SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

14.6.2017 - (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Michael Theurer


Procedura : 2016/0338(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0225/2017
Teksty złożone :
A8-0225/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

(COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0686),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0035/2017),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2015 r.[1] i z dnia 6 lipca 2016 r.[2] w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0225/2017),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zwraca się do Rady o uwzględnienie możliwości stopniowego uchylenia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych[3] po przyjęciu proponowanej dyrektywy i wzmocnienia w ten sposób skoordynowanego unijnego podejścia do rozstrzygania sporów za pomocą tej dyrektywy;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Sytuacje, w których różne państwa członkowskie nakładają podatek od tego samego dochodu lub kapitału dwa razy, mogą powodować poważne przeszkody podatkowe dla przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną. Stanowią nadmierne obciążenie podatkowe dla przedsiębiorstw i są prawdopodobną przyczyną zakłóceń gospodarczych i obniżenia wydajności, a ponadto negatywnie wpływają na transgraniczne inwestycje i wzrost.

(1)  Zgodnie z zasadą sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania wszystkie przedsiębiorstwa muszą płacić podatki w odpowiedniej wysokości w miejscu, w którym osiągają zyski, należy jednak unikać podwójnego opodatkowania i podwójnego nieopodatkowania. Sytuacje, w których różne państwa członkowskie nakładają podatek od tego samego dochodu lub kapitału dwa razy, mogą powodować poważne przeszkody podatkowe, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną, i tym samym negatywnie wpływać na prawidłowość funkcjonowania rynku wewnętrznego. Stanowią nadmierne obciążenie podatkowe, powodują brak pewności prawa i generują zbędne koszty dla przedsiębiorstw oraz są prawdopodobną przyczyną zakłóceń gospodarczych i obniżenia wydajności. Ponadto negatywnie wpływają na transgraniczne inwestycje i wzrost gospodarczy.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W dniu 25 listopada 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, w której zakwestionował przydatność Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych1a („unijnej konwencji arbitrażowej”) oraz uznał, że należy zmienić ten instrument i uczynić go skuteczniejszym bądź też zastąpić unijnym mechanizmem rozwiązywania sporów wyposażonym w skuteczniejsze procedury wzajemnego porozumiewania. W dniu 6 lipca 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, w której podkreślił, że ustanowienie jasnych ram czasowych dla procedur rozstrzygania sporów ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektywności tych systemów.

 

___________

 

1a Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  W dniu 16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii, w której wezwał Komisję, aby zaproponowała przepisy mające służyć usprawnieniu mechanizmów rozstrzygania transgranicznych sporów podatkowych w Unii, koncentrując się nie tylko na sprawach dotyczących podwójnego opodatkowania, ale także na sprawach dotyczących podwójnego nieopodatkowania. Parlament apelował także o bardziej doprecyzowane przepisy, bardziej rygorystyczne harmonogramy i przejrzystość.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Próby wyeliminowania podwójnego opodatkowania często prowadziły do powstawania sytuacji „podwójnego nieopodatkowania”, w której przedsiębiorstwa, wykorzystując praktykę erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, zapewniały sobie opodatkowanie zysków w tych państwach członkowskich, w których podatki od osób prawnych są na poziomie bliskim zeru. Ta utrzymująca się praktyka zakłóca konkurencję, szkodzi przedsiębiorstwom krajowym i osłabia system opodatkowania, odbijając się negatywnie na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Z tego względu konieczne jest, by dostępne w Unii mechanizmy zapewniały rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i skuteczne wyeliminowanie podwójnego opodatkowania.

(2)  Obecne procedury rozstrzygania sporów są zbyt długotrwałe, kosztowne i często nie kończą się osiągnięciem porozumienia, a niektóre sprawy w ogóle nie są rozpatrywane. Niektóre przedsiębiorstwa są obecnie skłonne raczej zaakceptować podwójne opodatkowanie niż tracić pieniądze i czas na uciążliwe procedury mające wyeliminować podwójne opodatkowanie. Z tego względu podstawowe znaczenie ma to, by dostępne w Unii mechanizmy zapewniały skuteczne, szybkie i możliwe do wyegzekwowania rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz skuteczne i terminowe wyeliminowanie podwójnego opodatkowania, przy czym podatnikom należy regularnie i skutecznie przekazywać informacje na ten temat.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Obecnie istniejące mechanizmy przewidziane w dwustronnych konwencjach podatkowych nie zapewniają pełnego uwolnienia od podwójnego opodatkowania w odpowiednim czasie we wszystkich przypadkach. Obowiązująca Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG)7 („unijna konwencja arbitrażowa”) ma ograniczony zakres, albowiem ma zastosowanie tylko do sporów dotyczących cen transferowych oraz do przypisania zysków stałym zakładom. Monitorowanie przeprowadzane w ramach wdrożenia unijnej konwencji arbitrażowej ujawniło pewne istotne niedociągnięcia, w szczególności pod względem dostępu do procedury oraz czasu trwania i skutecznego zamknięcia procedury.

(3)  Obecnie istniejące mechanizmy przewidziane w dwustronnych konwencjach dotyczących podwójnego opodatkowania nie zapewniają pełnego uwolnienia od podwójnego opodatkowania w odpowiednim czasie we wszystkich przypadkach. Mechanizmy przewidziane w tych konwencjach okazują się w wielu przypadkach długotrwałe, kosztowne, trudno dostępne i nie zawsze prowadzą do porozumienia. Unijna konwencja arbitrażowa ma ograniczony zakres, albowiem ma zastosowanie tylko do sporów dotyczących cen transferowych oraz do przypisania zysków stałym zakładom. Monitorowanie przeprowadzane w ramach wdrożenia unijnej konwencji arbitrażowej ujawniło pewne istotne niedociągnięcia, w szczególności pod względem dostępu do procedury, braku środków odwoławczych, czasu trwania oraz braku ostatecznego wiążącego skutecznego zamknięcia procedury. Te niedociągnięcia stanowią przeszkodę dla inwestycji i należy je wyeliminować.

_________________

 

7 Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10.

 

Poprawka     7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Aby ukształtować sprawiedliwe, jasne i stabilne otoczenie podatkowe oraz zmniejszyć liczbę sporów dotyczących opodatkowania na rynku wewnętrznym, niezbędny jest co najmniej pewien minimalny poziom konwergencji w opodatkowaniu osób prawnych. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), proponowane przez Komisję1a, stanowi najskuteczniejszy sposób eliminowania ryzyka podwójnego opodatkowania osób prawnych.

 

______________

 

1a Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016)0683).

Poprawka     8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu stworzenia bardziej sprawiedliwego otoczenia podatkowego należy poszerzyć przepisy dotyczące przejrzystości oraz wzmocnić środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania. Jednocześnie w duchu sprawiedliwego systemu podatkowego konieczne jest też zapewnienie, aby na podatników nie nakładano dwa razy podatku od tego samego dochodu i aby mechanizmy rozstrzygania sporów były szeroko zakrojone, skuteczne i trwałe. Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania jest też niezbędne z uwagi na ryzyko zwiększonej liczby sporów w sprawie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania dotyczących potencjalnie wysokich kwot, spowodowane bardziej regularnymi i skoncentrowanymi praktykami kontrolnymi stosowanymi przez administracje podatkowe.

(4)  W celu stworzenia bardziej sprawiedliwego otoczenia podatkowego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Unii należy poszerzyć przepisy dotyczące przejrzystości oraz wzmocnić na szczeblach krajowym, unijnym i globalnym środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania. Unikanie podwójnego nieopodatkowania musi pozostać unijnym priorytetem. Jednocześnie w duchu sprawiedliwego systemu podatkowego konieczne jest też zapewnienie, aby na podatników nie nakładano dwa razy podatku od tego samego dochodu i aby mechanizmy rozstrzygania sporów były szeroko zakrojone, skuteczne i trwałe. Usprawnienie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania ma też zasadnicze znaczenie dla reagowania na ryzyko zwiększonej liczby sporów w sprawie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania dotyczących potencjalnie wysokich kwot, spowodowane bardziej regularnymi i skoncentrowanymi praktykami kontrolnymi stosowanymi przez administracje podatkowe.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dlatego wprowadzenie skutecznych i wydajnych ram rozstrzygania sporów podatkowych, zapewniających pewność prawa i środowisko przyjazne dla biznesu i inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania powinny też stanowić zharmonizowane i przejrzyste ramy rozwiązywania problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem, a więc dawać korzyści wszystkim podatnikom.

(5)  Dlatego wprowadzenie skutecznych i wydajnych ram rozstrzygania sporów podatkowych, zapewniających pewność prawa i wsparcie inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii. Państwa członkowskie powinny przyznać właściwym organom odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe na ten cel.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Unia może stać się wzorem i globalnym liderem w zakresie przejrzystości i koordynacji podatkowej. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania powinny zatem tworzyć zharmonizowane i przejrzyste ramy rozwiązywania problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem, a więc przynosić korzyści wszystkim podatnikom. O ile zainteresowany podatnik nie dowiedzie, że niektóre szczególnie chronione informacje handlowe, przemysłowe lub zawodowe zawarte w orzeczeniu nie powinny być publikowane, Komisja powinna publikować wszystkie ostateczne orzeczenia w całości i udostępniać je we wspólnym formacie danych, również na zarządzanej centralnie stronie internetowej. Publikacja ostatecznych orzeczeń leży w interesie publicznym, gdyż poprawia zrozumienie tego, w jaki sposób należy interpretować i stosować przepisy. Niniejsza dyrektywa uwolni cały swój potencjał jedynie wtedy, gdy podobne przepisy zostaną wprowadzone w państwach trzecich. W związku z tym Komisja powinna popierać ustanowienie wiążących mechanizmów rozwiązywania sporów również na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Skuteczne i efektywne ramy powinny dawać państwom członkowskim możliwość proponowania alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów, które lepiej uwzględniają specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mogą skutkować niższymi kosztami, mniejszym poziomem biurokracji, większą efektywnością oraz szybszym wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Do wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy doprowadzić za pomocą procedury, która przewiduje jako pierwszy krok zgłoszenie sprawy do organów podatkowych zainteresowanych państw członkowskich w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze procedury wzajemnego porozumiewania. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w określonym czasie, sprawa powinna zostać skierowana do komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, w skład których wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organów podatkowych oraz niezależne osoby o ugruntowanej pozycji. Organy podatkowe powinny wydać ostateczne wiążące orzeczenie na podstawie opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

(6)  Do wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy doprowadzić za pomocą procedury, która będzie prosta do zastosowania. Pierwszym krokiem będzie zgłoszenie sprawy do organów podatkowych zainteresowanych państw członkowskich w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze procedury wzajemnego porozumiewania. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w określonym czasie, sprawa powinna zostać skierowana do komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, w skład których wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organów podatkowych oraz niezależne osoby o ugruntowanej pozycji figurujące na publicznie dostępnej liście niezależnych osób o ugruntowanej pozycji. Organy podatkowe powinny wydać ostateczne wiążące orzeczenie na podstawie opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Przewidziana w niniejszej dyrektywie procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania obejmuje obok innych opcji rozstrzyganie sporów dostępne dla podatnika. Powyższe obejmuje procedury wzajemnego porozumiewania na mocy dwustronnych umów dotyczących podwójnego opodatkowania lub unijnej konwencji arbitrażowej. Procedura rozstrzygania sporów ustanowiona w niniejszej dyrektywie powinna mieć pierwszeństwo przed innymi dostępnymi opcjami, gdyż przewiduje skoordynowane ogólnounijne podejście do rozstrzygania sporów obejmujące jasne i możliwe do wyegzekwowania przepisy, obowiązek wyeliminowania podwójnego opodatkowania oraz określone ramy czasowe.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Nie jest obecnie jasne, jak przepisy niniejszej dyrektywy są powiązane z obowiązującymi przepisami w zakresie arbitrażu zawartymi w dwustronnych umowach podatkowych i obowiązującej unijnej konwencji arbitrażowej. Dlatego też Komisja powinna doprecyzować te wzajemne powiązania przepisów, tak aby podatnicy mogli, w stosownych przypadkach, wybrać procedurę najbardziej odpowiednią do danego celu.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  W znacznej liczbie spraw dotyczących podwójnego opodatkowania biorą udział państwa trzecie. W związku z tym Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć globalne ramy, najlepiej w kontekście OECD. Dopóki takie ramy OECD nie zostaną stworzone, celem Komisji powinna być obowiązkowa – a nie dobrowolna, jak dotychczas – i wiążąca procedura osiągania porozumienia we wszystkich potencjalnych sprawach dotyczących podwójnego opodatkowania w wymiarze transgranicznym.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Zakres stosowania niniejszej dyrektywy powinien zostać jak najszybciej rozszerzony. Dyrektywa stanowi wyłącznie ramy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków z działalności gospodarczej. Spory dotyczące podwójnego opodatkowania dochodu, np. emerytur i wynagrodzeń, nie zostały uwzględnione w zakresie jej stosowania, choć skutki dla osób fizycznych mogą być znaczne. Odmienna wykładnia umowy podatkowej przez państwa członkowskie może prowadzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania, na przykład w sytuacji, gdy jedno państwo członkowskie interpretuje dane źródło dochodu jako wynagrodzenie, podczas gdy inne państwo członkowskie interpretuje to samo źródło dochodu jako zysk. W związku z tym różnice interpretacyjne między państwami członkowskimi dotyczące opodatkowania dochodu powinny również zostać objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy po upływie pięciu lat, a państwa członkowskie powinny wspierać ten przegląd, dostarczając Komisji stosowne informacje,

(11)  Komisja powinna dokonać przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy po upływie pięciu lat, w tym określić, czy dyrektywa powinna nadal być stosowana czy zmieniona. Państwa członkowskie powinny wspierać ten przegląd, dostarczając Komisji stosowne informacje. Na koniec przeglądu Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie obejmujące ocenę dotyczącą rozszerzenia zakresu niniejszej dyrektywy na wszystkie przypadki podwójnego opodatkowania i podwójnego nieopodatkowania w wymiarze transgranicznym i w stosownym przypadku dołączyć do niego wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy,

Poprawka     18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania prawodawstwa krajowego lub postanowień porozumień międzynarodowych, jeżeli jest to konieczne dla zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania, oszustwom lub nadużyciom podatkowym.

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania prawodawstwa krajowego lub postanowień porozumień międzynarodowych, jeżeli jest to konieczne dla zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu go, oszustwom lub nadużyciom podatkowym.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podatnik podlegający podwójnemu opodatkowaniu jest uprawniony do złożenia skargi, w której zwraca się o rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania, do każdego z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich w terminie trzech lat od daty otrzymania pierwszego powiadomienia o działaniu skutkującym podwójnym opodatkowaniem, bez względu na to, czy korzysta ze środków odwoławczych dostępnych na mocy prawa krajowego któregoś z zainteresowanych państw członkowskich. W skardze skierowanej do każdego z właściwych organów podatnik wymienia pozostałe państwa członkowskie, których dotyczy sprawa.

1.  Podatnik podlegający podwójnemu opodatkowaniu jest uprawniony do złożenia skargi, w której zwraca się o rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania, do każdego z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich w terminie trzech lat od daty otrzymania pierwszego powiadomienia o działaniu skutkującym podwójnym opodatkowaniem, bez względu na to, czy korzysta ze środków odwoławczych dostępnych na mocy prawa krajowego któregoś z zainteresowanych państw członkowskich. Podatnik kieruje skargę równocześnie do obu właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich i wymienia w niej pozostałe państwa członkowskie, których dotyczy sprawa. Komisja prowadzi we wszystkich językach urzędowych Unii centralny punkt kontaktowy, który jest łatwo dostępny dla ogółu ludności i zawiera aktualne dane kontaktowe każdego właściwego organu oraz pełny przegląd obowiązującego prawodawstwa Unii i konwencji podatkowych.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy potwierdzają odbiór skargi w terminie jednego miesiąca od dnia jej otrzymania. Informują również właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich o otrzymaniu skargi.

2.  Każdy właściwy organ potwierdza na piśmie odbiór skargi oraz powiadamia właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania skargi.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne informacje niezbędne do ustalenia tożsamości podatnika lub podatników, którzy złożyli skargę do właściwych organów, oraz wszelkich innych podatników, których sprawa bezpośrednio dotyczy;

a)  imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne informacje niezbędne do ustalenia tożsamości podatnika lub podatników, którzy złożyli skargę do właściwych organów, oraz wszelkich innych podatników, których sprawa bezpośrednio dotyczy, zgodnie z najlepszą wiedzą osoby składającej skargę;

Poprawka     22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  mające zastosowanie przepisy krajowe i konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;

skreśla się

Poprawka     23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  zobowiązanie podatnika do odpowiadania możliwie jak najszybciej i najpełniej na wszelkie odpowiednie wnioski ze strony właściwych organów oraz do dostarczenia wszelkiej dokumentacji na wniosek właściwych organów;

(iii)  zobowiązanie podatnika do odpowiadania możliwie jak najszybciej i najpełniej na wszelkie odpowiednie wnioski ze strony właściwych organów oraz do dostarczenia wszelkiej dokumentacji na wniosek właściwych organów, z należytym uwzględnieniem przez właściwe organy wszelkich ograniczeń dostępu do żądanych dokumentów i opóźnień wynikłych z niezależnych przyczyn;

Poprawka     24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wszelkie konkretne dodatkowe informacje, o które wystąpiły właściwe organy.

f)  wszelkie konkretne dodatkowe informacje, o które wystąpiły właściwe organy, istotne dla sporu dotyczącego opodatkowania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi podatnika w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania tej skargi. Właściwe organy informują o tej decyzji podatników i właściwe organy pozostałych państw członkowskich.

5.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi podatnika w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania tej skargi oraz informują na piśmie podatnika oraz właściwy organ drugiego państwa członkowskiego o tej decyzji w terminie dwóch tygodni.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zdecydują o przyjęciu skargi zgodnie z art. 3 ust. 5, wówczas starają się one wyeliminować podwójne opodatkowanie w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie dwóch lat, począwszy od daty ostatniego powiadomienia dotyczącego decyzji jednego z państw członkowskich o przyjęciu skargi.

Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zdecydują o przyjęciu skargi zgodnie z art. 3 ust. 5, wówczas starają się one wyeliminować podwójne opodatkowanie w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie jednego roku, począwszy od daty ostatniego powiadomienia dotyczącego decyzji jednego z państw członkowskich o przyjęciu skargi.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres dwóch lat, o którym mowa w akapicie pierwszym, może zostać przedłużony o maksymalnie sześć miesięcy na wniosek właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wnioskujący właściwy organ przedstawi uzasadnienie na piśmie. Przedłużenie to wymaga zgody podatników i pozostałe właściwe organy.

Okres jednego roku, o którym mowa w akapicie pierwszym, może zostać przedłużony o maksymalnie trzy miesiące na wniosek właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wnioskujący właściwy organ przedstawi uzasadnienie na piśmie. Przedłużenie to wymaga zgody podatników i pozostałych właściwych organów.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli właściwe organy państw członkowskich osiągnęły porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, przekazuje to porozumienie podatnikowi w formie decyzji, która jest wiążąca dla tego organu i egzekwowalna przez podatnika, pod warunkiem że podatnik zrzeka się prawa do jakiegokolwiek krajowego środka odwoławczego. Orzeczenie to jest wykonywane niezależnie od wszelkich limitów czasowych przewidzianych w prawie krajowym zainteresowanych państw członkowskich.

3.  Jeżeli właściwe organy państw członkowskich osiągnęły porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, w terminie pięciu dni przekazuje to porozumienie podatnikowi w formie decyzji, która jest wiążąca dla tego organu i egzekwowalna przez podatnika, pod warunkiem że podatnik zrzeka się prawa do jakiegokolwiek krajowego środka odwoławczego. Orzeczenie to jest niezwłocznie wykonywane niezależnie od wszelkich limitów czasowych przewidzianych w prawie krajowym zainteresowanych państw członkowskich.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie osiągnęły porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, informuje o tym podatnika, wskazując przyczyny niepowodzenia w osiągnięciu porozumienia.

4.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie osiągnęły porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie przewidzianym w ust. 1, każdy właściwy organ państw członkowskich, których dotyczy sprawa, informuje o tym podatnika w terminie dwóch tygodni, wskazując przyczyny niepowodzenia w osiągnięciu porozumienia oraz informując podatnika o przysługujących mu możliwościach odwołania z podaniem stosownych danych kontaktowych organów odwoławczych.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich mogą zdecydować o odrzuceniu skargi, jeżeli jest ona niedopuszczalna lub nie występuje podwójne opodatkowanie, lub nie został dotrzymany okres trzech lat określony w art. 3 ust. 1.

1.  Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich mogą zdecydować o odrzuceniu skargi, jeżeli jest ona niedopuszczalna lub nie występuje podwójne opodatkowanie, lub nie został dotrzymany okres trzech lat określony w art. 3 ust. 1. Właściwe organy informują podatnika o powodach odrzucenia skargi.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie podjęły decyzji w sprawie skargi w terminie sześciu miesięcy od otrzymania tej skargi od podatnika, wówczas skargę tę uznaje się za odrzuconą.

2.  Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie podjęły decyzji w sprawie skargi w terminie trzech miesięcy od otrzymania tej skargi od podatnika, wówczas skargę tę uznaje się za odrzuconą, a podatnika informuje się o tym w terminie jednego miesiąca od upływu tego trzymiesięcznego terminu.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku odrzucenia skargi podatnik ma prawo odwołania się od decyzji właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z przepisami krajowymi.

3.  W razie odrzucenia skargi podatnik ma prawo odwołania się od decyzji właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z przepisami krajowymi. Podatnik ma prawo do złożenia odwołania w dowolnym z dwóch właściwych organów. Właściwy organ, w którym złożono odwołanie, informuje drugi właściwy organ o złożonym odwołaniu i oba właściwe organy koordynują swoje działania podczas rozpatrywania tego odwołania. W przypadku MŚP, jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione, obciążenia finansowe ponosi właściwy organ, który początkowo odrzucił skargę.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja doradcza podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności i przyjęcia skargi w terminie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o ostatniej decyzji odrzucającej skargę na mocy art. 5 ust. 1 przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy nie zgłoszono żadnej decyzji, skargę uznaje się za odrzuconą.

2. Komisja doradcza podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności i przyjęcia skargi w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia o ostatniej decyzji odrzucającej skargę na mocy art. 5 ust. 1 przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. Jeżeli w terminie trzech miesięcy nie zgłoszono żadnej decyzji, skargę uznaje się za odrzuconą.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli komisja doradcza potwierdzi istnienie podwójnego opodatkowania i dopuszczalność skargi, wówczas na wniosek jednego z właściwych organów wszczyna się procedurę wzajemnego porozumiewania przewidzianą w art. 4. Ten właściwy organ powiadamia komisję doradczą, pozostałe zainteresowane właściwe organy oraz podatnika o tym wniosku. Okres dwóch lat, przewidziany w art. 4 ust. 1, liczy się od daty decyzji podjętej przez komisję doradczą w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi.

Jeżeli komisja doradcza potwierdzi istnienie podwójnego opodatkowania i dopuszczalność skargi, wówczas na wniosek jednego z właściwych organów wszczyna się procedurę wzajemnego porozumiewania przewidzianą w art. 4. Ten właściwy organ powiadamia komisję doradczą, pozostałe zainteresowane właściwe organy oraz podatnika o tym wniosku. Okres jednego roku, przewidziany w art. 4 ust. 1, liczy się od daty decyzji podjętej przez komisję doradczą w sprawie przyjęcia i dopuszczalności skargi.

Poprawka     35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich powołują komisję doradczą, jeżeli nie udało im się osiągnąć porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie przewidzianym w art. 4 ust. 1.

3. Jeżeli właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w drodze procedury wzajemnego porozumiewania w terminie przewidzianym w art. 4 ust. 1, komisja doradcza, na mocy art. 13 ust. 1, wydaje opinię w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie pięćdziesięciu dni kalendarzowych od końca okresu sześciu miesięcy przewidzianego w art. 3 ust. 5, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 1.

4. Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie jednego miesiąca od końca okresu trzech miesięcy przewidzianego w art. 3 ust. 5, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 1.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie pięćdziesięciu dni kalendarzowych od końca okresu przewidzianego w art. 4 ust. 1, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 2.

Komisja doradcza jest powoływana nie później niż po upływie jednego miesiąca od końca okresu przewidzianego w art. 4 ust. 1, jeżeli jest ona powoływana zgodnie z ust. 2.

Poprawka     38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego nie mianował co najmniej jednej niezależnej osoby o ugruntowanej pozycji i jej zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwego sądu w tym państwie członkowskim o mianowanie niezależnej osoby i zastępcy z listy, o której mowa w art. 8 ust. 4.

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego nie mianował co najmniej jednej niezależnej osoby o ugruntowanej pozycji i jej zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwego sądu w tym państwie członkowskim o mianowanie w terminie trzech miesięcy niezależnej osoby i zastępcy z listy, o której mowa w art. 8 ust. 4.

Poprawka     39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli właściwe organy żadnego zainteresowanego państwa członkowskiego nie mianowały niezależnej osoby i zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwych sądów każdego z tych państw członkowskich o mianowanie dwóch niezależnych osób o ugruntowanej pozycji zgodnie z akapitem drugim i trzecim. Mianowane w ten sposób niezależne osoby o ugruntowanej pozycji wyznaczają przewodniczącego przez losowanie nazwisk z listy niezależnych osób, które kwalifikują się do bycia przewodniczącym zgodnie z art. 8 ust. 4.

Jeżeli właściwe organy żadnego zainteresowanego państwa członkowskiego nie mianowały niezależnej osoby i zastępcy, wówczas podatnik może zwrócić się do właściwych sądów każdego z tych państw członkowskich o mianowanie dwóch niezależnych osób o ugruntowanej pozycji zgodnie z akapitem drugim i trzecim. Komisja w centralnym punkcie informacyjnym na swojej stronie internetowej w wyraźny sposób i we wszystkich językach urzędowych Unii udostępnia szczegółowe informacje dotyczące właściwych sądów w każdym państwie członkowskim. Mianowane w ten sposób niezależne osoby o ugruntowanej pozycji wyznaczają przewodniczącego przez losowanie nazwisk z listy niezależnych osób, które kwalifikują się do bycia przewodniczącym zgodnie z art. 8 ust. 4.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zadanie mianowania niezależnych osób i ich zastępców zgodnie z ust. 1 jest przekazywane do właściwego sądu państwa członkowskiego dopiero po zakończeniu okresu pięćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4, i w terminie dwóch tygodni od końca tego okresu.

2.  Zadanie mianowania niezależnych osób i ich zastępców zgodnie z ust. 1 jest przekazywane do właściwego sądu państwa członkowskiego dopiero po zakończeniu okresu jednego miesiąca, o którym mowa w art. 6 ust. 4, i w terminie dwóch tygodni od końca tego okresu.

Poprawka     41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwy sąd przyjmuje decyzję zgodnie z ust. 1 i powiadamia o niej wnioskodawcę. Procedury mające zastosowanie, gdy właściwy sąd mianuje niezależne osoby, gdyż nie zrobiły tego państwa członkowskie, są takie same jak procedury mające zastosowanie na mocy przepisów krajowych w sprawach arbitrażu cywilnego i handlowego, w których sąd mianuje arbitrów w przypadku braku porozumienia stron w tej kwestii. Właściwy sąd informuje również właściwe organy, które pierwotnie nie wywiązały się z zadania ustanowienia komisji doradczej. Dane państwo członkowskie ma prawo odwołania się od decyzji sądu, pod warunkiem że zezwala na to prawo krajowe. W przypadku odrzucenia skargi wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji sądu zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi.

3.  Właściwy sąd przyjmuje decyzję zgodnie z ust. 1 i powiadamia o niej wnioskodawcę w terminie jednego miesiąca. Procedury mające zastosowanie, gdy właściwy sąd mianuje niezależne osoby, gdyż nie zrobiły tego państwa członkowskie, są takie same jak procedury mające zastosowanie na mocy przepisów krajowych w sprawach arbitrażu cywilnego i handlowego, w których sąd mianuje arbitrów w przypadku braku porozumienia stron w tej kwestii. Właściwy sąd informuje również właściwe organy, które pierwotnie nie wywiązały się z zadania ustanowienia komisji doradczej. Dane państwo członkowskie ma prawo odwołania się od decyzji sądu, pod warunkiem że zezwala na to prawo krajowe. W przypadku odrzucenia skargi wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji sądu zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jedna lub dwie niezależne osoby o ugruntowanej pozycji, mianowane przez każdy właściwy organ z listy osób, o której mowa w ust. 4.

c)  jedna lub dwie niezależne osoby o ugruntowanej pozycji, mianowane przez każdy właściwy organ z listy osób, o której mowa w ust. 4, z wykluczeniem osób zaproponowanych przez ich własne państwo członkowskie.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wyznaczeniu stałych przedstawicieli, o których mowa w lit. b).

Poprawka     44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  osoba posiada lub posiadała duży udział kapitałowy w jednym lub w każdym z podatników bądź jest lub była pracownikiem lub doradcą jednego lub każdego z podatników;

b)  osoba lub osoba będąca członkiem jej rodziny posiada lub posiadała duży udział kapitałowy w jednym lub w każdym z podatników bądź jest lub była pracownikiem lub doradcą jednego lub każdego z podatników;

Poprawka     45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależne osoby o ugruntowanej pozycji muszą być obywatelami państwa członkowskiego i rezydentami w Unii. Muszą być kompetentne i niezależne.

Niezależne osoby o ugruntowanej pozycji muszą być obywatelami państwa członkowskiego i rezydentami w Unii, najlepiej urzędnikami lub pracownikami służby cywilnej pracującymi w dziedzinie prawa podatkowego lub członkami sądu administracyjnego. Muszą być kompetentne, niezależne, bezstronne i postępować zgodnie z wysoką etyką zawodową.

Poprawka     46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji imiona i nazwiska nominowanych niezależnych osób o ugruntowanej pozycji. W zgłoszeniu tym państwa członkowskie mogą wskazać, które z pięciu nominowanych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Dostarczają też Komisji kompletne i aktualne informacje na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kompetencji, wiedzy fachowej oraz konfliktu interesów nominowanych osób. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących listy niezależnych osób.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji imiona i nazwiska nominowanych niezależnych osób o ugruntowanej pozycji. W zgłoszeniu tym państwa członkowskie wskazują, które z pięciu nominowanych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Dostarczają też Komisji kompletne i aktualne informacje na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kompetencji, wiedzy fachowej oraz konfliktu interesów nominowanych osób. W razie zmian w życiorysie niezależnych osób dokonuje się aktualizacji tych informacji. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących listy niezależnych osób.

Poprawka     47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do sprawdzenia informacji, o których mowa w akapicie trzecim, dotyczących niezależnych osób o ugruntowanej pozycji nominowanych przez państwa członkowskie. Kontrole takie przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji od państwa członkowskiego. Jeżeli Komisja ma wątpliwości co do niezależności nominowanych osób, może zwrócić się do państwa członkowskiego o dostarczenie dodatkowych informacji, i jeśli nadal pozostają wątpliwości, może ona zwrócić się do państwa członkowskiego o usunięcie tej osoby z listy i wyznaczenie w jej miejsce kogoś innego.

Poprawka     48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Listę niezależnych osób o ugruntowanej pozycji udostępnia się publicznie.

Poprawka     49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić powołanie komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów zamiast komisji doradczej, aby wydała ona opinię w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 13.

1.  Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić powołanie komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów zamiast komisji doradczej, aby wydała ona opinię w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 13. Korzystanie z usług komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów pozostaje jednak działaniem w możliwie największym stopniu wyjątkowym.

Poprawka     50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów może się różnić składem i formą od komisji doradczej i w celu rozstrzygnięcia sporu może stosować postępowanie pojednawcze, mediację, wiedzę fachową, orzekanie bądź wszelkie inne procesy lub techniki rozstrzygania sporów.

2.  Komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów może się różnić składem i formą od komisji doradczej i w celu rozstrzygnięcia sporu może stosować postępowanie pojednawcze, mediację, wiedzę fachową, orzekanie bądź wszelkie inne skuteczne i uznane procesy lub techniki rozstrzygania sporów.

Poprawka     51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Artykuły 11–15 mają zastosowanie do komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów z wyjątkiem przepisów dotyczących głosowania większością głosów, określonych w art. 13 ust. 3. Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić inne przepisy dotyczące większości w regulaminie funkcjonowania komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

4.  Artykuły 11–15 mają zastosowanie do komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów z wyjątkiem przepisów dotyczących głosowania większością głosów, określonych w art. 13 ust. 3. Właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy sprawa, mogą uzgodnić inne przepisy dotyczące większości w regulaminie funkcjonowania komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, pod warunkiem że zapewniono niezależność osób wyznaczonych do rozstrzygania sporów oraz niewystępowanie konfliktu interesów.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w terminie pięćdziesięciu dni kalendarzowych, jak przewidziano w art. 6 ust. 4, każdy właściwy organ państwa członkowskiego, którego dotyczy sprawa, przekazał podatnikom następujące informacje:

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w terminie jednego miesiąca, jak przewidziano w art. 6 ust. 4, każdy właściwy organ państwa członkowskiego, którego dotyczy sprawa, przekazał podatnikom następujące informacje:

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Datę, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), wyznacza się nie później niż 6 miesięcy po powołaniu komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Datę, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), wyznacza się nie później niż trzy miesiące po powołaniu komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy podatnicy nie zostali powiadomieni o regulaminie funkcjonowania lub otrzymali niepełne informacje na ten temat, państwa członkowskie zapewniają, aby niezależne osoby i przewodniczący uzupełnili regulamin funkcjonowania zgodnie z załącznikiem II i przekazali go podatnikom w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia okresu pięćdziesięciu dni kalendarzowych przewidzianego w art. 6 ust. 4. W przypadku gdy niezależne osoby i przewodniczący nie uzgodnili regulaminu funkcjonowania lub nie przekazali go podatnikom, podatnicy mogą się zwrócić do właściwego sądu w państwie ich rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w celu wyciągnięcia wszelkich skutków prawnych i wdrożenia regulaminu funkcjonowania.

3.  W przypadku gdy podatnicy nie zostali powiadomieni o regulaminie funkcjonowania lub otrzymali niepełne informacje na ten temat, państwa członkowskie zapewniają, aby niezależne osoby i przewodniczący uzupełnili regulamin funkcjonowania zgodnie z załącznikiem II i przekazali go podatnikom w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia okresu jednego miesiąca przewidzianego w art. 6 ust. 4. W przypadku gdy niezależne osoby i przewodniczący nie uzgodnili regulaminu funkcjonowania lub nie przekazali go podatnikom, podatnicy mogą się zwrócić do właściwego sądu w państwie ich rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w celu wyciągnięcia wszelkich skutków prawnych i wdrożenia regulaminu funkcjonowania.

Poprawka     55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów procedury, o której mowa w art. 6, zainteresowani podatnicy mogą przekazać komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów wszelkie informacje, dowody lub dokumenty, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji. Podatnicy i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich przekazują wszelkie informacje, dowody lub dokumenty na wniosek komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów. Właściwe organy państw członkowskich mogą jednak odmówić przekazania informacji komisji doradczej w następujących przypadkach:

1.  Do celów procedury, o której mowa w art. 6, zainteresowani podatnicy przekazują komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów wszelkie informacje, dowody lub dokumenty, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji. Podatnicy i właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich przekazują wszelkie informacje, dowody lub dokumenty na wniosek komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów. Właściwe organy państw członkowskich mogą jednak odmówić przekazania informacji komisji doradczej w następujących przypadkach:

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż sześć miesięcy po powołaniu komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przekazuje swoją opinię właściwym organom państw członkowskich, których dotyczy sprawa.

1.  Nie później niż trzy miesiące po powołaniu komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przekazuje swoją opinię właściwym organom państw członkowskich, których dotyczy sprawa.

Poprawka     57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy sporządzaniu opinii komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów uwzględnia przepisy krajowe i konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie. W przypadku braku konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub umowy w tej sprawie między państwami członkowskimi, których dotyczy sprawa, komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przy sporządzaniu opinii może się odwołać do międzynarodowej praktyki w kwestiach podatkowych, takiej jak najnowsza modelowa konwencja OECD.

2.  Przy sporządzaniu opinii komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów uwzględnia przepisy krajowe i konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie. W przypadku braku konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub umowy w tej sprawie między państwami członkowskimi, których dotyczy sprawa, komisja doradcza lub komisja ds. pozasądowego rozstrzygania sporów przy sporządzaniu opinii może się odwołać do międzynarodowej praktyki w kwestiach podatkowych, takiej jak najnowsza modelowa konwencja OECD i najnowsza modelowa konwencja ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie sześciu miesięcy od otrzymania opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów właściwe organy osiągają porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

1.  W terminie trzech miesięcy od otrzymania opinii komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów właściwe organy osiągają porozumienie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie właściwe organy przekazały podatnikom ostateczne orzeczenie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od jego przyjęcia. W przypadku nieotrzymania orzeczenia w terminie trzydziestu dni kalendarzowych podatnik może odwołać się w państwie członkowskim jego rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami krajowymi.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie właściwe organy przekazały podatnikom ostateczne orzeczenie w sprawie wyeliminowania podwójnego opodatkowania w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od jego przyjęcia. W przypadku gdy podatnik nie otrzyma tego orzeczenia w terminie trzydziestu dni kalendarzowych, podatnik ten może odwołać się w państwie członkowskim jego rezydencji podatkowej lub prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Poddanie sporu procedurze wzajemnego porozumiewania lub procedurze rozstrzygania sporów nie uniemożliwia państwom członkowskim wszczynania lub kontynuowania postępowań sądowych lub postępowań dotyczących kar administracyjnych i sankcji karnych w związku z tą samą sprawą.

2.  Poddanie sporu procedurze wzajemnego porozumiewania lub procedurze rozstrzygania sporów uniemożliwia państwom członkowskim wszczynanie lub kontynuowanie postępowań sądowych lub postępowań dotyczących kar administracyjnych i sankcji karnych w związku z tą samą sprawą.

Uzasadnienie

Jest niezwykle ważne, aby na podatników nie nakładano żadnych sankcji w związku z tą samą sprawą do czasu wydania wiążącego orzeczenia.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sześć miesięcy, o których mowa w art. 3 ust. 5;

a)  trzy miesiące, o których mowa w art. 3 ust. 5;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dwa lata, o których mowa w art. 4 ust. 1.

b)  jeden rok, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

Poprawka     63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 zainteresowane państwa członkowskie mogą odmówić dostępu do procedury rozstrzygania sporów w przypadkach oszustw podatkowych, świadomego niewywiązywania się z zobowiązań i rażącego niedbalstwa.

6.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 w przypadkach stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem w postępowaniu karnym lub administracyjnym wystąpienia oszustw podatkowych, świadomego niewywiązywania się z zobowiązań i rażącego niedbalstwa zainteresowane państwa członkowskie mogą odmówić dostępu do procedury rozstrzygania sporów w tej samej sprawie.

Poprawka     64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy publikują ostateczne orzeczenie, o którym mowa w art. 14, za zgodą wszystkich podatników, których dotyczy sprawa.

2.  Właściwe organy publikują ostateczne orzeczenie, o którym mowa w art. 14, w całości. Niemniej w razie gdy którykolwiek z podatników twierdzi, że pewne konkretne punkty w orzeczeniu są szczególnie chronionymi informacjami handlowymi, przemysłowymi lub zawodowymi, właściwe organy biorą pod uwagę te argumenty i publikują możliwie najwięcej fragmentów orzeczenia, usuwając przy tym części o szczególnie chronionym charakterze. Właściwe organy starają się zapewnić maksymalną możliwą przejrzystość dzięki publikacji ostatecznego orzeczenia, chroniąc jednocześnie konstytucyjne prawa podatników, w szczególności jeśli chodzi o informacje, których publikacja stanowiłaby jasne i wyraźne ujawnienie konkurentom szczególnie chronionych informacji handlowych i przemysłowych.

Poprawka     65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli podatnik nie wyraża zgody na publikację ostatecznego orzeczenia w całości, wówczas właściwe organy publikują streszczenie ostatecznego orzeczenia zawierające: opis problemu i przedmiot sporu, datę, odnośne okresy rozliczeniowe, podstawę prawną, sektor gospodarki oraz krótki opis ostatecznego wyniku.

skreśla się

Poprawka     66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy przesyłają podatnikom informacje, które mają zostać opublikowane zgodnie z akapitem pierwszym, przed ich publikacją. Na wniosek podatnika właściwe organy nie publikują informacji, które dotyczą tajemnicy handlowej, biznesowej, przemysłowej lub służbowej bądź działalności handlowej lub które są sprzeczne z porządkiem publicznym.

skreśla się

Poprawka     67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja określi w drodze aktów wykonawczych standardowe formy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Komisja określa w drodze aktów wykonawczych standardowe formy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy niezwłocznie przekazują Komisji informacje, które mają zostać opublikowane zgodnie z ust. 3.

5.  Właściwe organy niezwłocznie przekazują Komisji informacje, które mają zostać opublikowane zgodnie z ust. 3. Komisja udostępnia te informacje w powszechnie używanym formacie danych na centralnie administrowanej stronie internetowej.

Poprawka     69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja udostępnia w internecie i aktualizuje listę niezależnych osób o ugruntowanej pozycji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wskazując, które z tych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Lista ta zawiera tylko imiona i nazwiska tych osób.

1.  Komisja udostępnia w otwartym formacie danych w internecie i aktualizuje listę niezależnych osób o ugruntowanej pozycji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wskazując, które z tych osób mogą być mianowane na przewodniczącego. Lista ta zawiera imiona i nazwiska, powiązania i życiorysy tych osób oraz informacje dotyczące ich kwalifikacji i doświadczenia praktycznego wraz z oświadczeniami na temat ewentualnych konfliktów interesów.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 21a

 

Przegląd

 

Do dnia … [trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja, w oparciu o konsultacje społeczne oraz w świetle dyskusji z właściwymi organami, przeprowadza przegląd stosowania i zakresu niniejszej dyrektywy. Komisja analizuje również, czy komisja doradcza o stałym charakterze (stała komisja doradcza) jeszcze bardziej zwiększyłaby skuteczność i efektywność procedury rozstrzygania sporów.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, obejmujące, w stosownym przypadku, wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – nagłówek 5 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Gewerbesteuer

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – nagłówek 12 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Imposta regionale sulle attività produttive

UZASADNIENIE

Sprawozdawca podkreśla, że przedsiębiorstwa muszą płacić podatki w odpowiedniej wysokości w miejscu, w którym osiągają zyski, lecz powinny je uiszczać tylko jednokrotnie. Obecnie podwójne opodatkowanie stanowi jedną z największych przeszkód dla jednolitego rynku, gdyż tworzy bariery dla inwestycji transgranicznych oraz wywiera szkodliwy długoterminowy wpływ na wzrost gospodarczy. Jednak procedury rozstrzygania sporów dostępne obecnie w UE nie są wystarczająco skuteczne. Niektórzy podatnicy skłonni są raczej zaakceptować podwójne opodatkowanie niż tracić pieniądze i czas na uciążliwe procedury, które nie gwarantują ostatecznego wiążącego orzeczenia eliminującego podwójne opodatkowanie. Komisja wskazuje, że obecnie toczy się w UE około 900 sporów w sprawie podwójnego opodatkowania, w których w grę wchodzi 10,5 mld EUR.

Sprawozdawca przypomina, że już w listopadzie 2015 r. Parlament Europejski uznał w rezolucji, iż konwencję arbitrażową należy zastąpić unijnym mechanizmem rozwiązywania sporów wyposażonym w skuteczniejsze procedury wzajemnego porozumiewania. Ponadto w rezolucji z lipca 2016 r. Parlament Europejski podkreślił, że ustanowienie jasnych ram czasowych dla procedur rozstrzygania sporów ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektywności tych systemów. W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji odnoszący się do wcześniejszych apeli Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdawca proponuje, aby w tekście Komisji wprowadzić przede wszystkim następujące zmiany:

•  Często organy krajowe nie są zachęcane do szybkiego działania i rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, o czym świadczą postępowania trwające nierzadko dwa lata, a nawet dłużej. Sprawozdawca uważa zatem, że istnieje tu duże pole do poprawy wyników właściwych organów i w związku z tym proponuje przyspieszenie różnych etapów proceduralnych. Państwa członkowskie powinny przeznaczyć na ten cel odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe.

•  Sprawozdawca podkreśla ponadto, że niezależne osoby powoływane do komisji doradczych lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów poza kompetencją i niezależnością muszą cechować się także bezstronnością i wysoką etyką zawodową.

•  Sprawozdawca uważa, że jest niezwykle ważne, aby w przypadku gdy podatnik wnosi skargę, domagając się rozstrzygnięcia w sprawie podwójnego opodatkowania, nie nakładać na tego podatnika żadnych sankcji w związku z tą samą sprawą do czasu wydania wiążącego orzeczenia.

•  Sprawozdawca podkreśla, że Unia może stać się wzorem i globalnym liderem pod względem przejrzystości podatkowej. W celu stworzenia zharmonizowanych i przejrzystych ram mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania proponuje, aby oprócz publikacji przez właściwe organy co najmniej streszczenia ostatecznych orzeczeń Komisja udostępniała takie informacje również na centralnie administrowanej stronie internetowej, co będzie korzystne dla wszystkich podatników. Sprawozdawca jest przekonany, że może to doprowadzić do ograniczenia w przyszłości ogólnej liczby sporów wynikających z takich samych kwestii między tymi samymi państwami członkowskimi.

•  Ponadto sprawozdawca uważa, że po pięciu latach Komisja powinna dokonać przeglądu dyrektywy pod kątem ewentualnego rozszerzenia jej zakresu na wszystkie przypadki podwójnego opodatkowania (takie jak podatki pośrednie, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki od spadków, opodatkowanie emerytur zakładowych). Na koniec przeglądu Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, obejmujące wniosek ustawodawczy.

•  Na obecnym etapie sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu dyrektywy na niemiecki Gewerbesteuer i włoski Imposta regionale sulle attività produttive, które również mogą powodować podwójne opodatkowanie.

Podsumowując, sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie, jakie sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania osób prawnych ma dla zachęcania przedsiębiorstw do czerpania pełni korzyści z jednolitego rynku.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

16.2.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

1.3.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

1.3.2017

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

IMCO

6.12.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michael Theurer

24.11.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.3.2017

3.5.2017

 

 

Data przyjęcia

8.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Manuel dos Santos, Bas Eickhout, Eva Kaili, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Geier, Jens Gieseke, Seán Kelly, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Data złożenia

14.6.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Othmar Karas, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Manuel dos Santos, Jonás Fernández, Jens Geier, Roberto Gualtieri, Eva Kaili, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

1

-

ENF

Marco Zanni

1

0

ENF

Bernard Monot

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się