Postup : 2016/0338(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0225/2017

Předložené texty :

A8-0225/2017

Rozpravy :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0314

ZPRÁVA     *
PDF 825kWORD 98k
14.6.2017
PE 599.632v02-00 A8-0225/2017

o návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Michael Theurer

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0686),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0035/2017),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2015(1) a ze dne 6. července 2016(2) o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0225/2017),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  vyzývá Radu, aby zvážila možnost progresivního zrušení úmluvy z 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků(3) po přijetí navrhované směrnice, čímž by se posílil koordinovaný přístup Unie k řešení sporů prostřednictvím navrhované směrnice;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Situace, kdy různé členské státy daní tentýž příjem nebo kapitál dvakrát, mohou vytvářet vážné daňové překážky bránící podnikům v jejich přeshraničních aktivitách. Vytvářejí nadměrnou daňovou zátěž pro podniky a je pravděpodobné, že pokřivují fungování hospodářství, snižují jeho efektivitumají negativní dopad na přeshraniční investice a růst.

(1)  Na základě zásady spravedlivého a účinného zdanění musí všechny podniky zaplatit svůj spravedlivý podíl na daních tam, kde byly vytvořeny zisky a výnosy, ale je třeba předejít dvojímu zdanění a dvojímu nezdanění. Situace, kdy různé členské státy daní tentýž příjem nebo kapitál dvakrát, mohou vytvářet vážné daňové překážky bránící zejména malým a středním podnikům v jejich přeshraničních aktivitách, a mají tak negativní dopad na řádné fungování vnitřního trhu. Vytvářejí nadměrnou daňovou zátěž, nedostatečnou právní jistotu a zbytečné náklady pro podniky a je pravděpodobné, že pokřivují fungování hospodářstvísnižují jeho efektivitu. Navíc mají negativní dopad na přeshraniční investice a růst.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Dne 25. listopadu 2015 přijal Evropský parlament usnesení o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, v němž zpochybnil užitečnost úmluvy ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků1a („unijní úmluva o arbitráži“) a vyjádřil názor, že tento nástroj by měl být přepracován a zefektivněn nebo by měl být nahrazen mechanismem EU pro řešení sporů, který by obsahoval účinnější postupy pro dosahování vzájemných dohod. Dne 6. července 2016 přijal Evropský parlament usnesení o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, v němž zdůraznil, že vytvoření jednoznačného časového rámce pro postupy řešení sporů je klíčovým prvkem pro posílení účinnosti těchto systémů.

 

___________

 

1a Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.

Pozměňovací návrh     3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Dne 16. prosince 2015 přijal Evropský parlament usnesení obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii, v němž vyzval Komisi, aby navrhla právní předpisy ke zlepšení mechanismů pro řešení přeshraničních daňových sporů v Unii, přičemž pozornost by se nevěnovala pouze případům dvojího zdanění, ale také dvojího nezdanění. Požadoval také jasnější pravidla, kratší lhůty a transparentnost.

Pozměňovací návrh     4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Snahy o zamezení dvojímu zdanění často vedly k „dvojímu nezdanění“, kdy společnosti díky erozi základu daně a přesouvání zisku dokázaly zařídit, aby jejich zisky byly zdaněny v členských státech, které mají téměř nulové daně z příjmu právnických osob. Tato praxe narušuje hospodářskou soutěž, poškozuje domácí podniky a podrývá zdanění, což je na úkor růstu a tvorby pracovních míst.

Pozměňovací návrh     5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Z tohoto důvodu je nezbytné, aby mechanismy, které jsou v Unii k dispozici, zajistily řešení sporů týkajících se dvojího zdanění a účinné zamezení tohoto dvojího zdanění.

(2)  Stávající postupy pro řešení sporů jsou příliš zdlouhavé, nákladné a často nevedou k dohodě, přičemž některým případům se nevěnuje vůbec žádná pozornost. Některé podniky v současné době raději akceptují dvojí zdanění, než by plýtvaly penězi a časem na zdlouhavé postupy k zamezení dvojímu zdanění. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby mechanismy, které jsou v Unii k dispozici, zajistily účinné, rychlé a vymahatelné řešení sporů týkajících se dvojího zdanění a účinné a včasné zamezení tohoto dvojího zdanění, přičemž s daňovými poplatníky musí probíhat pravidelná a účinná komunikace.

Pozměňovací návrh     6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Stávající mechanismy, jež vznikly na základě dvoustranných daňových smluv, neumožňují ve všech případech dosáhnout včas a v plné míře osvobození od dvojího zdanění. Platná Úmluva o zamezení dvojího zdaněnísouvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (90/436/EHS)7 (dále jen „unijní úmluva o arbitráži“) má omezenou působnost, protože se vztahuje pouze na spory týkající se převodních cen a přičítání zisků stálým provozovnám. Monitorování, které bylo provedeno v rámci provádění unijní úmluvy o arbitráži, ukázalo některé významné nedostatky, zvláště co se týče přístupnosti řízení, délky jeho trvání a účinnosti jeho výsledků.

(3)  Stávající mechanismy, jež vznikly na základě dvoustranných smluv o dvojím zdanění, neumožňují ve všech případech dosáhnout včas a v plné míře osvobození od dvojího zdanění. Mechanismy stanovené v těchto smlouvách jsouřadě případů zdlouhavé, nákladné, těžko přístupné a nevedou vždy k dohodě. Unijní úmluva o arbitráži má omezenou působnost, protože se vztahuje pouze na spory týkající se převodních cen a přičítání zisků stálým provozovnám. Monitorování, které bylo provedeno v rámci provádění unijní úmluvy o arbitráži, ukázalo některé významné nedostatky, zvláště co se týče přístupnosti řízení, absence zákonných opravných prostředků, délky jeho trvání a absence konečného, závazného a účinného uzavření tohoto řízení. Tyto nedostatky představují překážku investicím a měly by být odstraněny.

_________________

 

7Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.

 

Pozměňovací návrh     7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Je nutná alespoň určitá minimální konvergence politik v oblasti daní z příjmu právnických osob, aby mohlo být vytvořeno spravedlivé, jasné a stabilní daňové prostředí a aby mohly být omezeny spory o zdanění na vnitřním trhu. Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, jak navrhuje Komise1a, je nejúčinnější způsob, jak omezit riziko dvojího zdanění právnických osob.

 

______________

 

1a Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (COM(2016)0683).

Pozměňovací návrh     8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V zájmu vytvoření spravedlivějšího daňového prostředí je třeba posílit pravidla týkající se transparentnosti a zpřísnit opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Zároveň je třeba v duchu spravedlivého daňového systému zajistit, aby daňoví poplatníci nemuseli danit tentýž příjem dvakrát a aby mechanismy pro řešení sporů byly komplexní, účinné a udržitelné. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění je nutno zlepšovat i proto, aby mohly reagovat na riziko zvýšeného počtu sporů týkajících se dvojího či vícenásobného zdanění, v nichž může jít o vysoké částky, protože orgány daňové správy mohou nyní uplatňovat pravidelnější a cílenější audity.

(4)  V zájmu vytvoření spravedlivějšího daňového prostředí pro podniky působící v Unii je třeba posílit pravidla týkající se transparentnosti a zpřísnit opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a proti daňovým únikům na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie i celosvětově. Předcházení dvojímu nezdanění musí i nadále patřit mezi priority Unie. Zároveň je třeba v duchu spravedlivého daňového systému zajistit, aby daňoví poplatníci nemuseli danit tentýž příjem dvakrát a aby mechanismy pro řešení sporů byly komplexní, účinné a udržitelné. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění je životně důležité zlepšovat i proto, aby mohly reagovat na riziko zvýšeného počtu sporů týkajících se dvojího či vícenásobného zdanění, v nichž může jít o vysoké částky, protože orgány daňové správy mohou nyní uplatňovat pravidelnější a cílenější audity.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Zavedení účinného a účelného rámce pro řešení sporů týkajících se daní, který zajistí právní jistotu a podnikatelské prostředí příznivé pro investice, představuje tudíž zásadní krok na cestě k vytvoření spravedlivého a efektivního systému daně z příjmů právnických osob v Unii. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění by měly rovněž vytvořit harmonizovaný a transparentní rámec pro řešení problémů spojených s dvojím zdaněním, a představují tak přínos pro všechny daňové poplatníky.

(5)  Zavedení účinného a účelného rámce pro řešení sporů týkajících se daní, který zajistí právní jistotu a podpoří investice, představuje tudíž zásadní krok na cestě k vytvoření spravedlivého a efektivního systému daně z příjmů právnických osob v Unii. Členské státy by pro tento účel měly vyčlenit odpovídající objem lidských, technických a finančních zdrojů pro příslušné orgány.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Unie má potenciál stát se vzorem a zastávat celosvětově vedoucí postavení v oblasti daňové transparentnosti a koordinace. Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění by proto měly rovněž vytvořit harmonizovaný a transparentní rámec pro řešení problémů spojených s dvojím zdaněním, a představovat tak přínos pro všechny daňové poplatníky. Všechna konečná rozhodnutí by měla být zveřejněna v celém rozsahu a zpřístupněna Komisí v běžném datovém formátu také na centrálně řízených internetových stránkách, pokud dotčení daňoví poplatníci neprokáží, že by neměly být zveřejněny určité citlivé obchodní, průmyslové či odborné informace v daném rozhodnutí. Zveřejňování konečných rozhodnutí je v zájmu veřejnosti, neboť přispívá k pochopení výkladu a používání pravidel. Potenciál této směrnice bude zcela naplněn pouze v případě, že budou podobná pravidla zavedena i ve třetích zemích. Proto by měla Komise prosazovat také zavedení závazných postupů k řešení sporů na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh     11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Účinný a účelný rámec by měl zahrnovat možnost, aby členské státy navrhly alternativní mechanismy řešení sporů, které lépe zohledňují zvláštní charakteristiku malých a středních podniků a mohou vést k menším nákladům, menší byrokracii, větší efektivitě a rychlejšímu zamezení dvojímu zdanění.

Pozměňovací návrh     12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Zamezení dvojího zdanění by mělo dosaženo prostřednictvím postupu, v jehož první fázi bude věc předložena orgánům daňové správy dotčených členských států s cílem urovnat spor v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě. Nebude-li dohody dosaženo v určité lhůtě, měla by být věc předložena poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů, jejichž členy by měli být zástupci dotčených orgánů daňové správy a nezávislé uznávané osoby. Daňové orgány by měly na základě stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů přijmout konečné závazné rozhodnutí.

(6)  Zamezení dvojího zdanění by mělo dosaženo prostřednictvím postupu, který je snadno použitelný. V první fázi bude věc předložena orgánům daňové správy dotčených členských států s cílem urovnat spor v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě. Nebude-li dohody dosaženo v určité lhůtě, měla by být věc předložena poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů, jejichž členy by měli být zástupci dotčených orgánů daňové správy a nezávislé uznávané osoby, jejichž jména se objeví na veřejně přístupném seznamu nezávislých uznávaných osob. Daňové orgány by měly na základě stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů přijmout konečné závazné rozhodnutí.

Pozměňovací návrh     13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Postup řešení sporů v oblasti dvojího zdanění stanovený v této směrnici zahrnuje mimo jiné možnosti i řešení sporů pro daňové poplatníky. To zahrnuje postupy pro dosahování vzájemných dohod v rámci dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění nebo v rámci unijní úmluvy o arbitráži. Postup řešení sporů stanovený v této směrnici by měl mít přednost před ostatními možnostmi, neboť zajišťuje koordinovaný, celounijní přístup k řešení sporů, včetně jasných a vymahatelných pravidel, povinnosti zamezit dvojímu zdanění a pevně stanoveného časového harmonogramu.

Pozměňovací návrh     14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  V současné době není jasná souvislost mezi touto směrnicí a stávajícími ustanoveními o arbitráži ve dvoustranných daňových dohodách a stávající unijní úmluvě o arbitráži. Komise by proto měla tyto souvislosti vyjasnit, aby si daňoví poplatníci mohli případně vybrat nejvhodnější postup.

Pozměňovací návrh     15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Velké množství případů dvojího zdanění se týká třetích zemí. Komise by proto měla usilovat o vytvoření celosvětového rámce, pokud možno v kontextu OECD. Dokud takový rámec OECD nebude vytvořen, měla by Komise usilovat o povinnou (a ne dobrovolnou, jako je tomu nyní) a závaznou dohodu ve všech případech možného přeshraničního dvojího zdanění.

Pozměňovací návrh     16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Rozsah působnosti této směrnice by měl být co nejdříve rozšířen. Směrnice poskytuje rámec pouze pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění příjmů z podnikatelské činnosti. Spory týkající se dvojího zdanění příjmů, jako jsou důchody nebo platy, nepatří do její působnosti, a přitom jejich dopad na jednotlivce může být značný. Různý výklad daňové dohody členskými státy může vést k ekonomickému dvojímu zdanění, např. pokud si jeden členský stát vykládá zdroj příjmů jako plat, zatímco jiný členský stát si stejný zdroj příjmů vykládá jako zisk. Rozdíly ve výkladu mezi členskými státy týkající se zdanění příjmu by proto měly být rovněž v působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh     17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Komise by měla po pěti letech uplatňování této směrnice přezkoumat a členské státy by měly Komisi poskytnout příslušné podklady pro tento přezkum.

(11)  Komise by měla po pěti letech uplatňování této směrnice přezkoumat a určit, zda by tato směrnice měla být nadále uplatňována nebo změněna. Členské státy by měly Komisi poskytnout příslušné podklady pro tento přezkum. Po skončení přezkumu by měla Komise předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě, včetně posouzení možnosti rozšíření rozsahu působnosti této směrnice tak, aby pokrývala veškeré situace přeshraničního dvojího zdanění a dvojího nezdanění, a případně pozměňovacího legislativního návrhu,

Pozměňovací návrh     18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů či ustanovení mezinárodních dohod v případech, kdy je nutné předcházet daňovým únikům, daňovým podvodům či zneužívání.

Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů či ustanovení mezinárodních dohod v případech, kdy je nutné předcházet daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým podvodům či zneužívání.

Pozměňovací návrh     19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý daňový poplatník, jehož příjem se stal předmětem dvojího zdanění, je oprávněn předložit kterémukoli příslušnému orgánu dotčených členských států ve lhůtě tří let od obdržení prvního oznámení o úkonu vedoucímu k dvojímu zdanění stížnost s požadavkem na zamezení tohoto dvojího zdanění bez ohledu na to, zda využije opravných prostředků dostupných v rámci vnitrostátního práva kteréhokoli z dotčených členských států. Daňový poplatník ve své stížnosti příslušnému orgánu uvede ostatní dotčené členské státy.

1.  Každý daňový poplatník, jehož příjem se stal předmětem dvojího zdanění, je oprávněn předložit kterémukoli příslušnému orgánu dotčených členských států ve lhůtě tří let od obdržení prvního oznámení o úkonu vedoucímu k dvojímu zdanění stížnost s požadavkem na zamezení tohoto dvojího zdanění bez ohledu na to, zda využije opravných prostředků dostupných v rámci vnitrostátního práva kteréhokoli z dotčených členských států. Daňový poplatník předloží stížnost zároveň oběma příslušným orgánům dotčených členských států a ve své stížnosti příslušnému orgánu uvede ostatní dotčené členské státy. Komise vytvoří centrální kontaktní místo ve všech úředních jazycích Unie, které bude snadno přístupné pro veřejnost a bude mít k dispozici aktuální kontaktní informace každého příslušného orgánu a úplný přehled platných právních předpisů Unie a daňových smluv.

Pozměňovací návrh     20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány potvrdí obdržení stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od jejího obdržení. O obdržení stížnosti zároveň informují příslušné orgány ostatních dotčených členských států.

2.  Každý příslušný orgán písemně potvrdí obdržení stížnosti a do dvou týdnů po jejím obdržení o něm informuje příslušné orgány ostatních dotčených členských států.

Pozměňovací návrh     21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jméno, adresu, daňové identifikační číslo a další informace nezbytné k určení totožnosti daňového poplatníka či daňových poplatníků, kteří podali stížnost příslušným orgánům, a každého dalšího přímo dotčeného daňového poplatníka;

a)  jméno, adresu, daňové identifikační číslo a další informace nezbytné k určení totožnosti daňového poplatníka či daňových poplatníků, kteří podali stížnost příslušným orgánům, a každého dalšího přímo dotčeného daňového poplatníka podle nejlepšího vědomí předkladatele stížnosti;

Pozměňovací návrh     22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  platné vnitrostátní předpisy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění;

vypouští se

Pozměňovací návrh     23

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 – písm. e – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  závazek daňového poplatníka, že co nejúplněji a co nejrychleji zodpoví veškeré přiměřené žádosti příslušného orgánu a že na žádost příslušných orgánů poskytne veškerou dokumentaci;

iii)  závazek daňového poplatníka, že co nejúplněji a co nejrychleji zodpoví veškeré přiměřené žádosti příslušného orgánu a že na žádost příslušných orgánů poskytne veškerou dokumentaci, přičemž příslušné orgány řádně zohlední případná omezení přístupu k požadovaným dokumentům a neovlivnitelné časové prodlevy;

Pozměňovací návrh     24

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  jakékoli další konkrétní informace, jež si příslušné orgány vyžádají.

f)  jakékoli další konkrétní informace, jež si příslušné orgány vyžádají a jež jsou pro daný daňový spor relevantní.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušné orgány dotčených členských států přijmou ve lhůtě šesti měsíců od obdržení stížnosti daňového poplatníka rozhodnutí o jejím uznání a přípustnosti. Příslušné orgány o svém rozhodnutí informují daňové poplatníky a příslušné orgány ostatních členských států.

5.  Příslušné orgány dotčených členských států přijmou ve lhůtě tří měsíců od obdržení stížnosti daňového poplatníka rozhodnutí o jejím uznání a přípustnosti a do dvou týdnů o svém rozhodnutí písemně informují tohoto daňového poplatníka a příslušné orgány ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou stížnost v souladu s čl. 3 odst. 5 uznat, vyvinou v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě snahu o zamezení dvojího zdanění do dvou let od posledního oznámení rozhodnutí jednoho z členských států o uznání žádosti.

Pokud se příslušné orgány dotčených členských států rozhodnou stížnost v souladu s čl. 3 odst. 5 uznat, vyvinou v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě snahu o zamezení dvojího zdanění do jednoho roku od posledního oznámení rozhodnutí jednoho z členských států o uznání žádosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dvouletá lhůta uvedená v prvním pododstavci může být na žádost příslušného orgánu některého z dotčených členských států prodloužena, nejvýše však o šest měsíců, pakliže žádající příslušný orgán svou žádost písemně odůvodní. Prodloužení schválí daňoví poplatníci a ostatní příslušné orgány.

Roční lhůta uvedená v prvním pododstavci může být na žádost příslušného orgánu některého z dotčených členských států prodloužena, nejvýše však o tři měsíce, pakliže žádající příslušný orgán svou žádost písemně odůvodní. Prodloužení schválí daňoví poplatníci a ostatní příslušné orgány.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakmile příslušné orgány členských států dospějí k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1, předá každý příslušný orgán dotčených členských států tuto dohodu daňovému poplatníkovi jako rozhodnutí, které je pro tento orgán závazné a ze strany tohoto daňového poplatníka vymahatelné, pakliže se poplatník zřekne práva na jakékoli vnitrostátní odškodnění. Toto rozhodnutí se provede bez ohledu na jakékoli lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států.

3.  Jakmile příslušné orgány členských států dospějí k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1, předá každý příslušný orgán dotčených členských států tuto dohodu do pěti dnů daňovému poplatníkovi jako rozhodnutí, které je pro tento orgán závazné a ze strany tohoto daňového poplatníka vymahatelné, pakliže se poplatník zřekne práva na jakékoli vnitrostátní odškodnění. Toto rozhodnutí se bezodkladně provede bez ohledu na jakékoli lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy dotčených členských států.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1 nedospějí, vyrozumí o tom každý příslušný orgán dotčených členských států daňové poplatníky, přičemž uvede důvody nedosažení takové dohody.

4.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států k dohodě o zamezení dvojího zdanění ve lhůtě stanovené v odstavci 1 nedospějí, vyrozumí o tom každý příslušný orgán dotčených členských států do dvou týdnů daňové poplatníky, přičemž uvede důvody nedosažení takové dohody a informuje daňového poplatníka o možnostech odvolání, včetně relevantních kontaktních informací odvolacích orgánů.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány dotčených členských států mohou vydat rozhodnutí, jímž stížnost zamítnou, pokud je stížnost nepřípustná nebo k žádnému dvojímu zdanění nedošlo nebo nebyla dodržena tříletá lhůta, kterou stanoví čl. 3 odst. 1.

1.  Příslušné orgány dotčených členských států mohou vydat rozhodnutí, jímž stížnost zamítnou, pokud je stížnost nepřípustná nebo k žádnému dvojímu zdanění nedošlo nebo nebyla dodržena tříletá lhůta, kterou stanoví čl. 3 odst. 1. Příslušné orgány informují daňového poplatníka o důvodech zamítnutí stížnosti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států nepřijmou rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě šesti měsíců po obdržení stížnosti podané daňovým poplatníkem, má se za to, že tato stížnost byla zamítnuta.

2.  Pokud příslušné orgány dotčených členských států nepřijmou rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě tří měsíců po obdržení stížnosti podané daňovým poplatníkem, má se za to, že tato stížnost byla zamítnuta, a daňový poplatník o tom musí být informován do jednoho měsíce v rámci této tříměsíční lhůty.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě zamítnutí stížnosti je daňový poplatník oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí příslušných orgánů dotčených členských států odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy.

3.  V případě zamítnutí stížnosti je daňový poplatník oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí příslušných orgánů dotčených členských států odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy. Daňový poplatník se může odvolat ke kterémukoliv z dotčených příslušných orgánů. Příslušný orgán, ke kterému se odvolá, informuje druhý příslušný orgán o podání odvolání a oba příslušné orgány zpracovávání tohoto odvolání vzájemně koordinují. V případě malých a středních podniků, pokud je odvolání úspěšné, nese finanční břemeno příslušný orgán, který stížnost původně zamítl.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Poradní komise přijme rozhodnutí o přípustnosti a uznání stížnosti ve lhůtě šesti měsíců od data oznámení posledního rozhodnutí, jímž byla stížnost podle čl. 5 odst. 1 příslušnými orgány dotčených členských států zamítnuta. Není-li v této šestiměsíční lhůtě oznámeno žádné rozhodnutí, má se za to, že stížnost byla zamítnuta.

2. Poradní komise přijme rozhodnutí o přípustnosti a uznání stížnosti ve lhůtě tří měsíců od data oznámení posledního rozhodnutí, jímž byla stížnost podle čl. 5 odst. 1 příslušnými orgány dotčených členských států zamítnuta. Není-li v této tříměsíční lhůtě oznámeno žádné rozhodnutí, má se za to, že stížnost byla zamítnuta.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poradní komise potvrdí, že došlo k dvojímu zdanění a že stížnost je přípustná, zahájí se na žádost některého z příslušných orgánů řízení vedoucí ke vzájemné dohodě podle článku 4. Dotčený příslušný orgán vyrozumí o této žádosti poradní komisi, ostatní dotčené orgány a daňové poplatníky. Dvouletá lhůta stanovená v čl. 4 odst. 1 začíná plynout od data rozhodnutí poradní komise o uznání a přípustnosti stížnosti.

Pokud poradní komise potvrdí, že došlo k dvojímu zdanění a že stížnost je přípustná, zahájí se na žádost některého z příslušných orgánů řízení vedoucí ke vzájemné dohodě podle článku 4. Dotčený příslušný orgán vyrozumí o této žádosti poradní komisi, ostatní dotčené orgány a daňové poplatníky. Roční lhůta stanovená v čl. 4 odst. 1 začíná plynout od data rozhodnutí poradní komise o uznání a přípustnosti stížnosti.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě, že příslušné orgány dotčených členských států nedosáhnou dohody o zamezení dvojího zdanění v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1, ustanoví poradní komisi.

3. Pokud příslušné orgány dotčených členských států nedosáhnou dohody o zamezení dvojího zdanění v rámci řízení vedoucího ke vzájemné dohodě ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1, vydá poradní komise stanovisko k zamezení dvojímu zdanění podle čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 1, je ustanovena do 50 kalendářních dní od uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené v čl. 3 odst. 5.

4. Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 1, je ustanovena do jednoho měsíce od uplynutí tříměsíční lhůty stanovené v čl. 3 odst. 5.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 2, je ustanovena do 50 kalendářních dní od uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1.

Je-li poradní komise ustanovena v souladu s odstavcem 2, je ustanovena do jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán členského státu nejmenuje alespoň jednu nezávislou a uznávanou osobu a jejího náhradníka, může daňový poplatník požádat o jmenování nezávislé osoby a náhradníka ze seznamu, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4, příslušný soud v tomto členském státě.

Pokud příslušný orgán členského státu nejmenuje alespoň jednu nezávislou a uznávanou osobu a jejího náhradníka, může daňový poplatník požádat příslušný soud v tomto členském státě, aby do tří měsíců jmenoval nezávislou osobu a náhradníka ze seznamu, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pakliže tak neučiní příslušné orgány všech dotčených členských států, může daňový poplatník požádat příslušné soudy každého z těchto členských států, aby v souladu s druhým a třetím pododstavcem jmenovaly dvě nezávislé a uznávané osoby. Takto jmenované nezávislé a uznávané osoby jmenují předsedu na základě losování ze seznamu nezávislých osob, které jsou v souladu s čl. 8 odst. 4 oprávněny tuto předsednickou funkci zastávat.

Pakliže tak neučiní příslušné orgány všech dotčených členských států, může daňový poplatník požádat příslušné soudy každého z těchto členských států, aby v souladu s druhým a třetím pododstavcem jmenovaly dvě nezávislé a uznávané osoby. Komise poskytne podrobné informace o příslušných soudech všech členských států, které jasně uvede ve všech úředních jazycích Unie na ústředním informačním místě v rámci svých webových stránek. Takto jmenované nezávislé a uznávané osoby jmenují předsedu na základě losování ze seznamu nezávislých osob, které jsou v souladu s čl. 8 odst. 4 oprávněny tuto předsednickou funkci zastávat.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jmenování nezávislých osob a jejich náhradníků v souladu s odstavcem 1 je příslušnému soudu členského státu postoupeno teprve po uplynutí padesátidenní lhůty uvedené v čl. 6 odst. 4, a to během dvou týdnů po jejím uplynutí.

2.  Jmenování nezávislých osob a jejich náhradníků v souladu s odstavcem 1 je příslušnému soudu členského státu postoupeno teprve po uplynutí lhůty jednoho měsíce uvedené v čl. 6 odst. 4, a to během dvou týdnů po jejím uplynutí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušný soud přijme rozhodnutí v souladu s odstavcem 1 a oznámí je žadateli. Platný postup, jímž se příslušný soud řídí při jmenování nezávislých osob v případě, že tyto osoby nebyly jmenovány členskými státy, je tentýž jako postup použitelný v rámci vnitrostátních pravidel pro rozhodčí řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, kdy v případě, že se stranám nepodaří dosáhnout v otázce jmenování rozhodců dohody, jmenují rozhodce soudy. Příslušný soud rovněž informuje příslušné orgány, jimž se předtím nepodařilo ustanovit poradní komisi. Tento členský stát je oprávněn požadovat rozhodnutí soudu, pakliže mu toto právo náleží na základě vnitrostátních právních předpisů. V případě zamítnutí se žadatel může proti rozhodnutí soudu v souladu s vnitrostátními procesními předpisy odvolat.

3.  Příslušný soud přijme do jednoho měsíce rozhodnutí v souladu s odstavcem 1 a oznámí je žadateli. Platný postup, jímž se příslušný soud řídí při jmenování nezávislých osob v případě, že tyto osoby nebyly jmenovány členskými státy, je tentýž jako postup použitelný v rámci vnitrostátních pravidel pro rozhodčí řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, kdy v případě, že se stranám nepodaří dosáhnout v otázce jmenování rozhodců dohody, jmenují rozhodce soudy. Příslušný soud rovněž informuje příslušné orgány, jimž se předtím nepodařilo ustanovit poradní komisi. Tento členský stát je oprávněn požadovat rozhodnutí soudu, pakliže mu toto právo náleží na základě vnitrostátních právních předpisů. V případě zamítnutí se žadatel může proti rozhodnutí soudu v souladu s vnitrostátními procesními předpisy odvolat.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jedna nebo dvě nezávislé a uznávané osoby, kterou nebo které jmenuje každý příslušný orgán na základě seznamu osob, na nějž se odkazuje v odstavci 4.

c)  jedna nebo dvě nezávislé a uznávané osoby, kterou nebo které jmenuje každý příslušný orgán na základě seznamu osob, na nějž se odkazuje v odstavci 4, s výjimkou osob, které navrhl jejich vlastní členský stát.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou rozhodnout, že zástupce uvedené v písm. b) jmenují nastálo.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokud tato osoba má či měla významný vlastnický podíl u jednoho nebo u každého z daňových poplatníků nebo je či byla jeho či jejich zaměstnancem nebo poradcem;

b)  pokud tato osoba nebo příbuzný této osoby má či měla významný vlastnický podíl u jednoho nebo u každého z daňových poplatníků nebo je či byla jeho či jejich zaměstnancem nebo poradcem;

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nezávislé a uznávané osoby musí být státními příslušníky členského státu s bydlištěm v Unii. Musí být způsobilé a nezávislé.

Nezávislé a uznávané osoby musí být státními příslušníky členského státu s bydlištěm v Unii a pokud možno úředníky a státními zaměstnanci pracujícími v oblasti daňového práva nebo členy správního soudu. Musí být způsobilé, nezávislé, nestrannébezúhonné.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi jména jimi jmenovaných nezávislých a uznávaných osob. Členské státy mohou ve svém oznámení upřesnit, které z pěti jimi jmenovaných osob mohou být jmenovány do funkce předsedy. Poskytnou Komisi také úplné a aktuální informace týkající se jejich profesního a akademického zázemí, způsobilosti, odbornosti a střetu zájmů. Členské státy Komisi neprodleně informují o veškerých změnách, k nimž v tomto seznamu nezávislých osob dojde.

Členské státy oznámí Komisi jména jimi jmenovaných nezávislých a uznávaných osob. Členské státy ve svém oznámení upřesní, které z pěti jimi jmenovaných osob mohou být jmenovány do funkce předsedy. Poskytnou Komisi také úplné a aktuální informace týkající se jejich profesního a akademického zázemí, způsobilosti, odbornosti a střetu zájmů. V případě změn v životopise nezávislých osob se tyto informace aktualizují. Členské státy Komisi neprodleně informují o veškerých změnách, k nimž v tomto seznamu nezávislých osob dojde.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise má pravomoc zkontrolovat informace podle třetího pododstavci týkající se nezávislých a uznávaných osob jmenovaných členskými státy. Tyto kontroly se provádí do tří měsíců po obdržení informací od členského státu. Má-li Komise pochybnosti o nezávislosti jmenovaných osob, může vyzvat členský stát, aby poskytnul dodatečné informace, a pokud tyto pochyby přetrvají, může členský stát požádat, aby tuto osobu ze seznamu odstranil a jmenoval někoho jiného.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Seznam nezávislých a uznávaných osob je veřejně přístupný.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány dotčených členských států se mohou dohodnout, že namísto poradní komise ustanoví komisi pro alternativní řešení sporů, která vydá stanovisko k zamezení dvojího zdanění v souladu s článkem 13.

1.  Příslušné orgány dotčených členských států se mohou dohodnout, že namísto poradní komise ustanoví komisi pro alternativní řešení sporů, která vydá stanovisko k zamezení dvojího zdanění v souladu s článkem 13. Ustanovení komise pro alternativní řešení sporů však musí zůstat pokud možno výjimečným opatřením.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Svým složením a svou formou se komise pro alternativní řešení sporů může od poradní komise lišit a může uplatňovat smírčí a mediační postupy, vydávat odborné posudky a rozhodnutí ve věci samé či používat jakékoli další postupy a metody řešení sporů.

2.  Svým složením a svou formou se komise pro alternativní řešení sporů může od poradní komise lišit a může uplatňovat smírčí a mediační postupy, vydávat odborné posudky a rozhodnutí ve věci samé či používat jakékoli další účinné a uznávané postupy a metody řešení sporů.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na komisi pro alternativní řešení sporů se vztahují články 11 až 15 vyjma čl. 13 odst. 3 o pravidlech týkajících se většiny. Příslušné orgány dotčených členských států se mohou v rámci pravidel fungování komise pro alternativní řešení sporů dohodnout na různých pravidlech týkajících se většiny.

4.  Na komisi pro alternativní řešení sporů se vztahují články 11 až 15 vyjma čl. 13 odst. 3 o pravidlech týkajících se většiny. Příslušné orgány dotčených členských států se mohou v rámci pravidel fungování komise pro alternativní řešení sporů dohodnout na různých pravidlech týkajících se většiny za předpokladu, že je zajištěno, aby osoby jmenované k řešení sporů byly nezávislé a aby neexistoval žádný střet zájmů.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví, že ve lhůtě 50 kalendářních dnů, která je stanovena v čl. 6 odst. 4, oznámí každý příslušný orgán dotčených členských států daňovým poplatníkům:

1.  Členské státy stanoví, že ve lhůtě jednoho měsíce, která je stanovena v čl. 6 odst. 4, oznámí každý příslušný orgán dotčených členských států daňovým poplatníkům:

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Datum uvedené v písm. b) prvního pododstavce se stanoví tak, aby nebyla překročena lhůta šesti měsíců od ustavení poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů.

Datum uvedené v písm. b) prvního pododstavce se stanoví tak, aby nebyla překročena lhůta tří měsíců od ustavení poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud k oznámení pravidel fungování daňovým poplatníkům nedošlo nebo jejich oznámení bylo neúplné, členské státy stanoví, že nezávislé osoby a předseda doplní pravidla fungování podle přílohy II a zašlou je do dvou týdnů od uplynutí lhůty 50 kalendářních dnů stanovené v čl. 6 odst. 4 daňovému poplatníkovi. Pokud se nezávislé osoby a předseda na pravidlech fungování neshodnou nebo je neoznámí daňovým poplatníkům, mohou se tito daňoví poplatníci za účelem vyvození všech právních důsledků a zavedení pravidel fungování obrátit na příslušný soud státu, ve kterém mají své bydliště nebo sídlo.

3.  Pokud k oznámení pravidel fungování daňovým poplatníkům nedošlo nebo jejich oznámení bylo neúplné, členské státy stanoví, že nezávislé osoby a předseda doplní pravidla fungování podle přílohy II a zašlou je do dvou týdnů od uplynutí lhůty jednoho měsíce stanovené v čl. 6 odst. 4 daňovému poplatníkovi. Pokud se nezávislé osoby a předseda na pravidlech fungování neshodnou nebo je neoznámí daňovým poplatníkům, mohou se tito daňoví poplatníci za účelem vyvození všech právních důsledků a zavedení pravidel fungování obrátit na příslušný soud státu, ve kterém mají své bydliště nebo sídlo.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely řízení uvedeného v článku 6 mohou dotčení daňoví poplatníci předkládat poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy a doklady, které mohou být pro její rozhodnutí důležité. Daňoví poplatníci a příslušné orgány dotčených členských států poskytnou na žádost poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy či doklady. Příslušné orgány kteréhokoli z těchto členských států mohou nicméně poskytnutí informací poradní komisi odepřít v následujících případech:

1.  Pro účely řízení uvedeného v článku 6 předkládají dotčení daňoví poplatníci poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy a doklady, které mohou být pro její rozhodnutí důležité. Daňoví poplatníci a příslušné orgány dotčených členských států poskytnou na žádost poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů veškeré informace, důkazy či doklady. Příslušné orgány kteréhokoli z těchto členských států mohou nicméně poskytnutí informací poradní komisi odepřít v následujících případech:

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vydá příslušným orgánům dotčených členských států své stanovisko nejpozději do šesti měsíců od data, kdy byla ustavena.

1.  Poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vydá příslušným orgánům dotčených členských států své stanovisko nejpozději do tří měsíců od data, kdy byla ustavena.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při vypracovávání svého stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vezme v úvahu platné vnitrostátní předpisy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud mezi dotčenými členskými státy neexistuje žádná smlouva či dohoda o zamezení dvojího zdanění, může se poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů při vypracovávání svého stanoviska odvolat na zavedenou mezinárodní praxi v oblasti daní, jakou představuje například poslední verze vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku.

2.  Při vypracovávání svého stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů vezme v úvahu platné vnitrostátní předpisy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud mezi dotčenými členskými státy neexistuje žádná smlouva či dohoda o zamezení dvojího zdanění, může se poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů při vypracovávání svého stanoviska odvolat na zavedenou mezinárodní praxi v oblasti daní, jakou představuje například poslední verze vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a poslední verze vzorové úmluvy Organizace spojených národů o zamezení dvojímu zdanění.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány se ve lhůtě šesti měsíců od oznámení stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů dohodnou na zamezení dvojího zdanění.

1.  Příslušné orgány se ve lhůtě tří měsíců od oznámení stanoviska poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů dohodnou na zamezení dvojího zdanění.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy stanoví, že příslušné orgány předají konečné rozhodnutí zamezující dvojímu zdanění daňovým poplatníkům ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jeho přijetí. Není-li rozhodnutí oznámeno daňovým poplatníkům ve lhůtě 30 kalendářních dnů, mohou podat v členském státě svého bydliště nebo sídla odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy.

3.  Členské státy stanoví, že příslušné orgány předají konečné rozhodnutí zamezující dvojímu zdanění daňovým poplatníkům ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jeho přijetí. Není-li rozhodnutí oznámeno daňovému poplatníkovi ve lhůtě 30 kalendářních dnů, může tento daňový poplatník podat v členském státě svého bydliště nebo sídla odvolání v souladu s vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Skutečnost, že se spor stal předmětem řízení vedoucího ke vzájemné dohodě nebo řízení pro řešení sporů, nebrání členskému státu v tom, aby v téže věci zahájil soudní řízení nebo správní či trestní řízení směřující k uložení sankcí nebo v takových řízeních pokračoval.

2.  Skutečnost, že se spor stal předmětem řízení vedoucího ke vzájemné dohodě nebo řízení pro řešení sporů, brání členskému státu v tom, aby v téže věci zahájil soudní řízení nebo správní či trestní řízení směřující k uložení sankcí nebo v takových řízeních pokračoval.

Odůvodnění

Je zásadní, aby do doby, než bude přijato rozhodnutí, nebyly daňovému poplatníkovi ukládány sankce týkající se téže záležitosti.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  šest měsíců uvedených v čl. 3 odst. 5;

a)  tři měsíce uvedené v čl. 3 odst. 5;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dva roky uvedené v čl. 4 odst. 1.

b)  jeden rok uvedený v čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Odchylně od ustanovení článku 6 mohou dotčené členské státy zamítnout přístup k řízení pro řešení sporů v případech daňových podvodů, úmyslného neplnění a hrubé nedbalosti.

6.  Odchylně od ustanovení článku 6 mohou dotčené členské státy zamítnout přístup k řízení pro řešení sporů v případech daňových podvodů, které byly prokázány pravomocným rozsudkem v trestním nebo správním řízení, úmyslného neplnění a hrubé nedbalosti ve stejné věci.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vysloví-li s tím všichni dotčení daňoví poplatníci svůj souhlas, příslušné orgány konečné rozhodnutí uvedené v článku 14 uveřejní.

2.  Příslušné orgány uveřejní konečné rozhodnutí uvedené v článku 14 v jeho úplném znění. V případě, že kterýkoliv z daňových poplatníků namítne, že některé konkrétní body rozhodnutí představují citlivé obchodní, průmyslové nebo odborné informace, příslušné orgány tyto argumenty zváží a uveřejní co největší část rozhodnutí, přičemž citlivé části vypustí. Příslušné orgány chrání ústavní práva daňových poplatníků, zejména co se týče informací, jejichž uveřejnění by jednoznačně a evidentně odhalilo citlivé průmyslové a obchodní informace konkurentům, současně však usilují o maximální možnou míru transparentnosti tím, že uveřejní konečné rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud dotčený daňový poplatník nesouhlasí s uveřejněním konečného rozhodnutí v jeho úplném znění, uveřejní příslušné orgány abstrakt tohoto konečného rozhodnutí, ve kterém popíší předmět a skutkovou podstatu sporu, datum, předmětná daňová období, právní základ a průmyslové odvětví a připojí stručný popis konečného výsledku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace určené ke zveřejnění v souladu s prvním pododstavcem zašlou příslušné orgány před jejich uveřejněním daňovým poplatníkům. Na žádost daňového poplatníka příslušné orgány nezveřejní informace, které se týkají obchodního, podnikatelského, průmyslového či služebního tajemství nebo obchodního procesu, stejně jako nezveřejní informace, které jsou v rozporu s veřejnou politikou.

vypouští se

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví vzorové formuláře pro sdělování informací uvedených v odstavcích 2 a 3. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví vzorové formuláře pro sdělování informací uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Informace určené ke zveřejnění v souladu s odstavcem 3 příslušné orgány neprodleně oznámí Komisi.

5.  Informace určené ke zveřejnění v souladu s odstavcem 3 příslušné orgány neprodleně oznámí Komisi. Komise tyto informace zpřístupní v běžně používaném datovém formátu na centrálně spravovaných internetových stránkách.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise zpřístupní na internetu a průběžně aktualizuje seznam nezávislých a uznávaných osob, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4 a na kterém jsou vyznačena jména osob, jež mohou být jmenovány do předsednické funkce. Seznam obsahuje pouze jména těchto osob.

1.  Komise na internetu zpřístupní v otevřeném datovém formátu a průběžně aktualizuje seznam nezávislých a uznávaných osob, na nějž se odkazuje v čl. 8 odst. 4 a na kterém jsou vyznačena jména osob, jež mohou být jmenovány do předsednické funkce. Seznam obsahuje jména, informace o příslušnosti a životopisy těchto osob a informace týkající se jejich kvalifikace a praxe spolu s prohlášeními o jakémkoli střetu zájmů.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Článek 21 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Přezkum

 

Do ... [tři roky po vstupu této směrnice v platnost] Komise na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány přezkoumá uplatňování a rozsah působnosti této směrnice. Komise rovněž přezkoumá, zda by efektivnost a účinnost postupů řešení sporů dále zvýšil poradní výbor stálé povahy („stálá poradní komise“).

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, kterou bude případně doprovázet pozměňovací legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Příloha I – nadpis 5 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Gewerbesteuer

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Příloha I – nadpis 12 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Imposta regionale sulle attività produttive

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0408.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0310.

(3)

Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj zdůrazňuje, že podniky musejí zaplatit svůj spravedlivý podíl daní tam, kde vzniká jejich zisk, ale měly by platit daně pouze jednou. Dvojí zdanění v současnosti představuje jednu z největších překážek pro jednotný trh, neboť vytváří překážky pro přeshraniční investice a má dlouhodobý negativní dopad na růst. Současné postupy pro řešení sporů v EU nejsou dostatečně účinné. Někteří daňoví poplatníci spíše přijmou dvojí zdanění, než aby vynakládali prostředky a čas na zatěžující postupy pro odstranění dvojího zdanění, při nichž není nezaručeno konečné závazné rozhodnutí o odstranění dvojího zdanění. Komise uvádí, že v současnosti existuje zhruba 900 takovýchto sporů týkajících se dvojího zdanění v EU, v nichž se jedná o 10,5 miliardy EUR.

Zpravodaj připomíná, že již v listopadu 2015 se Evropský parlament ve svém usnesení vyjádřil, že úmluva o arbitráži by měla být nahrazena mechanismem EU pro řešení sporů, který obsahuje účinnější postupy pro dosažení vzájemné dohody. Kromě toho Evropský parlament ve svém usnesení z července 2016 zdůraznil, že vytvoření jasného časového rámce pro postupy řešení sporů je klíčovým prvkem pro posílení účinnosti těchto systémů. Za tímto účelem zpravodaj vítá návrh Komise, který se zabývá předchozími výzvami Evropského parlamentu.

Zpravodaj předkládá tyto hlavní vylepšení znění návrhu Komise:

•  Jak ukazují případy, které často trvají dva roky či dokonce déle, vnitrostátní orgány často nemají motivaci jednat rychle a řešit spory týkající se dvojího zdanění. Zpravodaj se domnívá, že existuje značný prostor pro zlepšení výkonnosti příslušných orgánů, a proto navrhuje urychlení procesních kroků. Členské státy by za tímto účelem měly vyčlenit přiměřené lidské, technické a finanční zdroje.

•  Zpravodaj dále zdůrazňuje, že nezávislé osoby jmenované do poradních výborů a komisí pro alternativní řešení sporů musejí být způsobilé a nezávislé, ale zároveň i nestranné a bezúhonné.

•  Pokud daňový poplatník podá stížnost požadující řešení dvojího zdanění, zpravodaj se domnívá, že je zásadní neuvalovat sankce na daňové poplatníky ve vztahu k téže záležitosti do doby, než bude přijato rozhodnutí.

•  Zpravodaj zdůrazňuje, že Unie má potenciál stát se vzorem a zastávat celosvětově vedoucí postavení v oblasti daňové transparentnosti. Za účelem vytvoření harmonizovaného a transparentního rámce pro mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění navrhuje, aby kromě zveřejnění alespoň shrnutí konečných rozhodnutí příslušných orgánů, Komise tyto informace rovněž zpřístupnila na centrálně spravovaných internetových stránkách ve prospěch všech daňových poplatníků. Zpravodaj je přesvědčen, že by to mohlo vést ke snížení celkového počtu budoucích sporů týkajících se stejných otázek a vznikajících mezi stejnými členskými státy.

•  Dále se zpravodaj domnívá, že by Komise měla přezkoumat uplatňování této směrnice po pěti letech s ohledem na možné rozšíření její působnosti na všech případy dvojího zdanění (jako jsou nepřímé daně, daně z příjmu fyzických osob, daně z dědictví, zdanění důchodů ze zaměstnaneckého penzijního pojištění). Po skončení přezkumu by Komise měla předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě, jejíž součástí bude pozměněný legislativní návrh.

•  V současné fázi zpravodaj navrhuje rozšířit oblast působnosti této směrnice na německou daň ze zisku obchodních společností a italskou regionální daň z hospodářské činnosti, který by mohly rovněž vést k případům dvojího zdanění.

Na závěr by zpravodaj rád zdůraznil význam spravedlivého a účinného systému zdanění právnických osob tím, že budou podniky nabádány k tomu, aby plně využívaly výhod jednotného trhu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

Referenční údaje

COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)

Datum konzultace s EP

16.2.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

1.3.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

1.3.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

6.12.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michael Theurer

24.11.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

23.3.2017

3.5.2017

 

 

Datum přijetí

8.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Manuel dos Santos, Bas Eickhout, Eva Kaili, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jens Geier, Jens Gieseke, Seán Kelly, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Datum předložení

14.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Othmar Karas, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Manuel dos Santos, Jonás Fernández, Jens Geier, Roberto Gualtieri, Eva Kaili, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Marco Zanni

1

0

ENF

Bernard Monot

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí