Процедура : 2016/2250(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2017

Внесени текстове :

A8-0226/2017

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0316

ДОКЛАД     
PDF 716kWORD 84k
14.6.2017
PE 597.418v03-00 A8-0226/2017

относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС

(2016/2250(INI))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Юнус Омаржи

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ — РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ — РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

Най-отдалечените региони (НОР), въпреки че са напълно интегрирани в Европейския съюз, имат специфичен статут, признат в член 349 от ДФЕС, който предоставя на Съюза юридическа правоспособност да адаптира всички свои политики, програми и законодателство към тези региони. Именно такъв смисъл придаде на този член Съдът на Европейския съюз с решение от 5 декември 2015 г., като потвърди пълната законосъобразност на подхода към НОР.

В настоящия доклад Европейският парламент желае да направи преглед на прилагането на член 349, да анализира по какъв начин адаптирането на европейските политики и законодателство към НОР може да се задълбочи и да очертае перспектива за по-добро интегриране и съобразяване с НОР от страна на Европейския съюз.

Общи съображения

Въпреки че понастоящем НОР се вземат под внимание от Европейския съюз, това съобразяване с тях продължава да е непълно, с изключително променлива геометрия в зависимост от съображения, изразени от различните генерални дирекции на Европейската комисия, и все още му липсва съгласуваност. Изглежда необходимо в рамките на Европейската комисия да се даде тласък на хармонизиран и интегриран подход по отношение на НОР. Това хармонизиране и интегриране имат за докладчика и Европейския парламент голямо значение, тъй като от тях зависят както възможностите за успех, така и оптимизирането на инвестициите на ЕС в НОР.

Според Европейския парламент решението на Съда на Европейския съюз предоставя на ЕС, на всички негови институции и на държавите членки компетентност и правно основание да действат, за да отворят нова европейска страница и нова европейска амбиция за улесняване на развитието на най-отдалечените региони.

Последната оценка в областта на земеделието, извършена за Европейската комисия от POSEI (Програмата от специфични мерки за отдалечените региони и за островите), допълва това тълкуване и подчертава значението, което може да има една европейска програма, адаптирана към НОР, и нейната способност за постигане в крайна сметка на целите на общата селскостопанска политика по различен път.

Поради това докладът призовава съответно Комисията, Съвета, съответните държави членки и най-отдалечените региони да работят заедно, за да се постигне по-добра интеграция на НОР в ЕС чрез пълното отчитане на техните характерни особености и специфичните им потребности. А също и за да се гарантира, че навсякъде са намерени конкретни решения и са направени необходимите адаптации, които да гарантират на НОР достъп до всички хоризонтални програми на ЕС, както това е определено в член 349. Нито повече, нито по-малко.

Тематични оси и предложения на доклада

Европейският парламент изтъква няколко приоритетни оси и проекти за конкретни действия, които могат да бъдат приложени бързо.

Като се започне от общата селскостопанска политика, в доклада се препоръчва при същевременно запазване на подхода към НОР, който се основава на POSEI, да се намерят решения за допълнително подобряване на: (1) необходимата диверсификация на селското стопанство, (2) по-доброто отчитане на специфичните особености на т.нар. традиционни селскостопански производства, по-специално чрез общата организация на пазара, (3) популяризирането на обозначенията за произход и качество, (4) отчитането на тропикалната среда по-специално по отношение на всички въпроси, свързани с биологични продукти. Европейският парламент призовава също към последователност на политиките, с цел да се гарантира, че усилията, положени от селскостопанските отрасли в НОР за модернизиране и повишаване на тяхната конкурентоспособност, не са застрашени от споразуменията за свободна търговия, сключвани между ЕС и трети държави.

Във връзка с търговската политика и външната политика на Съюза, в доклада се констатира, че редица споразумения за свободна търговия са довели до отслабване на селскостопанския сектор на НОР. Европейският парламент призовава за в бъдеще Съюзът да взема под внимание специфичните характеристики и чувствителните продукти от НОР преди началото на преговорите, и призовава Комисията да изпълни поетото от нея задължение за осъществяване на оценки на въздействието.

По отношение на рибарството, т.нар. „син“ растеж и морското измерение на ЕС, в доклада се припомня основният принос на НОР към тях. Изключителните икономически зони (ИИЗ) на НОР в действителност се простират на площ от около 2 500 000 км2, което е равно на площта на всички континентални ИИЗ на Европейския съюз взети заедно. Време е ЕС да осъзнае своето морско измерение и да надхвърли представата за себе си като континентално обединение, за да се възприеме на равнището на морската мощ, с която разполага – т.е. като първа морска сила в света. За тази цел Парламентът счита, че е необходимо да се работи за устойчивото развитие на местния риболов и непромишления риболов чрез прилагане на всички правила, препоръчани в резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони, и счита, че в същото време е необходимо да се направи повече и да се създаде истинска програма на Съюза за син растеж, за управление и устойчиво използване на моретата и океаните.

Що се отнася до политиката на сближаване, при все че приветства приноса на тази важна политика за икономическото, социалното и устойчивото развитие на НОР и призовава за укрепването на тази политика в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, Европейският парламент припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда специален достъп за НОР до структурните фондове и че в това си качество всички НОР следва да се разглеждат като „най-слабо развити региони“. Като осъзнава основната и незаменима роля на държавите членки, Европейският парламент ги призовава също да изпълняват изцяло предварителните условия, по-специално по отношение на инвестициите в съответните им области на компетентност, за да се даде възможност за най-добро изпълнение на европейските фондове и политики в НОР.

В областта на данъчната политика, конкуренцията, държавните помощи и общия пазар, в доклада се припомня, че член 107, параграф 3 от ДФЕС предвижда, че предвид структурното, икономическо и социално положение на НОР помощите за насърчаване на тяхното икономическо развитие могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар, и че предвид отдалечеността и малкия размер на техните пазари, едно увеличаване на дерогациите от правото в областта на конкуренцията, получени на това основание или въз основа на член 349 от ДФЕС и на член 42 от ДФЕС, не е в състояние да засегне търговията между държавите членки, нито да дестабилизира вътрешния пазар.

Относно достъпа и ефективното участие на НОР в хоризонтални програми, които обхващат по-специално научноизследователската дейност, околната среда, образованието, културата, транспорта, енергетиката и далекосъобщенията, Европейският парламент счита, че все още има изключително голямо поле за напредък. Докладът отправя искане да бъдат определени специфични за НОР условия за достъп до тези програми с цел да се насърчи тяхното участие и призовава Комисията да основе това на член 349. В доклада също така се призовава за ефективна интеграция на НОР в трансевропейските мрежи в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите – интеграция, която понастоящем е едва забележима. Що се отнася до въздействието върху околната среда Парламентът счита, че вече е време да се консолидират извършените подготвителни програми и френските НОР да се интегрират действително в европейските програми за опазване на природата, и да се извърши конкретна оценка на възможностите за прилагане на програма „Натура 2000“ за НОР на Франция. Докладчикът също така отбелязва и подчертава, че всички НОР представляват вулканични земи и че в този смисъл съществува евентуален европейски потенциал наред с всички други вулканични територии на Европа.

Стимулирането на новата икономика на НОР трябва да бъде зелено като тяхното извънредно биологично разнообразие и синьо като техните океани.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС

(2016/2250(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който предвижда в първи параграф, че договорите се прилагат към държавите членки, а във втори параграф, че териториалният им обхват е уточнен в член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 355, параграф 1, точка 1 от ДФЕС, изменен с решенията на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (2010/718/ЕС) и от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (2012/419/ЕС), който уточнява че разпоредбите на Договорите се прилагат спрямо най-отдалечените региони съгласно член 349 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 349 от ДФЕС, който признава особен статут на най-отдалечените региони (НОР), предвижда приемането на „специфични мерки, насочени, по-специално, към определянето на условията за прилагане на Договорите спрямо посочените региони, включително и на общите политики“ и посочва, че те обхващат по-конкретно, но не изключително, „митническата и търговската политики, данъчната политика, свободните зони, политиките в областта на селското стопанство и на рибарството, условията за снабдяване със суровини и основни потребителски стоки, държавните помощи и условията за достъп до структурните фондове и до хоризонталните програми на Съюза“,

–  като взе предвид член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС, който предвижда, че помощите за насърчаване на икономическото развитие на НОР могат да бъдат съвместими с вътрешния пазар,

–  като взе предвид дял XVIII от ДФЕС, който поставя за цел икономическото, социалното и териториалното сближаване и определя структурните финансови инструменти за постигането на тази цел,

–  като взе предвид член 7 от ДФЕС, който гласи, че Съюзът следи за съгласуваността между различните си политики и действия, като отчита всички свои цели и се придържа към принципа на предоставената компетентност,

–  като взе предвид съобщенията на Европейската комисия относно НОР,

–  като взе предвид своите резолюции относно НОР, и по-специално доклада на Нуну Тейшейра от 29 март 2012 г. относно ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020“ и доклада на Юнус Омаржи от 26 февруари 2014 г. относно оптимизираното развитие на потенциала на най-отдалечените региони чрез създаване на полезни взаимодействия между структурните фондове и други програми на ЕС(1),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 15 декември 2015 г.(2),

–  като взе предвид доклада на Комисията за изпълнението на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за най-отдалечените региони в Съюза (POSEI) от 15 декември 2016 г. (COM(2016)0797),

–  като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (COM(2012)0209),

  като взе предвид меморандума от 5 март 1999 г., подписан в Кайен от най-отдалечените региони, допълнен от съвместния меморандум на Испания, Франция, Португалия и НОР, подписан през май 2010 г., който предвижда, че Съюзът следва да насърчава устойчивото развитие на НОР, като разчита на техните многобройни природни и икономически предимства и същевременно насърчава принципите на равни възможности, партньорство, пропорционалност и съгласуваност на политиките на ЕС,

–  като взе предвид окончателната декларация на XXI-та конференция на председателите на най-отдалечените региони на Европейския съюз и съвместния меморандум, подписан от най-отдалечените региони по време на четвъртия форум на НОР на Европейския съюз на 30 и 31 март 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора(3),

–  като взе предвид член 52 от Правилника за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0226/2017),

А.  като има предвид, че в член 349 от ДФЕС се признава специфичното социално и икономическо положение на НОР, което в структурно отношение е влошено от фактори (отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат, зависимост от малък брой производства и т.н.), чиято дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие;

Б.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз, като заседава в разширен състав, предостави в своето принципно решение от 15 декември 2015 г. задълбочено тълкуване на член 349 от ДФЕС;

В.  като има предвид, че в това решение Съдът потвърждава по-специално, че актове, имащи за цел въвеждането на специфични мерки за НОР, могат да бъдат приемани на основание на член 349, че това правно основание позволява дерогации както от първичното, така и от вторичното право, и че списъкът на областите, обхванати от текста на член 349, не е изчерпателен, тъй като „авторите на Договора за функционирането на ЕС не са имали намерение да съставят изчерпателен списък на видовете мерки, които могат да се приемат на основание на този член“;

Г.  като има предвид, че когато става въпрос за прилагането на Договорите спрямо НОР, членове 52 от Договора за ЕС и членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз са взаимосвързани, и като има предвид, че по силата на член 355, първа алинея, точка 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съответните разпоредби на Договорите се прилагат спрямо най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС, и като има предвид, че това позоваване на Договорите включва вторичното законодателство;

Д.  като има предвид, че член 349 от ДФЕС трябва да се чете във връзка с други членове от Договора и по-специално с член 7, който гласи, че „Съюзът следи за съгласуваността между различните си политики и действия, като отчита всички свои цели“;

Е.  като има предвид, че принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация оправдават диференцираното третиране в случай на различни ситуации, за да се даде възможност в крайна сметка за равнопоставеност в прилагането на европейското право;

Ж.  като има предвид, че целта на член 349 от ДФЕС е да се гарантира развитието на НОР, интегрирането им както в европейското, така и в собственото им географско пространство, позволявайки им да се възползват от европейските политики и ако е уместно, от специфични мерки, адаптирани към тяхната действителност и потребности;

З.  като има предвид, че НОР заемат особено важно място в геостратегическата област и в областта на научните изследвания, свързани с изменението на климата и с биологичното разнообразие;

И.  като има предвид, че според оценките на Европейската комисия, синята икономика на ЕС представлява около 5,4 милиона работни места и брутна добавена стойност от около 500 милиарда евро годишно;

1.  припомня, че член 7 от ДЕС предоставя на Комисията ролята на пазителка на Договорите; подчертава, че НОР са напълно интегрирани в Европейския съюз и в неговия правен ред, със специфичното си положение, признато от Договорите, по-специално от член 349, който установява принцип и възможност за право на приспособяване на равнището на различните политики на Съюза;

2.  подчертава, че въпреки значителния недостатък, който представлява географската им отдалеченост от Съюза, НОР се възползват и от няколко важни предимства, като например потенциала за развитие на дейностите, свързани с туризма, синия растеж, използването на значителни възобновяеми енергийни ресурси, развитието на кръгова икономика, както и повишаването на стойността на богатото им природно наследство и значително биологично разнообразие;

3.  счита, че член 349 от ДФЕС беше използван в ограничена степен и че той би могъл да се тълкува по по-новаторски и положителен начин, по-специално с оглед на създаването на програми ad hoc и на нови специфични политики въз основа на предимствата на НОР с оглед да им се предоставят средства да се възползват от тях, по-специално в области като възобновяеми енергийни източници, син растеж, научни изследвания и развитие, устойчив туризъм, опазване на биологичното разнообразие и адаптиране към изменението на климата; припомня в този контекст ролята, която играе Съюзът, с цел да се даде възможност на НОР да преодолеят предизвикателствата и да развиват предимствата си, но подчертава същевременно необходимостта от това съответните държави членки да поемат по-голяма отговорност по отношение на използването на наличните инструменти на ЕС, които могат да ги подпомогнат в гарантирането на устойчиво развитие на техните НОР;

Актуално състояние във връзка с прилагането на член 349 от ДФЕС

4.  изразява загриженост, че членовете от Договорите по отношение на НОР до момента не са прилагани във възможно най-голяма степен, което ограничава възможностите на тези региони да се възползват в пълна степен от интегрирането им в ЕС и да увеличат конкурентоспособността си в своите географски райони;

5.  счита, че едно по-широко прилагане на член 349 от ДФЕС ще даде възможност за по-добра интеграция на НОР в ЕС и за развитието на техния потенциал при пълно отчитане на техните характерни особености и структурни ограничения, но също и на техните предимства;

6.  припомня политическата воля на законодателите при съставянето на член 299, втора алинея и на член 349 от ДФЕС да се разработи всеобхватна стратегия, придружена от конкретни мерки в рамките на различни политики и инструменти;

7.  припомня, че Програмата от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI) е програма, която напълно отчита особеностите на НОР, благодарение на отделен регламент въз основа както на член 349 от ДФЕС, така и на член 42, първа алинея и член 43, параграф 2, и признава двойния принцип за принадлежност на НОР към Съюза и пълното приспособяване на общата политика на ЕС към действителността на НОР и че поради това е изключително важно тази програма да бъде продължена и евентуално да бъдат обмислени нови програми POSEI в други области на политика на Съюза;

8.  счита, че успехът на програмите POSEI е аргумент по-скоро за запазване на специфичните за НОР разпоредби вместо тяхното размиване в хоризонталните програми на ЕС;

9.  отбелязва, че Европейската комисия прие редица съобщения относно НОР; изразява съжаление, че тези различни стратегии на ЕС за НОР до момента бяха приложени и изпълнени само частично;

10.  призовава сега Комисията да предложи план за действие, по целесъобразност придружен от законодателни инициативи, даващи възможност за прилагане на последователна и ефективна стратегия за НОР, която да се възползва в пълна степен от възможностите, предоставени от член 349 от ДФЕС, по-специално за създаването на специфични програми и политики – а именно по отношение на иновациите и дългосрочните инвестиции – адаптирани към техните нужди, свързани с устойчивото развитие; подчертава необходимостта да се работи в тясно сътрудничество с регионалните органи на НОР и със заинтересованите страни; поради това призовава институциите на Съюза, съвместно с регионалните органи на НОР, да отворят нова глава в отношенията ЕС-НОР;

11.  приветства работата на Комисията по обновена стратегия за НОР, която ще бъде приета най-късно в края на 2017 г.; призовава Комисията да включи в своята стратегия подробен подход за НОР, както и стратегически рамки, насочени към нуждите от инвестиции, придружени от постижими и подлежащи на оценка конкретни цели; насърчава Франция, Испания и Португалия да подкрепят в по-голяма степен своите НОР;

12.  припомня, че член 349 от ДФЕС дава възможност на НОР да се ползват от оперативни помощи, които не са ограничени във времето и не се намаляват, въз основа на гъвкави процедури, за да се компенсират допълнителните разходи, пред които те са изправени; припомня, че тези дерогации се отнасят както за финансовите инструменти на ЕС, така и за държавните помощи;

13.  подчертава необходимостта да се гарантира дълготрайността на схемите, разпоредбите и дерогациите, въведени с цел да се запази стабилността, която благоприятства за структурното развитие на НОР, като се отчитат направените оценки;

14.  призовава Комисията да извърши точна оценка на подхода към НОР и да разгледа икономическото и социалното положение на всеки НОР, за да гарантира едно по-добро постигане на целите на европейската политика за регионално развитие, по-специално по отношение на наваксването на закъсненията и устойчивото развитие, с което да се даде възможност на НОР да се доближат до средните равнища на икономическо развитие;

15.  призовава Комисията да подобри координацията между различните си генерални дирекции по въпросите, които засягат НОР, с цел подходящо третиране на проблемите на НОР в европейските политики и стратегии; в тази връзка подчертава решаващата роля на генералния секретариат за гарантирането на правилно прилагане на член 349 от ДФЕС, като се има предвид, че адаптирането на политиките на Европейския съюз към особеностите на НОР изисква решенията да се вземат на най-високо политическо равнище;

Селскостопанска политика

16.  приветства неотдавнашния доклад на Комисията(4), в който се заключава, че цялостното изпълнение на програмата POSEI (2006 – 2014 г.) е положително, счита, че тази програма е от съществено значение за поддържане на производството в НОР и е в съответствие с изискванията на новите цели на Общата селскостопанска политика (ОСП), и препоръчва да се запази настоящият основен регламент, но като се има предвид, че е възможно да бъдат необходими бюджетни корекции след влизането в сила на споразумения за свободна търговия, които биха засегнали или застрашават да засегнат сериозно производството в НОР;

17.  счита, че от създаването си програмата POSEI постигна реален успех;

18.  подкрепя заключенията на доклада, в който се призовава да се утвърдят основните характеристики на програмите POSEI с особен акцент върху специфичната помощ за превоза на пътници и стоки, за да се предотврати всякакъв риск от изоставяне на селскостопанското производство и всякакви отрицателни последици, които това може да има за заетостта, околната среда и териториалното измерение на НОР;

19.  счита, че е необходимо да се осигури по-добра подкрепа за диверсификацията на производството в НОР и да се въведат мерки, насочени към справяне с кризите на пазара, пред които са изправени някои сектори, по-специално секторите на доматите и животновъдството, и към улесняване на развитието на дребномащабно производство, като например на предприятия, свързани с млечните продукти;

20.  припомня, че в последователните реформи на общата организация на селскостопанските пазари (ООП) не бяха взети предвид в достатъчна степен особеностите на НОР и призовава за в бъдеще те да бъдат отчетени в по-голяма степен;

21.  отбелязва, че отпадането на квотите и на гарантираните цени, предприето от реформата на общата организация на пазара на захар през 2005 г. поставя производителите на захар от захарна тръстика на НОР в уязвимо положение; подчертава необходимостта от запазване на всички специфични схеми, въведени в рамките на член 349 от ДФЕС, за да се даде възможност за устойчива конкурентоспособност на тази индустрия; изисква създаването на механизъм за подкрепа на производителите на захарна тръстика в случай на спад на световните цени на захарта;

22.  призовава Комисията да отчита решаващото значение на производството на мляко на Азорските острови, да продължи подкрепата за производителите и да предвиди допълнителни мерки в случай на криза на пазара;

23.  припомня, че производството на банани има решаваща роля в социално-икономическата структура на някои НОР; поради това призовава да се продължи и когато е необходимо, да се увеличи подкрепата за производителите;

24.  призовава Комисията да въведе в своите инструменти за управление и откриване на пазарни кризи в различните селскостопански сектори, като например на бананите, захарта, рома, риболова или млякото – с Органа за наблюдение на пазара на мляко, ясно определение за кризата на пазара в НОР и да адаптира своите показатели към реалността на тези региони;

25.  настоятелно призовава Комисията да предвиди специална финансова помощ за НОР, когато се предоставят извънредни и неотложни помощи за сектора на селското стопанство поради тежки кризи на пазара;

26.  изразява съжаление, че разликата в приложимия режим за „биологична“ сертификация между трети държави и държавите – членки на Съюза води до нарушаване на конкуренцията на този пазар в ущърб както на европейските производители, работещи в НОР, така и на европейските потребители, подвеждани относно действителните условия на производство на тези продукти; поради това призовава, в контекста на продължаващите преговори за бъдещите европейски стандарти за производство и етикетиране на биологични продукти, да се замени съответствието на действащия в момента режим на еквивалентност, за да се гарантира лоялна конкуренция между НОР и трети държави;

27.  счита, че е необходимо въз основа на член 349 от ДФЕС да се приемат правна рамка за производството с етикет „био“ и правна рамка за санитарната и фитосанитарната област, които да вземат предвид особеностите на селското стопанство на НОР в тропическа среда;

28.  призовава Европейската комисия да насърчава селскостопанските производители от НОР да популяризират своите висококачествени продукти, като подкрепят използването на логото на НОР, както и други форми за сертифициране на качеството;

29.  изтъква, че диференцирането и специализацията на продуктите могат допълнително да стимулират и насърчат местното производство, обработката и маркетинга на хранителните продукти и по този начин да намалят съществуващите несъответствия между НОР и други региони на ЕС;

30.  в името на последователността на политиките подчертава, че усилията, положени в НОР за модернизиране и укрепване на конкурентоспособността на техните отрасли, не следва да бъдат поставяни под въпрос от споразуменията за свободна търговия, сключвани между ЕС и трети държави;

Търговска политика на Европейския съюз

31.  припомня, че член 207, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз налага „съвместимостта на договорените [с трети страни] споразумения с вътрешните политики и правила на Съюза“;

32.  отбелязва, че нарастващият брой на търговските споразумения с трети държави, сред които най-големите производители на банани и захар в света, променя разпределението на пазара, създава натиск върху цените и застрашава конкурентоспособността на производителите на тези хранителни продукти от ЕС;

33.  следователно счита, че търговската политика на Съюза не следва да застрашава отраслите на НОР, тъй като те играят важна роля на икономическо, социално и екологично равнище;

34.  насърчава търговските преговори, водени от Съюза да вземат отсега нататък предвид спецификите и чувствителните производствата на НОР, и по-специално бананите, захарта, рома, доматите или рибните продукти;

35.  призовава Комисията и държавите членки да бъдат внимателни и бдителни в защитата на интересите на НОР при преговорите относно Брекзит;

36.  настоятелно призовава Комисията, съгласно ангажимента, поет в съобщението й от 20 юни 2012 г. „да приложи към предложенията за търговски споразумения, като например споразуменията за икономическо партньорство, оценки на въздействието, които би трябвало, при необходимост, да отчитат измерението „най-отдалечени региони“ и да включват въздействията върху екологичното, социалното, икономическото и териториалното равнище на НОР; призовава посочените оценки на въздействието да измерват също така кумулираните ефекти от търговските споразумения върху НОР;

37.  изразява съжаление, че до този момент не е извършено нито едно проучване относно последиците от споразуменията за свободна търговия в селскостопанските сектори на НОР; изразява съжаление също така, че НОР не са взети предвид в доклада на Европейската комисия относно кумулативните ефекти от търговските споразумения от 15 декември 2016 г., в противоречие с регулаторните разпоредби на POSEI;

38.  призовава в търговските политики на ЕС да се отчита неблагоприятното конкурентно положение на НОР; призовава, когато това е необходимо за защитата на производствата на НОР, за запазване на тарифните и нетарифните бариери и за ефективното задействане на предпазните клаузи и механизмите за стабилизиране в случай на засягане или сериозна заплаха за засягане на производствата на НОР;

39.  подчертава ограниченията на принципа на еквивалентност, по-специално за продукти от биологично производство, който позволява влизането в Европейския съюз на продукти с произход от трети държави, които не спазват всички изисквания на ЕС; призовава за незабавно прилагане на принципа на съответствие и за засилване на мерките за контрол;

40.  насърчава популяризирането на ролята на НОР във външните отношения на Европейския съюз със съседните му държави с цел укрепване на външната политика в областта на борбата срещу бедността, екологичната устойчивост, укрепването на демокрацията, културния обмен и равенството между половете;

Морска политика, рибарство и устойчив син растеж

41.  припомня, че в член 349 от ДФЕС се предвижда, че Комисията може да предложи специфични мерки за НОР и по отношение на политиката в областта на рибарството;

42.  призовава Комисията да обмисли въвеждането на система за подпомагане за устойчивото рибарство в НОР въз основа на член 349 от ДФЕС, в светлината на мерките, осъществявани в в областта на селското стопанство по програмата POSEI;

43.  призовава Европейската комисия и Европейския съвет да приложат всички препоръки, съдържащи се в резолюцията на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони;

44.  призовава Съюза съвместно с НОР да се утвърди като световна морска сила;

45.  подчертава, че както богатството на океаните, така и настоящият и бъдещият технологичен напредък могат да открият безпрецедентни възможности за растеж за НОР; счита, че устойчивият син растеж представлява възможност да се намалят структурните неравенства, които съществуват между НОР и континентална Европа, и че той може да допринесе за превръщането на най-отдалечените региони в епицентър на бъдеща европейска политика;

46.  припомня, че поради своето местоположение НОР заемат важно място в управлението на морското дело и на крайбрежните води, в борбата срещу незаконния риболов и подобряването на безопасността на транспорта;

47.  насърчава Съюза и засегнатите държави членки да инвестират допълнително в океаните и моретата, особено по отношение на НОР, с оглед на гарантирането на устойчиво и ефикасно икономическо развитие в техните изключителни икономически зони;

48.  приветства предприетото от Комисията проучване относно потенциала за устойчив син растеж в НОР и призовава за създаването на истинска европейска програма, предназначена за НОР, която също така си поставя за цел да предостави отговор на предизвикателствата в областта на продоволствената сигурност, морските изследвания и биоикономиката; подчертава все пак, че някои дейности като извличането на нефт и газ от морските подземни находища и проучването за минерали от дълбоководните залежи може да имат сериозни въздействия върху чувствителни морски райони и да предизвикат смущения при морските видове и уязвими екосистеми;

49.  припомня значението на защитените морски области в НОР;

Политика на сближаване

50.  припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда специален достъп на НОР до структурните фондове и в тази връзка всички НОР следва да се считат за „най-слабо развити региони“; приветства и подкрепя действията на Комисията в подкрепа на НОР в серия от четири съобщения относно най-отдалечените региони (2004 г., 2007 г., 2008 г. и 2012 г.); подчертава значението на финансовата подкрепа на ЕС за всички НОР, която възлиза на 13 милиарда евро за периода 2014 – 2020 г.;

51.  отново подчертава, че политиката на сближаване трябва да остане един от основните инструменти на европейските действия след 2020 г., по-специално по отношение на НОР, където регионалните различия все още са големи;

52.  призовава държавите членки, като има предвид принципа на субсидиарност и техните отговорност, да прилагат изцяло предварителните условия, по-специално по отношение на инвестициите в съответните им области на компетентност, за да се даде възможност за най-добро изпълнение на европейските фондове и политики в НОР;

53.  счита, че за следващия програмен период, може да се предвиди повече гъвкавост в рамките на тематичната концентрация за НОР по отношение на определянето на някои от техните приоритетни оси за използването на структурните фондове, доколкото това се отнася до устойчивото развитие; призовава за запазване на бюджетните средства, разпределяни на НОР, компенсирането на допълнителните разходи, както и всички надлежно обосновани дерогационни мерки, предназначени за компенсиране на структурни недостатъци;

54.  призовава за стриктното прилагане в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на критериите, определени от Регламента за общоприложими разпоредби за фондовете при определянето на финансовите пакети;

55.  припомня споделената цел за двойно интегриране на НОР; призовава за задълбочаване и въвеждане в действие на всички механизми за трансгранично сътрудничество между НОР, отвъдморските страни и територии, и третите държави, принадлежащи към техния географски район, по-специално чрез поддържането и подобряването на полезните взаимодействия на правните и финансовите механизми на регламентите относно ЕФР и ЕФРР;

56.  подчертава значението на адаптирането на европейските стратегии за териториално сътрудничество за намаляване на отрицателните последици за регионите поради тяхната отдалеченост и за насърчаване на сътрудничеството;

57.  препоръчва да се проявява по-голямо внимание при прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) спрямо НОР, най-слабо развитите и най-изолираните региони;

58.  припомня, с оглед на равнището на безработица сред младите хора в НОР, необходимостта от засилване на действията на ЕС за подкрепа и обучение на младите хора в НОР, по-специално чрез инициативата за младежка заетост;

59.  припомня, че най-важният фонд за обучение и заетост е Европейският социален фонд (ЕСФ); призовава Комисията – поради структурния характер и критичното равнище на безработица в НОР и въз основа на член 349 от ДФЕС, в който се признава правото на НОР на специфичен достъп до структурните фондове – да предвиди допълнителни средства в рамките на ЕСФ с цел подпомагане на пригодността за заетост, мобилността и обучението в НОР;

60.  подчертава значението на внедряването на научноизследователските и иновационните стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3) в рамките на НОР, тъй като те са ключов елемент за изпълнението на политиката на сближаване;

61.  припомня значението на такива инструменти на местното развитие като ВОМР и ИТИ, като подход отдолу нагоре в отговор на местните структурни предизвикателства, като същевременно се насърчава ангажираността от страна на общностите; поради това призовава Комисията и съответните държави членки да проучат възможностите за засилване на използването на ВОМР като гъвкав и иновативен отговор на необходимостта от адаптиране, изразена от НОР;

62.  подчертава необходимостта демографските различия в НОР да се разглеждат като определящ фактор при създаването на техните политики, по-специално в областта на образованието, обучението и заетостта;

Политика в областта на конкуренцията и държавната помощ

63.  припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда, че Комисията може да предложи специфични мерки за НОР, особено във връзка с митническата и търговската политика, данъчната политика, свободните зони, условията за снабдяване със суровини и основни потребителски стоки и държавните помощи;

64.  припомня освен това, че в член 107, параграф 3 от ДФЕС се предвижда, че помощите за насърчаване на икономическото развитие на НОР могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар, предвид структурната, икономическата и социалната ситуация в тях;

65.  призовава Комисията да се основава в по-голяма степен на член 107, параграф 3, буква а) и на член 349 от ДФЕС в насоките за регионалната държавна помощ (РДП) и режима на ОРГО (Общ регламент за групово освобождаване), за да допринесе за икономическото и социалното развитие на НОР и за да цели им предостави повече внимание;

66.  подчертава, че предвид отдалечеността и ограничеността на техните пазари, засилването на дерогациите от правото в областта на конкуренцията, получени въз основа на член 349 от ДФЕС и член 42 от ДФЕС, не може да засегне търговията между държавите членки, нито да дестабилизира вътрешния пазар;

67.  изразява съжаление от факта, че първоначалните предложения за опростяване на ОРГО и РДП от самото начало и след това не предвиждат адаптирането на правилата за НОР с оглед ефективно гарантиране на социалното и икономическото им развитие;

68.  призовава Комисията да засили дейността си за борба срещу големите монополи в НОР, които допринасят за повишаване на цената на живота за местното население, и по-специално в секторите на внос, които конкурират развитието на местната икономика, енергетиката, транспорта и телекомуникациите;

69.  призовава Комисията да удължи след 2020 г. срока на дерогациите за данъчните режими за НОР въз основа на задълбочена оценка на тяхната ситуация, като следи за спазването на справедливи и ефикасни данъчни режими и за укрепването на борбата срещу данъчните измами в Съюза и в трети държави;

70.  предупреждава за търговските практики, подобни на тези на пазарите за освобождаване, които могат да дестабилизират островните микро пазари на местните икономики;

Научноизследователска дейност, околна среда, образование, култура, транспорт, енергетика и телекомуникации

71.  припомня, че член 349 от ДФЕС предвижда, че Комисията може да предложи специфични мерки за НОР също и относно условията за достъп до хоризонталните програми на Съюза;

72.  счита, че хоризонталните програми на Съюза би трябвало да предвидят специфични условия за достъп за НОР, за да гарантират ефективно участие и за да бъдат оползотворени предимствата на тези региони по-конкретно в рамките на хоризонт 2020, LIFE, COSME, „Творческа Европа“ и др.

73.  призовава Комисията да интегрира ефективно НОР в трансевропейските мрежи в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите;

74.  припомня необходимостта от превръщането на устойчивата енергийна автономност на НОР в приоритет; подчертава, че НОР се възползват от множество преимущества във връзка с развитието на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и кръговата икономика;

75.  отбелязва значителния потенциал за развитие на дейности за научни изследвания и иновации за солидно и устойчиво развитие; призовава за подобряване на достъпа на НОР до ЕСИ фондовете и Хоризонт 2020 с оглед по-доброто свързване на техните университети, центрове за научни изследвания и иновационни предприятия и за да се позволи на тези региони станат привлекателни и да са в състояние да насърчават по-добър обмен между гражданите и институциите, не само в рамките на НОР, но също така и с европейския континент, с отвъдморските страни и територии и с трети държави;

76.  припомня централната роля на малките и средните предприятия (МСП) в НОР за икономическото и социалното развитие; следователно призовава Комисията да отчита в по-голяма степен положението на НОР в рамките на програмите COSME или програмата на Съюза за заетост и социални иновации (EaSI);

77.  счита, че обменът и сътрудничеството между НОР и съседни трети държави в областта на научните изследвания и иновациите, културата и образованието следва да бъдат допълнително насърчавани, за да бъде стимулирана регионалната им интеграция;

78.  приветства факта, че новата програма Еразъм+ насърчава мобилността на студентите и младите предприемачи от НОР, като им предоставят максималния размер на помощта; призовава в програмата „Творческа Европа“ да бъдат включени идентични разпоредби; изразява все пак желание в рамките на програмата Еразъм да се отчитат в по-голяма степен общите характеристики на НОР, по-специално чрез насърчаване на обмена в НОР; изразява съжаление, че въпреки съображение 37 от Регламента за създаване на Еразъм+, в което се предвижда, че „ограниченията, породени от разстоянието до най-отдалечените региони на Съюза и ОСТ, следва да бъдат вземани предвид при изпълнението на програмата“, сумите на обезщетенията за мобилност по програмата Еразъм често са недостатъчни в сравнение с реалните разходи за преместване в метрополията на студенти – бенефициери от НОР;

79.  приканва Комисията да разшири новата схема за мобилност на младежите „Move2Learn, Learn2Move“, за да включва европейските граждани, които пребивават в НОР, както и да адаптира сумите за поемане на разходите за начина на придвижване, който им е предложен, към действителните разходи за придвижване между НОР и континентална Европа; приветства решението на Комисията тази схема да не се ограничава единствено до железопътния транспорт, което на практика би изключило младежите от отвъдморските територии;

80.  отбелязва, че програма „Натура 2000“ не е приложима спрямо френските НОР, въпреки че те разполагат с изключително, но уязвимо поради въздействието на изменението на климата биологично разнообразие; следователно призовава за прилагането на специални мерки за защита, както и за трайното налагане на подготвителното действие BEST чрез създаване на устойчив механизъм за финансиране на проекти за биологично разнообразие, оползотворяване на екосистемните услуги и адаптиране към изменението на климата в отвъдморските страни и територии на ЕС;

81.  предлага извършването на оценка на въздействието относно възможностите за прилагане на програмата „Натура 2000“ за френските НОР с цел да се определят най-подходящите инструменти за опазване на биологичното разнообразие и околната среда в тези региони;

82.  припомня, че средносрочният преглед на стратегията за биологичното разнообразие на ЕС, публикуван през октомври 2015 г. и посочен от Сметната палата в Специалния доклад № 01/2017, стигна до заключението, че въпреки постигнатия сериозен напредък от 2011 г. насам в изпълнението на дейностите по цел 1, най-важните предизвикателства остават завършването на морската мрежа по „Натура 2000“, осигуряването на ефективно управление на защитените зони по „Натура 2000“, както и обезпечаването на необходимите финансови средства за подкрепа на мрежата „Натура 2000“, като и двете са важни фактори за НОР;

83.  припомня, че в Специалния доклад № 01/2017 Европейската сметна палата стигна до заключението, че ще бъде необходим значителен напредък от страна на държавите членки и повече усилия от страна на Комисията, за да се постигне по-голям принос за изпълнението на амбициозните цели на стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;

84.  припомня, че в Специалния доклад № 01/2017 Европейската сметна палата стигна до заключението, че „са необходими повече усилия за осъществяване на пълния потенциал на мрежата „Натура 2000“;

85.  отново заявява, че подобряването на достъпа до интернет трябва задължително да играе роля в териториалното сближаване, насърчаването на равните възможности, създаването на работни места и подобряването на условията на живот за населението в НОР;

86.  настоятелно призовава Комисията да отчита спецификите на НОР при обсъждането на въпросите, свързани с покритието на цифровата мрежа;

87.  призовава за създаването на специална програма от типа на POSEI за транспорта, с цел насърчаване на териториалното, социалното и икономическото сближаване на тези региони и намаляване на изолираността и двойната изолираност на някои НОР; подчертава, че тази програма трябва да предвиди подкрепа за транспортирането на хора и стоки между НОР и континента, в самите НОР и между близките НОР, като например Азорските острови, Мадейра и Канарските острови; подчертава, че тази програма трябва също така да насърчава търговията между тези региони;

88.  подчертава, че НОР са особено предпочитани туристически райони и че е важно да се инвестира в качествена транспортна мрежа на достъпни цени, като се вземе предвид по-конкретно вътрешния пазар;

89.  настоятелно призовава Европейския съюз решително да се ангажира с отварянето на достъпа до НОР за света чрез изграждане на инфраструктура и транспортни маршрути, предназначени да свържат тези региони с Европа, със съседните им трети държави и с останалата част от света;

90.  настоятелно призовава за разгръщането на истинска европейска индустриална стратегия в НОР, която да създава неподлежащи на преместване работни места въз основа на способността на предприятията да консолидират ангажираността си на местно равнище;

91.  счита, че НОР могат да се превърнат в предпочитани места за изпълнението на пилотни проекти, чиито мерки подлежат на хоризонтално прилагане в различните държави членки;

92.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки и техните региони, както и на Комитета на регионите.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0133.

(2)

Решение на Съда от 15 декември 2015 г., Парламент и Комисия/Съвет, C-132/14 до C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.

(3)

ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1.

(4)

Доклад на Комисията за изпълнението на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за най-отдалечените региони в Съюза (POSEI) от 15 декември 2016 г. (COM(2016)0797)


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (4.5.2017)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС

(2016/2250(INI))

Докладчик по становище: Рикарду Серан Сантуш

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) позволява на Съвета определянето на специфични мерки, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, имащи за цел адаптирането на някои правни разпоредби и на политиките на ЕС към специфичните за тези региони характеристики и ограничения (най-вече допълнителните разходи), произлизащи от, inter alia, тяхната отдалеченост, островния им характер, климата, малката площ и икономическата им зависимост от малък брой производства;

Б.  като има предвид, че в областта на селското стопанство програмите POSEI от специфични мерки за отдалечените региони и за островите представляват основният инструмент за прилагането на член 349 от ДФЕС и допринасят по ефикасен начин за постигане на глобалните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП), а именно гарантирането и поддържането на жизнеспособно производство на храни, подкрепата за уравновесено регионално развитие и приноса към устойчивото управление на природните ресурси;

В.  като има предвид, че помощите, налични по линията на програмите POSEI, по-специално, представляват важна част от доходите на селските стопани, което свидетелства за значението на подобни мерки за жизнеспособността на селските стопанства и за осигуряването на доходи за производителите;

Г.  като има предвид многобройните полезни взаимодействия между програмите POSEI, политиката за развитие на селските райони и националните схеми за поощряване на обучението, помощ за младите селски стопани да започнат дейност, насърчаване на инвестициите и подпомагането на производството;

Д.  като има предвид, че равнището на взаимната допълняемост между програмите POSEI, националните схеми за помощ и други мерки на ОСП, по-конкретно посредством единната обща организация на селскостопанските пазари (ООП) за секторите на виното и плодовете и зеленчуците, е високо и следва да бъде изтъкнато;

Е.  като има предвид, че тропическите селскостопански продукти от най-отдалечените региони (НОР), по-специално бананите, са изправени пред конкуренцията на евтини биологично отгледани селскостопански продукти от трети държави, в системата на признаване на еквивалентност с нормите на ЕС; като има предвид, че в същото време европейските производители не са в състояние да развият биологично производство при зачитане на приложимото законодателство, което понастоящем е в сила;

Ж.  като има предвид, че пазарът на НОР не е достатъчно голям, за да насърчава предприятията да представят документация за пускане на пазара на специфични продукти за борба с вредителите и други продукти за защита на земеделските култури;

1.  подчертава значението на решението на Съда на Европейския съюз от 15 декември 2015 г., в което член 349 от ДФЕС се утвърждава като подходящо правно основание за приемане и адаптиране на законодателните мерки на Съюза, като по този начин се укрепва статутът на НОР и се потвърждава необходимостта от приемането на специфични диференцирани мерки във връзка с всички политики на ЕС с оглед смекчаване на затрудненията, били те постоянни или временни, структурни или циклични, пред които са изправени тези региони, като по този начин се позволява на икономиките им да се конкурират при еднакви условия с останалата част от Съюза;

2.  посочва, че е необходимо селскостопанската дейност да бъде подкрепена на европейско равнище с цел стимулиране икономиките на НОР и създаването на работни места, запазване на икономическото и социалното сближаване на тези територии и използването на земята им, както и за опазването на околната среда, биологичното разнообразие и екологичните и културните ценности; отбелязва при все това, че традиционните сектори на износ (напр. бананите и захарта за някои НОР и млякото и месото от Азорските острови) имат като цяло добра подкрепа, докато т.нар. диверсификационни сектори, като плодовете и зеленчуците, както и животинските продукти, изостават въпреки своя потенциал;

3.  подчертава приноса на програмите POSEI за развитието, диверсификацията и оцеляването на селското стопанство в най-отдалечените региони; припомня, че в доклада на Комисията относно прилагането на програмите POSEI, публикуван на 15 декември 2016 г., се посочва, че те допринасят за постигането на целите на ОСП, както и че потенциалът на настоящите мерки и инструменти на ОСП за посрещане на специфичните нужди на НОР не е доказан; подкрепя заключенията на доклада, които призовават да се утвърдят основните характеристики на програмите POSEI с особен акцент върху специфичната помощ за превоза на пътници и стоки, за да се предотврати всякакъв риск от изоставяне на селскостопанското производство и всякакви отрицателни последици, които това може да има за заетостта, околната среда и териториалното измерение на НОР;

4.  настоятелно призовава да бъде обмислено създаването на специфична програма POSEI за подкрепа на транспорта между островите и от островите до континента, като се има предвид, че двойният островен характер представлява основната пречка пред развитието;

5.  изтъква значението, в рамките на схемата POSEI, на гъвкавостта на държавите членки в процеса на определяне на техните програми, като в същото време призовава за по-ясни стратегии, които от една страна да вземат предвид специфичните нужди на държавите членки, а от друга – да са в съответствие с цялостните цели на ЕС;

6.  изтъква, че програмите за развитие на селските райони и програмите POSEI представляват основни инструменти за навременното откликване на все по-сериозните и непредвидими икономически, социални и териториални предизвикателства, както и че в съответствие с принципа на субсидиарност тези програми трябва да продължат да бъдат представяни, определяни и управлявани от представителните органи на самите региони;

7.  счита, че краят на системата на квотите в сектора на млякото, загубата на търговски възможности, свързани с руското ембарго, нарастващата нестабилност на цените, глобализацията на доставките на храни, резкият спад в темпа на растеж на Китай и повсеместната криза допринасят за подкопаването на устойчивостта на производството на мляко на Азорските острови, където то е един от основните двигатели на социално-икономическата структура на региона; подчертава, следователно, необходимостта от предприемане на извънредни мерки за подпомагане и развитие на сектора, подкрепени с необходимите ресурси, за да се помогне за запазването на производството на мляко на Азорските острови и да се неутрализират последиците от дерегулирането, затрудненията и ограниченията, произлизащи от промените в пазара, както и трудностите, свързани с продажбата на продукцията;

8.  счита, че Комисията и държавите членки следва да използват програмите POSEI за увеличаване на помощта за млекопреработвателната промишленост под формата на преки плащания и пазарни мерки, наред с допълнителните мерки за развитие на селските райони;

9.  призовава спешно за механизми, които да гарантират правото на производство в съответните НОР;

10.  предупреждава за потенциалното отрицателно въздействие на споразуменията за свободна търговия върху традиционните продукти на НОР (в т.ч. мляко, месо, праскови, захар, банани и ром), като отбелязва, че тъй като ЕС постепенно премахна много от мерките за пазарна защита по отношение на селскостопанските и хранителните продукти и подписа множество споразумения за преференциален достъп с развиващи се страни, то предимството от освобождаването от мита става по-малко; неотложно призовава Комисията да изпълни задължението, произтичащо от Регламента POSEI, да анализира въздействието на търговските преговори върху въпроси от интерес за НОР, да включи тези региони във и да ги информира относно процесите на преговорите; потвърждава значението на въвеждането на механизми за подкрепа на секторите на млякото, бананите и захарта; подчертава значението на прозрачните мерки за мониторинг и ефективните и лесни за задействане предпазни клаузи; счита, че специалните видове захар трябва да бъдат изключени от търговските преговори и настоятелно призовава за въвеждането на търговски предпазни клаузи за млякото от НОР;

11.  счита, че за програмите POSEI трябва да се предоставят повече финансови средства в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) с цел справяне с пазарните кризи; призовава Комисията да вземе предвид член 349 от ДФЕС, когато се задействат извънредни мерки за борба с подобни кризи и при насърчаване на специфични дейности и финансиране за НОР, особено при пазарни кризи в традиционните за НОР сектори, включително мляко, домати, добитък и говеждо месо;

12.  в случая на млякото, настоятелно призовава органа за наблюдение на пазара на мляко и млечни продукти на ЕС да включи НОР като автономни и независими елементи в своята оценка на пазарните цени на млякото и да определи ясни критерии за обявяването на кризисно положение в този сектор в НОР, заедно с Комисията, организациите на производителите и съответните държави членки;

13.  настоятелно призовава Комисията да осъществява редовни анализи на пазарите на засегнатите от търговските споразумения НОР, да се консултира с националните и регионалните органи и производителите в съответните НОР с цел вземане на решения относно подходящи мерки за подкрепа, включително финансова компенсация, в случаите на настъпило или очаквано сериозно влошаване на положението на производителите или на пазарите в резултат на направени спрямо трети държави отстъпки;

14.  изтъква, че програмите POSEI редовно демонстрират годишни стойности за прилагането си от около 100%, но разпределяният за много от тези мерки бюджет е явно недостатъчен за покриване на нуждите на селскостопанския сектор в тези региони;

15.  счита, че е необходимо да се увеличи бюджетът на програмите POSEI, за да се осигури по-голяма подкрепа за мерките за диверсификация на селскостопанското производство за някои дребномащабни продукции, като например млечни продукти от козе и овче мляко, мед, цветя, захарно цвекло, чай, ананаси, маракуя и други;

16.  настоява за укрепване на програмите POSEI и отделяне на необходимите финансови средства за тях в рамките на преговорите по бъдещата МФР; изтъква, че при никакви обстоятелства не може да бъде прието намаляване на настоящия финансов пакет.

17.  подчертава ролята на схемите на ЕС за качество, и по-конкретно на схемите за географските означения защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), и възможностите, които те предоставят на национално, европейско и международно ниво; обръща внимание на ролята, която имат тези схеми за означение, за да позволят на хората да създават и да поддържат поминък, както и в развитието и задържането на работна ръка в НОР, а също така и в планинските и необлагодетелстваните региони; във връзка с това призовава за повече целенасочени средства за програмите на ЕС за популяризиране на продуктите, защитени с географски означения;

18.  призовава Комисията да предложи мерки за адаптиране на действащите правила на Съюза, в съответствие с член 349 от ДФЕС, така че да се създадат условия за развитието на сектор на биологичното производство за тропическите продукти от ЕС;

19.  призовава Комисията да договори ефикасни и приложими предпазни клаузи и механизми за стабилизиране за сектора на бананите и да ги прилага ефективно;

20.  изтъква важното значение на производството на банани в социално-икономическата структура на най-отдалечените региони, и следователно подкрепя увеличаването на подкрепата за производителите;

21.  настоятелно призовава Комисията, като има предвид, че недостигът на земя и проблемите във връзка с комасацията на земята представляват пречка за навлизането на нови земеделски производители в НОР, да подкрепя схемите за ранно пенсиониране, придружени от стимули за насърчаване на младите земеделски производители да започнат селскостопанска дейност;

22.  изтъква, че подобренията в знанията, технологичният напредък, биологичното производство и мерките за опазване на околната среда допринасят за усъвършенстването на устойчивите селскостопански практики, като по този начин третират социално-икономическите проблеми, увеличават конкурентоспособността в рамките на единния пазар и укрепват традиционните селскостопански дейности на НОР;

23.  изтъква, че диференцирането и специализацията на продуктите могат допълнително да стимулират и насърчат местното производство, обработката и маркетинга на хранителните продукти и по този начин да намалят съществуващите несъответствия между НОР и други региони на ЕС;

24.  изразява съжаление относно факта, че настоящият доклад не е придружен от становище на комисията по рибно стопанство, като се има предвид, че селското стопанство и рибарството са част от първичния сектор в тези региони, и предвид също така значението на моретата и морските ресурси за насърчаване на сближаването и развитието в НОР и за прилагането на член 349 от ДФЕС, в този контекст настоятелно призовава Комисията да зачита член 349 от ДФЕС, също и по отношение на рибарството, като изцяло възстанови независимата програма POSEI-Pescas, която беше преустановена като част от реформата на сегашния Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

25.  изтъква, че голямото отстояние на НОР от пазарите на потребителски стоки води до необходимостта от двойно складиране, поради начина на организиране на модерната логистика; ето защо призовава Комисията да разгледа, в контекста на разпоредбите за инвестициите в тези региони, допустимостта на складирането извън територията на НОР;

26.  изтъква значението на програмите за развитие на селското стопанство в НОР, най-вече в резултат на тяхната роля в допълването на преките помощи и в прилагането на определените от ЕС насоки, а именно: 1) насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони; 2) насърчаване на организацията на продоволствената верига, доброто отношение към животните и управление на риска в селското стопанство; 3) поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и селските райони; 4) повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите; 5) насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива по отношение на изменението на климата икономика в секторите на селското и горското стопанство и хранителната промишленост.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Stefan Eck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

James Carver

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

4

-

ALDE

Jan Huitema

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

3

0

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Davor Škrlec, Milan Zver


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

PPE

Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Davor Škrlec

2

-

ECR

Mirosław Piotrowski

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „срещу“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност