SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej

13.6.2017 - (2017/2021(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Sajjad Karim

Postup : 2017/2021(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0223/2017
Predkladané texty :
A8-0223/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej

(2017/2021(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej, ktorú 9. decembra 2016 podal generálny prokurátor odvolacieho súdu v Aix-en-Provence a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 19. januára 2017,

–  so zreteľom na pozvanie pani Marine Le Penovej na vypočutie konané 29. mája a 12. júna 2017 v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013[1],

–  so zreteľom na článok 23 ods. 1, článok 29 ods. 1, článok 30 a článok 31 ods. 1 zákona z 29. júla 1981 a články 93-2 a 93-3 zákona z 29. júla 1982,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0223/2017),

A.  keďže generálny prokurátor odvolacieho súdu požiadal o zbavenie imunity poslankyne Európskeho parlamentu Marine Le Penovej v súvislosti s vyšetrovaním údajného prečinu;

B.  keďže podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú podliehať žiadnej forme vyšetrovania, zadržania ani súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri plnení povinností;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 požívajú poslanci počas zasadnutí Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.  keďže podľa článku 26 ods. 2 Ústavy Francúzskej republiky môže byť poslanec Európskeho parlamentu stíhaný za trestný čin alebo prečin alebo vzatý do väzby, alebo môže byť obmedzená jeho osobná sloboda iba na základe súhlasu zhromaždenia, ktorého je poslanec členom; tento súhlas sa nevyžaduje v prípade spáchania závažného trestného činu alebo iného trestného činu počas jeho páchania, alebo ak bol poslanec právoplatne odsúdený,

E.  keďže Marine Le Penová je obvinená z ohovárania verejne voleného úradníka na verejnosti, prečinu ustanoveného vo francúzskom práve, a to v článku 23 ods. 1, článku 29 ods. 1, článku 30 a článku 31 ods. 1 zákona z 29. júla 1981 a v článkoch 93-2 a 93-3 zákona z 29. júla 1982;

F.  Keďže Christian Estrosi predložil 28. júla 2015 vrchnému vyšetrujúcemu sudcovi v Nice žalobu súkromnej osoby o náhradu škody voči Marine Le Penovej vo veci ohovárania na verejnosti, ktorého sa mala dopustiť voči občanovi poverenému výkonom dočasnej verejnej funkcie; keďže tvrdí, že v programe Le Grand Rendez-vous vysielanom súčasne na kanáloch iTÉLÉ a Europe 1 3. mája 2015 Marine Le Penová uviedla tvrdenia alebo obvinenia, ktoré poškodzujú jeho česť alebo vážnosť:

„Pozrite sa, ja len viem, že pán Estrosi financoval Úniu islamských organizácií vo Francúzsku, UOIF. V správnom súdnom konaní bolo rozhodnuté o jeho vine v súvislosti s tým, že jednej mešite UOIF dal také nízke nájomné, že ho dokonca aj správny súd klepol po prstoch.Poukazuje to na to, ako títo starostovia nelegálne financujú mešity, čím porušujú zákon z roku 1905; takže keď niekoho priamo pristihnú pri čine a priživovaní sa v duchu klientelizmu a náboženského spolčovania, tak je samozrejme potrebné kričať a hovoriť veci, ktoré šokujú, ale ja prikladám malý význam slovám, prikladám význam činom ... “; A na otázku „takže Estrosi je komplicom džihádistov?“, pani Le Penová údajne odpovedala: „Pomoc, poskytovanie prostriedkov a pomoci; keď niekto pomáha islamskému fundamentalizmu, aby sa usadil, šíril a získaval stúpencov, potom sa ten človek z morálneho hľadiska istým spôsobom na tom podieľa, áno, sčasti je komplicom“;

G.  keďže Marine Le Penová bola dvakrát pozvaná na vypočutie v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku; keďže však nevyužila možnosť predložiť svoje pripomienky príslušnému výboru;

H.  keďže údajné konanie nemá priamu alebo zjavnú súvislosť s plnením povinností Marine Le Penovej ako poslankyne Európskeho parlamentu a ani jej slová nepredstavujú názory alebo hlasovanie vyjadrené pri výkone jej povinností poslankyne Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

I.  keďže vzhľadom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie obvinenia zjavne nesúvisia s postavením Marine Le Penovej ako poslankyne Európskeho parlamentu a vzťahujú sa na činnosti výlučne vnútroštátnej alebo regionálnej povahy, a keďže sa článok 8 preto neuplatňuje;

J.  keďže zbavenie imunity, na ktorú sa vzťahuje článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, je možné;

K.  keďže so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie tu neexistuje podozrenie, že žiadosť o zbavenie imunity bola podaná s cieľom zabrániť parlamentnej práci Marine Le Penovej alebo s úmyslom politicky ju poškodiť (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Marine Le Penovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Francúzskej republiky a Marine Le Penovej.

  • [1]  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext

Na zasadnutí 19. januára 2017 predseda oznámil v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku, že 9. decembra 2016 dostal list od generálneho prokurátora odvolacieho súdu v Aix-en-Provence Dr. Pascala Guinota obsahujúci žiadosť o zbavenie Marine Le Penovej imunity.

Generálny prokurátor na odvolacom súde v Aix-en-Provence podal žiadosť po tom, čo dostal žiadosť o zbavenie imunity od pani Talloneovej, podpredsedníčky a vyšetrujúcej sudkyne na krajskom súde v Nice.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda zaslal túto žiadosť Výboru pre právne veci.

Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej bola podaná na základe toho, že pani Marine Le Penová je dôvodne podozrivá z toho, že sa dopustila prečinu ohovárania na verejnosti voči verejne volenému úradníkovi podľa článku 23 ods. 1, článku 29 ods. 1, článku 30 a článku 31 ods. 1 zákona z 29. júla 1881 a článkov 93-2 a 93-3 zákona z 29. júla 1982.

Podľa článku 23 ods. 1 zákona z 29. júla 1881, „ako spolupáchateľ činu kvalifikovaného ako trestný čin alebo zločin, ktorý bol spáchaný formou vyjadrení, výkrikov alebo hrozieb vyslovených na verejných miestach alebo zhromaždeniach, písomne, v tlačenej podobe, formou kresby, grafiky, maľby, symbolov, obrázkov alebo akýmkoľvek iným tlačeným, hovoreným spôsobom či zobrazením, ktoré bolo predmetom predaja alebo inak šírené, ponúkané na predaj alebo vystavené, či už ako verejne viditeľná výveska alebo plagát, alebo akýmkoľvek oznámením verejnosti elektronickými prostriedkami, bude potrestaný každý, kto priamo naviedol páchateľa alebo páchateľov na spáchanie uvedeného činu, ak toto navádzanie malo za následok konkrétny skutok.“

Podľa článku 29 ods. 1 vyššie uvedeného zákona, „akékoľvek tvrdenie o spáchaní činu alebo obvinenie z činu, ktoré poškodzuje česť alebo vážnosť osoby alebo jej telesnú integritu, ktorá je predmetom obvinenia, sa považuje za ohováranie. Priame zverejnenie tohto tvrdenia alebo obvinenia alebo jeho zverejnenie formou rozmnoženiny sa trestá, a to aj vtedy, ak možno o jeho forme pochybovať alebo ak je zamerané na osobu alebo telesnú integritu osoby bez výslovného uvedenia mena, ktorej identifikáciu však umožňujú slovné vyjadrenia, výkriky, hrozby, písaný alebo tlačený prejav, vývesky alebo plagáty“; a podľa článkov 30 a 31 ods. 1 „ohováranie, ktoré bolo spáchané niektorým z prostriedkov uvedeným v článku 23 a ktorého predmetom sú súdy, pozemné, námorné alebo vzdušné ozbrojené sily, ustanovené útvary a orgány verejnej správy, sa trestá pokutou 45 000 EUR“; „tým istým trestom sa trestá ohováranie prezidenta republiky, jedného alebo viacerých členov ministerstva, jednej alebo druhej komory, verejného úradníka, správcu alebo úradníka verejného orgánu, duchovného niektorej z cirkví odmeňovaných štátom, občana povereného výkonom služby alebo verejného dočasného alebo stáleho mandátu, člena poroty alebo svedka na základe jeho výpovede, ktoré bolo vykonané tými istými prostriedkami vzhľadom na ich funkciu alebo vlastnosti. Akékoľvek urážlivé výroky, slovné prejavy opovrhnutia alebo útoky, na základe ktorých nemožno pripísať spáchanie žiadneho skutku, sú urážkou.“

Články 93-2 a 93-3 zákona z 29. júla 1982 znejú takto: „Každá služba komunikácie s verejnosťou elektronickými prostriedkami musí mať vydavateľa. Ak riaditeľovi vydavateľstva prináleží poslanecká imunita v súlade s podmienkami stanovenými v článku 26 ústavy a článkoch 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, určí spoluriaditeľa vydavateľstva, ktorého vyberie spomedzi osôb, ktorým neprináleží parlamentná imunita, a ak komunikačnú službu zabezpečuje právnická osoba, vyberie ho spomedzi členov združenia, riadiacej rady, výkonnej rady alebo konateľov, v závislosti od formy danej fyzickej osoby. Spoluriaditeľ vydavateľstva musí byť menovaný do jedného mesiaca odo dňa, keď je riaditeľovi vydavateľstva udelená imunita uvedená v predchádzajúcom odseku. Riaditeľ vydavateľstva a prípadne spoluriaditeľ vydavateľstva musia byť plnoletí, spôsobilí na výkon svojich občianskych práv a nesmú byť žiadnym súdnym rozhodnutím svojich občianskych práv zbavení. Odchylne od uvedeného môže byť mladistvý, ktorý dovŕšil 16 rokov, menovaný za riaditeľa alebo spoluriaditeľa vydavateľstva vedeného v režime dobrovoľníckej činnosti. Za mladistvého, ktorý dovŕšil šestnásť rokov a bol menovaný za riaditeľa alebo spoluriaditeľa vydavateľstva, môžu niesť zodpovednosť rodičia na základe článku 1242 občianskeho zákonníka iba vtedy, ak sa dopustil činu, za ktorý nesie sám občianskoprávnu zodpovednosť v zmysle podmienok stanovených v zákone z 29. júla 1881 o slobode tlače. Všetky zákonné povinnosti riaditeľa vydavateľstva sa vzťahujú aj na spoluriaditeľa vydavateľstva.

Ak službu poskytuje právnická osoba, riaditeľ vydavateľstva je predsedom výkonnej rady alebo správnej rady, konateľom alebo štatutárnym zástupcom, v závislosti od formy právnickej osoby. Ak službu poskytuje fyzická osoba, riaditeľ vydavateľstva je touto fyzickou osobou. a „v prípade, že jeden z trestných činov stanovených v kapitole IV zákona z 29. júla 1881 o slobode tlače je spáchaný prostredníctvom prostriedkov komunikácie s verejnosťou elektronickými prostriedkami, riaditeľ vydavateľstva, alebo v prípade uvedenom v článku 93-2 ods. 2 tohto zákona spoluriaditeľ vydavateľstva, bude stíhaný ako hlavný páchateľ, keď sa inkriminovaná správa stane predmetom komunikácie s verejnosťou. V opačnom prípade bude ako hlavný páchateľ stíhaný autor, respektíve jej zostavovateľ. Ak je spochybnený riaditeľ alebo spoluriaditeľ vydavateľstva, autor bude ďalej stíhaný ako spolupáchateľ. Rovnako bude môcť byť ako spolupáchateľ stíhaný každý, na koho sa bude vzťahovať článok 121-7 trestného zákona. Ak trestný čin vyplýva z obsahu správy, ktorú niektorý používateľ internetu adresoval online službe komunikácie s verejnosťou a ktorý táto služba poskytla k dispozícii verejnosti v osobitne vyhradenom priestore určenom na osobné príspevky, riaditeľ alebo spoluriaditeľ vydavateľstva nenesie trestnoprávnu zodpovednosť ako hlavný páchateľ, ak sa preukáže, že nemal vedomosť o správe skôr, než bola uverejnená na internete, alebo ak v momente, ako túto skutočnosť zistil, podnikol urýchlené kroky na odstránenie tejto správy.“

Podľa informácií, ktoré poskytol generálny prokurátor, Christian Estrosi predložil 28. júla 2015 vrchnému vyšetrujúcemu sudcovi v Nice žalobu súkromnej osoby o náhradu škody voči Marine Le Penovej vo veci ohovárania na verejnosti, ktorého sa mala dopustiť voči občanovi poverenému výkonom dočasnej verejnej funkcie. Pán Estrosi tvrdí, že v programe Le Grand Rendez-vous vysielanom súčasne na kanáloch iTÉLÉ a Europe 1 3. mája 2015 pani Le Penová uviedla tvrdenia alebo obvinenia, ktoré poškodzujú jeho česť alebo vážnosť: „Pozrite sa, ja len viem, že pán Estrosi financoval Úniu islamských organizácií vo Francúzsku, UOIF. V správnom súdnom konaní bolo rozhodnuté o jeho vine v súvislosti s tým, že jednej mešite UOIF dal také nízke nájomné, že ho dokonca aj správny súd klepol po prstoch. Poukazuje to na to, ako títo starostovia nelegálne financujú mešity, čím porušujú zákon z roku 1905“; „Pomoc, poskytovanie prostriedkov a pomoci; keď niekto pomáha islamskému fundamentalizmu, aby sa usadil, šíril a získaval stúpencov, potom sa ten človek z morálneho hľadiska istým spôsobom na tom podieľa, sčasti je komplicom“;

Pani Le Penová bola dvakrát pozvaná na vyšetrovanie, ale prostredníctvom svojho právnika informovala súd, že v postavení poslanca Európskeho parlamentu požíva imunitu.

Ďalej je potrebné poznamenať, že v súlade s judikatúrou kasačného súdu (z 26. mája 1992) je jedinou úlohou súdu vykonať prvé vypočutie autora týchto poznámok, pretože úlohou vyšetrujúceho sudcu nie je hľadať alebo prijímať dôkazy o pravdivosti ohovárania, pokiaľ ide o otázky tlače. Z tohto dôvodu je dôležité zbaviť pani Le Penovú poslaneckej imunity, a to len v záujme toho, aby mohol odvolací súd v Aix-en-Provence uskutočniť svoje prvé vypočutie na tomto súde.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda zaslal túto žiadosť Výboru pre právne veci. Pani Le Penová bola pozvaná na vypočutie výboru konané 29. mája a 12. júna 2017 v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku.

2. Právne predpisy a postupy týkajúce sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

Znenie článkov 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie:

Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a. na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b. na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu znejú takto:

Článok 6

Zbavenie imunity

1.   Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v článku 5 ods. 2.

Článok 9

Imunitné konanie

1.   Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi Parlamentu príslušný orgán členského štátu, alebo každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu výsad a imunít, sa oznámi v pléne a postúpi gestorskému výboru.

2.   So súhlasom dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca môže žiadosť predložiť iný poslanec, ktorému sa umožní zastupovať dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca vo všetkých fázach postupu.

Poslanec, ktorý zastupuje dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca, sa nezúčastňuje na rozhodnutiach prijatých výborom.

3.   Výbor bezodkladne, avšak so zreteľom na ich relatívnu zložitosť, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunít.

4.   Výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo o ochranu výsad a imunít. Pozmeňujúce návrhy sú neprípustné. Ak sa návrh zamietne, za prijaté sa považuje rozhodnutie s opačným významom.

5.   Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

6.   Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý a tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité.

Poslanec nesmie byť prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.

7.   Ak je žiadosť o zbavenie alebo ochranu imunity založená na viacerých obvineniach, každé z nich môže byť predmetom samostatného rozhodnutia. V správe výboru sa môže vo výnimočných prípadoch navrhnúť, aby sa zbavenie alebo ochrana imunity výhradne vzťahovali na trestné konanie a aby bol poslanec až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu.

8.   Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu.

(...)

3. Odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia

Na základe uvedených skutočností spĺňa táto vec podmienky uplatnenia článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

Podľa tohto ustanovenia poslanci požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného štátu. V článku 26 francúzskej ústavy sa zas stanovuje, že žiaden člen parlamentu nemôže byť trestne stíhaný, vyšetrovaný, zatknutý, vzatý do väzby alebo súdený pre svoje názory alebo hlasovanie pri výkone svojej funkcie a žiadneho člena parlamentu nemožno zatknúť, vziať do väzby ani ho podrobiť opatreniam obmedzujúcim osobnú slobodu bez súhlasu parlamentu.

Európsky parlament pri prijímaní rozhodnutia o tom, či zbaví poslanca poslaneckej imunity, uplatňuje vlastné ustálené zásady. Jednou z nich je zásada, že k zbaveniu imunity zvyčajne dochádza, ak trestný čin patrí do rozsahu pôsobnosti článku 9 protokolu č. 7 za predpokladu, že nejde o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola predložená so zámerom spôsobiť dotknutému poslancovi politickú ujmu.

Nie sú dôvody domnievať sa, že tu ide o fumus persecutionis.

Pokiaľ ide o článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, Súdny dvor Európskej únie sa vyjadril, že na to, aby sa na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala absolútna imunita podľa uvedeného ustanovenia, musí ho poslanec vysloviť pri výkone svojich úloh, čo predpokladá požiadavku priamej a zjavnej spojitosti medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami[1].

V tomto prípade tu zjavne nejde o to, že by tvrdenia, ktoré uviedla pani Le Penová, predstavovali stanoviská vyjadrené v jej úlohe poslankyne Európskeho parlamentu pri výkone povinností v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách podľa výkladu Súdneho dvora.

4. Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súlade s článkom 9 ods. 4 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil pani Marine Le Penovú poslaneckej imunity.

  • [1]  Rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, para. 35.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Jens Rohde