περίοδο, η συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ αυξήθηκε στα 514 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (TAΠTK)·

26.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις ΤΟΑΔ να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια και να συνδυάσουν χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ, ΕΚΤ), όπου αυτό είναι δυνατόν·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καταλλήλως τα κονδύλια που διατίθενται από το ΕTΘA για τη μετασκευή και τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και για επιχειρηματικά έργα στον τομέα της αλιείας και να ορίσουν σημεία επαφής σε περιφερειακό επίπεδο που θα παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη·

28.  συνιστά τη στενή συνεργασία των τοπικών ομάδων αλιευτικής δράσης με εμπειρογνώμονες στον τομέα του τουρισμού, για τον προσδιορισμό των έργων και την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης, μέσω του άξονα 4 του ΕTΘA, για τη διαφοροποίηση στις αλιευτικές περιοχές·

29.  επισημαίνει ότι το ΕΤΘΑ παρέχει ειδική χρηματοδοτική ενίσχυση σε πρωτοβουλίες στις αλιευτικές κοινότητες που προωθούνται από γυναίκες·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, μέσω της θέσπισης κριτηρίων επιλογής για δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, την ορθή ενσωμάτωση και προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις χρηματοδοτούμενες δράσεις (π.χ. δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που έχουν ως στόχο ειδικά τις γυναίκες ή τις οποίες αναλαμβάνουν γυναίκες)·

31.  συνιστά την παροχή ειδικής οικονομικής στήριξης σε τοπικές αλιευτικές ζώνες για να τεθούν σε λειτουργία σημεία ενημέρωσης τα οποία θα χρησιμεύσουν στην παρουσίαση, προώθηση και ενημέρωση σχετικά με τις αλιευτικές κοινότητες και τα παραδοσιακά προϊόντα, καθώς και τα αξιοθέατα στις εν λόγω περιοχές·

32.  συνιστά την παροχή ειδικής οικονομικής στήριξης για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία·

33.  συνιστά στην Επιτροπή να υιοθετήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, μια ονομασία που θα προσδιορίζει τις αλιευτικές κοινότητες στην Ένωση ή σε περιοχές επί μέρους συλλεκτήρων, όπως είναι για παράδειγμα οι «Aldeias do Mar» (παραθαλάσσιες κοινότητες) στην Πορτογαλία, με τη συμμετοχή των τοπικών ομάδων αλιευτικής δράσης· ζητεί να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη χαρτογράφηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και με πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος και τα χαρακτηριστικά κάθε αλιευτικής κοινότητας·

Προώθηση της διαφοροποίησης των προϊόντων

34.  είναι πεπεισμένο ότι ένας ισορροπημένος συνδυασμός εναλλακτικών και στοχευμένων τουριστικών προϊόντων και η κατάλληλη προώθηση και προβολή τους μπορούν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση των προβλημάτων της εποχικότητας·

35.  τονίζει ότι, για την εκπλήρωση του στόχου της διαφοροποίησης, πρέπει όλες οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και να διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος των εταιρειών, των επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών διατηρείται σε αυτό το επίπεδο· για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερα ενδεδειγμένες είναι οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας·

36.  ζητεί, ως εκ τούτου, να στηριχθούν οι πλατφόρμες προβολής που διαχειρίζονται οι τοπικοί επιχειρηματίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διατηρούν τον μέγιστο βαθμό παρουσίας, συμμετοχής και ελέγχου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

37.  υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση των προϊόντων επιτάσσει κατάλληλη προώθηση και ότι απαιτείται μια στρατηγική προβολής για την ομάδα στόχο αλιέων, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών πρωτοβουλιών προβολής·

38.  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι αλιευτικές κοινότητες θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα υλοποίησης εκστρατειών προβολής από κοινού με άλλους προορισμούς στην ίδια περιοχή, όπως προτάθηκε στην έκθεση που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο «Νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη», και προώθησης κοινών πλατφορμών μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, σε πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας·

39.  εκτιμά ότι σε αυτή τη στρατηγική προβολής πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των πρωτοβουλιών προβολής νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας, της γαστρονομίας και των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες θα διαρθρώνονται ανά εδαφικές περιοχές που εμφανίζουν πολιτιστική, παραγωγική ή περιβαλλοντική συνάφεια και/ή βασίζονται σε συνέργειες·

40.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει ενεργά τις επενδύσεις για τη διαφοροποίηση της αλιείας όσον αφορά την προώθηση και την επεξεργασία τοπικών αλιευτικών προϊόντων, και να προωθήσει την ανάπτυξη τοπικών διαύλων διανομής·

41.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη προώθησης και πιστοποίησης των παραδοσιακών αλιευτικών προϊόντων, καθώς και δημιουργίας τοπικών εμπορικών σημάτων ειδικά για τις αλιευτικές περιοχές·

42.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις για τη διαφοροποίηση του τομέα της αλιείας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στα σκάφη, την κατάρτιση, την ασφάλεια του εξοπλισμού και στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες·

43.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τις επενδύσεις για τη διαφοροποίηση της αλιείας στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης ως μέρους της παραδοσιακής κληρονομιάς, και να στηρίξει τις επενδύσεις για την προώθηση της παράδοσης και της αλιευτικής κληρονομιάς γενικά (τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία).

44.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση, σε ευρύτερες περιοχές, όσον αφορά την ύπαρξη καινοτόμων προϊόντων τουρισμού που συνδέονται με την αλιεία και έχουν αποδειχθεί επιτυχή από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη·

45.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλιευτικών Περιοχών (FARNET) και των ΤΟΑΔ, τη διεξαγωγή πανευρωπαϊκού διαλόγου με τους λιμένες, τους τουριστικούς παράγοντες και τους εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος·

46.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού και της δικτυακής πύλης Visiteurope.com, τουριστικούς προορισμούς βιώσιμης ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσει τις αλιευτικές επιχειρήσεις με μία στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία ως προς τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης των εν λόγω νέων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων·

Γνώσεις και δεξιότητες

47.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαδίδουν ευρέως πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα των «γαλάζιων θέσεων εργασίας» για άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες, και να προωθούν τη διοργάνωση ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων για την αναβάθμιση ή τον αναπροσανατολισμό σχετικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση του τουρισμού και τον καινοτόμο αλιευτικό τουρισμό·

48.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ειδική ενότητα στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη για τις Μικρές Επιχειρήσεις η οποία θα βοηθά τους επιχειρηματίες/αλιείς να βρουν δυνατότητες χρηματοδότησης για δραστηριότητες στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού·

49.  επισημαίνει την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικοί επιχειρηματίες και να εξασφαλιστεί η κατάρτισή τους στις νέες κοινές επιγραμμικές πλατφόρμες προώθησης και πώλησης τουριστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του βιωματικού τουρισμού, και να συμπεριλάβουν τις παραμέτρους αυτές στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη της διαφοροποίησης θα παραμένουν στις τοπικές κοινότητες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Werner Kuhn

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Paloma López Bermejo


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.1 Τελική ψηφοφορία

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου