Postup : 2016/0368(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0228/2017

Předložené texty :

A8-0228/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/09/2017 - 7.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0325

ZPRÁVA     ***I
PDF 636kWORD 75k
21.6.2017
PE 604.644v02-00 A8-0228/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Karima Delli

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0745),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0501/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0228/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  S cílem pročistit legislativní acquis a snížit jeho objem je třeba ho pravidelně analyzovat a identifikovat zastaralé právní předpisy. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti silniční nákladní dopravy, snadno používat.

(2)  S cílem pročistit legislativní acquis a snížit jeho objem je třeba ho pravidelně analyzovat a identifikovat zastaralé právní předpisy. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy, snadno používat.

Odůvodnění

Navrhuje se zrušit legislativní akty v oblasti vnitrozemské vodní dopravy i silniční nákladní dopravy. To by se mělo promítnout i do znění tohoto bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Rada přijala nařízení (EHS) č. 1101/89 v roce 1989. O deset let později Rada přijala nařízení (ES) č. 718/1999, aby bylo zajištěno, že i nadále budou k dispozici příslušné nástroje pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy, a aby byla řízena kapacita loďstva. Uvedené nařízení se týká stejného předmětu jako nařízení (EHS) č. 1101/89, aniž by bylo posledně uvedené nařízení zrušeno.

(3)  Rada přijala nařízení (EHS) č. 1101/89 v roce 1989. O deset let později Rada přijala nařízení (ES) č. 718/1999 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 546/20141a, aby bylo zajištěno, že i nadále budou k dispozici příslušné nástroje pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy, a aby byla řízena kapacita loďstva. Uvedené nařízení se týká stejného předmětu jako nařízení (EHS) č. 1101/89, aniž by bylo posledně uvedené nařízení zrušeno.

 

_______________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 546/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 15).

Odůvodnění

Nařízení 546/2014 se týká předmětu, na který se vztahovalo zrušené nařízení 1101/89. Je proto vhodné nařízení 546/2014 v tomto bodě odůvodnění uvést.

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecný rámec

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise se v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 společně zavázaly k aktualizaci a zjednodušení právních předpisů.

S cílem pročistit legislativní acquis a snížit jeho objem je třeba ho pravidelně analyzovat a identifikovat zastaralé právní předpisy. Zrušení zastaralých právních předpisů je užitečné pro zachování legislativního rámce, který je transparentní a jasný a který mohou členské státy a příslušné zúčastněné strany, v tomto případě v oblasti silniční nákladní dopravy, snadno používat.

Předmět

Nařízením (EHS) č. 1101/89 byla zavedena opatření pro strukturální zlepšení v odvětví vnitrozemských vodních cest pro loďstva provozovaná na propojených sítích vnitrozemských vodních cest v Belgii, Německu, Francii, Lucembursku, Nizozemsku a Rakousku. Cílem uvedeného nařízení bylo snížit nadbytečnou kapacitu loďstev na vnitrozemských vodních cestách pomocí vrakovacích plánů koordinovaných na úrovni Společenství. Toto nařízení pozbylo účinnosti dne 29. dubna 1999, kdy vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 718/1999.

Nařízením (ES) č. 2888/2000 byly mezi členské státy rozděleny kvóty pro těžká nákladní vozidla, které Společenství získalo od Švýcarska na roky 2001 až 2004. Jelikož od roku 2005 již rozdělování kvót mezi členské státy není nutné, nařízení (ES) č. 2888/2000 zastaralo a mělo by být zrušeno.

Nařízením (ES) č. 685/2001 se stanoví pravidla pro rozdělování povolení získaných Společenstvím na základě dohod mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o některých podmínkách pro silniční přepravu zboží a o podpoře kombinované dopravy mezi členské státy. Toto nařízení zastaralo, jelikož Bulharsko a Rumunsko přistoupily k Unii.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka návrh posoudila a doporučuje podpořit zrušení nařízení (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001, jak navrhla Komise.

Rada také navrhuje, aby byl návrh Komise přijat, provedla však dvě změny v odůvodnění, což vede ke zlepšení znění návrhu. Zpravodajka tyto dvě změny předkládá jako pozměňovací návrhy Parlamentu. Pokud tyto dvě změny Parlament přijme, bude moci Rada přijmout postoj Parlamentu v prvním čtení beze změn. Díky tomu by bylo možné vyhnout se třístranným jednáním, která jsou v tomto případě zbytečná.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001

Referenční údaje

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Datum předložení EP

29.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

30.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Susanne Melior, Roberta Metsola

Datum předložení

21.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí