ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček

21.6.2017 - (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajové: Hugues Bayet, Evelyn Regnerová
(Postup společných schůzí výborů – článek 55 jednacího řádu)


Postup : 2016/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0227/2017

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0198),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0146/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená irským a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2016[1],

–  s ohledem na akční plán OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS),

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0227/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Rovné daňové zacházení s daňovými poplatníky, zejména se všemi podniky, je nezbytnou podmínkou jednotného trhu. K zaručení řádného fungování jednotného trhu je nezbytný koordinovaný a harmonizovaný přístup k provádění vnitrostátních daňových systémů, který by přispěl k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem a přesouvání zisku.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky spolu s režimy přesouvání zisku připravují vlády a obyvatele o zdroje potřebné mimo jiné k zajištění všeobecného bezplatného přístupu k veřejnému vzdělávání, zdravotnictví a státním sociálním službám a připravuje státy o možnost zajišťovat cenově dostupné bydlení a veřejnou dopravu či budovat infrastruktury, které jsou nezbytné pro dosažení sociálního rozvoje a hospodářského růstu. Stručně řečeno jsou tyto režimy jedním z činitelů vedoucích k nespravedlnosti, nerovnosti a hospodářským, sociálním a územním rozdílům.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b)  Spravedlivý a účinný systém daně z příjmu právnických osob by měl být reakcí na naléhavou potřebu moderní a spravedlivé globální daňové politiky a měl by podporovat přerozdělování bohatství a bojovat proti nerovnostem.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V posledních letech problém představovaný vyhýbáním se placení daně z příjmu právnických osob výrazně nabyl na rozsahu a dostal se do středu pozornosti v rámci Unie i celosvětově. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 uznala, že je naléhavě nutné pokročit v úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem na celosvětové i evropské úrovni. Komise ve svých sděleních s názvem „Pracovní program Komise na rok 2016 – Nyní není doba pro obvyklá řešení“16 a „Pracovní program Komise na rok 2015 – Nový začátek“17 označila za prioritu nutnost přejít na systém, kdy země, ve které jsou vytvářeny zisky, je zároveň zemí zdanění. Komise rovněž určila jako prioritu nutnost reagovat na volání našich společností po spravedlnostidaňové transparentnosti.

(1)  Transparentnost je pro hladké fungování jednotného trhu zásadní. V posledních letech problém představovaný vyhýbáním se placení daně z příjmu právnických osob výrazně nabyl na rozsahu a dostal se do středu pozornosti v rámci Unie i celosvětově. Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 uznala, že je naléhavě nutné pokročit v úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem na celosvětové i evropské úrovni. Komise ve svých sděleních s názvem „Pracovní program Komise na rok 2016 – Nyní není doba pro obvyklá řešení“16 a „Pracovní program Komise na rok 2015 – Nový začátek“17 označila za prioritu nutnost přejít na systém, kdy země, ve které jsou vytvářeny zisky, je zároveň zemí zdanění. Komise rovněž určila jako prioritu nutnost reagovat na volání evropských občanů po transparentnostipotřebu jednat jako vzor pro ostatní země. Je nezbytné, aby transparentnost zohledňovala reciprocitu mezi konkurenčními subjekty.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final ze dne 27. října 2015.

16 COM(2015) 610 final ze dne 27. října 2015.

17 COM(2014) 910 final ze dne 16. prosince 2014.

17 COM(2014) 910 final ze dne 16. prosince 2014.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. prosince 2015 o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii18 uznal, že vyšší transparentnost v oblasti zdaňování právnických osob může zlepšit výběr daní, zefektivnit činnost správců danězajistit větší důvěru veřejnosti v daňové systémy a ve vlády.

(2)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. prosince 2015 o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii18 uznal, že větší transparentnost, spolupráce a soudržnost v oblasti politiky zdaňování právnických osob v Unii může zlepšit výběr daní, zefektivnit činnost správců daně, podpořit tvůrce politik při hodnocení stávajícího systému zdanění, zajistit větší důvěru veřejnosti v daňové systémy a ve vlády a zlepšit investiční rozhodování na základě přesnějších rizikových profilů firem.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí je účinným a přiměřeným nástrojem ke zvýšení transparentnosti činností nadnárodních společností, který umožní veřejnosti posuzovat dopad těchto činností na reálnou ekonomiku. Akcionáři tak rovněž získají lepší možnost řádně posuzovat rizika přijímaná společnostmi, díky čemuž se budou strategie opírat o přesné informace a osoby s rozhodovací pravomocí budou mít možnost lépe hodnotit účinnost a dopad vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Podávání zpráv podle jednotlivých zemí bude mít také příznivý dopad na právo zaměstnanců na informování a projednávání, jak je stanoveno ve směrnici 2002/14/ES, a díky zvýšení znalostí o činnostech společností, i na kvalitu angažovaného dialogu v rámci společností.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Když se v listopadu 2015 dožadovala globálně spravedlivého a moderního mezinárodního daňového systému, schválila skupina G20 „akční plán OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku“ (akční plán BEPS), jehož cílem je poskytovat vládám jasná mezinárodní řešení nedostatků, mezer a nesouladů ve stávajících pravidlech, které umožňují přesun zisků podniků na místa s nulovým nebo nízkým zdaněním, kde nemůže docházet ke skutečnému vytváření hodnot. Zejména opatření č. 13 projektu BEPS zavádí pro některé nadnárodní podniky podávání zpráv podle jednotlivých zemí národním správcům daně na základě důvěrnosti. Dne 27. ledna 2016 přijala Komise „balíček pro boj proti daňovým únikům“. Jedním z cílů tohoto balíčku je provést do práva Unie opatření č. 13 projektu BEPS, a to novelou směrnice Rady 2011/16/EU20.

(4)  Když se v listopadu 2015 dožadovala globálně spravedlivého a moderního mezinárodního daňového systému, schválila skupina G20 „akční plán OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku“ (akční plán BEPS), jehož cílem je poskytovat vládám jasná mezinárodní řešení nedostatků, mezer a nesouladů ve stávajících pravidlech, které umožňují přesun zisků podniků na místa s nulovým nebo nízkým zdaněním, kde nemůže docházet ke skutečnému vytváření hodnot. Iniciativa BEPS však nesplnila příslib uvedený v prohlášení ministrů financí zemí skupiny G20 přijatém v Petrohradě v září 2013, že „zisky by měly být zdaňovány tam, kde je prováděna činnost, z níž tyto zisky plynou, a kde je vytvářena hodnota.“ 19a Neúspěch procesu BEPS při plnění původních cílů jen podtrhuje význam posíleného podávání zpráv podle jednotlivých zemí pro všechny nadnárodní společnosti. Zejména opatření č. 13 projektu BEPS zavádí pro některé nadnárodní podniky podávání zpráv podle jednotlivých zemí národním správcům daně na základě důvěrnosti. Dne 27. ledna 2016 přijala Komise „balíček pro boj proti daňovým únikům“. Jedním z cílů tohoto balíčku je provést do práva Unie opatření č. 13 projektu BEPS, a to novelou směrnice Rady 2011/16/EU20. Zdanění zisků tam, kde jsou vytvářeny hodnoty, však vyžaduje komplexnější přístup k podávání zpráv podle jednotlivých zemí, který je založen na veřejném podávání zpráv.

__________________

__________________

 

19a Prohlášení vedoucích činitelů států G20, summit v Petrohradě, 5.–6. září 2013, s. 12.

20 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

20 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) by měla aktualizovat příslušné mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a mezinárodní účetní standardy (IAS) tak, aby usnadňovaly zavádění požadavků na podávání zpráv podle jednotlivých zemí.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Podávání zpráv podle jednotlivých zemí bylo v Evropské unii zavedeno pro bankovní odvětví směrnicí 2013/36/EU a pro těžební průmysl a odvětví těžby dřeva směrnicí 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Ojedinělým zavedením podávání zpráv podle jednotlivých zemí Unie dokazuje, že se staví do čela boje proti daňovým únikům v celosvětovém měřítku.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Vzhledem k tomu, že účinný boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování může být úspěšný jen v případě, že bude probíhat na mezinárodní úrovni, je nezbytné, aby Unie, kromě toho, že bude i nadále stát v čele tohoto boje, koordinovala svá opatření s ostatními mezinárodními aktéry, například v rámci OECD. Jednostranná opatření, třebaže velmi ambiciózní, nemají reálnou naději na úspěch a současně ohrožují konkurenceschopnost evropských společností a poškozují investiční klima Unie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e)  Větší transparentnost při zveřejňování finančních informací je v důsledku všestranně prospěšná, protože povede k vyšší účinnosti daňových správ, většímu zapojení občanské společnosti, lepší informovanosti zaměstnanců a větší ochotě investorů podstupovat riziko. A navíc budou podniky moci využívat lepší vztahy s těmito zúčastněnými stranami, což bude mít za následek větší stabilitu a tím i snadnější přístup k finančním prostředkům díky zřetelnějšímu rizikovému profilu a posílené dobré pověsti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Posílit veřejnou kontrolu daně z příjmu právnických osob hrazené nadnárodními podniky, které provádějí činnosti v rámci Unie, je zásadním prvkem dalšího povzbuzování sociální odpovědnosti podniků, přispívání k prosperitě prostřednictvím daní, podpoření spravedlivější daňové soutěže uvnitř Evropské unie prostřednictvím informovanější veřejné diskuse a obnovení důvěry veřejnosti ve spravedlnost národních daňových systémů. Této veřejné kontroly lze dosáhnout prostřednictvím zprávy s informacemi o dani z příjmu bez ohledu na to, kde je usazen nejvyšší mateřský podnik nadnárodní skupiny.

(5)  Kromě větší transparentnosti, které bude dosaženo prostřednictvím podávání zpráv podle jednotlivých zemí národním správcům daně, posílená veřejná kontrola daně z příjmu právnických osob hrazené nadnárodními podniky, které provádějí činnosti v rámci Unie, je zásadním prvkem na podporu odpovědnosti podniků a pro další povzbuzování sociální odpovědnosti podniků, přispívání k prosperitě prostřednictvím daní, podpoření spravedlivější daňové soutěže uvnitř Evropské unie prostřednictvím informovanější veřejné diskuse a obnovení důvěry veřejnosti ve spravedlnost národních daňových systémů. Této veřejné kontroly lze dosáhnout prostřednictvím zprávy s informacemi o dani z příjmu bez ohledu na to, kde je usazen nejvyšší mateřský podnik nadnárodní skupiny. Veřejnou kontrolu je však třeba provádět tak, aby nepoškozovala investiční klima v Unii ani konkurenceschopnost společností v EU, zejména malých a středních podniků, jak jsou definovány v této směrnici, a společností se střední tržní kapitalizací, jak jsou definovány v nařízení (EU) 2015/10171a, které by měly být z povinnosti podávat zprávy zřízené tímto nařízením vyňaty.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Komise definovala sociální odpovědnost podniků jako odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost. Rozvoj sociální odpovědnosti podniků by měl být veden podniky. Úloha veřejných orgánů by měla spočívat v podpoře poskytované formou inteligentní kombinace dobrovolných politických opatření a v případě potřeby formou doplňkové regulace. Podniky se mohou stát společensky odpovědnými buď tím, že plní právní předpisy, nebo tím, že do svých obchodních strategií a činností začlení sociální, environmentální, etická či spotřebitelská hlediska nebo hlediska lidských práv, nebo obojím způsobem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Veřejnost by měla být s to kontrolovat všechny činnosti skupiny, pokud má nějaká skupina některá zařízení v rámci Unie.skupin, které vykonávají činnosti v rámci Unie pouze prostřednictvím dceřiných podniků nebo poboček, by zprávu nejvyššího mateřského podniku měly zveřejnit a zpřístupnit dceřiné podniky a pobočky. Nicméně v zájmu proporcionality a efektivity by povinnost zveřejnit a zpřístupnit zprávu měla být omezena na střední nebo velké dceřiné podniky usazené v Unii nebo pobočky srovnatelné velikosti vytvořené v členském státě. Oblast působnosti směrnice 2013/34/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem rozšířena na pobočky vytvořené v členském státě podnikem, který je usazen mimo Unii.

(6)  Veřejnost by měla být s to kontrolovat všechny činnosti skupiny, pokud má nějaká skupina některá zařízení v rámci Unie a mimo ní. Skupiny s pobočkami v Unii by měly podporovat zásady Evropské unie, pokud jde o normy řádné správy v oblasti daní. Nadnárodní podniky působí po celém světě a jejich chování má značný dopad na rozvojové země. Díky zpřístupňování informací o podnicích podle jednotlivých zemí získají občané a daňové správy těchto zemí možnost tyto podniky sledovat, posuzovat a přimět k odpovědnosti. Díky zveřejňování informací ze všech daňových jurisdikcí, kde nadnárodní podniky působí, zvýší Unie soudržnost svých politik ve prospěch rozvoje a omezí případné systémy vyhýbání se daňovým povinnostem v zemích, kde je mobilizace domácích zdrojů považována za jeden z klíčových prvků rozvojové politiky Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Zpráva s informacemi o dani z příjmu by měla poskytovat informace týkající se veškerých činností podniku nebo veškerých přidružených podniků skupiny kontrolovaných nejvyšším mateřským podnikem. Informace by měly vycházet ze specifikací pro podávání zpráv podle opatření č. 13 projektu BEPS a měly by být omezeny na to, co je nezbytné pro umožnění účinné veřejné kontroly, aby se zajistilo, že zveřejnění nevyvolá nepřiměřená rizika nebo nevýhody. Zpráva by také měla obsahovat stručný popis povahy činností. Tento popis může vycházet z kategorizace stanovené v tabulce č. 2 přílohy III kapitoly V pokynů OECD pro vnitropodnikové oceňování a související dokumentaci. Zpráva by měla obsahovat celkový výklad, poskytnout vysvětlení v případě významných nesrovnalostí na úrovni skupiny mezi částkami naběhlých daní a částkami daní zaplacených, a přitom zohlednit odpovídající částky za předchozí účetní období.

(8)  Zpráva s informacemi o dani z příjmu by měla poskytovat informace týkající se veškerých činností podniku nebo veškerých přidružených podniků skupiny kontrolovaných nejvyšším mateřským podnikem. Informace by měly zohledňovat specifikace pro podávání zpráv podle opatření č. 13 projektu BEPS a měly by být omezeny na to, co je nezbytné pro umožnění účinné veřejné kontroly, aby se zajistilo, že zveřejnění nevyvolá nepřiměřená rizika nebo nevýhody, pokud jde o konkurenceschopnost nebo chybný výklad týkající se dotčených podniků. Zpráva by také měla obsahovat stručný popis povahy činností. Tento popis může vycházet z kategorizace stanovené v tabulce č. 2 přílohy III kapitoly V pokynů OECD pro vnitropodnikové oceňování a související dokumentaci. Zpráva by měla obsahovat celkový výklad, poskytnout vysvětlení, včetně případů významných nesrovnalostí na úrovni skupiny mezi částkami naběhlých daní a částkami daní zaplacených, a přitom zohlednit odpovídající částky za předchozí účetní období.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Pro zajištění určité míry podrobnosti, která občanům umožní lépe posoudit, jakým způsobem nadnárodní podniky přispívají k blahobytu v každém členském státě, by měly být tyto informace rozčleněny podle jednotlivých členských států. Informace týkající se operací nadnárodních podniků by navíc měly být rovněž uvedeny s vysokou mírou podrobnosti, pokud jde o určité daňové jurisdikce, které představují zvláštní problémy. U všech ostatních operací ve třetích zemích by měly být tyto informace sdělovány agregovaným číslem.

(9)  Pro zajištění určité míry podrobnosti, která občanům umožní lépe posoudit, jakým způsobem nadnárodní podniky přispívají k blahobytu v každé jurisdikci na území Unie i mimo Unii, v níž provozují svou činnost, aniž by to poškodilo jejich konkurenceschopnost, měly by být tyto informace rozčleněny podle jednotlivých jurisdikcí. Zprávy s informacemi o dani z příjmu mohou být dobře srozumitelné a použitelné pouze v případě, že budou informace rozčleněny podle jednotlivých jurisdikcí.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zajistilo, že případy nedodržení pravidel budou zpřístupněny veřejnosti, měli by statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) ověřit, zda zpráva s informacemi o dani z příjmu byla předložena v souladu s požadavky této směrnicezda byla zpřístupněna na příslušných internetových stránkách přidruženého podniku.

(11)  Aby se zajistilo, že případy nedodržení pravidel budou zpřístupněny veřejnosti, měli by statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) ověřit, zda zpráva s informacemi o dani z příjmu byla předložena v souladu s požadavky této směrnice, zda byla zpřístupněna na příslušných internetových stránkách přidruženého podniku a zda zveřejněné informace odpovídají auditovaným finančním informacím podniku ve lhůtách stanovených touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)   Případy porušení povinností v oblasti podávání zpráv s informacemi o dani z příjmu ze strany podniků a poboček, na základě kterých členské státy stanovily sankce podle směrnice 2013/34/EU, je třeba uvést ve veřejném registru spravovaném Evropskou komisí. Tyto sankce mohou mimo jiné zahrnovat správní pokuty nebo vyloučení z nabídkových řízení na zadávání veřejných zakázek a přidělování finančních prostředků ze strukturálních fondů Unie.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu určení některých daňových jurisdikcí, u nichž by měly být informace podány s vysokou mírou podrobnosti, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o vypracování společného unijního seznamu těchto daňových jurisdikcí. Tento seznam by měl být vypracován na základě určitých kritérií stanovených na základě přílohy 1 sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Vnější strategie pro efektivní zdanění (COM(2016) 24 final). Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, která je schválena Evropským parlamentem, Radou a Komisí a před formálním podpisem. Zejména s cílem zajistit rovnou účast na vypracování aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží všechny dokumenty ve stejné době jako odborníci členských států a jejich odborníci mají soustavně přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)   V zájmu zajištění jednotných podmínek k provedení čl. 48b odst. 1, 3, 4 a 6 a čl. 48c odst. 5 směrnice 2013/34/EU by měly být Komisi svěřeny rovněž prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111a.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Jelikož cíle této směrnice nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jej, z důvodu účinků uvedeného opatření, být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(14)  Jelikož cíle této směrnice nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jej, z důvodu účinků uvedeného opatření, být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Opatření na úrovni Unie je tudíž odůvodněné s cílem řešit přeshraniční rozměr v případě existence agresivního daňového plánování nebo režimů převodních cen. Tato iniciativa reaguje na obavy vyjádřené zúčastněnými stranami ohledně potřeby řešit narušení jednotného trhu, aniž by byla ohrožena konkurenceschopnost Unie. Neměla by způsobovat zbytečnou administrativní zátěž pro společnosti, vytvářet další daňové konflikty ani přinášet riziko dvojího zdanění. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle alespoň pokud jde o větší transparentnost.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(15)  Celkově je v rámci této směrnice rozsah zveřejňovaných informací úměrný cílům zlepšování veřejné transparentnosti a veřejné kontroly. Má se proto za to, že tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 201124, zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více informativních dokumentů vysvětlujících vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů, kterými se směrnice provádí ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k této směrnici považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,

(16)  Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 201124 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více informativních dokumentů vysvětlujících vztah mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů, kterými se směrnice provádí ve vnitrostátním právu, například ve formě srovnávací tabulky. Ve vztahu k této směrnici považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné, a to s ohledem na dosažení cíle této směrnice a na to, aby se zabránilo případným opomenutím a nesrovnalostem v provádění členskými státy podle jejich vnitrostátních právních předpisů.

__________________

__________________

24 Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

24 Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší mateřské podniky, které se řídí jejich vnitrostátními právem a které mají konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 000 EUR, jakož i podniky, které se řídí jejich vnitrostátním právem, nejsou přidruženými podniky a mají čistý obrat nad 750 000 000 EUR, každoročně sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu.

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší mateřské podniky, které se řídí jejich vnitrostátními právem a které mají konsolidovaný čistý obrat nad nejméně 750 000 000 EUR, jakož i podniky, které se řídí jejich vnitrostátním právem, nejsou přidruženými podniky a mají čistý obrat nad 750 000 000 EUR, každoročně sestavovaly a bezplatně zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách podniku ke dni jejího zveřejnění.

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru zdarma dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejní a zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách podniku ke dni jejího zveřejnění v alespoň jednom úředním jazyce Unie. Tentýž den podnik také předloží zprávu veřejnému registru spravovanému Komisí.

 

Členské státy neuplatňují pravidla stanovená v tomto odstavci na podniky, které mají sídlo pouze na území jednoho členského státu a v žádné jiné daňové jurisdikci.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby střední a velké dceřiné podniky uvedené v čl. 3 odst. 3 a 4, které se řídí jejich vnitrostátním právem a které jsou kontrolovány nejvyšším mateřským podnikem, který má konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 000 EUR a neřídí se právem některého členského státu, každoročně zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu uvedeného nejvyššího mateřského podniku.

Členské státy vyžadují, aby dceřiné podniky, které se řídí jejich vnitrostátním právem a které jsou kontrolovány nejvyšším mateřským podnikem, který má ve své rozvaze v jednom rozpočtovém roce konsolidovaný čistý obrat nejméně 750 000 000 EUR a neřídí se právem některého členského státu, každoročně zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu uvedeného nejvyššího mateřského podniku.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách dceřiného podniku nebo na internetových stránkách přidruženého podniku.

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru zdarma dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejní a zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách dceřiného podniku nebo na internetových stránkách přidruženého podniku v alespoň jednom úředním jazyce Unie. Tentýž den podnik také předloží zprávu veřejnému registru spravovanému Komisí.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby pobočky, které na jejich území otevřel podnik, který se neřídí právem některého členského státu, každoročně zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu nejvyššího mateřského podniku uvedeného v odst. 5 písm. a) tohoto článku.

Členské státy vyžadují, aby pobočky, které na jejich území otevřel podnik, který se neřídí právem některého členského státu, každoročně zveřejňovaly a veřejnosti bezplatně zpřístupňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu nejvyššího mateřského podniku uvedeného v odst. 5 písm. a) tohoto článku.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách pobočky nebo na internetových stránkách přidruženého podniku.

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejní a zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách pobočky nebo na internetových stránkách přidruženého podniku v alespoň jednom úředním jazyce Unie. Tentýž den podnik také předloží zprávu veřejnému registru spravovanému Komisí.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 5 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podnik, který otevřel pobočku, je buď přidruženým podnikem ve skupině, která je kontrolována nejvyšším mateřským podnikem neřídícím se právem některého členského státu, a má čistý konsolidovaný obrat nad 750 000 000 EUR, nebo podnikem, který není přidruženým podnikem a má čistý obrat nad 750 000 000 EUR;

a)  podnik, který otevřel pobočku, je buď přidruženým podnikem ve skupině, která je kontrolována nejvyšším mateřským podnikem neřídícím se právem některého členského státu, a má ve své rozvaze čistý konsolidovaný obrat nejméně 750 000 000 EUR, nebo podnikem, který není přidruženým podnikem a má čistý obrat nejméně 750 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 5 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nejvyšší mateřský podnik uvedený v písmenu a) nemá střední nebo velký dceřiný podnik uvedený v odstavci 3.

b)  nejvyšší mateřský podnik uvedený v písmenu a) nemá střední nebo velký dceřiný podnik uvedený v odstavci 3, na který se už vztahují povinnosti podávat zprávy.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 b – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.   V případě členských států, které dosud nepřijaly euro, částka v národní měně odpovídající částkám uvedeným v odstavcích 1, 3 a 5 se vypočte pomocí směnného kurzu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, který je platný v den vstupu této kapitoly v platnost.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají podle společného vzoru a musí zahrnovat následující údaje, rozdělené podle daňových jurisdikcí:

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stručný popis povahy činností,

a) název nejvyššího podniku a případně seznam všech jeho dceřiných společností, stručný popis povahy jejich činností a jejich příslušné zeměpisné umístění;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet zaměstnanců,

b) počet zaměstnanců v přepočtu na ekvivalent plného pracovního úvazku,

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)   dlouhodobá aktiva jiná než peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výši čistého obratu, jež zahrnuje obrat uskutečněný se spřízněnými stranami,

c)  výši čistého obratu, včetně odlišení obratu uskutečněného se spřízněnými stranami a obratu uskutečněného s nespřízněnými stranami,

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  emitovaný kapitál,

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 2 – písm. g b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  informace, zda podniky, dceřiné podniky nebo pobočky využívaly režimy daňového zvýhodnění pro příjmy z patentů nebo rovnocenné režimy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato zpráva prezentuje informace uvedené v odstavci 2 zvlášť pro každý členský stát. Je-li členský stát tvořen více daňovými jurisdikcemi; musí být tyto informace sloučeny na úrovni členského státu.

Tato zpráva prezentuje informace uvedené v odstavci 2 zvlášť pro každý členský stát. Je-li členský stát tvořen více daňovými jurisdikcemi, musí být tyto informace předkládány odděleně pro každou daňovou jurisdikci.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva rovněž prezentuje informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť pro každou daňovou jurisdikci, která je na konci předchozího účetního období uvedena na společném seznamu Unie některých daňových jurisdikcí vypracovaného v souladu s článkem 48g, ledaže se v této zprávě výslovně potvrzuje, s výhradou odpovědnosti podle článku 48e, že přidružené subjekty skupiny, které se řídí právem této daňové jurisdikce, neprovádějí přímo transakce s některým přidruženým podnikem ze stejné skupiny, který se řídí právem některého členského státu.

Zpráva rovněž prezentuje informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť pro každou daňovou jurisdikci mimo Unii.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato zpráva prezentuje informace uvedené v odstavci 2 agregovaně pro ostatní daňové jurisdikce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby se chránily obchodně citlivé informace a zajistila spravedlivá hospodářská soutěž, mohou členské státy dovolit, aby jedna nebo více konkrétních informací uvedených v článku 48c byly ze zprávy dočasně vynechány, pokud jde o činnosti v jedné nebo více konkrétních daňových jursdikcích, jestliže jsou takové povahy, že by jejich zveřejnění mohlo závažně poškodit obchodní postavení podniků uvedených v čl. 48b odst. 1 a čl. 48b odst. 3, jichž se týkají. Vynechání informací nesmí bránit spravedlivému a vyváženému zobrazení daňového postavení podniku. Vynechání informací musí být uvedeno ve zprávě spolu s vysvětlením, proč k němu došlo, a s odkazem na dotčenou daňovou jurisdikci.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy toto vynechání informací podmíní předchozím svolením ze strany příslušného vnitrostátního orgánu. Podnik musí každý rok žádat o nové svolení příslušného vnitrostátního orgánu, který přijme rozhodnutí na základě nového posouzení situace. Pokud vynechané informace již nesplňují požadavek stanovený v pododstavci 3a, jsou okamžitě zveřejněny.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy udělení takovéto dočasné výjimky oznámí Komisi a důvěrně jí poskytnou vynechanou informaci spolu s podrobným vysvětlením udělené výjimky. Komise na svých webových stránkách každoročně zveřejní oznámení obdržená od členských států a vysvětlení poskytnutá v souladu s pododstavcem 3a.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise ověří, že požadavek stanovený v pododstavci 3a je řádně dodržován, a monitoruje využívání těchto dočasných výjimek schvalovaných vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud Komise na základě posouzení informací obdržených v souladu s pododstavcem 3c dospěje k závěru, že požadavek stanovený v podostavci 3a není splněn, dotčený podnik informace okamžitě zveřejní.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 3 – pododstavec 3 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijme pokyny, které členským státům pomohou definovat případy, v nichž lze zveřejnění informací považovat za vážně poškozující obchodní postavení podniků, jichž se týkají.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 c – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zpráva s informacemi o dani z přijmu musí být zveřejněnazpřístupněna na internetových stránkách v alespoň jednom z úředních jazyků Unie.

5.  Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru zdarma dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejnízpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách dceřiného podniku nebo na internetových stránkách přidruženého podniku v alespoň jednom z úředních jazyků Unie. Tentýž den podnik také předloží zprávu veřejnému registru spravovanému Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby členové správních, řídicích a dozorčích orgánů nejvyššího mateřského podniku podle čl. 48b odst. 1 jednající v mezích pravomocí svěřených jim podle vnitrostátního práva měli kolektivní povinnost zajistit, aby zpráva s informacemi o dani z příjmu byla sestavena, zveřejněna a zpřístupněna v souladu s články 48b, 48c a 48d.

1.  Aby byla posílena odpovědnost vůči třetím stranám a zajištěna vhodná správa věcí veřejných, členské státy zajistí, aby členové správních, řídicích a dozorčích orgánů nejvyššího mateřského podniku podle čl. 48b odst. 1 jednající v mezích pravomocí svěřených jim podle vnitrostátního práva měli kolektivní povinnost zajistit, aby zpráva s informacemi o dani z příjmu byla sestavena, zveřejněna a zpřístupněna v souladu s články 48b, 48c a 48d.

Odůvodnění

Změna je nutná a vhodná, aby byl zajištěn soulad s bodem odůvodnění 10 tohoto legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Článek 48 g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 48g

vypouští se

Společný unijní seznam některých daňových jurisdikcí

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 49, pokud jde o vypracování společného unijního seznamu některých daňových jurisdikcí. Tento seznam vychází z posouzení daňových jurisdikcí, které nesplňují tato kritéria:

 

(1)   transparentnost a výměnu informací, včetně výměny informací na požádání a automatické výměny informací o finančních účtech;

 

(2)   spravedlivou daňovou soutěž;

 

(3)   standardy stanovené skupinou G20 a/nebo OECD;

 

(4)   další relevantní standardy, včetně mezinárodních standardů stanovených Finančním akčním výborem (FATF).

 

Komise seznam pravidelně reviduje a v příslušných případech pozmění tak, aby zohledňoval nové okolnosti.

 

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48 i – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podá zprávu o plnění a dopadu povinností podávat zprávu stanovených v článcích 48a až 48f. Tato zpráva obsahuje hodnocení toho, zda zpráva s informacemi o dani z příjmu přináší odpovídající a přiměřené výsledky, přičemž se zohlední potřeba zajistit dostatečnou úroveň transparentnosti i potřeba konkurenčního prostředí pro podniky.

Komise podá zprávu o plnění a dopadu povinností podávat zprávu stanovených v článcích 48a až 48f. Tato zpráva obsahuje hodnocení toho, zda zpráva s informacemi o dani z příjmu přináší odpovídající a přiměřené výsledky, a hodnotí náklady a přínosy snížení prahové hodnoty čistého konsolidovaného obratu pod částku, kdy se od podniků a poboček požaduje, aby předkládaly zprávy s informacemi o dani z příjmu. Tato zpráva také posoudí, zda je případně nezbytné přijmout další doplňující opatření, přičemž se zohlední potřeba zajistit dostatečnou úroveň transparentnosti i potřeba zachovat a zajistit konkurenční prostředí pro podniky a soukromé investice.

Pozměňovací návrh     55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2013/34/EU

Článek 48 i a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 48ia

 

Nejpozději do čtyř let od přijetí této směrnice a s ohledem na situaci na úrovni OECD Komise přezkoumá a posoudí ustanovení této kapitoly a podá o nich zprávu, zejména pokud jde o:

 

  podniky a pobočky, od nichž se požaduje, aby předkládaly zprávy s informacemi o dani z příjmu, především zda by bylo vhodné rozšířit působnost této kapitoly, aby zahrnovala velké podniky, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 4, a velké skupiny, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 7 této směrnice;

 

  obsah zpráv s informacemi o dani z příjmu podle článku 48c;

 

  dočasnou výjimku stanovenou v čl. 48c odst. 3 pododstavcích 3a až 3f.

 

Komise tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě, případně spolu s legislativním návrhem.“

Pozměňovací návrh     56

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2013/34/EU

Článek 48 i b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 48ib

 

Společný vzor pro zprávu

 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví společný vzor, na který odkazují čl. 48b odst. 1, 3, 4 a 6 a čl. 48c odst. 5. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 50 odst. 2.“

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 49 – odst. 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise konzultuje odborníky jmenované každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne [date].

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise konzultuje odborníky jmenované každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016* a zejména s přihlédnutím k ustanovením Smluv a Listiny základních práv Evropské unie.

 

________________

 

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů, (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).“

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu ustanovení Smluv a Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 51 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3a)  V článku 51 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

„Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

 

Členské státy stanoví alespoň správní opatření a sankce za porušování vnitrostátních ustanovení přijatých v souladu s touto směrnicí ze strany podniků.

 

Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději do ... [datum provedení] a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny týkající se těchto ustanovení.

 

Do ... (tři roky od vstupu této směrnice v platnost) sestaví Komise seznam opatření a sankcí stanovených jednotlivými členskými státy v souladu s touto směrnicí.“

 • [1]    Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 62.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí o údajích o podniku týkajících se daní je základním prvkem boje proti mezinárodnímu vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům a proti „závodu o nejhorší podmínky“ mezi daňovými systémy. Přínosy této směrnice však půjdou mnohem dále. S rostoucí mobilitou a globálními a celoevropskými hospodářskými činnostmi je transparentnost z hlediska zveřejňování nezbytnou podmínkou silné správy a řízení podniku a nástrojem ke zlepšení sociální odpovědnosti podniků.

V současnosti nemohou občané využít zveřejněné účetní závěrky podniků ani k tomu, aby zjistili, zda nadnárodní podniky působí v jejich daňové jurisdikci. Tak jak se nadnárodní podniky stávají složitějšími a často bohužel méně transparentními, se problém zhoršuje. Většina zemí využívá mezinárodní účetní standardy. Veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí bude proto nákladově efektivním způsobem, jak dosáhnout změny v oblasti globální transparentnosti podniků ve prospěch našich společností, včetně občanů, akcionářů, daňových orgánů, investorů a ekonomů, který jim poskytne prostředky pro povolání vlád a nadnárodních společností k odpovědnosti.

Zpravodajové se domnívají, že kromě cílů týkajících se daní a odpovědnosti podniků je tato směrnice též nástrojem ke zlepšení práv pracovníků na informace a konzultaci. Veřejné podávání zpráv posiluje dialog a podporuje vzájemnou důvěru v rámci podniků, neboť může zajistit objektivní a spolehlivé údaje o situaci podniků a zvýšit tak informovanost všech zúčastněných stran, včetně zaměstnanců, o potřebě přizpůsobení. Podporuje také zapojení zaměstnanců do fungování a budoucnosti podniku a zvyšuje jeho konkurenceschopnost.

Evropský parlament veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí požaduje už dlouho. Již v roce 2011 přijal své stanovisko k podávání zpráv podle jednotlivých zemí, ve kterém uvedl, že kvalita účetního výkaznictví je zásadní pro účinný boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a že by bylo přínosem stejně tak pro investory ve všech odvětvích, čímž by přispělo k řádné správě věcí veřejných na světové úrovni. V roce 2014 se podávání zpráv podle jednotlivých zemí stalo součástí diskuse v rámci směrnice o uvádění nefinančních informací. Když zpravodaj pro reformu práv akcionářů Sergio Cofferati prosazoval zavedení veřejného podávání zpráv podle jednotlivých zemí do směrnice o účetnictví, Komise se rozhodla předložit konkrétní návrh v této věci v podobě pozměňujícího aktu ke směrnici o účetnictví. Tato změna směrnice o účetnictví může hrát rozhodující úlohu v podnikovém výkaznictví.

Zpravodajové navrhují zlepšit transparentnost ohledně informací, které by podniky měly poskytovat, a navrhují tato hlavní zlepšení návrhu Komise:

•  S ohledem na zlepšování právní úpravy je třeba vyhnout se zavádění nových kategorií podniků a skupin. Tato změna směrnice o účetnictví by měla být v souladu s její logikou. Prahové hodnoty pro mikropodniky, malé a střední podniky a velké podniky byly definovány již dávno. Toto pojetí má svůj původ ve čtvrté směrnici v oblasti práva společností z roku 1978. Komise dosud uspokojivě neodůvodnila potřebu zavést nové prahové hodnoty. Protože malé a střední podniky nemají zdroje na to, aby za účelem umělého přesouvání zisku investovaly do struktur společnosti typu poštovní schránka, jsou vůči nadnárodním podnikům znevýhodňovány v hospodářské soutěži. Aby byl zajištěn zdravý jednotný trh, je nezbytné vytvořit spravedlivý, efektivní, transparentní a prorůstový společný systém podnikového výkaznictví, který bude vycházet ze zásady, že zisky by měly být zdaněny v zemi, kde jsou vytvářeny. Na velké skupiny definované v čl. 3 odst. 7 a na všechny velké podniky definované v čl. 3 odst. 4 by se tedy měly vztahovat nové požadavky v oblasti zveřejňování.

•  Zpravodajové se domnívají, že by bylo nevhodné omezit rozsah této směrnice na informace týkající se členských států EU a daňových rájů, a proto, i když by v zásadě nebyli proti myšlence černé listiny EU obsahující daňové ráje sestavené na základě jasných kritérií, navrhují, aby nadnárodní podniky poskytovaly informace o své činnosti v jednotlivých jurisdikcích, kde působí, a to i mimo Evropskou unii. Zveřejňování takovýchto informací není postihem pro nespolupracující jurisdikce, ale spíše nezbytnou podmínkou pro ty, které působí na správně fungujícím jednotném trhu.

•  S ohledem na zlepšení veřejné kontroly a globální transparentnosti podniků jsou zpravodajové přesvědčeni, že nadnárodní korporace by měly zveřejňovat příslušné informace pro všechny země na celém světě, ve kterých působí, tak aby daně byly placeny tam, kde jsou ve skutečnosti vytvářeny zisky. Požadavek zpravodajů týkající se zveřejňování neagregovaných údajů je v souladu se soudržností politik EU ve prospěch rozvoje, neboť jeho cílem je podpořit dodržování daňových předpisů a poskytnout rozvojovým zemím účinnou pomoc při získávání přístupu k jejich daňovým příjmům.

•  Zpravodajové považují za zásadní, aby formát zveřejnění umožňoval srovnání údajů, a navrhují proto normalizaci formátu dokumentů pro podávání zpráv pro všechny společnosti spadající do oblasti působnosti této směrnice.

Závěrem by zpravodajové rádi zdůraznili význam, který má pro řádné fungování jednotného trhu koordinovaný a harmonizovaný přístup k provádění systémů podnikového výkaznictví. V této souvislosti chtějí zpravodajové ještě jednou podtrhnout, že větší transparentnost činností nadnárodních podniků je klíčem k ukončení přesouvání zisku, k němuž dochází pomocí několika mechanismů, jako jsou společnosti typu poštovní schránka, daňové režimy pro příjmy z patentů a oceňování převodů, a také nezdravých praktik daňové hospodářské soutěže mezi právními systémy, které jsou příliš často používány ke škodě občanů, zejména daňových poplatníků, zaměstnanců a malých a středních podniků.

MENŠINOVÉ STANOVISKO,

které v souladu s článkem 52a odst. 4 jednacího řádu vyjádřili Bernard Monot a Gilles Lebreton

Systém podávání zpráv podle jednotlivých zemí se zakládá na přístupu, který již od počátku podporujeme: jedná se o boj proti praktikám uplatňovaným s cílem vyhnout se daňovým povinnostem a proti daňovým únikům. Proto jsme hlasovali pro dvě zprávy výboru TAXE, pro texty, které předepisovaly automatickou výměnu informací o daňových rozhodnutích, pro boj proti hybridním nesouladům i pro čtyři úmluvy ve prospěch automatické výměny informací (Švýcarsko, San Marino, Lichtenštejnsko, Monako).

Podávání zpráv podle jednotlivých zemí je nezbytným nástrojem. Domníváme se však, že zveřejňování těchto informací vede k nadměrné konkurenční nevýhodě v neprospěch evropských podniků. Například čínský konkurent bez sídla v Unii by měl přístup k citlivým finančním a obchodním informacím, aniž by za to musel cokoli poskytnout.

Výjimky navrhované v tomto textu jsou pouze omezené a podle našeho názoru nedostatečné, tím spíše, že jsou údaje ve třetích zemích předkládány rozčleněným způsobem.

Jsme nakloněni automatické výměně těchto údajů mezi správci daně, což by umožnilo zjišťovat případy, kdy podniky neplatí daně tam, kde provádějí svou činnost, a případně provádět daňové kontroly za účelem zpětného získání dlužných částek ze základu daně, který byl neoprávněně přesunut.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pavel Svoboda

předseda

Výbor pro právní záležitosti

BRUSEL

Roberto Gualtieri

předseda

Hospodářský a měnový výbor

BRUSEL

Věc:  Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)), předloženému Komisí,

Vážený pane předsedo,

Dne 10. ledna 2017 se Výbor pro právní záležitosti rozhodl z vlastní iniciativy a v souladu s čl. 39 odst. 3 jednacího řádu zaujmout stanovisko k tomu, zda je právní základ navrhovaný Komisí, konkrétně čl. 50 odst. 1 (Smlouvy o fungování Evropské unie) SFEU, správným právním základem pro návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček, nebo zda by naopak návrh by měl být založen na jiném právním základě, jako je například článek 115 SFEU.

I. Souvislosti

Dne 12. dubna 2016 přijala Komise návrh na změnu směrnice 2013/34/EU („směrnice o účetnictví“) EU[1]. Návrh ukládá nadnárodním skupinám z EU i mimo ni, jejichž celkové příjmy přesahují 750 milionů EUR ročně, povinnost každý rok sestavit a zveřejnit zprávu o dani z příjmu.

Podle důvodové zprávy k návrhu je pro zdravý jednotný trh nutné, aby společnosti platily daně v zemi, kde vytváří zisky. Praxe agresivního daňového plánování tuto zásadu podkopává. Komise se domnívá, že v boji s touto praxí může pomoci veřejná kontrola. Komise dále vysvětluje, že tento návrh doplňuje stávající požadavky na podniky, pokud jde o  podávání finančních zpráv, a že se se těchto požadavků ve vztahu k jejich účetním závěrkám nedotýká.

II. Relevantní články Smlouvy

Komise jako právní základ navrhla čl. 50 odst. 1 SFEU. Čl. 50 odst. 1 a čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU zní takto:

Článek 50

(bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

1. Evropský parlament a Rada přijmou na návrh Komise řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem směrnice k zavedení svobody usazování v určité oblasti činnosti.

2. Evropský parlament, Rada a Komise plní úkoly, které pro ně vyplývají z předchozích ustanovení, přičemž zejména:

(...)

g) v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti koordinují záruky, které jsou pro ochranu zájmů společníků i třetích osob vyžadovány v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce; (...)

Článek 115 SFEU zní takto:

Článek 115

(bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Aniž je dotčen článek 114, Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu

.

III. Judikatura týkající se právního základu

Výběr právního základu je důležitý, neboť Unie je ústavně založena na zásadě svěřování pravomocí a její instituce mohou jednat jedině takovým způsobem, jenž je v souladu s mandátem, který jim svěřila Smlouva.[2] Z toho důvodu není volba právního základu nahodilá.

Z judikatury Soudního dvora týkající se volby právních základů vyplývají určité zásady. Zaprvé, výběr správného právního základu má ústavní význam, a to s ohledem na dopady právního základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu[3]. Zadruhé, výběr právního základu opatření EU musí spočívat na objektivních faktorech, které lze soudně přezkoumat a  mezi něž patří zejména cíl a obsah daného opatření[4]. Na volbu právního základu aktu nemají vliv přání orgánu účastnit se intenzivněji na přijetí určitého aktu, práce vykonaná na jiném základě v oblasti činnosti, do které akt spadá, ani souvislosti, za kterých je akt přijímán[5].

Volba nesprávného právního základu proto může být důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný

[6].

IV. Cíl a obsah navrhovaného nařízení

Z bodů odůvodnění návrhu je jasné, že jeho cílem je zvýšit transparentnost a veřejnou kontrolu u daně z příjmu právnických osob a podpořit sociální odpovědnost podniků tím, že na některé společnosti budou kladeny požadavky ohledně zveřejňování informací o jejich dani z příjmu.

12. bod odůvodnění návrhu stanoví, že cílem této směrnice je zvýšit transparentnost a veřejnou kontrolu u daně z příjmu právnických osob přizpůsobením stávajícího právního rámce týkajícího se povinností uložených společnostem a podnikům ohledně zveřejňování zpráv, ochrany zájmů společníků a třetích osob ve smyslu čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU.

Podle 5. bodu odůvodnění je posílení veřejné kontroly daně z příjmu právnických osob, kterou hradí nadnárodní podniky působící v rámci Unie, zásadním prvkem dalšího povzbuzování sociální odpovědnosti podniků, přispívání k blahobytu prostřednictvím daní, podpoření spravedlivější daňové soutěže uvnitř Evropské unie prostřednictvím informovanější veřejné diskuseobnovení důvěry veřejnosti ve spravedlnost vnitrostátních daňových systémů. Této veřejné kontroly lze dosáhnout prostřednictvím zprávy s informacemi o dani z příjmu.

9. bod odůvodnění vysvětluje, jak by informace poskytnuté v této zprávě měly být rozděleny podle jednotlivých členských států, aby byla zajištěna určitá míra podrobnosti, která občanům umožní lépe posoudit, jakým způsobem nadnárodní podniky přispívají k blahobytu v každém členském státě.

10. bod odůvodnění vysvětluje, jakou odpovědnost nesou členové správních, řídicích a dozorčích orgánů stanovených v navrhované směrnici, s cílem posílit odpovědnost vůči třetím stranám a zajistit náležitou správu.

11. bod odůvodnění ukládá auditorům nebo auditorskými společnostem povinnost ověřit, zda byla zpráva předložena v souladu s požadavky této směrnice, s cílem zajistit, aby byly případy nedodržení pravidel zpřístupněny veřejnosti.

Obsah navrhované směrnice sestává v první řadě z povinnosti velkých společností a poboček vypracovat zprávu s informacemi o dani z příjmu, která bude obsahovat všeobecné informace podle jednotlivých zemí a jež má být zveřejněna v registru a na internetových stránkách společnosti. Obsah návrhu potvrzuje cíl zvýšit transparentnost, veřejnou kontrolu a sociální odpovědnost podniků.

Aby bylo možné výše uvedeného dosáhnout, Komise navrhuje do směrnice o účetnictví vložit novou kapitolu (kapitola 10a). Ta žádá, aby všechny podniky EU a pobočky podniků ze třetích zemí působící v EU, jejichž konsolidovaný obrat přesahuje 750 milionů EUR, každý rok sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu (článek 48b).

Informace, které mají být zahrnuty do zprávy, se týkají povahy činností, počtu zaměstnaných osob, čistého uskutečněného obratu (včetně obratu dosaženého se třetími stranami a mezi společnostmi v rámci skupiny), zisku nebo ztráty před uplatněním daně z příjmu, výše splatné daně z příjmu na základě dosaženého zisku v daném roce, výše již uhrazené daně z příjmu v daném roce a výše kumulovaných zisků (čl. 48c odst. 2).

Poskytnuté informace musí být rozděleny podle zemí u každého členského státu, v němž podnik působí, u každé jurisdikce, která je uvedena na „Společném unijním seznamu některých daňových jurisdikcí“, i u ostatních zemí na agregovaném základě (čl. 48c odst. 3čl. 48g).

Zpráva má být zveřejněna v registru hospodářských subjektů a má být přístupná na internetových stránkách po dobu nejméně pěti po sobě následujících let (článek 48d).

V. Určení vhodného právního základu

Čl. 50 odst. 1 SFEU poskytuje normotvůrci právní základ pro přijetí směrnic, jejichž cílem je zavedení svobody usazování v určité oblasti činnosti, a to řádným legislativním postupem. Čl. 50 odst. 2 SFEU obsahuje neúplný seznam případů, na které se tento právní základ se vztahuje v první řadě. Pro tyto účely je zajímavý čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU, neboť stanoví, že normotvůrci plní úkoly, jež jim jsou svěřeny v oblasti práva na usazování (...), „v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti koordinují záruky, které jsou pro ochranu zájmů společníků i třetích osob vyžadovány v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce“;

Na tomto právním základě byla přijata řada směrnic v oblasti práva společností s cílem chránit zájmy členů a třetích osob[7], včetně případů, kdy se jedná o požadavky v oblasti zveřejňování[8].

V podobném duchu, jak již bylo podrobně popsáno v části IV tohoto sdělení, cílem a obsahem tohoto návrhu je v zásadě posílit veřejnou kontrolu daně z příjmu právnických osob, kterou hradí nadnárodními podniky, jež provádějí činnosti v rámci Unie, tím, že společnostem s určitou výší ročního obratu uloží povinnost každý rok sestavit a zveřejnit zprávu o dani z příjmu.

Přesněji řečeno podle 12. bodu odůvodnění je cílem návrhu „zvýšit transparentnost a veřejnou kontrolu u daně z příjmu právnických osob přizpůsobením stávajícího právního rámce týkajícího se povinností uložených společnostem a podnikům ohledně zveřejňování zpráv, ochrany zájmů společníků a třetích osob ve smyslu čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU“.

Navrhovaná směrnice tedy vychází z toho, že transparentnost a veřejná kontrola, což jsou kýžené cíle, a zájmy „společníků a třetích osob“, na něž jsou zaměřeny záruky, jež mají být přijaty na základě čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU, spolu souvisejí. Z toho vyplývá, i) že pojem „společníci a třetí osoby“ se vztahuje rovněž na širší veřejnost, a tudíž přesahuje osoby, které jsou ve smluvním či předsmluvním vztahu s nějakou společností nebo jsou její činností přímo dotčeny, a ii) že návrh skutečně slouží zájmům těchto „společníků a třetích osob“. Díky tomu je navrhovaná směrnice zcela v souladu s požadavky v oblasti zveřejňování, které jsou již stanoveny ve směrnici 2013/34/EU.

S ohledem na výše uvedené je tedy třeba přezkoumat i) zda se pojem „společníci a třetí osoby“ v čl. 50 odst. 2 g) SFEU může týkat širší veřejnosti a ii) zda tento návrh skutečně chrání zájem společníků a třetích osob, kteří jsou tímto způsobem definováni.

Co se týče první otázky, lze dospět k závěru, že v souladu s judikaturou Soudního dvora se koncepce „třetích osob“ použitá v čl. 50 odst. 2 písm. g) neomezuje na osoby v přímých smluvních nebo předsmluvních vztazích s určitou společností, ale že se mimo jiné týká rovněž konkurentů společností nebo daných podniků, a obecněji také veřejnosti.

V souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci Verband deutscher Daihatsu-Händler, na nějž se odkazuje 12. bod odůvodnění navrhované směrnice, je pojem „třetí osoby“ třeba chápat široce:

„čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU [se vztahuje] na potřebu ochrany zájmů třetích osob obecně, bez rozlišování či vylučování některé kategorie spadající pod uvedený termín“.[9]

Soudní dvůr dodal, že tento doslovný výklad byl potvrzen cílem zrušit omezení svobody usazování, která je Smlouvou určena velmi široce.[10]

V tomto rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU je vhodným právním základem pro požadavek poskytovat informace všem třetím stranám, které nemají nebo nemohou obdržet dostatečné informace o účetnictví a finanční situaci dané společnosti.[11]

Ve věci

Axel Springer Soudní dvůr uvádí, že „pojem třetích osob ve smyslu tohoto článku se vztahuje na všechny třetí osoby“.[12]

Ve svém rozsudku ve věci Texdata Software GmbH Soudní dvůr dále stanovil, že žádný požadavek nestanoví, aby byla ochrana „třetích osob“ ve vztahu ke „společníkům“ druhotná nebo vedlejší. Ustanovení o zveřejnění, tj. „Cílem (...) je především informovat třetí osoby, které neznají nebo nemohou dostatečně znát účetní a finanční situaci uvedené společnosti“, tedy rovněž spadají pod čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU. [13]

Co se týče otázky, zda tento návrh skutečně chrání zájem veřejnosti, je třeba v první řadě připomenout, že z dodržování daňových předpisů ze strany společností a z potírání neoprávněného přesouvání zisku má prospěch veřejnost, jelikož sociální dávky a zabezpečení jsou poskytovány skrze veřejné politiky, které jsou z velké části financovány z daní.

Za druhé, veřejná dostupnost informací o dani z příjmu právnických osob v každém členském státě umožní veřejnou kontrolu dodržování daňových předpisů a rovněž společenskou a politickou debatu o řádné výši daní (základ a sazba), včetně možnosti porovnání sazeb se sazbami v jiných daňových jurisdikcích v Unii. Což na druhou stranu může odradit zejména velké společnosti, jejichž pověst je pro ně klíčová jako součást jejich značky, od porušování nebo obcházení daňových zákonů.

Ochrana, která je tedy zaručena veřejnosti, rovněž spadá pod pojem „zájem“ ve smyslu čl. 50 odst. 2 písm. g), který Soudní dvůr stejně jako definici „třetích stran“ chápe široce. Tento pojem především nevyžaduje, aby bylo dotčeno právo či zvláštní zájem třetí strany, která je v přímém vztahu k podnikání nebo činnosti dané společnosti.[14]

Zdá se tedy, že návrh, podle nějž jsou dostupností informací o dani z příjmu velkých společností v členských státech jsou chráněny také zájmy veřejnosti, je koherentní, a to v rámci čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU.

Je tedy třeba dospět k závěru, že při koordinaci stávajícího právního rámce pro povinnosti společností a poboček v oblasti zveřejňování informací o dani z příjmu s cílem chránit zájmy společníků a třetích osob, cíl a obsah tohoto návrhu odpovídá čl. 50 odst. 1 SFEU. Tento závěr není zpochybněn skutečností, že z této povinnosti transparentnosti budou nepřímo těžit finanční úřady. V každém případě a v rozporu s čl. 114 odst. 2 SFEU články 50 a následující články SFEU neobsahují výjimku pro daňové předpisy.

Mimoto Smlouvy neposkytují žádný konkrétnější právní základ než čl. 50 odst. 1 SFEU ve světle čl. 50 odst. 2 písm. g) SFEU. Celý systém všeobecné harmonizace vnitřního trhu, jejž tvoří články 114 a 115 SFEU, je především výslovně stanoven jako podružný vůči jiným platným právním základům, a tudíž se zde nepoužije, bez ohledu na to, zda by ustanovení o vynětí podle čl. 114 odst. 2 SFEU jinak umožnilo použití článku 115 SFEU (Článek 115 SFEU platí „aniž je dotčen článek 114“, který se použije „není-li ve Smlouvách stanoveno jinak“). [15]

Použití čl. 50 odst. 1 SFEU jako právního základu vylučuje články 114 a 115 SFEU, ale pro úplnost je pravděpodobně vhodné předložit stručnou analýzu návrhu v souvislosti s článkem 115 SFEU. Článek 115 SFEU zmocňuje Radu k přijímání směrnic o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu. Na rozdíl od článku 114 SFEU neobsahuje vyloučení pro daňové předpisy. |Lze jej tedy použít jako právní základ pro legislativní akty v oblasti přímého zdanění[16] za předpokladu, že vnitrostátní předpisy, které podléhají harmonizaci, mají přímý dopad na vnitřní trh, čímž vzniká nutnost této harmonizace.

Ačkoli současný návrh politicky souvisí se směrnicí Rady (EU) 2016/881, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní[17], kterou přijala Rada dne 25. května 2016, cíl a obsah obou těchto nástrojů se liší. Směrnice 2016/881 vychází z článků 113 a 115 SFEU. Je zřejmé, že jejím účelem je zlepšit spolupráci daňových orgánů jednotlivých členských států. Koordinuje přenos informací mezi příslušnými orgány tím, že členským státům ukládá určité povinnosti. [18] Kromě toho vyžaduje, aby daňové orgány EU sdílely 12 různých informací, přičemž některé z nich obsahují důvěrné obchodní informace. Účelem tohoto návrhu Komise naopak není zlepšit správní spolupráci daňových orgánů, ale posílit transparentnost a veřejnou kontrolu daní z příjmu právnických osob a podpořit sociální odpovědnost podniků tím, že na některé společnosti budou kladeny požadavky v oblasti zveřejňování informací o jejich dani z příjmu. Návrh pro předkládání informací podle jednotlivých zemí žádá nejen o informace o zaplacených daních, ale také o to, aby nadnárodní podniky zveřejňovaly dalších šest různých informací, což zajistí určitou úroveň podrobností, která občanům umožní lépe posoudit, jak nadnárodní podniky přispívají k blahobytu v jednotlivých členských státech.

VI. Závěr

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že čl. 50 odst. 1 SFEU představuje vhodný právní základ pro návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček.

Na své schůzi dne 12. ledna 2017 Výbor pro právní záležitosti rozhodl, a to 10 hlasy pro a 1 se zdržel hlasování[19], že čl. 50 odst. 1 SFEU představuje vhodný právní základ návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček.

S pozdravem

Pavel Svoboda

 • [1]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).
 • [2]  Posudek č. 2/00 ze dne 6. prosince 2001, Cartagenský protokol, EU:C:2001:664, bod. 3; Posudek č. 1/08 ze dne 30. listopadu 2009, Všeobecná dohoda o obchodu se službami, EU:C:2009:739, bod 110.
 • [3]  Posudek č. 2/00 ze dne 6. prosince 2001, Cartagenský protokol, EU:C:2001:664, bod 5; Posudek č. 1/08 ze dne 30. listopadu 2009, Všeobecná dohoda o obchodu se službami, EU:C:2009:739, bod 110.
 • [4]  Mimo jiné viz: Rozsudek ze dne 25. února 1999, Evropský parlament proti Radě Evropské unie, spojené věci C-164/97 a C-165/97, EU:C:1999:99, bod 16. Rozsudek ze dne 30. ledna 2001, Španělské království proti Radě Evropské unie, věc C-36/98, EU:C:2001:64, bod 59. Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Komise Evropských společenství proti Radě Evropské unie, věc C-281/01, EU:C:2002:761, bod 33–49. Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Komise Evropských společenství proti Radě Evropské unie, věc C-338/01, EU:C:2004:253, bod 55.
 • [5]  Viz rozsudek ze dne 4. dubna 2000, Komise Evropských společenství proti Radě Evropské unie, věc C-269/97, EU:C:2000:183, bod 44.
 • [6]  Posudek č. 2/00 ze dne 6. prosince 2001, Cartagenský protokol, EU:C:2001:664, bod 5;
 • [7]  Viz zejména šestá, jedenáctá a dvanáctá směrnice v oblasti práva společností 82/891/EHS (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s.47), 89/666/EHS (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s.36) a 89/667/EHS (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s.40) v uvedeném pořadí; Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s.87) Směrnice 2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s.17), směrnice 2011/35/EU o fúzích akciových společností (Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s.1), směrnice 2012/30/EU o koordinaci ochranných opatření, která se týkají kapitálových požadavků na veřejné společnosti (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s.74).
 • [8]  Směrnice 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11).
 • [9]  Rozsudek ze dne 4. prosince 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler, věc C-97/96, EU:C:1997:581, bod 19.
 • [10]  Tamtéž, bod 21.
 • [11]  Tamtéž, bod 20.
 • [12]  Rozsudek ze dne 23. září 2004, Axel Springer AG, spojené věci C-435/02 a C-103/03, EU:C:2004:552, bod 34.
 • [13]  Rozsudek ze dne 26. září 2013, Texdata Software GmbH, věc C-418/11, EU:C:2013:588, bod 54.
 • [14]  Axel Springer AG, výše, bod 35.
 • [15]  Viz rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Komise Evropských společenství proti Radě Evropské unie, věc C-338/01, EU:C:2004:253, bod 59–60.
 • [16]  Ve věcech nepřímého zdanění je konkrétnějším právním základem článek 113 SFEU.
 • [17]  Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 8.
 • [18]  V tomto ohledu viz rozsudek ze dne 27. září 2007, Twoh International, věc C-184/05, EU:C:2007:550, bod 31.
 • [19]  Konečného hlasování se zúčastnili: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (zpravodaj), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka .

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (28.4.2017)

pro Hospodářský a měnový výbor a Výbor pro právní záležitosti

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček
(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Zpravodajka: Elly Schlein

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament již dlouho žádá předkládání zpráv podle jednotlivých zemích, které by byly klíčovým nástrojem účinného boje proti mezinárodním daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Zásadním prvkem je přitom transparentnost: zveřejňování příslušných daňových informací nadnárodními korporacemi by mohlo zásadně změnit pravidla hry, a to nejen pro Evropu. Příjmy z daní právnických osob představují významný podíl národního důchodu rozvojových zemí. Pokud se tedy právnické osoby vyhýbají plnění daňové povinnosti, má to pro tyto země vážné důsledky. Například podle zjištění panelu na vysoké úrovni o nezákonných finančních tocích, který byl ustaven Africkou unií, ztrácí africký kontinent každoročně v důsledku takového nezákonného odlivu prostředků více než 50 miliard USD.

Návrh Komise ve stávajícím znění nicméně neobsahuje opatření, která jsou potřebná k úplnému odstranění neprůhledných praktik, které nadnárodním společnostem umožňují vyhýbat se odvodu daní v některých nejchudších zemích světa. Povinnost předkládat zprávy podle jednotlivých zemí pouze uvnitř EU, zatímco pro všechny třetí země by byly poskytovány jen souhrnné údaje, je nevhodným opatřením pro zamýšlený účel toho návrhu a zcela bezcenné pro rozvojové země, protože jim neumožní získat údaje o jednotlivých zemích. Stávající návrh nejen znemožní účinné potírání daňových úniků, ale byl by i v ostrém rozporu se závazkem EU k soudržným politikám ve prospěch rozvoje.

Zpravodajka žádá, aby byly neagregované údaje poskytovány i ze všech třetích zemí, v nichž nadnárodní společnosti provozují svou činnost, což rozvojovým zemím účinně pomůže v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a adekvátně zvýší jejich veřejné příjmy. Kromě toho by nižší práh pro společnosti, na něž se vztahuje povinnost podávání zpráv, umožnil poskytovat více údajů o nadnárodních společnostech. Návrh by měl taktéž zahrnovat některé důležité prvky oznamování (jako aktiva a prodeje), které umožní získat jasnou představu o aktivitách společností po celém světě.

Skandál Panama Papers jasně dokládá, že daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti představují celosvětový problém, který lze vyřešit jen reakcí na celosvětové úrovni. Rovněž ukázal, že polovičatá řešení jsou odsouzena k neúspěchu. Pouze pevný závazek ke spravedlivému zdanění a soudržnost politik EU umožní účinně bojovat proti chudobě a nerovnostem v Evropě i na celém světě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor a Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Veřejnost by měla být s to kontrolovat všechny činnosti skupiny, pokud má nějaká skupina některá zařízení v rámci Unie. U skupin, které vykonávají činnosti v rámci Unie pouze prostřednictvím dceřiných podniků nebo poboček, by zprávu nejvyššího mateřského podniku měly zveřejnit a zpřístupnit dceřiné podniky a pobočky. Nicméně v zájmu proporcionality a efektivity by povinnost zveřejnit a zpřístupnit zprávu měla být omezena na střední nebo velké dceřiné podniky usazené v Unii nebo pobočky srovnatelné velikosti vytvořené v členském státě. Oblast působnosti směrnice 2013/34/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem rozšířena na pobočky vytvořené v členském státě podnikem, který je usazen mimo Unii.

(6)  Veřejnost by měla být s to kontrolovat všechny činnosti skupiny, pokud má nějaká skupina některá zařízení v rámci Unie a mimo ní. Nadnárodní podniky působí na celosvětové úrovni a jejich chování coby podniků má významný dopad na rozvojové země, které jsou obzvláště postiženy vyhýbáním se daňovým povinnostem ze strany právnických osob. Veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí, smysluplně rozčleněné pro každou zemi a jurisdikci, v níž se činnost odehrává, je nezbytné, aby se občanům, veřejným orgánům a zákonodárcům z těchto zemí umožnilo účinně monitorovat činnost takových podniků a bojovat proti daňovým únikům. Zveřejněním informací by Unie zvýšila svou soudržnost politik ve prospěch rozvoje a omezila potenciální systémy vyhýbání se daňovým povinnostem v zemích, v nichž byla mobilizace domácích zdrojů identifikována jako klíčová součást rozvojové politiky Unie a nezbytný nástroj k dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  V zájmu zajištění soudržnosti politik ve prospěch rozvoje by se měla Unie v rámci svého úsilí o zlepšování financování rozvoje v akčním programu z Addis Abeby u příležitosti při třetí mezinárodní konference o financování rozvoje účinně zavázat ke zvyšování transparentnosti v daňových otázkách.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Pro zajištění určité míry podrobnosti, která občanům umožní lépe posoudit, jakým způsobem nadnárodní podniky přispívají k blahobytu v každém členském státě, by měly být tyto informace rozčleněny podle jednotlivých členských států. Informace týkající se operací nadnárodních podniků by navíc měly být rovněž uvedeny s vysokou mírou podrobnosti, pokud jde o určité daňové jurisdikce, které představují zvláštní problémy.všech ostatních operací ve třetích zemích by měly být tyto informace sdělovány agregovaným číslem.

(9)  Pro zajištění určité míry podrobnosti, která občanům umožní lépe posoudit, jakým způsobem nadnárodní podniky přispívají k blahobytu v každé jurisdikci na území Unie i mimo Unii, v níž provozují svou činnost, měly by být tyto informace rozčleněny podle jednotlivých jurisdikcí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy by měly zajistit, aby v rámci daňových správ byly vyčleněny dostatečné lidské, technické a finanční zdroje na automatickou výměnu informací, zpracování údajů, boj proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Vlády rozvinutých zemí by se měly zavázat k automatické výměně informací s rozvojovými zeměmi a vytvořit potřebné dvoustranné vztahy pro vzájemnou výměnu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  S cílem pomoci rozvojovým zemím při zlepšování kapacity jejich daňových správ by jim měly členské státy pomáhat sdílením know-how a osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c)  Při podpoře rozvojových zemí při budování kapacit by měl být kladen zvláštní důraz na účinné řešení on-line platforem, na nichž lze předcházet byrokratickým překážkám, zejména pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48b – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší mateřské podniky, které se řídí jejich vnitrostátními právem a které mají konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 000 EUR, jakož i podniky, které se řídí jejich vnitrostátním právem, nejsou přidruženými podniky a mají čistý obrat nad 750 000 000 EUR, každoročně sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu.

Členské státy vyžadují, aby nejvyšší mateřské podniky velkých skupin definovaných v čl. 3 odst. 7, které se řídí jejich vnitrostátním právem,velké podniky definované v čl. 3 odst. 4, které se řídí jejich vnitrostátním právem a nejsou přidruženými podniky, každoročně sestavovaly a zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48b – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách podniku ke dni jejího zveřejnění.

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejní a zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách podniku ke dni jejího zveřejnění v alespoň jednom úředním jazyce Unie. V den uveřejnění zprávy s informacemi o dani z příjmu podnik rovněž vloží tuto zprávu do veřejného registru spravovaného Komisí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48b – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby střední a velké dceřiné podniky uvedené v čl. 3 odst. 3 a 4, které se řídí jejich vnitrostátním právem a které jsou kontrolovány nejvyšším mateřským podnikem, který má konsolidovaný čistý obrat nad 750 000 000 EUR a neřídí se právem některého členského státu, každoročně zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu uvedeného nejvyššího mateřského podniku.

Členské státy vyžadují, aby dceřiné podniky, které se řídí jejich vnitrostátním právem a které jsou kontrolovány nejvyšším mateřským podnikem, který má konsolidovaný čistý obrat nad 40 000 000 EUR a neřídí se právem některého členského státu, každoročně zveřejňovaly zprávu s informacemi o dani z příjmu uvedeného nejvyššího mateřského podniku.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48b – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách dceřiného podniku nebo na internetových stránkách přidruženého podniku.

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejní a zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách dceřiného podniku nebo na internetových stránkách přidruženého podniku v alespoň jednom úředním jazyce Unie. V den uveřejnění zprávy s informacemi o dani z příjmu podnik rovněž vloží tuto zprávu do veřejného registru spravovaného Komisí.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48b – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách pobočky nebo na internetových stránkách přidruženého podniku.

Zpráva s informacemi o dani z příjmu se podle společného vzoru dostupného v otevřeném datovém formátu zveřejní a zpřístupní veřejnosti v den jejího zveřejnění na internetových stránkách dceřiného podniku nebo na internetových stránkách přidruženého podniku v alespoň jednom úředním jazyce Unie. V den uveřejnění zprávy s informacemi o dani z příjmu podnik rovněž vloží tuto zprávu do veřejného registru spravovaného Komisí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Členské státy použijí předpisy uvedené v odstavci 4 na pobočku pouze tehdy, pokud jsou splněna tato kritéria:

5.   Členské státy použijí předpisy uvedené v odstavci 4 na pobočku pouze tehdy, pokud podnik, který otevřel pobočku, je buď přidruženým podnikem ve skupině, která je kontrolována nejvyšším mateřským podnikem neřídícím se právem některého členského státu a má čistý konsolidovaný obrat nad 40 000 000 EUR, nebo podnikem, který není přidruženým podnikem a má čistý obrat nad 40 000 000 EUR;

a)  podnik, který otevřel pobočku, je buď přidruženým podnikem ve skupině, která je kontrolována nejvyšším mateřským podnikem neřídícím se právem některého členského státu, a má čistý konsolidovaný obrat nad 750 000 000 EUR, nebo podnikem, který není přidruženým podnikem a má čistý obrat nad 750 000 000 EUR;

 

b)   nejvyšší mateřský podnik uvedený v písmenu a) nemá střední nebo velký dceřiný podnik uvedený v odstavci 3.

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stručný popis povahy činností,

a)  název (názvy), stručný popis povahy činností a zeměpisné umístění,

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet zaměstnanců,

b)  počet zaměstnanců v přepočtu na ekvivalent plného pracovního úvazku,

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  hodnotu aktiv a roční náklady na udržení těchto aktiv,

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  prodeje a nákupy,

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. b c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  hodnotu investic rozdělenou podle daňových jurisdikcí,

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výši čistého obratu, jež zahrnuje obrat uskutečněný se spřízněnými stranami,

c)  výši čistého obratu, včetně odlišení obratu uskutečněného se spřízněnými stranami a obratu uskutečněného s nespřízněnými stranami,

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  emitovaný kapitál,

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  hmotná aktiva jiná než peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty,

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  získanou veřejnou podporu,

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. g b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  seznam dceřiných podniků působících v každé daňové jurisdikci uvnitř Unie i mimo Unii,

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 2 – písm. g c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gc)  veškeré platby odváděné každoročně vládám v souladu s čl. 41 odst. 5.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato zpráva prezentuje informace uvedené v odstavci 2 zvlášť pro každý členský stát. Je-li členský stát tvořen více daňovými jurisdikcemi; musí být tyto informace sloučeny na úrovni členského státu.

Tato zpráva prezentuje informace uvedené v odstavci 2 zvlášť pro každý členský stát. Je-li členský stát tvořen více daňovými jurisdikcemi, musí být tyto informace uvedeny zvlášť pro každou daňovou jurisdikci.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva rovněž prezentuje informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť pro každou daňovou jurisdikci, která je na konci předchozího účetního období uvedena na společném seznamu Unie některých daňových jurisdikcí vypracovaného v souladu s článkem 48g, ledaže se v této zprávě výslovně potvrzuje, s výhradou odpovědnosti podle článku 48e, že přidružené subjekty skupiny, které se řídí právem této daňové jurisdikce, neprovádějí přímo transakce s některým přidruženým podnikem ze stejné skupiny, který se řídí právem některého členského státu.

Zpráva rovněž prezentuje informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku zvlášť pro každou daňovou jurisdikci mimo Unie.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato zpráva prezentuje informace uvedené v odstavci 2 agregovaně pro ostatní daňové jurisdikce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48c – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Zpráva s informacemi o dani z příjmu musí být zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách v alespoň jednom z úředních jazyků Unie.

5.  Zpráva s informacemi o dani z příjmu musí být zveřejněna podle společného vzoru dostupného v otevřeném datovém formátu a zpřístupněna na internetových stránkách v alespoň jednom z úředních jazyků Unie. V den uveřejnění zprávy s informacemi o dani z příjmu podnik rovněž vloží tuto zprávu do veřejného registru spravovaného Komisí.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Čl. 48e – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby členové správních, řídicích a dozorčích orgánů dceřiných podniků podle čl. 48b odst. 3 této směrnice a osoby pověřené prováděním náležitostí zveřejňování stanovených v článku 13 směrnice 89/666/EHS pro pobočky uvedené v čl. 48b odst. 4 této směrnice jednající v mezích pravomocí svěřených jim podle vnitrostátního práva měli kolektivní povinnost zajistit, aby podle jejich nejlepších znalostí a schopností byla zpráva s informacemi o dani z příjmu sestavena, zveřejněna a zpřístupněna v souladu s články 48b, 48c a 48d.

2.  Členské státy zajistí, aby členové správních, řídicích a dozorčích orgánů dceřiných podniků podle čl. 48b odst. 3 této směrnice a osoby pověřené prováděním náležitostí zveřejňování stanovených v článku 13 směrnice 89/666/EHS pro pobočky uvedené v čl. 48b odst. 4 této směrnice jednající v mezích pravomocí svěřených jim podle vnitrostátního práva měli kolektivní povinnost zajistit, aby byla zpráva s informacemi o dani z příjmu sestavena, zveřejněna a zpřístupněna v souladu s články 48b, 48c a 48d.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2013/34/EU

Článek 48g a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 48ga

 

Společný vzor pro zprávu

 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví společný vzor podle čl. 48b odst. 1, 3 a 4 a čl. 48c odst. 5. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 50 odst. 2.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ OBDRŽELA ZPRAVODAJKA PODNĚTY

Tento seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při přípravě stanoviska obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Oxfam

Eurodad

ActionAid

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami

Referenční údaje

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

28.4.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Elly Schlein

16.9.2016

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Projednání ve výboru

21.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

25.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Rübig, Judith Sargentini

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zveřejnění informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami

Referenční údaje

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Datum předložení EP

12.4.2016

 

 

 

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

12.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Datum přijetí

12.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

9

36

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Datum předložení

21.6.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se