Procedure : 2016/0338(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0225/2017

Indgivne tekster :

A8-0225/2017

Forhandlinger :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Afstemninger :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0314

BETÆNKNING     *
PDF 536kWORD 95k
14.6.2017
PE 599.632v02-00 A8-0225/2017

om forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Michael Theurer

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union

((2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets direktiv ((2016)0686),

–  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0035/2017),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til sin beslutninger af 25. november 2015(1) og af 6. juli 2016(2) om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0225/2017),

1.  godkender Rådets udkast som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad;

5.  opfordrer Rådet til at overveje muligheden for en gradvis ophævelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud(3) efter vedtagelsen af dette direktiv, og derved styrke en koordineret EU-tilgang til tvistbilæggelse ved hjælp af dette direktiv;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Situationer, hvor forskellige medlemsstater beskatter den samme indkomst eller kapital to gange, kan skabe betydelige skattemæssige hindringer for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter. De skaber en urimelig skattebyrde for virksomhederne og medfører sandsynligvis økonomiske forvridninger og ineffektivitet og kan have negativ virkning på investeringer og vækst på tværs af grænserne.

(1)  På grundlag af princippet om retfærdig og effektiv beskatning skal alle foretagender betale en rimelig skat der, hvor overskuddet genereres, men dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning skal undgås. Situationer, hvor forskellige medlemsstater beskatter den samme indkomst eller kapital to gange, kan skabe betydelige skattemæssige hindringer hovedsagelig for små og mellemstore virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter og dermed have en negativ virkning på det indre markeds funktion. De skaber en urimelig skattebyrde, medfører manglende retssikkerhed og unødvendige omkostninger for virksomhederne og medfører sandsynligvis økonomiske forvridninger og ineffektivitet. De har også en negativ virkning på investeringer og vækst på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den 25. november 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, hvor det anfægtede nytten af voldgiftskonventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud1a (EU-voldgiftskonventionen) og gav udtryk for, at det mener, at dette instrument bør ændres og gøres mere effektivt eller erstattes af en EU-tvistbilæggelsesordning med mere effektive gensidige aftaleprocedurer. Den 6. juli 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, hvor det understregede, at fastsættelsen af en klar tidsramme for tvistbilæggelsesprocedurer er af central betydning for effektiviseringen af systemerne.

 

___________

 

1aEFT L 225 af 20.8.1990, s. 10.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Den 16. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik, hvor det opfordrede Kommissionen til at foreslå lovgivning til bedre behandling af grænseoverskridende tvister om dobbeltbeskatning i Unionen og med fokus på tilfælde af ikke kun dobbeltbeskatning, men også dobbelt ikkebeskatning. Det slog ligeledes til lyd for klarere regler og strengere tidsfrister og større gennemsigtighed.

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Forsøg på at eliminere dobbeltbeskatning har ofte ført til en "dobbelt ikkebeskatning", hvor selskaber benytter sig af udhuling af skattegrundlag og overførsel af overskud til at have deres overskud beskattet i medlemsstater med en selskabsskat tæt på nul. Denne igangværende praksis fordrejer konkurrencen, skader nationale virksomheder og undergraver beskatningen til skade for vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Derfor er det nødvendigt, at mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister om dobbeltbeskatning bilægges, og at dobbeltbeskatning ophæves på effektiv vis.

(2)  Nuværende tvistbilæggelsesprocedurer er for lange, kostbare og fører ofte ikke til nogen aftale, i nogle tilfælde uden nogen anerkendelse overhovedet. Nogle virksomheder accepterer i øjeblikket dobbeltbeskatning i stedet for at bruge penge og tid på besværlige procedurer for at undgå dobbeltbeskatning. Derfor er det nødvendigt, at mekanismerne i Unionen sikrer, at tvister om dobbeltbeskatning bilægges effektivt og hurtigt, og at de kan håndhæves, og at dobbeltbeskatning ophæves på effektiv og rettidig vis med regelmæssig og effektiv kommunikation til skatteyderne.

Ændringsforslag     6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  De nuværende mekanismer, som er fastsat i bilaterale skatteaftaler, giver ikke fuldstændig rettidig fritagelse for dobbeltbeskatning i alle tilfælde. Den eksisterende konvention om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (90/436/EØF)7 (EU-voldgiftskonventionen) har et begrænset anvendelsesområde, idet den alene finder anvendelse på tvister om afregningspriser og henførslen af overskud til faste driftssteder. Den overvågning, der blev foretaget som led i gennemførelsen af EU-voldgiftskonventionen, har afsløret visse væsentlige mangler, navnlig med hensyn adgang til proceduren og procedurens varighed og effektive afslutning.

(3)  De nuværende mekanismer, der er fastsat i bilaterale overenskomster om dobbeltbeskatning, giver ikke fuldstændig rettidig fritagelse for dobbeltbeskatning i alle tilfælde. De mekanismer, der er fastsat i disse overenskomster er i mange tilfælde langvarige og omkostningskrævende, svære at få adgang til, og de fører ikke altid til enighed. EU's voldgiftskonvention har et begrænset anvendelsesområde, da den kun finder anvendelse på tvister om interne afregningspriser og fordelingen af overskud til faste driftssteder. Den overvågning, der blev foretaget som led i gennemførelsen af EU-voldgiftskonventionen, har afsløret visse væsentlige mangler, navnlig med hensyn til adgang til proceduren, manglen på retsmidler, procedurens varighed og manglen på en endelig bindende effektiv afslutning. Disse mangler udgør en hindring for investering og bør fjernes.

_________________

 

7 EFT L 225 af 20.8.1990, s. 10.

 

Ændringsforslag     7

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at skabe et fair, klart og stabilt skattemæssigt miljø og mindske antallet af tvister om dobbeltbeskatning i det indre marked er det nødvendigt med i det mindste nogle mindstekrav til konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik. Den indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG), som Kommissionen foreslår1a, er den mest effektive måde at fjerne risikoen for dobbeltbeskatning af virksomheder.

 

______________

 

1aForslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) (COM(2016)0683)

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at skabe et mere fair skattemiljø er der brug for at styrke reglerne om gennemsigtighed og foranstaltningerne mod skatteundgåelse. Samtidig er det i et fair skattesystems ånd at sikre, at skattesubjekter ikke beskattes to gange af den samme indkomst, og at mekanismerne til tvistbilæggelse er dækkende, effektive og bæredygtige. Det er også nødvendigt at forbedre mekanismerne til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning for at imødegå risikoen for et øget antal tvister om dobbelt- eller flerbeskatning vedrørende potentielt store beløb, der opstår i kølvandet på mere regelmæssige og fokuserede revisionspraksisser i skatteforvaltningerne.

(4)  For at skabe et mere fair skattemiljø for foretagender, der er aktive i Unionen, er der brug for at styrke reglerne om gennemsigtighed og foranstaltningerne mod skatteundgåelse og skatteunddragelse på nationalt, europæisk og internationalt plan. At undgå dobbelt ikkebeskatning skal fortsat være en prioritet for EU. Samtidig er det i et fair skattesystems ånd at sikre, at skattesubjekter ikke beskattes to gange af den samme indkomst, og at mekanismerne til tvistbilæggelse er dækkende, effektive og bæredygtige. Det er også af stor vigtighed at forbedre mekanismerne til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning for at imødegå risikoen for et øget antal tvister om dobbelt- eller flerbeskatning vedrørende potentielt store beløb, der opstår i kølvandet på mere regelmæssige og fokuserede revisionspraksisser i skatteforvaltningerne.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at opbygge et fair og effektivt selskabsskattesystem i Unionen er det derfor nødvendigt at indføre en effektiv og virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse af tvister om skatteforhold, som sikrer retssikkerhed og et erhvervsvenligt investeringsklima. Mekanismerne til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning bør også skabe en ensartet og gennemsigtig ramme for løsning af problemer vedrørende dobbeltbeskatning og som sådan give alle skattesubjekter fordele.

(5)  For at opbygge et fair og effektivt selskabsskattesystem i Unionen er det derfor nødvendigt at indføre en effektiv og virkningsfuld retlig ramme for bilæggelse af tvister om skatteforhold, som sikrer retssikkerhed og fremme investeringer. Medlemsstaterne bør til dette formål afsætte passende menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer til de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Unionen har potentialet til at blive et forbillede og en global leder inden for skattemæssig gennemsigtighed og koordinering. Ordningerne til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning bør derfor også skabe en ensartet og gennemsigtig ramme for at løse spørgsmålene om dobbeltbeskatning og skabe fordele for alle skattesubjekter. Medmindre det kan dokumenteres af de pågældende skattesubjekter, at flere følsomme handelsmæssige, industrielle eller erhvervsmæssige oplysninger i afgørelsen ikke må offentliggøres, bør alle endelige afgørelser offentliggøres i deres helhed og også stilles til rådighed af Kommissionen i et fælles dataformat og på en centralt forvaltet webside. Offentliggørelsen af endelige afgørelser er i den offentlige interesse, da den forbedrer forståelsen af, hvordan reglerne skal fortolkes og anvendes. Dette direktiv vil kun kunne udnyttes fuldt ud, hvis tilsvarende regler også anvendes i tredjelande. Derfor bør Kommissionen også fremme oprettelsen af bindende tvistbilæggelsesprocedurer på internationalt plan.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  En effektiv ramme bør give medlemsstaterne mulighed for at foreslå alternative tvistbilæggelsesmekanismer, der i højere grad tager hensyn til de særlige karakteristika ved SMV'er og kan føre til lavere omkostninger, mindre bureaukrati, større effektivitet og hurtigere fjernelse af dobbeltbeskatning.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Ophævelse af dobbeltbeskatning bør opnås gennem en procedure efter hvilken en sag i første omgang indbringes for skattemyndighederne i de berørte medlemsstater med henblik på at bilægge tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. Hvis der ikke er opnået enighed inden for en vis frist, bør sagen overdrages til et rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse, der både består af repræsentanter for de berørte skattemyndigheder og af uafhængige personer. Skattemyndighederne bør træffe en endelig bindende afgørelse med henvisning til udtalelsen fra et rådgivende udvalg eller et udvalg for alternativ tvistbilæggelse.

(6)  Ophævelse af dobbeltbeskatning bør opnås gennem en procedure, som er let at anvende. En sag indbringes i første omgang for skattemyndighederne i de berørte medlemsstater med henblik på at bilægge tvisten gennem en fælles aftaleprocedure. Hvis der ikke er opnået enighed inden for en vis frist, bør sagen overdrages til et rådgivende udvalg eller et udvalg for alternativ tvistbilæggelse, der både består af repræsentanter for de berørte skattemyndigheder og af uafhængige personer, der skal opføres i et offentligt tilgængeligt register over uafhængige personer. Skattemyndighederne bør træffe en endelig bindende afgørelse med henvisning til udtalelsen fra det rådgivende udvalg eller et udvalg for alternativ tvistbilæggelse.

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Proceduren for bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning, der er omhandlet i dette direktiv, består bl.a. i tvistbilæggelse for skattesubjekter. Disse omfatter procedurer med gensidig aftale i henhold til bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster eller EU-voldgiftskonventionen. Den procedure for tvistbilæggelse, der er i dette direktiv, bør prioriteres i forhold til de øvrige løsningsmodeller, da den giver mulighed for en koordineret tilgang i hele EU til tvistbilæggelse, som omfatter klare og bindende regler, en pligt til at fjerne dobbeltbeskatning og en fast tidsramme.

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  For øjeblikket er det uklart, hvordan dette direktiv vedrører eksisterende voldgiftsbestemmelser i bilaterale skatteaftaler og den eksisterende voldgiftskonvention. Kommissionen bør derfor afklare disse forbindelser med henblik på, at skattesubjekter i givet fald kan vælge den procedure, der er bedst egnet til formålet.

Ændringsforslag     15

Forslag til direktiv

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Et stort antal tilfælde med dobbeltbeskatning omfatter tredjelande. Kommissionen bør derfor bestræbe sig på at skabe en global ramme og helst inden for rammerne af OECD. Kommissionen bør, indtil en sådan OECD-ramme er vedtaget, søge at indføre en obligatorisk og bindende aftaleprocedure i stedet for den nuværende frivillige procedure i alle eventuelle sager om grænseoverskridende dobbeltbeskatning.

Ændringsforslag     16

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Dette direktiv bør udvides snarest muligt. Direktivet fastlægger alene en ramme til løsning af tvister om dobbeltbeskatning af virksomhedsoverskud. Tvister om dobbeltbeskatning af indkomst som pensioner, lønninger er ikke blevet medtaget i direktivets anvendelsesområde, selv om indvirkningen på enkeltpersoners kan være betydelig. Medlemsstaternes forskellige fortolkninger af en skatteaftale kan føre til økonomisk dobbeltbeskatning, f.eks. hvis en medlemsstat fortolker en indtægtskilde som løn, mens den anden medlemsstat fortolker samme indtægtskilde som overskud. Derfor bør fortolkningen af forskellene i beskatning af indkomst mellem medlemsstaterne også være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag     17

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Kommissionen bør undersøge anvendelsen af direktivet efter en periode på fem år, og medlemsstaterne bør bistå Kommissionen ved at fremlægge relevant input til den pågældende revision —

(11)  Kommissionen bør undersøge anvendelsen af direktivet efter en periode på fem år, herunder en bestemmelse af, hvorvidt direktivet fortsat bør anvendes, eller om det bør ændres. Medlemsstaterne bør bistå Kommissionen ved at fremlægge relevant input til den pågældende revision. Ved revisionens afslutning bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende en vurdering af udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til at omfatte samtlige grænseoverskridende situationer med dobbeltbeskatning og dobbelt ikkebeskatning og, hvis dette er relevant, et forslag til ændring af lovgivningen

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelsen af national lovgivning eller bestemmelser i internationale aftaler i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at hindre skatteunddragelse, skattesvig eller misbrug.

Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelsen af national lovgivning eller bestemmelser i internationale aftaler i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at hindre skatteunddragelse, skatteundgåelse, skattesvig eller misbrug.

Ændringsforslag     19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ethvert skattesubjekt, der dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en klage med anmodning om ophævelse af dobbeltbeskatningen til hver af de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater senest tre år efter modtagelsen af den første meddelelse om det forhold, der giver anledning til dobbeltbeskatning, hvad enten skattesubjektet anvender retsmidlerne i den berørte medlemsstats nationale lovgivning eller ej. I sin klage til hver af de kompetente myndigheder angiver skattesubjektet, hvilke andre medlemsstater, der er berørt.

1.  Ethvert skattesubjekt, der dobbeltbeskattes, har ret til at indgive en klage med anmodning om ophævelse af dobbeltbeskatningen til hver af de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater senest tre år efter modtagelsen af den første meddelelse om det forhold, der giver anledning til dobbeltbeskatning, hvad enten skattesubjektet anvender retsmidlerne i den berørte medlemsstats nationale lovgivning eller ej. I sin klage, som skattesubjektet indgiver samtidigt til begge de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, angiver skattesubjektet, hvilke andre medlemsstater, der er berørt. Kommissionen skal oprette et centralt kontaktpunkt på alle EU's officielle sprog, som er let tilgængelige for offentligheden med ajourførte kontaktoplysninger for alle kompetente myndigheder og en fuldstændig oversigt over gældende EU-lovgivning og skatteoverenskomster.

Ændringsforslag     20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder bekræfter modtagelsen af klagen senest en måned efter at have modtaget den. De oplyser desuden de kompetente myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater om modtagelse af klagen.

2.  Hver kompetent myndighed bekræfter skriftligt modtagelsen af klagen og underretter de kompetente myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater inden for to uger efter modtagelse af klagen.

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  navn, adresse, skatteidentifikationsnummer og andre oplysninger, der er nødvendige for at identificere den eller de skattesubjekter, der indgiver klagen til de kompetente myndigheder, og ethvert andet skattesubjekt, der er direkte berørt

a)  navn, adresse, skatteidentifikationsnummer og andre oplysninger, der er nødvendige for at identificere den eller de skattesubjekter, der indgiver klagen til de kompetente myndigheder, og ethvert andet skattesubjekt, der, så vidt det er skattesubjektet bekendt, er direkte berørt

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  nationale bestemmelser og dobbeltbeskatningsoverenskomster, der finder anvendelse

udgår

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  skattesubjektets tilsagn om at svare så fuldstændigt og hurtigt som muligt på alle relevante anmodninger fra en kompetent myndighed og om at indgive dokumentation som anmodet af de kompetente myndigheder

iii)  skattesubjektets tilsagn om at svare så fuldstændigt og hurtigt som muligt på alle relevante anmodninger fra en kompetent myndighed og om at indgive dokumentation som anmodet af de kompetente myndigheder, idet de kompetente myndigheder taget behørigt hensyn til begrænsninger i adgangen til de anmodede dokumenter og eksterne forsinkelser

Ændringsforslag     24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  særlige supplerende oplysninger, som de kompetente myndigheder måtte udbede sig.

f)  særlige supplerende oplysninger, som de kompetente myndigheder måtte udbede sig, og som er relevante for skattesagen.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan antages til realitetsbehandling, og om hvorvidt der kan gives medhold i klagen senest seks måneder efter dens modtagelse. De kompetente myndigheder oplyser skattesubjektet og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om deres afgørelse,

5.  De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt et skattesubjekts klage kan antages til realitetsbehandling, og om hvorvidt der kan gives medhold i klagen senest tre måneder efter modtagelse af klagen, og de oplyser skriftligt skattesubjektet og den kompetente myndighed i de øvrige medlemsstater om deres afgørelse inden for to uger.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder træffer afgørelse om at give medhold i klagen, jf. artikel 3, stk. 5, skal de bestræbe sig på at ophæve dobbeltbeskatningen gennem en gensidig aftaleprocedure inden for to år fra den seneste meddelelse om en af medlemsstaternes afgørelse om at give medhold i klagen.

Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder træffer afgørelse om at give medhold i klagen, jf. artikel 3, stk. 5, skal de bestræbe sig på at ophæve dobbeltbeskatningen gennem en gensidig aftaleprocedure inden for ét år fra den seneste meddelelse om en af medlemsstaternes afgørelse om at give medhold i klagen.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den periode på to år, der er omhandlet i første afsnit, kan forlænges med op til seks måneder efter anmodning fra en kompetent myndighed i en berørt medlemsstat, hvis den anmodende kompetente myndighed fremlægger skriftlig begrundelse herfor. Forlængelse sker med forbehold af skattesubjekternes og de øvrige kompetente myndigheders samtykke.

Den periode på ét år, der er omhandlet i første afsnit, kan forlænges med op til seks måneder efter anmodning fra en kompetent myndighed i en berørt medlemsstat, hvis den anmodende kompetente myndighed fremlægger skriftlig begrundelse herfor. Forlængelse sker med forbehold af skattesubjekternes og de øvrige kompetente myndigheders samtykke.

Ændringsforslag     28

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når medlemsstaternes kompetente myndigheder har indgået en aftale om at ophæve dobbeltbeskatningen inden for den i stk. 1 anførte periode, giver de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater meddelelse herom til skattesubjektet i form af en afgørelse, som er bindende for myndigheden og kan håndhæves af skattesubjektet, forudsat at skattesubjektet giver afkald på retten til at benytte nationale retsmidler. Denne afgørelse fuldbyrdes uanset de tidsfrister, der er fastsat i de berørte medlemsstaters nationale lovgivning.

3.  Når medlemsstaternes kompetente myndigheder har indgået en aftale om at ophæve dobbeltbeskatningen inden for den i stk. 1 anførte periode, giver de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater inden for fem dage meddelelse herom til skattesubjektet i form af en afgørelse, som er bindende for myndigheden og kan håndhæves af skattesubjektet, forudsat at skattesubjektet giver afkald på retten til at benytte nationale retsmidler. Denne afgørelse fuldbyrdes straks uanset de tidsfrister, der er fastsat i de berørte medlemsstaters nationale lovgivning.

Ændringsforslag     29

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder ikke har indgået en aftale om at ophæve dobbeltbeskatningen inden for den i stk. 1 anførte periode, oplyser de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skattesubjekterne om årsagerne hertil.

4.  Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder ikke har indgået en aftale om at ophæve dobbeltbeskatningen inden for den i stk. 1 anførte periode, oplyser de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder inden for to uger skattesubjekterne om årsagerne hertil, og de oplyser skattesubjektet om dennes muligheder for at klage og giver de relevante kontaktoplysninger til klageinstanser.

Ændringsforslag     30

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om at afvise klagen, hvis klagen ikke kan antages til realitetsbehandling, hvis der ikke forekommer dobbeltbeskatning, eller hvis fristen på tre år, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, ikke er overholdt.

1.  De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om at afvise klagen, hvis klagen ikke kan antages til realitetsbehandling, hvis der ikke forekommer dobbeltbeskatning, eller hvis fristen på tre år, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, ikke er overholdt. De kompetente myndigheder oplyser skattesubjektet om årsagerne til afvisningen af klagen.

Ændringsforslag     31

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder ikke har truffet afgørelse om et skattesubjekts klage senest seks måneder efter modtagelsen, betragtes klagen som afvist.

2.  Hvis de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder ikke har truffet afgørelse om et skattesubjekts klage senest tre måneder efter modtagelsen, betragtes klagen som afvist, og skattesubjektet underrettes inden for én måned efter denne tremånedersperiode.

Ændringsforslag     32

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved afvisning af klagen har skattesubjektet ret til at påklage afvisningen over de berørte medlemsstaters kompetente myndigheders afgørelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

3.  Hvis klagen afvises, har skattesubjektet ret til at påklage afvisningen over de berørte medlemsstaters kompetente myndigheders afgørelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Skattesubjektet har ret til at indgive klage til én af de kompetente myndigheder. Den kompetente myndighed, som klagen er indgivet til, underretter straks den anden kompetente myndighed om indgivelsen af klagen, og de to kompetente myndigheder koordinerer deres arbejde i forbindelse med behandlingen af klagen. I sager vedrørende SMV'er gælder, at hvis klagen antages, skal den finansielle byrde bæres af den kompetente myndighed, der oprindeligt har afvist klagen.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest seks måneder efter datoen for meddelelse af den seneste afgørelse fra de berørte medlemsstaters kompetente myndigheders om afvisning af klagen efter artikel 5, stk. 1, træffer det rådgivende udvalg afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan gives medhold i klagen. Hvis der ikke meddeles en afgørelse inden for seks måneder, betragtes klagen som afvist.

2. Senest tre måneder efter datoen for meddelelse af den seneste afgørelse fra de berørte medlemsstaters kompetente myndigheders om afvisning af klagen efter artikel 5, stk. 1, træffer det rådgivende udvalg afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan gives medhold i klagen. Hvis der ikke meddeles en afgørelse inden for tre måneder, betragtes klagen som afvist.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at der er tale om dobbeltbeskatning, og at klagen kan antages til realitetsbehandling, indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. artikel 4, efter anmodning af en af de kompetente myndigheder. De pågældende kompetente myndigheder giver det rådgivende udvalg, de øvrige berørte kompetente myndigheder og skattesubjekterne meddelelse om denne anmodning. Den periode på to år, som er fastsat i artikel 4, stk. 1, starter fra den dato, hvor det rådgivende udvalg træffer afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan gives medhold i sagen.

Hvis det rådgivende udvalg bekræfter, at der er tale om dobbeltbeskatning, og at klagen kan antages til realitetsbehandling, indledes den gensidige aftaleprocedure, jf. artikel 4, efter anmodning af en af de kompetente myndigheder. De pågældende kompetente myndigheder giver det rådgivende udvalg, de øvrige berørte kompetente myndigheder og skattesubjekterne meddelelse om denne anmodning. Den periode på ét år, som er fastsat i artikel 4, stk. 1, starter fra den dato, hvor det rådgivende udvalg træffer afgørelse om, hvorvidt klagen kan antages til realitetsbehandling, og hvorvidt der kan gives medhold i sagen.

Ændringsforslag     35

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det rådgivende udvalg nedsættes af kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, når de ikke har kunnet nå frem til en aftale om ophævelse af dobbeltbeskatningen gennem den gensidige aftaleprocedure inden for den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

3. Hvis de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater ikke har kunnet nå frem til en aftale om ophævelse af dobbeltbeskatningen gennem den gensidige aftaleprocedure inden for den frist, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, udsteder det rådgivende udvalg en udtalelse om fjernelsen af dobbeltbeskatningen i henhold til artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Det rådgivende udvalg nedsættes senest 50 kalenderdage regnet fra udløbet af perioden på seks måneder, som er fastsat i artikel 3, stk. 5, hvis det rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 1.

4. Det rådgivende udvalg nedsættes senest en måned regnet fra udløbet af perioden på tre måneder, som er fastsat i artikel 3, stk. 5, hvis det rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 1.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det rådgivende udvalg nedsættes senest 50 kalenderdage regnet fra udløbet af den i artikel 4, stk. 1, fastsatte periode, hvis det rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 2.

Det rådgivende udvalg nedsættes senest en måned regnet fra udløbet af den i artikel 4, stk. 1, fastsatte periode, hvis det rådgivende udvalg er nedsat efter stk. 2.

Ændringsforslag     38

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en medlemsstats kompetente myndigheder ikke har kunnet udpege mindst én uafhængig person og dennes stedfortræder, kan skattesubjektet anmode den kompetente domstol i den pågældende medlemsstat om at udpege en uafhængig person og dennes stedfortræder fra den liste, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4.

Hvis en medlemsstats kompetente myndigheder ikke har kunnet udpege mindst én uafhængig person og dennes stedfortræder, kan skattesubjektet anmode den kompetente domstol i den pågældende medlemsstat om inden for tre måneder at udpege en uafhængig person og dennes stedfortræder fra den liste, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4.

Ændringsforslag     39

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i alle de berørte medlemsstater ikke har kunnet udpege mindst én uafhængig person og dennes stedfortræder, kan skattesubjektet anmode de kompetente domstole i hver medlemsstat om at udpege de to uafhængige personer i overensstemmelse med stk. 2 og stk. 3. De således udpegede uafhængige personer udpeger formanden ved lodtrækning fra listen over uafhængige personer, der kan komme i betragtning til formandsposten, jf. artikel 8, stk. 4.

Hvis de kompetente myndigheder i alle de berørte medlemsstater ikke har kunnet udpege mindst én uafhængig person og dennes stedfortræder, kan skattesubjektet anmode de kompetente domstole i hver medlemsstat om at udpege de to uafhængige personer i overensstemmelse med stk. 2 og stk. 3. Kommissionen stiller tydeligt kontaktoplysninger for de kompetente retter i hver medlemsstat til rådighed i et centralt informationspunkt på sit websted på alle EU's officielle sprog. De således udpegede uafhængige personer udpeger formanden ved lodtrækning fra listen over uafhængige personer, der kan komme i betragtning til formandsposten, jf. artikel 8, stk. 4.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udpegelsen af de uafhængige personer og deres stedfortrædere i henhold til stk. 1 indbringes først for en kompetent domstol i en medlemsstat efter udløbet af den 50-dages periode, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, og senest to uger efter udløbet af denne periode.

2.  Udpegelsen af de uafhængige personer og deres stedfortrædere i henhold til stk. 1 indbringes først for en kompetent domstol i en medlemsstat efter udløbet af den periode på en måned, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, og senest to uger efter udløbet af denne periode.

Ændringsforslag     41

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder træffer en afgørelse efter stk. 1 og giver ansøgeren meddelelse herom. Den procedure, som finder anvendelse, når den kompetente domstol udpeger de uafhængige personer, hvis medlemsstaterne ikke har kunnet gøre det, er den samme, som den, der finder anvendelse efter de nationale bestemmelser om civil og handelsmæssig voldgift, når domstole udpeger voldgiftsmænd i sager, hvor parterne ikke kan blive enige herom. Den kompetente domstol meddeler desuden sin afgørelse til de kompetente myndigheder, som ikke kunne nedsætte det rådgivende udvalg. Den pågældende medlemsstat har ret til at påklage domstolens afgørelse, forudsat at dette er muligt efter national lov. Såfremt klagen afvises, har klageren ret til at påklage domstolens afgørelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

3.  De kompetente myndigheder træffer inden for en måned en afgørelse efter stk. 1 og giver ansøgeren meddelelse herom. Den procedure, som finder anvendelse, når den kompetente domstol udpeger de uafhængige personer, hvis medlemsstaterne ikke har kunnet gøre det, er den samme, som den, der finder anvendelse efter de nationale bestemmelser om civil og handelsmæssig voldgift, når domstole udpeger voldgiftsmænd i sager, hvor parterne ikke kan blive enige herom. Den kompetente domstol meddeler desuden sin afgørelse til de kompetente myndigheder, som ikke kunne nedsætte det rådgivende udvalg. Den pågældende medlemsstat har ret til at påklage domstolens afgørelse, forudsat at dette er muligt efter national lov. Såfremt klagen afvises, har klageren ret til at påklage domstolens afgørelse i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

Ændringsforslag     42

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en eller to uafhængige personer, som udpeges af hver af de kompetente myndigheder fra listen over personer, der er omhandlet i stk. 4.

c)  en eller to uafhængige personer, som udpeges af hver af de kompetente myndigheder fra listen over personer, der er omhandlet i stk. 4, med undtagelse af de personer, som deres egen medlemsstat har foreslået.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan beslutte at udpege de repræsentanter, der er nævnt i litra b), på et permanent grundlag.

Ændringsforslag     44

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  såfremt denne person besidder eller har besiddet betydelige interesser i den ene eller i begge de pågældende skattesubjekter, eller er eller har været ansat heri eller rådgiver herfor

b)  såfremt denne person eller et af denne persons familiemedlemmer besidder eller har besiddet betydelige interesser i den ene eller i begge de pågældende skattesubjekter, eller er eller har været ansat heri eller rådgiver herfor

Ændringsforslag     45

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uafhængige personer skal være statsborgere i en medlemsstat og have bopæl i Unionen. De skal være kompetente og uafhængige.

Uafhængige personer skal være statsborgere i en medlemsstat og have bopæl i Unionen og skal fortrinsvis være tjenestemænd og ansatte, som arbejder på det skatteretlige område eller i en forvaltningsdomstol. De skal være kompetente, uafhængige, upartiske og have stor integritet.

Ændringsforslag     46

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navnene på de uafhængige personer, som de har udpeget. Medlemsstaterne kan i meddelelsen specificere, hvilke af de fem udpegede personer, der kan udpeges som formand. De giver desuden Kommissionen fuldstændige og ajourførte oplysninger om deres faglige og akademiske kvalifikationer, kompetenceområder, sagkundskab og interessekonflikter. Medlemsstaterne underretter uden ophold Kommissionen om enhver ændring af listen over uafhængige personer.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navnene på de uafhængige personer, som de har udpeget. Medlemsstaterne skal i meddelelsen specificere, hvilke af de fem udpegede personer, der kan udpeges som formand. De giver desuden Kommissionen fuldstændige og ajourførte oplysninger om deres faglige og akademiske kvalifikationer, kompetenceområder, sagkundskab og interessekonflikter. Disse oplysninger skal ajourføres i tilfælde af ændringer i et curriculum vitae for de uafhængige personer. Medlemsstaterne underretter uden ophold Kommissionen om enhver ændring af listen over uafhængige personer.

Ændringsforslag     47

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at kontrollere de oplysninger, der er omhandlet i tredje afsnit, vedrørende de uafhængige personer, der er udpeget af medlemsstaterne. Kontrollen skal foretages senest tre måneder efter modtagelsen af denne underretning fra medlemsstaten. Hvis Kommissionen er i tvivl om uafhængigheden af de indstillede personer, kan den anmode en medlemsstat om at give yderligere oplysninger, og, hvis der fortsat hersker tvivl, kan den anmode medlemsstaten om at fjerne den pågældende fra listen og udpege en anden person.

Ændringsforslag     48

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Listen over uafhængige personer skal være offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag     49

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan træffe aftale om i stedet for det rådgivende udvalg at nedsætte et udvalg for alternativ tvistbilæggelse, der skal afgive udtalelse om ophævelse af dobbeltbeskatningen i overensstemmelse med artikel 13.

1.  De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan træffe aftale om i stedet for det rådgivende udvalg at nedsætte et udvalg for alternativ tvistbilæggelse, der skal afgive udtalelse om ophævelse af dobbeltbeskatningen i overensstemmelse med artikel 13. Anvendelse af udvalget for alternativ tvistbilæggelse bør dog fortsat være en undtagelse.

Ændringsforslag     50

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udvalget for alternativ tvistbilæggelse kan med hensyn til dets sammensætning og form afvige fra det rådgivende udvalg og benytte sig af forlig, mægling, ekspertskøn, domsafgørelse eller andre tvistbilæggelsesprocedurer eller -metoder til at bilægge tvisten.

2.  Udvalget for alternativ tvistbilæggelse kan med hensyn til dets sammensætning og form afvige fra det rådgivende udvalg og benytte sig af forlig, mægling, ekspertskøn, domsafgørelse eller andre effektive og anerkendte tvistbilæggelsesprocedurer eller -metoder til at bilægge tvisten.

Ændringsforslag     51

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Artikel 11-15 finder anvendelse på udvalget for alternativ tvistbilæggelse, undtagen reglerne om flertal, som er fastlagt i artikel 13, stk. 3. De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan træffe aftale om andre regler om flertal i reglerne for det alternative udvalg for tvistbilæggelses funktion.

4.  Artikel 11-15 finder anvendelse på udvalget for alternativ tvistbilæggelse, undtagen reglerne om flertal, som er fastlagt i artikel 13, stk. 3. De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder kan træffe aftale om andre regler om flertal i reglerne for det alternative udvalg for tvistbilæggelses funktion, forudsat, at uafhængigheden af de personer, der er udpeget til at løse tvister, og fraværet af interessekonflikter er garanteret.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for, at hver kompetent myndighed i de berørte medlemsstater inden for perioden på 50 kalenderdage som fastsat i artikel 6, stk. 4, giver skattesubjekterne meddelelse om følgende:

1.  Medlemsstaterne sørger for, at hver kompetent myndighed i de berørte medlemsstater inden for perioden på en måned som fastsat i artikel 6, stk. 4, giver skattesubjekterne meddelelse om følgende:

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i første afsnit, litra b), omhandlede dato fastsættes senest seks måneder efter nedsættelsen af det rådgivende udvalg eller af udvalget for alternativ tvistbilæggelse.

Den i første afsnit, litra b), omhandlede dato fastsættes senest tre måneder efter nedsættelsen af det rådgivende udvalg eller af udvalget for alternativ tvistbilæggelse.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis reglerne for udvalget funktion ikke meddeles skattesubjektet eller ikke meddeles i deres helhed, sørger medlemsstaterne for, at de uafhængige personer og formanden færdiggør reglerne for udvalgets funktion i overensstemmelse med bilag II og sender dem til skattesubjektet senest to uger efter udløbet af den periode på 50 kalenderdage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4. Såfremt de uafhængige personer og formanden ikke kan nå til enighed om reglerne for udvalgets funktion eller ikke meddeler dem til skattesubjekterne, kan disse indbringe sagen for den kompetente domstol i den medlemsstat, hvor de har bopæl eller har driftssted, så alle retlige konsekvenser drages, og reglerne for udvalgets funktion gennemføres.

3.  Hvis reglerne for udvalgets funktion ikke meddeles skattesubjektet eller ikke meddeles i deres helhed, sørger medlemsstaterne for, at de uafhængige personer og formanden færdiggør reglerne for udvalgets funktion i overensstemmelse med bilag II og sender dem til skattesubjektet senest to uger efter udløbet af periode på en måned, der er fastsat i artikel 6, stk. 4. Såfremt de uafhængige personer og formanden ikke kan nå til enighed om reglerne for udvalgets funktion eller ikke meddeler dem til skattesubjekterne, kan disse indbringe sagen for den kompetente domstol i den medlemsstat, hvor de har bopæl eller har driftssted, så alle retlige konsekvenser drages, og reglerne for udvalgets funktion gennemføres.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den eller de berørte skattesubjekter kan med hensyn til den procedure, der er omhandlet i artikel 6, indgive enhver oplysning, dokumentation eller ethvert dokument, der måtte være relevante for afgørelsen, til det rådgivende udvalg eller til udvalget for alternativ tvistbilæggelse. Skattesubjektet/-erne og de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder indgiver efter anmodning herom enhver oplysning, dokumentation eller ethvert dokument til det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse. De kompetente myndigheder i hver af disse medlemsstater kan nægte at indgive oplysninger til det rådgivende udvalg i følgende tilfælde:

1.  Den eller de berørte skattesubjekter skal med hensyn til den procedure, der er omhandlet i artikel 6, indgive enhver oplysning, dokumentation eller ethvert dokument, der måtte være relevante for afgørelsen, til det rådgivende udvalg eller til udvalget for alternativ tvistbilæggelse. Skattesubjektet/-erne og de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder indgiver efter anmodning herom enhver oplysning, dokumentation eller ethvert dokument til det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse. De kompetente myndigheder i hver af disse medlemsstater kan nægte at indgive oplysninger til det rådgivende udvalg i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse afgiver udtalelse senest seks måneder efter den dato, hvor det blev nedsat af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder.

1.  Det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse afgiver udtalelse senest tre måneder efter den dato, hvor det blev nedsat af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder.

Ændringsforslag     57

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved udarbejdelsen af sin udtalelse tager det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse hensyn til gældende nationale regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Findes der ikke en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller -aftale mellem de berørte medlemsstater, kan det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse ved udarbejdelsen af sin udtalelse henvise til international praksis på skatteområdet såsom OECD's seneste modeloverenskomst.

2.  Ved udarbejdelsen af sin udtalelse tager det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse hensyn til gældende nationale regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Findes der ikke en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller -aftale mellem de berørte medlemsstater, kan det rådgivende udvalg eller udvalget for alternativ tvistbilæggelse ved udarbejdelsen af sin udtalelse henvise til international praksis på skatteområdet såsom OECD's seneste modeloverenskomst såvel som FN's seneste model for dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder træffer senest seks måneder efter meddelelse af udtalelsen fra det rådgivende udvalg eller fra udvalget for alternativ tvistbilæggelse aftale om ophævelse af dobbeltbeskatningen.

1.  De kompetente myndigheder træffer senest tre måneder efter meddelelse af udtalelsen fra det rådgivende udvalg eller fra udvalget for alternativ tvistbilæggelse aftale om ophævelse af dobbeltbeskatningen.

Ændringsforslag     59

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sørger for, at hver af de kompetente myndigheder meddeler skattesubjekterne den endelige afgørelse om at ophæve dobbeltbeskatningen inden for 30 kalenderdage efter vedtagelsen. Hvis skattesubjekterne ikke meddeles afgørelsen inden for perioden på 30 kalenderdage, kan de klage i den medlemsstat, hvor de har bopæl eller har fast driftssted, i overensstemmelse med de nationale regler.

3.  Medlemsstaterne sørger for, at hver af de kompetente myndigheder meddeler skattesubjekterne den endelige afgørelse om at ophæve dobbeltbeskatningen inden for 30 kalenderdage efter vedtagelsen. Hvis skattesubjekterne ikke meddeles denne afgørelse inden for perioden på 30 kalenderdage, kan de klage i den medlemsstat, hvor de har bopæl eller har fast driftssted, i overensstemmelse med de nationale regler.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indbringelse af en tvist til bilæggelse gennem en gensidig aftaleprocedure eller tvistbilæggelsesproceduren forhindrer ikke en medlemsstat i at indlede eller videreføre retslige procedurer eller procedurer i forbindelse med administrative og strafferetlige sanktioner i relation til de samme forhold.

2.  Indbringelse af en tvist til bilæggelse gennem en gensidig aftaleprocedure eller tvistbilæggelsesproceduren forhindrer en medlemsstat i at indlede eller videreføre retslige procedurer eller procedurer i forbindelse med administrative og strafferetlige sanktioner i relation til de samme forhold.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at der ikke pålægges nogen sanktioner for den skattepligtige person vedrørende de samme forhold, indtil der træffes en bindende afgørelse.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  seks måneder i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5

a)  tre måneder i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  to år i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.

b)  et år i henhold til artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag     63

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Uanset artikel 6 kan berørte medlemsstater nægte adgang til tvistbilæggelsesproceduren i sager om skattesvig, forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed.

6.  Uanset artikel 6 kan berørte medlemsstater nægte adgang til tvistbilæggelsesproceduren i sager om skattesvig, der er konstateret ved en retsgyldig dom i administrative eller strafferetlige sager, og forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed, der vedrører samme forhold.

Ændringsforslag     64

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder offentliggør den i artikel 14 omhandlede endelige afgørelse, med forbehold af hver af de berørte skattesubjekters samtykke.

2.  De kompetente myndigheder offentliggør den i artikel 14 omhandlede endelige afgørelse i sin fulde ordlyd. I tilfælde, hvor et af skattesubjekterne gør gældende, at nogle specifikke punkter i afgørelsen er følsomme handelsmæssige, industrielle eller erhvervsmæssige oplysninger, bør de kompetente myndigheder tage stilling til disse argumenter og offentliggøre så mange oplysninger som muligt og udelade følsomme dele. Samtidig med at skatteydernes forfatningsmæssige rettigheder beskyttes, især for så vidt angår oplysninger, hvis offentliggørelse klart og tydeligt ville vise industrielt og kommercielt følsomme oplysninger til konkurrenter, bestræber de kompetente myndigheder sig på at sikre størst mulig gennemsigtighed gennem offentliggørelse af den endelige afgørelse.

Ændringsforslag     65

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis et berørt skattesubjekt ikke giver sit samtykke til offentliggørelse af den endelige afgørelse i sin helhed, offentliggør de kompetente myndigheder et kortfattet sammendrag af den endelige afgørelse med beskrivelse af problemet og emnet, dato, de relevante skatteperioder, retsgrundlaget, erhvervssektoren og en kortfattet beskrivelse af sagens udkomme.

udgår

Ændringsforslag     66

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden offentliggørelsen sender de kompetente myndigheder de oplysninger, der tænkes offentliggjort efter første afsnit til skattesubjekterne. Såfremt et skattesubjekt anmoder herom, må de kompetente myndigheder ikke offentliggøre oplysninger, der vedrører handels-, forretnings- eller industrihemmeligheder, eller som er underlagt tjenstlig tavshedspligt eller strider mod almindelige retsprincipper.

udgår

Ændringsforslag     67

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter standardformularer for meddelelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter standardformularer for meddelelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente myndigheder meddeler i overensstemmelse med stk. 3 uden ophold de oplysninger, der tænkes offentliggjort, til Kommissionen.

5.  De kompetente myndigheder meddeler i overensstemmelse med stk. 3 uden ophold de oplysninger, der tænkes offentliggjort, til Kommissionen. Kommissionen offentliggør disse oplysninger i et almindeligt anvendt format på en centralt forvaltede webside.

Ændringsforslag     69

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen offentliggør og ajourfører listen over de uafhængige personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, online og angiver, hvilke af disse personer der kan blive udpeget som formand. Listen skal alene indeholde navnene på disse personer.

1.  Kommissionen offentliggør og ajourfører listen over de uafhængige personer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, online i et åbent dataformat og angiver, hvilke af disse personer der kan blive udpeget som formand. Listen skal indeholde navnene på disse personer, deres tilhørsforhold og cv'er, og oplysninger om deres kvalifikationer og praktiske erfaringer, ledsaget af erklæringer om interessekonflikter.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 21 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Revision

 

Senest... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] indleder Kommissionen efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser med de kompetente myndigheder en revision af anvendelsen af og anvendelsesområdet for dette direktiv. Kommissionen skal også undersøge, om et rådgivende udvalg af permanent karakter ("Stående rådgivende udvalg") vil øge effektiviteten af procedurerne for bilæggelse af tvister.

Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, herunder, hvis det er relevant, et forslag til ændring af lovgivningen.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Bilag I – overskrift 5 (Deutschland) – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Gewerbesteuer

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Bilag I – overskrift 12 (Italia) – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Imposta regionale sulle attività produttive

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0408.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.

(3)

EFT L 225 af 20.8.1990, s. 10.


BEGRUNDELSE

Ordføreren understreger, at virksomheder skal betale deres del af skatten der, hvor de skaber deres fortjeneste, men de bør kun betaler skat én gang. Dobbeltbeskatning udgør på nuværende tidspunkt en af de største hindringer for det indre marked, da det skaber hindringer for grænseoverskridende investeringer og har en skadelig indvirkning på væksten på lang sigt. De nuværende tvistbilæggelsesprocedurer i EU er ikke effektive nok. Nogle skatteydere accepterer hellere dobbeltbeskatning end at bruge penge og tid i besværlige procedurer, der ikke garanterer en retligt bindende beslutning om at fjerne dobbeltbeskatning. Kommissionen anfører, at der i øjeblikket er cirka 900 tvister om dobbeltbeskatning i EU med 10,5 mia. EUR på spil.

Ordføreren minder om, at Europa-Parlamentet allerede i november 2015 i sin beslutning gav udtryk for, at voldgiftskonvention bør erstattes af en tvistbilæggelsesordning med mere effektive gensidige aftaleprocedurer. I sin beslutning fra juli 2016 understregede Europa-Parlamentet, at fastsættelsen af en klar tidsramme for tvistbilæggelsesprocedurer er af central betydning for effektiviseringen af systemerne. I denne forbindelse glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag, som tager hensyn til Europa-Parlamentets tidligere opfordringer.

Ordføreren foreslår følgende væsentlige forbedringer af Kommissionens tekst:

•  De nationale myndigheder har ofte ikke incitament til at handle hurtigt og løse tvister om dobbeltbeskatning, hvilket kommer til udtryk i sager, der ofte varer to år eller endnu længere. Ordføreren mener derfor, at der er betydelig plads til forbedring med hensyn til de kompetente myndigheders effektivitet og foreslår derfor at fremskynde forskellige faser. Til dette formål bør medlemsstaterne afsætte passende menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer.

•  Ordføreren understreger endvidere, at uafhængige personer, der er udnævnt til rådgivende udvalg og udvalg for alternativ tvistbilæggelse ud over at skulle være kompetente og uafhængige også skal være upartiske og af høj integritet.

•  Når en skattepligtig person indgiver en klage og anmoder om afvikling af dobbeltbeskatningen, mener ordføreren, at det er vigtigt ikke at pålægge sanktioner for den skattepligtige person vedrørende de samme forhold, indtil der træffes en bindende afgørelse.

•  Ordføreren understreger, at Unionen har potentialet til at blive et forbillede og en global leder, når det gælder gennemsigtighed på skatteområdet. For at skabe en harmoniseret og gennemsigtig ramme for ordninger til løsning af tvister om dobbeltbeskatning foreslår han, at ud over at offentliggøre mindst et sammendrag af de endelige afgørelser, der træffes af de kompetente myndigheder, bør Kommissionen også gøre disse oplysninger tilgængelige på et websted, der forvaltes centralt, hvilket vil være til gavn for alle skatteydere. Ordføreren mener, at dette kan føre til en nedbringelse af antallet af fremtidige tvister i samme spørgsmål mellem de samme medlemsstater.

•  Endvidere mener ordføreren, at Kommissionen bør revidere anvendelsen af direktivet efter fem år med hensyn til en eventuel udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte alle dobbeltbeskatningssituationer (såsom indirekte skatter, personlig indkomstskat, arveafgifter og beskatning af arbejdsmarkedspensioner). Ved revisionens afslutning bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet og et forslag til ændring af lovgivningen.

•  På nuværende tidspunkt foreslår ordføreren at udvide direktivets anvendelsesområde til også at omfatte tyske Gewerbesteuer og italienske imposta regionale sulle attività produttiva, der også kan give anledning til dobbeltbeskatningssituationer.

Endelig ønsker ordføreren at understrege betydningen af et retfærdigt og effektivt selskabsskattesystem med hensyn til at tilskynde virksomhederne til at høste det fulde udbytte af det indre marked.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union

Referencer

COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)

Dato for høring af EP

16.2.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

1.3.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

1.3.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

6.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Michael Theurer

24.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

23.3.2017

3.5.2017

 

 

Dato for vedtagelse

8.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Manuel dos Santos, Bas Eickhout, Eva Kaili, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jens Geier, Jens Gieseke, Seán Kelly, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dato for indgivelse

14.6.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Othmar Karas, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Manuel dos Santos, Jonás Fernández, Jens Geier, Roberto Gualtieri, Eva Kaili, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Marco Zanni

1

0

ENF

Bernard Monot

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik