JELENTÉS az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

21.6.2017 - (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Karima Delli


Eljárás : 2016/0368(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0228/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0228/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0745),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0501/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 29-i véleményére[1],

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0228/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jogalkotási vívmányok megtisztítása és mennyiségének csökkentése érdekében szükséges annak rendszeres elemzése és az elavult jogszabályok azonosítása. Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése hasznos eszköz a jogalkotási keret átláthatóságának és egyértelműségének megőrzéséhez, valamint ahhoz, e keret könnyen alkalmazható legyen a tagállamok és az érdekelt felek, ebben az esetben az árufuvarozási ágazat számára.

(2)  A jogalkotási vívmányok megtisztítása és mennyiségének csökkentése érdekében szükséges annak rendszeres elemzése és az elavult jogszabályok azonosítása. Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése hasznos eszköz a jogalkotási keret átláthatóságának és egyértelműségének megőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy e keret könnyen alkalmazható legyen a tagállamok és az érdekelt felek, ebben az esetben a belvízi hajózási és az árufuvarozási ágazat számára.

Indokolás

A javaslat arra irányul, hogy mind a belvízi hajózási, mind az árufuvarozási ágazatban a jogszabályokat hatályon kívül helyezzék. Ennek tükröződnie kell a preambulumbekezdés szövegében.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Tanács 1989-ben elfogadta az 1101/89/EGK rendeletet. Tíz évvel később a Tanács elfogadta a 718/1999/EK rendeletet annak érdekében, hogy továbbra is megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a belvízi hajózási ágazat számára és a flottakapacitás kezeléséhez. Az említett rendeletnek ugyanaz volt a tárgya, mint az 1101/89/EGK rendeletnek, de azt nem helyezte hatályon kívül.

(3)  A Tanács 1989-ben elfogadta az 1101/89/EGK rendeletet. Tíz évvel később a Tanács elfogadta az 546/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a által módosított 718/1999/EK rendeletet annak érdekében, hogy továbbra is megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a belvízi hajózási ágazat számára és a flottakapacitás kezeléséhez. Az említett rendeletnek ugyanaz volt a tárgya, mint az 1101/89/EGK rendeletnek, de azt nem helyezte hatályon kívül.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 46/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/99/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 163., 2014.5.29., 15. o.).

Indokolás

Az 546/2014/EU rendelet bevezette a hatályon kívül helyezett 1101/89/EGK rendelet hatálya alá tartozó tárgyat. Ezért kell az 546/2014/EU rendeletet a preambulumbekezdésben megemlíteni.

  • [1]  HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Általános keret

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megerősítette közös kötelezettségvállalását a jogszabályok frissítésére és egyszerűsítésére vonatkozóan.

A jogalkotási vívmányok megtisztítása és mennyiségének csökkentése érdekében szükséges annak rendszeres elemzése és az elavult jogszabályok azonosítása. Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése hasznos eszköz a jogalkotási keret átláthatóságának és egyértelműségének megőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy e keret könnyen alkalmazható legyen a tagállamok és az érdekelt felek, ebben az esetben az árufuvarozási ágazat számára.

Tárgy

Az 1101/89/EGK rendelet szerkezetjavítási rendelkezéseket vezetett be a belvízi hajózásban azon flották tekintetében, amelyek Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és Ausztria egymással összefüggő belvízi úthálózatán közlekednek. A rendelet célja az volt, hogy közösségi szinten összehangolt hajóselejtezési programok útján csökkentse a belvízi flottáknál tapasztalható kapacitástöbbletet. A rendelet hatálya a 718/1999/EK rendelet hatálybalépésével, 1999. április 29-től kezdődően megszűnt.

A 2888/2000/EK rendelet elosztotta a tagállamok között a Közösség által Svájctól a 2001 és 2004 közötti évekre nehéz tehergépjárművekre kapott kvótákat. Mivel 2005 óta nincs szükség kvóták elosztására a tagállamok között, a 2888/2000/EK rendelet elavulttá vált és hatályon kívül kell helyezni.

A 685/2001/EK rendelet szabályozza az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság, illetve az Európai Közösség és Románia között a közúti áruszállítás és a kombinált szállítás ösztönzése egyes feltételeinek megállapításáról szóló megállapodások értelmében a Közösség rendelkezésére bocsátott engedélyek tagállamok közötti elosztását. A rendelet elavulttá vált, mivel Bulgária és Románia csatlakozott az Unióhoz.

Az előadó véleménye

Az előadó értékelte a javaslatot és a Bizottság javaslatának megfelelően ajánlja az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezését.

A Tanács javasolja a Bizottság javaslatának elfogadását is, de a preambulumbekezdésbe bevezetett két szövegjavító módosítást. Az előadó e két módosítást az EP módosításaiként javasolja. Amennyiben a Parlament e két módosítást elfogadja, a Tanács módosítások nélkül jóvá tudja hagyni az első olvasatban kialakított parlamenti álláspontot. Ez lehetővé tenné a háromoldalú egyeztetések elkerülését, amelyek ezzel a tárgykörrel kapcsolatosan nem igazán szükségesek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.5.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Susanne Melior, Roberta Metsola

Benyújtás dátuma

21.6.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás