Procedūra : 2016/0338(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0225/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0225/2017

Debates :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Balsojumi :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0314

ZIŅOJUMS     *
PDF 871kWORD 96k
14.6.2017
PE 599.632v02-00 A8-0225/2017

par priekšlikumu Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Michael Theurer

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0686),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0035/2017),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā 2015. gada 25. novembra(1) un 2016. gada 6. jūlija(2) rezolūcijas par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0225/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  aicina Padomi apsvērt iespēju pēc šīs direktīvas pieņemšanas pakāpeniski atcelt 1990. gada 23. jūlija Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju(3) un tādējādi ar šīs direktīvas palīdzību stiprināt saskaņotu Savienības pieeju strīdu izšķiršanai;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Situācijās, kad dažādas dalībvalstis divreiz uzliek nodokli vienam un tam pašam ienākumam vai kapitālam, var rasties nopietni nodokļu šķēršļi uzņēmumiem, kuri darbojas pārrobežu mērogā. Tie rada pārmērīgu nodokļu slogu uzņēmumiem un var radīt ekonomikas izkropļojumus un neefektivitāti, kā arī negatīvi ietekmē pārrobežu ieguldījumus un izaugsmi.

(1)  Pamatojoties uz taisnīgas un efektīvas nodokļu uzlikšanas principu, visiem uzņēmumiem ir jāmaksā taisnīga nodokļu daļa vietā, kurā gūta peļņa un ienākumi, taču ir jāizvairās no nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu dubultās neuzlikšanas. Situācijās, kad dažādas dalībvalstis divreiz uzliek nodokli vienam un tam pašam ienākumam vai kapitālam, var rasties nopietni nodokļu šķēršļi, galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas pārrobežu mērogā, un līdz ar to tiek apgrūtināta iekšējā tirgus pareiza darbība. Tie rada pārmērīgu nodokļu slogu uzņēmumiem, juridisko nenoteiktību un liekas izmaksas un var radīt ekonomikas izkropļojumus un neefektivitāti. Turklāt tie negatīvi ietekmē pārrobežu ieguldījumus un izaugsmi.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Eiropas Parlaments 2015. gada 25. novembrī pieņēma rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem, kurā tas apstrīdēja 1990. gada 23. jūlija Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju1a (“Savienības Arbitrāžas konvencija”) lietderīgumu un pauda uzskatu, ka šis instruments būtu jāpārstrādā un jāpadara efektīvāks vai arī jāaizstāj ar tādu ES strīdu izšķiršanas mehānismu, kurā izmanto efektīvākas vienošanās procedūras. Eiropas Parlaments 2016. gada 6. jūlijā pieņēma rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem, kurā tas uzsvēra, ka skaidra laika grafika noteikšana strīdu izšķiršanas procedūrām ir svarīgs aspekts sistēmu efektivitātes sekmēšanai.

 

___________

 

1a OV L 225, 20.8.1990., 10. lpp.

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  Eiropas Parlaments 2015. gada 16. decembrī pieņēma rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā, kurā aicināja Komisiju ierosināt tiesību aktu, lai uzlabotu pārrobežu nodokļu strīdu izšķiršanu Savienībā, pievēršoties ne tikai nodokļu dubultās uzlikšanas, bet arī dubultās neuzlikšanas gadījumiem. Parlaments aicināja arī paredzēt skaidrākus noteikumus, stingrākus termiņus un pārredzamību.

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c)  Centieni izskaust nodokļu dubulto uzlikšanu bieži noveda pie dubultās neuzlikšanas, un ar nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu uzņēmumiem izdevās gūt peļņu tajās dalībvalstīs, kurās uzņēmumu ienākuma nodokļi ir tuvu nullei. Šī pašreizējā prakse kropļo konkurenci, kaitē vietējiem uzņēmumiem un apgrūtina nodokļu iekasēšanu, kas savukārt kaitē izaugsmei un nodarbinātībai.

Grozījums Nr.     5

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai Savienībā pieejamie mehānismi nodrošinātu nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanu un nodokļu dubultās uzlikšanas efektīvu novēršanu.

(2)  Pašreizējās strīdu izšķiršanas procedūras ir pārāk ilgas, dārgas un tajās bieži vien netiek panākta vienošanās, un atsevišķos gadījumos vispār nekas netiek panākts. Daži uzņēmumi tagad pieņem dubultu nodokļu uzlikšanu, nevis tērē naudu un laiku apgrūtinošās procedūrās, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai Savienībā pieejamie mehānismi nodrošinātu efektīvu, ātru un izpildāmu nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanu un nodokļu dubultās uzlikšanas efektīvu un savlaicīgu novēršanu, regulāri un efektīvi sazinoties ar nodokļu maksātāju.

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pašreizējie mehānismi, kas paredzēti divpusējās nodokļu konvencijās, visos gadījumos savlaicīgi un pilnībā nenovērš nodokļu dubulto uzlikšanu. Spēkā esošās Konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju (90/436/EEK)7 (“Savienības Arbitrāžas konvencija”) darbības joma ir ierobežota, jo tā ir piemērojama tikai transfertcenu noteikšanas strīdiem un peļņas attiecināšanai uz pastāvīgajām darījumdarbības vietām. Uzraudzība, ko veic, īstenojot Savienības Arbitrāžas konvenciju, ir atklājusi dažus būtiskus trūkumus, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi procedūrai un procedūras garumu un efektīvu pabeigšanu.

(3)  Pašreizējie mehānismi, kas paredzēti divpusējos līgumos par nodokļu dubulto uzlikšanu, visos gadījumos savlaicīgi un pilnībā nenovērš nodokļu dubulto uzlikšanu. Šajos līgumos paredzētie mehānismi bieži vien ir pārāk ilgi, dārgi, grūti sasniedzami un ne vienmēr noved pie vienošanās. Savienības Arbitrāžas konvencijas darbības joma ir ierobežota, jo tā ir piemērojama tikai transfertcenu noteikšanas strīdiem un peļņas attiecināšanai uz pastāvīgajām darījumdarbības vietām. Uzraudzība, ko veic, īstenojot Savienības Arbitrāžas konvenciju, ir atklājusi dažus būtiskus trūkumus, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi procedūrai, tiesiskās aizsardzības līdzekļu trūkumu, procedūras garumu un to, ka trūkst tās galīga, saistoša un efektīva noslēguma. Šie trūkumi rada šķēršļus ieguldījumiem un būtu jānovērš.

_________________

 

7 OV L 225, 20.8.1990., 10. lpp.

 

Grozījums Nr.     7

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai veidotu godīgu, skaidru un stabilu nodokļu vidi un samazinātu nodokļu strīdus iekšējā tirgū, uzņēmumu ienākuma nodokļu jomā ir vajadzīga vismaz minimāla saskaņošana. Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) ieviešana, ko ierosina Komisija1a, ir visefektīvākais veids, kā novērst uzņēmumu ienākuma nodokļa dubultās uzlikšanas risku.

 

______________

 

1a Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) (COM(2016)0683).

Grozījums Nr.     8

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai veidotu taisnīgāku nodokļu vidi, jāpastiprina pārredzamības noteikumi un jānostiprina pasākumi, kas vērsti pret nodokļu apiešanu. Vienlaikus, veidojot taisnīgu nodokļu uzlikšanas sistēmu, ir jānodrošina, lai par vienu un to pašu ienākumu nodokļu maksātājiem netiktu divreiz uzlikti nodokļi un lai strīdu izšķiršanas mehānismi ir visaptveroši, efektīvi un ilgtspējīgi. Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismu uzlabojumi ir vajadzīgi arī tāpēc, lai reaģētu uz risku, ka pieaug dubultās vai vairākkārtējās nodokļu uzlikšanas strīdu skaits, kas skar potenciāli lielas summas, jo nodokļu administrācijas ir ieviesušas regulārāku un mērķtiecīgāku revīziju praksi.

(4)  Lai uzņēmumiem, kas darbojas Savienībā, veidotu taisnīgāku nodokļu vidi, valstu, Savienības un starptautiskā līmenī ir jāpastiprina pārredzamības noteikumi un jānostiprina pasākumi, kas vērsti pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Centieniem izvairīties no nodokļu dubultās neuzlikšanas joprojām ir jābūt Savienības prioritātei. Vienlaikus, veidojot taisnīgu nodokļu uzlikšanas sistēmu, ir jānodrošina, lai par vienu un to pašu ienākumu nodokļu maksātājiem netiktu divreiz uzlikti nodokļi un lai strīdu izšķiršanas mehānismi ir visaptveroši, efektīvi un ilgtspējīgi. Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismu uzlabojumi ir izšķirīgi arī tāpēc, lai reaģētu uz risku, ka pieaug dubultās vai vairākkārtējās nodokļu uzlikšanas strīdu skaits, kas skar potenciāli lielas summas, jo nodokļu administrācijas ir ieviesušas regulārāku un mērķtiecīgāku revīziju praksi.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tāpēc, lai panāktu taisnīgu un efektīvu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu Savienībā, ir būtiski svarīgi izveidot efektīvu un iedarbīgu nodokļu strīdu izšķiršanas sistēmu, kas nodrošina juridisko noteiktību un rada darījumdarbībai labvēlīgu vidi ieguldījumiem. Ar nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem arī būtu jārada saskaņota un pārredzama sistēma, kas paredzēta, lai atrisinātu nodokļu dubultās uzlikšanas jautājumus un tādējādi nodrošinātu ieguvumus visiem nodokļu maksātājiem.

(5)  Tāpēc, lai panāktu taisnīgu un efektīvu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu Savienībā, ir būtiski svarīgi izveidot efektīvu un iedarbīgu nodokļu strīdu izšķiršanas sistēmu, kas nodrošina juridisko noteiktību un veicina ieguldījumus. Dalībvalstīm būtu šajā nolūkā jāpiešķir kompetentajām iestādēm pietiekami cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Savienībai ir potenciāls kļūt par paraugu un pasaules mēroga līderi nodokļu pārredzamībā un saskaņošanā. Ar nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem arī būtu jārada saskaņota un pārredzama sistēma, kas paredzēta, lai atrisinātu nodokļu dubultās uzlikšanas jautājumus un tādējādi nodrošinātu ieguvumus visiem nodokļu maksātājiem. Ja vien attiecīgie nodokļu maksātāji nepierāda, ka nedrīkstētu publicēt konfidenciālu tirdzniecības, ražošanas vai profesionālu informāciju, kas iekļauta lēmumā, visi galīgie lēmumi būtu pilnībā jāpublicē, un Komisijai tie būtu jādara pieejami, izmantojot kopēju datu formātu, arī centralizēti pārvaldītā tīmekļa vietnē. Galīgo lēmumu publicēšana ir sabiedrības interesēs, jo tā uzlabo izpratni par to, kā noteikumi būtu jāinterpretē un jāpiemēro. Šīs direktīvas potenciāls pilnā mērā tiks īstenots vienīgi tad, ja līdzīgus noteikumus īstenos arī trešās valstīs. Tādēļ Komisijai būtu jāsekmē arī saistošu strīdu izšķiršanas procedūru ieviešana starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Efektīvai un iedarbīgai sistēmai būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm ierosināt strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismus, kuros labāk ņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpašās iezīmes un kuri izraisa mazākas izmaksas, nav tik birokrātiski, ir efektīvāki un sekmē ātrāku nodokļu dubultās uzlikšanas izskaušanu.

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana būtu jāpanāk, izmantojot procedūru, saskaņā ar kuru lieta vispirms tiek nodota attiecīgo dalībvalstu nodokļu iestādēm, lai izšķirtu strīdu, izmantojot savstarpējas vienošanās procedūru. Ja konkrētā laika posmā šāda vienošanās netiek panākta, lieta būtu jāiesniedz padomdevējai komisijai vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijai, kurā ir gan attiecīgo nodokļu iestāžu pārstāvji, gan neatkarīgas autoritatīvas personas. Nodokļu iestādēm būtu jāpieņem galīgs saistošs lēmums, ņemot vērā padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas atzinumu.

(6)  Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana būtu jāpanāk, izmantojot procedūru, kas ir vienkārši izmantojama. Saskaņā ar šo procedūru lieta vispirms tiek nodota attiecīgo dalībvalstu nodokļu iestādēm, lai izšķirtu strīdu, izmantojot savstarpējas vienošanās procedūru. Ja konkrētā laika posmā šāda vienošanās netiek panākta, lieta būtu jāiesniedz padomdevējai komisijai vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijai, kurā ir gan attiecīgo nodokļu iestāžu pārstāvji, gan neatkarīgas autoritatīvas personas, kuru vārdi ir iekļauti publiski pieejamā neatkarīgu autoritatīvu personu sarakstā. Nodokļu iestādēm būtu jāpieņem galīgs saistošs lēmums, ņemot vērā padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas atzinumu.

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Šajā direktīvā paredzētā nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas procedūra cita starpā ietver strīdu izšķiršanu ar nodokļu maksātāju. Tas ietver savstarpējas vienošanās procedūras, kas paredzētas divpusējās konvencijās par nodokļu dubulto uzlikšanu vai Savienības Arbitrāžas konvencijā. Šajā direktīvā paredzētajai strīdu izšķiršanas procedūrai būtu jādod priekšroka salīdzinājumā ar pārējām iespējām, jo tā nodrošina saskaņotu Savienības mēroga pieeju strīdu izšķiršanai, tostarp skaidrus un izpildāmus noteikumus, pienākumu izskaust nodokļu dubulto uzlikšanu un fiksētu termiņu.

Grozījums Nr.     14

Direktīvas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Patlaban nav skaidra šīs direktīvas saikne ar spēkā esošajiem arbitrāžas noteikumiem, kas paredzēti divpusējos nodokļu nolīgumos, un pašreizējo Savienības Arbitrāžas konvenciju. Tādēļ Komisijai šī saikne būtu jāprecizē, lai nodokļu maksātāji attiecīgā gadījumā varētu izvēlēties vispiemērotāko procedūru konkrētajā situācijā.

Grozījums Nr.     15

Direktīvas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Daudzi dubultās aplikšanas gadījumi ir saistīti ar trešām valstīm. Tāpēc Komisijai būtu jācenšas radīt globālu satvaru, vēlams ESAO kontekstā. Kamēr šāds ESAO satvars nav radīts, Komisijai būtu jācenšas pašreizējās brīvprātīgās procedūras vietā izveidot obligātu un saistošu vienošanās procedūru, ko piemērotu visiem potenciālas nodokļu dubultās aplikšanas pārrobežu gadījumiem.

Grozījums Nr.     16

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Šīs direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina pēc iespējas drīz. Direktīva paredz tikai sistēmu strīdu izšķiršanai saistībā ar uzņēmumu peļņas dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Strīdi par ienākumu (piemēram, pensiju un algu) dubultu aplikšanu ar nodokļiem direktīvas jomā nav iekļauti, lai gan ietekme uz fiziskām personām var būt ievērojama. Dalībvalstīm atšķirīgi interpretējot nodokļu nolīgumu, var rasties dubulta ekonomiska aplikšana ar nodokli, piemēram, ja viena dalībvalsts ienākumu avotu uzskata par algu, bet otra dalībvalsts to pašu ienākumu avotu uzskata par peļņu. Tāpēc šīs direktīvas darbības jomā būtu jāietver arī dalībvalstu atšķirības ienākumu aplikšanas ar nodokļiem interpretācijā.

Grozījums Nr.     17

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Komisijai būtu jāpārskata šīs direktīvas piemērošana pēc pieciem gadiem, un dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai atbilstoša informācija, lai atbalstītu šo pārskatīšanu,

(11)  Komisijai pēc pieciem gadiem būtu jāpārskata šīs direktīvas piemērošana, tostarp jānosaka, vai šīs direktīvas piemērošana būtu jāturpina vai arī jāveic tajā grozījumi. Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai atbilstoša informācija, lai sekmētu šo pārskatīšanu. Pārskatīšanas beigās Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums, kurā iekļauts novērtējums par nepieciešamību paplašināt šīs direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā visas nodokļu dubultās uzlikšanas un dubultās neuzlikšanas pārrobežu situācijas, un attiecīgā gadījumā tiesību akta priekšlikums grozījumu izdarīšanai.

Grozījums Nr.     18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī direktīva neaizliedz piemērot valstu tiesību aktus vai starptautisko nolīgumu noteikumus, ja tas ir vajadzīgs, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu krāpšanu vai ļaunprātīgu rīcību.

Šī direktīva neaizliedz piemērot valstu tiesību aktus vai starptautisko nolīgumu noteikumus, ja tas ir vajadzīgs, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu jomā vai ļaunprātīgu rīcību.

Grozījums Nr.     19

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ikvienam nodokļu maksātājam, kam dubulti uzlikti nodokļi, ir tiesības iesniegt sūdzību, pieprasot novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, katrai attiecīgo dalībvalstu kompetentajai iestādei trīs gadu laikā pēc tam, kad saņemts pirmais paziņojums par darbību, kuras rezultātā veikta nodokļu dubultā uzlikšana, neatkarīgi no tā, vai tas izmanto tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami saskaņā ar jebkuras attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Nodokļu maksātājs savā sūdzībā katrai attiecīgajai kompetentajai iestādei norāda, kuras citas dalībvalstis ir iesaistītas.

1.  Ikvienam nodokļu maksātājam, kam dubulti uzlikti nodokļi, ir tiesības iesniegt sūdzību, pieprasot novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, katrai attiecīgo dalībvalstu kompetentajai iestādei trīs gadu laikā pēc tam, kad saņemts pirmais paziņojums par darbību, kuras rezultātā veikta nodokļu dubultā uzlikšana, neatkarīgi no tā, vai tas izmanto tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami saskaņā ar jebkuras attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Nodokļu maksātājs vienlaikus iesniedz sūdzību abām attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un savā sūdzībā katrai attiecīgajai kompetentajai iestādei norāda, kuras citas dalībvalstis ir iesaistītas. Komisija izveido centrālu kontaktpunktu, kas ir viegli pieejams sabiedrībai un visās Savienības oficiālajās valodās sniedz atjauninātu kontaktinformāciju par visām kompetentajām iestādēm un pilnīgu pārskatu par piemērojamiem Savienības tiesību aktiem un nodokļu līgumiem.

Grozījums Nr.     20

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas kompetentās iestādes apstiprina, ka saņēmušas sūdzību. Tās informē arī pārējo attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes par sūdzības saņemšanu.

2.  Viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas katra kompetentā iestāde rakstiski apstiprina, ka saņēmusi sūdzību, un informē arī pārējo attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Grozījums Nr.     21

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja identifikācijas numurs un cita informācija, kura vajadzīga, lai identificētu nodokļu maksātāju(-s), kas iesniedza sūdzību kompetentajā iestādēm, un jebkuru citu tieši skartu nodokļu maksātāju;

a)  nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja identifikācijas numurs un cita informācija, kura vajadzīga, lai identificētu nodokļu maksātāju(-s), kas iesniedza sūdzību kompetentajām iestādēm, un jebkuru citu tieši skartu nodokļu maksātāju, par ko sūdzības iesniedzējam ir pēc iespējas precīzāka informācija;

Grozījums Nr.     22

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  piemērojamie valsts noteikumi un nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas konvencijas;

svītrots

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  nodokļu maksātāja apņemšanās iespējami pilnīgi un ātri atbildēt uz visiem kompetentās iestādes izteiktiem atbilstīgiem pieprasījumiem un sniegt visu dokumentāciju pēc kompetento iestāžu pieprasījuma,

iii)  nodokļu maksātāja apņemšanās iespējami pilnīgi un ātri atbildēt uz visiem kompetentās iestādes izteiktiem atbilstīgiem pieprasījumiem un sniegt visu dokumentāciju pēc kompetento iestāžu pieprasījuma, pienācīgi ņemot vērā kompetento iestāžu grūtības piekļūt prasītajiem dokumentiem un iespējamu kavēšanos ārēju iemeslu dēļ;

Grozījums Nr.     24

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  jebkāda specifiska papildu informācija, ko pieprasījušas kompetentās iestādes.

f)  jebkāda specifiska ar nodokļu strīdu saistīta papildu informācija, ko pieprasījušas kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu par nodokļu maksātāja sūdzības akceptēšanu un pieņemamību sešu mēnešu laikā pēc tās saņemšanas. Kompetentās iestādes informē nodokļu maksātājus un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par savu lēmumu.

5.  Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu par nodokļu maksātāja sūdzības akceptēšanu un pieņemamību triju mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas un par savu lēmumu divu nedēļu laikā rakstiski informē attiecīgo nodokļu maksātāju un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nolemj akceptēt sūdzību saskaņā ar 3. panta 5. punktu, tās, izmantojot savstarpējas vienošanās procedūru, cenšas novērst nodokļu dubulto uzlikšanu divu gadu laikā pēc pēdējā paziņojuma par lēmumu, ar kuru akceptē sūdzību, ko pieņēmusi viena no dalībvalstīm.

Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nolemj akceptēt sūdzību saskaņā ar 3. panta 5. punktu, tās, izmantojot savstarpējas vienošanās procedūru, cenšas novērst nodokļu dubulto uzlikšanu viena gada laikā pēc pēdējā paziņojuma par lēmumu, ar kuru akceptē sūdzību, ko pieņēmusi viena no dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma pirmajā daļā minēto divu gadu periodu var pagarināt par sešiem mēnešiem, ja pieprasītāja kompetentā iestāde rakstiski sniedz pamatojumu. Minētais pagarinājums ir atkarīgs no tā, vai tam piekrīt nodokļu maksātāji un pārējās kompetentās iestādes.

Pēc attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma pirmajā daļā minēto viena gada periodu var pagarināt par trim mēnešiem, ja pieprasītāja kompetentā iestāde rakstiski sniedz pamatojumu. Minētais pagarinājums ir atkarīgs no tā, vai tam piekrīt nodokļu maksātāji un pārējās kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.     28

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc tam, kad dalībvalstu kompetentās iestādes ir vienojušās novērst nodokļu dubulto uzlikšanu 1. punktā noteiktajā termiņā, katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde nosūta šo vienošanos nodokļu maksātājam kā lēmumu, kurš ir saistošs iestādei un kura izpildi nodokļu maksātājs var pieprasīt ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs atsakās no tiesībām izmantot jebkādu savas valsts tiesiskās aizsardzības līdzekli. Minēto lēmumu īsteno, neņemot vērā jebkādus termiņus, kas noteikti attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos.

3.  Pēc tam, kad dalībvalstu kompetentās iestādes ir vienojušās novērst nodokļu dubulto uzlikšanu 1. punktā noteiktajā termiņā, katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde piecu dienu laikā nosūta šo vienošanos nodokļu maksātājam kā lēmumu, kurš ir saistošs iestādei un kura izpildi nodokļu maksātājs var pieprasīt ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs atsakās no tiesībām izmantot jebkādu savas valsts tiesiskās aizsardzības līdzekli. Minēto lēmumu nekavējoties īsteno, neņemot vērā jebkādus termiņus, kas noteikti attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos.

Grozījums Nr.     29

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja 1. punktā noteiktajā termiņā attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nav vienojušās novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde informē nodokļu maksātājus, norādot iemeslus, kāpēc nav bijis iespējams panākt vienošanos.

4.  Ja 1. punktā noteiktajā termiņā attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nav vienojušās novērst nodokļu dubulto uzlikšanu, katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde divu nedēļu laikā informē nodokļu maksātājus, norādot iemeslus, kāpēc nav bijis iespējams panākt vienošanos, un informē nodokļu maksātāju par iespējām iesniegt apelāciju, norādot apelācijas iestāžu attiecīgo kontaktinformāciju.

Grozījums Nr.     30

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var nolemt noraidīt sūdzību, ja sūdzība nav pieņemama vai nav veikta nodokļu dubultā uzlikšana, vai nav ievērots triju gadu periods, kas noteikts 3. panta 1. punktā.

1.  Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var nolemt noraidīt sūdzību, ja sūdzība nav pieņemama vai nav veikta nodokļu dubultā uzlikšana, vai nav ievērots triju gadu periods, kas noteikts 3. panta 1. punktā. Kompetentās iestādes informē nodokļu maksātāju par iemesliem, kuru dēļ sūdzība noraidīta.

Grozījums Nr.     31

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nav pieņēmušas lēmumu par sūdzību sešu mēnešu laikā pēc nodokļu maksātāja sūdzības saņemšanas, uzskata, ka sūdzība ir noraidīta.

2.  Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nav pieņēmušas lēmumu par sūdzību triju mēnešu laikā pēc nodokļu maksātāja sūdzības saņemšanas, uzskata, ka sūdzība ir noraidīta, un nodokļu maksātājam šo lēmumu paziņo viena mēneša laikā pēc minētā triju mēnešu perioda.

Grozījums Nr.     32

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja sūdzība ir noraidīta, nodokļu maksātājam ir tiesības pārsūdzēt attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu lēmumu saskaņā ar valsts noteikumiem.

3.  Ja sūdzība ir noraidīta, nodokļu maksātājam ir tiesības pārsūdzēt attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu lēmumu saskaņā ar valsts noteikumiem. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs iesniegt apelāciju jebkurai kompetentajai iestādei. Kompetentā iestāde, kurai iesniegta apelācija, par to informē otru kompetento iestādi, un abas kompetentās iestādes saskaņo savu darbību apelācijas izskatīšanas laikā. Attiecībā uz MVU gadījumā, ja apelācija ir bijusi sekmīga, finanšu slogu uzņemas kompetentā iestāde, kura sākotnēji noraidīja sūdzību.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Padomdevēja komisija pieņem lēmumu par sūdzības pieņemamību un akceptēšanu sešu mēnešu laikā no dienas, kad paziņots attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu pēdējais lēmums noraidīt sūdzību saskaņā ar 5. panta 1. punktu. Visos gadījumos ar jebkuru lēmumu, kas paziņots sešu mēnešu periodā, uzskata, ka sūdzība ir noraidīta.

2. Padomdevēja komisija pieņem lēmumu par sūdzības pieņemamību un akceptēšanu triju mēnešu laikā no dienas, kad paziņots attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu pēdējais lēmums noraidīt sūdzību saskaņā ar 5. panta 1. punktu. Visos gadījumos ar jebkuru lēmumu, kas paziņots triju mēnešu laikā, uzskata, ka sūdzība ir noraidīta.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja padomdevēja komisija apstiprina nodokļu dubultās uzlikšanas esību un sūdzības pieņemamību, pēc vienas kompetentās iestādes pieprasījuma sāk 4. pantā paredzēto savstarpējas vienošanās procedūru. Attiecīgā kompetentā iestāde par minēto pieprasījumu paziņo padomdevējai komisijai, pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un nodokļu maksātājiem. Divu gadu periods, kas paredzēts 4. panta 1. punktā, sākas no dienas, kad padomdevēja komisija pieņēma lēmumu par sūdzības akceptēšanu un pieņemamību.

Ja padomdevēja komisija apstiprina nodokļu dubultās uzlikšanas esību un sūdzības pieņemamību, pēc vienas kompetentās iestādes pieprasījuma sāk 4. pantā paredzēto savstarpējas vienošanās procedūru. Attiecīgā kompetentā iestāde par minēto pieprasījumu paziņo padomdevējai komisijai, pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm un nodokļu maksātājiem. Viena gada periods, kas paredzēts 4. panta 1. punktā, sākas no dienas, kad padomdevēja komisija pieņēma lēmumu par sūdzības akceptēšanu un pieņemamību.

Grozījums Nr.     35

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Padomdevēju komisiju izveido attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, ja tās nav panākušas vienošanos novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar savstarpējas vienošanās procedūru 4. panta 1. punktā paredzētajā termiņā.

3. Ja attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nav panākušas vienošanos novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar savstarpējas vienošanās procedūru 4. panta 1. punktā paredzētajā termiņā, Padomdevēja komisija saskaņā ar 13. panta 1. punktu sniedz atzinumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Padomdevēju komisiju izveido ne vēlāk kā piecdesmit kalendārās dienas pēc sešu mēnešu termiņa beigām, kas paredzēts 3. panta 5. punktā, ja padomdevēju komisiju izveido saskaņā ar 1. punktu.

4. Padomdevēju komisiju izveido ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc triju mēnešu termiņa beigām, kas paredzēts 3. panta 5. punktā, ja padomdevēju komisiju izveido saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Padomdevēju komisiju izveido ne vēlāk kā piecdesmit kalendārās dienas pēc termiņa beigām, kas paredzēts 4. panta 1. punktā, ja padomdevēju komisiju izveido saskaņā ar 2. punktu.

Padomdevēju komisiju izveido ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc termiņa beigām, kas paredzēts 4. panta 1. punktā, ja padomdevēju komisiju izveido saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr.     38

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts kompetentā iestāde nav iecēlusi vismaz vienu neatkarīgu autoritatīvu personu un tās aizstājēju, nodokļa maksātājs var pieprasīt kompetentajai tiesai minētajā dalībvalstī, lai tā ieceļ neatkarīgu personu un tās aizstājēju no 8. panta 4. punktā minētā saraksta.

Ja dalībvalsts kompetentā iestāde nav iecēlusi vismaz vienu neatkarīgu autoritatīvu personu un tās aizstājēju, nodokļa maksātājs var pieprasīt kompetentajai tiesai minētajā dalībvalstī, lai tā triju mēnešu laikā ieceļ neatkarīgu personu un tās aizstājēju no 8. panta 4. punktā minētā saraksta.

Grozījums Nr.     39

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja visu attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes to nav izdarījušas, nodokļu maksātājs var pieprasīt katras dalībvalsts kompetentajām tiesām, lai tās ieceļ abas neatkarīgās autoritatīvās personas saskaņā ar otro un trešo daļu. Šādi ieceltās neatkarīgās autoritatīvās personas ieceļ priekšsēdētāju, izlozējot no saraksta, kurā iekļautas neatkarīgās personas, kas kvalificējas priekšsēdētāja amatam saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

Ja visu attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes to nav izdarījušas, nodokļu maksātājs var pieprasīt katras dalībvalsts kompetentajām tiesām, lai tās ieceļ abas neatkarīgās autoritatīvās personas saskaņā ar otro un trešo daļu. Komisija savā tīmekļa vietnē viegli pieejamā veidā visās oficiālajās Savienības valodās sniedz centralizētu detalizētu informāciju par visu dalībvalstu kompetentajām tiesām. Šādi ieceltās neatkarīgās autoritatīvās personas ieceļ priekšsēdētāju, izlozējot no saraksta, kurā iekļautas neatkarīgās personas, kas kvalificējas priekšsēdētāja amatam saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Neatkarīgo personu un to aizstājēju iecelšanu saskaņā ar 1. punktu uztic dalībvalsts kompetentajai tiesai tikai pēc tam, kad ir beidzies 6. panta 4. punktā minētais piecdesmit dienu periods, un divu nedēļu laikā pēc minētā perioda beigām.

2.  Neatkarīgo personu un to aizstājēju iecelšanu saskaņā ar 1. punktu uztic dalībvalsts kompetentajai tiesai tikai pēc tam, kad ir beidzies 6. panta 4. punktā minētais viena mēneša periods, un divu nedēļu laikā pēc minētā perioda beigām.

Grozījums Nr.     41

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kompetentā tiesa pieņem lēmumu saskaņā ar 1. punktu un paziņo to pieprasījuma iesniedzējam. Procedūra, ko kompetentā tiesa piemēro, lai ieceltu neatkarīgās personas, ja dalībvalstis tās nav iecēlušas, ir tāda pati kā procedūra, kuru piemēro saskaņā ar valsts noteikumiem saistībā ar civillietu un komerclietu arbitrāžu, kad tiesas ieceļ šķīrējtiesnešus, ja puses nespēj vienoties šajā jautājumā. Kompetentā tiesa arī informē kompetentās iestādes, kuras sākotnēji neizveidoja padomdevēju komisiju. Šī dalībvalsts ir tiesīga pārsūdzēt tiesas lēmumu ar noteikumu, ka ir tiesības to darīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noraidījuma gadījumā pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu saskaņā ar valsts procesuālajiem noteikumiem.

3.  Kompetentā tiesa viena mēneša laikā pieņem lēmumu saskaņā ar 1. punktu un paziņo to pieprasījuma iesniedzējam. Procedūra, ko kompetentā tiesa piemēro, lai ieceltu neatkarīgās personas, ja dalībvalstis tās nav iecēlušas, ir tāda pati kā procedūra, kuru piemēro saskaņā ar valsts noteikumiem saistībā ar civillietu un komerclietu arbitrāžu, kad tiesas ieceļ šķīrējtiesnešus, ja puses nespēj vienoties šajā jautājumā. Kompetentā tiesa arī informē kompetentās iestādes, kuras sākotnēji neizveidoja padomdevēju komisiju. Šī dalībvalsts ir tiesīga pārsūdzēt tiesas lēmumu ar noteikumu, ka ir tiesības to darīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noraidījuma gadījumā pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu saskaņā ar valsts procesuālajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.     42

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  viena vai divas neatkarīgas autoritatīvas personas, kuras ieceļ katra kompetentā iestāde no 4. punktā minētā personu saraksta.

c)  viena vai divas neatkarīgas autoritatīvas personas, kuras ieceļ katra kompetentā iestāde no 4. punktā minētā personu saraksta, izņemot personas, kuras izraudzījušās šo personu pārstāvības dalībvalstis.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu iecelt b) apakšpunktā minētos pārstāvjus uz nenoteiktu laiku.

Grozījums Nr.     44

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ja minētajai personai pie viena vai katra nodokļu maksātāja ir vai ir bijusi liela līdzdalība, vai minētā persona ir vai ir bijusi darbinieks vai padomnieks pie tā;

b)  ja minētajai personai vai kādam šīs personas ģimenes loceklim pie viena vai katra nodokļu maksātāja ir vai ir bijusi liela līdzdalība, vai minētā persona ir vai ir bijusi darbinieks vai padomnieks pie tā;

Grozījums Nr.     45

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgajām autoritatīvajām personām ir jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem un ar dzīvesvietu Savienībā. Viņām jābūt kompetentām un neatkarīgām.

Neatkarīgajām autoritatīvajām personām ir jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem un ar dzīvesvietu Savienībā, vēlams ierēdņiem un amatpersonām, kas strādā nodokļu tiesību jomā vai kas ir administratīvās tiesas locekļi. Viņām jābūt kompetentām, neatkarīgām, objektīvām un augstākā mērā godīgām.

Grozījums Nr.     46

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai to neatkarīgo autoritatīvo personu vārdus, kuras tās izvirzījušas. Dalībvalstis var precizēt paziņojumā, kuru no piecām to izvirzītajām personām var iecelt par priekšsēdētāju. Tās turklāt sniedz Komisijai pilnīgu un atjauninātu informāciju par šo personu darba un akadēmisko pieredzi, kompetenci, zināšanām un interešu konfliktiem. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par visām izmaiņām neatkarīgo personu sarakstā.

Dalībvalstis paziņo Komisijai to neatkarīgo autoritatīvo personu vārdus, kuras tās izvirzījušas. Dalībvalstis paziņojumā precizē, kuru no piecām to izvirzītajām personām var iecelt par priekšsēdētāju. Tās turklāt sniedz Komisijai pilnīgu un atjauninātu informāciju par šo personu darba un akadēmisko pieredzi, kompetenci, zināšanām un interešu konfliktiem. Šo informāciju atjaunina, ja mainās ieraksti neatkarīgo personu curriculum vitae. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par visām izmaiņām neatkarīgo personu sarakstā.

Grozījums Nr.     47

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija tiek pilnvarota pārbaudīt trešajā daļā minēto informāciju par dalībvalstu izraudzītajām neatkarīgajām autoritatīvajām personām. Šādas pārbaudes veic triju mēnešu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas no dalībvalsts. Ja Komisijai ir šaubas par izraudzīto personu neatkarību, tā var pieprasīt dalībvalstij sniegt papildu informāciju un, ja šaubas saglabājas, tā var prasīt dalībvalstij attiecīgo personu no saraksta svītrot un izraudzīties citu personu.

Grozījums Nr.     48

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Neatkarīgo autoritatīvo personu saraksts ir publiski pieejams.

Grozījums Nr.     49

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties padomdevējas komisijas vietā izveidot strīdu alternatīvās izšķiršanas komisiju, lai sniegtu atzinumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu saskaņā ar 13. pantu.

1.  Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties padomdevējas komisijas vietā izveidot strīdu alternatīvās izšķiršanas komisiju, lai sniegtu atzinumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu saskaņā ar 13. pantu. Tomēr strīdu alternatīvās izšķiršanas komisiju izmanto vienīgi ārkārtas gadījumos.

Grozījums Nr.     50

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas sastāvs un forma var atšķirties no padomdevējas komisijas, un strīda atrisināšanai tā var piemērot samierināšanu, starpniecību, ekspertu atzinumus, izskatīšanu vai jebkurus citus strīdu izšķiršanas procesus vai metodes.

2.  Strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas sastāvs un forma var atšķirties no padomdevējas komisijas, un strīda atrisināšanai tā var piemērot samierināšanu, starpniecību, ekspertu atzinumus, izskatīšanu vai jebkurus citus efektīvus un atzītus strīdu izšķiršanas procesus vai metodes.

Grozījums Nr.     51

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijai piemēro 11. līdz 15. pantu, izņemot 13. panta 3. punktā izklāstītos noteikumus par vairākumu. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par atšķirīgiem noteikumiem par vairākumu strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas darbības noteikumos.

4.  Strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijai piemēro 11. līdz 15. pantu, izņemot 13. panta 3. punktā izklāstītos noteikumus par vairākumu. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par atšķirīgiem noteikumiem par vairākumu strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas darbības noteikumos, ja vien ir nodrošināta strīdu izšķiršanai izraudzīto personu neatkarība un interešu konfliktu neesamība.

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis paredz, ka piecdesmit kalendāro dienu laikā, kā noteikts 6. panta 4. punktā, katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde paziņo nodokļu maksātājiem:

1.  Dalībvalstis paredz, ka viena mēneša laikā, kā noteikts 6. panta 4. punktā, katra attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde paziņo nodokļu maksātājiem:

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dienu, kas minēta pirmās daļas b) apakšpunktā, nosaka ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas izveides.

Dienu, kas minēta pirmās daļas b) apakšpunktā, nosaka ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas izveides.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja nodokļu maksātājiem darbības noteikumi nav paziņoti vai nav paziņoti pilnībā, dalībvalstis paredz, ka neatkarīgās personas un priekšsēdētājs pabeidz darbības noteikumu izstrādi saskaņā ar II pielikumu un nosūta tos nodokļu maksātājam divu nedēļu laikā no dienas, kad beidzas 6. panta 4. punktā noteiktais piecdesmit kalendāro dienu termiņš. Ja neatkarīgās personas un priekšsēdētājs nevienojas par darbības noteikumiem vai nepaziņo tos nodokļu maksātājiem, nodokļu maksātāji var vērsties savas dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas valsts kompetentajā tiesā, lai nodrošinātu visas juridiskās sekas un īstenotu darbības noteikumus.

3.  Ja nodokļu maksātājiem darbības noteikumi nav paziņoti vai nav paziņoti pilnībā, dalībvalstis paredz, ka neatkarīgās personas un priekšsēdētājs pabeidz darbības noteikumu izstrādi saskaņā ar II pielikumu un nosūta tos nodokļu maksātājam divu nedēļu laikā no dienas, kad beidzas 6. panta 4. punktā noteiktais viena mēneša termiņš. Ja neatkarīgās personas un priekšsēdētājs nevienojas par darbības noteikumiem vai nepaziņo tos nodokļu maksātājiem, nodokļu maksātāji var vērsties savas dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas valsts kompetentajā tiesā, lai nodrošinātu visas juridiskās sekas un īstenotu darbības noteikumus.

Grozījums Nr.     55

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Direktīvas 6. pantā minētās procedūras vajadzībām attiecīgais(-ie) nodokļu maksātājs(-i) var sniegt padomdevējai komisijai vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijai jebkādu informāciju, pierādījumus vai dokumentus, kas var būt būtiski lēmumam. Nodokļu maksātājs(-i) un attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz jebkādu informāciju, pierādījumus vai dokumentus pēc padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas pieprasījuma. Tomēr jebkuras šādas dalībvalsts kompetentās iestādes var atteikties sniegt informāciju padomdevējai komisijai jebkurā no šādiem gadījumiem:

1.  Direktīvas 6. pantā minētās procedūras vajadzībām attiecīgais(-ie) nodokļu maksātājs(-i) sniedz padomdevējai komisijai vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijai jebkādu informāciju, pierādījumus vai dokumentus, kas var būt būtiski lēmumam. Nodokļu maksātājs(-i) un attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz jebkādu informāciju, pierādījumus vai dokumentus pēc padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas pieprasījuma. Tomēr jebkuras šādas dalībvalsts kompetentās iestādes var atteikties sniegt informāciju padomdevējai komisijai jebkurā no šādiem gadījumiem:

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Padomdevēja komisija vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija sniedz savu atzinumu attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad tā tika izveidota.

1.  Padomdevēja komisija vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija sniedz savu atzinumu attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad tā tika izveidota.

Grozījums Nr.     57

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sagatavojot atzinumu, padomdevēja komisija vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija ņem vērā piemērojamos valsts noteikumus un konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Ja nav konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu vai nav vienošanās starp attiecīgajām dalībvalstīm, padomdevēja komisija vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija, sagatavojot atzinumu, var atsaukties uz starptautisko praksi nodokļu lietās, piemēram, jaunāko ESAO nodokļu paraugkonvenciju.

2.  Sagatavojot atzinumu, padomdevēja komisija vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija ņem vērā piemērojamos valsts noteikumus un līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Ja attiecīgo dalībvalstu starpā nav noslēgts līgums vai nolīgums nodokļu dubultās uzlikšanas jomā, padomdevēja komisija vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisija, sagatavojot atzinumu, var atsaukties uz starptautisko praksi nodokļu lietās, piemēram, jaunāko ESAO nodokļu paraugkonvenciju un jaunāko ANO nodokļu dubultās uzlikšanas paraugkonvenciju.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Sešu mēnešu laikā pēc padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas atzinuma paziņošanas kompetentās iestādes vienojas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

1.  Triju mēnešu laikā pēc padomdevējas komisijas vai strīdu alternatīvās izšķiršanas komisijas atzinuma paziņošanas kompetentās iestādes vienojas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Grozījums Nr.     59

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis paredz, ka galīgo lēmumu, ar ko novērš nodokļu dubulto uzlikšanu, katra kompetentā iestāde nosūta nodokļu maksātājiem trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Ja lēmums nav paziņots trīsdesmit kalendāro dienu laikā, nodokļu maksātāji var iesniegt pārsūdzību savā dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas dalībvalstī saskaņā ar valsts noteikumiem.

3.  Dalībvalstis paredz, ka galīgo lēmumu, ar ko novērš nodokļu dubulto uzlikšanu, katra kompetentā iestāde nosūta nodokļu maksātājiem trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Ja nodokļu maksātājam ir paziņots par šo lēmumu trīsdesmit dienu laikā, minētais nodokļu maksātājs var iesniegt pārsūdzību savā dzīvesvietas vai darījumdarbības vietas dalībvalstī saskaņā ar valsts noteikumiem.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Strīda iesniegšana izskatīšanai savstarpējas vienošanās procedūrā vai strīdu izšķiršanas procedūrā neliedz dalībvalstij sākt vai turpināt tiesvedību vai administratīvos procesus un kriminālprocesus attiecībā uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem.

2.  Strīda iesniegšana izskatīšanai savstarpējas vienošanās procedūrā vai strīdu izšķiršanas procedūrā liedz dalībvalstij sākt vai turpināt tiesvedību vai administratīvos procesus un kriminālprocesus attiecībā uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem.

Pamatojums

Ir būtiski, ka līdz brīdim, kad tiek pieņemts saistošs lēmums, nodokļu maksātājam netiek piemērotas sankcijas saistībā ar tiem pašiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  direktīvas 3. panta 5. punktā minētie seši mēneši;

a)  direktīvas 3. panta 5. punktā minētie trīs mēneši;

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  direktīvas 4. panta 1. punktā minētie divi gadi.

b)  direktīvas 4. panta 1. punktā minētais viens gads.

Grozījums Nr.     63

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Atkāpjoties no 6. panta, attiecīgās dalībvalstis var liegt piekļuvi strīdu izšķiršanas procedūrai krāpšanas, apzinātas saistību nepildīšanas vai klajas nolaidības gadījumos.

6.  Atkāpjoties no 6. panta, attiecīgās dalībvalstis var liegt piekļuvi strīdu izšķiršanas procedūrai krāpšanas, kas konstatēta kriminālprocesa vai administratīvā procesa juridiski apstiprinātā spriedumā, apzinātas saistību nepildīšanas vai klajas nolaidības gadījumos saistībā ar vienu un to pašu lietu.

Grozījums Nr.     64

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kompetentās iestādes publicē 14. pantā minēto galīgo lēmumu, ja tam piekrīt katrs attiecīgais nodokļu maksātājs.

2.  Kompetentās iestādes publicē 14. pantā minētā galīgā lēmuma pilnu tekstu. Tomēr, ja kāds no nodokļu maksātājiem iebilst, ka atsevišķi specifiski punkti lēmumā ir konfidenciāla tirdzniecības, ražošanas vai profesionāla informācija, kompetentās iestādes šos apsvērumus ņem vērā un lēmumā iekļauto informāciju publisko pēc iespējas pilnīgāk, svītrojot konfidenciālās daļas. Aizsargājot nodokļu maksātāju konstitucionālās tiesības, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kuras publiskošana skaidri un nepārprotami atklātu rūpnieciski un komerciāli slepenu informāciju konkurentiem, kompetentās iestādes, publicējot galīgo lēmumu, cenšas nodrošināt maksimālo iespējamo pārredzamību.

Grozījums Nr.     65

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgais nodokļu maksātājs nepiekrīt tam, ka galīgais lēmums tiek publicēts pilnībā, kompetentās iestādes publicē galīgā lēmuma kopsavilkumu ar lietas un priekšmeta aprakstu, datumu, attiecīgajiem taksācijas periodiem, juridisko pamatu, nozari, īsu aprakstu par galīgo iznākumu.

svītrots

Grozījums Nr.     66

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms publicēšanas kompetentās iestādes nosūta nodokļu maksātājiem informāciju, kas jāpublicē saskaņā ar pirmo daļu. Pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma kompetentās iestādes nepublicē informāciju, kas attiecas uz jebkādu tirdzniecības noslēpumu, komercnoslēpumu, rūpniecisku vai dienesta noslēpumu vai tirdzniecības procesu vai kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai.

svītrots

Grozījums Nr.     67

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija izveido standarta veidlapas 2. un 3. punktā minētās informācijas paziņošanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija izveido standarta veidlapas 2. punktā minētās informācijas paziņošanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    68

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kompetentās iestādes nekavējoties paziņo Komisijai informāciju, kas jāpublicē saskaņā ar 3. punktu.

5.  Kompetentās iestādes nekavējoties paziņo Komisijai informāciju, kas jāpublicē saskaņā ar 3. punktu. Komisija, izmantojot vienotu datu formātu, dara šo informāciju pieejamu centralizēti pārvaldītā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.     69

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija tiešsaistē dara pieejamu un atjaunina neatkarīgo autoritatīvo personu sarakstu, kas minēts 8. panta 4. punktā, norādot, kuras no šīm personām var iecelt par priekšsēdētāju. Minētajā sarakstā ir tikai minēto personu vārdi.

1.  Komisija, izmantojot atvērtu datu formātu, tiešsaistē dara pieejamu un atjaunina neatkarīgo autoritatīvo personu sarakstu, kas minēts 8. panta 4. punktā, norādot, kuras no šīm personām var iecelt par priekšsēdētāju. Minētajā sarakstā ir tikai minēto personu vārdi, piederība organizācijām un curriculum vitae un informācija par viņu kvalifikāciju un praktisko pieredzi, kā arī deklarācijas par interešu konfliktiem.

Grozījums Nr.    70

Direktīvas priekšlikums

21.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21.a pants

 

Pārskatīšana

 

Līdz ... [trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku apspriešanu un ņemot vērā diskusijas ar kompetentajām iestādēm, veic direktīvas piemērošanas un darbības jomas pārskatīšanu. Komisija analizē arī to, vai strīdu izšķiršanas procedūru efektivitāti un lietderību varētu vēl vairāk palielināt pastāvīga padomdevēja komiteja (“Pastāvīgā komiteja”).

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā attiecīgā gadījumā iekļauj tiesību akta priekšlikumu nepieciešamo grozījumu izdarīšanai.

Grozījums Nr.    71

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 5. virsraksts – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Gewerbesteuer

Grozījums Nr.    72

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – 12. virsraksts – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Imposta regionale sulle attività produttive

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0408.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0310.

(3)

OV L 225, 20.8.1990., 10. lpp.


PASKAIDROJUMS

Referents uzsver, ka uzņēmumiem ir jāmaksā taisnīga nodokļu daļa tur, kur tie gūst peļņu, taču tiem būtu jāmaksā nodokļi tikai vienu reizi. Patlaban dubulta nodokļu uzlikšana ir viens no lielākajiem šķēršļiem vienotā tirgus darbībai, jo apgrūtina pārrobežu investīcijas un ilgtermiņā negatīvi ietekmē izaugsmi. Tomēr patlaban ES pieejamās strīdu izšķiršanas procedūras nav pietiekami efektīvas. Daži nodokļu maksātāji drīzāk pieņem dubultu nodokļu uzlikšanu nekā tērē naudu un laiku apgrūtinošām procedūrām, kuras negarantē galīgu saistošu lēmumu, ar ko novērš nodokļu dubultu uzlikšanu. Komisija norāda, ka patlaban ES norit aptuveni 900 nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu aptuveni EUR 10,5 miljardu apmērā.

Referents atgādina, ka jau 2015. gada novembra rezolūcijā Eiropas Parlaments pauda uzskatu, ka Arbitrāžas konvencija būtu jāaizstāj ar tādu ES strīdu izšķiršanas mehānismu, kurā izmanto efektīvākas vienošanās procedūras. Turklāt Eiropas Parlaments 2016. gada jūlija rezolūcijā uzsvēra, ka skaidra laika grafika noteikšana strīdu izšķiršanas procedūrām ir svarīgs aspekts sistēmu efektivitātes sekmēšanai. Tādēļ referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kurā aplūkoti līdzšinējie Eiropas Parlamenta aicinājumi.

Referents ierosina šādus galvenos uzlabojumus Komisijas ierosinātajā tekstā:

•  Valstu iestādēm bieži vien nav stimulu rīkoties ātri un izšķirt dubultas nodokļu uzlikšanas strīdus, par ko liecina tas, ka daudzu lietu izskatīšana bieži vien ilgst divus gadus vai pat ilgāk. Referents uzskata, ka vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu kompetento iestāžu darbību, un tāpēc ierosina paātrināt dažādos procedūras posmus. Dalībvalstīm būtu šajā nolūkā jāpiešķir pietiekami cilvēkresursi, tehniskie un finanšu resursi.

•  Referents turklāt uzsver, ka neatkarīgām personām, ko ieceļ padomdevēju komitejās un alternatīvas strīdu izšķiršanas komisijās, jābūt ne tikai kompetentām un neatkarīgām, bet arī objektīvām un augstākā mērā godīgām.

  Referents uzskata, ka ir ļoti svarīgi gadījumos, kad nodokļu maksātājs iesniedz sūdzību, lūdzot atrisināt nodokļu dubultas uzlikšanas jautājumu, nepiemērot sankcijas pret šo nodokļu maksātāju saistībā ar minētajiem jautājumiem līdz brīdim, kad tiek pieņemts saistošs lēmums.

  Referents uzsver, ka Savienībai ir potenciāls kļūt par paraugu un pasaules mēroga līderi nodokļu pārredzamības ziņā. Lai izveidotu saskaņotu un pārredzamu nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismu sistēmu, referents ierosina, ka papildus prasībai publicēt vismaz kompetento iestāžu galīgo lēmumu kopsavilkumus Komisijai šāda informācija būtu jādara pieejama arī centralizēti pārvaldītā tīmekļa vietnē, lai tai varētu piekļūt visi nodokļu maksātāji. Referents uzskata, ka tas varētu sekmēt kopējā to strīdu skaita mazināšanos nākotnē, kuru pamatā ir tādas pašas problēmas to pašu dalībvalstu starpā.

•  Turklāt referents uzskata, ka Komisijai pēc pieciem gadiem būtu jāpārskata šīs direktīvas piemērošana attiecībā uz iespējamu tās darbības jomas paplašināšanu, lai aptvertu visas nodokļu dubultās uzlikšanas situācijas (piemēram, saistībā ar netiešajiem nodokļiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, mantojuma nodokļiem un aroda pensiju aplikšanu ar nodokli). Pēc šīs pārskatīšanas Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums kopā ar tiesību akta priekšlikumu nepieciešamo grozījumu izdarīšanai.

•  Pašreizējā posmā referents ierosina paplašināt direktīvas darbības jomu, lai to attiecinātu arī uz Vācijas Gewerbesteuer (vietējais komercdarbības nodoklis) un Itālijas Imposta regionale sulle attività produttiva (reģionālais saimnieciskās darbības nodoklis), kuri arī var izraisīt nodokļu dubultas uzlikšanas situācijas.

Visbeidzot, referents vēlētos uzsvērt, ka taisnīga un efektīva uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem ir ļoti svarīga, lai mudinātu uzņēmumus pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā

Atsauces

COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

16.2.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

1.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

1.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

6.12.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Michael Theurer

24.11.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.3.2017

3.5.2017

 

 

Pieņemšanas datums

8.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Manuel dos Santos, Bas Eickhout, Eva Kaili, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Geier, Jens Gieseke, Seán Kelly, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Iesniegšanas datums

14.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Othmar Karas, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Manuel dos Santos, Jonás Fernández, Jens Geier, Roberto Gualtieri, Eva Kaili, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Marco Zanni

1

0

ENF

Bernard Monot

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika