RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 ning määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001

21.6.2017 - (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Karima Delli


Menetlus : 2016/0368(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0228/2017
Esitatud tekstid :
A8-0228/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 ning määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001

Määrus (EÜ) nr 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0745),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0501/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2017. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0228/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Selleks et „puhastada“ õigustikku ja vähendada selle mahtu, on vaja seda korrapäraselt analüüsida ja teha kindlaks vananenud õigusaktid. Vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamine võimaldab säilitada läbipaistva ja selge õigusraamistiku, mida liikmesriikidel ja asjaomastel sidusrühmadel (käesoleval juhul autoveosektor) on lihtne kasutada.

(2)  Selleks et „puhastada“ õigustikku ja vähendada selle mahtu, on vaja seda korrapäraselt analüüsida ja teha kindlaks vananenud õigusaktid. Vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamine võimaldab säilitada läbipaistva ja selge õigusraamistiku, mida liikmesriikidel ja asjaomastel sidusrühmadel (käesoleval juhul siseveeteede- ja autoveosektorid) on lihtne kasutada.

Selgitus

Tehakse ettepanek tunnistada kehtetuks õigusaktid nii siseveeteede- kui ka autoveosektoris. See peaks kajastuma põhjenduse sõnastuses.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Nõukogu võttis 1989. aastal vastu määruse (EMÜ) nr 1101/1989. Kümme aastat hiljem võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 718/1999, et tagada asjakohaste vahendite jätkuva kättesaadavuse siseveetranspordi sektoris ning haldamaks laevastiku mahtu. Kõnealune määrus hõlmas sama sisu nagu määrus (EMÜ) nr 1101/89, mida ei tunnistatud kehtetuks.

(3)  Nõukogu võttis 1989. aastal vastu määruse (EMÜ) nr 1101/1989. Kümme aastat hiljem võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 718/1999, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 546/20141a, et tagada asjakohaste vahendite jätkuv kättesaadavus siseveetranspordi sektoris ning hallata laevastiku mahtu. Kõnealune määrus hõlmas sama sisu nagu määrus (EMÜ) nr 1101/89, mida ei tunnistatud kehtetuks.

 

_______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 546/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks (ELT L 163, 29.5.2014, lk 15).

Selgitus

Määrus (EL) nr 546/2014 hõlmas sama sisu nagu määrus (EMÜ) nr 1101/89, mis tunnistati kehtetuks. Seetõttu on asjakohane mainida määrust (EL) nr 546/2014 põhjenduses.

  • [1]  ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Üldraamistik

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon on 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes kinnitanud oma ühist soovi õigusakte ajakohastada ja lihtsustada.

Selleks et „puhastada“ õigustikku ja vähendada selle mahtu, on vaja seda korrapäraselt analüüsida ja teha kindlaks vananenud õigusaktid. Vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamine võimaldab säilitada läbipaistva ja selge õigusraamistiku, mida liikmesriikidel ja asjaomastel sidusrühmadel (käesoleval juhul autoveosektor) on lihtne kasutada.

Reguleerimisese

Määrusega (EMÜ) nr 1101/89 kehtestati siseveetranspordi sektori struktuurilise tõhustamise kord laevastikele, mis tegutsevad Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburgi, Madalmaade ja Austria üksteisega ühenduses olevates siseveeteede võrgus. Kõnealuse määruse eesmärk oli vähendada siseveeteede laevastike ülemahutavust laevade vanametalliks lammutamise kavade kaudu, mis on ühenduse tasandil kooskõlastatud. Määrus kaotas kehtivuse 29. aprillil 1999, mil jõustus määrus (EÜ) nr 718/1999.

Määrusega (EÜ) nr 2888/2000 jaotati liikmesriikide vahel raskete kaubaveokite kvoodid, mille ühendus sai Šveitsilt ajavahemikuks 2001–2004. Kuna alates 2005. aastast ei ole liikmesriikide vahel enam kvoote vaja jaotada, siis on määrus (EÜ) nr 2888/2000 aegunud ja tuleks kehtetuks tunnistada.

Määruses (EÜ) nr 685/2001 sätestati liikmesriikide vahel selliste lubade jaotamise eeskirjad, mis on ühendusele kättesaadavad vastavalt Euroopa Ühenduse ja Bulgaaria Vabariigi ning Euroopa Ühenduse ja Rumeenia vahel sõlmitud, kaupade autoveo teatavate tingimuste kehtestamist ja kombineeritud veo edendamist käsitlevatele lepingutele. Määrus on aegunud, sest liiduga on ühinenud Bulgaaria ja Rumeenia.

Raportööri seisukoht

Raportöör hindas ettepanekut ja soovitab toetada määruse (EMÜ) nr 1101/89, määruse (EÜ) nr 2888/2000 ja määruse (EÜ) nr 685/2001 kehtetuks tunnistamist komisjoni esitatud kujul.

Ka nõukogu teeb ettepaneku võtta komisjoni ettepanek vastu, ent on põhjendustesse lisanud kaks muudatust, mis muudavad teksti paremaks. Raportöör esitab nimetatud kaks muudatust parlamendi muudatusettepanekutena. Juhul kui parlament võtab nimetatud kaks muudatusettepanekut vastu, võiks nõukogu parlamendi seisukoha vastu võtta esimesel lugemisel ilma muudatusettepanekuteta. Sellega langeks ära vajadus korraldada kolmepoolseid kohtumisi.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1101/89 ning määrused (EÜ) nr 2888/2000 ja (EÜ) nr 685/2001

Viited

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.5.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Susanne Melior, Roberta Metsola

Esitamise kuupäev

21.6.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu