Procedura : 2016/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0227/2017

Teksty złożone :

A8-0227/2017

Debaty :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Głosowanie :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1045kWORD 137k
21.6.2017
PE 597.646v03-00 A8-0227/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Prawna

Sprawozdawcy: Hugues Bayet, Evelyn Regner

(Wspólna procedura komisji – art. 55 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINION MINORITAIRE
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ
 OPINIA Komisji Rozwoju
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0198)

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0146/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Irlandii i Riksdag, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2016 r.(1),

–  uwzględniając plan działania OECD w sprawie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS),

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne obrady Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej na podstawie art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Rozwoju (A8-0227/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Równość podatników, w szczególności wszystkich przedsiębiorstw, wobec zobowiązań podatkowych jest warunkiem koniecznym zaistnienia jednolitego rynku. Skoordynowane i zharmonizowane podejście do wdrażania krajowych systemów podatkowych ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku, i pomogłoby zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania i przenoszeniu zysków.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)  Unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania oraz systemy przenoszenia zysków pozbawiają rządy i obywateli zasobów niezbędnych m.in. do zadbania o powszechny i bezpłatny dostęp do usług publicznych w zakresie kształcenia i opieki zdrowotnej oraz państwowych usług społecznych, a także odebrały państwom możliwość zapewnienia oferty przystępnych cenowo mieszkań, transportu publicznego oraz budowy infrastruktury niezbędnej do rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego. Podsumowując, tego rodzaju systemy stanowią czynnik prowadzący do powstania niesprawiedliwości, nierówności i różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1b)  Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania osób prawnych powinien stanowić odpowiedź na pilną potrzebę globalnej, postępowej i sprawiedliwej polityki podatkowej, wspierać redystrybucję bogactwa i zwalczać nierówności.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W ostatnich latach wyzwania związane z unikaniem opodatkowania osób prawnych znacznie wzrosły i budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 18 grudnia 2014 r. uznała, że istnieje pilna potrzeba kontynuowania prac nad zwalczaniem unikania opodatkowania zarówno na szczeblu globalnym, jak i unijnym. Komisja w swoich komunikatach zatytułowanych „Program prac Komisji na 2016 r. – Czas na nieprzeciętne działania” 16 i „Program prac Komisji na 2015 r. – Nowy początek” 17 uznała za priorytet potrzebę przejścia na system, w którym kraj generowania zysków jest również krajem opodatkowania. Komisja uznała również za priorytet potrzebę udzielenia odpowiedzi na społeczne wezwania do zapewnienia sprawiedliwości i przejrzystości podatkowej.

(1)  Przejrzystość jest konieczna do sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku. W ostatnich latach wyzwania związane z unikaniem opodatkowania osób prawnych znacznie wzrosły i budzą duże obawy w Unii i na całym świecie. Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 18 grudnia 2014 r. uznała, że istnieje pilna potrzeba kontynuowania prac nad zwalczaniem unikania opodatkowania zarówno na szczeblu globalnym, jak i unijnym. Komisja w swoich komunikatach zatytułowanych „Program prac Komisji na 2016 r. – Czas na nieprzeciętne działania” 16 i „Program prac Komisji na 2015 r. – Nowy początek” 17 uznała za priorytet potrzebę przejścia na system, w którym kraj generowania zysków jest również krajem opodatkowania. Komisja uznała również za priorytet potrzebę udzielenia odpowiedzi na apel obywateli europejskich o przejrzystość oraz potrzebę podjęcia działań stanowiących wzór do naśladowania dla innych państw. Istotne jest, aby przejrzystość uwzględniała wzajemność w stosunkach między konkurentami.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final z dnia 27 października 2015 r.

16 COM(2015) 610 final z dnia 27 października 2015 r.

17 COM(2014) 910 final z dnia 16 grudnia 2014 r.

17 COM(2014) 910 final z dnia 16 grudnia 2014 r.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii stwierdził, że większa przejrzystość w dziedzinie opodatkowania osób prawnych może poprawić pobór podatków, usprawnić pracę organów podatkowych oraz zapewnić większe zaufanie publiczne do systemów podatkowych i rządów.

(2)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii stwierdził, że większa przejrzystość, współpraca i konwergencja w dziedzinie polityki opodatkowania osób prawnych w Unii może poprawić pobór podatków, usprawnić pracę organów podatkowych, wspomóc podmioty kształtujące politykę w dokonywaniu oceny aktualnego systemu podatkowego pod kątem wprowadzania nowych przepisów, zapewnić większe zaufanie publiczne do systemów podatkowych i rządów oraz ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o dokładniejsze profile ryzyka przedsiębiorstw.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje jest skutecznym i odpowiednim narzędziem zwiększania przejrzystości w odniesieniu do działań przedsiębiorstw wielonarodowych oraz umożliwiania ogółowi społeczeństwa dokonania oceny faktycznego wpływu tych działań na gospodarkę. Zwiększy ona również zdolność udziałowców do dokonywania prawidłowej oceny ryzyka podejmowanego przez spółkę, zapewni stosowanie strategii inwestycyjnych opartych na rzetelnych informacjach oraz zwiększy zdolność podmiotów kształtujących politykę do dokonywania oceny skuteczności i wpływu przepisów krajowych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Sprawozdawczość w podziale na kraje będzie miała również pozytywny wpływ na prawo pracowników do informacji i konsultacji, o którym mowa w dyrektywie 2002/14/WE, oraz – przez zwiększenie wiedzy o działalności danego podmiotu – na jakość dialogu w przedsiębiorstwach.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Wzywając do zapewnienia sprawiedliwego na poziomie globalnym i nowoczesnego międzynarodowego systemu podatkowego, w listopadzie 2015 r. grupa G-20 zatwierdziła plan działania OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, którego celem jest dostarczenie rządom jasnych rozwiązań międzynarodowych służących wyeliminowaniu luk i niespójności w obowiązujących przepisach, które umożliwiają przedsiębiorstwom przenoszenie zysków do miejsc o zerowym lub niskim poziomie opodatkowania, gdzie jednak nie jest generowana żadna realna wartość. W szczególności działanie 13 w planie działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków wprowadza przedstawianie krajowym organom podatkowym – z zachowaniem poufności – sprawozdań w podziale na kraje przez niektóre przedsiębiorstwa międzynarodowe. W dniu 27 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła pakiet środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Jednym z celów tego pakietu jest transponowanie do prawa unijnego działania 13 z planu działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków poprzez zmianę dyrektywy Rady 2011/16/UE20.

(4)  Wzywając do zapewnienia sprawiedliwego na poziomie globalnym i nowoczesnego międzynarodowego systemu podatkowego, w listopadzie 2015 r. grupa G-20 zatwierdziła plan działania OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków, którego celem jest dostarczenie rządom jasnych rozwiązań międzynarodowych służących wyeliminowaniu luk i niespójności w obowiązujących przepisach, które umożliwiają przedsiębiorstwom przenoszenie zysków do miejsc o zerowym lub niskim poziomie opodatkowania, gdzie jednak nie jest generowana żadna realna wartość. Inicjatywa BEPS nie pozwoliła wypełnić zobowiązania podjętego przez ministrów finansów grupy G-20 w Petersburgu we wrześniu 2013 r., w którym stwierdzono, że zysk powinien podlegać opodatkowaniu w miejscu, w którym realizowana jest działalność gospodarcza będąca jego źródłem oraz w którym tworzona jest wartość19a. Fakt, że w procesie BEPS nie udało się zrealizować jego pierwotnych założeń zwraca uwagę na znaczenie rozszerzonej sprawozdawczości na szczeblu krajowym dla wszystkich przedsiębiorstw wielonarodowych. W szczególności działanie 13 w planie działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków wprowadza przedstawianie krajowym organom podatkowym – z zachowaniem poufności – sprawozdań w podziale na kraje przez niektóre przedsiębiorstwa międzynarodowe. W dniu 27 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła pakiet środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Jednym z celów tego pakietu jest transponowanie do prawa unijnego działania 13 z planu działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków poprzez zmianę dyrektywy Rady 2011/16/UE20. Niemniej jednak opodatkowanie zysku w miejscu powstania wartości wymaga bardziej kompleksowego podejścia do sprawozdawczości w podziale na kraje, która opierałaby się na sprawozdawczości publicznej.

__________________

__________________

 

19a Deklaracja przywódców grupy G-20, szczyt w Petersburgu, 5–6 września 2013 r., s. 12.

20 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).

20 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) powinna dokonać aktualizacji odpowiednich międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), tak aby ułatwić wprowadzenie wymogów publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Publiczną sprawozdawczość w podziale na kraje ustanowiono już w Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora bankowego (dyrektywą 2013/36/UE) oraz przemysłu wydobywczego i pozyskiwania drewna (dyrektywą 2013/34/UE).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Dzięki bezprecedensowemu wprowadzeniu publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje Unia pokazała, że stała się światowym liderem w walce z uchylaniem się od opodatkowania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Jako że walka z uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym może być skuteczna jedynie, jeśli podjęte zostaną wspólne działania na szczeblu międzynarodowym, Unia – pozostając globalnym liderem w tej walce – musi koordynować swoje działania z działaniami podmiotów międzynarodowych, np. w ramach OECD. Działania jednostronne, nawet bardzo ambitne, nie mają rzeczywistych szans powodzenia, a na dodatek zagrażają konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich i pogarszają klimat inwestycyjny w Unii.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e)  Większa przejrzystość w ujawnianiu informacji finansowych jest korzystna dla wszystkich, gdyż organy podatkowe są wtedy skuteczniejsze, społeczeństwo obywatelskie bardziej zaangażowane, pracownicy lepiej poinformowani, inwestorzy bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Na dodatek przedsiębiorstwa korzystają na lepszych stosunkach z zainteresowanymi stronami, czego skutkiem jest większa stabilność oraz łatwiejszy dostęp do finansowania ze względu na dokładniejszy profil ryzyka i lepszą reputację.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Wzmocniona kontrola publiczna podatku od osób prawnych płaconego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzące działalność w Unii jest istotnym elementem umożliwiającym dalsze wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw celem przyczyniania się do dobrobytu dzięki podatkom, wspierania uczciwszej konkurencji podatkowej w Unii poprzez bardziej świadomą debatę publiczną oraz odbudowania zaufania obywateli do sprawiedliwości krajowych systemów podatkowych. Taką kontrolę społeczną można osiągnąć za pośrednictwem sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba jednostki dominującej najwyższego szczebla przedsiębiorstwa wielonarodowego.

(5)  Oprócz zwiększonej przejrzystości wynikającej z przekazywania krajowym organom podatkowym sprawozdań w podziale na kraje wzmocniona kontrola publiczna podatku od osób prawnych płaconego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzące działalność w Unii jest istotnym elementem umożliwiającym promowanie rozliczalności przedsiębiorstw i dalsze wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw celem przyczyniania się do dobrobytu dzięki podatkom, wspierania uczciwszej konkurencji podatkowej w Unii poprzez bardziej świadomą debatę publiczną oraz odbudowania zaufania obywateli do sprawiedliwości krajowych systemów podatkowych. Taką kontrolę społeczną można osiągnąć za pośrednictwem sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba jednostki dominującej najwyższego szczebla przedsiębiorstwa wielonarodowego. Kontrola społeczna nie może być jednak prowadzona ze szkodą dla klimatu inwestycyjnego w Unii czy konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP zdefiniowanych w niniejszej dyrektywie i spółek o średniej kapitalizacji zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2015/10171a, które powinny zostać wyłączone z obowiązku sprawozdawczego ustanowionego na mocy niniejszej dyrektywy.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie (UE) 2015/1017 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Komisja zdefiniowała społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powinny być prowadzone przez przedsiębiorstwa. Organy publiczne mogą odgrywać rolę wspomagającą, umiejętnie łącząc dobrowolne środki z zakresu polityki oraz, w razie konieczności, uzupełniające je przepisy. Przedsiębiorstwa mogą stać się społecznie odpowiedzialne dzięki przestrzeganiu przepisów lub uwzględnianiu w strategiach i działaniach biznesowych kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych oraz dotyczących konsumentów i praw człowieka, lub też w jeden i drugi sposób.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Społeczeństwo powinno mieć możliwość kontroli całej działalności grupy, jeżeli grupa posiada niektóre zakłady w Unii. W odniesieniu do grup, które prowadzą działalność w Unii jedynie za pośrednictwem jednostek zależnych lub oddziałów, jednostki zależne i oddziały powinny opublikować i udostępnić sprawozdanie jednostki dominującej najwyższego szczebla. Jednakże dla zachowania proporcjonalności i skuteczności obowiązek opublikowania i udostępniania sprawozdania powinien być ograniczony do średnich lub dużych jednostek zależnych mających siedzibę w Unii albo do oddziałów o porównywalnej wielkości utworzonych w państwie członkowskim. Dlatego zakres dyrektywy 2013/34/UE należy odpowiednio rozszerzyć na oddziały utworzone w państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią.

(6)  Społeczeństwo powinno mieć możliwość kontroli całej działalności grupy, jeżeli grupa posiada niektóre zakłady w Unii i poza Unią. Grupy posiadające zakłady w Unii powinny przestrzegać unijnych zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Przedsiębiorstwa wielonarodowe działają na całym świecie, a ich zachowania mają istotny wpływ na kraje rozwijające się. Zapewnienie obywatelom tych krajów dostępu do informacji dotyczących przedsiębiorstw w podziale na kraje umożliwi krajom rozwijającym się oraz ich organom podatkowym monitorowanie, ocenianie i rozliczanie tych przedsiębiorstw. Upubliczniając informacje w każdej jurysdykcji podatkowej, gdzie dane przedsiębiorstwo wielonarodowe prowadzi działalność, UE zwiększy spójność swojej polityki w zakresie rozwoju i ograniczy potencjalne praktyki unikania opodatkowania w krajach, w których mobilizacja zasobów krajowych została wskazana jako jeden z kluczowych elementów unijnej polityki rozwoju.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego powinno obejmować informacje dotyczące wszystkich rodzajów działalności jednostki lub wszystkich jednostek powiązanych grupy kontrolowanej przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla. Informacje te powinny opierać się na specyfikacjach dotyczących sprawozdawczości w działaniu 13 z planu działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków i powinny być ograniczone do tego, co jest niezbędne dla umożliwienia skutecznej kontroli publicznej w celu zapewnienia, by ujawnienie informacji nie spowodowało nieproporcjonalnego zagrożenia lub niekorzystnych warunków. Sprawozdanie to powinno także zawierać krótki opis charakteru działalności. Taki opis może się opierać na klasyfikacji określonej w tabeli 2 w rozdziale V załącznik III wytycznych OECD w sprawie dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Sprawozdanie powinno obejmować ogólny opis zawierający wyjaśnienia w przypadku znacznych rozbieżności na poziomie grupy między kwotami naliczonych podatków a kwotami podatków zapłaconych, z uwzględnieniem odpowiednich kwot dotyczących poprzednich lat obrotowych.

(8)  Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego powinno obejmować informacje dotyczące wszystkich rodzajów działalności jednostki lub wszystkich jednostek powiązanych grupy kontrolowanej przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla. Informacje te powinny uwzględniać specyfikacje dotyczące sprawozdawczości w działaniu 13 z planu działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków i powinny być ograniczone do tego, co jest niezbędne dla umożliwienia skutecznej kontroli publicznej w celu zapewnienia, by ujawnienie informacji nie spowodowało nieproporcjonalnego zagrożenia lub niekorzystnych warunków dla odnośnych przedsiębiorstw pod względem konkurencyjności lub w związku z mylną interpretacją. Sprawozdanie to powinno także zawierać krótki opis charakteru działalności. Taki opis może się opierać na klasyfikacji określonej w tabeli 2 w rozdziale V załącznik III wytycznych OECD w sprawie dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Sprawozdanie powinno obejmować ogólny opis zawierający wyjaśnienia, również w przypadku znacznych rozbieżności na poziomie grupy między kwotami naliczonych podatków a kwotami podatków zapłaconych, z uwzględnieniem odpowiednich kwot dotyczących poprzednich lat obrotowych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia poziomu szczegółowości, który umożliwia obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do dobrobytu w poszczególnych państwach członkowskich, informacje należy podawać w podziale na państwa członkowskie. Ponadto informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw wielonarodowych powinny być również przedstawiane bardzo szczegółowo w odniesieniu do niektórych jurysdykcji podatkowych, które powodują szczególne wyzwania. W odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności w pozostałych państwach trzecich informacje powinny być przedstawiane za zasadzie zagregowanej.

(9)  W celu zapewnienia poziomu szczegółowości, który umożliwia obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do dobrobytu w każdej jurysdykcji, w której prowadzą działalność, zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium, bez szkody dla konkurencyjności przedsiębiorstw, informacje należy podawać w podziale na jurysdykcje. Sprawozdania zawierające informacje na temat podatku dochodowego mogą zostać należycie zrozumiane i wykorzystane jedynie wtedy, gdy informacje są przedstawiane z podziałem na poszczególne jurysdykcje podatkowe.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić podawanie do wiadomości publicznej przypadków niezgodności z przepisami, biegli rewidenci lub firmy audytorskie powinny kontrolować, czy sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego zostało przedłożone i przedstawione zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy i udostępnione na odpowiedniej stronie internetowej jednostki lub jednostki powiązanej.

(11)  Aby zapewnić podawanie do wiadomości publicznej przypadków niezgodności z przepisami, biegli rewidenci lub firmy audytorskie powinny kontrolować, czy sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego zostało przedłożone i przedstawione zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy i udostępnione na odpowiedniej stronie internetowej jednostki lub jednostki powiązanej oraz czy ujawnione publicznie informacje są zgodne ze zbadanymi informacjami finansowymi dotyczącymi tej jednostki w terminie określonym w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)   Przypadki naruszenia przez jednostki i oddziały wymogów w zakresie sprawozdawczości informacji dotyczących podatku dochodowego, które dają podstawę do nałożenia sankcji przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2013/34/UE, powinny być umieszczane w rejestrze publicznym prowadzonym przez Komisję Europejską. Sankcje te mogą obejmować m.in. grzywny administracyjne, wykluczenie z publicznych zaproszeń do składania ofert lub pozbawienie możliwości ubiegania się o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu określenia niektórych jurysdykcji podatkowych, w przypadku których należy wykazać wysoki poziom szczegółowości, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE należy przekazać Komisji w odniesieniu do sporządzania wspólnego wykazu tych jurysdykcji podatkowych. Wykaz ten powinien być sporządzany w oparciu o kryteria określone na podstawie załącznika 1 do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania (COM(2016) 24 final). Szczególne znaczenie ma, by Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów, oraz by konsultacje te zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ustanowionymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa uzgodnionym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, które nie zostało jeszcze oficjalnie podpisane. W szczególności aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć regularny wstęp na spotkania grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

skreśla się

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)   W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 48b ust. 1, 3, 4 i 6 oraz art. 48c ust. 5 dyrektywy 2013/34/UE należy powierzyć Komisji również uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111a.

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2. 2011, s. 13).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na jego skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(14)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na jego skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Działanie na szczeblu unijnym jest zatem uzasadnione w celu uregulowania wymiaru transgranicznego, w ramach którego dochodzi do agresywnego planowania podatkowego lub uzgodnień dotyczących cen transferowych. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na obawy zainteresowanych stron dotyczące potrzeby przeciwdziałania zakłóceniom na jednolitym rynku bez szkody dla konkurencyjności Unii. Nie powinna ona powodować zbędnego obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorstw, generować dodatkowych konfliktów podatkowych ani nieść za sobą ryzyka podwójnego opodatkowania. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, przynajmniej w zakresie zwiększonej przejrzystości.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(15)  Ogólnie rzecz biorąc, w ramach niniejszej dyrektywy, zakres ujawnianych informacji jest proporcjonalny do celów zwiększenia przejrzystości i kontroli publicznej. W związku z tym zakłada się, że niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotyczącą dokumentów wyjaśniających24 państwa członkowskie zobowiązały się do złożenia, w uzasadnionych przypadkach, wraz z powiadomieniem o środkach transpozycji, jednego lub więcej dokumentów wyjaśniających związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione.

(16)  Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną z dnia 28 września 2011 r. państw członkowskich i Komisji dotyczącą dokumentów wyjaśniających24 państwa członkowskie zobowiązały się do złożenia, w uzasadnionych przypadkach, wraz z powiadomieniem o środkach transpozycji, jednego lub więcej dokumentów wyjaśniających związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych, na przykład w formie wykresu porównawczego. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest uzasadnione, aby osiągnąć cel niniejszej dyrektywy oraz zapobiec ewentualnym pominięciom i niespójnościom w jej wdrażaniu w państwach członkowskich na mocy przepisów krajowych.

__________________

__________________

24 Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.

24 Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wymagają od jednostek dominujących najwyższego szczebla podlegających przepisom ich prawa krajowego, których skonsolidowany obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, jak również od jednostek podlegających przepisom ich prawa krajowego, które nie są jednostkami powiązanymi i których obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, corocznego sporządzania i publikowania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku dochodowego.

Państwa członkowskie wymagają od jednostek dominujących najwyższego szczebla podlegających przepisom ich prawa krajowego, których skonsolidowany obrót netto wynosi lub przekracza 750 000 000 EUR, jak również od jednostek podlegających przepisom ich prawa krajowego, które nie są jednostkami powiązanymi i których obrót netto wynosi lub przekracza 750 000 000 EUR, corocznego sporządzania i publicznego bezpłatnego udostępniania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku dochodowego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane jest na stronie internetowej jednostki w dniu jego opublikowania.

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego bezpłatnie w otwartym formacie danych i udostępniane na stronie internetowej jednostki w dniu jego opublikowania w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W tym samym dniu jednostka umieszcza również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

 

Państwa członkowskie nie stosują zasad określonych w niniejszym ustępie, w przypadku gdy jednostki te mają siedzibę tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego i w żadnej innej jurysdykcji podatkowej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wymagają od średnich i dużych jednostek zależnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, podlegających przepisom ich prawa krajowego i kontrolowanych przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla posiadającą skonsolidowany obrót netto przekraczający 750 000 000 EUR, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego tej jednostki dominującej najwyższego szczebla.

Państwa członkowskie wymagają od jednostek zależnych podlegających przepisom ich prawa krajowego i kontrolowanych przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla wykazującą w bilansie za dany rok obrotowy skonsolidowany obrót netto równy lub przekraczający 750 000 000 EUR, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego tej jednostki dominującej najwyższego szczebla.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane jest do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej jednostki zależnej lub jednostki powiązanej.

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego bezpłatnie w otwartym formacie danych i podawane do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej jednostki zależnej lub jednostki powiązanej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W tym samym dniu jednostka umieszcza również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wymagają od oddziałów utworzonych na ich terytorium przez jednostkę, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostki dominującej najwyższego szczebla, o której mowa w ust. 5 lit. a) niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie wymagają od oddziałów utworzonych na ich terytorium przez jednostkę, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania i bezpłatnego podawania do publicznej wiadomości sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostki dominującej najwyższego szczebla, o której mowa w ust. 5 lit. a) niniejszego artykułu.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane jest do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej oddziału lub jednostki powiązanej.

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca w otwartym formacie danych i jest podawane do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej oddziału lub jednostki powiązanej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W tym samym dniu jednostka umieszcza również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 5 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jednostka, która utworzyła oddział, jest jednostką powiązaną grupy kontrolowanej przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego i której skonsolidowany obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, albo jednostką, która nie jest jednostką powiązaną i której obrót netto przekracza 750 000 000 EUR;

a)  jednostka, która utworzyła oddział, jest jednostką powiązaną grupy kontrolowanej przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego i której skonsolidowany obrót netto wykazany w bilansie wynosi bądź przekracza 750 000 000 EUR, albo jednostką, która nie jest jednostką powiązaną i której obrót netto wynosi bądź przekracza 750 000 000 EUR;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 5 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jednostka dominująca najwyższego szczebla, o której mowa w lit. a), nie posiada średniej lub dużej jednostki zależnej, o której mowa w ust. 3.

b)  jednostka dominująca najwyższego szczebla, o której mowa w lit. a), nie posiada średniej lub dużej jednostki zależnej, o której mowa w ust. 3 i która podlega już obowiązkowi sprawozdawczemu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.   W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły euro, równowartość kwoty określonej w ust. 1, 3 i 5 w walucie krajowej uzyskuje się po przeliczeniu według kursu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który obowiązuje w dniu wejścia w życie niniejszego rozdziału.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące dane:

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są prezentowane według wspólnego wzorca i obejmują następujące dane w podziale na jurysdykcje podatkowe:

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krótki opis charakteru prowadzonej działalności;

a) nazwę jednostki najwyższego szczebla i, w stosownym przypadku, wykaz wszystkich jednostek zależnych, krótki opis charakteru prowadzonej przez nie działalności oraz ich położenie geograficzne;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczbę pracowników;

b) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  aktywa trwałe inne niż środki pieniężne lub ich ekwiwalenty;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wysokość obrotów netto, w tym obrotów z jednostkami powiązanymi;

c)  wysokość obrotów netto włącznie z rozróżnieniem obrotów uzyskanych z jednostkami powiązanymi i obrotów uzyskanych z jednostkami niepowiązanymi;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  kapitał zakładowy;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb)  informację, czy jednostki, jednostki zależne i oddziały korzystają z preferencyjnych przepisów w zakresie opodatkowania dochodów z patentów lub z podobnych instrumentów.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu przedstawia się informacje, o których mowa w ust. 2, z podziałem na poszczególne państwa członkowskie. W przypadku gdy w skład państwa członkowskiego wchodzi kilka jurysdykcji podatkowych, informacje przedstawiane są łącznie na poziomie państwa członkowskiego.

W sprawozdaniu przedstawia się informacje, o których mowa w ust. 2, z podziałem na poszczególne państwa członkowskie. W przypadku gdy w skład państwa członkowskiego wchodzi kilka jurysdykcji podatkowych, informacje przedstawiane są w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu przedstawia się również informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe, które na koniec poprzedniego roku obrotowego zostały umieszczone we wspólnym unijnym wykazie niektórych jurysdykcji podatkowych sporządzonym zgodnie z art. 48g, chyba że w sprawozdaniu wyraźnie potwierdzono, z zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której mowa w art. 48e poniżej, że jednostki powiązane grupy podlegające przepisom prawa takiej jurysdykcji podatkowej nie przeprowadzają bezpośrednio transakcji z żadną jednostką powiązaną tej samej grupy podlegającą przepisom prawa jakiegokolwiek państwa członkowskiego.

W sprawozdaniu przedstawia się również informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe poza Unią.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu należy przedstawić informacje, o których mowa w ust. 2, w ujęciu zagregowanym dla innych jurysdykcji podatkowych.

skreśla się

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W celu ochrony szczególnie chronionych informacji handlowych oraz w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji państwa członkowskie mogą zezwolić na to, by co najmniej jedna ze szczegółowych informacji wymienionych w art. 48c została czasowo pominięta w sprawozdaniu w odniesieniu do działalności w co najmniej jednej z jurysdykcji podatkowych, gdy z racji charakteru tych informacji ich ujawnienie mogłoby istotnie zagrozić pozycji handlowej jednostek, o których mowa w art. 48b ust. 1 i 3 i których dotyczą te informacje. Pominięcie to nie może uniemożliwiać należnego i wyważonego zrozumienia statusu podatkowego jednostki. Pominięcie to wskazuje się w sprawozdaniu wraz z wyjaśnieniem jego przyczyny oraz z informacją o odnośnej jurysdykcji podatkowej.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie uzależniają takie pominięcie od wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwego organu krajowego. Jednostka co roku zwraca się o nowe zezwolenie do właściwych organów, które podejmują decyzję na podstawie nowej oceny sytuacji. Gdy pominięta informacja przestaje spełniać wymogi określone w akapicie 3a, zostaje bezzwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o udzieleniu takiego czasowego odstępstwa i przekazują jej, z zachowaniem poufności, pominiętą informację wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyny udzielonego odstępstwa. Co roku Komisja publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienia otrzymane od państw członkowskich oraz wyjaśnienia dostarczone zgodnie z akapitem 3a.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja sprawdza, czy wymogi określone w akapicie 3a są spełnione, i monitoruje stosowanie takiego czasowego odstępstwa, na które zezwoliły organy krajowe.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny informacji otrzymanych zgodnie z akapitem 3c Komisja stwierdzi, że wymogi określone w akapicie 3a nie zostały spełnione, odnośna jednostka bezzwłocznie podaje daną informację do publicznej wiadomości.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W celu wsparcia państw członkowskich Komisja przyjmuje w drodze aktów delegowanych wytyczne określające przypadki, w których opublikowanie informacji uznaje się za istotnie zagrażające pozycji handlowej jednostek, których te informacje dotyczą.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane i udostępniane na stronie internetowej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii.

5.  Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca bezpłatnie w otwartym formacie danych i jest podawane do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej jednostki zależnej lub jednostki powiązanej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W tym samym dniu jednostka umieszcza również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję Europejską.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jednostki dominującej najwyższego szczebla, o której mowa w art. 48b ust. 1, działając w ramach kompetencji przyznanych im na mocy przepisów prawa krajowego, wspólnie odpowiadali za zapewnienie sporządzenia, opublikowania i udostępnienia sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego zgodnie z art. 48b, 48c i 48d.

1.  Aby wzmocnić odpowiedzialność względem osób trzecich oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie, państwa członkowskie zapewniają, by członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jednostki dominującej najwyższego szczebla, o której mowa w art. 48b ust. 1, działając w ramach kompetencji przyznanych im na mocy przepisów prawa krajowego, wspólnie odpowiadali za zapewnienie sporządzenia, opublikowania i udostępnienia sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego zgodnie z art. 48b, 48c i 48d.

Uzasadnienie

Zmiana jest konieczna i właściwa, aby zapewnić spójność z motywem 10 wniosku ustawodawczego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 48g

skreśla się

Wspólny unijny wykaz niektórych jurysdykcji podatkowych

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w odniesieniu do sporządzenia wspólnego unijnego wykazu niektórych jurysdykcji podatkowych. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie oceny jurysdykcji podatkowych, które nie spełniają następujących kryteriów:

 

(1)   przejrzystość i wymiana informacji, w tym wymiana informacji na życzenie i automatyczna wymiana informacji na temat rachunków finansowych;

 

(2)   uczciwa konkurencja podatkowa;

 

(3)   standardy ustanowione przez grupę G-20 lub OECD;

 

(4)   inne odpowiednie standardy, w tym standardy międzynarodowe ustanowione przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

 

Komisja regularnie dokonuje przeglądu wykazu i w stosownych przypadkach wprowadza do niego zmiany z uwzględnieniem nowej sytuacji.

 

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 i – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja sporządza sprawozdanie na temat przestrzegania obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 48a–48f i ich skutków. Sprawozdanie to zawiera ocenę tego, czy sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego przynosi odpowiednie i proporcjonalne rezultaty, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości i potrzeby stworzenia konkurencyjnego środowiska dla przedsiębiorstw.

Komisja sporządza sprawozdanie na temat przestrzegania obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 48a–48f i ich skutków. Sprawozdanie to zawiera ocenę tego, czy sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego przynosi odpowiednie i proporcjonalne rezultaty, oraz ocenę kosztów i korzyści obniżenia progu skonsolidowanego obrotu netto, powyżej którego jednostki i oddziały zobowiązane są do składania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego. Ponadto sprawozdanie to zawiera ocenę ewentualnej potrzeby wdrożenia środków uzupełniających, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości oraz potrzeby zachowania i zapewnienia konkurencyjnego środowiska dla przedsiębiorstw i inwestycji prywatnych.

Poprawka     55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 i a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  dodaje się następujący artykuł:

 

„Artykuł 48ia

 

Nie później niż po 4 latach od przyjęcia niniejszej dyrektywy, z uwzględnieniem sytuacji na poziomie OECD, Komisja dokona oceny przepisów niniejszego rozdziału i sporządzi sprawozdanie, w szczególności odnoszące się do:

 

-   jednostek i oddziałów, od których wymaga się składania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego, a w szczególności, czy należałoby objąć zakresem przepisów niniejszego rozdziału dużych jednostek zdefiniowanych w art. 3 ust. 4 i dużych grup zdefiniowanych w art. 3 ust. 7 niniejszej dyrektywy;

 

-   treści sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego zgodnie z tym, co przewidziano w art. 48c;

 

-   czasowego odstępstwa przewidzianego w art. 48c ust. 3 akapity 3a–3f.

 

Komisja przedkłada to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie, w stosownym przypadku wraz z wnioskiem ustawodawczym.”;

Poprawka     56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 i b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  dodaje się następujący artykuł:

 

„Artykuł 48ib

 

Wspólny wzorzec sprawozdania

 

Komisja ustanawia w drodze aktów wykonawczych wspólny wzorzec, do którego odnoszą się art. 48b ust. 1, 3, 4 i 6 oraz art. 48c ust. 5. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 50 ust. 2.”;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 49 – ustęp 3 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a)  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia [date] r.”;

(3a)  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*, uwzględniając w szczególności postanowienia traktatów oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

 

________________

 

* Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).”;

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie postanowień Traktatów oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 51 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3a)  art. 51 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Państwa członkowskie przewidują sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

„Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Państwa członkowskie przewidują co najmniej środki administracyjne i sankcje do zastosowania w razie naruszenia przez przedsiębiorstwa przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą.

 

Najpóźniej do dnia ... [data transpozycji] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach, a następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy.

 

Po trzech latach od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja Europejska sporządza wykaz sankcji nałożonych w poszczególnych państwach członkowskich.”.

(1)

  Dz.U. C 487 z 28.12.2012, s. 62.


UZASADNIENIE

Publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje w zakresie danych przedsiębiorstw istotnych z punktu widzenia opodatkowania stanowi kluczowy element walki z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania na skalę międzynarodową oraz z równaniem systemów podatkowych w dół. Jednak korzyści płynące z tej dyrektywy idą o wiele dalej. W związku z rosnącą mobilnością oraz światową i ogólnoeuropejską działalnością gospodarczą przejrzystość w postaci ujawniania informacji jest niezbędnym warunkiem wstępnym ugruntowanego ładu korporacyjnego i narzędziem zwiększania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

W chwili obecnej obywatele nie mogą korzystać z opublikowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, nawet po to, by sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo wielonarodowe prowadzi działalność w ich jurysdykcji podatkowej. Jako że przedsiębiorstwa wielonarodowe stają się coraz bardziej złożone i często niestety coraz mniej przejrzyste, problem ten pogłębia się. Większość państw stosuje międzynarodowe standardy rachunkowości. Dlatego publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje będzie opłacalnym sposobem na dokonanie zmian w ogólnej przejrzystości przedsiębiorstw z korzyścią dla naszych społeczeństw, w tym obywateli, udziałowców, organów podatkowych, inwestorów czy ekonomistów, i dostarczy im narzędzia rozliczania rządów i przedsiębiorstw wielonarodowych.

Sprawozdawcy są zdania, że oprócz celów dotyczących podatków i rozliczalności przedsiębiorstw, niniejsza dyrektywa stanowi również instrument służący wzmocnieniu prawa pracowników do informacji i konsultacji. Publiczna sprawozdawczość pogłębia dialog i buduje wzajemne zaufanie w przedsiębiorstwach, ponieważ może dostarczyć obiektywnych i wiarygodnych danych na temat sytuacji firmy, dzięki czemu wszystkie zainteresowane strony, w tym pracownicy, mają większą świadomość potrzeb przystosowawczych. Sprzyja także zaangażowaniu pracowników w działalność i przyszłość przedsiębiorstwa oraz zwiększa jego konkurencyjność.

Parlament Europejski od dawna opowiada się za publiczną sprawozdawczością w podziale na kraje. Już w 2011 r. przyjął swoje stanowisko w kwestii sprawozdawczości z podziałem na kraje, stwierdzając, że jakość sprawozdawczości finansowej ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i że mogliby na niej również skorzystać inwestorzy we wszystkich sektorach, co w ogólnym rozrachunku przyczyniłoby się do dobrych rządów. W 2014 r. sprawozdawczość w podziale na kraje stała się przedmiotem debaty prowadzonej w związku z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. W końcu – po naleganiach sprawozdawcy ds. reformy praw akcjonariuszy Sergia Cofferatiego na wprowadzenie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje do dyrektywy o rachunkowości – Komisja postanowiła przedstawić specjalny wniosek w tej sprawie w postaci aktu zmieniającego dyrektywę o rachunkowości. Ta zmiana dyrektywy o rachunkowości może odegrać kluczową rolę w sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Sprawozdawcy proponują, aby zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do informacji, jakich powinny udzielać przedsiębiorstwa i sugerują, aby w tekście Komisji wprowadzić przede wszystkim następujące zmiany:

•  Mając na względzie lepsze stanowienie prawa, należy unikać wprowadzania nowych kategorii przedsiębiorstw i grup. Ta zmiana w dyrektywie o rachunkowości powinna być spójna z logiką tejże dyrektywy. Progi dla mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw dawno już zostały określone. Koncepcja pochodzi z czwartej dyrektywy o prawie spółek z 1978 r. Komisja do tej pory nie uzasadniła w zadowalający sposób konieczności wprowadzenia nowego progu. Z uwagi na fakt, że MŚP nie posiadają zasobów, by inwestować w struktury firm przykrywek w celu sztucznego przenoszenia zysków, znajdują się one w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstw wielonarodowych. Aby zbudować sprawnie działający jednolity rynek, należy ustanowić sprawiedliwy, skuteczny, przejrzysty i sprzyjający wzrostowi wspólny system sprawozdawczości przedsiębiorstw w oparciu o zasadę, że zyski powinny być opodatkowane w kraju, w którym zostały wygenerowane. W związku z tym duże grupy zdefiniowane w art. 3 ust. 7 oraz wszystkie duże jednostki zdefiniowane w art. 3 ust. 4 powinny podlegać nowym wymogom dotyczącym ujawniania informacji.

•  Sprawozdawcy uważają, że niewłaściwe byłoby ograniczanie zakresu stosowania przedmiotowej dyrektywy do informacji dotyczących państw członkowskich UE i rajów podatkowych, więc choć co do zasady nie są przeciwni pomysłowi unijnej czarnej listy rajów podatkowych sporządzonej na podstawie jasnych kryteriów, to proponują, by przedsiębiorstwa wielonarodowe przekazywały informacje na temat swojej działalności w odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której ją prowadzą, także poza Unią Europejską. Podawanie takich informacji do wiadomości publicznej nie jest karą wymierzoną jurysdykcjom niechętnym współpracy, lecz raczej warunkiem wstępnym dla podmiotów, które działają na dobrze funkcjonującym jednolitym rynku.

•  Sprawozdawcy uważają, że w celu wzmocnienia kontroli publicznej i ogólnej przejrzystości przedsiębiorstw korporacje wielonarodowe powinny ujawniać stosowne informacje w odniesieniu do wszystkich krajów na świecie, w których działają, tak aby podatki były płacone tam, gdzie rzeczywiście generowane są zyski. Apel sprawozdawców o ujawnianie niezagregowanych danych jest zgodny z unijną spójnością polityki na rzecz rozwoju, gdyż ma na celu promowanie przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz udzielanie krajom rozwijającym się skutecznego wsparcia w uzyskiwaniu dostępu do ich dochodów podatkowych.

•  Zdaniem sprawozdawców format publikacji powinien umożliwiać porównywanie danych, dlatego proponują oni ujednolicenie formatu dokumentów sprawozdawczych dla wszystkich przedsiębiorstw objętych zakresem niniejszej dyrektywy.

Podsumowując, sprawozdawcy pragną podkreślić, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku jest skoordynowane i zharmonizowane podejście do wdrażania systemów sprawozdawczości przedsiębiorstw. W tym kontekście sprawozdawcy chcieliby po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że większa przejrzystość działalności przedsiębiorstw wielonarodowych ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania przenoszenia zysków, dokonywanego za pomocą różnych mechanizmów, takich jak firmy przykrywki, korzystne opodatkowanie dochodów z patentów i ustalanie cen transferowych, a także praktyk nieuczciwej konkurencji podatkowej między systemami prawnymi, które niezwykle często są wykorzystywane ze szkodą dla obywateli, w szczególności podatników, pracowników i MŚP.


OPINION MINORITAIRE

exprimée, conformément à l’article 52 bis, paragraphe 4, du règlement par Bernard Monot et Gilles Lebreton

Le « reporting » par pays s’inscrit dans une logique que nous soutenons depuis l’origine: la lutte contre l’optimisation fiscale abusive et la fraude fiscale. À ce titre, nous avons notamment voté en faveur des deux rapports TAXE, des textes imposant l’échange automatique de rescrits, de la lutte contre les dispositifs hybrides et des 4 conventions en faveur de l’échange automatique d’information (Suisse, San Marin, Liechtenstein, Monaco).

Le « reporting » par pays est un outil nécessaire. Toutefois, nous considérons que le fait de rendre publiques les informations crée un désavantage concurrentiel excessif au détriment des entreprises européennes. En effet, un concurrent chinois sans établissement dans l’Union aurait, par exemple, accès sans contrepartie à des données financières et commerciales sensibles.

Les dérogations proposées par le texte ne sont que limitées, et à nos yeux insuffisantes, a fortiori si les données dans les pays tiers sont présentées de manière désagrégée.

Nous sommes favorables à un échange automatique de ces données entre administrations fiscales, ce qui permettrait d’identifier les situations où une entreprise ne paye pas ses impôts là où se situe son activité et, le cas échéant, de mener les contrôles fiscaux pour récupérer ce qui est dû sur la base imposable indûment déplacée.


OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Pavel Svoboda

Przewodniczący

Komisja Prawna

BRUKSELA

Roberto Gualtieri

Przewodniczący

Komisja Gospodarcza i Monetarna

BRUKSELA

Przedmiot:  Opinia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Prawna postanowiła z własnej inicjatywy – zgodnie z art. 39 ust. 5 Regulaminu – wydać opinię w sprawie tego, czy zaproponowana przez Komisję podstawa prawna, czyli art. 50 ust. 1 TFUE, stanowi właściwą podstawę prawną wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały, czy też – przeciwnie – wniosek powinien zostać oparty na innej podstawie prawnej, takiej jak art. 115 TFUE.

I. Kontekst

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2013/34/UE („dyrektywa o rachunkowości”)(1). Wniosek nakłada na grupy przedsiębiorstw wielonarodowych z UE i spoza UE o globalnych przychodach przekraczających 750 mln euro rocznie obowiązek sporządzania i publikowania rocznych sprawozdań o podatku dochodowym.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku, sprawnie działający jednolity rynek wymaga, by przedsiębiorstwa płaciły podatki w kraju, w którym generowany jest zysk. Zjawisko agresywnego planowania podatkowego jest sprzeczne z tą zasadą. Komisja uważa, że kontrola publiczna może przyczynić się do przeciwdziałania tej praktyce. Ponadto Komisja wyjaśnia, że wniosek uzupełnia obecne wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw i nie ingeruje w wymogi dotyczące ich sprawozdań finansowych.

II. Odnośne artykuły Traktatu

Komisja zaproponowała podstawę prawną z art. 50 ust. 1 TFUE. Artykuł 50 ust. 1 i art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE brzmią następująco:

Artykuł 50

(dawny artykuł 44 TWE)

1. W celu urzeczywistnienia swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do określonego rodzaju działalności Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają dyrektywy.

2. Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonują funkcje powierzone im na podstawie powyższych postanowień, zwłaszcza:

(...)

g) koordynując w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia ich równoważności, zabezpieczenia wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu artykułu 54 akapit drugi dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich; (...)

Artykuł 115 TFUE brzmi następująco:

Artykuł 115

(dawny artykuł 94 TWE)

Bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną

Wybór podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie, jako że konstytucyjną podstawą Unii jest zasada przyznania uprawnień, a jej instytucje mogą działać wyłącznie w sposób zgodny z mandatem udzielonym im na mocy Traktatu(2). W związku z tym wybór podstawy prawnej nie podlega uznaniu.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynikają określone zasady dotyczące wyboru podstawy prawnej. Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i procedury, wybór właściwej podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie(3). Po drugie, wybór podstawy prawnej aktu prawnego UE musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej. Należą do nich w szczególności cel i treść aktu(4). Nieistotny jest przy tym ani fakt, że jakaś instytucja pragnie pełniej uczestniczyć w pracach związanych z przyjęciem danego aktu, ani prace wykonane z innego tytułu w sferze działań objętych aktem, ani też kontekst, w jakim akt został przyjęty(5).

Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu

(6).

IV. Cel i treść proponowanego rozporządzenia

Z motywów wynika, że wniosek ma na celu poprawę przejrzystości i publicznej kontroli podatku od osób prawnych oraz propagowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez nakładanie wymogów w zakresie ujawniania przez niektóre spółki informacji o podatku dochodowym.

W motywie 12 wniosku stwierdzono, że dyrektywa ma na celu poprawę przejrzystości i kontroli publicznej podatku od osób prawnych poprzez dostosowanie istniejących ram prawnych dotyczących obowiązków nałożonych na spółki i przedsiębiorstwa w odniesieniu do publikowania sprawozdań dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w znaczeniu art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE.

W świetle motywu 5 wzmocniona kontrola publiczna podatku od osób prawnych płaconego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzące działalność w Unii jest istotnym elementem umożliwiającym dalsze wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw celem przyczyniania się do dobrobytu dzięki podatkom, wspierania uczciwszej konkurencji podatkowej w Unii poprzez bardziej świadomą debatę publiczną oraz odbudowania zaufania obywateli do sprawiedliwości krajowych systemów podatkowych. Taką kontrolę społeczną można osiągnąć za pośrednictwem sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego.

W motywie 9 wyjaśniono, w jaki sposób informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawić w podziale na państwa członkowskie w celu zapewnienia poziomu szczegółowości, który umożliwia obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do dobrobytu w poszczególnych państwach członkowskich.

W motywie 10 wyjaśniono system odpowiedzialności członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, który ustanowiono w proponowanej dyrektywie dla wzmocnienia odpowiedzialności wobec stron trzecich oraz zapewnienia odpowiedniego zarządzania.

W motywie 11 nałożono na biegłych rewidentów lub firmy audytorskie obowiązek kontroli, czy sprawozdanie zostało przedłożone i przedstawione zgodnie z wymogami określonymi w proponowanej dyrektywie, aby zapewnić podawanie do wiadomości publicznej przypadków niezgodności z przepisami.

Treść proponowanej dyrektywy sprowadza się w pierwszym rzędzie do nałożenia na duże przedsiębiorstwa i oddziały obowiązku sporządzania sprawozdania zawierającego ogólne informacje na temat podatku dochodowego w podziale na poszczególne państwa, które zostanie opublikowane w rejestrze i na stronie internetowej spółki. Treść wniosku potwierdza jego cel, jakim jest zwiększenie przejrzystości, kontroli publicznej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Dla osiągnięcia ww. celu Komisja proponuje wprowadzenie do dyrektywy o rachunkowości nowego rozdziału (rozdział 10a). W rozdziale tym pojawia się wymóg, by wszystkie unijne przedsiębiorstwa i oddziały przedsiębiorstw spoza UE prowadzące działalność w UE o skonsolidowanym obrocie przekraczającym 750 000 000 mln EUR corocznie sporządzały i publikowały sprawozdania zawierające informacje na temat podatku dochodowego (art. 48b).

Informacje, które należy ująć w sprawozdaniu, dotyczą charakteru działalności, liczby pracowników, wysokości obrotu netto (w tym obrotów ze stronami trzecimi oraz między spółkami wchodzącymi w skład grupy), zysku lub straty przed odliczeniem podatku dochodowego, wysokości podatku dochodowego od osób prawnych należnego z tytułu zysków osiągniętych w bieżącym roku, podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego już w ciągu tego roku, a także kwoty zakumulowanych zysków (art. 48c ust. 2).

Informacje należy podać z podziałem na poszczególne państwa członkowskie, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność, i każdą jurysdykcję podatkową, którą ujęto we „Wspólnym unijnym wykazie niektórych jurysdykcji podatkowych”, a także w ujęciu zagregowanym w odniesieniu do reszty świata (art. 48c ust. 3 i art. 48g).

Sprawozdanie należy opublikować w rejestrze przedsiębiorców i udostępnić na stronie internetowej przedsiębiorstwa przez okres co najmniej pięciu kolejnych lat (art. 48d).

V. Określenie właściwej podstawy prawnej

Artykuł 50 ust. 1 TFUE daje prawodawcy podstawę prawną do przyjęcia w zwykłej procedurze ustawodawczej dyrektyw mających na celu urzeczywistnienie swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do określonego rodzaju działalności. Artykuł 50 ust. 2 TFUE zawiera niewyczerpujący wykaz przypadków, w których w szczególności ta podstawa prawna ma zastosowanie. Do celów niniejszej sprawy ma znaczenie art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE, ponieważ stanowi, że prawodawca wykonuje funkcje powierzone mu w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości „(...) koordynując w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia ich równoważności, zabezpieczenia wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu artykułu 54 akapit drugi dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich”.

Znaczna liczba dyrektyw o prawie spółek została przyjęta na tej podstawie prawnej w celu ochrony interesów wspólników i osób trzecich(7), w tym w odniesieniu do wymogów ujawniania informacji, a w szczególności do podawania informacji do wiadomości publicznej(8).

W podobnym duchu, jak szczegółowo opisano w sekcji IV niniejszego komunikatu, cel i treść tego wniosku zasadniczo sprowadza się do wzmocnienia publicznej kontroli nad podatkiem od osób prawnych, który płacą przedsiębiorstwa wielonarodowe prowadzące działalność w Unii dzięki nałożeniu na przedsiębiorstwa, które przekroczą określony próg rocznych obrotów, obowiązku sporządzania i publikowania rocznych sprawozdań o podatku dochodowym.

Konkretnie w motywie 12 wniosku stwierdzono, że wniosek „ma na celu poprawę przejrzystości i kontroli publicznej podatku od osób prawnych poprzez dostosowanie istniejących ram prawnych dotyczących obowiązków nałożonych na spółki i przedsiębiorstwa w odniesieniu do publikowania sprawozdań dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w znaczeniu art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE”.

W proponowanej dyrektywie uznano zatem, że istnieje powiązanie między przejrzystością i kontrolą publiczną, które stanowią jej cele, a interesami „wspólników i osób trzecich”, którzy korzystają z gwarancji, jakie mają zostać przyjęte na podstawie art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE. Wynika z tego, że (i) wyrażenie „wspólnicy i osoby trzecie” rozszerza się na ogół społeczeństwa, a tym samym poza podmioty, które pozostają z danym przedsiębiorstwem w konkretnym stosunku umownym lub przedumownym lub podlegają bezpośredniemu wpływowi jego działalności gospodarczej, oraz że (ii) wniosek istotnie służy interesom tych „wspólników i osób trzecich”. W ten sposób proponowana dyrektywa w pełni zgadza się z wymogami w zakresie ujawniania informacji przewidzianymi już w dyrektywie 2013/34.

W związku z powyższym należy więc zbadać, czy (i) wyrażenie „wspólnicy i osoby trzecie” z art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE można rozszerzyć na ogół społeczeństwa oraz czy (ii) wniosek istotnie chroni interesy zdefiniowanych w ten sposób wspólników i osób trzecich.

W odniesieniu do pierwszego pytania można stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości koncepcja „osób trzecich” zastosowana w art. 50 ust. 2 lit. g) nie ogranicza się do osób, które pozostają z przedsiębiorstwem w bezpośrednim stosunku umownym lub przedumownym, lecz że obejmuje swoim zakresem między innymi konkurentów danych spółek lub firm, a w szerszym kontekście – ogół społeczeństwa.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału w sprawie Verband deutscher Daihatsu-Händler, na który powołano się w motywie 12 proponowanej dyrektywy, wyrażenie „osoby trzecie” należy rozumieć szeroko:

„[Samo brzmienie] art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE odnosi się do potrzeby ochrony interesów ogólnie „osób trzecich”, bez potrzeby rozróżniania lub wyłączania jakichkolwiek kategorii objętych tym terminem” (podkreślenie własne)(9).

Trybunał dodał, że taką dosłowną wykładnię potwierdza cel polegający na likwidacji ograniczeń w swobodzie przedsiębiorczości, „jaki [Traktat] nakłada w bardzo szerokim zakresie”(10).

W tym wyroku Trybunał stwierdził, że art. 50 ust. 2 lit g) TFUE stanowi właściwą podstawę prawną dla ustanowienia wymogu udzielania informacji wszystkim osobom, które nie znają lub nie mogą w sposób wystarczający poznać sytuacji księgowej i finansowej spółki(11).

W sprawie

Axel Springer Trybunał stwierdził, że „pojęcie osób trzecich w rozumieniu tego artykułu odnosi się do każdej osoby trzeciej”(12).

Ponadto w wyroku w sprawie Texdata Software GmbH Trybunał uznał, że nie istnieje wymóg, zgodnie z którym ochrona „osób trzecich” miałaby na jakiejkolwiek zasadzie charakter pomocniczy lub dodatkowy w stosunku do „wspólników”. W związku z tym nawet przepisy dotyczące ujawniania informacji, których „głównym celem jest zapewnienie informacji osobom, które nie znają lub nie mogą w sposób wystarczający poznać sytuacji księgowej i finansowej spółki”, podlegają zakresowi art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE. (13)

W odniesieniu do kwestii, czy wniosek ten chroni istotnie interes ogółu, należy przede wszystkim przypomnieć, że ogół społeczeństwa korzysta na przestrzeganiu przez przedsiębiorstwa przepisów podatkowych i unikaniu nienależnego przenoszenia zysków, ponieważ zabezpieczenie społeczne i bezpieczeństwo obywateli realizuje się za pomocą polityki publicznej w dużej mierze finansowanej z podatków.

Po drugie, publiczny dostęp do informacji o podatku dochodowym od osób prawnych w każdym państwie członkowskim umożliwi publiczną kontrolę nad przestrzeganiem przepisów podatkowych, a także społeczną i polityczną debatę na temat odpowiednich poziomów opodatkowania (podstawa i stawka opodatkowania), m.in. przy porównywaniu stawek z innymi jurysdykcjami podatkowymi w Unii. To z kolei może zniechęcać w szczególności duże przedsiębiorstwa, które zależą od wizerunku stanowiącego część ich marki, do naruszania przepisów podatkowych lub uchylania się w inny sposób od płacenia podatków.

Gwarantowana w ten sposób ogółowi ochrona wchodzi również w zakres wyrażenie „interesy” w rozumieniu art. 50 ust. 2 lit. g), które Trybunał interpretuje szeroko, w myśl tej samej logiki co przy definicji „osób trzecich”. W szczególności powyższe wyrażenie nie wymaga, by sprawa dotyczyła konkretnego interesu osoby trzeciej pozostającej w bezpośrednim stosunku z działalnością lub czynnościami przedsiębiorstwa(14).

Stąd wynika, że spójne jest założenie, zgodnie z którym interes publiczny będzie również podlegał ochronie z art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE dzięki udostępnieniu ogółowi informacji dotyczących podatku dochodowego dużych przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

Należy zatem stwierdzić, że dzięki koordynacji istniejących ram prawnych dotyczących nałożonych na spółki i oddziały obowiązków w zakresie publikowania informacji o podatku dochodowym w celu ochrony interesów wspólników i osób trzecich, cel i treść wniosku odpowiadają art. 50 ust. 1 TFUE. Wniosku tego nie podważa fakt, że organy podatkowe pośrednio skorzystają z tego obowiązku przejrzystości. W każdym razie w przeciwieństwie do art. 114 ust. 2 TFUE, art. 50 i nast. TFUE nie zawierają wyjątku od przepisów podatkowych.

Co więcej, w świetle art. 50 ust. 2 lit. g) TFUE w traktatach nie ma konkretniejszej podstawy prawnej niż art. 50 ust. 1 TFUE. W szczególności cały system ogólnej harmonizacji rynku wewnętrznego, ustanowiony w art. 114 i 115 TFUE, wyraźnie stworzono jako pomocniczy w stosunku do innych obowiązujących podstaw prawnych, dlatego nie znajduje on tu zastosowania, niezależnie od tego że klauzula wyłączenia podatkowego z art. 114 ust. 2 TFUE w przeciwnym przypadku umożliwiłaby zastosowanie art. 115 TFUE (art. 115 stosuje się „bez uszczerbku dla art. 114”, który z kolei stosuje się „z zastrzeżeniem, że traktaty nie stanowią inaczej”). (15)

Zasadność art. 50 ust. 1 TFUE jako podstawy prawnej wyklucza zastosowanie art. 114 i 115 TFUE, jednakże gwoli kompletności wywodu wydaje się uzasadnione dokonać krótkiej analizy wniosku w świetle art. 115 TFUE. Artykuł 115 TFUE przyznaje Radzie prawo do uchwalania dyrektyw w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W przeciwieństwie do art. 114 TFUE, przepis ten nie zawiera wyłączenia przepisów podatkowych. Może w związku z tym służyć jako podstawa prawna dla aktów ustawodawczych w dziedzinie podatków bezpośrednich(16), pod warunkiem że krajowe przepisy podlegające harmonizacji mają bezpośredni wpływ na rynek wewnętrzny, tak że harmonizacja staje się konieczna.

Chociaż z politycznego punktu widzenia niniejszy wniosek jest związany z dyrektywą Rady (UE) 2016/881 zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania(17), przyjętą przez Radę w dniu 25 maja 2016 r., cel i treść tych dwóch instrumentów są odmienne. Dyrektywa 2016/881 jest oparta na art. 113 i 115 TFUE. Nie ulega wątpliwości, że jej celem jest usprawnienie współpracy pomiędzy organami podatkowymi państw członkowskich. Koordynuje przekazywanie danych pomiędzy właściwymi organami, nakładając na państwa członkowskie określone obowiązki. (18) Ponadto wymaga od unijnych organów podatkowych, by wymieniały rodzajów informacji, przy czym niektóre z nich obejmują poufne informacje handlowe. W przeciwieństwie do tego, celem obecnego wniosku Komisji nie jest usprawnienie współpracy administracyjnej między organami podatkowymi, ale poprawa przejrzystości i publicznej kontroli w odniesieniu do podatku dochodowego od przedsiębiorstw oraz propagowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez nakładanie wymogów w zakresie ujawniania przez niektóre spółki informacji o podatku dochodowym. Wniosek w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na poszczególne państwa wymaga, by przedsiębiorstwa wielonarodowe oprócz kwoty zapłaconych podatków ujawniały sześć innych rodzajów informacji w celu zapewnienia poziomu szczegółowości, który umożliwi obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do dobrobytu w poszczególnych państwach członkowskich.

VI. Podsumowanie

W świetle powyższej analizy art. 50 ust. 1 TFUE stanowi właściwą podstawę prawną wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. Komisja Prawna odpowiednio postanowiła, 10 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym się(19), że art. 50 ust. 1 TFUE stanowi właściwą podstawę prawną wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

(1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(2)

Opinia 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokół z Kartageny, EU:C:2001:664, pkt 3; opinia 1/08 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Układ ogólny w sprawie handlu usługami, EU:C:2009:739, pkt 110.

(3)

Opinia 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokół z Kartageny, EU:C:2001:664, pkt 5; opinia 1/08 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Układ ogólny w sprawie handlu usługami, EU:C:2009:739, pkt 110.

(4)

Zobacz m.in. wyrok z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawach połączonych C-164/97 i C-165/97 Parlament przeciwko Radzie, EU:C:1999:99, pkt 16; wyrok z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie C-36/98 Hiszpania przeciwko Radzie, EU:C:2001:64, pkt 59; wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-281/01 Komisja przeciwko Radzie, EU:C:2002:761, pkt 33–49; wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-338/01 Komisja przeciwko Radzie, EU:C:2004:253, pkt 55.

(5)

Zobacz wyrok z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, EU:C:2000:183, pkt 44.

(6)

Opinia 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokół z Kartageny, EU:C:2001:664, pkt 5.

(7)

Zobacz w szczególności odpowiednio: szóstą, jedenastą i dwunastą dyrektywę o prawie spółek 82/891/EWG (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 47), 89/666/EWG (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 36) i 89/667/EWG (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 40); dyrektywa 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87); dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 17), dyrektywa 2011/35/UE dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.U. L 110 z 29.4.2011, s. 1), dyrektywa 2012/30/UE w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane od przedsiębiorstw publicznych (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74).

(8)

Dyrektywa 2009/101/WE w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. 258 z 1.10.2009, s. 11).

(9)

Wyrok z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler przeciwko Daihatsu Deutschland GmbH, EU:C:1997:581, pkt 19.

(10)

Tamże, pkt 21.

(11)

Tamże, pkt 20.

(12)

Postanowienie Trybunału z dnia 23 września 2004 r. w sprawach połączonych C-435/02 i C-103/03 Axel Springer AG, EU:C:2004:552, pkt 34.

(13)

Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-418/11 Texdata Software GmbH, EU:C:2013:588, pkt 54.

(14)

Sprawa Axel Springer AG powyżej, pkt 35.

(15)

Zobacz wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-338/01 Komisja przeciwko Radzie, EU:C:2004:253, pkt 59–60.

(16)

W sprawach dotyczących opodatkowania pośredniego bardziej szczegółową podstawę prawną stanowi art. 113 TFUE.

(17)

Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 8.

(18)

W tym względzie zob. wyrok z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C-184/05 Twoh International, EU:C:2007:550, pkt 31.

(19)

W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (sprawozdawca), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka .


OPINIA Komisji Rozwoju (28.4.2017)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elly Schlein

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski od dawna domaga się wprowadzenia publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje jako kluczowego instrumentu na rzecz skutecznego rozwiązania problemu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania na skalę międzynarodową. Kluczowym elementem jest przejrzystość. Podawanie do wiadomości publicznej istotnych informacji podatkowych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe mogłoby stanowić przełom, nie tylko w Europie. Wpływy z podatku od osób prawnych stanowią znaczną część krajowych dochodów państw rozwijających się, co oznacza, że państwa te są szczególnie dotknięte problemem unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Przykładowo zgodnie z ustaleniami panelu wysokiego szczebla Unii Afrykańskiej zajmującego się nielegalnymi przepływami finansowymi Afryka traci rocznie ponad 50 mld USD wskutek takich nielegalnych przepływów finansowych.

Wniosek Komisji w swojej obecnej postaci nie przewiduje jednak rozwiązań mających na celu wyeliminowanie nieprzejrzystości, która pozwala przedsiębiorstwom wielonarodowym na unikanie opodatkowania w niektórych najbiedniejszych państwach. Obowiązek składania sprawozdań z podziałem na kraje tylko w UE, przy jednoczesnej publikacji danych zagregowanych pochodzących z wszystkich państw trzecich, sprawia, że wniosek ten nie spełnia założonych celów i jest bezużyteczny dla państw rozwijających się, ponieważ nie byłyby one w stanie uzyskać jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych krajów. Obecny wniosek, oprócz tego, że nie przyczyniłby się do skutecznego rozwiązania problemu unikania opodatkowania, byłby także zupełnie sprzeczny ze zobowiązaniem UE do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju.

Sprawozdawczyni apeluje, by ujawniane były także niezagregowane dane ze wszystkich państw trzecich, w których działają przedsiębiorstwa wielonarodowe, co skutecznie pomoże krajom rozwijającym się w ich walce z unikaniem opodatkowania oraz w zwiększaniu odpowiedniego dochodu publicznego. Ponadto niższy próg dla przedsiębiorstw objętych sprawozdawczością zapewniłby większą ilość danych dotyczących działalności wielonarodowych przedsiębiorstw, a w celu uzyskania jasnego obrazu działalności przedsiębiorstw na świecie należy także uwzględnić pewne istotne elementy dotyczące ujawniania (np. aktywów i sprzedaży).

Skandal związany z dokumentami panamskimi wyraźnie ukazuje, że unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania to globalne problemy, które można rozwiązać jedynie za pomocą globalnej reakcji, oraz że powierzchowne próby ich rozwiązania są skazane na niepowodzenie. Jedynie dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu na rzecz uczciwego opodatkowania i spójności unijnych strategii politycznych możliwa będzie skuteczna walka z ubóstwem i nierównościami w Europie i na świecie.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka   1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Społeczeństwo powinno mieć możliwość kontroli całej działalności grupy, jeżeli grupa posiada niektóre zakłady w Unii. W odniesieniu do grup, które prowadzą działalność w Unii jedynie za pośrednictwem jednostek zależnych lub oddziałów, jednostki zależne i oddziały powinny opublikować i udostępnić sprawozdanie jednostki dominującej najwyższego szczebla. Jednakże dla zachowania proporcjonalności i skuteczności obowiązek opublikowania i udostępniania sprawozdania powinien być ograniczony do średnich lub dużych jednostek zależnych mających siedzibę w Unii albo do oddziałów o porównywalnej wielkości utworzonych w państwie członkowskim. Dlatego zakres dyrektywy 2013/34/UE należy odpowiednio rozszerzyć na oddziały utworzone w państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią.

(6)  Społeczeństwo powinno mieć możliwość kontroli całej działalności grupy, jeżeli grupa posiada niektóre zakłady w Unii i poza Unią. Przedsiębiorstwa wielonarodowe prowadzą działalność na całym świecie, a ich normy zachowań w przedsiębiorstwie wywierają znaczący wpływ na kraje rozwijające się, które są szczególnie dotknięte problemem unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Znacząca zdezagregowana sprawozdawczość publiczna z podziałem na poszczególne kraje w każdym kraju i jurysdykcji, w których prowadzona jest działalność, ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia obywatelom, organom publicznym i ustawodawcom z tych krajów skutecznego kontrolowania działalności tych przedsiębiorstw oraz rozwiązania problemu unikania opodatkowania. Przez publiczne udostępnianie informacji Unia zwiększyłaby swoją spójność polityki na rzecz rozwoju i ograniczyłaby potencjalne systemy unikania opodatkowania w krajach, w których mobilizacja krajowych zasobów została zidentyfikowana jako kluczowy komponent polityki rozwoju Unii, a także jako niezbędny środek służący do osiągnięcia celów agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby zapewnić spójność polityki na rzecz rozwoju Unia powinna skutecznie zobowiązać się do zwiększenia przejrzystości w sprawach podatkowych w ramach swoich działań ukierunkowanych na zwiększanie finansowania rozwoju w programie działań z Addis Abeby trzeciej międzynarodowej konferencji w sprawie finansowania rozwoju.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia poziomu szczegółowości, który umożliwia obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do dobrobytu w poszczególnych państwach członkowskich, informacje należy podawać w podziale na państwa członkowskie. Ponadto informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw wielonarodowych powinny być również przedstawiane bardzo szczegółowo w odniesieniu do niektórych jurysdykcji podatkowych, które powodują szczególne wyzwania. W odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności w pozostałych państwach trzecich informacje powinny być przedstawiane za zasadzie zagregowanej.

(9)  W celu zapewnienia poziomu szczegółowości, który umożliwia obywatelom dokonanie lepszej oceny tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do dobrobytu w każdej jurysdykcji, w której prowadzą działalność, zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium, informacje należy podawać w podziale na jurysdykcje.

Poprawka   4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by w ramach administracji podatkowej przeznaczać odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i finansowe na potrzeby automatycznej wymiany informacji, przetwarzania danych oraz zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Rządy państw rozwiniętych powinny zobowiązać się do automatycznej wymiany informacji z krajami rozwijającymi się przez ustanowienie niezbędnych dwustronnych stosunków w celu wymiany informacji.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Aby wspierać kraje rozwijające się w zwiększaniu zdolności ich administracji podatkowych, państwa członkowskie powinny pomagać im przez dzielenie się wiedzą fachową i najlepszymi praktykami.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c)  Przy wspieraniu krajów rozwijających się w budowaniu zdolności należy zwrócić szczególną uwagę na efektywne rozwiązania w zakresie platform internetowych, które pozwalają unikać przeszkód biurokratycznych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wymagają od jednostek dominujących najwyższego szczebla podlegających przepisom ich prawa krajowego, których skonsolidowany obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, jak również od jednostek podlegających przepisom ich prawa krajowego, które nie są jednostkami powiązanymi i których obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, corocznego sporządzania i publikowania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku dochodowego.

Państwa członkowskie wymagają od jednostek dominujących najwyższego szczebla dużych grup zdefiniowanych w art. 3 ust. 7,które podlegają przepisom ich prawa krajowego, jak również od dużych jednostek zdefiniowanych w art. 3 ust. 4, które podlegają przepisom ich prawa krajowego, corocznego sporządzania i publikowania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku dochodowego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane jest na stronie internetowej jednostki w dniu jego opublikowania.

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego w otwartym formacie danych i udostępniane jest na stronie internetowej jednostki w dniu jego opublikowania w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W dniu publikacji sprawozdania zwierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostka rejestruje również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wymagają od średnich i dużych jednostek zależnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, podlegających przepisom ich prawa krajowego i kontrolowanych przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla posiadającą skonsolidowany obrót netto przekraczający 750 000 000 EUR, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego tej jednostki dominującej najwyższego szczebla.

Państwa członkowskie wymagają od jednostek zależnych podlegających przepisom ich prawa krajowego i kontrolowanych przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla posiadającą skonsolidowany obrót netto przekraczający 40 000 000 EUR, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego, corocznego publikowania sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego tej jednostki dominującej najwyższego szczebla.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane jest do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej jednostki zależnej lub jednostki powiązanej.

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego w otwartym formacie danych i udostępniane jest do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej jednostki zależnej lub jednostki powiązanej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W dniu publikacji sprawozdania zwierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostka rejestruje również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego udostępniane jest do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej oddziału lub jednostki powiązanej.

Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego w otwartym formacie danych i udostępniane jest do publicznej wiadomości w dniu jego opublikowania na stronie internetowej oddziału lub jednostki powiązanej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W dniu publikacji sprawozdania zwierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostka rejestruje również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 b – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Państwa członkowskie stosują przepisy określone w ust. 4 jedynie do oddziału, w przypadku którego spełnione są następujące kryteria:

5.   Państwa członkowskie stosują przepisy określone w ust. 4 jedynie do oddziału, w przypadku którego jednostka, która utworzyła oddział, jest jednostką powiązaną grupy kontrolowanej przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego i której skonsolidowany obrót netto przekracza 40 000 000 EUR, albo jednostką, która nie jest jednostką powiązaną i której obrót netto przekracza 40 000 000 EUR;

a)  jednostka, która utworzyła oddział, jest jednostką powiązaną grupy kontrolowanej przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla, która nie podlega przepisom prawa danego państwa członkowskiego i której skonsolidowany obrót netto przekracza 750 000 000 EUR, albo jednostką, która nie jest jednostką powiązaną i której obrót netto przekracza 750 000 000 EUR;

 

b)   jednostka dominująca najwyższego szczebla, o której mowa w lit. a), nie posiada średniej lub dużej jednostki zależnej, o której mowa w ust. 3.

 

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krótki opis charakteru prowadzonej działalności;

a)  nazwę lub nazwy, krótki opis charakteru prowadzonej działalności oraz położenie geograficzne;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczbę pracowników;

b)  liczbę pracowników zatrudnionych w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wartość aktywów i roczny koszt utrzymania tych aktywów;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  sprzedaż i zakupy;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera b c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  wartość inwestycji w podziale na jurysdykcje podatkowe;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wysokość obrotów netto, w tym obrotów z jednostkami powiązanymi;

c)  wysokość obrotów netto włącznie z rozróżnieniem obrotów uzyskanych z jednostkami powiązanymi i obrotów uzyskanych z jednostkami niepowiązanymi;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  kapitał zakładowy;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera f b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  aktywa rzeczowe inne niż środki pieniężne lub ich ekwiwalenty;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  otrzymane dotacje publiczne;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb)  wykaz jednostek zależnych prowadzących działalność w każdej z jurysdykcji podatkowych zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 2 – litera g c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gc)  wszystkie płatności na rzecz administracji rządowych w ujęciu rocznym zgodnie z definicją w art. 41 pkt 5.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu przedstawia się informacje, o których mowa w ust. 2, z podziałem na poszczególne państwa członkowskie. W przypadku gdy w skład państwa członkowskiego wchodzi kilka jurysdykcji podatkowych, informacje przedstawiane są łącznie na poziomie państwa członkowskiego.

W sprawozdaniu przedstawia się informacje, o których mowa w ust. 2, z podziałem na poszczególne państwa członkowskie. W przypadku gdy w skład państwa członkowskiego wchodzi kilka jurysdykcji podatkowych, informacje przedstawiane są w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu przedstawia się również informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe, które na koniec poprzedniego roku obrotowego zostały umieszczone we wspólnym unijnym wykazie niektórych jurysdykcji podatkowych sporządzonym zgodnie z art. 48g, chyba że w sprawozdaniu wyraźnie potwierdzono, z zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której mowa w art. 48e poniżej, że jednostki powiązane grupy podlegające przepisom prawa takiej jurysdykcji podatkowej nie przeprowadzają bezpośrednio transakcji z żadną jednostką powiązaną tej samej grupy podlegającą przepisom prawa jakiegokolwiek państwa członkowskiego.

W sprawozdaniu przedstawia się również informacje, o których mowa w ust. 2, w podziale na poszczególne jurysdykcje podatkowe poza Unią.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sprawozdaniu należy przedstawić informacje, o których mowa w ust. 2, w ujęciu zagregowanym dla innych jurysdykcji podatkowych.

skreśla się

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 c – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane i udostępniane na stronie internetowej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii.

5.  Sprawozdanie zawierające informacje na temat podatku dochodowego jest publikowane według wspólnego wzorca dostępnego w otwartym formacie danych i udostępniane jest na stronie internetowej w co najmniej jednym z języków urzędowych Unii. W dniu publikacji sprawozdania zwierającego informacje na temat podatku dochodowego jednostka rejestruje również sprawozdanie w publicznym rejestrze prowadzonym przez Komisję.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 e – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jednostki zależnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 niniejszej dyrektywy, oraz osoba lub osoby wyznaczone do przeprowadzenia formalności dotyczących ujawniania informacji przewidzianych w art. 13 dyrektywy 89/666/EWG dla oddziałów, o których mowa w art. 48b ust. 4 niniejszej dyrektywy, działając w ramach kompetencji przyznanych im na mocy przepisów prawa krajowego, wspólnie odpowiadali za zapewnienie – według ich najlepszej wiedzy i najlepszych możliwości – sporządzenia, opublikowania i udostępnienia sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego zgodnie z art. 48b, 48c i 48d.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jednostki zależnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 niniejszej dyrektywy, oraz osoba lub osoby wyznaczone do przeprowadzenia formalności dotyczących ujawniania informacji przewidzianych w art. 13 dyrektywy 89/666/EWG dla oddziałów, o których mowa w art. 48b ust. 4 niniejszej dyrektywy, działając w ramach kompetencji przyznanych im na mocy przepisów prawa krajowego, wspólnie odpowiadali za zapewnienie sporządzenia, opublikowania i udostępnienia sprawozdania zawierającego informacje na temat podatku dochodowego zgodnie z art. 48b, 48c i 48d.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2013/34/UE

Artykuł 48 g a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 48ga

 

Wspólny wzorzec sprawozdania

 

Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów wykonawczych w celu ustanowienia wspólnego wzorca, o którym mowa w art. 48b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 48c ust. 5. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 50 ust. 2.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI KOMISJI OPINIODAWCZEJ OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz sporządzono na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni komisji opiniodawczej. Przy sporządzaniu opinii sprawozdawczyni komisji opiniodawczej otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Oxfam

Eurodad

ActionAid

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

Odsyłacze

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

28.4.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Elly Schlein

16.9.2016

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

19.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

21.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Judith Sargentini

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

Odsyłacze

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Data przedstawienia w PE

12.4.2016

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

19.1.2017

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

       Data wydania opinii JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Data przyjęcia

12.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

9

36

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Data złożenia

21.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności