Pranešimas - A8-0223/2017Pranešimas
A8-0223/2017

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą

13.6.2017 - (2017/2021(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Sajjad Karim

Procedūra : 2017/2021(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0223/2017
Pateikti tekstai :
A8-0223/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą

(2017/2021(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Provanso Ekso apeliacinio teismo generalinio prokuroro Pascalio Guinot 2016 m. gruodžio 9 d. perduotą prašymą atšaukti Marine Le Pen imunitetą, kuris buvo paskelbtas 2017 m. sausio 19 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Marine Le Pen paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–  atsižvelgdamas į 1981 m. liepos 29 d. Įstatymo 23 straipsnio 1 pastraipą, 29 straipsnio 1 pastraipą, 30 straipsnį ir 31 straipsnio 1 pastraipą ir 1982 m. liepos 29 d. Įstatymo 93‑2 ir 93-3 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0223/2017),

A.  kadangi Apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą siekiant imtis teisinių veiksmų dėl įtarimo padarius nusižengimą;

B.  kadangi, remiantis Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

C.  kadangi pagal Protokolo Nr. 7 9 straipsnį Europos Parlamento nariai Parlamento sesijų metu naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

D.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnio 2 pastraipoje numatyta, kad nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios narys jis yra, biuras nedavė tam sutikimo, ir kad toks sutikimas nėra būtinas, kai narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in flagranti) arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui;

E.  kadangi Marine Le Pen kaltinama asmens, vykdančio viešąsias pareigas, viešu šmeižimu; šis nusižengimas numatytas Prancūzijos Respublikos teisės aktuose, t. y. 1981 m. liepos 29 d. Įstatymo 23 straipsnio 1 pastraipoje, 29 straipsnio 1 pastraipoje, 30 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 pastraipoje ir 1982 m. liepos 29 d. Įstatymo 93-2 ir 93‑3 straipsniuose;

F.  kadangi 2015 m. liepos 28 d. Christian Estrosi pateikė Nicos vyr. ikiteisminio tyrimo teisėjui skundą su civilinio ieškinio pareiškimu dėl Marine Le Pen, kaltindamas ją piliečio, laikinai vykdančio viešąsias pareigas, viešu šmeižimu; kadangi jis nurodė, kad 2015 m. gegužės 3 d. laidoje Le Grand Rendez-vous, kurią vienu metu transliavo kanalas „iTÉLÉ“ ir stotis „Europe 1“, Marine Le Pen pasakė tokius žodžius, kurie yra kaltinimai, kenkiantys jo garbei arba orumui:

„Paklausykit, aš žinau tai, kad ponas Estrosi finansavo Prancūzijos islamo organizacijų sąjungą (UOIF), tai, kad administracinis teismas jį nubaudė, nes jis nustatė UOIF mečetei labai mažą nuomos mokestį, kad net administracinis teismas jam davė per pirštus, o tai faktiškai parodo, kaip šie merai nelegaliai finansuoja mečetes pažeisdami 1905 m. įstatymą; tada, kai esi sučiuptas dėl klientelizmo, korporatyvizmo, be abejonės, turi šaukti labai garsiai vartodamas šokiruojančius žodžius, tačiau aš nekreipiu dėmesio į žodžius, aš kreipiu dėmesį į veiksmus...“; atsakydama į interviu rengėjo klausimą „Vadinasi, Estrosi yra džihadistų bendrininkas?“, M. Le Pen atsakė: „Pagalba, priemonių suteikimas, parama: kai padedi islamiškajam fundamentalizmui įsikurti, skleisti idėjas, įdarbinti, morališkai, taip, esi tam tikra prasme kažkiek bendrininkas“;

G.  kadangi Marine Le Pen du kartus buvo pakviesta atvykti pasiaiškinti, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje; kadangi ji nepasinaudojo galimybe pateikti savo pastabas atsakingam komitetui;

H.  kadangi veiksmai, kuriuos įtariama padariusi Marine Le Pen, nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su jos, kaip Europos Parlamento narės, pareigų vykdymu ir jos pasakyti žodžiai nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

I.  kadangi, atsižvelgiant į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį, kaltinimai yra akivaizdžiai nesusiję su Marine Le Pen, kaip Europos Parlamento narės, pareigomis, o yra iš tikrųjų susiję tik su nacionalinio ar regioninio pobūdžio veikla, todėl 8 straipsnis netaikomas;

J.  kadangi galima atšaukti tik pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį suteikiamą imunitetą;

K.  kadangi, atsižvelgiant į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį, nėra jokio pagrindo įtarti, kad prašymas atšaukti imunitetą pateiktas siekiant trukdyti Marine Le Pen parlamentiniam darbui arba pakenkti jos politinei reputacijai (fumus persecutionis);

1.  nusprendžia atšaukti Marine Le Pen imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Prancūzijos Respublikos institucijai ir Marine Le Pen.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Faktinės aplinkybės

2017 m. sausio 19 d. plenariniame posėdyje Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad jis gavo Provanso Ekso apeliacinio teismo generalinio prokuroro Pascalio Guinot 2016 m. gruodžio 9 d. laišką, kuriame prašoma atšaukti Marine Le Pen imunitetą.

Provanso Ekso apeliacinio teismo generalinis prokuroras šį prašymą pateikė gavęs už ikiteisminį tyrimą atsakingos Nicos apygardos teismo pirmininko pavaduotojos V. Tallone prašymą atšaukti imunitetą.

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalyje, Pirmininkas šį prašymą perdavė Teisės reikalų komitetui.

Prašymas atšaukti M. Le Pen imunitetą pateiktas remiantis tuo, kad ji gali būti pagrįstai įtariama įvykdžiusi šį nusižengimą – asmens, vykdančio viešąsias pareigas, viešą šmeižimą, kaip numatyta 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 23 straipsnio 1 pastraipoje, 29 straipsnio 1 pastraipoje, 30 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 pastraipoje ir 1982 m. liepos 29 d. Įstatymo 93‑2 ir 93-3 straipsniuose.

1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 23 straipsnio 1 pastraipoje numatyta, kad „už veiką, kvalifikuojamą nusikaltimu arba baudžiamuoju nusižengimu, kaip bendrininkai baudžiami tie, kas arba žodžiais, riksmais ar grasinimais viešosiose vietose ar susirinkimuose, arba naudodami rašytinius ar spausdintinius tekstus, piešinius, graviūras, paveikslus, simbolius, vaizdus ar bet kokią kitą parduodamą ar dalijamą rašytinę, žodinę ar vaizdinę medžiagą, arba viešai iškabindami plakatus ar afišas, arba naudodami bet kokias kitas elektronines visuomenės informavimo priemones, tiesiogiai sukurstė vykdytoją arba vykdytojus padaryti pirmiau minėtą veiką, jei po kurstomųjų veiksmų buvo imtasi veiksmų.“

Remiantis minėtojo Įstatymo 29 straipsnio 1 pastraipa, „šmeižimas yra teiginiai arba kaltinimai faktais, kuriais žeminama asmens arba subjekto, kuriam tie faktai priskiriami, garbė arba orumas. Yra baudžiama už tiesioginį tokio teiginio arba kaltinimo paskelbimą arba jo atkūrimą, net jei tai daroma abejonių forma arba jei tai susiję su asmeniu arba subjektu, kuris nėra konkrečiai paminėtas, tačiau kurį įmanoma identifikuoti iš pasakytų žodžių, šauksmų, grasinimų, rašytinio ar spausdintinio teksto, plakatų ar afišų“. 30 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 pastraipoje atitinkamai numatyta: „Už pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų, sausumos, jūros ar oro ginkluotųjų pajėgų, įstatymais įsteigtų valstybės institucijų ir viešosios administracijos šmeižimą 23 straipsnyje nurodytomis priemonėmis baudžiama 45 000 eurų bauda.“ „Tokia pačia bauda baudžiama už Respublikos Prezidento, vieno ar kelių ministerijos narių, vieno ar kelių parlamento narių, priklausančių vieniems iš parlamento rūmų, valstybės tarnautojo, viešosios valdžios institucijos patikėtinio ar tarnautojo, religinio pareigūno, atstovaujančio vienai iš valstybės finansuojamų religijų, piliečio, laikinai ar nuolat vykdančio viešąsias pareigas arba viešąsias funkcijas, prisiekusiojo arba liudytojo, kiek tai susiję su jo duodamais parodymais, šmeižimą tomis pačiomis priemonėmis dėl jų vykdomų funkcijų ar statuso. Įžeidimas yra žeminantys posakiai, niekinantys arba užgaulūs teiginiai, kuriais nepateikiama jokių faktų.“

1982 m. liepos 29 d. Įstatymo 93-2 ir 93-3 straipsniai: „Bet kokia visuomenės informavimo elektroninėmis priemonėmis tarnyba privalo įdarbinti leidybos direktorių. Jei leidybos direktorius naudojasi parlamentiniu imunitetu pagal Konstitucijos 26 straipsnio ir Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 ir 10 straipsnių sąlygas, jis paskiria leidybos bendradirektorių, pasirinktą iš parlamentinio imuniteto neturinčių asmenų, o tais atvejais, kai visuomenės informavimo paslaugas teikia juridinis asmuo, pasirinktą iš asociacijos, valdančiosios tarybos, vykdomosios valdybos narių ar vadovų, atsižvelgiant į atitinkamo juridinio asmens formą. Leidybos bendradirektorius turi būti paskirtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo tos dienos, kai leidybos direktorius pradeda naudotis ankstesnėje pastraipoje nurodytu imunitetu. Leidybos direktorius ir atitinkamai bendradirektorius turi būti pilnamečiai veiksnūs asmenys, kurių piliečio teisės neturi būti atimtos jokiu teismo nuosprendžiu. Taikant išimtį leidybos direktoriumi arba bendradirektoriumi gali būti skiriami ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus nepilnamečiai, jei leidinys leidžiamas vykdant savanorišką veiklą. Leidybos direktoriumi arba bendradirektoriumi paskirto ne jaunesnio kaip 16 metų amžiaus nepilnamečio tėvai gali būti traukiami atsakomybėn remiantis Civilinio kodekso 1242 straipsniu tik tuo atveju, kai nepilnametis padaro veiką, dėl kurios jam kyla civilinė atsakomybė 1881 m. liepos 29 d. Įstatyme dėl spaudos laisvės numatytomissąlygomis. Visos leidybos direktoriui taikomos teisinės prievolės taikomos ir leidybos bendradirektoriui.

Jei atitinkamas paslaugas teikia juridinis asmuo, leidybos direktorius yra vykdomosios valdybos arba valdančiosios tarybos pirmininkas, vadovas arba teisinis atstovas, atsižvelgiant į atitinkamo juridinio asmens formą. Jei atitinkamas paslaugas teikia fizinis asmuo, jis pats ir yra leidybos direktorius.“ „Tuo atveju, jei vienas iš 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo dėl spaudos laisvės IV skyriuje numatytų pažeidimų padaromas naudojant elektronines visuomenės informavimo priemones, leidybos direktorius arba šio Įstatymo 93-2 straipsnio antroje pastraipoje numatytu atveju leidybos bendradirektorius traukiamas atsakomybėn kaip pagrindinis vykdytojas, jei inkriminuojamas pranešimas buvo iš anksto patvirtintas prieš teikiant jį skelbti visuomenei. Jei jų nėra, kaip pagrindinis vykdytojas atsakomybėn traukiamas autorius, o negalint atsakomybėn patraukti autoriaus – prodiuseris. Kai leidybos direktorius arba bendradirektorius traukiamas atsakomybėn, autorius traukiamas atsakomybėn kaip bendrininkas. Kaip bendrininkas atsakomybėn taip pat gali būti patrauktas bet koks asmuo, kuriam taikomas Baudžiamojo kodekso 121-7 straipsnis. Kai pažeidimą sudaro interneto vartotojo pranešimo, skirto visuomenės informavimo internetu tarnybai ir šios tarnybos viešai paskelbto specialioje asmeninių pranešimų erdvėje, turinys, leidybos direktorius arba bendradirektorius negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn kaip pagrindinis vykdytojas, jei nustatoma, kad jis faktiškai nebuvo susipažinęs su pranešimo turiniu prieš jį paskelbiant internete arba nedelsiant ėmėsi veiksmų šiam pranešimui pašalinti, kai tik apie jį sužinojo.“

Remiantis generalinio prokuroro pateikta informacija, 2015 m. liepos 28 d. Christian Estrosi pateikė Nicos vyr. ikiteisminio tyrimo teisėjui skundą su civilinio ieškinio pareiškimu dėl Marine Le Pen, kaltindamas ją piliečio, laikinai vykdančio viešąsias pareigas, viešu šmeižimu. C. Estrosi nurodė, kad 2015 m. gegužės 3 d. laidoje Le Grand Rendez-vous, kurią vienu metu transliavo kanalas „iTÉLÉ“ ir stotis „Europe 1“, M. Le Pen pasakė tokius žodžius, kurie yra kaltinimai, kenkiantys jo garbei arba orumui: „Paklausykit, aš žinau tai, kad ponas Estrosi finansavo Prancūzijos islamo organizacijų sąjungą (UOIF), tai, kad administracinis teismas jį nubaudė, nes jis nustatė UOIF mečetei labai mažą nuomos mokestį, kad net administracinis teismas jam davė per pirštus, o tai faktiškai parodo, kaip šie merai nelegaliai finansuoja mečetes pažeisdami 1905 m. įstatymą“; Pagalba, priemonių suteikimas, parama: kai padedi islamiškajam fundamentalizmui įsikurti, skleisti idėjas, įdarbinti, morališkai, taip, esi tam tikra prasme kažkiek bendrininkas“.

Be to, M. Le Pen du kartus buvo gavusi šaukimą atvykti, kad jai būtų pateikti įtarimai, tačiau ji per savo advokatą informavo, kad naudojasi imunitetu kaip Europos Parlamento narė.

Taip pat nurodoma, kad pagal Kasacinio teismo praktiką (1992 m. gegužės 26 d. baudžiamoji byla) šio teismo užduotis yra tik atlikti šiuos žodžius pasakiusio asmens apklausą kaip įtariamojo, nes ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo spaudos klausimu nėra ieškoti ar gauti įrodymus, patvirtinančius šmeižimo faktą. Todėl reikėtų atšaukti Parlamento narės M. Le Pen imunitetą, kad Provanso Ekso apeliacinis teismas galėtų tik apklausti ją kaip įtariamąją.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį Pirmininkas perdavė šį prašymą Teisės reikalų komitetui. 2017 m. gegužės 29 d. ir birželio 12 d. komitetas pakvietė M. Le Pen atvykti pasiaiškinti, kaip numatyta pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį.

2. Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojantys teisės aktai ir procedūra

Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai:

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a. savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b. visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnis:

6 straipsnis

Imuniteto atšaukimas

1. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais principais.

9 straipsnis

Su imunitetu susijusios procedūros

1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

2. Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui sutikus, prašymą gali pateikti kitas Parlamento narys, kuriam leidžiama atstovauti atitinkamam Parlamento nariui arba buvusiam Parlamento nariui visais procedūros etapais.

Atitinkamam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui atstovaujantis Parlamento narys nedalyvauja komitetui priimant sprendimus.

3. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

4. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus. Jokie pakeitimai nepriimtini. Jei pasiūlymas atmetamas, laikoma, kad priimtas priešingas sprendimas.

5. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

6. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti ir jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

7. Kai prašoma atšaukti arba ginti imunitetą turint kelis pagrindus, dėl kiekvieno iš jų gali būti priimamas atskiras sprendimas. Komiteto išvadoje išimties tvarka gali būti pasiūlyta, kad imuniteto atšaukimas arba gynimas būtų taikomas tiktai traukimo atsakomybėn atžvilgiu ir kad iki galutinio sprendimo priėmimo Parlamento narys nebūtų sulaikytas, areštuotas ir jam nebūtų taikomos kitokios priemonės, trukdančios atlikti pagal mandatą priderančias pareigas.

8. Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

(...)

3. Siūlomo sprendimo pagrindimas

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus šiuo atveju taikytinas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnis.

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, Parlamento narys savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje narėje yra suteikiami parlamento nariams. Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad nė vienas parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, sulaikomas, suimamas ar teisiamas dėl einant oficialias pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo ir be parlamento sutikimo nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė.

Europos Parlamentas, siekdamas priimti sprendimą dėl Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, taiko savo nusistovėjusius principus. Vienas iš šių principų: imunitetas paprastai atšaukiamas, kai nusikalstamai veikai taikomas Protokolo Nr. 7 9 straipsnis, jeigu nesama fumus persecutionis atvejo, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai.

Nėra jokio pagrindo manyti, kad šis procesas yra fumus persecutionis atvejis.

Kiek tai susiję su Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad Europos Parlamento nariui būtų taikomas absoliutus imunitetas pagal šią nuostatą, nuomonė turi būti pareikšta Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų turi būti tiesioginis ir akivaizdus[1].

Šiuo atveju akivaizdu, kad M. Le Pen tariamai padaryti pareiškimai nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, atsižvelgiant į tai, kaip šį straipsnį yra išaiškinęs Teisingumo Teismas.

4. Išvada

Remdamasis pirmiau išdėstyta informacija ir Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą.

  • [1]  2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, 35 punktas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

13.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Jens Rohde