ZPRÁVA o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity

13.6.2017 - (2017/2021(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Sajjad Karim

Postup : 2017/2021(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0223/2017
Předložené texty :
A8-0223/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity

(2017/2021(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity, kterou dne 9. prosince 2016 předložil státní zástupce odvolacího soudu v Aix-en-Provence Pascal Guinot a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 19. ledna 2017,

–  poté, co paní Le Penová měla v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu dne 29. května a 12. června 2017 možnost vyjádřit se,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–  s ohledem čl. 23 první pododstavec, čl. 29 první pododstavec, článek 30 a čl. 31 první pododstavec zákona ze dne 29. července 1981 a články 93-2 a 93-3 zákona ze dne 29. července 1982,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-00223/2017),

A.  vzhledem k tomu, že státní zástupce odvolacího soudu požádal, aby byla poslankyně Evropského parlamentu Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity v souvislosti s právními kroky týkajícími se údajného trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie nemohou být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu č. 7 stanoví, že v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 francouzské ústavy stanoví, že žádný člen parlamentu nesmí být v souvislosti s trestnou činností nebo jiným deliktním jednáním zadržen, vzat do vazby, ani proti němu nesmí být použita svobodu omezující opatření bez svolení předsednictva shromáždění, jehož je členem, a že toto svolení se nepožaduje v případě trestného činu nebo v případě jiného deliktního jednání, při němž byla osoba přistižena, nebo v případě konečného odsuzujícího rozsudku;

E.  vzhledem k tomu, že Marine Le Penová je obviněna ze skutku veřejné pomluvy občana vykonávajícího veřejnou volenou funkci, který je trestným činem podle francouzského práva, konkrétně podle čl. 23 prvního pododstavce, čl. 29 prvního pododstavce, článku 30 a čl. 31 prvního pododstavce zákona ze dne 29. července 1981 a článků 93-2 a 93-3 zákona ze dne 29. července 1982;

F.  vzhledem k tomu, že dne 28. července 2015 předložil Christian Estrosi hlavnímu vyšetřujícímu soudci v Nice žádost o připojení se k občanskoprávnímu řízení proti Marine Le Penové z důvodu veřejné pomluvy, jíž se dopustila vůči občanovi pověřenému výkonem dočasné veřejné volené funkce; vzhledem k tomu, že dotyčný uvádí, že dne 3. května 2015 v pořadu Le Grand Rendez-vous vysílaném současně na televizním kanálu iTÉLÉ a na rozhlasové stanici Europe 1 Marine Le Penová pronesla výroky, které představují tvrzení nebo obvinění na jeho adresu, kterými pohanila jeho čest a poškodila jeho pověst:

„Podívejte se, já jen vím, že pan Estrosi financoval Unii islámských organizací ve Francii, UOIF; byl odsouzen správním soudem, protože jedné mešitě UOIF dal tak nízké nájemné, že ho dokonce i správní soud klepl přes prsty, což ve skutečnosti odpovídá tomu, jak tito starostové nelegálně financují mešity, čímž porušují zákon z roku 1905; takže když někoho přistihnou, jak se chce přiživit na klientelismu, na koláči náboženské komunity, tak je samozřejmě třeba křičet hodně hlasitě, říkat věci, které šokují, ale já nijak nedbám na slova, větší váhu přikládám činům ...“; v odpovědi na otázku moderátora „Takže, je Estrosi komplicem džihádistů?“ měla paní Le Penová prohlásit: „Pomoc, poskytování prostředků, asistence – když někdo pomáhá islámskému fundamentalismu, aby se usadil, šířil a získával stoupence, pak je ten člověk tak nějak z morálního hlediska trochu jejich komplicem.“

G.  vzhledem k tomu, že Marine Le Penové byla v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu dána dvakrát možnost se k této věci osobně vyjádřit; vzhledem k tomu, že však nevyužila ani možnosti předložit příslušnému výboru své písemné vyjádření;

H.  vzhledem k tomu, že údajný skutek Marine Le Penové nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem jejího mandátu poslankyně Evropského parlamentu a její výroky nejsou vyjádřenými názory či hlasováním při výkonu mandátu poslankyně Evropského parlamentu pro účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

I.  vzhledem k tomu, že s ohledem na článek 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie daná obvinění zjevně nesouvisejí s postavením Marine Le Penové jako poslankyně Evropského parlamentu, nýbrž že se týkají činností čistě vnitrostátní nebo regionální povahy, a že se na ně tudíž článek 8 nevztahuje;

J.  vzhledem k tomu, že imunity ve smyslu článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie lze paní poslankyni zbavit;

K.  vzhledem k tomu, že s ohledem na článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie není důvodu k domněnce, že byla žádost o zbavení imunity podána ve snaze zabránit Marine Le Penové v její práci poslankyně nebo se záměrem ji politicky poškodit (fumus persecutionis);

1.  rozhodl, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby okamžitě předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Francouzské republiky a Marine Le Penové.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Na zasedání dne 19. ledna 2017 oznámil předseda Parlamentu v souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu, že obdržel dopis, který mu dne 9. prosince 2016 zaslal státní zástupce při odvolacím soudu v Aix-en-Provence, dr. Pascal Guinot, a v němž se žádá, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity.

Státní zástupce při odvolacím soudu v Aix-en-Provence zahájil projednávání na základě žádosti o zbavení imunity, již předložila paní Talloneová, místopředsedkyně soudu prvního stupně v Nice pověřená vyšetřováním.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu předseda Parlamentu postoupil žádost Výboru pro právní záležitosti.

Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena poslanecké imunity, byla předložena na základě důvodného podezření, že paní Le Penová spáchala trestný čin veřejné pomluvy vůči občanovi pověřenému výkonem veřejné volené funkce podle čl. 23 prvního pododstavce, čl. 29 prvního pododstavce, článku 30 a čl. 31 prvního pododstavce zákona ze dne 29. července 1881 a článků 93-2 a 93-3 zákona ze dne 29. července 1982.

Podle čl. 23 prvního pododstavce zákona ze dne 29. července 1881 kdo jiného přímo a s úspěchem navede ke spáchání činu, který lze kvalifikovat jako trestný čin či delikt, a to prostřednictvím projevu, křiku či hrozeb vyslovených na veřejných místech či na místech veřejných shromáždění, nebo písmem, tiskem, kresbou, rytinou, obrazem, emblémem, obrazovým materiálem či jakýmkoli jiným materiálem obsahujícím písmo, hlas či obraz, který je prodán, distribuován, uveden na trh či vystaven na veřejných místech či na místech veřejných shromáždění, a to prostřednictvím vývěsek či plakátů vystavených zrakům veřejnosti nebo jakýmkoli elektronickým způsobem komunikace s veřejností, bude potrestán jakožto účastník na tomto deliktu.“

Podle čl. 29 prvního pododstavce výše uvedeného zákona každé tvrzení nebo obvinění, které poškozuje čest osoby nebo společenské skupiny, na niž se dotčené tvrzení vztahuje, či její vážnost u spoluobčanů, se považuje za pomluvu. Přímé zveřejnění nebo převzetí tohoto tvrzení či sdělení se trestá, a to i v případě, že je učiněno pochybovačně nebo je namířeno proti osobě či skupině, které nejsou pojmenovány přímo, ale jejichž identifikace je umožněna konkrétními prvky inkriminovaného projevu, křiku, hrozeb, písemného projevu či tiskovin, vývěsek či plakátů“; a podle článku 30 a čl. 31 prvního pododstavce pomluva spáchaná některým ze způsobů uvedených v článku 23 vůči soudům, tribunálům, pozemním, námořním či leteckým silám, veřejným institucím a orgánům se trestá pokutou ve výši 45 000 EUR“; stejná pokuta bude uložena za pomluvu spáchanou týmiž prostředky kvůli jejich funkci vůči prezidentovi republiky, jednomu nebo více členům vlády, jednomu nebo více členům některé z komor parlamentu, úředníkovi veřejné správy, veřejnému činiteli či zástupci veřejného orgánu, knězi některého z vyznání financovaných státem, občanovi pověřenému výkonem dočasné či trvalé veřejné služby nebo veřejné funkce, členovi poroty nebo svědkovi kvůli jeho výpovědi. Kdo se o jiném vyjádří hanlivě, s pohrdáním nebo potupně, aniž by mu však přičítal konkrétní skutečnosti, dopustí se urážky na cti. “

Články 93-2 a 93-3 zákona ze dne 29. července 1982 stanoví: „Každá služba elektronické komunikace s veřejností musí mít vydavatele. Pokud vydavatel požívá poslanecké imunity podle podmínek stanovených v článku 26 ústavy a článků 9 a 10 Protokolu ze dne 8. dubna 1965 o výsadách a imunitách Evropských společenství, určí spoluvydavatele, kterého vybere z osob, jež nepožívají poslanecké imunity, a pokud službu komunikace zajišťuje právnická osoba, z členů sdružení, správní rady, představenstva nebo vedení podle formy dotčené právnické osoby. Spoluvydavatel musí být jmenován do jednoho měsíce ode dne, kdy vydavatel začal požívat imunity uvedené v předchozím odstavci. Vydavatel a případně spoluvydavatel musí být zletilý, musí požívat svých občanských práv a nesmí se na něj vztahovat žádný odsuzující rozsudek, který by jej zbavoval občanských práv. Odchylně od tohoto ustanovení může být vydavatelem nebo spoluvydavatelem nevýdělečně prováděné komunikace jmenována nezletilá osoba starší šestnácti let. Na zodpovědnost rodičů za nezletilou osobu starší šestnácti let, která byla jmenována vydavatelem nebo spoluvydavatelem, se lze podle článku 1242 občanského zákoníku odvolávat, pouze pokud se uvedená nezletilá osoba dopustila skutku, na nějž se vztahuje její vlastní občanskoprávní odpovědnost za podmínek stanovených zákonem ze dne 29. července 1881 o svobodě tisku. Veškeré zákonné povinnosti, které se vztahují na vydavatele publikace, se vztahují rovněž na spoluvydavatele.

Pokud službu poskytuje právnická osoba, je vydavatelem předseda představenstva nebo správní rady, vedoucí nebo právní zástupce, a to podle formy právnické osoby. Pokud službu poskytuje fyzická osoba, je vydavatelem tato fyzická osoba.“ a „v případě, že je k protiprávnímu jednání uvedenému v kapitole IV zákona ze dne 29. července 1881 o svobodě tisku použito služby elektronické komunikace s veřejností, bude vydavatel, nebo v případě uvedeném v čl. 93-2 druhém odstavci tohoto zákona spoluvydavatel, trestně stíhán, a to pokud bylo uvedené sdělení učiněno před jeho zveřejněním. Pokud tomu tak nebylo, bude trestně stíhán autor, a není-li to možné, osoba, která sdělení pronesla. V případě, že je stíhán vydavatel nebo spoluvydavatel, bude autor stíhán jako spolupachatel. Jako spolupachatel může být stíhána rovněž každá osoba, na niž se vztahuje článek 121-7 trestního zákoníku. Pokud protiprávní jednání vyplývá z obsahu sdělení adresovaného uživatelem internetu službě on-line komunikace s veřejností, které tato služba zveřejnila v prostoru pro osobní příspěvky, který je tak označen, nelze vyvozovat trestní odpovědnost vydavatele nebo spoluvydavatele, je-li rozhodnuto, že vydavatel nebo spoluvydavatel nebyli o sdělení před jeho zveřejněním dostatečně informováni, nebo pokud urychleně učinili kroky k odstranění sdělení, jakmile o něm byli informováni.“

V souladu s informacemi, které poskytl státní zástupce, dne 28. července 2015 předložil Christian Estrosi hlavnímu vyšetřujícímu soudci v Nice žádost o připojení se k občanskoprávnímu řízení proti paní Marine Le Penové z důvodu veřejné pomluvy, jíž se dopustila vůči občanovi pověřenému výkonem dočasné veřejné volené funkce. Pan Estrosi prohlásil, že dne 3. května 2015 v programu Le Grand Rendez-vous vysílaném současně na televizním kanálu iTÉLÉ a na rozhlasové stanici Europe 1 paní Le Penová vyslovila tato slova, která představují tvrzení nebo obvinění, jež může poškodit jeho čest nebo vážnost: „Podívejte se, já jen vím, že pan Estrosi financoval UOIF (Unii islámských organizací ve Francii); byl odsouzen správním soudem, protože jedné mešitě UOIF dal tak nízké nájemné, že ho dokonce i správní soud klepl přes prsty, což ve skutečnosti odpovídá tomu, jak tito starostové nelegálně financují mešity, čímž porušují zákon z roku 1905“; „Pomoc, poskytování prostředků, asistence – když někdo pomáhá islámskému fundamentalismu, aby se usadil, šířil a získával stoupence, pak je ten člověk tak nějak z morálního hlediska trochu jejich komplicem.

Následně paní Le Penová, když byla dvakrát předvolána za účelem obvinění, prostřednictvím svého právního zástupce soudu sdělila, že požívá imunity v souvislosti se svou funkcí poslankyně Evropského parlamentu.

Dále je známo, že v souladu s judikaturou kasačního soudu (Cass. Crim. 26. května 1992) je úlohou soudu pouze provést první předvolání autorky těchto výroků, neboť úlohou vyšetřujícího soudce není ve věci tisku hledat nebo získávat důkazy o pravdivosti skutečnosti, jíž se pomluva týká. Je proto třeba, aby byla paní Le Penová zbavena poslanecké imunity, s jediným cílem, aby odvolací soud v Aix-en-Provence mohl provést první předvolání, pokud jde o tento bod obžaloby.

Podle čl. 9 odst. 1 postoupil předseda Parlamentu tuto žádost Výboru pro právní záležitosti. Výbor vyslechl paní Le Penovou dne 29. května a dne 12. června 2017 v souladu s čl. 9 odst. 5.

2. Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie znějí takto:

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b) na území ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu Evropského parlamentu stanoví:

Článek 6

Zbavení imunity

1.   Každá žádost o zbavení imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v čl. 5 odst. 2 jednacího řádu.

Článek 9

Imunitní řízení

1.   Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v Parlamentu a postoupena příslušnému výboru.

2.   Se souhlasem dotčeného poslance či bývalého poslance může příslušnou žádost podat jiný poslanec, který může dotčeného poslance či bývalého poslance zastupovat ve všech fázích daného řízení.

Poslanec, který zastupuje dotčeného poslance či bývalého poslance, se nepodílí na přijímání rozhodnutí ve výboru.

3.   Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

4.   Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Je-li tento návrh zamítnut, má se za to, že bylo přijato opačné rozhodnutí.

5.   Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven poslanecké imunity nebo zda má být jeho imunita ochráněna.

6.   Dotčený poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se a může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní.

Dotčený poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity nebo o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Dotčený poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Jestliže se dotčený poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven, a pokud svou žádost nezdůvodnil. Předseda výboru rozhoduje o tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět. Dotčenému poslanci není dovoleno se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Jestliže předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve dotčeného poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže se dotčený poslanec na základě této druhé výzvy ke slyšení nedostaví, řízení pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

7.   Pokud se žádost o zbavení imunity nebo o její ochranu týká více obvinění, může být o každém z nich rozhodnuto zvlášť. Výbor může ve své zprávě ve výjimečných případech navrhnout, aby se zbavení imunity nebo její ochrana vztahovala pouze na trestní stíhání a aby poslanec, dokud není rozsudek pravomocný, nemohl být zadržen či vzat do vazby, nebo aby proti němu nemohla být přijata jiná opatření, která by mu bránila ve výkonu mandátu.

8.   Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)

3. Odůvodnění navrhovaného rozhodnutí

Tento případ splňuje na základě výše uvedených skutečností podmínky pro uplatnění článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

V souladu s ustanoveními uvedeného článku požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu vlastního státu. Článek 26 Ústavy Francouzské republiky pak stanoví, že žádný člen parlamentu nesmí být stíhán, vyšetřován, zatčen, zadržen nebo odsouzen pro své názory či hlasování během výkonu své funkce a žádný člen parlamentu nesmí být zadržen za trestný čin ani být předmětem svobodu omezujícího opatření bez předchozího svolení parlamentu.

Při rozhodování o tom, zda zbavit některého z poslanců poslanecké imunity, uplatňuje Evropský parlament důsledně vlastní zásady. Jednou z těchto zásad je, že dotčený poslanec je imunity obvykle zbaven, pokud daný trestný čin spadá pod článek 9 Protokolu č. 7, za předpokladu, že se nejedná o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že byl daný případ vyvolán s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

Nejsou žádné důvody se domnívat, že se v tomto případě jedná o fumus persecutionis.

Pokud se jedná o článek 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, Soudní dvůr rozhodl, že aby mohl poslanec Evropského parlamentu požívat absolutní imunity podle tohoto ustanovení, musí daný názor vyjádřit při výkonu svého mandátu, což znamená, že je vyžadována přímá a zjevná spojitost mezi vyjádřeným názorem a parlamentním mandátem[1].

Zde zcela zjevně nejde o případ, kdy by údajné výroky paní Le Penové byly názory, které vyjádřila jako poslankyně Evropského parlamentu při výkonu své funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie v intencích výkladu Soudního dvora.

4. Závěr

Na základě výše uvedených skutečností a podle čl. 9 odst. 4 jednacího řádu doporučuje Výbor pro právní záležitosti, aby Evropský parlament zbavil paní Marine Le Penovou poslanecké imunity.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, bod 35.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

13.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Jens Rohde