Postupak : 2016/0368(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0228/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0228/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0325

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 623kWORD 75k
21.6.2017
PE 604.644v02-00 A8-0228/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Karima Delli

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0745),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91 Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0501/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 2017. (1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0228/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Radi pročišćivanja i smanjivanja količine pravne stečevine, potrebno ju je redovito analizirati i utvrditi zastarjelo zakonodavstvo. Stavljanje zastarjelog zakonodavstva izvan snage korisno je kako bi se očuvala transparentnost, jasnoća i jednostavnost uporabe zakonodavnog okvira za države članice i relevantne dionike, u ovom slučaju za sektor cestovnog transporta.

(2)  Radi pročišćivanja i smanjivanja količine pravne stečevine, potrebno ju je redovito analizirati i utvrditi zastarjelo zakonodavstvo. Stavljanje zastarjelog zakonodavstva izvan snage korisno je kako bi se očuvala transparentnost, jasnoća i jednostavnost uporabe zakonodavnog okvira za države članice i relevantne dionike, u ovom slučaju za sektor prijevoza unutarnjim plovnim putovima i sektor cestovnog prijevoza tereta.

Obrazloženje

Predlaže se stavljanje izvan snage zakonodavnih akata i u sektoru prijevoza unutarnjim plovnim putovima i sektoru prijevoza tereta. Ta bi se činjenica trebala odražavati u tekstu uvodne izjave.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Vijeće je 1989. donijelo Uredbu (EEZ) br. 1101/89. Nakon deset godina Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 718/1999 radi osiguravanja dostupnosti odgovarajućih alata u sektoru prijevoza unutarnjim plovnim putovima i radi upravljanja kapacitetom flote. Tom je Uredbom obuhvaćen isti predmet kao i Uredbom (EEZ) br. 1101/89, ali potonja Uredba nije stavljena izvan snage.

(3)  Vijeće je 1989. donijelo Uredbu (EEZ) br. 1101/89. Nakon deset godina Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 718/1999, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 546/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1a, radi osiguravanja daljnje dostupnosti odgovarajućih alata u sektoru prijevoza unutarnjim plovnim putovima i radi upravljanja kapacitetom flote. Tom je Uredbom obuhvaćen isti predmet kao i Uredbom (EEZ) br. 1101/89, ali potonja Uredba nije stavljena izvan snage.

 

_______________

 

1a Uredba (EU) br. 546/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 718/1999 o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima (SL L 163, 29.5.2014., str. 15.).

Obrazloženje

U Uredbi br. 546/2014 uvodi se predmet obuhvaćen Uredbom br. 1101/89., koja je stavljena izvan snage. Stoga u uvodnoj izjavi valja spomenuti Uredbu br. 546/2014.

(1)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Opći okvir

Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija u međuinstitucijskom sporazumu o boljem zakonodavstvu od 13. travnja 2016. potvrdili su svoju zajedničku obvezu ažuriranja i pojednostavnjenja zakonodavstva.

Radi pročišćivanja i smanjivanja opsega pravne stečevine, potrebno ju je redovito analizirati i utvrditi zastarjelo zakonodavstvo. Stavljanje zastarjelog zakonodavstva izvan snage korisno je kako bi se očuvala transparentnost, jasnoća i jednostavnost uporabe zakonodavnog okvira za države članice i relevantne dionike, u ovom slučaju za sektor cestovnog prijevoza tereta.

Predmet

Uredbom (EEZ) br. 1101/89 uvedeni su mehanizmi za strukturna poboljšanja u sektoru prijevoza unutarnjim plovnim putovima za flote koje plove na povezanim mrežama unutarnjih plovnih putova Belgije, Njemačke, Francuske, Luksemburga, Nizozemske i Austrije. Svrha te Uredbe bila je smanjiti prekapacitiranost flota unutarnjih plovnih putova, i to rezanjem brodova koordiniranim na razini Zajednice. Uredba je prestala proizvoditi učinke 29. travnja 1999., kada je na snagu stupila Uredba (EZ) br. 718/1999.

Uredbom (EZ) br. 2888/2000 među državama su članicama raspodijeljene kvote za vozila za prijevoz teških tereta koje je Zajednici odobrila Švicarska u razdoblju od 2001. do 2004. godine. Od 2005. više nema potrebe za raspodjelom kvota među državama članicama, čime je Uredba (EZ) br. 2888/2000 postala zastarjela i zbog čega bi je trebalo staviti izvan snage.

Uredbom (EZ) br. 685/2001 utvrđena su pravila za raspodjelu dozvola dostupnih Zajednici među državama članicama na temelju sporazumâ između Europske zajednice i Republike Bugarske te između Europske zajednice i Rumunjske kojima se utvrđuju određeni uvjeti za teretni cestovni prijevoz i promicanje kombiniranog prijevoza. Uredba je postala zastarjela jer su Bugarska i Rumunjska pristupile Uniji.

Mišljenje izvjestiteljice

Izvjestiteljica je ocijenila Prijedlog i preporučuje da se podupre stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89, Uredbe (EZ) br. 2888/2000 i Uredbe (EZ) br. 685/2001, kako predlaže Komisija.

Vijeće također predlaže usvajanje Prijedloga Komisije, ali je predvidjelo dvije izmjene u uvodnim izjavama kojima se poboljšava tekst. Izvjestiteljica te dvije izmjene predlaže kao izmjene EP-a. U slučaju da Parlament usvoji te dvije izmjene, Vijeće bi moglo usvojiti stajalište EP-a u prvom čitanju bez amandmana. Tako bi se izbjegli trijalozi koji u vezi s tim pitanjem nisu posebno potrebni.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001

Referentni dokumenti

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

20.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Susanne Melior, Roberta Metsola

Datum podnošenja

21.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti