Pranešimas - A8-0228/2017Pranešimas
A8-0228/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001

21.6.2017 - (COM(2016)0745 – C8‑0501/2016 – 2016/0368(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Karima Delli


Procedūra : 2016/0368(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0228/2017
Pateikti tekstai :
A8-0228/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei

(EB) Nr. 685/2001

(COM(2016) 0745 – C8‑0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0745),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0501/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, [1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0228/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant sutvarkyti teisėkūros acquis ir sumažinti jos apimtį, būtina nuolat ją analizuoti ir nustatyti nebeaktualius teisės aktus. Panaikinti nebeaktualius teisės aktus naudinga tam, kad teisėkūros sistema būtų skaidri, aiški ir valstybės narės bei atitinkami suinteresuotieji subjektai – šiuo atveju krovinių vežimo kelių transportu sektoriaus subjektai – galėtų ja lengvai naudotis;

(2)  siekiant sutvarkyti teisėkūros acquis ir sumažinti jos apimtį, būtina nuolat ją analizuoti ir nustatyti nebeaktualius teisės aktus. Panaikinti nebeaktualius teisės aktus naudinga tam, kad teisėkūros sistema būtų skaidri, aiški ir valstybės narės bei atitinkami suinteresuotieji subjektai – šiuo atveju vidaus vandens kelių ir krovinių vežimo keliais sektorių subjektai – galėtų ja lengvai naudotis;

Pagrindimas

Siūloma panaikinti vidaus vandenų kelių ir krovinių vežimo keliais teisės aktus. Tai turėtų būti įtraukta į konstatuojamosios dalies tekstą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  1989 m. Taryba priėmė Reglamentą (EEB) Nr. 1101/89. Siekdama užtikrinti, kad vidaus vandenų transporto sektoriuje ir toliau būtų taikomos atitinkamos priemonės, taip pat siekdama valdyti laivyno pajėgumus, po dešimties metų Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 718/1999. Tame reglamente aptarti tie patys klausimai kaip ir Reglamente (EEB) Nr. 1101/89, bet šis nepanaikintas;

(3)  1989 m. Taryba priėmė Reglamentą (EEB) Nr. 1101/89. Siekdama užtikrinti, kad vidaus vandenų transporto sektoriuje ir toliau būtų taikomos atitinkamos priemonės, taip pat siekdama valdyti laivyno pajėgumus, po dešimties metų Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 718/1999, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 546/20141a padaryti jo pakeitimai. Tame reglamente aptarti tie patys klausimai kaip ir Reglamente (EEB) Nr. 1101/89, bet šis reglamentas nepanaikintas;

 

_______________

 

1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 546/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (OL L 163, 2014 5 29, p. 15).

Pagrindimas

Reglamente 546/2014 aptariamas tas pats klausimas, kaip ir panaikintame Reglamente 1101/89. Todėl verta paminėti Reglamentą 546/2011 konstatuojamojoje dalyje.

  • [1]  OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrieji principai

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija patvirtino bendrą įsipareigojimą atnaujinti ir supaprastinti teisės aktus.

Siekiant sutvarkyti teisėkūros acquis ir sumažinti jo apimtį, būtina nuolat jį analizuoti ir nustatyti nebeaktualius teisės aktus. Panaikinti nebeaktualius teisės aktus naudinga tam, kad teisėkūros sistema būtų skaidri, aiški ir valstybės narės bei atitinkami suinteresuotieji subjektai – šiuo atveju krovinių vežimo kelių transportu sektoriaus subjektai – galėtų ja lengvai naudotis.

Dalykas

Reglamentu (EEB) Nr. 1101/89 nustatytos vidaus vandenų kelių sektoriaus struktūrinio gerinimo priemonės, skirtos laivynams, plaukiojantiems susietais Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Austrijos vidaus vandenų kelių tinklais. Tuo reglamentu buvo siekiama sumažinti perteklinius vidaus vandenų laivynų pajėgumus, Bendrijos lygiu taikant koordinuojamas laivų pašalinimo iš apyvartos schemas. Reglamentas nustojo galioti 1999 m. balandžio 29 d., įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 718/1999.

Reglamentu (EB) Nr. 2888/2000 valstybėms narėms paskirstytos 2001–2004 m. sunkiasvorėms transporto priemonėms taikomos kvotos, kurias Bendrijai nustatė Šveicarija. Kadangi nuo 2005 m. nebereikia skirstyti kvotų valstybėms narėms, Reglamentas (EB) Nr. 2888/2000 tapo nebeaktualus ir turėtų būti panaikintas.

Reglamentu (EB) Nr. 685/2001 nustatytos taisyklės dėl Bendrijai suteiktų leidimų paskirstymo valstybėms narėms pagal Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos bei Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimus, kuriais nustatomos tam tikros krovinių vežimo keliais ir kombinuoto transporto skatinimo sąlygos. Šis reglamentas tapo nebeaktualus, nes Bulgarija ir Rumunija įstojo į Sąjungą.

Pranešėjos nuomonė

Pranešėja įvertino pasiūlymą ir mano, kad būtų tinkama remti Reglamento (EEB) Nr. 1101/89, Reglamento (EB) Nr. 2888/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 685/2001 panaikinimą, kaip siūlo Komisija.

Taryba taip pat siūlo priimti Komisijos pasiūlymą, bet ji pateikė du konstatuojamųjų dalių pakeitimus, kurie pagerina tekstą. Pranešėja pateikia šiuos du pakeitimus kaip EP pakeitimus. Jei Parlamentas patvirtins šiuos du pakeitimus, Taryba galėtų priimti EP poziciją per pirmąjį svarstymą be pakeitimų. Tokiu būdu būtų galima nerengti trišalių dialogų, nes šiuo klausimu jie iš tikrųjų nereikalingi.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001

Nuorodos

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

30.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Susanne Melior, Roberta Metsola

Pateikimo data

21.6.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė