SPRÁVA  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

21.6.2017 - (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre právne veci
Spravodajcovia: Hugues Bayet, Evelyn Regner
(Spoločná schôdza výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)


Postup : 2016/0107(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0227/2017

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0198),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0146/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. septembra 2016[1],

–  so zreteľom na Akčný plán OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS),

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0227/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Rovnosť v daňovom zaobchádzaní pre všetkých a najmä pre všetky podniky je nevyhnutnou podmienkou jednotného trhu. Na zabezpečenie riadneho fungovania jednotného trhu je nevyhnutný koordinovaný a harmonizovaný prístup k uplatňovaniu vnútroštátnych daňových systémov, ktorý by prispieval k zabráneniu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a presunu ziskov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky, ako aj systémy presunu ziskov pripravili vlády a obyvateľov o zdroje potrebné okrem iného na zabezpečenie toho, aby existoval univerzálny a bezplatný prístup k verejným službám v oblasti vzdelávania a zdravotníctva a k štátnym sociálnym službám, a štátom zobrali možnosť zaručiť poskytovanie cenovo dostupného bývania a verejnej dopravy a budovanie infraštruktúry, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sociálneho rozvoja a hospodárskeho rastu. Stručne povedané, tieto systémy prispeli k nespravodlivosti, nerovnosti a hospodárskym, sociálnym a územným rozdielom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b)  Spravodlivý a efektívny systém dane z príjmu právnických osôb by mal reagovať na naliehavú potrebu progresívnej a spravodlivej globálnej daňovej politiky, podporovať prerozdeľovanie bohatstva a bojovať proti nerovnostiam.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V nedávnych rokoch sa výrazne zväčšil problém vyhýbania sa dani z príjmu právnických osôb a stal sa veľkým zdrojom znepokojenia v Únii i celosvetovo. Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 uznala naliehavú potrebu pokročiť v úsilí v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na celosvetovej úrovni i na úrovni Únie. Komisia vo svojich oznámeniach s názvom „Pracovný program Komisie na rok 2016 – Bežný prístup už nestačí“16 a „Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok“17 označila za prioritu potrebu prejsť na systém, podľa ktorého krajina, v ktorej sa vytvárajú zisky, je aj krajinou zdanenia. Komisia označila za prioritu aj potrebu reagovať na volanie našej spoločnosti po spravodlivosti a daňovej transparentnosti.

(1)  Transparentnosť je nevyhnutná na bezproblémové fungovanie jednotného trhu. V nedávnych rokoch sa výrazne zväčšil problém vyhýbania sa dani z príjmu právnických osôb a stal sa veľkým zdrojom znepokojenia v Únii i celosvetovo. Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 uznala naliehavú potrebu pokročiť v úsilí v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na celosvetovej úrovni i na úrovni Únie. Komisia vo svojich oznámeniach s názvom „Pracovný program Komisie na rok 2016 – Bežný prístup už nestačí“16 a „Pracovný program Komisie na rok 2015 – Nový začiatok“17 označila za prioritu potrebu prejsť na systém, podľa ktorého krajina, v ktorej sa vytvárajú zisky, je aj krajinou zdanenia. Komisia označila za prioritu aj potrebu reagovať na výzvu európskych občanov na transparentnosť a potrebu pôsobiť ako referenčný model pre iné krajiny. Je zásadne dôležité, aby transparentnosť zohľadňovala reciprocitu medzi konkurentmi.

__________________

__________________

16 COM(2015) 610 final, 27. október 2015.

16 COM(2015) 610 final, 27. október 2015.

17 COM(2014) 910 final, 16. decembra 2014.

17 COM(2014) 910 final, 16. decembra 2014.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 16. decembra 2015 o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii18 uznal, že zvýšenie transparentnosti v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb môže zlepšiť výber daní, zefektívniť prácu daňových orgánov a má rozhodujúci význam pre zvýšenie dôvery verejnosti v daňové systémy a vlády.

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 16. decembra 2015 o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii18 uznal, že zvýšenie transparentnosti, spolupráce a konvergencie v oblasti politiky zdaňovania príjmov právnických osôb v Únii môže zlepšiť výber daní, zefektívniť prácu daňových orgánov, podporovať tvorcov politiky pri posudzovaní súčasného daňového systému s cieľom vypracovať budúce právne predpisy, zabezpečiť a zvýšiť dôveru verejnosti v daňové systémy a vlády a zlepšiť investičné rozhodovanie založené na presnejších rizikových profiloch jednotlivých spoločností.

__________________

__________________

18 2015/2010(INL).

18 2015/2010(INL).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Verejné vykazovanie podľa jednotlivých krajín je účinný a vhodný nástroj na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o činnosti nadnárodných spoločností, ako aj nato, aby sa verejnosti umožnilo posúdiť vplyv týchto činností na reálnu ekonomiku. Takisto sa tým zlepší schopnosť akcionárov riadne vyhodnotiť riziká prijaté spoločnosťami, povedie to k investičným stratégiám založeným na presných informáciách a posilní sa tým schopnosť subjektov s rozhodovacou právomocou posudzovať účinnosť a vplyv vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Vykazovanie podľa jednotlivých krajín bude mať pozitívny vplyv aj na práva zamestnancov na informovanie a porady, ako je stanovené v smernici 2002/14/ES, a na kvalitu angažovaného dialógu v rámci spoločností, a to rozširovaním vedomostí o činnostiach spoločností.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Skupina G20 v novembri 2015 vyzvala na zavedenie celosvetovo spravodlivého a moderného medzinárodného daňového systému a schválila „Akčný plán OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov“ (BEPS), ktorého cieľom je poskytnúť vládam jasné medzinárodné riešenia v súvislosti s nedostatkami a nesúrodosťami v súčasných predpisoch, ktoré umožňujú presúvať zisky podnikov na miesta s nulovým alebo nízkym zdanením, kde nemusí dochádzať k žiadnej tvorbe reálnej hodnoty. Konkrétne v opatrení č. 13 akčného plánu BEPS sa pre niektoré nadnárodné podniky zavádza dôverné podávanie správ podľa jednotlivých krajín vnútroštátnym daňovým úradom. Komisia 27. januára 2016 prijala „balík opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam“. Jedným z cieľov tohto balíka je transponovať opatrenie č. 13 akčného plánu BEPS do práva Únie prostredníctvom zmeny smernice Rady 2011/16/EÚ20.

(4)  Skupina G20 v novembri 2015 vyzvala na zavedenie celosvetovo spravodlivého a moderného medzinárodného daňového systému a schválila „Akčný plán OECD na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov“ (BEPS), ktorého cieľom je poskytnúť vládam jasné medzinárodné riešenia v súvislosti s nedostatkami a nesúrodosťami v súčasných predpisoch, ktoré umožňujú presúvať zisky podnikov na miesta s nulovým alebo nízkym zdanením, kde nemusí dochádzať k žiadnej tvorbe reálnej hodnoty. Iniciatíve BEPS sa nepodarilo splniť záväzok, ktorý ministri financií skupiny G20 prijali v Petrohrade v septembri 2013, keď vyhlásili, že „zisky by sa mali zdaňovať tam, kde sa vykonávajú hospodárske činnosti, z ktorých tieto zisky vyplývajú, a tam, kde sa vytvára hodnota“19a. Skutočnosť, že proces BEPS nesplnil svoje pôvodné ciele, zdôrazňuje význam zvýšeného vykazovania na úrovni krajín v prípade všetkých nadnárodných spoločností. Konkrétne v opatrení č. 13 akčného plánu BEPS sa pre niektoré nadnárodné podniky zavádza dôverné podávanie správ podľa jednotlivých krajín vnútroštátnym daňovým úradom. Komisia 27. januára 2016 prijala „balík opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam“. Jedným z cieľov tohto balíka je transponovať opatrenie č. 13 akčného plánu BEPS do práva Únie prostredníctvom zmeny smernice Rady 2011/16/EÚ20. Zdaňovanie ziskov tam, kde sa vytvára hodnota, si vyžaduje komplexnejší prístup k vykazovaniu podľa jednotlivých krajín, ktoré je založené na verejných správach.

__________________

__________________

 

19a Vyhlásenie vedúcich predstaviteľov G20, samit v Petrohrade, 5. – 6. septembra 2013, s. 12.

20 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

20 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) by mala aktualizovať príslušné medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a medzinárodné účtovné štandardy (IAS), aby sa uľahčilo zavedenie požiadaviek na verejné vykazovanie podľa jednotlivých krajín.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Verejné vykazovanie podľa jednotlivých krajín sa už v Európskej únii zaviedlo pre bankový sektor smernicou 2013/36/EÚ, ako aj pre ťažobný a drevospracujúci priemysel smernicou 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  Únia preukázala bezprecedentným zavedením verejného vykazovania podľa jednotlivých krajín, že sa stala svetovým lídrom v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  Keďže boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu môže byť úspešný len spoločnou akciou na medzinárodnej úrovni, je nevyhnutné, aby Únia, pričom by aj naďalej bola svetovým lídrom v tomto zápase, koordinovala svoju činnosť s medzinárodnými aktérmi, napríklad v rámci OECD. Jednostranné opatrenia, hoci aj veľmi ambiciózne, nemajú reálnu šancu na úspech, a navyše takéto opatrenia ohrozujú konkurencieschopnosť európskych spoločností a poškodzujú investičné prostredie Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4e)  Väčšia transparentnosť pri zverejňovaní finančných výsledkov vyústi do obojstranne prospešnej situácie, čo povedie k väčšej účinnosti daňových správ, väčšiemu zapojeniu občianskej spoločnosti, lepšej informovanosti zamestnancov a k väčšej ochote investorov podstupovať riziko. Okrem toho podniky budú mať výhody z lepších vzťahov so zainteresovanými stranami, čo povedie k väčšej stabilite a tiež k jednoduchšiemu prístupu k financovaniu z dôvodu jasnejšieho rizikového profilu a zlepšenia dobrej povesti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Posilnená verejná kontrola daní z príjmu právnických osôb platených nadnárodnými podnikmi, ktoré vykonávajú činnosti v Únii, je zásadným prvkom ďalšieho zvyšovania sociálnej zodpovednosti podnikov, prispievania k blahobytu prostredníctvom daní, podpory spravodlivejšej daňovej súťaže v Únii prostredníctvom lepšie informovanej verejnej rozpravy a obnovenia dôvery verejnosti v spravodlivosť vnútroštátnych daňových systémov. Túto verejnú kontrolu možno dosiahnuť prostredníctvom správy s informáciami o dani z príjmu, a to bez ohľadu na to, kde je konečný materský podnik nadnárodnej skupiny usadený.

(5)  Okrem zvýšenej transparentnosti dosiahnutej vykazovaním podľa jednotlivých krajín pre vnútroštátne daňové úrady posilnená verejná kontrola daní z príjmu právnických osôb platených nadnárodnými podnikmi, ktoré vykonávajú činnosti v Únii, je zásadným prvkom presadzovania podnikovej zodpovednosti a ďalšieho zvyšovania sociálnej zodpovednosti podnikov, prispievania k blahobytu prostredníctvom daní, podpory spravodlivejšej daňovej súťaže v Únii prostredníctvom lepšie informovanej verejnej rozpravy a obnovenia dôvery verejnosti v spravodlivosť vnútroštátnych daňových systémov. Túto verejnú kontrolu možno dosiahnuť prostredníctvom správy s informáciami o dani z príjmu, a to bez ohľadu na to, kde je konečný materský podnik nadnárodnej skupiny usadený. Verejná kontrola sa však musí uskutočňovať bez poškodzovania investičného prostredia v Únii alebo konkurencieschopnosti spoločností v Únii, najmä MSP, ako je vymedzené v tejto smernici, a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) 2015/10171a, ktoré by mali byť vyňaté z povinnosti podávať správu ustanovenej v tejto smernici.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Komisia vymedzila sociálnu zodpovednosť podnikov (SZP) ako zodpovednosť podnikov za ich vplyvy na spoločnosť. SZP by mala vychádzať zo samotných spoločností. Verejné orgány môžu zohrávať podpornú úlohu inteligentnou kombináciou dobrovoľných politických opatrení a v prípade potreby doplnkovou reguláciou. Spoločnosti sa môžu stať spoločensky zodpovedné buď tým, že dodržiavajú právne predpisy, alebo tým, že do svojej obchodnej stratégie a obchodných činností začlenenia sociálne, environmentálne, etické a spotrebiteľské hľadiská alebo hľadiská ľudských práv, resp. spojením oboch možností.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejnosť by mala mať možnosť kontrolovať všetky činnosti skupiny, ak niektoré podniky zo skupiny pôsobia v Únii. V prípade skupín, ktoré vykonávajú činnosti v Únii iba prostredníctvom dcérskych podnikov alebo pobočiek, by tieto dcérske podniky a pobočky mali uverejňovať a sprístupňovať správu konečného materského podniku. Z dôvodu proporcionality a účinnosti by však povinnosť uverejňovať a sprístupňovať správu mala byť obmedzená na stredné alebo veľké dcérske podniky usadené v Únii, prípadne na pobočky porovnateľnej veľkosti otvorené v členskom štáte. Rozsah pôsobnosti smernice 2013/34/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom rozšíriť na pobočky otvorené v členskom štáte podnikom, ktorý je usadený mimo Únie.

(6)  Verejnosť by mala mať možnosť kontrolovať všetky činnosti skupiny, ak niektoré podniky zo skupiny pôsobia v Únii aj mimo nej. Skupiny s prevádzkarňami v Únii by mali dodržiavať zásady Únie v oblasti dobrej správy v daňových záležitostiach. Nadnárodné podniky majú prevádzky po celom svete a ich podnikateľské správanie má významný vplyv na rozvojové krajiny. Zabezpečením prístupu občanov k informáciám o podnikoch podľa jednotlivých krajín sa občanom a daňovým správam v ich krajinách umožní tieto podniky sledovať, posudzovať a brať ich na zodpovednosť. Zverejnením informácií pre každú daňovú jurisdikciu, v ktorej má nadnárodný podnik svoje prevádzky, by Únia zvýšila svoju súdržnosť politík v záujme rozvoja a obmedzila by potenciálne systémy vyhýbania sa daňovým povinnostiam v krajinách, kde sa mobilizácia domácich zdrojov identifikovala ako kľúčová zložka rozvojovej politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Správa s informáciami o dani z príjmu by mala obsahovať informácie o všetkých činnostiach podniku alebo všetkých prepojených podnikov skupiny ovládaných konečným materským podnikom. Informácie by mali vychádzať zo špecifikácií výkazníctva v opatrení č. 13 akčného plánu BEPS a mali by byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné, aby sa umožnila účinná verejná kontrola, aby zverejnením nevznikali neprimerané riziká alebo nevýhody. Správa by mala obsahovať aj stručný opis povahy činností. Takýto opis môže vychádzať z kategorizácie stanovenej v tabuľke 2 prílohy III ku kapitole V usmernení OECD o dokumentácii o transferovom oceňovaní. Správa by mala zahŕňať celkový opis s vysvetleniami, ak obsahuje významné rozdiely na úrovni skupiny medzi výškou vzniknutých daní a výškou zaplatených daní, pričom by sa zohľadňovali príslušné sumy týkajúce sa predchádzajúcich účtovných rokov.

(8)  Správa s informáciami o dani z príjmu by mala obsahovať informácie o všetkých činnostiach podniku alebo všetkých prepojených podnikov skupiny ovládaných konečným materským podnikom. Informácie by mali zohľadňovať špecifikácie výkazníctva v opatrení č. 13 akčného plánu BEPS a mali by byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné, aby sa umožnila účinná verejná kontrola, aby zverejnením nevznikali neprimerané riziká alebo nevýhody, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a nesprávny výklad týkajúci sa príslušných podnikov. Správa by mala obsahovať aj stručný opis povahy činností. Takýto opis môže vychádzať z kategorizácie stanovenej v tabuľke 2 prílohy III ku kapitole V usmernení OECD o dokumentácii o transferovom oceňovaní. Správa by mala zahŕňať celkový opis s vysvetleniami vrátane prípadov významných rozdielov na úrovni skupiny medzi výškou vzniknutých daní a výškou zaplatených daní, pričom by sa zohľadňovali príslušné sumy týkajúce sa predchádzajúcich účtovných rokov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom zabezpečiť takú podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky prispievajú k blahobytu v každom členskom štáte, by sa informácie mali členiť podľa jednotlivých členských štátov. S vysokou mierou podrobnosti by navyše mali byť uvedené aj informácie týkajúce sa operácií nadnárodných podnikov, pokiaľ ide o určité daňové jurisdikcie, ktoré predstavujú osobitný problém. Pre všetky ostatné operácie v tretích krajinách by sa informácie mali uvádzať súhrnným spôsobom.

(9)  S cieľom zabezpečiť takú podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky prispievajú k blahobytu v každej jurisdikcii, v ktorej pôsobia, a to v Únii i mimo nej, bez poškodenia konkurencieschopnosti podnikov, by sa informácie mali členiť podľa jednotlivých jurisdikcií. Správy s informáciami o dani z príjmu môžu byť zrozumiteľné a použiteľné len vtedy, ak sú informácie rozčlenené podľa jednotlivých daňových jurisdikcií.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom zabezpečiť, aby prípady nedodržania predpisov boli sprístupnené verejnosti, by štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti mali skontrolovať, či správa s informáciami o dani z príjmu bola predložená a prezentovaná v súlade s požiadavkami tejto smernice a sprístupnená na webovom sídle príslušného podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku.

(11)  S cieľom zabezpečiť, aby prípady nedodržania predpisov boli sprístupnené verejnosti, by štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti mali skontrolovať, či správa s informáciami o dani z príjmu bola predložená a prezentovaná v súlade s požiadavkami tejto smernice a sprístupnená na webovom sídle príslušného podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku a či zverejnené informácie zodpovedajú auditovaným finančným informáciám podniku v časových lehotách stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)   Prípady porušenia povinnosti podávania správ s informáciami o dani z príjmu zo strany podnikov a pobočiek, čo má za následok sankcie stanovené členskými štátmi podľa smernice 2013/34/EÚ, by sa mali uviesť vo verejnom registri, ktorý spravuje Európska komisia. Tieto sankcie by mohli okrem iného zahŕňať správne pokuty alebo vylúčenie z verejných výziev na predkladanie ponúk a z prideľovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Únie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom stanoviť určité daňové jurisdikcie, pre ktoré by sa mala uvádzať vysoká úroveň podrobnosti, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vypracovanie spoločného zoznamu Únie týchto daňových jurisdikcií. Tento zoznam by sa mal vypracovať na základe určitých kritérií identifikovaných na základe prílohy 1 k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie [COM(2016) 24 final]. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila počas svojej prípravnej práce primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby tieto konzultácie uskutočnila v súlade so zásadami uvedenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva, ako ju schválili Európsky parlament, Rada a Komisia a ktorá čaká na formálne podpísanie. V snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov Európsky parlament a Rada dostávajú všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia skupiny expertov Komisie, ktorá sa zaoberá prípravou delegovaných aktov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 48 b ods. 1, 3, 4 a 6 a článku 48c ods. 5 smernice 2013/34/EÚ by sa mali Komisii udeliť aj vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111a.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Keďže cieľ tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej účinku ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)  Keďže cieľ tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej účinku ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Opatrenie Únie je teda opodstatnené s cieľom riešiť cezhraničný rozmer v situácii, keď existuje agresívne daňové plánovanie alebo dohody o transferovom oceňovaní. Táto iniciatíva reaguje na obavy, ktoré vyjadrili zainteresované strany v súvislosti s potrebou riešiť deformácie na jednotnom trhu bez toho, aby bola ohrozená konkurencieschopnosť Únie. Spoločnostiam by nemala spôsobovať neprimeranú administratívnu záťaž, vytvárať ďalšie daňové konflikty ani predstavovať riziko dvojitého zdanenia. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa, aspoň so zreteľom na väčšiu transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(15)  Celkovo je v rámci tejto smernice rozsah zverejňovaných informácií úmerný cieľom zvyšovania verejnej transparentnosti a verejnej kontroly. Usudzuje sa preto, že táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch24 sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(16)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch24 sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov, napríklad vo forme porovnávacej tabuľky. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené na dosiahnutie cieľa tejto smernice a s cieľom zabrániť prípadným opomenutiam a rozporom, pokiaľ ide o vykonávanie členskými štátmi v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

__________________

__________________

24 Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

24 Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby konečné materské podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré majú konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR, ako aj podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré nie sú prepojenými podnikmi a ich čistý obrat presahuje 750 000 000 EUR, každoročne zostavovali a uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu.

Členské štáty vyžadujú, aby konečné materské podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré majú konsolidovaný čistý obrat na úrovni 750 000 000 EUR alebo vyšší, ako aj podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré nie sú prepojenými podnikmi a ich čistý obrat je na úrovni 750 000 000 EUR alebo vyšší, každoročne zostavovali a verejnosti bezplatne sprístupňovali správu s informáciami o dani z príjmu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa s informáciami o dani z príjmu sa sprístupňuje verejnosti na webovom sídle podniku k dátumu jej uverejnenia.

Správa s informáciami o dani z príjmu sa podľa spoločného vzoru bezplatne dostupného v otvorenom dátovom formáte zverejňuje a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V ten istý deň podnik vloží správu aj do verejného registra spravovaného Komisiou.

 

Členské štáty neuplatňujú pravidlá stanovené v tomto odseku v prípade, že takéto podniky sú založené iba na území jedného členského štátu, a nie v inej daňovej jurisdikcii.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby stredne veľké a veľké dcérske podniky uvedené v článku 3 ods. 3 a ods. 4 , na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané konečným materským podnikom, ktorý má konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR a na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu, každoročne uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu uvedeného konečného materského podniku.

Členské štáty vyžadujú, aby dcérske podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané konečným materským podnikom, ktorý má na svojej súvahe v účtovnom roku konsolidovaný čistý obrat na úrovni 40 000 000 EUR alebo vyšší a na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu, každoročne uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu uvedeného konečného materského podniku.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa s informáciami o dani z príjmu sa sprístupňuje verejnosti na webovom sídle dcérskeho podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia.

Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje podľa spoločného vzoru bezplatne dostupného v otvorenom dátovom formáte a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle dcérskeho podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V ten istý deň podnik vloží správu aj do verejného registra spravovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby pobočky, ktoré na ich území otvoril podnik, na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu, každoročne uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu konečného materského podniku uvedeného v tomto článku ods. 5 písm. a).

Členské štáty vyžadujú, aby pobočky, ktoré na ich území otvoril podnik, na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu, každoročne uverejňovali a verejnosti bezplatne sprístupňovali správu s informáciami o dani z príjmu konečného materského podniku uvedeného v tomto článku ods. 5 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa s informáciami o dani z príjmu sa sprístupňuje verejnosti na webovom sídle pobočky alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia.

Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje podľa spoločného vzoru dostupného v otvorenom dátovom formáte a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle pobočky alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V ten istý deň podnik vloží správu aj do verejného registra spravovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 5 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  podnik, ktorý otvoril pobočku, je buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú ovláda konečný materský podnik, na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu a ktorý má konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR, alebo podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý má čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR;

(a)  podnik, ktorý otvoril pobočku, je buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú ovláda konečný materský podnik, na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu a ktorý má na svojej súvahe konsolidovaný čistý obrat na úrovni 750 000 000 EUR alebo vyšší, alebo podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý má čistý obrat na úrovni 750 000 000 EUR alebo vyšší;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 5 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  konečný materský podnik uvedený v písmene a) nemá stredne veľký alebo veľký dcérsky podnik uvedený v odseku 3.

(b)  konečný materský podnik uvedený v písmene a) nemá stredne veľký alebo veľký dcérsky podnik uvedený v odseku 3, ktorý už podlieha povinnostiam podávať správu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.   V prípade členských štátov, ktoré neprijali euro, sa suma v národnej mene, ktorá zodpovedá sume uvedenej v odsekoch 1, 3 a 5, vypočíta pomocou výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie a platného v deň nadobudnutia účinnosti tejto kapitoly.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú tieto údaje:

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú v spoločnom vzore a obsahujú tieto údaje rozčlenené podľa daňovej jurisdikcie:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  stručný opis povahy činností;

(a) názov konečného podniku a v náležitých prípadoch zoznam všetkých jej dcérskych spoločností, stručný opis povahy ich činností a ich príslušnú geografickú polohu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  počet zamestnancov;

(b) počet zamestnancov zamestnaných na základe ekvivalentu plného pracovného času;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  neobežný majetok iný ako peňažné prostriedky alebo peňažné ekvivalenty;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  výšku čistého obratu, ktorý zahŕňa obrat dosiahnutý so spriaznenými osobami;

(c)  výšku čistého obratu vrátane rozlišovania medzi obratom dosiahnutým so spriaznenými osobami a obratom dosiahnutým s nepriaznenými osobami;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga)  deklarovaný kapitál;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gb)  informácie, či podniky, dcérske spoločnosti alebo pobočky využívajú referenčné daňové zaobchádzanie z patentových kolónok alebo rovnocenných režimov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa prezentuje informácie uvedené v odseku 2 oddelene za každý členský štát. Ak členský štát tvorí viacero daňových jurisdikcií, tieto informácie sa spoja na úrovni členského štátu.

Správa prezentuje informácie uvedené v odseku 2 oddelene za každý členský štát. Ak členský štát tvorí viacero daňových jurisdikcií, tieto informácie sa uvedú oddelene za každú daňovú jurisdikciu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa musí obsahovať aj informácie uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene za každú daňová jurisdikciu, ktorá bola ku koncu predchádzajúceho účtovného roka uvedená na spoločnom zozname Únie určitých daňových jurisdikcií, ktorý bol vypracovaný podľa článku 48g, pokiaľ správa výslovne nepotvrdzuje, s výhradou zodpovednosti uvedenej v článku 48e nižšie, že prepojené podniky skupiny, ktoré sa riadia zákonmi takejto daňovej jurisdikcie, sa priamo nezapájajú do transakcií s akýmikoľvek prepojenými podnikmi tej istej skupiny, ktorá sa riadi zákonmi niektorého členského štátu.

Správa musí obsahovať aj informácie uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene za každú daňová jurisdikciu mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade iných daňových jurisdikcií správa obsahuje informácie uvedené v odseku 2 v súhrnnej forme.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S cieľom chrániť citlivé obchodné informácie a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž môžu členské štáty povoliť, aby sa jedna alebo viaceré položky informácií uvedené v článku 48c dočasne vynechali zo správy, pokiaľ ide o činnosti v jednej alebo viacerých konkrétnych daňových jurisdikciách, ak sú takej povahy, že by ich zverejnenie vážne poškodilo obchodne postavenie podnikov uvedených v článku 48b ods. 1 a článku 48b ods. 3, na ktoré sa vzťahuje. Takéto vynechanie nebráni správnemu a vyváženému pochopeniu daňového postavenia podniku. Vynechanie sa uvedie v správe spolu s vysvetlením, prečo je to tak, a s odkazom na príslušnú daňovú jurisdikciu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty takéto vynechania podmieňujú predchádzajúcim súhlasom príslušného vnútroštátneho orgánu. Podnik každoročne žiada o nové povolenie od príslušného orgánu, ktorý prijíma rozhodnutie na základe nového posúdenia situácie. Ak vynechané informácie už nespĺňajú požiadavky stanovené v pododseku 3a, bezodkladne sa sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty informujú Komisiu o udelení takejto dočasnej odchýlky a dôverným spôsobom jej zašlú vynechané informácie spolu s podrobným vysvetlením udelenej odchýlky. Komisia každoročne uverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia prijaté od členských štátov a vysvetlenia poskytnuté v súlade s pododsekom 3a.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia overuje, či sa požiadavka stanovená v pododseku 3a náležite dodržiava, a monitoruje používanie takejto dočasnej odchýlky povolenej vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak Komisia po vykonaní posúdenia informácií získaných podľa pododseku 3c dospeje k záveru, že požiadavka stanovená v pododseku 3a nie je splnená, príslušný podnik tieto informácie bezodkladne sprístupni verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia prostredníctvom delegovaného aktu prijme usmernenia s cieľom pomôcť členským štátom vymedziť prípady, keď sa zverejnenie informácií považuje za také, že vážne poškodzuje obchodné postavenie podnikov, ktorých sa týka.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje a sprístupňuje na webovom sídle aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

5.  Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje podľa spoločného vzoru bezplatne dostupného v otvorenom dátovom formáte a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle dcérskeho podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V ten istý deň podnik vloží správu aj do verejného registra spravovaného Európskou komisiou.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov konečného materského podniku uvedeného v článku 48b ods. 1, ktorí konajú v rámci právomocí, ktoré sú im pridelené podľa vnútroštátneho práva, mali kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie vypracovania, uverejnenia a sprístupnenia správy s informáciami o dani z príjmu v súlade s článkami 48b, 48c a 48d.

1.  S cieľom posilniť zodpovednosť voči tretím stranám a zabezpečiť vhodné riadenie členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov konečného materského podniku uvedeného v článku 48b ods. 1, ktorí konajú v rámci právomocí, ktoré sú im pridelené podľa vnútroštátneho práva, mali kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie vypracovania, uverejnenia a sprístupnenia správy s informáciami o dani z príjmu v súlade s článkami 48b, 48c a 48d.

Odôvodnenie

Zmena je potrebná a primeraná na zabezpečenie súladu s odôvodnením č. 10 tohto legislatívneho návrhu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 48g

vypúšťa sa

Spoločný zoznam Únie určitých daňových jurisdikcií

 

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 49 v súvislosti s vypracovaním spoločného zoznamu Únie určitých daňových jurisdikcií. Uvedený zoznam musí vychádzať z posúdenia daňových jurisdikcií, ktoré nespĺňajú tieto kritériá:

 

  transparentnosť a výmena informácií vrátane výmeny informácií na požiadanie a automatickej výmeny informácií o finančných účtoch;

 

(2)   spravodlivá daňová súťaž;

 

(3)   normy, ktoré stanovili G20 a/alebo OECD;

 

(4)   iné relevantné normy vrátane medzinárodných noriem stanovených Finančnou akčnou skupinou.

 

Komisia zoznam pravidelne preskúmava a v prípade potreby ho zmení tak, aby sa zohľadnili nové okolnosti.

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48i – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predkladá správu o plnení povinností podávať správu stanovených v článkoch 48a až 48f a o ich vplyve. Správa musí obsahovať vyhodnotenie toho, či správa s informáciami o dani z príjmu prináša primerané a úmerné výsledky s ohľadom na potrebu zabezpečiť dostatočnú úroveň transparentnosti a potrebu konkurenčného prostredia pre podniky.

Komisia predkladá správu o plnení povinností podávať správu stanovených v článkoch 48a až 48f a o ich vplyve. Správa musí obsahovať vyhodnotenie toho, či správa s informáciami o dani z príjmu prináša primerané a úmerné výsledky a posúdi náklady a prínosy zníženia prahovej hodnoty konsolidovaného čistého obratu, pri prekročení ktorej sú podniky a pobočky povinné podávať správy s informáciami o dani z príjmu. Správa okrem toho vyhodnotí, či je nutné prijať ďalšie doplňujúce opatrenia, s ohľadom na potrebu zabezpečiť dostatočnú úroveň transparentnosti a potrebu zachovať a zabezpečiť konkurenčné prostredie pre podniky a súkromné investície.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48i a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 48ia

 

Najneskôr 4 roky po prijatí tejto smernice a s prihliadnutím na situáciu na úrovni OECD Komisia preskúma a posúdi ustanovenia tejto kapitoly a podá o nich správu, najmä pokiaľ ide o:

 

-   podniky a pobočky povinné podávať správy s informáciami o dani z príjmu, najmä to, či by bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto kapitoly s cieľom zahrnúť veľké podniky, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 4, a veľké skupiny, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 7 tejto smernice;

 

-   obsah správy s informáciami o dani z príjmu, ako sa ustanovuje v článku 48c;

 

-   dočasnú odchýlku ustanovenú v článku 48c ods. 3 pododsekoch 3a až 3f.

 

Komisia správu predloží Európskemu parlamentu a Rade spolu s prípadným legislatívnym návrhom.“.

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48i b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 48ib

 

Spoločný vzor správy

 

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzor, na ktorý sa odkazuje v článku 48b ods. 1, 3, 4 a 6 a v článku 48c ods. 5. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 2.“.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 49 – odsek 3 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3a)  Pred tým, ako Komisia prijme delegovaný akt, musí uskutočniť konzultácie s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami uvedenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z [dátum].“

(3a)  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016* o lepšej tvorbe práva, pričom sa zohľadnia ustanovenia zmlúv a Charty základných práv Európskej únie.“

 

 

________________

 

*Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

Je potrebné zobrať do úvahy ustanovenia zmlúv a Chartu základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 51 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V článku 51 sa odsek 1 nahrádza takto:

Členské štáty ustanovia sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie presadzovania týchto sankcií. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

„Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

 

Členské štáty stanovia aspoň administratívne opatrenia a sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení, ktoré sa prijali v súlade s touto smernicou, podnikmi.

 

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do ... [dátum transpozície] a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa týka týchto ustanovení.

 

Do … [troch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] Komisia zostaví zoznam opatrení a sankcií stanovených každým členským štátom v súlade s touto smernicou.“

 • [1]    Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 62.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Verejné vykazovania podľa jednotlivých krajín (CBCR) týkajúce sa relevantných údajov spoločností je kľúčovým prvkom boja proti medzinárodným daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti tzv. pretekom ku dnu medzi daňovými systémami. Prínosy tejto smernice však zachádzajú oveľa ďalej. Vzhľadom na rastúcu mobilitu a celoeurópske a celosvetové hospodárske činnosti je transparentnosť pri zverejňovaní nevyhnutným predpokladom dôslednej správy a riadenia podnikov a nástrojom na posilnenie sociálnej zodpovednosti podnikov.

V súčasnosti občania nemôžu využívať uverejnené účtovné závierky podnikov dokonca ani na to, aby zistili, či daný nadnárodný podnik pôsobí v ich daňovej jurisdikcii. Keďže nadnárodné podniky sú čoraz zložitejšie a často, žiaľ, menej transparentné, problém sa zhoršuje. Väčšina krajín používa medzinárodné účtovné štandardy. CBCR krajín bude preto nákladovo efektívnym spôsobom na vyvolanie zmeny v celosvetovej transparentnosti podnikov v prospech našich spoločností vrátane občanov, akcionárov, daňových orgánov, investorov, ekonómov a poskytne im prostriedky na to, aby bolo možné brať vlády a nadnárodné podniky na zodpovednosť.

Spravodajcovia sa domnievajú, že táto smernica popri cieľoch v oblasti daňovej a podnikovej zodpovednosti je tiež nástrojom na posilnenie práv pracovníkov na informácie a konzultácie. Verejným vykazovaním sa posilňuje dialóg a podporuje vzájomná dôvera v rámci podnikov, keďže sa tým môžu poskytovať objektívne a spoľahlivé údaje o situácii podnikov a zvyšovať tak informovanosť všetkých zúčastnených strán vrátane zamestnancov o potrebe adaptácie. Podporuje sa tým tiež účasť zamestnancov na prevádzke a budúcnosti podniku a zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.

Európsky parlament už dlho žiada CBCR. Už v roku 2011 prijal pozíciu k vykazovaniu podľa jednotlivých krajín, v ktorej sa uvádza, že kvalita finančného výkazníctva je zásadná pre účinný boj proti daňovým únikom a že by to bolo prínosné aj pre investorov vo všetkých odvetviach, čím by sa na celosvetovej úrovni prispelo k dobrej správe. V roku 2014 sa CBCR stalo súčasťou diskusií v rámci smernice o nefinančnom výkazníctve. A záverom, keď spravodajca pre reformu práv akcionárov Sergio Cofferati presadzoval, aby sa do smernice o účtovníctve vložilo verejné CBCR, Komisia rozhodla, že predloží osobitný návrh týkajúci sa tejto záležitosti formou pozmeňujúceho aktu týkajúceho sa smernice o účtovníctve. Táto zmena smernice o účtovníctve môže zohrávať kľúčovú úlohu pri podnikovom výkazníctve.

Spravodajcovia navrhujú zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o informácie, ktoré by podniky mali poskytovať, a navrhuje tieto hlavné zlepšenia znenia Komisie:

•  Vzhľadom na lepšiu tvorbu právnych predpisov sa treba vyhnúť zavedeniu novej kategórie podnikov a skupín. Táto zmena smernice o účtovníctve by mala by byť v súlade s logikou smernice o účtovníctve. Prahové hodnoty pre mikropodniky a malé, stredné a veľké podniky boli stanovené už dávno. Táto koncepcia sa zaviedla štvrtou smernicou o práve obchodných spoločností v roku 1978. Doposiaľ Komisia uspokojivo neodôvodnila potrebu zaviesť novú prahovú hodnotu. Keďže MSP nemajú zdroje na to, aby investovali do štruktúr schránkových spoločností s cieľom umelo presúvať zisky, v porovnaní s nadnárodnými podnikmi sú zatlačené do konkurenčnej nevýhody. S cieľom zabezpečiť zdravý jednotný trh je nevyhnutné vytvoriť spoločný systém podnikového vykazovania, ktorý by bol spravodlivý, účinný, transparentný a rast podporujúci a založený na zásade, že zisky by mali byť zdanené v krajine, kde boli vytvorené. Na veľké skupiny vymedzené v článku 3 ods. 7 a na všetky veľké podniky vymedzené v článku 3 ods. 4 by sa preto mali vzťahovať nové požiadavky na sprístupnenie údajov.

•  Spravodajcovia sa domnievajú, že by nebolo vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tejto smernice na informácie o členských štátoch EÚ a daňových rajoch, a preto navrhujú, hoci v zásade nie sú proti myšlienke čierneho zoznamu EÚ daňových rajov vytvoreného na základe jasných kritérií, aby nadnárodné spoločnosti poskytovali informácie o svojich činnostiach za každú jurisdikciu, v ktorej pôsobia, a to aj mimo Európskej únie. Zverejnenie takýchto informácií nepredstavuje sankciu pre nespolupracujúce jurisdikcie, ale skôr nevyhnutný predpoklad pre tých, ktorí pôsobia na dobre fungujúcom jednotnom trhu.

•  S cieľom posilniť verejnú kontrolu a celosvetovú transparentnosť podnikov sa spravodajcovia domnievajú, že nadnárodné spoločnosti by mali zverejňovať relevantné informácie týkajúce sa všetkých krajín sveta, kde pôsobia, aby sa dane platili tam, kde zisky skutočne vznikajú. Spravodajcovia žiadajú, aby sa neagregované údaje sprístupňovali v súlade so súdržnosťou politík EÚ v záujme rozvoja, a to s cieľom podporiť dodržiavania daňových predpisov a poskytnúť rozvojovým krajinám účinnú pomoc pri získaní prístupu k ich daňovým príjmom.

  Spravodajcovia považujú za dôležité, aby formát uverejňovania umožňoval porovnanie údajov, a preto navrhli štandardizácia formátu dokumentov pri vykazovaní v prípade všetkých podnikov patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Na záver, spravodajcovia by radi zdôraznili, že na riadne fungovanie jednotného trhu je dôležitý koordinovaný a harmonizovaný prístup k realizácii systémov podnikového vykazovania. V tejto súvislosti by spravodajcovia chceli opätovne zdôrazniť, že väčšia transparentnosť činností nadnárodných podnikov je kľúčom na ukončenie presunu ziskov, ku ktorému dochádza viacerými mechanizmami, ako sú schránkové spoločnosti, patentové kolónky a transferové oceňovanie, ako aj kľúčom na ukončenie praktík nezdravej daňovej konkurencie medzi právnymi systémami, ktoré sa príliš často použili v neprospech občanov, najmä daňových poplatníkov, zamestnancov a MSP.

MENŠINOVÉ STANOVISKO,

ktoré vyjadrené v súlade s článkom 52a ods. 4 rokovacieho poriadku vyjadrili Bernard Monot a Gilles Lebreton

Vykazovanie podľa jednotlivých krajín je súčasťou prístupu, ktorý podporujeme od samého začiatku: čiže boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým únikom. Najmä preto sme hlasovali za obe správy výboru TAXE, za texty požadujúce automatickú výmenu záväzných stanovísk, boj proti hybridným nesúladným dohodám a 4 dohovory v oblasti automatickej výmeny informácií (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, San Maríno, Monako).

Vykazovanie podľa jednotlivých krajín je potrebným nástrojom. Domnievame sa však, že zverejnenie informácií vytvára nadmernú konkurenčnú nevýhodu, a to na úkor európskych podnikov. V skutočnosti by mal čínsky konkurent bez sídla v Únii napríklad prístup k citlivým obchodným a finančným údajom, a to bez protihodnoty.

Odchýlky, ktoré sa navrhujú v tomto znení, sú len obmedzené, a podľa nášho názoru sú nedostatočné, najmä vzhľadom na to, že údaje v tretích krajinách sa predkladajú rozčlenené.

Podporujeme automatizovanú výmenu údajov medzi daňovými správami, čo by umožnilo identifikovať situácie, keď podnik nezaplatí svoje dane tam, kde vykonáva svoju činnosť, a v prípade potreby uskutočňovať daňové kontroly na vymáhanie dlžnej sumy zo základu dane, ktorý bol nenáležite presunutý.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Pán Pavel Svoboda

predseda

Výbor pre právne veci

BRUSEL

Pán Roberto Gualtieri

predseda

Výbor pre hospodárske a menové veci

BRUSEL

Vec:  Stanovisko k právnemu základu Komisiou predloženého návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie určitých informácií o dani z príjmov podnikov a pobočiek (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci 10. januára 2017 z vlastnej iniciatívy rozhodol v súlade s článkom 39 ods. 3 rokovacieho poriadku, že poskytne stanovisko k tomu, či právny základ navrhovaný Komisiou, konkrétne článok 50 ods. 1 ZFEÚ, je správnym právnym základom pre návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie určitých informácií o dani z príjmov podnikov a pobočiek, alebo by návrh mal naopak vychádzať z iného právneho základu, napríklad z článku 115 ZFEÚ.

I. Súvislosti

Komisia prijala 12. apríla 2016 návrh na zmenu smernice 2013/34/EÚ (ďalej len „smernica“)[1]. Návrh ukladá nadnárodným skupinám EÚ a tretích krajín s celkovými príjmami presahujúcimi 750 miliónov EUR ročne povinnosť vypracovať a uverejniť výročnú správu o dani z príjmu.

Podľa dôvodovej správy priloženej k návrhu si zdravý jednotný trh vyžaduje, aby spoločnosti platili dane v krajine, v ktorej vytvárajú zisky. Jav agresívneho daňového plánovania túto zásadu narúša. Komisia sa domnieva, že v boji proti tejto praxi môže pomôcť verejná kontrola. Okrem toho Komisia vysvetľuje, že týmto návrhom sa dopĺňajú súčasné požiadavky na finančné výkazníctvo podnikov a pokiaľ ide, napríklad, o ich účtovné závierky, návrh do týchto požiadaviek nezasahuje.

II. Príslušné články zmluvy

Právny základ, ktorý navrhla Komisia, je článok 50 ods. 1 ZFEÚ. Články 50 ods. 1 a 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ znejú takto:

Článok 50

(pôvodný článok 44 Zmluvy o ES)

1. Na dosiahnutie slobody usadiť sa v určitej činnosti Európsky parlament a Rada vydajú smernice v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom.

2. Európsky parlament, Rada a Komisia si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z predchádzajúcich ustanovení, a to najmä:

(...)

g) v potrebnej miere koordinujú ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, ako sa to vyžaduje v členských štátoch od spoločností alebo firiem v zmysle druhého pododseku článku 54 s cieľom zabezpečiť rovnocenné záruky v celej Únii;(...)

Článok 115 ZFEÚ znie takto:

Článok 115

(pôvodný článok 94 Zmluvy o ES)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného

trhu.

III. Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Výber právneho základu je dôležitý, pretože Únia je ústavne založená na zásade udelenia právomocí a jej inštitúcie môžu konať iba v súlade s mandátom, ktorý sa ustanovuje zmluvou[2]. Takže výber právneho základu nie je ľubovoľný.

Niektoré zásady vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výberu právneho základu. Po prvé, vzhľadom na dôsledky právneho základu z hľadiska vecnej pôsobnosti a postupu má voľba správneho právneho základu ústavný význam[3]. Po druhé, voľba právneho základu pre opatrenie EÚ sa musí zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu. Tieto faktory zahŕňajú najmä cieľ a obsah opatrenia[4]. Skutočnosť, že sa inštitúcia chce výraznejšie podieľať na prijatí daného opatrenia, práca vykonaná v iných ohľadoch vo sfére činnosti, na ktorú sa opatrenie vzťahuje, a kontext, v ktorom sa opatrenie prijalo, nie sú rozhodujúce[5].

Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu

[6].

IV. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Z odôvodnení návrhu je jasné, že jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu dane z príjmov právnických osôb a podporiť sociálnu zodpovednosť podnikov tým, že sa určitým spoločnostiam uloží povinnosť zverejňovať informácie, pokiaľ ide o ich dane z príjmu.

V bode odôvodnenia 12 návrhu sa uvádza, že táto smernica má za cieľ zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu dane z príjmov právnických osôb tým, že upraví existujúci právny rámec týkajúci sa povinností, ktoré sú uložené spoločnostiam a podnikom v súvislosti so zverejňovaním správ na účely ochrany záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle článku 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ.

V bode odôvodnenia 5 sa uvádza, že „posilnená verejná kontrola daní z príjmu právnických osôb platených nadnárodnými podnikmi, ktoré vykonávajú činnosti v Únii, je zásadným prvkom ďalšieho zvyšovania sociálnej zodpovednosti podnikov, prispievania k blahobytu prostredníctvom daní, podpory spravodlivejšej daňovej súťaže v Únii prostredníctvom lepšie informovanej verejnej rozpravy a obnovenia dôvery verejnosti v spravodlivosť vnútroštátnych daňových systémov.“ Túto verejnú kontrolu možno dosiahnuť prostredníctvom správ s informáciami o dani z príjmu.

V bode odôvodnenia 9 sa vysvetľuje, ako by sa informácie mali členiť podľa jednotlivých členských štátov s cieľom zabezpečiť takú podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky prispievajú k blahobytu v každom členskom štáte.

V bode odôvodnenia 10 sa vysvetľuje režim zodpovednosti členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov zriadených v navrhovanej smernici s cieľom posilniť zodpovednosť voči tretím stranám a zabezpečiť vhodné riadenie.

V bode odôvodnenia 11 sa audítorom alebo audítorským spoločnostiam ustanovuje povinnosť skontrolovať, či bola správa predložená a prezentovaná v súlade s požiadavkami navrhovanej smernice, s cieľom zabezpečiť, aby boli prípady nedodržania predpisov sprístupnené verejnosti.

Obsah navrhovanej smernice spočíva v prvom rade v povinnosti veľkých spoločností a pobočiek vypracúvať správy s informáciami o dani z príjmu obsahujúce všeobecné informácie rozdelené podľa jednotlivých krajín, ktoré majú byť uverejnené v registri a na webovej stránke spoločnosti. Návrh svojím obsahom potvrdzuje zámer posilniť transparentnosť, verejnú kontrolu a sociálnu zodpovednosť podnikov.

V záujme dosiahnutia vyššie uvedeného cieľa Komisia navrhuje vložiť do smernice o účtovníctve novú kapitolu (kapitola 10a). Požaduje sa, aby všetky podniky EÚ a pobočky podnikov z tretích krajín pôsobiace v EÚ, ktoré majú konsolidovaný obrat vyšší ako 750 000 000 EUR, každoročne vypracovali a uverejnili správu s informáciami o dani z príjmu (článok 48b).

Informácie, ktoré majú byť zahrnuté v správe, sa týkajú povahy činností, počtu zamestnaných osôb, čistého vytvoreného obratu (vrátane obratu vytvoreného s tretími stranami a medzi spoločnosťami v rámci skupiny), zisku dosiahnutého pred zdanením, výšky splatnej dane z príjmu v danej krajine v dôsledku zisku dosiahnutého v bežnom roku, výšky dane z príjmov právnických osôb vykonané v priebehu tohto roka a výšky akumulovaných ziskov (článok 48c ods. 2).

Poskytnuté informácie musia byť rozčlenené podľa jednotlivých krajín pre každý členský štát, v ktorom podnik vykonáva svoju činnosť, a každú jurisdikciu, ktorá je uvedená na tzv. spoločnom zozname Únie určitých daňových jurisdikcií, a pre ostatné časti sveta musia byť rozčlenené na súhrnnom základe (článok 48c ods. 3 a článok 48g).

Správa má byť uverejnená v obchodnom registri a zostať prístupná na webovej stránke podniku po dobu najmenej piatich po sebe idúcich rokov (článok 48d).

V. Stanovenie vhodného právneho základu

Článok 50 ods. 1 ZFEÚ poskytuje zákonodarcom právny základ, aby mohli prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu prijať smernice zamerané na dosiahnutie slobody usadiť sa v určitej činnosti. Článok 50 ods. 2 ZFEÚ obsahuje neúplný zoznam prípadov, v ktorých sa uplatňuje konkrétne tento právny základ. Článok 50 ods. 2 písm. g) má význam z hľadiska uvedených účelov, pretože stanovuje, že zákonodarcovi majú vykonávať povinnosti, ktoré im boli pridelené, pokiaľ ide o právo usadiť sa, pričom „ (...) v potrebnej miere koordinujú ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, ako sa to vyžaduje v členských štátoch od spoločností alebo firiem v zmysle druhého pododseku článku 54 s cieľom zabezpečiť rovnocenné záruky v celej Únii.“

Na tomto právnom základe bolo prijaté značné množstvo smerníc o práve obchodných spoločností s cieľom chrániť záujmy spoločníkov a tretích osôb[7], a to i v prípade, ak sa to týka požiadavky na zverejňovanie informácií, a predovšetkým na ich sprístupňovanie verejnosti[8].

V podobnom duchu, ako už bolo podrobne opísané v časti IV tohto dokumentu, je cieľom a obsahom tohto návrhu najmä posilniť verejnú kontrolu dane z príjmu právnických osôb platenej nadnárodnými podnikmi vykonávajúcimi činnosť v Únii tým, že sa od spoločností, ktorých ročný obrat presahuje určitú prahovú hodnotu, požaduje, aby vypracúvali a zverejňovali správy o ročnej dani z príjmov.

Konkrétnejšie sa v bode odôvodnenia 12 návrhu uvádza, že táto smernica má za cieľ „zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu dane z príjmov právnických osôb tak, že upraví existujúci právny rámec týkajúci sa povinností, ktoré sú uložené spoločnostiam a podnikom v súvislosti s uverejňovaním správ na účely ochrany záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle článku 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ“.

Podľa navrhovanej smernici teda zrejme existuje spojitosť medzi transparentnosťou a verejnou kontrolou, ktoré sleduje ako svoj cieľ, a záujmami „spoločníkov a tretích osôb“, ktorí ťažia zo záruk, ktoré sa majú prijať na základe článku 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ. To znamená, že i) pojem „spoločníci a tretie osoby“ sa rozširuje na širokú verejnosť, a teda siaha nad rámec tých, ktorí sú osobitne v zmluvnom alebo predzmluvnom vzťahu so spoločnosťou alebo sú priamo ovplyvnení predmetom jej podnikania, a že ii) návrh skutočne slúži záujmom týchto „spoločníkov a tretích osôb“. Takže navrhovaná smernica je v plnom súlade s požiadavkami na zverejňovanie informácií, ktoré sú už uložené v smernici 2013/34.

Vzhľadom na vyššie uvedené by sa teda malo preskúmať, či i) pojem „spoločníci a tretie osoby“ v článku 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ možno rozšíriť na verejnosť a či ii) návrh skutočne chráni záujmy takto vymedzených spoločníkov a tretích osôb.

Pokiaľ ide o prvú otázku, možno dospieť k záveru, že podľa judikatúry Súdneho dvora sa pojem „tretie osoby“, tak ako je použitý v článku 50 ods. 2 písm. g), neobmedzuje len na osoby v priamom zmluvnom alebo predzmluvnom vzťahu so spoločnosťou, ale že sa vzťahuje okrem iného na konkurentov daných spoločností a v širšom zmysle aj na verejnosť.

V súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Verband deutscher Daihatsu-Händler, na ktorý sa odkazuje bod odôvodnenia 12 navrhovanej smernice, pojem „tretie osoby“ treba chápať širšie:

„[Samotné znenie článku] 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ sa odkazuje na potrebu chrániť záujmy „tretích osôb“ vo všeobecnosti bez toho, aby sa rozlišovali alebo vyčleňovali akékoľvek kategórie patriace do rozsahu pôsobnosti uvedeného termínu.“ (pridaný dôraz)[9].

Súdny dvor dodal, že tento doslovný výklad bol potvrdený cieľom odstrániť obmedzenia brániace slobode usadiť sa, „ktorá je v zmluve udelená veľmi všeobecný spôsobom“.[10]

Súdny dvor v predmetnom rozsudku rozhodol, že článok 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ je vhodným právnym základom pre požiadavku poskytovať informácie všetkým tretím stranám, ktoré nie sú alebo nemôžu byť dostatočne oboznámené s účtovnou a finančnou situáciou spoločnosti[11].

V rozsudku

Axel Springer Súdny dvor uviedol, že „sa pojem tretie osoby v zmysle tohto článku vzťahuje na všetky tretie osoby.“[12]

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Texdata Software GmbH uznal, že neexistuje žiadna požiadavka, aby ochrana „tretích osôb“ bola v podradenom či doplnkovom vzťahu k ochrane „spoločníkov“. Týmto pádom dokonca aj ustanovenia týkajúce sa zverejňovania informácií zameraných „predovšetkým na poskytovanie informácií tým, ktorí nie sú alebo nemôžu byť dostatočne oboznámení s účtovnou a finančnou situáciou spoločnosti“, patria do pôsobnosti článku 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ. [13]

Pokiaľ ide o otázku toho, či návrh skutočne chráni záujmy verejnosti, treba v prvom rade pripomenúť, že práve verejnosť ťaží výhody z toho, že spoločnosti dodržiavajú daňové zákony a vyhýbajú sa nenáležitému presunu ziskov, pretože blahobyt a bezpečnosť verejnosti sa zabezpečuje prostredníctvom verejných politík, ktoré sú vo veľkej miere financované z daní.

Po druhé, verejná dostupnosť informácií o dani z príjmu v každom členskom štáte umožní verejnú kontrolu dodržiavania daňových zákonov, ako aj spoločenskú a politickú diskusiu o správnej úrovni daní (základ a sadzby), a to i pri porovnaní sadzieb s inými daňovými jurisdikciami v Únii. To bude na druhej strane zrejme odrádzať najmä veľké spoločnosti, ktoré sú závislé od svojej dobrej povesti, ktorá je súčasťou ich značky, od obchádzania daňových zákonov alebo iného vyhýbania sa daňovým predpisom.

Ochrana, ktorá bola takto poskytnutá verejnosti, tiež patrí do rozsahu pojmu „záujem“ v zmysle článku 50 ods. 2 písm. g), ktorý Súdny dvor na základe rovnakej logiky, akú požil pri vymedzení pojmu „tretie osoby“, vykladá širšie. Predovšetkým tento termín nevyžaduje, aby bolo dotknuté právo či osobitný záujem tretej strany, ktorá je v priamom vzťahu s predmetom podnikania alebo činnosťami spoločnosti[14].

Zdá sa teda vhodné navrhnúť, aby boli záujmy verejnosti chránené aj tým, že by mali prístup k informáciám o daniach z príjmov veľkých spoločností v členských štátoch, v rámci pôsobnosti článku 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ.

Jednoznačne teda vyplýva, že pokiaľ ide o koordináciu existujúceho právneho rámca týkajúceho sa povinností, ktoré boli uložené spoločnostiam a pobočkám, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu na účely ochrany spoločníkov a tretích osôb, cieľ a obsah návrhu zodpovedajú článku 50 ods. 1 ZFEÚ. Tento záver neoslabuje ani skutočnosť, že daňové orgány budú mať nepriamy úžitok z tejto povinnej transparentnosti. V každom prípade článok 50 a nasledujúce články ZFEÚ na rozdiel od článku 114 ods. 2 ZFEÚ neobsahuje výnimku z fiškálnych ustanovení.

Navyše zmluvy neobsahujú žiaden právny základ, ktorý by bol špecifickejší než článok 50 ods. 1 ZFEÚ v súvislosti s článkom 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ. Celý systém všeobecnej harmonizácie vnútorného trhu ustanovený článkami 114 a 115 ZFEÚ je výslovne podriadený iným uplatniteľným právnym základom, a preto sa nevzťahuje na tento prípad nezávisle od toho, či by doložka o výnimke v článku 114 ods. 2 ZFEÚ inak umožnila odvolať sa na článok 115 ZFEÚ (článok 115 ZFEÚ je „bez toho, aby bol dotknutý článok 114“, ktorý sa zase uplatňuje, „pokiaľ zmluvy neustanovujú inak“.) [15]

Použitie článku 50 ods. 1 ZFEÚ ako právny základ vylučuje články 114 a 115 ZFEÚ, ale len pre úplnosť sa zdá byť vhodné poskytnúť krátku analýzu návrhu vzhľadom na článok 115 ZFEÚ. V článku 115 ZFEÚ sa Rade priznáva právomoc „vydá[vať] smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu“. Na rozdiel od článku 114 ZFEÚ neobsahuje žiadne vylúčenie z fiškálnych ustanovení. Preto môže byť použitý ako právny základ pre legislatívne akty v oblasti priameho zdaňovania[16], pokiaľ majú vnútroštátne právne predpisy, ktoré majú byť harmonizované, priamy vplyv na vnútorný trh, z čoho vyplýva potreba harmonizácie.

Aj keď je súčasný návrh politicky prepojený so smernicou Rady (EÚ) 2016/881, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní[17], a ktorú Rada prijala 25. mája 2016, cieľ a obsah obidvoch nástrojov sa líšia. Smernica 2016/881 vychádza z článkov 113 a 115 ZFEÚ. Je zjavné, že jej účelom je zlepšiť spoluprácu medzi daňovými orgánmi členských štátov. Koordinuje prenos informácií medzi príslušnými orgánmi tým, že ukladá členským štátom isté povinnosti. [18]Okrem toho ukladá daňovým orgánom EÚ povinnosť výmeny 12 informácií, z ktorých niektoré obsahujú dôverné obchodné informácie. Naproti tomu účelom predmetného návrhu Komisie nie je zlepšiť administratívnu spoluprácu daňových orgánov, ale posilniť transparentnosť a verejnú kontrolu dane z príjmov právnických osôb a podnietiť sociálnu zodpovednosť podnikov tým, že sa určitým spoločnostiam ukladá povinnosť zverejňovať informácie o svojej dani z príjmov. Okrem výšky zaplatených daní sa v návrhu na verejné oznamovanie podľa jednotlivých krajín vyžaduje, aby nadnárodné podniky zverejnili šesť ďalších informácií s cieľom zabezpečiť také podrobné údaje, ktoré občanom umožnia lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky prispievajú k blahobytu v každom členskom štáte.

VI. Záver

Vzhľadom na uvedenú analýzu tvorí článok 50 ods. 1 ZFEÚ vhodný právny základ pre návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami.

V súlade s tým Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 12. januára 2017 rozhodol 10 hlasmi za, pričom jeden člen sa zdržal hlasovania[19], že článok 50 ods. 1 ZFEÚ tvorí vhodný právny základ pre návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami.

S úctou

Pavel Svoboda

 • [1]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
 • [2]  Stanovisko č. 2/00 zo 6. decembra 2001, Kartagenský protokol, EU:C:2001:664, bod 3; Stanovisko č. 1/08 z 30. novembra 2009, Všeobecná dohoda o obchode so službami, EU:C:2009:739, bod 110.
 • [3]  Stanovisko č. 2/00 zo 6. decembra 2001, Kartagenský protokol, EU:C:2001:664, bod 5; Stanovisko č. 1/08 z 30. novembra 2009, Všeobecná dohoda o obchode so službami, EU:C:2009:739, bod 110.
 • [4]  Pozri okrem iného rozsudok z 25. februára 1999, Európsky parlament v. Rada, spojené veci C-164/97 a C-165/97, EU:C:1999:99, bod 16; Rozsudok z 30. januára 2001, Španielsko v. Rada, vec C-36/98, EU:C:2001:64, bod 59; rozsudok z 12. decembra 2002, Komisia v. Rada, vec C-281/01, EU:C:2002:761, body 33 – 49; rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia v. Rada, vec C-338/01, EU:C:2004:253, bod 55.
 • [5]  Pozri rozsudok z 4. apríla 2000, Komisia v. Rada, vec C-269/97, EU:C:2000:183, bod 44.
 • [6]  Stanovisko č. 2/00 zo 6. decembra 2001, Kartagenský protokol, EU:C:2001:664, bod 5.
 • [7]  Pozri najmä šiestu, jedenástu a dvanástu smernicu o práve obchodných spoločností 82/891/EHS (Ú. v. EÚ L 378, 31.12.1982, s. 47), 89/666/EHS (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36) a 89/667/EHS (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 40); Smernica 2006/43/EC o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87); Smernica 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17), smernica 2011/35/EÚ o zlúčení a splynutí akciových spoločností (Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 1), smernica 2012/30/EÚ o koordinácii záruk týkajúcich sa kapitálových požiadaviek pre verejné podniky (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 74).
 • [8]  Smernica 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11).
 • [9]  Rozsudok zo 4. decembra 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler, vec C-97/96, EU:C:1997:581, bod 19.
 • [10]  Tamže, bod 21.
 • [11]  Tamže, bod 20.
 • [12]  Rozsudok z 23. septembra 2004, Axel Springer AG, spojené veci C-435/02 a C-103/03, EU:C:2004:552, bod 34.
 • [13]  Rozsudok z 26. Septembra 2013, Texdata Software GmbH, vec C-418/11, EU:C:2013:588, bod 54.
 • [14]  Axel Springer AG, vyššie uvedený, bod 35.
 • [15]  Pozri rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia v. Rada, vec C-338/01, EU:C:2004:253, body 59 – 60.
 • [16]  Na účely nepriameho zdaňovania je špecifickejším právnym základom článok 113 ZFEÚ.
 • [17]  Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 8.
 • [18]  V tomto smere pozri rozsudok z 27. septembra 2007, Twoh International, vec C-184/05, EU:C:2007:550, bod 31.
 • [19]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (spravodajca), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka .

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (28.4.2017)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elly Schlein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament už dlho žiada verejné vykazovanie správ podľa jednotlivých krajín ako kľúčový nástroj boja proti medzinárodným daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Transparentnosť je základným prvkom, zverejňovanie príslušných informácií o daniach zo strany nadnárodných spoločností by mohli predstavovať zlom, a to nielen pre Európu. Príjmy z daní právnických osôb predstavujú významný podiel národného dôchodku rozvojových krajín, čo znamená, že práve tieto krajiny sú obzvlášť postihnuté vyhýbaním sa daňovým povinnostiam zo strany nadnárodných spoločností. Napríklad, podľa zistení skupina odborníkov na vysokej úrovni Africkej únie pre nezákonné finančné toky stráca africký kontinent v dôsledku nezákonného odlivu finančných prostriedkov ročne viac ako 50 miliárd USD.

Návrh Komisie však v súčasnej podobe nezodpovedá tomu, čo je potrebné na úplné odstránenie nepriehľadnosti, ktorá umožňuje nadnárodným spoločnostiam vyhýbať sa plateniu daní v niektorých z najchudobnejších krajín sveta. Z povinnosti podávať správy podľa jednotlivých krajín v rámci EÚ, pričom zo všetkých tretích krajín sa zverejňujú súhrnné údaje, vyplýva zbytočnosť a nevhodnosť návrhu pre rozvojové krajiny, pretože by neboli schopné získať akékoľvek osobitné informácie z príslušnej krajiny. Okrem neschopnosti účinne bojovať proti daňovým únikom by súčasný návrh zároveň stál v protiklade k záväzku EÚ k súdržnosti politík v záujme rozvoja.

Spravodajkyňa žiada, aby sa zverejňovali aj nesúhrnné údaje zo všetkých tretích krajín, v ktorých nadnárodné spoločnosti pôsobia, čo skutočne pomôže rozvojovým krajinám v boji proti daňovým únikom a pri získavaní primeraných verejných príjmov. Okrem toho, nižšia hraničná hodnota pre spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje podávanie správ, by umožnila sprístupniť viac údajov o aktivitách nadnárodných spoločností, a do zverejňovania by sa mali zahrnúť aj niektoré dôležité prvky (ako napríklad aktíva a tržby), aby sa vytvoril jasný obraz o aktivitách spoločností na celom svete.

Aféra s dokumentmi Panama Papers jasne ukazuje, že daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam predstavujú globálne problémy, ktoré vyrieši iba globálna odozva, a že nepresvedčivé pokusy o ich riešenie sú odsúdené na neúspech. Iba silný záväzok k spravodlivému zdaňovaniu a súlad medzi politikami EÚ umožnia účinne bojovať proti chudobe a nerovnosti v Európe a na celom svete.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre právne veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejnosť by mala mať možnosť kontrolovať všetky činnosti skupiny, ak niektoré podniky zo skupiny pôsobia v Únii. V prípade skupín, ktoré vykonávajú činnosti v Únii iba prostredníctvom dcérskych podnikov alebo pobočiek, by tieto dcérske podniky a pobočky mali uverejňovať a sprístupňovať správu konečného materského podniku. Z dôvodu proporcionality a účinnosti by však povinnosť uverejňovať a sprístupňovať správu mala byť obmedzená na stredné alebo veľké dcérske podniky usadené v Únii, prípadne na pobočky porovnateľnej veľkosti otvorené v členskom štáte. Rozsah pôsobnosti smernice 2013/34/EÚ by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom rozšíriť na pobočky otvorené v členskom štáte podnikom, ktorý je usadený mimo Únie.

(6)  Verejnosť by mala mať možnosť kontrolovať všetky činnosti skupiny, ak niektoré podniky zo skupiny pôsobia v Únii aj mimo nej. Nadnárodné podniky majú prevádzky po celom svete a ich podnikateľské správanie má významný vplyv na rozvojové krajiny, ktoré vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb postihuje osobitne. Zmysluplné rozčlenené verejné vykazovanie podľa jednotlivých krajín z každej krajiny a jurisdikcie je nevyhnutné, aby sa občanom, verejným orgánom a zákonodarcom z týchto krajín umožnilo účinne monitorovať činnosť týchto podnikov a bojovať proti daňovým únikom. Zverejnením týchto informácií by Európska únia zvýšila súdržnosť svojich politík v záujme rozvoja a obmedzila potenciálne systémy vyhýbania sa daňovým povinnostiam v krajinách, kde sa mobilizácia domácich zdrojov identifikovala ako kľúčová zložka rozvojovej politiky Únie a nevyhnutný nástroj na dosiahnutie cieľov programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom zabezpečiť súdržnosť politík v záujme rozvoja by sa mala Únia účinne zaviazať k posilňovaniu transparentnosti v daňových záležitostiach v rámci svojho úsilia zvyšovať financovanie rozvoja v akčnom programe z Addis Abeby v rámci tretej medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom zabezpečiť takú podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky prispievajú k blahobytu v každom členskom štáte, by sa informácie mali členiť podľa jednotlivých členských štátov. S vysokou mierou podrobnosti by navyše mali byť uvedené aj informácie týkajúce sa operácií nadnárodných podnikov, pokiaľ ide o určité daňové jurisdikcie, ktoré predstavujú osobitný problém. Pre všetky ostatné operácie v tretích krajinách by sa informácie mali uvádzať súhrnným spôsobom.

(9)  S cieľom zabezpečiť takú podrobnosť údajov, ktorá občanom umožní lepšie posúdiť, ako nadnárodné podniky prispievajú k blahobytu v každej jurisdikcii, v ktorej pôsobia, a to v Únii i mimo nej, by sa informácie mali členiť podľa jednotlivých jurisdikcií.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa v rámci daňových správ vyčlenila primeraná úroveň ľudských, technických a finančných zdrojov na automatickú výmenu informácií, na spracúvanie údajov a na boj proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Vlády rozvinutých krajín by sa mali zaviazať k automatickej výmene informácií s rozvojovými krajinami, a to vytvorením potrebných dvojstranných výmenných vzťahov.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  S cieľom pomôcť rozvojovým krajinám zlepšovať kapacitu ich daňových správ by im mali členské štáty pomáhať, a to zdieľaním odborných znalostí a najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  Pri podporovaní rozvojových krajín pri budovaní kapacít by sa mal klásť osobitný dôraz na účinné riešenia elektronických platforiem, na ktorých možno predchádzať byrokratickému zaťaženiu, a to najmä pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby konečné materské podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré majú konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR, ako aj podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré nie sú prepojenými podnikmi a ich čistý obrat presahuje 750 000 000 EUR, každoročne zostavovali a uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu.

Členské štáty vyžadujú, aby konečné materské podniky veľkých skupín vymedzených v článku 3 ods. 7, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, a veľké podniky vymedzené v článku 3 ods. 4, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo, ktoré nie sú prepojenými podnikmi, každoročne zostavovali a uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa s informáciami o dani z príjmu sa sprístupňuje verejnosti na webovom sídle podniku k dátumu jej uverejnenia.

Správa s informáciami o dani z príjmu sa podľa spoločného vzoru dostupného v otvorenom dátovom formáte zverejňuje a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V deň uverejnenia správy s informáciami o dani z príjmu podnik takisto vloží túto správu do verejného registra spravovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vyžadujú, aby stredne veľké a veľké dcérske podniky uvedené v článku 3 ods. 3 a ods. 4, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané konečným materským podnikom, ktorý má konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR a na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu, každoročne uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu uvedeného konečného materského podniku.

Členské štáty vyžadujú, aby dcérske podniky, na ktoré sa vzťahuje ich vnútroštátne právo a ktoré sú ovládané konečným materským podnikom, ktorý má konsolidovaný čistý obrat presahujúci 40 000 000 EUR a na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu, každoročne uverejňovali správu s informáciami o dani z príjmu uvedeného konečného materského podniku.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa s informáciami o dani z príjmu sa sprístupňuje verejnosti na webovom sídle dcérskeho podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia.

Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje podľa spoločného vzoru dostupného v otvorenom dátovom formáte a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle dcérskeho podniku alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V deň uverejnenia správy s informáciami o dani z príjmu podnik takisto vloží túto správu do verejného registra spravovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa s informáciami o dani z príjmu sa sprístupňuje verejnosti na webovom sídle pobočky alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia.

Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje podľa spoločného vzoru dostupného v otvorenom dátovom formáte a sprístupňuje verejnosti na webovom sídle pobočky alebo na webovom sídle prepojeného podniku k dátumu jej uverejnenia aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V deň uverejnenia správy s informáciami o dani z príjmu podnik takisto vloží túto správu do verejného registra spravovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Členské štáty uplatňujú pravidlá stanovené v odseku 4 na pobočku len vtedy, ak sú splnené tieto kritériá:

5.   Členské štáty uplatňujú pravidlá stanovené v odseku 4 na pobočku len vtedy, ak podnik, ktorý otvoril pobočku, je buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú ovláda konečný materský podnik, na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu a ktorý má konsolidovaný čistý obrat presahujúci 40 000 000 EUR, alebo podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý má čistý obrat presahujúci 40 000 000 EUR.

(a)  podnik, ktorý otvoril pobočku, je buď prepojeným podnikom skupiny, ktorú ovláda konečný materský podnik, na ktorý sa nevzťahuje právo členského štátu a ktorý má konsolidovaný čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR, alebo podnikom, ktorý nie je prepojený a ktorý má čistý obrat presahujúci 750 000 000 EUR;

 

(b)   konečný materský podnik uvedený v písmene a) nemá stredne veľký alebo veľký dcérsky podnik uvedený v odseku 3.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  stručný opis povahy činností;

(a)  meno alebo mená, stručný opis povahy činností a zemepisná poloha;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48b – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  počet zamestnancov;

(b)  počet zamestnancov zamestnaných na základe ekvivalentu plného pracovného času,

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  hodnota aktív a ročné náklady na udržiavanie týchto aktív;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb)  predaj a nákup;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno b c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bc)  hodnota investícií rozdelených podľa daňovej jurisdikcie;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  výšku čistého obratu, ktorý zahŕňa obrat dosiahnutý so spriaznenými osobami;

(c)  výšku čistého obratu vrátane rozlišovania medzi obratom dosiahnutým so spriaznenými osobami a obratom dosiahnutým s nespriaznenými osobami;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa)  deklarovaný kapitál;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fb)  hmotný majetok iný ako peňažné prostriedky alebo peňažné ekvivalenty;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga)  získané verejné dotácie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gb)  zoznam dcérskych spoločností pôsobiacich v každej jurisdikcii v Únii i mimo nej;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 2 – písmeno g c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gc)  všetky platby v zmysle článku 41 ods. 5 vládam na ročnom základe.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa prezentuje informácie uvedené v odseku 2 oddelene za každý členský štát. Ak členský štát tvorí viacero daňových jurisdikcií, tieto informácie sa spoja na úrovni členského štátu.

Správa prezentuje informácie uvedené v odseku 2 oddelene za každý členský štát. Ak členský štát tvorí viacero daňových jurisdikcií, tieto informácie sa uvedú oddelene za každú daňovú jurisdikciu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa musí obsahovať aj informácie uvedené v odseku 2 tohto článku oddelene za každú daňová jurisdikciu, ktorá bola ku koncu predchádzajúceho účtovného roka uvedená na spoločnom zozname Únie určitých daňových jurisdikcií, ktorý bol vypracovaný podľa článku 48g, pokiaľ správa výslovne nepotvrdzuje, s výhradou zodpovednosti uvedenej v článku 48e nižšie, že prepojené podniky skupiny, ktoré sa riadia zákonmi takejto daňovej jurisdikcie, sa priamo nezapájajú do transakcií s akýmikoľvek prepojenými podnikmi tej istej skupiny, ktorá sa riadi zákonmi niektorého členského štátu.

Správa musí obsahovať aj informácie uvedené v odseku 2 oddelene za každú daňová jurisdikciu mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade iných daňových jurisdikcií správa obsahuje informácie uvedené v odseku 2 v súhrnnej forme.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Správa s informáciami o dani z príjmu sa zverejňuje a sprístupňuje na webovom sídle aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

5.  Správa s informáciami o dani z príjmu sa podľa spoločného vzoru dostupného v otvorenom dátovom formáte zverejňuje a sprístupňuje na webovom sídle aspoň v jednom z úradných jazykov Únie. V deň uverejnenia správy s informáciami o dani z príjmu podnik takisto vloží túto správu do verejného registra spravovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov dcérskych podnikov uvedených v článku 48b ods. 3 tejto smernice a osoby poverené vykonávaním náležitostí zverejňovania podľa článku 13 smernice 89/666/EHS pre pobočku uvedenú v článku 48b ods. 4 tejto smernice, ktoré konajú v rámci právomocí, ktoré sú im pridelené podľa vnútroštátneho práva, mali kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa podľa ich najlepších vedomostí a schopností vypracovala, uverejnila a sprístupnila správa s informáciami o dani z príjmu v súlade s článkami 48b, 48c a 48d.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov dcérskych podnikov uvedených v článku 48b ods. 3 tejto smernice a osoby poverené vykonávaním náležitostí zverejňovania podľa článku 13 smernice 89/666/EHS pre pobočku uvedenú v článku 48b ods. 4 tejto smernice, ktoré konajú v rámci právomocí, ktoré sú im pridelené podľa vnútroštátneho práva, mali kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa vypracovala, uverejnila a sprístupnila správa s informáciami o dani z príjmu v súlade s článkami 48b, 48c a 48d.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 48g a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 48ga

 

Spoločný vzor správy

 

Komisia je oprávnená prijímať vykonávacie akty, ktorými vytvorí spoločný vzor, na ktorý sa odkazuje v článku 48b ods. 1, 3 a 4 a v článku 48c ods. 5. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 50 ods. 2.

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko. Počas prípravy stanoviska prijala spravodajkyňa podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo fyzická osoba

Oxfam

Eurodad

ActionAid

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Referenčné čísla

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

28.4.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Elly Schlein

16.9.2016

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Prerokovanie vo výbore

21.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Judith Sargentini

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE Group

Paavo Väyrynen

ECR Group

Nirj Deva, Eleni Theocharous

GUE/NGL Group

Xabier Benito Ziluaga

PPE Group

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D Group

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE Group

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Referenčné čísla

COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)

Dátum predloženia v EP

12.4.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

28.4.2016

DEVE

28.4.2016

INTA

28.4.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

30.5.2017

INTA

23.5.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Hugues Bayet

15.6.2016

Evelyn Regner

15.6.2016

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

12.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

3.5.2017

 

 

Dátum prijatia

12.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

9

36

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Joëlle Bergeron, Udo Bullmann, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Gilles Lebreton, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, József Szájer, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Axel Voss, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Manuel dos Santos, Pascal Durand, Ashley Fox, Heidi Hautala, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Dominique Bilde, Ana Gomes, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Elly Schlein, Kay Swinburne, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Dátum predloženia

21.6.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

PPE

 

ECR

ALDE

EFDD

Burkhard Balz, Rosa Estaràs Ferragut, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Svoboda, Adam Szejnfeld, József Szájer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Esther de Lange

Ashley Fox, Sajjad Karim, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Kay Swinburne, Kosma Zlotowski

Enrique Calvet Chambon, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Petr Ježek, António Marinho e Pinto, Lieve Wierinck

Joëlle Bergeron

9

-

GUE/NGL

EFDD

Martina Anderson, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Miguel Viegas

David Coburn, Laura Ferrara, Marco Valli

36

0

S&D

 

ECR

ALDE

VERTS/ALE

ENF

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Tibor Szanyi, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Sander Loones, Pirkko Ruohonen-Lerner

Cora van Nieuwenhuizen

Max Andersson, Pascal Durand, Sven Giegold, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania