VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001

21.6.2017 - (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) - ***I

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Karima Delli


Procedure : 2016/0368(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0228/2017
Ingediende teksten :
A8-0228/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0745),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0501/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 maart 2017[1],

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8‑0228/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Met het oog op de sanering en de vermindering van de omvang van de wetgeving moet het acquis geregeld worden onderzocht op achterhaalde regels. De intrekking van achterhaalde wetgeving is nuttig om het regelgevingskader transparant, duidelijk en gebruiksvriendelijk te houden voor de lidstaten en de belanghebbenden, in dit geval de sector voor vrachtvervoer over de weg.

(2)  Met het oog op de sanering en de vermindering van de omvang van de wetgeving moet het acquis geregeld worden onderzocht op achterhaalde regels. De intrekking van achterhaalde wetgeving is nuttig om het regelgevingskader transparant, duidelijk en gebruiksvriendelijk te houden voor de lidstaten en de belanghebbenden, in dit geval de sectoren van de binnenvaart en van het vrachtvervoer over de weg.

Motivering

Er wordt voorgesteld de wetgevingshandelingen in beide sectoren (binnenvaart en vrachtvervoer over de weg) in te trekken. Dit moet duidelijk zijn in de verwoording van de overweging.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De Raad heeft Verordening (EEG) nr.1101/1989 vastgesteld in 1989. Tien jaar later heeft de Raad Verordening (EG) nr. 718/1999 vastgesteld om te waarborgen dat de gepaste instrumenten beschikbaar bleven voor de binnenvaartsector en voor de capaciteitsbeheersing van de vloot. Die Verordening had betrekking op hetzelfde onderwerp als Verordening (EEG) nr. 1101/89, zonder dat die laatste werd ingetrokken.

(3)  De Raad heeft Verordening (EEG) nr. 1101/1989 vastgesteld in 1989. Tien jaar later heeft de Raad Verordening (EG) nr. 718/1999, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 546/2014 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, vastgesteld om te waarborgen dat de gepaste instrumenten beschikbaar bleven voor de binnenvaartsector en voor de capaciteitsbeheersing van de vloot. Die Verordening had betrekking op hetzelfde onderwerp als Verordening (EEG) nr. 1101/89, zonder dat die laatste werd ingetrokken.

 

_______________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 546/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PB L 163 van 29.5.2014, blz. 15).

Motivering

Het onderwerp van de ingetrokken verordening 1101/89 werd voor het eerst behandeld in verordening 546/2014. De vermelding van verordening 546/2011 in de overweging is dan ook relevant.

  • [1]  PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

TOELICHTING

Algemeen kader

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie hebben hun gezamenlijk engagement om de wetgeving te moderniseren en vereenvoudigen bevestigd in het interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven” van 13 april 2016.

Met het oog op de sanering en de vermindering van de omvang van de wetgeving moet het acquis geregeld worden onderzocht op achterhaalde regels. De intrekking van achterhaalde wetgeving is nuttig om het regelgevingskader transparant, duidelijk en gebruiksvriendelijk te houden voor de lidstaten en de belanghebbenden, in dit geval de sector voor vrachtvervoer over de weg.

Behandelde onderwerp

In verordening (EEG) nr. 1101/89 zijn bepalingen opgenomen voor de structurele sanering van de binnenvaartsector ten aanzien van de vloten die vervoer verrichten op het net van de met elkaar in verbinding staande waterwegen van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. Doel van die verordening was de overcapaciteit van de binnenvaartvloten te verminderen door middel van op Gemeenschapsniveau gecoördineerde sloopregelingen voor binnenschepen. De verordening is niet meer van kracht sinds 29 april 1999 aangezien dan verordening (EG) nr. 718/1999 in werking is getreden.

Met verordening (EG) nr. 2888/2000 werd het contingent vergunningen dat de Gemeenschap van Zwitserland ontving voor zware vrachtvoertuigen in de periode 2001-2004, tussen de lidstaten verdeeld. Omdat sinds 2005 niet langer een contingent vergunningen tussen de lidstaten moet worden verdeeld, is verordening (EG) nr. 2888/2000 achterhaald en moet ze worden ingetrokken.

Verordening (EG) nr. 685/2001 omvatte voorschriften voor de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen waarover de Gemeenschap beschikt uit hoofde van de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije en tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer. De Verordening is achterhaald omdat Bulgarije en Roemenië tot de Unie zijn toegetreden.

Advies van de rapporteur

De rapporteur heeft het voorstel bestudeerd en raadt aan de intrekking van verordening (EEG) nr. 1101/1989 en van de verordeningen (EG) nrs. 2888/2000 en 685/2001, zoals voorgesteld door de Commissie, te steunen.

Ook de Raad suggereert om het voorstel van de Commissie te steunen, zij het met twee wijzigingen in de overweging, die de tekst ten goede komen. De rapporteur stelt voor dat het EP deze twee wijzigingen overneemt. Als het Parlement instemt met beide wijzigingen, kan de Raad het standpunt van het EP in eerste lezing en zonder amendementen goedkeuren. Zo zouden onnodige trialogen over dit onderwerp kunnen worden vermeden.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001

Document- en procedurenummers

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Datum indiening bij EP

29.11.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.5.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

20.6.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Susanne Melior, Roberta Metsola

Datum indiening

21.6.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding