VERSLAG over de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU

14.6.2017 - (2016/2250(INI))

Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Younous Omarjee

Procedure : 2016/2250(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0226/2017
Ingediende teksten :
A8-0226/2017
Aangenomen teksten :

TOELICHTING – FEITEN EN CONSTATERINGEN

De ultraperifere gebieden zijn weliswaar volledig geïntegreerd in de Europese Unie, maar genieten krachtens artikel 349 VWEU een bijzondere status op grond waarvan de Europese Unie de juridische mogelijkheid heeft om al haar beleidsmaatregelen en programma's en het EU-recht aan te passen aan die gebieden. Dat is ook de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gegeven ook aan dit artikel in zijn arrest van 5 december 2015, waarin het de volledige rechtmatigheid van die aanpak voor de ultraperifere gebieden bevestigde.

In dit verslag wil het Europees Parlement de balans opmaken van de tenuitvoerlegging van artikel 349, analyseren hoe de aanpassing van het beleid en de regelgeving van de EU voor de ultraperifere gebieden kan worden uitgediept en aangeven hoe de Europese Unie die gebieden beter kan integreren en hun behoeften beter in aanmerking kan nemen.

Algemene overwegingen

De Europese Unie houdt momenteel wel rekening met de ultraperifere gebieden, maar doet dat op onvolledige wijze en volgens sterk uiteenlopende criteria, naargelang van de overwegingen van de verschillende directoraten-generaal van de Commissie, en de coherentie laat nog te wensen over. Harmonisatie en mainstreaming van de aanpak ten aanzien van de ultraperifere gebieden moeten dus gestimuleerd worden binnen de Commissie. Deze harmonisatie en mainstreaming zijn voor de rapporteur en het Europees Parlement des te belangrijker omdat zij bepalend zijn voor zowel de slagingskansen als de optimalisering van de Europese investeringen in de ultraperifere gebieden.

Het Europees Parlement is van mening dat het arrest van het Hof van Justitie de Europese Unie en al haar instellingen en de lidstaten zowel de mogelijkheden als het recht biedt om zich in te zetten voor de opening van een nieuw Europees hoofdstuk en een nieuwe Europese ambitie om de ultraperifere gebieden tot bloei te brengen.

De analyse die de Commissie onlangs heeft laten verrichten van POSEI (Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen) op het gebied van de landbouw, vult deze lezing aan en geeft aan waarom de aanpassing van een Europees programma aan de ultraperifere gebieden belangrijk is en ertoe kan bijdragen dat de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid eindelijk bereikt kunnen worden door een andere weg in te slaan.

In dit verslag worden de Commissie, de Raad, de betrokken lidstaten en de ultraperifere gebieden daarom constant opgeroepen samen ervoor te zorgen dat de ultraperifere gebieden beter geïntegreerd worden in de Unie doordat volledig rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken en behoeften. Ook worden zij aangemoedigd om op alle terreinen concrete oplossingen te vinden en de nodige aanpassingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat de ultraperifere gebieden toegang hebben tot alle horizontale Europese programma’s, precies zoals dat bepaald is in artikel 349. Niets meer en niets minder.

Thematische pijlers en voorstellen van de rapporteur

Het Europees Parlement stelt meerdere prioritaire pijlers en actieterreinen voor met het oog op concrete, snel toe te passen acties.

Voor het landbouwbeleid wordt voorgesteld vast te houden aan de op POSEI gebaseerde aanpak ten aanzien van de ultraperifere gebieden, maar oplossingen te vinden om het volgende nog sterker te bevorderen: 1) de noodzakelijk diversificatie van de landbouw; 2) er moet meer rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de traditionele bedrijfstakken, met name in de gemeenschappelijke marktordeningen; 3) bevordering van oorsprongs- en kwaliteitslabels; 4) rekening houden met de kenmerken van tropische gebieden, met name bij alle kwesties in verband met de biologische landbouw. Het Europees Parlement vraagt ook om coherentie in het beleid, opdat de inspanningen die de ultraperifere gebieden zich getroost hebben om te moderniseren en concurrerender te worden niet in het gedrang komen als gevolg van de vrijhandelsakkoorden die de Unie met derde landen sluit.

Wat het handelsbeleid en het externe beleid van de Unie betreft, constateert de rapporteur dat talrijke vrijhandelsakkoorden de landbouwbranches van de ultraperifere gebieden verzwakt hebben. Daarom verzoekt het Europees Parlement de Unie voortaan al voordat er onderhandelingen worden gestart rekening te houden met de specifieke kenmerken en de gevoelige producten van de ultraperifere gebieden en vraagt het de Commissie zich te houden aan haar belofte dat er effectbeoordelingen zullen worden verricht.

Ten aanzien van de visserij, blauwe groei en de maritieme dimensie van de EU wordt herinnerd aan de fundamentele bijdrage van de ultraperifere gebieden. De exclusieve economische zones (EEZ) van de ultraperifere gebieden beslaan zo'n 2 500 000 km2, d.w.z. evenveel als alle continentale EEZ van de Europese Unie samen. Het wordt tijd dat de Unie beseft dat zij ook een maritieme dimensie heeft en niet alleen maar een continentale, en dat zij zich bewust wordt van het feit dat zij een zeevarende mogendheid is, en wel de grootste ter wereld. Daarom is het Parlement van mening dat er ingezet moet worden op de duurzame ontwikkeling van de plaatselijke, ambachtelijke visserij door alle maatregelen ten uitvoer te leggen waarom het vraagt in zijn resolutie van 27 april 2017 over het beheer van de vissersvloten in de ultraperifere gebieden, maar dat er ook verder moet worden gekeken en ervoor moet worden gezorgd dat de Unie over een echt plan voor blauwe groei, voor het beheer en voor de duurzame exploitatie van zeeën en oceanen beschikt.

Wat het cohesiebeleid betreft is het Parlement ingenomen met de cruciale bijdrage ervan aan de duurzame economische en sociale groei van de ultraperifere gebieden en wenst het dat dat beleid in het volgende meerjarig financieel kader geconsolideerd wordt. Ook herinnert het eraan dat artikel 349 VWEU voorziet in een specifieke toegang van de betrokken gebieden tot de structuurfondsen, en dat alle ultraperifere gebieden daarom moeten worden beschouwd als "minder ontwikkelde regio's". Het Parlement is zich bewust van de fundamentele en onvervangbare rol van de lidstaten en roept deze ertoe op ervoor te zorgen dat alle voorwaarden worden geschapen, met name wat betreft investeringen op de terreinen die onder hun bevoegdheid vallen, voor optimale resultaten van de Europese fondsen en beleidslijnen in de ultraperifere gebieden.

Met betrekking tot het fiscaal beleid, de mededinging, staatssteun en de gemeenschappelijke markt herinnert de rapporteur eraan dat in artikel 107 lid 3 VWEU wordt bepaald dat dat steunmaatregelen ter bevordering van de structurele, economische en sociale ontwikkeling van de ultraperifere gebieden als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd en dat, gezien de afgelegen ligging en de beperkte omvang van hun markten, een versterking van de afwijkingen van het mededingingsrecht die zijn verkregen op grond daarvan of van de artikelen 349 en 42 VWEU, geen invloed zal hebben op het handelsverkeer tussen de lidstaten en de interne markt niet zal kunnen verstoren.

Met betrekking tot de toegang tot en de effectieve deelname van de ultraperifere gebieden aan de horizontale programma’s op gebieden als onderzoek, milieu, onderwijs, cultuur, vervoer, energie en telecommunicatie, meent het Parlement dat er nog enorm veel ruimte voor verbetering is. In het verslag wordt gevraagd om de vaststelling van specifieke toegangsvoorwaarden voor de ultraperifere gebieden om hun deelname te stimuleren, en wordt de Commissie verzocht zich daarvoor te baseren op artikel 349. Ook wordt aangedrongen op daadwerkelijke integratie van de ultraperifere gebieden in de trans-Europese vervoer-, energie- en telecommunicatienetwerken, iets wat tot dusver slechts mondjesmaat gebeurt. Op milieugebied is het Parlement van mening dat het nu tijd is om de gestarte voorbereidende programma’s te consolideren en de Franse ultraperifere gebieden daadwerkelijk in te passen in de Europese programma’s ter bescherming van de natuur en concreet de mogelijkheid te bestuderen voor de toepassing van het programma Natura 2000 op de Franse ultraperifere gebieden. Ook wijst de rapporteur erop dat alle ultraperifere gebieden vulkanische gebieden en dat zij samen met alle andere vulkanische gebieden van Europa een Europees potentieel vertegenwoordigen dat benut moet worden.

De nieuwe economie van de ultraperifere gebieden moet even groen zijn als hun buitengewone diversiteit, en even blauw als hun oceanen.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU (2016/2250(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 52, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), waarin bepaald wordt dat de verdragen van toepassing zijn op alle lidstaten, en lid 2 van dat artikel, waarin staat dat het territoriale toepassingsgebied van de Verdragen nader omschreven wordt in artikel 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

–  gezien artikel 355, eerste alinea, punt 1, van het VWEU zoals gewijzigd bij de besluiten van de Europese Raad van 29 oktober 2010 tot wijziging van de status van het eiland Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese Unie (2010/718/EU) en van 11 juni 2012 tot wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie (2012/419/EU), waarin bepaald wordt dat de verdragsbepalingen van toepassing zijn op de ultraperifere gebieden, overeenkomstig artikel 349 VWEU,

–  gezien artikel 349 VWEU, waarbij aan de ultraperifere gebieden een bijzondere status wordt toegekend, bepaald wordt dat er "specifieke maatregelen worden [aangenomen] die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van de Verdragen, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast te stellen" en dat die maatregelen "met name, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op het douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot horizontale programma's van de Unie",

–  gezien artikel 107, lid 3, onder a), VWEU waarin bepaald wordt dat steunmaatregelen die vastgesteld worden om de economische ontwikkeling van de ultraperifere gebieden te bevorderen, verenigbaar kunnen zijn met de interne markt,

–  gezien titel XVIII van het VWEU waarin de doelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang is vastgelegd en de structurele financieringsinstrumenten voor de verwezenlijking van die doelstelling nader zijn omschreven,

–  gezien artikel 7 VWEU, waarin bepaald wordt dat de Unie toeziet "op de samenhang tussen haar verschillende beleidsmaatregelen en optredens, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen en met inachtneming van het beginsel van bevoegdheidstoedeling",

–  gezien alle mededelingen van de Commissie over de ultraperifere gebieden,

–  gezien alle resoluties van het Europees Parlement over de ultraperifere gebieden, en met name het verslag-Teixeira van 29 maart 2012 over de rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's van de Europese Unie in de context van “Europa 2020” en het verslag-Omarjee van 26 februari 2014 over de optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden door middel van het scheppen van synergieën tussen de EU-structuurfondsen en andere EU-programma's[1],

–  gezien het arrest van het Europees Hof van Justitie van 15 december 2015[2],

–  gezien het verslag van de Commissie van 15 december 2016 over de uitvoering van de regeling houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (POSEI) (COM(2016) 797).

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "De modernisering van het EU-staatssteunbeleid" (COM(2012) 209),

  gezien het Memorandum dat door de ultraperifere gebieden is ondertekend in Cayenne (5 maart 1999), aangevuld met het gezamenlijke memorandum van Spanje, Frankrijk, Portugal en de ultraperifere gebieden, ondertekend in mei 2010, waarin werd bepaald dat de EU de duurzame ontwikkeling van de perifere gebieden moet bevorderen door op de talrijke natuurlijke en culturele rijkdommen van de perifere gebieden voort te bouwen en de beginselen van gelijke kansen, partnerschap, evenredigheid en samenhang met het EU-beleid te stimuleren,

–  gezien de slotverklaring van de 21e conferentie van voorzitters van de ultraperifere gebieden van de Europese Unie en het ter gelegenheid van het vierde forum van de ultraperifere gebieden van de Unie van 30 en 31 maart 2017 te Brussel ondertekende gezamenlijk memorandum van de ultraperifere gebieden,

–  gezien Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard[3],

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), en bijlage 3 van het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0226/2017),

A.  overwegende dat in artikel 349 VWEU erkend wordt dat de ultraperifere gebieden zich in een bijzondere economische en sociale situatie bevinden die structureel bemoeilijkt wordt door factoren (grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat, economische afhankelijkheid van een gering aantal producten enz.) die vanwege hun blijvende en cumulatieve aard de ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden;

B.  overwegende dat de grote kamer van het Hof van Justitie in haar beginselarrest van 15 december 2015 een grondige uitleg heeft gegeven van artikel 349 VWEU;

C.  overwegende dat het Hof in dit arrest met name bevestigt dat de handelingen die specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden beogen te treffen, conform de rechtsgrond van artikel 349 kunnen worden vastgesteld, dat dankzij deze rechtsgrond zowel van het primaire recht als van het afgeleide recht mag worden afgeweken en dat de lijst van door de formulering van artikel 349 bestreken gebieden niet uitputtend is, omdat "de auteurs van het VWEU niet hebben bedoeld een uitputtende lijst te geven van de typen maatregelen die op grondslag van dit artikel kunnen worden genomen";

D.  overwegende dat, wanneer er sprake is van de toepassing van de Europese verdragen op de ultraperifere gebieden, artikel 52 VEU en de artikelen 349 en 355 VWEU met elkaar verbonden zijn, dat de verdragsbepalingen krachtens artikel 355, eerste alinea, punt 1, VEU van toepassing zijn op de ultraperifere gebieden overeenkomstig artikel 349 VWEU, en dat die verwijzing naar de verdragen ook het afgeleid recht betreft;

E.  overwegende dat artikel 349 VWEU gelezen moet worden in samenhang met andere verdragsartikelen en met name artikel 7, waarin bepaald wordt dat de Unie toeziet op de samenhang tussen haar verschillende beleidsmaatregelen en optredens, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen;

F.  overwegende dat de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie een andere behandeling rechtvaardigen in geval van verschillende situaties, teneinde uiteindelijk te zorgen voor gelijkheid in de toepassing van het Europees recht;

G.  overwegende dat artikel 349 VWEU tot doel heeft de ontwikkeling van de ultraperifere gebieden te waarborgen en deze gebieden te integreren zowel in de Europese ruimte als in hun eigen geografische ruimte, waarbij zij kunnen profiteren van Europese beleidsmaatregelen en waar gepast van specifieke aan hun situaties en behoeften aangepaste maatregelen;

H.  overwegende dat de ultraperifere gebieden bevoorrechte posities innemen op het gebied van de geostrategie en van het onderzoek in verband met klimaatverandering en biodiversiteit;

I.  overwegende dat de blauwe economie van de EU volgens schattingen van de Commissie 5,4 miljoen banen en een bruto toegevoegde waarde van circa 500 miljard EUR per jaar oplevert;

1.  brengt in herinnering dat artikel 7 VEU de Commissie de rol van hoedster van de Verdragen toekent; benadrukt dat de ultraperifere gebieden volledig bij de Europese Unie horen en hetzelfde rechtsbestel hebben, en dat hun specifieke situatie wordt erkend in de Verdragen, en met name in artikel 349 VWEU, waarin een beginsel van en een recht op aanpassing is vastgelegd met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen van de Unie;

2.  benadrukt dat hun geografische afstand tot de Unie weliswaar een groot nadeel is voor de ultraperifere gebieden, maar dat ze ook over verschillende belangrijke troeven beschikken, zoals het ontwikkelingspotentieel van activiteiten in verband met toerisme, blauwe groei, exploitatie van aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen, ontwikkeling van de circulaire economie en het valoriseren van hun rijke natuurlijke erfgoed en enorme biodiversiteit;

3.  is van mening dat slechts in beperkte mate gebruik is gemaakt van artikel 349 VWEU en dat dit artikel ook op een meer innoverende en positievere manier kan worden geïnterpreteerd, met name voor het opzetten van ad-hocprogramma's en nieuw specifiek beleid waarin de troeven waarover de ultraperifere gebieden beschikken het uitgangspunt vormen, teneinde hun de middelen te bieden om die te benutten, met name op gebieden als hernieuwbare energie, blauwe groei, onderzoek en ontwikkeling, duurzaam toerisme, bescherming van de biodiversiteit en aanpassing aan de klimaatverandering; herinnert in dit verband aan de rol die de Unie vervult om de ultraperifere gebieden in staat te stellen hun problemen te boven te komen en hun troeven te benutten, maar benadrukt tegelijkertijd dat de betrokken lidstaten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het gebruik van beschikbare EU-instrumenten die hen kunnen helpen ij het waarborgen van de duurzame ontwikkeling van hun ultraperifere gebieden;

Stand van zaken met betrekking tot de toepassing van artikel 349 VWEU

4.  maakt zich zorgen over het feit dat de verdragsartikelen die betrekking hebben op de ultraperifere gebieden tot dusver niet in de mate van het mogelijke zijn toegepast, wat hun vermogen om het lidmaatschap van de Unie ten volle te benutten en hun concurrentiepositie in hun geografische omgeving te versterken, heeft beperkt;

5.  is van mening dat een bredere toepassing van artikel 349 VWEU een betere integratie van de ultraperifere gebieden in de Unie in de hand zou werken en hun ontwikkeling en hun eigen potentieel zou bevorderen, met volledige inachtneming van hun specifieke kenmerken en hun structurele beperkingen, maar ook van hun troeven;

6.  herinnert aan de politieke wil van de wetgevers toen zij artikel 299, tweede alinea, en vervolgens artikel 349 VWEU redigeerden, namelijk de invoering van een globale strategie met specifieke maatregelen die onder verschillende beleidsterreinen en -instrumenten vallen;

7.  herinnert eraan dat POSEI (Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen) een programma is dat de specifieke kenmerken van de ultraperifere gebieden volledig in acht neemt dankzij een eigen verordening op grond van zowel artikel 349 VWEU als artikel 42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2, waarin het dubbele beginsel wordt erkend dat de ultraperifere gebieden deel uitmaken van de Unie en dat er een gemeenschappelijk Europees beleid is dat volledig is afgestemd op de situatie van die gebieden, en dat het bijgevolg cruciaal is dat dat programma wordt voortgezet en dat er wordt gedacht over nieuwe POSEI-programma's die ook ander Uniebeleid bestrijken;

8.  is van mening dat het succes van POSEI een goed argument is om de specifiek voor de ultraperifere gebieden bestemde maatregelen te behouden in plaats van ze op te lossen in horizontale Europese programma's;

9.  merkt op dat de Commissie meerdere mededelingen over de ultraperifere gebieden heeft aangenomen; betreurt het dat deze verschillende Europese strategieën ten behoeve van de ultraperifere gebieden tot dusver slechts ten dele zijn uitgevoerd en concreet gestalte hebben gekregen;

10.  roept de Commissie nu op om te komen met een actieplan, eventueel vergezeld van wetgevingsinitiatieven, ten behoeve van de uitvoering van een samenhangende en doeltreffende strategie ten aanzien van de ultraperifere gebieden, dat de door artikel 349 VWEU geboden mogelijkheden volledig benut, met name voor het opzetten van aan hun behoefte aan duurzame ontwikkeling aangepaste specifieke programma's en beleid, met name op het gebied van innovatie en langetermijninvesteringen; wijst op de noodzaak van nauwe samenwerking met de regionale autoriteiten van de ultraperifere gebieden en met de belanghebbenden; verzoekt de instellingen van de Unie derhalve om, in overleg met de ultraperifere gebieden, een nieuw hoofdstuk te openen in de betrekkingen tussen de EU en die gebieden;

11.  is verheugd dat de Commissie werkt aan een nieuwe strategie voor de ultraperifere gebieden die uiterlijk eind 2017 zal worden vastgesteld; verzoekt de Commissie om in haar strategie een gedetailleerde aanpak voor de ultraperifere gebieden op te nemen, alsook op hun investeringsbehoeften gerichte strategische kaders met precieze, haalbare en meetbare doelstellingen, moedigt Frankrijk, Spanje en Portugal aan meer steun te verlenen aan hun ultraperifere gebieden;

12.  herinnert eraan dat de ultraperifere gebieden krachtens artikel 349 VWEU op basis van versoepelde procedures kunnen beschikken over niet in de tijd beperkte en niet-degressieve exploitatiesteun om de extra kosten te compenseren waarmee zij geconfronteerd worden; brengt tevens in herinnering dat deze uitzonderingen zowel voor de financieringsinstrumenten van de Unie als voor staatssteun gelden;

13.  wijst er met klem op dat het noodzakelijk is te garanderen dat de instrumenten, bepalingen en uitzonderingen die zijn ingevoerd om de structurele ontwikkeling van de ultraperifere gebieden te bevorderen, van langdurige aard zijn en rekening houden met de verrichte evaluaties;

14.  verzoekt de Commissie een precieze balans op te maken van de benadering ten aanzien van de ultraperifere gebieden en de economische en sociale situatie van elk van die gebieden onder de loep te nemen teneinde een betere verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees beleid voor regionale ontwikkeling te waarborgen, met name wat betreft het inlopen van achterstanden en het bereiken van duurzame ontwikkeling, opdat de betrokken gebieden in staat worden gesteld de gemiddelde Europese ontwikkelingsniveaus te benaderen;

15.  verzoekt de Commissie de coördinatie tussen haar verschillende directoraten-generaal te verbeteren met betrekking tot de dossiers die betrekking hebben op de ultraperifere gebieden, teneinde te komen tot een passende behandeling van de problematiek van die gebieden in de Europese beleidslijnen en strategieën; benadrukt in dit opzicht de bepalende rol van het secretariaat-generaal om te zorgen voor een juiste toepassing van artikel 349 VWEU, aangezien voor het afstemmen van het beleid van de Europese Unie op de specifieke kenmerken van de ultraperifere gebieden besluiten op het hoogste politieke niveau zijn vereist;

Landbouwbeleid

16.  is ingenomen met het recente verslag van de Commissie[4] waarin geconcludeerd wordt dat de globale resultaten van het POSEI-programma (2006-2014) positief zijn; is van mening dat dit programma essentieel blijkt voor het behoud van de productie van de ultraperifere gebieden en beantwoordt aan de nieuwe doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), en beveelt aan de huidige basisverordening te handhaven, terwijl voor ogen wordt gehouden dat er begrotingsaanpassingen nodig zouden kunnen zijn wanneer er vrijhandelsovereenkomsten in werking treden die de productie van de ultraperifere gebieden aanzienlijk beïnvloeden of dreigen te beïnvloeden;

17.  is van mening dat POSEI sinds zijn instelling werkelijk een succes is geweest;

18.  schaart zich achter de conclusie van het verslag, waarin wordt gepleit voor de versterking van de basisconfiguratie van POSEI, met bijzondere aandacht voor de specifieke ondersteuning van personen- en goederenvervoer, om het risico te voorkomen dat de landbouwproductie wegvalt, met alle negatieve gevolgen van dien voor de werkgelegenheid, het milieu en de territoriale dimensie van de ultraperifere gebieden;

19.  meent dat er betere ondersteuning nodig is van de diversificatie van de productie in de ultraperifere gebieden en dat er maatregelen moeten worden ingevoerd die zijn gericht op het oplossen van marktcrises waar sommige sectoren mee te maken hebben, met name de tomaten- en veeteeltsector, en op het vergemakkelijken van de ontwikkeling van kleine producties zoals die in verband met melkproducten;

20.  herinnert eraan dat bij de achtereenvolgende hervormingen van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (gmo) onvoldoende rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van de ultraperifere gebieden en dringt erop dat daar in de toekomst meer rekening mee wordt gehouden;

21.  constateert dat de verdwijning van de quota en van de gegarandeerde prijzen die met de gmo voor suiker van 2005 in gang is gezet, de positie van de rietsuikerproducenten in de ultraperifere gebieden verzwakt; wijst op de noodzaak alle in het kader van artikel 349 VWEU ingestelde specifieke mechanismen een blijvend karakter te geven met het oog op het duurzame concurrentievermogen van deze sector; verzoekt om invoering van een steunmechanisme voor rietsuikerproducenten in geval van dalende suikerprijzen op de wereldmarkt;

22.  verzoekt de Commissie rekening te houden met het cruciale belang van de zuivelsector op de Azoren, de steun voor producenten in stand te houden en in aanvullende maatregelen in geval van een marktcrisis te voorzien;

23.  herinnert eraan dat de productie van bananen een cruciale rol speelt in de sociaaleconomische structuur van sommige ultraperifere gebieden; roept dus op tot handhaving en, in voorkomend geval, uitbreiding van de steun aan producenten;

24.  verzoekt de Commissie om in haar instrumenten voor beheersing en vaststelling van marktcrises in verschillende landbouwsectoren, zoals bananen, suiker, rum, visserij of melk (met het Waarnemingscentrum voor melk), een duidelijke definitie van marktcrisis in de ultraperifere gebieden op te nemen en haar indicatoren op de realiteit van die gebieden af te stemmen;

25.  dringt er bij de Commissie op aan een specifieke financiële toewijzing voor de ultraperifere gebieden te overwegen wanneer vanwege ernstige marktcrises uitzonderlijke noodhulp aan de landbouwsector wordt toegekend;

26.  betreurt dat het verschil qua regeling voor de certificering "biologisch" tussen derde landen en EU-lidstaten tot een concurrentieverstoring op deze markt leidt, ten nadele van zowel in de ultraperifere gebieden actieve Europese producenten als Europese consumenten, die worden misleid over de echte productieomstandigheden van deze producten; roept daarom op om, in het kader van de lopende onderhandelingen over de toekomstige Europese normen op het gebied van productie en etikettering van biologische producten, de overeenstemming met de thans geldende gelijkwaardigheidsregeling te vervangen om te zorgen voor een eerlijke concurrentie tussen ultraperifere gebieden en derde landen;

27.  acht het noodzakelijk om op grond van artikel 349 VWEU een rechtskader voor biologische producten en een rechtskader op sanitair en fytosanitair gebied vast te stellen, die rekening houden met de kenmerken van de landbouw van de ultraperifere gebieden in een tropische context;

28.  roept de Commissie op landbouwers in de ultraperifere gebieden aan te sporen om hun hoogwaardige producten te promoten door het gebruik van het logo van ultraperifere gebieden en andere kwaliteitskeurmerken te steunen;

29.  benadrukt dat productdifferentiatie en -specialisatie de lokale productie, verwerking en verkoop van levensmiddelen verder kunnen stimuleren en zo bestaande ongelijkheden tussen de ultraperifere gebieden en andere EU-regio's kunnen terugdringen;

30.  benadrukt omwille van de beleidssamenhang dat de inspanningen die de ultraperifere gebieden zich getroost hebben om te moderniseren en hun traditionele branches concurrerender te maken, niet in het gedrang mogen komen als gevolg van vrijhandelsakkoorden die de Unie met derde landen sluit;

Handelsbeleid van de Europese Unie

31.  herinnert eraan dat in artikel 207, lid 3, VWEU wordt bepaald dat er bij de onderhandelingen over akkoorden met derde landen op moet worden toegezien dat die akkoorden verenigbaar zijn met het interne beleid en de interne voorschriften van de Unie;

32.  stelt vast dat door de toename van de handelsovereenkomsten met derde landen, waaronder 's werelds grootste bananen- en suikerproducenten, de verdeling van de markt wordt gewijzigd, de prijzen onder druk worden gezet en het concurrentievermogen van communautaire producenten van deze levensmiddelen in het gedrang wordt gebracht;

33.  is daarom van mening dat het handelsbeleid van de Unie de branches van de ultraperifere gebieden niet in gevaar zou mogen brengen, omdat zij een belangrijke rol spelen op economisch, sociaal en milieugebied;

34.  moedigt ertoe aan om bij de door de Unie gevoerde onderhandelingen over handel voortaan rekening te houden met de specifieke kenmerken en de gevoelige producten van de ultraperifere gebieden, met name bananen, suiker, rum, tomaten en visserijproducten;

35.  roept de Commissie en de lidstaten op om in de onderhandelingen over de brexit alert en waakzaam te zijn ten aanzien van de bescherming van de belangen van de ultraperifere gebieden;

36.  spoort de Commissie aan om zich te houden aan de toezegging die zij in haar mededeling van 20 juni 2012 heeft gedaan, nl. om bij voorstellen voor handelsakkoorden, zoals overeenkomsten inzake economisch partnerschap, effectanalyses te voegen die in voorkomend geval rekening houden met de ultraperifere dimensie, en ervoor te zorgen dat die analyses de sociale, economische, territoriale en milieugevolgen voor de ultraperifere gebieden bestrijken; wenst dat in deze effectanalyses ook de cumulatieve gevolgen van de handelsakkoorden voor de ultraperifere gebieden worden gemeten;

37.  betreurt dat tot op heden geen enkele studie is verricht naar de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden voor de landbouwsectoren van de ultraperifere gebieden; betreurt eveneens dat de ultraperifere gebieden niet in aanmerking zijn genomen in het verslag van de Commissie van 15 december 2016 over de cumulatieve effecten van de handelsakkoorden, hetgeen in strijd is met de POSEI-regels;

38.  verzoekt om in het handelsbeleid van de Unie rekening te houden met de concurrentienadelen van de ultraperifere gebieden; verzoekt om, wanneer dat nodig is voor de bescherming van producten uit de ultraperifere gebieden, de tarifaire en non-tarifaire belemmeringen te handhaven en daadwerkelijk gebruik te maken van vrijwaringsclausules en stabilisatiemechanismen indien producten uit de ultraperifere gebieden ernstig getroffen worden of dreigen te worden;

39.  wijst op de beperkingen van het gelijkwaardigheidsbeginsel, met name voor producten uit de biologische landbouw, dat het mogelijk maakt dat er in de Europese Unie uit derde landen producten binnenkomen die niet aan alle Europese vereisten voldoen; roept op tot de onmiddellijke toepassing van het conformiteitsbeginsel en tot aanscherping van de controlemaatregelen;

40.  moedigt ertoe aan om de ultraperifere gebieden een grotere rol te laten spelen in het buitenlands beleid van de Europese Unie ten aanzien van haar buurlanden teneinde dat beleid te versterken op gebieden als de armoedebestrijding, milieuduurzaamheid, versterking van de democratie, culturele uitwisseling en gendergelijkheid;

Duurzaam maritiem beleid en duurzame visserij en blauwe groei

41.  herinnert eraan dat in artikel 349 VWEU wordt bepaald dat de Commissie specifieke maatregelen kan voorstellen voor de ultraperifere gebieden, ook met betrekking tot beleid visserijgebied;

42.  verzoekt de Commissie te overwegen een steunstelsel op te zetten voor duurzame visserij in de ultraperifere gebieden op basis van artikel 349 VWEU, naar het voorbeeld van wat in de landbouwsector gedaan wordt in het kader van het POSEI-programma;

43.  verzoekt de Commissie en de Raad met klem alle aanbevelingen op te volgen die vervat zijn in de resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het beheer van de vissersvloten in de ultraperifere gebieden;

44.  verzoekt de Unie om met de ultraperifere gebieden een positie als mondiale zeemacht op te bouwen;

45.  benadrukt dat zowel de rijkdom van de oceanen als de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen ongekende groeimogelijkheden voor de ultraperifere gebieden kunnen openen; is van mening dat duurzame blauwe groei een kans biedt om de structurele verschillen tussen de ultraperifere gebieden en het Europese vasteland te verminderen en ertoe kan bijdragen om van de ultraperifere gebieden het middelpunt van een toekomstig Europees beleid te maken;

46.  herinnert eraan dat de ultraperifere gebieden vanwege hun ligging een belangrijke positie innemen op het gebied van het maritiem beheer, het beheer van de kustwateren, de strijd tegen illegale visvangst en de verbetering van de veiligheid van het vervoer;

47.  moedigt de Unie en de betrokken lidstaten aan tot meer investeringen op het gebied van zeeën en oceanen, en met name voor de ultraperifere gebieden, om te zorgen voor een duurzame en doeltreffende economische ontwikkeling van hun exclusieve economische zones;

48.  is ingenomen met de door de Commissie gelanceerde studie van het potentieel van duurzame blauwe groei in de ultraperifere gebieden en hoopt dat er een echt, op die gebieden gericht Europees programma van de grond zal komen waarin ook de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid, marien en maritiem onderzoek en bio-economie worden aangepakt; benadrukt echter dat sommige activiteiten, zoals olie- en gaswinning onder de zeebodem en de exploratie van mineralen uit diepzeeafzettingen, ernstige gevolgen kunnen hebben voor gevoelige mariene gebieden, en mariene soorten en kwetsbare ecosystemen kunnen verstoren;

49.  herinnert aan het belang van de beschermde mariene zones in de ultraperifere gebieden;

Cohesiebeleid

50.  herinnert eraan dat artikel 349 van het VWEU voorziet in een specifieke toegang tot de structuurfondsen voor de ultraperifere gebieden en dat alle ultraperifere gebieden daarom moeten worden beschouwd als "minst ontwikkelde gebieden"; is ingenomen met en staat achter de maatregelen die de Commissie ten behoeve van de ultraperifere gebieden heeft vastgesteld in een reeks van vier aan die gebieden gewijde mededelingen (2004, 2007, 2008 en 2012); onderstreept het belang van de financiële steun van de EU voor alle ultraperifere gebieden, die voor de periode 2014-2020 13 miljard EUR bedraagt;

51.  bevestigt nogmaals dat het cohesiebeleid een van de belangrijkste instrumenten voor Europees optreden na 2020 moet blijven, in het bijzonder ten aanzien van de ultraperifere gebieden, waar nog steeds grote regionale verschillen bestaan;

52.  roept de lidstaten, rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel en met de verantwoordelijkheden die zij dragen, ertoe op ervoor te zorgen dat alle voorwaarden worden geschapen, met name wat betreft investeringen op de terreinen die onder hun bevoegdheid vallen, voor optimale resultaten van de Europese fondsen en beleidslijnen in de ultraperifere gebieden;

53.  is van mening dat er voor de volgende programmeringsperiode binnen de thematische concentratie meer flexibiliteit voor de ultraperifere gebieden kan worden voorzien met betrekking tot het bepalen van sommige van hun prioritaire assen voor het gebruik van de structuurfondsen, voor zover het gaat om het bereiken van duurzame ontwikkeling; verzoekt om handhaving van de begrotingstoewijzingen voor de ultraperifere gebieden, van de compensatie van extra kosten en van alle naar behoren gemotiveerde uitzonderingsmaatregelen die tot doel hebben hun structurele nadelen te compenseren;

54.  wenst dat in het kader van het volgende meerjarig financieel kader (MFK) bij de vaststelling van de financiële enveloppes strikt de hand wordt gehouden aan de criteria van de algemene verordening betreffende de fondsen;

55.  herinnert aan de gedeelde doelstelling van dubbele integratie van de ultraperifere gebieden; dringt aan op het uitdiepen en operationeel maken van alle mechanismen ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de ultraperifere gebieden, de landen en gebieden overzee (LGO's) en derde landen in hun geografisch gebied, met name middels de instandhouding en verbetering van de synergieën van de juridische en financiële regelingen van de verordeningen betreffende het EOF en het EFRO;

56.  benadrukt dat de strategieën voor Europese territoriale samenwerking moeten worden aangepast om de negatieve effecten van het ultraperifere karakter op de betrokken gebieden te beperken en de samenwerking te bevorderen;

57.  beveelt aan om bij de uitvoering van het Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI) ten aanzien van de ultraperifere gebieden meer aandacht te besteden aan de minst ontwikkelde en meest geïsoleerde gebieden;

58.  wijst op de hoge jeugdwerkloosheid in de ultraperifere gebieden die het noodzakelijk maakt dat de Unie meer maatregelen neemt voor de ondersteuning en opleiding van jongeren in die gebieden, met name via het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief;

59.  herinnert eraan dat het belangrijkste fonds voor opleiding en werkgelegenheid, het Europees Sociaal Fonds (ESF) is; verzoekt de Commissie – vanwege het structurele karakter en het kritieke werkloosheidspercentage in de ultraperifere gebieden, en op grond van artikel 349 VWEU dat de ultraperifere gebieden het recht geeft op specifieke toegang tot de structuurfondsen – om een aanvullende toewijzing in het kader van het ESF ter ondersteuning van de inzetbaarheid, mobiliteit en opleiding in de ultraperifere gebieden tot stand te brengen;

60.  benadrukt dat het van belang is onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) in de ultraperifere gebieden te ontwikkelen, aangezien zij een cruciaal element vormen voor de uitvoering van het cohesiebeleid;

61.  wijst op het belang van lokale ontwikkelingsinstrumenten zoals de door gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) en geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) als bottom-upbenadering voor de aanpak van lokale structurele uitdagingen waarbij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de gemeenschap wordt bevorderd; verzoekt de Commissie en de betrokken lidstaten daarom te onderzoeken hoe beter gebruik kan worden gemaakt van CLLD, waarmee op flexibele en innovatieve wijze kan worden ingespeeld op de noodzaak tot aanpassing waar de ultraperifere gebieden op wijzen;

62.  benadrukt dat de demografische verschillen binnen de ultraperifere gebieden moeten worden beschouwd als een doorslaggevende factor bij de vaststelling van hun beleid, met name op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid;

Mededingingsbeleid en staatssteun

63.  herinnert eraan dat in artikel 349 VWEU wordt bepaald dat de Commissie specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden kan voorstellen die met name betrekking hebben op het douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid, vrijhandelszones, voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, en staatssteun;

64.  herinnert er bovendien aan dat in artikel 107, lid 3, VWEU wordt bepaald dat steunmaatregelen die vastgesteld worden om de economische ontwikkeling van de ultraperifere gebieden te bevorderen, rekening houdend met hun structurele, economische en sociale situatie, kunnen worden beschouwd als verenigbaar met de interne markt;

65.  verzoekt de Commissie zich bij de richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen en de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) meer te baseren op artikel 107, lid 3, onder a), en artikel 349 VWEU teneinde bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van de ultraperifere gebieden en ervoor te zorgen dat met deze gebieden meer rekening wordt gehouden;

66.  onderstreept dat een versterking van de afwijkingen van het mededingingsrecht die zijn verkregen op grond van de artikelen 349 en 42 VWEU geen invloed zal hebben op het handelsverkeer tussen de lidstaten en de interne markt niet zal verstoren, omdat de markten van deze gebieden ver weg liggen en van beperkte omvang zijn;

67.  betreurt het dat in de oorspronkelijke voorstellen met het oog op de vereenvoudiging van de regionale steunmaatregelen en de AGVV niet vanaf het begin en vooraf wordt voorzien in aanpassing van de regels voor de ultraperifere gebieden om de economische en sociale ontwikkeling van deze gebieden doeltreffend te waarborgen;

68.  roept de Commissie sterker op te treden tegen de grote monopolies in de ultraperifere gebieden die bijdragen tot de verhoging van de kosten van levensonderhoud voor de lokale bevolking, met name in de sectoren van invoerproducten die concurreren met de ontwikkeling van de lokale economie en met die op het gebied van energie, vervoer en telecommunicatie;

69.  verzoekt de Commissie de fiscale uitzonderingsregelingen voor de ultraperifere gebieden ook na 2020 te handhaven op basis van een diepgaande evaluatie van hun situatie, waarbij erop wordt toegezien dat er vorderingen geboekt worden bij het nastreven van eerlijke en doeltreffende fiscale stelsels en dat de strijd tegen belastingfraude in de Unie en in derde landen wordt opgevoerd;

70.  waarschuwt voor handelspraktijken zoals dumpingmarkten, die tot ontwrichting van de insulaire micromarkten van de lokale economieën kunnen leiden;

Onderzoek, milieu, onderwijs, cultuur, vervoer, energie en telecommunicatie

71.  herinnert eraan dat in artikel 349 VWEU wordt bepaald dat de Commissie specifieke maatregelen kan voorstellen voor de ultraperifere gebieden, ook met betrekking tot de voorwaarden voor toegang tot de horizontale programma's van de Unie;

72.  is van mening dat in de horizontale programma’s van de Unie specifieke toegangsvoorwaarden moeten worden vastgesteld voor de ultraperifere gebieden, opdat deze daadwerkelijk kunnen deelnemen en hun troeven kunnen worden benut, met name in het kader van Horizon 2020, Life, Cosme, Creatief Europa, enz.;

73.  verzoekt de Commissie de ultraperifere gebieden daadwerkelijk op te nemen in de trans-Europese vervoers-, energie- en telecommunicatienetten;

74.  herinnert eraan dat de autonomie van de ultraperifere gebieden op het gebied van duurzame energie een prioriteit moet zijn; onderstreept dat de ultraperifere gebieden talrijke troeven bieden op het vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de circulaire economie;

75.  wijst op de grote mogelijkheden die het stimuleren van onderzoek en innovatie bieden ten behoeve van een solide en duurzame ontwikkeling; roept op tot verbetering van de toegang van de ultraperifere gebieden tot de ESIF- en Horizon 2020-middelen, teneinde de netwerkvorming van hun universiteiten, onderzoekscentra en innoverende bedrijven te bevorderen en deze gebieden aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat zij een betere uitwisseling tussen burgers en instellingen kunnen bevorderen, niet alleen binnen de ultraperifere gebieden maar ook met het Europese vasteland, de LGO's en derde landen;

76.  herinnert aan de centrale rol van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de ultraperifere gebieden op het gebied van economische en sociale ontwikkeling; verzoekt de Commissie derhalve beter rekening te houden met de situatie van de ultraperifere gebieden in het kader van de COSME-programma's en het programma van de Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI);

77.  is van mening dat uitwisselingen en samenwerking tussen de ultraperifere gebieden en naburige derde landen op het gebied van onderzoek, innovatie, cultuur en onderwijs verder moeten worden gestimuleerd om hun regionale integratie in de hand te werken;

78.  is verheugd dat het nieuwe Erasmus+-programma de mobiliteit van studenten en jonge ondernemers uit de ultraperifere gebieden aanmoedigt door het maximale steunbedrag toe te kennen; verzoekt om soortgelijke voorzieningen in het Creatief Europa-programma; wenst echter dat in het kader van het Erasmus-programma beter rekening wordt gehouden met de gemeenschappelijke kenmerken van de ultraperifere gebieden door met name de uitwisselingen tussen ultraperifere gebieden te bevorderen; betreurt dat ondanks overweging 37 van de "Erasmus+"-verordening waarin wordt bepaald dat "de problemen in verband met de grote afstand van de ultraperifere gebieden van de Unie en LGO's [...] bij de uitvoering van het programma in aanmerking [moeten] worden genomen", de bedragen van de mobiliteitsvergoedingen in het kader van Erasmus vaak ontoereikend zijn ten opzichte van de echte kosten van een reis van begunstigde studenten uit ultraperifere gebieden naar het moederland;

79.  verzoekt de Commissie het nieuwe mobiliteitsmechanisme voor jongeren "Move2Learn, Learn2Move" uit te breiden tot Europese burgers die in ultraperifere gebieden wonen en de bedragen voor de hun aangeboden reisvergoeding af te stemmen op de werkelijke kosten van een reis tussen de ultraperifere gebieden en het Europese vasteland; is ingenomen met het besluit van de Commissie dit mechanisme niet alleen te beperken tot treinreizen, hetgeen jongeren overzee aan de kant zou schuiven;

80.  merkt op dat het programma Natura 2000 niet van toepassing is op de Franse ultraperifere gebieden, terwijl deze over een unieke biodiversiteit beschikken die echter met name bedreigd wordt door de gevolgen van de klimaatverandering; dringt er daarom op aan specifieke instrumenten in te zetten en de voorbereidende actie BEST een blijvend karakter te geven door een duurzaam mechanisme tot stand te brengen voor het financieren van projecten op het gebied van biodiversiteit, benutting van ecosysteemdiensten en aanpassing aan de klimaatverandering in het Europees overzees gebied;

81.  stelt voor een effectbeoordeling uit te voeren van de toepassingsmogelijkheden van Natura 2000 voor de Franse ultraperifere gebieden, teneinde de meest geschikte instrumenten ter bescherming van de biodiversiteit en het milieu in die gebieden vast te stellen;

82.  brengt in herinnering dat in de tussentijdse herziening van de EU-biodiversiteitsstrategie, in oktober 2015 door de Commissie gepubliceerd en vermeld in Speciaal verslag 01/2017 van de Europese Rekenkamer, werd geconcludeerd dat er sinds 2011 weliswaar belangrijke vooruitgang was geboekt bij de uitvoering van de onder streefdoel 1 vallende maatregelen, maar dat de grootste uitdagingen nog steeds bestaan in de voltooiing van het mariene Natura 2000-netwerk, alsook het doeltreffende beheer van Natura 2000-gebieden en de noodzakelijke financiering om het Natura 2000-netwerk te ondersteunen, wat belangrijke factoren voor ultraperifere gebieden zijn;

83.  wijst erop dat de Europese Rekenkamer in speciaal verslag 1/2017 als volgt schrijft: "De lidstaten moeten aanzienlijke vooruitgang boeken en de Commissie moet meer inspanningen leveren om beter bij te dragen tot de ambitieuze doelstellingen van het biodiversiteitstrategie voor 2020 van de EU";

84.  wijst erop dat de Europese Rekenkamer in het speciaal verslag van januari 2017 schrijft dat er "meer inspanningen nodig [zijn] om het Natura 2000-netwerk zo te ontwikkelen dat het volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd";

85.  bevestigt nogmaals dat verbetering van de toegang tot internet verplicht een rol moet spelen in de territoriale samenhang, de bevordering van gelijke kansen, het scheppen van banen en de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking van de ultraperifere gebieden;

86.  dringt er bij de Commissie op aan om bij de aanpak van vraagstukken in verband met de dekking van het digitale netwerk rekening te houden met het specifieke karakter van de ultraperifere gebieden;

87.  roept op tot de totstandbrenging van een specifiek programma van het type POSEI voor vervoer, teneinde de territoriale, sociale en economische samenhang van deze gebieden te bevorderen en het (dubbele) insulaire karakter van sommige ultraperifere gebieden te verminderen; benadrukt dat dit programma zou moeten voorzien in steun voor personen- en goederenvervoer tussen de ultraperifere gebieden en het vasteland, binnen de ultraperifere gebieden zelf en tussen de nabije ultraperifere gebieden onderling, zoals de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden; onderstreept dat dit programma tevens de handel tussen deze gebieden zou moeten bevorderen;

88.  onderstreept dat de ultraperifere gebieden bevoorrechte toeristische gebieden zijn en dat het absoluut noodzakelijk is te investeren in een hoogwaardig, betaalbaar vervoersnetwerk, met name gezien de interne markt;

89.  gebiedt de Europese Unie zich met volle overtuiging in te zetten voor de internationalisering van de toegang tot de ultraperifere gebieden middels de totstandbrenging van vervoersinfrastructuur en -routes die tot doel hebben deze gebieden met het Europese vasteland, aangrenzende derde landen en de rest van de wereld te verbinden;

90.  vraagt om de tenuitvoerlegging in de ultraperifere gebieden van een echte industriële Europese strategie die niet-verplaatsbare banen oplevert en stoelt op het vermogen van ondernemingen om hun lokale verankering te verstevigen;

91.  is van mening dat de ultraperifere gebieden bevoorrechte ruimten kunnen vormen voor het opzetten van proefprojecten waarvan de maatregelen op transversale wijze binnen de verschillende lidstaten moeten worden toegepast;

  • [1]  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0133.
  • [2]  Arrest van het Hof van Justitie van 15 december 2015, Parlement en Commissie/Raad, C-132/14 t/m C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
  • [3]  PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1.
  • [4]  Verslag van de Commissie van 15 december 2016 over de uitvoering van de regeling houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (POSEI) (COM(2016) 797).

ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (92.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten en hun regio's, alsmede aan het Comité van de Regio's.4.5.2017)

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: de tenuitvoerlegging van artikel 349 VWEU
(2016/2250(INI))

Rapporteur voor advies: Ricardo Serrão Santos

SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A.  overwegende dat de Raad op grond van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) specifieke maatregelen kan vaststellen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, om bepaalde wetgeving en beleidsmaatregelen van de Unie aan te passen aan de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere gebieden (met name extra kosten), onder meer als gevolg van hun afgelegenheid, insulaire karakter, klimaat, kleine oppervlakte en economische afhankelijkheid van enkele producten;

B.  overwegende dat het Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (Posei) op het gebied van landbouw het voornaamste instrument is voor de toepassing van artikel 349 VWEU en op doeltreffende wijze bijdraagt aan de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), te weten een rendabele voedselproductie waarborgen en in stand houden, een evenwichtige regionale ontwikkeling ondersteunen en bijdragen aan een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;

C.  overwegende dat subsidies, met name via Posei, een aanzienlijk deel van de inkomsten van landbouwers vormen, waaruit blijkt hoe belangrijk deze instrumenten zijn voor de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en als inkomen voor de producenten;

D.  overwegende dat er talrijke synergieën bestaan tussen Posei, het beleid van de Unie inzake plattelandsontwikkeling en nationale subsidies op het vlak van opleiding, aanloopsteun voor jonge landbouwers, investeringen en ondersteuning van de productie;

E.  overwegende dat Posei, nationale subsidies en andere maatregelen van het GLB, vooral via de integrale gemeenschappelijke marktordening voor de sectoren wijn en groente en fruit, elkaar goed aanvullen en dat die complementariteit moet worden benadrukt;

F.  overwegende dat tropische landbouwproducten, vooral bananen, uit de ultraperifere gebieden te maken hebben met concurrentie vanwege goedkope producten uit de biologische landbouw in derde landen, op basis van gelijkwaardigheid ten opzichte van de Europese Unie, terwijl de Europese producenten gezien de geldende wetgeving op het gebied van biologische landbouw dergelijke producten niet kunnen ontwikkelen;

G.  overwegende dat de markt van de ultraperifere gebieden niet groot genoeg is om bedrijven ertoe aan te zetten de benodigde documenten in te dienen voor het in de handel brengen van specifieke producten waarmee schadelijke organismen en andere plagen kunnen worden behandeld;

1.  benadrukt het belang van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 december 2015, waarin artikel 349 VWEU wordt aangemerkt als de geschikte rechtsgrondslag voor de aanneming en aanpassing van wetgevingsmaatregelen van de Unie, waardoor de status van de ultraperifere gebieden en de noodzaak van specifieke en gedifferentieerde maatregelen ten aanzien van alle beleidsmaatregelen van de Unie, teneinde de structurele, conjuncturele, permanente of tijdelijke beperkingen van deze gebieden te ondervangen, kracht worden bijgezet zodat hun economieën op gelijke voet kunnen concurreren met de rest van de Unie;

2.  wijst erop dat de landbouw op Europees niveau moet worden ondersteund om de economie van de ultraperifere gebieden te stimuleren, banen te scheppen, de economische en sociale samenhang en het bodemgebruik in deze gebieden te behouden en tegelijk het milieu, de biodiversiteit en ecologische en culturele waarden te beschermen; merkt echter op dat de traditionele exportsectoren (bijv. bananen en suiker voor een aantal ultraperifere gebieden, en melk en vlees voor de Azoren) over het algemeen goede ondersteuning krijgen, terwijl de zogeheten diversificatiesectoren, zoals groente en fruit en dierlijke producten, ondanks hun potentieel achterblijven;

3.  onderstreept de bijdrage van Posei aan de ontwikkeling, de diversificatie en de instandhouding van de landbouw in de ultraperifere gebieden; wijst erop dat de Commissie, in haar verslag over de tenuitvoerlegging van Posei dat zij op 15 december 2016 heeft gepubliceerd, van oordeel is dat deze regeling bijdraagt aan de doelstellingen van het GLB en dat het vermogen van de huidige maatregelen en instrumenten van het GLB om te voorzien in de specifieke behoeften van de ultraperifere gebieden niet is aangetoond; schaart zich achter de conclusie van het verslag, waarin wordt gepleit voor de consolidering van de basisconfiguratie van Posei, met bijzondere aandacht voor de specifieke ondersteuning van personen- en goederenvervoer, om het risico te voorkomen dat de landbouwproductie wegvalt, met alle negatieve gevolgen van dien voor de werkgelegenheid, het milieu en de territoriale dimensie van de ultraperifere gebieden;

4.  dringt erop aan dat wordt overwogen een speciaal Posei op te zetten ter ondersteuning van het vervoer tussen eilanden onderling en tussen eilanden en het vasteland, omdat het dubbele insulaire karakter de belangrijkste belemmering voor ontwikkeling vormt;

5.  benadrukt het belang, binnen de Posei-regeling, van flexibiliteit voor lidstaten bij het vaststellen van hun programma's, maar pleit voor duidelijkere strategieën waarmee enerzijds rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van de lidstaten en anderzijds wordt voldaan aan alomvattende EU-doelstellingen;

6.  benadrukt dat de plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) en Posei essentiële instrumenten zijn om tijdig te reageren op steeds grotere en alsmaar onvoorspelbaarder economische, sociale en territoriale uitdagingen, en stipt aan dat krachtens het subsidiariteitsbeginsel de vertegenwoordigende instanties van de regio's deze programma's moeten blijven indienen, vaststellen en beheren;

7.  stelt dat het einde van het melkquotastelsel in de zuivelsector, het verlies van handelsmogelijkheden ten gevolge van het Russische invoerverbod, de toegenomen prijsschommelingen, de mondialisering van de voedselvoorziening, de teruglopende Chinese groei, en de context van crisis allemaal factoren zijn die de duurzaamheid van de melksector op de Azoren in gevaar brengen, terwijl dat een van de drijvende krachten van het sociaal-economische weefsel van deze regio is; benadrukt daarom dat er buitengewone maatregelen ter ondersteuning en ontwikkeling van deze sector moeten worden getroffen, voorzien van voldoende middelen, om de melkproductie op de Azoren in stand te helpen houden en de gevolgen van de deregulering alsook de belemmeringen en beperkingen die voortvloeien uit een gewijzigde marktsituatie, en de moeilijkheden bij de afzet van de productie te verzachten;

8.  is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten het Posei-programma moeten aanwenden om de steun voor de zuivelsector in de vorm van rechtstreekse betalingen en marktmaatregelen te intensiveren, naast aanvullende maatregelen voor plattelandsontwikkeling;

9.  verlangt dringend mechanismen die het recht vrijwaren om in de betrokken ultraperifere gebieden te produceren;

10.  waarschuwt voor de mogelijk negatieve gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten voor de traditionele producten van de ultraperifere gebieden (onder andere melk, vlees, perziken, suiker, bananen en rum) en merkt daarbij op dat de vrijstelling van douanerechten steeds minder voordeel oplevert, aangezien de EU gaandeweg steeds meer marktbeschermingsmaatregelen voor landbouwproducten en levensmiddelen heeft afgeschaft en diverse overeenkomsten inzake preferentiële toegang heeft ondertekend met ontwikkelingslanden; verzoekt de Commissie te voldoen aan de uit de Posei-verordening voortvloeiende verplichting om na te gaan welke gevolgen de handelsonderhandelingen hebben voor onderwerpen die van belang zijn voor de ultraperifere gebieden, en om deze gebieden te betrekken bij en in te lichten over de onderhandelingen; wijst er in dit verband andermaal op dat het belangrijk is in steunregelingen voor de melk-, de bananen- en de suikersector te voorzien; benadrukt het belang van transparante follow-upmaatregelen en doeltreffende en snel toepasbare vrijwaringsclausules; stelt dat bijzondere suikers van de handelsonderhandelingen moeten worden uitgesloten en vraagt om handelsvrijwaringsclausules voor melk uit de ultraperifere gebieden in te stellen;

11.  is van mening dat in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) meer financiële middelen aan Posei moeten worden toegewezen om het hoofd te kunnen bieden aan marktcrises, en verzoekt de Commissie met artikel 349 VWEU rekening te houden wanneer ze buitengewone maatregelen treft om dergelijke crises aan te pakken en specifieke acties en financiering voor de ultraperifere gebieden bevordert, met name voor marktcrises in hun traditionele sectoren, met inbegrip van de melk-, de tomaten-, de veehouderij- en de rundvleessector;

12.  spoort de Europese waarnemingspost voor de melkmarkt ertoe aan de ultraperifere gebieden autonoom en onafhankelijk op te nemen in zijn beoordeling van de marktprijzen voor melk en samen met de Commissie, de producentenorganisaties en de betrokken lidstaten duidelijke criteria op te stellen ter omschrijving van een crisis in deze sector in de bewuste gebieden;

13.  dringt er bij de Commissie op aan regelmatig analyses uit te voeren van de markten van de ultraperifere gebieden die door handelsovereenkomsten worden getroffen, en de nationale en regionale autoriteiten en de producenten in de betrokken ultraperifere gebieden te raadplegen om te besluiten tot passende steunmaatregelen, waaronder financiële compensatie, als er een ernstige verslechtering in de situatie van producenten of markten optreedt of waarschijnlijk zal optreden als gevolg van handelsconcessies aan derde landen;

14.  stipt aan dat de Posei-programma's stelselmatig jaarlijkse uitvoeringspercentages van ongeveer 100 % te zien geven en dat de begrotingstoewijzing voor veel van deze maatregelen blijkbaar ontoereikend is om aan de behoeften van de landbouwsector in deze regio's te voldoen;

15.  is van mening dat de Posei-begroting moet worden verhoogd teneinde meer steun te verlenen voor maatregelen inzake landbouwdiversificatie en voor op kleine schaal geproduceerde producten, zoals zuivelproducten van geiten- en schapenmelk, honing, bloemen, suikerbieten, thee, ananas, passievruchten en dergelijke;

16.  dringt erop aan dat Posei wordt versterkt en toereikende financiële middelen krijgt in het kader van de onderhandelingen over het toekomstige MFK, waarbij de huidige financiële middelen in geen geval mogen worden verlaagd;

17.  wijst op de rol van de EU-kwaliteitsregelingen, in het bijzonder de regelingen voor geografische etikettering (beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en beschermde geografische aanduiding (BGA)), en op de mogelijkheden die deze op nationaal, Europees en internationaal niveau bieden; vestigt de aandacht op de rol die deze etiketteringsregelingen spelen doordat zij mensen in staat stellen bestaansmiddelen te verwerven en te behouden en doordat zij zorgen voor de ontwikkeling en het behoud van een beroepsbevolking, niet alleen in de ultraperifere gebieden, maar ook in berggebieden en achtergestelde gebieden; vraagt daarom gerichtere middelen voor de EU-programma's ter bevordering van producten die door middel van geografische etikettering worden beschermd;

18.  verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen om de geldende Europese wetgeving op grond van artikel 349 VWEU aan te passen om de ontwikkeling van een biologische landbouwsector voor Europese tropische producten mogelijk te maken;

19.  verzoekt de Commissie te onderhandelen over efficiënte en operationele vrijwaringsclausules en stabilisatiemechanismen voor bananen en die op doeltreffende wijze toe te passen;

20.  wijst erop dat de bananenproductie enorm belangrijk is voor het sociaal-economische weefsel van de ultraperifere gebieden, en is er daarom voorstander van om de steun voor producenten te verhogen;

21.  is van mening dat grondschaarste en ruilverkavelingsproblemen een hinderpaal vormen voor het opstarten van landbouwactiviteiten in de ultraperifere gebieden, en verzoekt de Commissie regelingen voor vervroegde uittreding te steunen, aangevuld met stimulansen voor het opstarten van landbouwactiviteiten voor jonge landbouwers;

22.  benadrukt dat een betere kennis en technologische vooruitgang, biologische productie en milieuvriendelijke maatregelen bijdragen tot de verbreiding van duurzame landbouwpraktijken, en dat daarmee ook sociaal-economische problemen worden aangepakt, het concurrentievermogen op de interne markt wordt bevorderd en de traditionele landbouwactiviteiten van de ultraperifere gebieden aan belang winnen;

23.  benadrukt dat productdifferentiatie en -specialisatie de lokale productie, verwerking en verkoop van levensmiddelen verder kunnen stimuleren en zo bestaande ongelijkheden tussen de ultraperifere gebieden en andere EU-regio's kunnen terugdringen;

24.  betreurt dat over dit verslag geen advies is gevraagd aan de Commissie visserij aangezien landbouw en visserij tot de primaire sector van de ultraperifere gebieden behoren en de zee en zeerijkdommen een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de cohesie en ontwikkeling van deze gebieden en bij de toepassing van artikel 349 VWEU; spoort de Commissie derhalve ertoe aan artikel 349 VWEU ook op visserijgebied in acht te nemen en de Posei-regeling voor de visserij, die in het kader van de hervorming van het huidige Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) werd afgeschaft, volledig en zelfstandig in ere te herstellen;

25.  onderstreept dat de grote afstand tussen de ultraperifere gebieden en de consumentenmarkten bedrijven ertoe noopt goederen op meer dan één plek op te slaan, vanwege de manier waarop de moderne logistieke sector georganiseerd is; spoort de Commissie derhalve ertoe aan om in het kader van de regelgeving inzake investeringen in deze gebieden te overwegen om eveneens subsidies te verlenen voor deze opslaginfrastructuur buiten het grondgebied van de ultraperifere gebieden;

26.  wijst op het belang van de programma's voor plattelandsontwikkeling in de ultraperifere gebieden, in de eerste plaats vanwege de aanvulling die zij vormen op rechtstreekse steun en bij de verwezenlijking van de door de EU vastgestelde krachtlijnen, namelijk: 1) het bevorderen van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden; 2) het bevorderen van de organisatie van de voedselketen, dierenwelzijn en risicobeheer in de landbouw; 3) het bevorderen van kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector, de bosbouwsector en plattelandsgebieden; 4) het vergroten van de levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van alle landbouwtypen, het bevorderen van innovatieve landbouwtechnologieën en het ondersteunen van duurzaam bosbeheer; en 5) het bevorderen van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en het ondersteunen van de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.5.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

4

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Franc Bogovič, Stefan Eck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

James Carver

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

4

-

ALDE

Jan Huitema

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

3

0

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

30.5.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Davor Škrlec, Milan Zver

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

PPE

Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Davor Škrlec

2

-

ECR

Mirosław Piotrowski

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding