SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001

21.6.2017 - (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Karima Delli


Postup : 2016/0368(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0228/2017
Predkladané texty :
A8-0228/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a

(ES) č. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0745),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0501/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2017[1],

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0228/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V záujme prečistenia legislatívneho acquis a zníženia jeho objemu ho treba pravidelne analyzovať a identifikovať zastarané právne predpisy. Zrušenie zastaraných právnych predpisov je užitočné, aby sa zachovala transparentnosť a jasnosť legislatívneho rámca a aby bol ľahko použiteľný pre členské štáty a príslušné zainteresované strany, v tomto prípade pre odvetvie cestnej nákladnej dopravy.

(2)  V záujme prečistenia legislatívneho acquis a zníženia jeho objemu ho treba pravidelne analyzovať a identifikovať zastarané právne predpisy. Zrušenie zastaraných právnych predpisov je užitočné, aby sa zachovala transparentnosť a jasnosť legislatívneho rámca a aby bol ľahko použiteľný pre členské štáty a príslušné zainteresované strany, v tomto prípade pre odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Navrhuje sa zrušenie legislatívnych aktov pre vnútrozemskú vodnú dopravu i cestnú nákladnú dopravu. To by sa malo premietnuť aj do tohto bodu odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Rada prijala v roku 1989 nariadenie (EHS) č. 1101/1989. O desať rokov neskôr Rada prijala nariadenie (ES) č. 718/1999 s cieľom zabezpečiť, aby boli príslušné nástroje naďalej dostupné pre odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy a na riadenie kapacity flotily. Uvedené nariadenie sa vzťahovalo na rovnaký predmet ako nariadenie (EHS) č. 1101/89 bez toho, aby sa ním staršie nariadenie zrušilo.

(3)  Rada prijala v roku 1989 nariadenie (EHS) č. 1101/1989. O desať rokov neskôr Rada prijala nariadenie (ES) č. 718/1999 zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 546/20141acieľom zabezpečiť, aby boli príslušné nástroje naďalej dostupné pre odvetvie vnútrozemskej vodnej dopravy a na riadenie kapacity flotily. Uvedené nariadenie sa vzťahovalo na rovnaký predmet ako nariadenie (EHS) č. 1101/89 bez toho, aby sa ním staršie nariadenie zrušilo.

 

_______________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 546/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. EÚ L 163, 29.5.2014, s. 15).

Odôvodnenie

Nariadenie č. 546/2014 sa týka predmetu úpravy, na ktorý sa vzťahovalo zrušené nariadenie č. 1101/89. Preto je vhodné uviesť odkaz na nariadenie č. 546/2011 aj v odôvodnení.

  • [1]  Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný rámec

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Komisia potvrdili svoj spoločný záväzok aktualizovať a zjednodušiť právne predpisy v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

V záujme prečistenia legislatívneho acquis a zníženia jeho objemu ho treba pravidelne analyzovať a identifikovať zastarané právne predpisy. Zrušenie zastaraných právnych predpisov je užitočné, aby sa zachovala transparentnosť a jasnosť legislatívneho rámca a aby bol ľahko použiteľný pre členské štáty a príslušné zainteresované strany, v tomto prípade pre odvetvie cestnej nákladnej dopravy.

Predmet

Nariadením (EHS) č. 1101/89 sa zaviedli opatrenia na štrukturálne ozdravenie sektora vnútrozemskej vodnej dopravy pre flotily pôsobiace na prepojených vnútrozemských sieťach vodnej dopravy v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku a Rakúsku. Cieľom uvedeného nariadenia bolo znížiť nadmernú kapacitu flotíl vnútrozemskej vodnej dopravy pomocou programu likvidácie plavidiel, ktorý sa koordinoval na úrovni Spoločenstva. Účinnosť nariadenia sa skončila 29. apríla 1999, keď nadobudlo účinnosť nariadenie (ES) č. 718/1999.

Nariadením (ES) č. 2888/2000 sa medzi členské štáty Európskeho spoločenstva rozdelili kvóty pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré Spoločenstvo získalo od Švajčiarska na roky 2001 až 2004. Keďže od roku 2005 už nie je potrebné rozdeľovať kvóty medzi členské štáty, nariadenie (ES) č. 2888/2000 sa stalo zastaraným a malo by sa zrušiť.

Nariadením (ES) č. 685/2001 sa stanovujú pravidlá rozdeľovania povolení získaných Spoločenstvom podľa dohôd uzavretých medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom, ktoré ustanovujú určité podmienky prepravy tovaru po ceste a na podporu kombinovanej dopravy, medzi členské štáty. Toto nariadenie sa stalo zastaraným, keďže Bulharsko a Rumunsko pristúpili k Európskej únii.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa preskúmala návrh a odporúča podporiť zrušenie nariadenia (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a nariadenia (ES) č. 685/2001, ako to navrhuje Komisia.

Rada tiež navrhuje prijať návrh Komisie, ale zavádza dve zmeny v bodoch odôvodnenia, ktorými vylepšuje znenie. Spravodajkyňa navrhuje tieto dve zmeny ako zmeny navrhnuté Európskym parlamentom. Ak tieto dve zmeny Parlament schváli, Rada by mohla prijať pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov. Tým by sa zamedzilo nutnosti uskutočniť trialógy.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001

Referenčné čísla

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Dátum predloženia v EP

29.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Susanne Melior, Roberta Metsola

Dátum predloženia

21.6.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania