Процедура : 2016/0338(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0225/2017

Внесени текстове :

A8-0225/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0314

ДОКЛАД     *
PDF 906kWORD 109k
14.6.2017
PE 599.632v02-00 A8-0225/2017

относно предложението за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Михаел Тойрер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0686),

–  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0035/2017),

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г.(1) и от 6 юли 2016 г.(2) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0225/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  призовава Съвета да разгледа възможността за постепенната отмяна на Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия(3) след приемането на предложената директива и по този начин чрез нея да засили координирания подход на Съюза по отношение на разрешаването на спорове.

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Ситуациите, в които различни държави членки облагат с данък един и същи доход или капитал два пъти, могат да създадат сериозни данъчни пречки за предприятията, които извършват трансгранична дейност. Те създават прекомерна данъчна тежест за предприятията и биха могли да доведат до икономически изкривявания и неефикасност, както и да окажат отрицателно въздействие върху трансграничните инвестиции и растежа.

(1)  Въз основа на принципа на справедливото и ефикасно данъчно облагане всички предприятия трябва да плащат своя справедлив дял ат данъците си там, където се генерират печалбите и ползите, но двойното данъчно облагане и двойното данъчно необлагане трябва да се избягват. Ситуациите, в които различни държави членки облагат с данък един и същи доход или капитал два пъти, могат да създадат сериозни данъчни пречки, основно за малките и средните предприятията, които извършват трансгранична дейност, и следователно имат отрицателно въздействие върху правилното функциониране на вътрешния пазар. Те създават прекомерна данъчна тежест, липса на правна сигурност и ненужни разходи за предприятията и биха могли да доведат до икономически изкривявания и неефикасност. Освен това те оказват отрицателно въздействие върху трансграничните инвестиции и растежа.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  На 25 ноември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, в която оспори полезността на Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия 1a („Арбитражната конвенция на Съюза“) и счете, че този инструмент следва да бъде реорганизиран и да стане по-ефективен или да бъде заменен от механизъм на ЕС за разрешаване на спорове с по-ефективни процедури за взаимно споразумение. На 6 юли 2016 г. Европейският парламент прие резолюция относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или действие, в която подчерта, че определянето на ясен график за процедурите за разрешаване на спорове е от ключово значение за повишаването на ефективността на системите.

 

___________

 

ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 10.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  На 16 декември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция, съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза , в която призова Комисията да предложи законодателство за подобряване на разрешаването на трансграничните данъчни спорове в Съюза, като се съсредоточи не само върху случаите на двойно данъчно облагане, но и върху двойното данъчно необлагане. В резолюцията се призовава също така за по-ясни правила, по-строги срокове и прозрачност.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Опитите за премахване на двойното данъчно облагане често водят до „двойно данъчно необлагане“, когато посредством практиките на свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби дружества успяват да направят така, че техните печалби да се облагат с данък в онези държави членки, в които корпоративните данъци са близки до нулата. Тази текуща практика нарушава конкуренцията, нанася вреди на местните предприятия и подкопава данъчното облагане в ущърб на растежа и работните места.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Поради тази причина е необходимо Съюзът да разполага с механизми, които да гарантират разрешаването на спорове във връзка с двойното данъчно облагане и ефективното премахване на съответното двойно данъчно облагане.

(2)  Действащите процедури за разрешаване на спорове са твърде дълги, скъпоструващи и често не водят до споразумение, а някои случаи напълно се пренебрегват. Някои предприятия понастоящем предпочитат да приемат двойното данъчно облагане, отколкото да вложат пари и време в тежки процедури за премахване на двойното данъчно облагане. Поради тази причина е от съществено значение Съюзът да разполага с механизми, които да гарантират ефективно, бързо и приложимо разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане и ефективното и своевременно премахване на съответното двойно данъчно облагане, при редовна и ефективна комуникация с данъкоплатеца.

Изменение     6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съществуващите понастоящем механизми, предвидени в двустранните данъчни спогодби, не са достатъчни за постигането на пълно освобождаване от двойно данъчно облагане в необходимия срок и във всички случаи. Съществуващата Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (90/436/ЕИО)7 (наричана по-долу „Арбитражната конвенция на Съюза“) има ограничен обхват, тъй като се прилага само за спорове относно трансферното ценообразуване и причисляването на печалбите към местата на стопанска дейност. Наблюдението, извършвано като част от прилагането на Арбитражната конвенция на Съюза разкри някои сериозни слабости, по-специално по отношение на достъпа до процедурата и нейната продължителност и ефективно приключване.

(3)  Съществуващите понастоящем механизми, предвидени в двустранните спогодби за двойно данъчно облагане, не са достатъчни за постигането на пълно освобождаване от двойно данъчно облагане в необходимия срок и във всички случаи. В много случаи механизмите, предвидени в тези договори, са дълги, скъпи, труднодостъпни и невинаги водят до споразумение. Арбитражната конвенция на Съюза има ограничен обхват, тъй като се прилага само за спорове относно трансферното ценообразуване и причисляването на печалбите към местата на стопанска дейност. Наблюдението, извършвано като част от прилагането на Арбитражната конвенция на Съюза, разкри някои сериозни слабости, по-специално по отношение на достъпа до процедурата, липсата на средства за правна защита, нейната продължителност и липсата на окончателно обвързващо и ефективно приключване. Тези слабости представляват пречка пред инвестициите и следва да бъдат премахнати.

_________________

 

7 ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 10.

 

Изменение     7

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  С цел да се създаде справедлива, ясна и стабилна данъчна среда и да се намалят данъчните спорове в рамките на вътрешния пазар, се изисква най-малкото да е налична минимална конвергенция в корпоративните данъчни политики. Въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), както предлага Комисията, е най-ефективният начин за премахване на риска от двойно корпоративно данъчно облагане.

 

______________

 

Предложение за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016)0683).

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С оглед на създаването на по-справедлива данъчна среда, правилата относно прозрачността трябва да бъдат подобрени и мерките за борба с избягването на данъци да бъдат засилени. В същото време в духа на справедлива данъчна система, е необходимо да се гарантира, че данъкоплатците не се облагат два пъти за един и същ доход и че механизмите за разрешаване на спорове са всеобхватни, ефективни и устойчиви. Подобряването на механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане е необходимо и за да се преодолее риска от увеличаване на броя на споровете във връзка с двойното или многократното данъчно облагане на потенциално големи суми поради по-редовни и целенасочени одитни практики, установени от данъчните администрации.

(4)  С оглед на създаването на по-справедлива данъчна среда за предприятията, които осъществяват дейност в Съюза, правилата относно прозрачността трябва да бъдат подобрени и мерките за борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане да бъдат засилени на национално равнище, на равнището на Съюза и на световно равнище. Избягването на двойното данъчно необлагане трябва да остане приоритет на Съюза. В същото време в духа на справедлива данъчна система, е необходимо да се гарантира, че данъкоплатците не се облагат два пъти за един и същ доход и че механизмите за разрешаване на спорове са всеобхватни, ефективни и устойчиви. Подобряването на механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане е от ключово значение и за да се преодолее рискът от увеличаване на броя на споровете във връзка с двойното или многократното данъчно облагане на потенциално големи суми поради по-редовни и целенасочени одитни практики, установени от данъчните администрации.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Въвеждането на ефективна и ефикасна рамка за разрешаване на данъчни спорове, която да гарантира правна сигурност и благоприятна за бизнеса среда за инвестиции е от решаващо значение за постигане на справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Съюза. Механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане следва също така да създадат хармонизирана и прозрачна рамка за решаване на проблемите на двойното данъчно облагане, и като такива да предоставят ползи на всички данъкоплатци.

(5)  Въвеждането на ефективна и ефикасна рамка за разрешаване на данъчни спорове, която да гарантира правна сигурност и да подкрепя инвестициите, е от решаващо значение за постигане на справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Съюза. Държавите членки следва да отделят адекватно ниво на човешки, технически и финансови ресурси за компетентните органи за тази цел.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Съюзът има потенциала да се превърне в модел и глобален лидер в областта на данъчната прозрачност и координация. Механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане следва също така да създадат хармонизирана и прозрачна рамка за решаване на проблемите на двойното данъчно облагане и по този начин да предоставят ползи за всички данъкоплатци. Освен ако съответните данъкоплатци докажат, че определена чувствителна търговска, промишлена или професионална информация в решението не следва да се публикува, всички окончателни решения следва да се публикуват в тяхната цялост и да бъдат предоставени от Комисията в общ формат на данните също и на централно управлявана уебстраница. Публикуването на окончателните решения е в интерес на обществеността, тъй като подобрява разбирането за това как следва да се тълкуват и прилагат правилата. Настоящата директива ще развие своя пълен потенциал единствено ако подобни правила се приложат също в трети държави. В тази връзка Комисията следва също да се застъпи за създаването на обвързващи процедури за разрешаване на спорове на международно равнище.

Изменение     11

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Ефективна и ефикасна рамка следва да включва възможността държавите членки да предлагат алтернативни механизми за разрешаване на спорове, които отчитат в по-голяма степен специфичните характеристики на малките и средните предприятия (МСП) и могат да доведат до по-ниски разходи, намалена бюрокрация, по-голяма ефективност и до по-бързото премахване на двойното данъчно облагане.

Изменение     12

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Премахването на двойното данъчно облагане следва да бъде постигнато чрез процедура, при която на първия етап случаят се отнася до данъчните органи на съответните държави членки с оглед решаването на спора по процедурата за уреждане на спор по взаимно съгласие. При отсъствието на такова споразумение в рамките на определен период от време, случаят следва да бъде представен на консултативна комисия или комисия за алтернативно разрешаване на спорове, която се състои от представители на съответните данъчни органи и от компетентни независими лица. Данъчните органи следва да вземат окончателно обвързващо решение въз основа на становището на консултативна комисия или комисия за алтернативно разрешаване на спорове.

(6)  Премахването на двойното данъчно облагане следва да бъде постигнато чрез процедура, която е лесна за използване. На първия етап случаят се отнася до данъчните органи на съответните държави членки с оглед решаването на спора по процедурата за уреждане на спор по взаимно съгласие При отсъствието на такова споразумение в рамките на определен период от време, случаят следва да бъде представен на консултативна комисия или комисия за алтернативно разрешаване на спорове, която се състои от представители на съответните данъчни органи и от компетентни независими лица, чиито имена ще се появят в публично достъпен списък на компетентни независими лица. Данъчните органи следва да вземат окончателно обвързващо решение въз основа на становището на консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение     13

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Процедурата за разрешаването на спорове във връзка с двойното данъчно облагане, предвидена в настоящата директива, съдържа, наред с други варианти, разрешаване на спорове за данъкоплатеца. Това включва процедури за взаимно споразумение съгласно двустранните конвенции за двойно данъчно облагане или съгласно Арбитражната конвенция на Съюза. Процедурата за разрешаване на спорове, определена в настоящата директива, следва да има приоритет спрямо другите варианти, тъй като предвижда координиран подход в целия Съюз към разрешаването на спорове, който включва ясни и приложими правила, задължение за премахване на двойното данъчно облагане и установен график.

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Понастоящем не са ясни връзките на настоящата директива с действащите арбитражни разпоредби в двустранните данъчни спогодби и действащата Арбитражна конвенция на Съюза. Поради това Комисията следва да изясни тези връзки, така че данъкоплатците да могат, ако е приложимо, да изберат най-пригодната за целта процедура.

Изменение     15

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Голям брой случаи на двойно данъчно облагане включват трети държави. Поради това Комисията следва да се стреми да създаде глобална рамка, за предпочитане в рамките на ОИСР. До създаването на такава рамка на ОИСР Комисията следва да се стреми към задължителна, вместо настоящата доброволна, и правно обвързваща процедура за уреждане за всички случаи на възможно трансгранично двойно данъчно облагане.

Изменение     16

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Обхватът на настоящата директива следва да се разшири във възможно най-кратък срок. Директивата единствено предвижда рамка за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане на печалбите на предприятията. Споровете относно двойното данъчно облагане на доходите, като например пенсии и заплати, не попадат в нейния обхват, макар че въздействието върху физическите лица може да бъде значително. Различното тълкуване на данъчна спогодба от страна на държавите членки може да доведе до икономическо двойно данъчно облагане, например ако дадена държава членка счита източник на доход за трудово възнаграждение, докато друга държава членка счита същия източник на доход за печалба. Следователно разликите в тълкуването по отношение на данъчното облагане на доходите между държавите членки следва също да бъдат включени в обхвата на настоящата директива.

Изменение     17

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива след период от пет години, а държавите членки следва да предоставят на Комисията необходимата за целта информация, за да се улесни прегледа,

(11)  Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива след период от пет години, включително да определи дали Директивата следва да продължи да се прилага или да се измени. Държавите членки следва да предоставят на Комисията необходимата за целта информация, за да се улесни прегледът. След приключване на прегледа Комисията следва да представи доклад до Европейския парламент и Съвета, съдържащ оценка на разширяването на обхвата на настоящата директива, за да обхване всички трансгранични случаи на двойно данъчно облагане и двойно данъчно необлагане, и ако е целесъобразно, законодателно предложение за изменение,

Изменение     18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива не изключва прилагането на националното законодателство или разпоредбите на международни споразумения, когато това е необходимо за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, данъчни измами или злоупотреби.

Настоящата директива не изключва прилагането на националното законодателство или разпоредбите на международни споразумения, когато това е необходимо за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци, данъчни измами или злоупотреби.

Изменение     19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки данъкоплатец, който е обект на двойно данъчно облагане, има право да подаде жалба, с която да изисква разрешаването на въпроса за двойното данъчно облагане, до всеки от компетентните органи на съответните държави членки в срок от три години, считано от получаването на първото уведомление за действието, което води до двойно данъчно облагане, независимо дали използва наличните на национално равнище правни средства за защита на всяка от засегнатите държави членки. Данъкоплатецът трябва да посочи в своята жалба до съответния компетентен орган кои други държави членки са засегнати.

1.  Всеки данъкоплатец, който е обект на двойно данъчно облагане, има право да подаде жалба, с която да изисква разрешаването на въпроса за двойното данъчно облагане, до всеки от компетентните органи на съответните държави членки в срок от три години, считано от получаването на първото уведомление за действието, което води до двойно данъчно облагане, независимо дали използва наличните на национално равнище правни средства за защита на всяка от засегнатите държави членки. Данъкоплатецът трябва да подаде жалбата до двата компетентни органа на засегнатите държави членки по едно и също време и да посочи в своята жалба до съответния компетентен орган кои други държави членки са засегнати. Комисията осигурява централно звено за контакт на всички официални езици на Съюза, което е лесно достъпно за обществеността и разполага с актуална информация за контакт за всеки компетентен орган и цялостен преглед на приложимото законодателство на Съюза и данъчните спогодби.

Изменение     20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи потвърждават получаването на жалбата в срок от един месец от получаването ѝ. Те информират също компетентните органи на другите засегнати държави членки за получаването на жалбата.

2.  Всеки компетентен орган потвърждава получаването на жалбата в писмен вид и информира компетентните органи на другите засегнати държави членки в рамките на две седмици за получаването на жалбата.

Изменение     21

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  наименование, адрес, данъчен идентификационен номер, както и друга информация, необходима за идентифицирането на данъкоплатеца (ите), който представи жалба до компетентните органи и на всеки друг пряко засегнат данъкоплатец;

а)  наименование, адрес, данъчен идентификационен номер, както и друга информация, необходима за идентифицирането на данъкоплатеца (ите), който представи жалба до компетентните органи, и на всеки друг пряко засегнат данъкоплатец, според наличните сведения, с които разполага жалбоподателят;

Изменение     22

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приложими национални разпоредби и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;

заличава се

Изменение     23

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  ангажимент от страна на данъкоплатеца да отговори възможно най-пълно и най-бързо на всички подходящи искания, отправени от компетентен орган, и да предостави документация при поискване от страна на компетентните органи;

iii)  ангажимент от страна на данъкоплатеца да отговори възможно най-пълно и най-бързо на всички подходящи искания, отправени от компетентен орган, и да предостави документация при поискване от страна на компетентните органи, като компетентните органи вземат надлежно под внимание ограниченията върху достъпа до исканите документи и външните забавяния;

Изменение     24

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  всякаква специална допълнителна информация, поискана от компетентните органи.

е)  всякаква специална допълнителна информация, поискана от компетентните органи, която е от значение за спора във връзка с данъчното облагане.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи на засегнатите държави членки вземат решение относно приемането и допустимостта на жалбата на данъкоплатец в срок от шест месеца от получаването на жалбата. Компетентните органи информират данъкоплатците и компетентните органи на другите държави членки за решението си.

5.  Компетентните органи на засегнатите държави членки вземат решение относно приемането и допустимостта на жалбата на данъкоплатец в срок от три месеца от получаването на жалбата и информират данъкоплатеца и компетентните органи на другите държави членки в писмен вид за решението си в рамките на две седмици.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато компетентните органи на засегнатите държави членки решат да приемат разглеждането на жалбата съгласно член 3, параграф 5, те се стремят да премахнат двойното данъчно облагане чрез процедура за уреждане по взаимно съгласие в срок от две години, считано от окончателното уведомяване за решението на една от държавите членки за приемането на жалбата.

Когато компетентните органи на засегнатите държави членки решат да приемат разглеждането на жалбата съгласно член 3, параграф 5, те се стремят да премахнат двойното данъчно облагане чрез процедура за уреждане по взаимно съгласие в срок от една година, считано от окончателното уведомяване за решението на една от държавите членки за приемането на жалбата.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Периодът от две години, посочен в първа алинея, може да бъде продължен с до шест месеца по искане на компетентен орган на засегнатата държава членка, ако компетентният орган, който отправя искането, предостави обосновка за това в писмена форма. Удължаването се извършва след приемане от данъкоплатците и от другите компетентни органи.

Периодът от една година, посочен в първа алинея, може да бъде продължен с до три месеца по искане на компетентен орган на засегнатата държава членка, ако компетентният орган, който отправя искането, предостави обосновка за това в писмена форма. Удължаването се извършва след приемане от данъкоплатците и от другите компетентни органи.

Изменение     28

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След като компетентните органи на държавите членки постигнат споразумение за премахване на двойното данъчно облагане в рамките на срока, предвиден в параграф 1, всеки компетентен орган на съответните държави членки предава това споразумение на данъкоплатеца под формата на решение, което има задължителен характер за органа и подлежи на изпълнение от данъкоплатеца, при условие че той се отказва от правото на всички национални средства за правна защита. Това решение се прилага независимо от сроковете, предвидени в националното законодателство на съответните държави членки.

3.  След като компетентните органи на държавите членки постигнат споразумение за премахване на двойното данъчно облагане в рамките на срока, предвиден в параграф 1, всеки компетентен орган на съответните държави членки в рамките на пет дни предава това споразумение на данъкоплатеца под формата на решение, което има задължителен характер за органа и подлежи на изпълнение от данъкоплатеца, при условие че той се отказва от правото на всички национални средства за правна защита. Това решение се прилага незабавно независимо от сроковете, предвидени в националното законодателство на съответните държави членки.

Изменение     29

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако компетентните органи на съответните държави членки не са постигнали споразумение за премахване на двойното данъчно облагане в рамките на срока, предвиден в параграф 1, всеки компетентен орган на съответните държави членки информира данъкоплатците, като посочва причините за невъзможността да се постигне споразумение.

4.  Ако компетентните органи на съответните държави членки не са постигнали споразумение за премахване на двойното данъчно облагане в рамките на срока, предвиден в параграф 1, всеки компетентен орган на съответните държави членки информира в срок от две седмици данъкоплатците, като посочва причините за невъзможността да се постигне споразумениеи информира данъкоплатците за възможностите, които имат за обжалване, като им предоставя съответната информация за връзка с апелативните органи.

Изменение     30

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на засегнатите държави членки може да решат да отхвърлят жалбата, когато тя е недопустима или не е налице двойно данъчно облагане или тригодишният период, определен в член 3, параграф 1, не е спазен.

1.  Компетентните органи на засегнатите държави членки може да решат да отхвърлят жалбата, когато тя е недопустима или не е налице двойно данъчно облагане или тригодишният период, определен в член 3, параграф 1, не е спазен. Компетентните органи информират данъкоплатеца за причините за отхвърлянето на жалбата.

Изменение     31

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато компетентните органи на съответните държави членки не са взели решение относно жалбата в срок от шест месеца след получаването на жалба от данъкоплатец, жалбата се счита за отхвърлена.

2.  Когато компетентните органи на съответните държави членки не са взели решение относно жалбата в срок от три месеца след получаването на жалба от данъкоплатец, жалбата се счита за отхвърлена и данъкоплатецът се уведомява в рамките на един месец след изтичането на тримесечния период.

Изменение     32

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на отхвърляне на жалбата данъкоплатецът има право да обжалва решението на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с националните разпоредби.

3.  В случай на отхвърляне на жалбата данъкоплатецът има право да обжалва решението на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с националните разпоредби. Данъкоплатецът има право да обжалва пред всеки компетентен орган. Компетентният орган, пред когото е подадена жалбата, информира другия компетентен орган за съществуването на жалбата и двата компетентни органа се координират при разглеждането на жалбата.  В случая на МСП, когато обжалването е успешно, финансовата тежест се поема от взелия първоначалното решение за отхвърляне компетентен орган.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията приема решение относно допустимостта и приемането на жалбата в срок от шест месеца, считано от датата на уведомлението за последното решение за отхвърляне на жалбата съгласно член 5, параграф 1 от компетентните органи на засегнатите държави членки. При липсата на уведомление за решение в рамките на шестмесечния срок жалбата се счита за отхвърлена.

2. Комисията приема решение относно допустимостта и приемането на жалбата в срок от три месеца, считано от датата на уведомлението за последното решение за отхвърляне на жалбата съгласно член 5, параграф 1 от компетентните органи на засегнатите държави членки. При липсата на уведомление за решение в рамките на тримесечния срок жалбата се счита за отхвърлена.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато консултативната комисия потвърди съществуването на двойно данъчно облагане и допустимостта на жалбата, процедурата за уреждане по взаимно съгласие, предвидена в член 4, започва по искане на някой от компетентните органи. Засегнатият компетентен орган уведомява консултативната комисия, другите засегнати компетентни органи и данъкоплатците за това искане. Периодът от две години, предвиден в член 4, параграф 1, започва да тече от датата на решението, взето от консултативната комисия за приемането и допустимостта на жалбата.

Когато консултативната комисия потвърди съществуването на двойно данъчно облагане и допустимостта на жалбата, процедурата за уреждане по взаимно съгласие, предвидена в член 4, започва по искане на някой от компетентните органи. Засегнатият компетентен орган уведомява консултативната комисия, другите засегнати компетентни органи и данъкоплатците за това искане. Периодът от една година, предвиден в член 4, параграф 1, започва да тече от датата на решението, взето от консултативната комисия за приемането и допустимостта на жалбата.

Изменение     35

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Консултативната комисия се създава от компетентните органи на засегнатите държави членки, когато те не са успели да постигнат съгласие за премахване на двойното данъчно облагане съгласно процедурата за уреждане по взаимно съгласие в срока, предвиден в член 4, параграф 1.

3. Ако компетентните органи на засегнатите държави членки не са успели да постигнат съгласие за премахване на двойното данъчно облагане съгласно процедурата за уреждане по взаимно съгласие в срока, предвиден в член 4, параграф 1, консултативната комисия представя становище относно премахването на двойното данъчно облагане съгласно член 13, параграф 1.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Консултативната комисия се създава не по-късно от петдесет календарни дни след края на шестмесечния период, предвиден в член 3, параграф 5, ако консултативната комисия е създадена в съответствие с параграф 1.

4. Консултативната комисия се създава не по-късно от един месец след края на тримесечния период, предвиден в член 3, параграф 5, ако консултативната комисия е създадена в съответствие с параграф 1.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консултативната комисия се създава не по-късно от петдесет календарни дни след края на периода, предвиден в член 4, параграф 1, ако консултативната комисия е създадена в съответствие с параграф 2.

Консултативната комисия се създава не по-късно от един месец след края на периода, предвиден в член 4, параграф 1, ако консултативната комисия е създадена в съответствие с параграф 2.

Изменение     38

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато компетентният орган на държава членка не е успял да назначи поне едно компетентно независимо лице и негов заместник, данъкоплатецът може да поиска от компетентното съдилище в тази държава членка да назначи независимо лице и заместника от списъка, посочен в член 8, параграф 4.

Когато компетентният орган на държава членка не е успял да назначи поне едно компетентно независимо лице и негов заместник, данъкоплатецът може да поиска от компетентното съдилище в тази държава членка да назначи независимо лице и заместника от списъка, посочен в член 8, параграф 4, в срок от три месеца.

Изменение     39

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако компетентните органи на всички засегнати държави членки не са успели да го направят, данъкоплатецът може да поиска от компетентните съдилища на всяка една държава членка да назначи две компетентни независими лица, в съответствие с втората и третата алинеи. Така назначените компетентни независими лица определят председателя чрез жребий от списъка на независимите лица, които отговарят на изискванията за председател в съответствие с член 8, параграф 4.

Ако компетентните органи на всички засегнати държави членки не са успели да го направят, данъкоплатецът може да поиска от компетентните съдилища на всяка една държава членка да назначи две компетентни независими лица, в съответствие с втората и третата алинеи. Комисията предоставя подробна информация за връзка с компетентните съдилища на всяка държава членка на централен информационен пункт на своя уебсайт на всички официални езици на Съюза. Така назначените компетентни независими лица определят председателя чрез жребий от списъка на независимите лица, които отговарят на изискванията за председател в съответствие с член 8, параграф 4.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Назначаването на независимите лица и техните заместници в съответствие с параграф 1 се отнася до компетентно съдилище на държава членка едва след края на петдесетдневния период, посочен в член 6, параграф 4, и в срок от две седмици след края на този период.

2.  Назначаването на независимите лица и техните заместници в съответствие с параграф 1 се отнася до компетентно съдилище на държава членка едва след края на едномесечния период, посочен в член 6, параграф 4, и в срок от две седмици след края на този период.

Изменение     41

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентното съдилище взема решение в съответствие с параграф 1, и уведомява за това жалбоподателя. Процедурата, която прилага компетентното съдилище за назначаване на независими лица, когато държавите членки не успеят да ги назначат, е същата като тази, приложима съгласно националните правила в областта на гражданския и търговския арбитраж, когато съдилищата назначават арбитри в случаите, при които страните не постигнат съгласие в това отношение. Компетентното съдилище също така информира компетентните органи, които първоначално не са успели да сформират консултативната комисия. Тази държава членка има право да обжалва съдебно решение, при условие че има право на това съгласно националното си законодателство. В случай на отказ заявителят има право да обжалва съдебното решение в съответствие с националните процесуалноправни разпоредби.

3.  Компетентното съдилище взема решение в съответствие с параграф 1, и уведомява за това жалбоподателя в срок от един месец. Процедурата, която прилага компетентното съдилище за назначаване на независими лица, когато държавите членки не успеят да ги назначат, е същата като тази, приложима съгласно националните правила в областта на гражданския и търговския арбитраж, когато съдилищата назначават арбитри в случаите, при които страните не постигнат съгласие в това отношение. Компетентното съдилище също така информира компетентните органи, които първоначално не са успели да сформират консултативната комисия. Тази държава членка има право да обжалва съдебно решение, при условие че има право на това съгласно националното си законодателство. В случай на отказ заявителят има право да обжалва съдебното решение в съответствие с националните процесуалноправни разпоредби.

Изменение     42

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  едно или две компетентни независими лица, които се назначават от всеки компетентен орган от списъка на лицата, посочени в параграф 4.

в)  едно или две компетентни независими лица, които се назначават от всеки компетентен орган от списъка на лицата, посочени в параграф 4, като се изключват лицата, предложени от техните собствени държави членки.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да решат да назначат с постоянен статус представителите, посочени в буква б).

Изменение     44

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато това лице притежава или е притежавало голям дял в един или всеки от данъкоплатците или е или е било техен служител или съветник;

б)  когато това лице или член на семейството на това лице притежава или е притежавало голям дял в един или всеки от данъкоплатците или е или е било техен служител или съветник;

Изменение     45

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните независими лица трябва да са граждани на държава членка и да пребивават на територията на Съюза. Те трябва да са компетентни и независими.

Компетентните независими лица трябва да са граждани на държава членка и да пребивават на територията на Съюза, за предпочитане длъжностни лица и служители, работещи в областта на данъчното законодателство, или членове на административен съд. Те трябва да са компетентни, независими, безпристрастни и с висока степен на почтеност.

Изменение     46

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки съобщават на Комисията имената на компетентните независими лица, които са определили. Държавите членки могат да посочат в уведомлението кое от петте лица, които са определили, може да бъде назначено за председател. Също така те предоставят на Комисията пълна и актуална информация относно своя професионален и академичен опит, компетентност, експертен опит и конфликти на интереси. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяка промяна в списъка на независимите лица.

Държавите членки съобщават на Комисията имената на компетентните независими лица, които са определили. Държавите членки посочват в уведомлението кое от петте лица, които са определили, може да бъде назначено за председател. Също така те предоставят на Комисията пълна и актуална информация относно своя професионален и академичен опит, компетентност, експертен опит и конфликти на интереси. Тази информация се актуализира в случай на промени в автобиографията на независимите лица. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всяка промяна в списъка на независимите лица.

Изменение     47

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да проверява информацията, посочена в третата алинея относно компетентните независими лица, назначени от държавите членки. Тези проверки се извършват в срок от три месеца от получаването на информацията от държава членка. Когато Комисията има съмнения относно независимостта на посочените лица, тя може да поиска от дадена държава членка да представи допълнителна информация, а ако останат съмнения, може да поиска от държавата членка да изключи това лице от списъка и да назначи друго лице.

Изменение     48

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Списъкът на компетентните независими лица е публично достъпен.

Изменение     49

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на съответните държави членки могат да се договорят да създадат комисия за алтернативно разрешаване на спорове вместо консултативната комисия, която да представи становище относно премахването на двойното данъчно облагане в съответствие с член 13.

1.  Компетентните органи на съответните държави членки могат да се договорят да създадат комисия за алтернативно разрешаване на спорове вместо консултативната комисия, която да представи становище относно премахването на двойното данъчно облагане в съответствие с член 13. Прибягването до комисията за алтернативно разрешаване на спорове трябва, обаче, да остане изключение във възможно най-голяма степен.

Изменение     50

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията за алтернативно разрешаване на спорове може да се различава по състав и форма от консултативната комисия и да използва методи като помирение, медиация, експертен опит, присъждане или всяка друга процедура или метод за разрешаване на спор.

2.  Комисията за алтернативно разрешаване на спорове може да се различава по състав и форма от консултативната комисия и да използва методи като помирение, медиация, експертен опит, присъждане или всяка друга ефективна и призната процедура или метод за разрешаване на спор.

Изменение     51

Предложение за директива

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Членове 1115 се прилагат по отношение на Комисията за алтернативно разрешаване на спорове, с изключение на правилата по отношение на мнозинството, предвидени в член 13, параграф 3. Компетентните органи на съответните държави членки могат да се договорят за различни правила по отношение на мнозинството в правилника за дейността на комисията за алтернативно разрешаване на спорове.

4.  Членове 1115 се прилагат по отношение на Комисията за алтернативно разрешаване на спорове, с изключение на правилата по отношение на мнозинството, предвидени в член 13, параграф 3. Компетентните органи на съответните държави членки могат да се договорят за различни правила по отношение на мнозинството в правилника за дейността на комисията за алтернативно разрешаване на спорове, при условие че се гарантира независимостта на лицата, назначени за решаване на спорове, както и липсата на конфликти на интереси.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че в рамките на период от петдесет календарни дни, както е предвидено в член 6, параграф 4, всеки от компетентните органи на засегнатите държави членки уведомява данъкоплатците за следното:

1.  Държавите членки гарантират, че в рамките на период от един месец, както е предвидено в член 6, параграф 4, всеки от компетентните органи на засегнатите държави членки уведомява данъкоплатците за следното:

Изменение    53

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Датата, посочена в първа алинея, буква б) се определя не по-късно от 6 месеца след създаването на консултативна комисия или комисия за алтернативно разрешаване на спорове.

Датата, посочена в първа алинея, буква б) се определя не по-късно от три месеца след създаването на консултативна комисия или комисия за алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако данъкоплатците не бъдат уведомени или бъдат непълно уведомени за правилника за дейността, държавите членки предвиждат възможността независимите лица и председателят да завършат изготвянето на правилника за дейността съгласно приложение II и да го изпратят на данъкоплатците в рамките на две седмици от датата на изтичане на срока от петдесет календарни дни, предвиден в член 6, параграф 4. Когато независимите лица и председателят не могат да постигнат съгласие относно правилника за дейността или не го съобщят на данъкоплатците, последните могат да се отнесат до компетентното съдилище на своята държава по пребиваване или по установяване, за да изведе всички правни последици и да се приложи правилникът за дейността.

3.  Ако данъкоплатците не бъдат уведомени или бъдат непълно уведомени за правилника за дейността, държавите членки предвиждат възможността независимите лица и председателят да завършат изготвянето на правилника за дейността съгласно приложение II и да го изпратят на данъкоплатците в рамките на две седмици от датата на изтичане на срока от един месец, предвиден в член 6, параграф 4. Когато независимите лица и председателят не могат да постигнат съгласие относно правилника за дейността или не го съобщят на данъкоплатците, последните могат да се отнесат до компетентното съдилище на своята държава по пребиваване или по установяване, за да изведе всички правни последици и да се приложи правилникът за дейността.

Изменение     55

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на процедурата, посочена в член 6, данъкоплатецът или данъкоплатците могат да предоставят на консултативната комисия или на комисията за алтернативно разрешаване на спорове всякаква информация, доказателства или документи, които могат да бъдат от значение за решението. Данъкоплатецът или данъкоплатците и компетентните органи на съответните държави членки предоставят всяка информация, доказателства или документи при поискване от консултативната комисия или от комисията за алтернативно разрешаване на спорове. Въпреки това, компетентните органи на такава държава членка може да откажат да предоставят информация на консултативната комисия във всеки един от следните случаи:

1.  За целите на процедурата, посочена в член 6, данъкоплатецът или данъкоплатците предоставят на консултативната комисия или на комисията за алтернативно разрешаване на спорове всякаква информация, доказателства или документи, които могат да бъдат от значение за решението. Данъкоплатецът или данъкоплатците и компетентните органи на съответните държави членки предоставят всяка информация, доказателства или документи при поискване от консултативната комисия или от комисията за алтернативно разрешаване на спорове. Въпреки това, компетентните органи на такава държава членка може да откажат да предоставят информация на консултативната комисия във всеки един от следните случаи:

Изменение    56

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове представя своето становище не по-късно от шест месеца след датата, на която е създадена, на компетентните органи на съответните държави членки.

1.  Консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове представя своето становище не по-късно от три месеца след датата, на която е създадена, на компетентните органи на съответните държави членки.

Изменение     57

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изготвянето на своето становище консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове взема предвид приложимите национални правила и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. При липса на договор или споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между засегнатите държави членки консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове, при изготвяне на своето становище, може да се позове на международна практика в областта на данъчното облагане, например последния модел на ОИСР за данъчна конвенция.

2.  При изготвянето на своето становище консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове взема предвид приложимите национални правила и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. При липса на договор или споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между засегнатите държави членки консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове, при изготвяне на своето становище, може да се позове на международна практика в областта на данъчното облагане, например последния модел на ОИСР за данъчна конвенция и последния модел на ООН на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи постигнат съгласие за премахването на двойното данъчно облагане в срок от шест месеца след съобщаването на становището на консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове.

1.  Компетентните органи постигнат съгласие за премахването на двойното данъчно облагане в срок от три месеца след съобщаването на становището на консултативната комисия или комисията за алтернативно разрешаване на спорове.

Изменение     59

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че окончателното решение, с което се премахва двойното данъчно облагане, е предадено от всеки компетентен орган на данъкоплатците в рамките на тридесет календарни дни от приемането му. Когато решението не е съобщено в рамките на тридесет календарни дни, данъкоплатците могат да обжалват в своята държава членка на пребиваване или установяване в съответствие с националните правила.

3.  Държавите членки гарантират, че окончателното решение, с което се премахва двойното данъчно облагане, е предадено от всеки компетентен орган на данъкоплатците в рамките на тридесет календарни дни от приемането му. Когато това решение не е съобщено в рамките на тридесет календарни дни на данъкоплатеца, той може да обжалва в своята държава членка на пребиваване или установяване в съответствие с националните правила.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разглеждането на спора по процедурата за уреждане по взаимно съгласие или процедурата за разрешаване на спорове не възпрепятства държавите членки да започнат или продължат съдебни производства или производства за налагане на административни и наказателноправни санкции по същите въпроси.

2.  Разглеждането на спора по процедурата за уреждане по взаимно съгласие или процедурата за разрешаване на спорове възпрепятства държавите членки да започнат или продължат съдебни производства или производства за налагане на административни и наказателноправни санкции по същите въпроси.

Обосновка

От жизнено важно значение е да не се налагат санкции на данъкоплатците по същите въпроси, докато не се вземе решение със задължителен характер.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  шестте месеца, посочени в член 3, параграф 5;

а)  трите месеца, посочени в член 3, параграф 5;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  двете години, посочени в член 4, параграф 1;

б)  една година съгласно член 4, параграф 1;

Изменение     63

Предложение за директива

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Чрез дерогация от член 6, държавите членки могат да откажат достъп до процедурата за разрешаване на спорове в случаите на данъчна измама, умишлено неизпълнение и груба небрежност.

6.  Чрез дерогация от член 6, държавите членки могат да откажат достъп до процедурата за разрешаване на спорове в случаите на данъчна измама, установена чрез юридически валидно решение по наказателно или административно производство, умишлено неизпълнение и груба небрежност по същия въпрос.

Изменение     64

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи публикуват окончателното решение, посочено в член 14, при изразено съгласието на всеки от съответните данъкоплатци.

2.  Компетентните органи публикуват окончателното решение, посочено в член 14, в неговата цялост. В случай, обаче, че данъкоплатец твърди, че определени специфични въпроси в решението представляват чувствителна търговска, промишлена или служебна информация, компетентните органи разглеждат тези доводи и публикуват колкото е възможно повече информация за решението, като същевременно заличават чувствителните части. Компетентните органи защитават конституционните права на данъкоплатците, по-специално по отношение на информацията, чието публикуване ясно и очевидно ще представлява разкриване на чувствителна промишлена и търговска информация на конкуренти, но същевременно се стремят да гарантират максимална възможна прозрачност чрез публикуването на окончателното решение.

Изменение     65

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато засегнат данъкоплатец не даде съгласие за публикуване на окончателното решение в неговата цялост, компетентните органи публикуват резюме на окончателното решение с описание на проблема и предмета, датата, съответните данъчни периоди, правното основание, промишления сектор, кратко описание на крайния резултат.

заличава се

Изменение     66

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи изпращат информацията, която трябва да се публикува в съответствие с първата алинея, на данъкоплатците преди нейното публикуване. При поискване от данъкоплатец компетентните органи не публикуват информация, която се отнася за всякаква търговска, стопанска, индустриална или служебна тайна, или търговски процес, както и информация, която е в противоречие с обществения ред.

заличава се

Изменение     67

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията установява образци за предоставянето на информацията, посочена в параграфи 2 и 3, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2.

Комисията установява образци за предоставянето на информацията, посочена в параграф 2, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 18, параграф 2.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 16 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи незабавно съобщават на Комисията информацията, която трябва да се публикува в съответствие с параграф 3.

5.  Компетентните органи незабавно съобщават на Комисията информацията, която трябва да се публикува в съответствие с параграф 3. Комисията предоставя тази информация в широко използван формат на данните на централно управлявана уебстраница.

Изменение     69

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията предоставя на разположение в интернет и актуализира списъка на компетентните независими лица, посочени в член 8, параграф 4, като посочва кое от тях може да бъде назначено за председател. Този списък съдържа само имената на тези лица.

1.  Комисията предоставя на разположение в интернет в отворен формат и актуализира списъка на компетентните независими лица, посочени в член 8, параграф 4, като посочва кое от тях може да бъде назначено за председател. Този списък съдържа имената на тези лица, както и тяхната принадлежност към професионални асоциации и автобиографията им, а също така и информация, свързана с техните квалификации и практически опит, придружена от декларации, отнасящи се до евентуални конфликти на интереси.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 21 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21a

 

Преглед

 

В срок до ... [три години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на прилагането и обхвата ѝ въз основа на обществена консултация и в светлината на обсъжданията с компетентните органи. Комисията извършва също така анализ дали консултативна комисия с постоянен характер („постоянна консултативна комисия“) би увеличила допълнително ефикасността и ефективността на процедурите за разрешаване на спорове.

Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, съдържащ по целесъобразност законодателно предложение за изменение.

Изменение    71

Предложение за директива

Приложение І – наименование 5 – точка 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Gewerbesteuer (Местен данък върху стопанските дейности)

Изменение    72

Предложение за директива

Приложение І – наименование 12 – точка 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Imposta regionale sulle attività produttive (Регионален данък върху производствените дейности)

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0408.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0310.

(3)

ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 10.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът подчертава, че предприятията трябва да плащат своя дял от данъците там, където реализират печалбите си, но че следва да плащат данъци само веднъж. Понастоящем двойното данъчно облагане представлява една от най-големите трудности пред единния пазар, тъй като създава пречки за трансграничните инвестиции и има дългосрочно вредно въздействие върху растежа. Въпреки това процедурите за разрешаване на спорове, които понастоящем са на разположение в ЕС, не са достатъчно ефективни. Някои данъкоплатци предпочитат да приемат двойното данъчно облагане пред това да вложат пари и време в тежки процедури, които не гарантират окончателно обвързващо решение, което да премахва двойното данъчно облагане. Комисията посочва, че понастоящем са налице около 900 спора във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС на обща стойност 10,5 млрд. евро.

Докладчикът припомня, че още през ноември 2015 г. Европейският парламент в своята резолюция изрази становище, че арбитражната конвенция следва да бъде заменена от механизъм за разрешаване на спорове на ЕС с по-ефективни процедури за взаимно споразумение. Освен това в своята резолюция от юли 2016 г. Европейският парламент подчерта, че определянето на ясен график за процедури за разрешаване на спорове е от ключово значение за засилването на ефективността на системите. За тази цел докладчикът приветства предложението на Комисията, в което се разглеждат предишни призиви на Европейския парламент.

Докладчикът предлага следните основни подобрения на текста на Комисията:

•  Националните органи често пъти нямат стимули да действат бързо и да разрешават спорове за двойно данъчно облагане, както стана ясно от случаи, които продължават често две години или дори по-дълго. Поради това докладчикът счита, че функционирането на компетентните органи може значително да се подобри, и следователно предлага да се засилят различните етапи на процедурата. За тази цел държавите членки следва да отделят подходящо равнище на човешки, технически и финансови ресурси.

•  Докладчикът подчертава освен това, че независимите лица, назначени в консултативни комисии и комисии за алтернативно разрешаване на спорове, трябва, освен да са компетентни и независими, също да са безпристрастни и с висока степен на почтеност.

•  Когато данъкоплатец представи жалба, с която се иска разрешаването на въпроса за двойното данъчно облагане, докладчикът счита, че е от жизненоважно значение да не се налагат санкции на данъкоплатеца по отношение на същите въпроси, докато не се вземе решение със задължителен характер.

•  Докладчикът подчертава, че Съюзът има потенциала да стане модел и глобален лидер по отношение на данъчната прозрачност. За да се създаде хармонизирана и прозрачна рамка от механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане, той предлага в допълнение към публикуването най-малкото на резюме на окончателните решения от компетентните органи, Комисията също да предоставя такава информация на централно управлявана уебстраница, което ще е от полза за всички данъкоплатци. Докладчикът счита, че това би могло да доведе до намаляване на общия брой на бъдещите спорове, произтичащи от един и същ въпрос между едни и същи държави членки.

•  Освен това докладчикът счита, че Комисията следва да направи преглед на прилагането на настоящата директива след пет години с оглед на възможното разширяване на обхвата ѝ, така че да покрива всички случаи на двойно данъчно облагане (като например косвените данъци и данъците върху доходите на физическите лица, данъците върху наследството, данъчното облагане на професионалните пенсии). След приключване на прегледа Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, съдържащ по целесъобразност законодателно предложение за изменение.

•  На този етап докладчикът предлага да се разшири обхвата на директивата по отношение на германския местен данък върху стопанските дейности (Gewerbesteuer) и италианския регионален данък върху производствените дейности (Imposta Regionale sulle attività produttive), които също могат да водят до случаи на двойно данъчно облагане.

В заключение докладчикът би искал да подчертае значението на справедлива и ефективна система за корпоративно данъчно облагане за насърчаване на предприятията да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз

Позовавания

COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)

Дата на консултация с ЕП

16.2.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

1.3.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.3.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

6.12.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Michael Theurer

24.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.3.2017

3.5.2017

 

 

Дата на приемане

8.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Manuel dos Santos, Bas Eickhout, Eva Kaili, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Geier, Jens Gieseke, Seán Kelly, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Дата на внасяне

14.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Othmar Karas, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Manuel dos Santos, Jonás Fernández, Jens Geier, Roberto Gualtieri, Eva Kaili, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Marco Zanni

1

0

ENF

Bernard Monot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност